Handicaprådet

Publiceret 04-01-2017

Onsdag den 04-01-2017 kl. 16:15

Indholdsfortegnelse:

Åbne
1 Det Centrale Handicapråds årsmøde den 7. februar 2017
2 Byrådets temamøde om handicappolitikken - valg af tema
3 Høring: Forslag til lokalplan 315.15 for skole og idræt i Gilleleje

Medlemmer:

Bente Ullits Eckmann DH Annelise Hansen DH
Jonna Hildur Præst Pia Foght
Agnete O. Sørensen Inger Hansen DH
Kim G. Nielsen DH Helle Mariager
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.

Fraværende:
Jonna Hildur Præst

Meddelelser:
Jonna Præst er fraværende, stedfortræderen Brian Lyck Jørgensen er indkaldt, men forhindret i at deltage.
Tilgængelighed i Kulturhavnen. Handicaprådets medlemmer Annelise Hansen, Inger Hansen og Kim G. Nielsen har besøgt Kulturhavnen i dag, onsdag den 4. januar, og har oplevet manglende tilgængelighed og sikkerhed (blandt andet manglende niveaufri adgang, problemer med sikkerhed og synlighed omkring trapper, problematisk størrelse af elevator og problemer med handicaptoilettet). Handicaprådet havde en god dialog med byggeherren og derfor er skuffet og bekymret over det samlede resultat, desto mere, at der er mange fine detailler (for eksempel "talende" elevator, som oplyser, hvilken sal elevatoren er kommet til, sensorstyret vand m.v.). Handicaprådet vil derfor bede kommunen om at benytte de handlemuligheder, som kommunen har i forhold til byggesagen for at sikre tilgængelighed af Kulturhaven.

Åbne

1. Det Centrale Handicapråds årsmøde den 7. februar 2017
27.69.48G00 - 2014/43276

Sagsfremstilling
Handicaprådet behandler sagen for at beslutte, hvem der skal deltage i Det Centrale Handicapråds årsmøde den 7. februar 2017 på Nyborg Strand.

Om program
Det Centrale Handicapråd skriver følgende om programmet:

"Det Centrale Handicapråd sætter fokus på fordomme om mennesker med handicap og hvordan vi bekæmper fordommene på vores årsmøde 7. februar 2017.

Omdrejningspunktet for årsmødet 2017 er:

 • Hvordan kan vi styrke det personlige møde mellem personer med og uden handicap?
 • Hvordan kan vi styrke bevidstheden om, at personer med handicap er en del af samfundets fællesskaber?
 • Hvordan kan vi styrke, at mennesker med handicap og handicaporganisationerne er med til at bekæmpe fordomme?


Deltagerne får inspiration til, hvordan de selv kan arbejde mod fordomme ved at sikre gode møder i dagligdagen for eksempel i det kommunale handicapråd, i idrætsklubben, i jobcentret eller på arbejdspladsen." 

Om dato, sted, pris og tilmelding
Dato: Tirsdag 7. februar 2017 kl. 10.00 - 16.00
Sted: Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg
Pris: Prisen forventes at være 1000 kr. pr. deltager.
Tilmelding: Tilmelding sker efter først til mølle-princippet. Tilmelding er bindende, men der kan sendes en anden ved afbud.


Lovgrundlag


Økonomi
Der kan ydes diæter og udgiftsgodtgørelse til dette kursus, såfremt der er i rådets budget er midler til at dække det. Der vil for eksempel kunne godtgøres dokumenterede nødvendige udgifter som følger af fysisk handicap i form af overnatning natten før konferencen (jf. Byrådets beslutning 28.03.11 om rammevilkår for Handicaprådet)

Der er i 2017 afsat 63 590 kr. til udgifter ved Handicaprådets virksomhed.

Der er som udgangspunkt budgetteret med at to medlemmer af rådet kan deltage.

Bilag
Bilag 1: Det Centrale Handicapråd: Program for årsmøde 2017 Dokumentnummer 2014/43276 031


Interesserede kan læse mere om årsmødet på Det Centrale Handicapråds hjemmeside dch.dk/årsmøde 2017

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at Handicaprådet beslutter:

 1. om nogen af rådets medlemmer skal deltage, og i så fald hvem.Beslutning

 1. Besluttet at Bente Eckmann og Annelise Hansen.


Handicaprådet foreslår også, at den ansvarlige for sekretariatsbetjening deltager.
2. Byrådets temamøde om handicappolitikken - valg af tema
27.69.48G00 - 2016/19337

Sagsfremstilling
Handicaprådet skal vælge et tema til Byrådets temamøde om handicappolitikken.

Baggrund
Rådets medlemmer har forpligtet hinanden på, at alle skal forberede sig til januar mødet; så alle kommer med et forslag til et mødetema og en begrundelse for forslaget, så rådet kan drøfte de forskellige forslag med henblik på valg af mødetemaet.

Om temamødet
Handicappolitikken siger følgende om temamødet:

"Gribskov Byråd holder årligt et temamøde, hvor også medlemmerne af det kommunale Handicapråd og repræsentanter fra administrationen deltager. Formålet med temamødet er at fastholde fokus på mennesker med handicap og deres muligheder for at deltage i samfundslivet. Hvert temamøde vil sætte fokus på ét udvalgt tema.

Temamødet bliver arrangeret i tæt samspil med Gribskov Kommunes Handicapråd, som er tovholder på mødets program og udvælger mødets tema. Mødets deltagere vil i fællesskab vurdere effekten af og udfordringerne med at realisere politikken i forhold til det valgte tema. Byrådet får på den måde løbende indsigt i, hvilke ændringer der er sket, og hvilke effekter der er opnået.

Byrådet holder temamødet i 2. kvartal af året, og det første møde er i 2017."

Om at udvælge et tema
Formålet med at udvælge et tema er at gå fra et bredt samtaleemne "mennesker med handicap og deres muligheder for at deltage i samfundslivet" til ét konkret afgrænset tema.

Temaet skal gerne findes inden for rammerne af de lokale fokuspunkter, som er defineret i politikken. Der er fem lokale fokuspunkter:

1) Alle skal have frihed til at være så uafhængige af andre som muligt
2) Der skal være adgang for alle til bygninger, udearealer og information
3) Arbejdsmarkedet skal være for alle
4) Fritidsliv for alle
5) Forskellige måder at bo på

Temaet skal være så konkret og afgrænset, at samtalen kan bevæge sig væk fra subjektive opfattelser og generelle holdninger og hen mod en samtale baseret på fakta. Så mødets deltagere har mulighed for at vurdere effekten af og udfordringerne med at realisere politikken i forhold til et udvalgt tema


Lovgrundlag
FN-konvention af 13. december 2006 om rettigheder for personer med handicap, ratificeret af Danmark den 28. maj 2009 efter folketingsbeslutning B 194.

LBK nr 1052 af 08/09/2015 (Retssikkerhedsloven) § 37a stk. 2

Økonomi


Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet

 1. at udvælge et tema for Byrådets temamødeBeslutning
Handicaprådet vælger "Adgang til information" som årets tema.

For at gøre det muligt for mennesker med handicap at få et selvstændigt liv og deltage i alle livets forhold skal offentlige myndigheder sørger for, at mennesker med handicap på lige fod med andre har adgang til den information og kommunikation, herunder informations- og kommunikationssystemer, der er åbne for offentligheden (Artikel 9 i Konvention om rettigheder for personer med handicap).

Byrådet har indskrevet "adgang til information" i Gribskov Kommunes Handicappolitik som et lokalt fokuspunkt, hvor politikken skal gøre en forskel.

Rådet vælger at sætte fokus på "adgang til information", fordi emnet er så bredt og kan forstås på så mange forskellige måder, at det kan være vanskeligt for ledelsen og de ansatte i den kommunale organisation at arbejde konkret med emnet.

Så hvordan skaber kommunen de forbedringer, der gør en forskel?

Rådet håber, at mødet kan bidrage til at skabe et fælles sprog og en fælles forståelse for, hvad der ligger i "adgang til information". Rådet vil derfor forberede nogle cases som kan danne afsæt for mødet og synliggøre forskellige problemstillinger i forhold "adgang til information".
3. Høring: Forslag til lokalplan 315.15 for skole og idræt i Gilleleje
01.02P00 - 2015/17271

Sagsfremstilling
Handicaprådet behandler forslag til lokalplan 315.15 for skole og idræt i Gilleleje for at afgive et høringssvar.

Baggrund
Byrådet godkendte forslag til lokalplan 315.15 til offentlig fremlæggelse den 14.11.2016.

Planforslaget er fremsat offentligt i perioden fra 23.11.2016 til 25.01.2017 og kan ses på hjemmesiden plansystemdk.dk samt kommunens hjemmeside gribskov.dk/høring.
Kommunen skal modtage indsigelser eller ændringsforslag senest den 25.01.2017, hvis bemærkningerne skal indgå i Byrådets stillingtagen, når planerne skal endelig vedtages.

Formål med forslag til lokalplan
Lokalplanen har til formål at skabe grundlag for:

 • en om- og tilbygning af Gilbjergskolen så området kan udvikles til et kreativt miljø for undervisning med tilknyttede faciliteter,
 • at arealet langs Søborg Kanal har en grøn karakter og kan benyttes til rekreative formål,
 • at sikre offentligt tilgængelige stiforbindelser gennem området,
 • at sikre hensigtsmæssige adgangsforhold til lokalplanområdet fra Parkvej,
 • en eventuel fremtidig udvidelse af såvel skole, institutioner og idrætsanlæg i området.


Elementer med særlig betydning for Handicaprådet
Handicaprådet bedes være særlig opmærksom på lokalplanens krav til vej, sti- og parkeringsforhold, herunder

 • stiforbindelser,
 • placering og antal parkeringspladser.


Se mere herom i lokalplanens redegørelse side 9 og lokalplanens bestemmelser i §5.

Der gøres opmærksom på, at mere detaljerede krav til det nye byggeri med betydning for handicaprådet, som belysning, beplantning, farver og materialer m.m., indgår i det funktionsprogram, der ligger til grund for det fremtidige byggeri, jf. Byrådets beslutning den 12.12.2016. Handicaprådet har været inddraget i udarbejdelsen af funktionsprogrammet og vil fortsat være med i den videre byggeproces.

Lovgrundlag
Lov om planlægning (planloven), lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23/11/2015, særligt § 11-18
Kommuneplan 2013-25

LBK nr. 1052 af 08/09/2015 (Retsikkerhedsloven) § 37 a stk. 2

Økonomi
Lokalplanarbejde finansieres af Center for Byer, Ejendomme og Erhverv

Bilag
Læsevejledning
Dokumentet "Forslag til lokalplan 315.15 for skole og idræt i Gilleleje" er på 31 sider. Afsnit om lokalplanens formål og afsnit om lokalplanens indhold udgør bilag til behandling af sagen i Handicaprådet.

Bilag Forslag til lokalplan 315.15 for skole og idræt i Gilleleje Dokumentnummer 2015/17271 042

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet

 1. at give høringssvar.Beslutning
Handicaprådet bemærker indledningsvis, at lokalplanen er godt gennemarbejdet og gennemtænkt.

Handicaprådet anbefaler, at lokalplanens formål udvides, så der kommer til at stå, at lokalplanen også har til formål at sikre tilgængelighed af området for alle.

At indskrive tilgængelighed for alle i lokalplanens formål vil styrke fokus på tilgængelighed i de efterfølgene byggesager og anlægsarbejde både i forhold byggeri, tilbygninger og ombygninger, og i forhold til udformning af udearealer. Og det vil være i tråd med artikel 9 om tilgængelighed i FN's Konvention om rettigheder for personer med handicap.

Tilgængelighed for alle er særlig vigtig, når det handler om en skole, som mange mennesker - børn og unge, børn og unges forældre, skolens ansatte, borgere og besøgende i kommunen - skal kunne benytte til mange forskellige formål og aktiviteter.

Rådet anbefaler desuden, at man er opmærksom på tilgængelighed for alle i de ubebyggede arealer, som skal anvendes til lege- og opholdsarealer, beplantning og udendørs idrætsanlæg (jævnfør § 8 side 23 og 24).Mødet startet:
04:25 PM

Mødet hævet:
05:20 PM