Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Publiceret 09-11-2017

Torsdag den 09-11-2017 kl. 17:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
58 4. Budgetopfølgning 2017, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
59 Gribskov Produktionsskole - opfølgning på økonomi
60 Handleplan 2017/2018 for Erhvervsstrategi
61 Status på "Branchepakke" vedr. rengøring
62 Handleplan for forebyggelse af kriminalitet i Gribskov Kommune


Efterretningssager
63 Visit Nordsjælland. Turismens økonomiske betydning.
64 Orientering om placeringsmuligheder for vandrehjem
65 Afrapportering Gribskov Erhvervscenter
66 Status på samarbejdsaftalen mellem Jobcenter Gribskov og Erhvervscenter
Gribskov
67 Evaluering af sommerens events 2017
68 Naturrum i Tisvildeleje

Medlemmer:

Lone Birgit Halskov Møller Jørgen Emil Simonsen
Michael Bruun Thomas Elletoft
Trine Mette Egetved-Sørensen  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt. Eftersendt dagsordenspunkt vedr. Naturrum blev ligeledes godkendt til behandling.


Fraværende:
Thomas Elletoft

Meddelelser:
Orientering om opgørelse fra Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Hovedstaden vedr. Gribskov Kommunes forbrug af den regionale uddannelsespulje 2016
Orientering om nytteindsatsens rengøringsfrekvens i byområderne i Gribskov Kommune
Michael Bruun, deltog i møde fra kl. 17.55
Trine Mette Egeved – Sørensen forlod mødet kl. 18.00

Åbne

58. 4. Budgetopfølgning 2017, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
00.30S00 - 2017/25543

Sagsfremstilling
Budgetopfølgningen generelt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet.

Administrationen ønsker med denne budgetopfølgning (forkortet BO) at præsentere Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget for udviklingen og det forventede resultat for de enkelte områder i Gribskov Kommune.

Denne budgetopfølgning er den sidste i år.

Budgetopfølgning 4

Fokus i denne budgetopfølgning er at sikre overensstemmelse mellem bevillinger og forbrug. I denne sag skal der derfor søges tillægsbevillinger/omplaceringer for de områder, hvor der forventes afvigelser til det korrigerede budget.

Gennemgangen af økonomien skal indeholde:

 • En vurdering af økonomien på baggrund af forløbet hidtil i år
 • Fokus på de forhold, der kom op i de tidligere BO
 • Fokus på forhold, der er kommet op som følge af årets lovgivningsarbejde
 • Fokus på eventuelle andre ændringer i forudsætninger m.v.Læsevejledning

I de tidligere budgetopfølgninger er det forventede forbrug opgjort inkl. de forventede overførsler til 2018. I denne budgetopfølgning indeholder opgørelsen af det forventede forbrug 2017 udelukkende forventningerne til det faktiske forbrug i år.

Til gengæld er der medtaget en separat kolonne, der viser de forventede overførsler til 2018.

Derudover er oversigten ændret, så kolonnen "Mer-/mindreforbrug" nu indeholder de indstillede omplaceringer.Budgetopfølgning for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Samlet konklusion
Såfremt de indstillede omplaceringer besluttes, forventer administrationen et merforbrug på 7,0 mio. kr. i 2017 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område.

I resultatet indgår omplaceringer vedrørende tilretning af lønramme under ØU, regulering jævnfør flygtningemodel samt tilskud til Erhvervspuljen under EBU.

Årsagen til budgetafvigelsen er den Særligt Tilrettelagte Uddannelse (STU), der ligesom ved tidligere vurderinger forventes at ende med et merforbrug på 7,5 mio. kr., samt et forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. angående Erhvervs-delramme fra det forhenværende Erhvervs- og Turismeudvalg, hvoraf der søges om overførsel af 0,3 mio. kr.

Sammenlignet med BO3, så er det forventede merforbrug på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 0,5 mio. kr. lavere. Det skyldes det forventede mindreforbrug på Erhvervs-delrammen.


I BO3 blev det nævnt, at der skulle ses nærmere på overførselsområdet. Dette analysearbejde pågår fortsat, men som en gennemgang af det samlede beskæftigelsesområde.

Forventet mer-/mindreforbrug opdelt på rammer:Budgetopfølgningens grundlag

Grundlaget for budgetopfølgningen på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget bliver gennemgået nærmere i de følgende afsnit. Det sker for hver ramme.

Overførsler
Administrationen forventer ved denne budgetopfølgning, at budgettet til overførsler samlet set overholdes.

Indsatser
Såfremt de indstillede omplaceringer besluttes, forventer administrationen et merforbrug vedr. STU på 7,5 mio. kr.
Merforbruget skyldes et højt antal elever på STU. Der arbejdes på området med en skærpet visitering til foranstaltningen og fokus på mulighederne for et mere arbejdsmarkedsrettet tilbud.

I resultatet indgår omplacering vedrørende regulering jævnfør flygtningemodellen samt gevinstrealisering af tolkeudbud.


Myndighed
Såfremt de indstillede omplaceringer besluttes, forventer administrationen, at der er et mindreforbrug på Myndigheds-rammen på 0,5 mio. kr.

I resultatet indgår omplacering af lønbudget til EBUs lønramme under ØU, omplacering vedrørende regulering jævnfør flygtningemodellen samt omplacering vedrørende tilskud til Erhvervspuljen under EBU.

Mindreforbruget kommer fra Erhvervs-delrammen. Af mindreforbruget søges 0,3 mio. kr. overført til 2018.


Flygtninge

Der er afsat en pulje under Indsats-rammen til dækning af omkostningerne ved det høje antal flygtninge, som Gribskov har modtaget. Ved denne budgetopfølgning foreslås det at overføre 0,1 mio. kr. til Myndigheds-rammen fra puljen under Indsats-rammen.


Tillægsbevillinger og omplaceringer

Tillægsbevillinger
Der søges om tillægsbevilling på 7,5 mio. kr., som finansieres af kassebeholdning, til at dække det forventede merforbrug vedrørende STU. Tillægsbevillingen søges til Indsats-rammen.

Det resterende mindreforbrug på 0,2 mio. kr. fra Erhvervs-delrammen under Myndigheds-rammen søges tilført kassebeholdningen.

Omplaceringer mellem rammer inden for udvalget
Lønregulering jævnfør flygtningemodellen
Der søges overført 0,1 mio. kr. fra den afsatte pulje under Indsats-rammen til Myndigheds-rammen til at dække de ekstra administrative ressourcer, der er anvendt til at behandle de modtagne flygtninges sager.

Tilpasning af budget 2018
Den igangværende analyse af beskæftigelsesområdet viser, at der er behov for en tilpasning af budgetterne, så de bedre reflekterer det forventede udgiftsniveau. Derfor tilpasses budgetteterne med følgende omplaceringer: -9,2 mio. kr. og -8,2 mio. kr. på Overførsler i henholdsvis 2018 og 2019-2021, 4,7 mio. kr. og 4,6 mio. kr. på Indsatser i henholdsvis 2018 og 2019-2021 samt 4,5 mio. kr. og 3,6 mio. kr. på Myndighed i henholdsvis 2018 og 2019-2021. Omplaceringerne har alene tekniske karakter.

Omplaceringer mellem udvalg
Tilskud til Erhvervspuljen under EBU
Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 2/10-2017 at yde et tilskud på 0,1 mio. kr. til Erhvervspuljen under EBU finansieret af reservepuljen. Der foreslås derfor overført 0,1 mio. kr. fra Puljer, ØU til Erhvervspuljen under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Gevinstrealisering af tolkeudbud
I 2017 gennemgik tolkeområdet et udbud for at opnå besparelser. Derfor omplaceres der 0,6 mio. kr. til ØU for at gevinstrealisere denne besparelse.


Gevinstrealisering af udbud af IT-fagsystem på beskæftigelsesområdet samt forbrugsartikler
Som følge af udbud af IT-fagsystem på beskæftigelsesområdet samt forbrugsartikler gevinstrealiseres 0,2 mio. kr. Dette beløb søges overført til ØU i perioden 2018-2021.

Tilretning af EBUs lønramme under ØU
Der søges overført 1,5 mio. kr. til EBUs lønramme under Økonomiudvalget. Overførslen sker som følge af samling af den administrative lønsum på Økonomiudvalgets ramme for at skabe balance mellem forbrug og budget.

Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, LBK nr 769 af 09/06/2015

Økonomi
Bevillingsstrukturen i Gribskov Kommune er følgende:

 • Økonomiudvalget og Byrådet godkender omplaceringer mellem fagudvalg og tillægsbevillinger.
 • Fagudvalg bemyndiges til at godkende omplaceringer mellem rammer inden for eget udvalg.
 • Administrationen bemyndiges til at foretage ændringer mellem delrammer inden for
  samme ramme under forudsætning af, at de politisk fastsatte rammebetingelser
  overholdes.

  Bilag
  Bilag 1:EBU 09-11-2017 Opfølgning på budgetaftalens elementer Dok. nr. 2017/25543 024

  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget:
  1. at godkende budgetopfølgning for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område.
  2. at godkende omplaceringer mellem rammer indenfor Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område jf. nedenstående tabel.
   Ramme
   Omplace- ringer
   i kr.
   Indsatser - Regulering jævnfør flygtningemodel
   -51.000
   Myndighed - Regulering jævnfør flygtningemodel
   51.000
  Administrationen indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet
  1. at godkende de foreslåede omplaceringer mellem udvalg og tillægsbevillinger jf. nedenstående tabel.
   Ramme
   Omplace- ringer
   i kr.
   Tillægsbe- villinger
   i kr.
   Indsatser - STU
   7.500.000
   Myndighed - Erhverv
   -223.000
   Myndighed - Tilskud til Erhvervspuljen under EBU
   85.000
   Indsatser - Gevinstrealisering af tolkeudbud
   -555.000
   Indsatser - Tilretning af EBUs lønramme under ØU
   -1.505.000
  2. at godkende de foreslåede ændringer vedr. budgetoverslagsårene jf. nedenstående tabel.
   Ramme
   2018
   2019
   2020
   2021
   Myndighed - Gevinstrealisering af udbud af IT-fagsystem
   -150.000
   -150.000
   -150.000
   -150.000
   Myndighed - Gevinstrealisering af udbud af forbrugsartikler
   -6.000
   -6.000
   -6.000
   -6.000
   Indsatser - Tilretning af EBUs lønramme under ØU
   -1.505.000
   -1.505.000
   -1.505.000
   -1.505.000
   Overførsler - Tilpasning af budgetter
   -9.190.000
   -8.197.000
   -8.197.000
   -8.197.000
   Indsatser - Tilpasning af budgetter
   4.669.000
   4.646.000
   4.636.000
   4.636.000
   Myndighed - Tilpasning af budgetter
   4.521.000
   3.551.000
   3.561.000
   3.561.000


  Beslutning

  Punkterne 1-4 Tilrådt

  Fraværende: Thomas Elletoft og Michael Bruun


  59. Gribskov Produktionsskole - opfølgning på økonomi
  15.20G00 - 2015/07484

  Sagsfremstilling
  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget behandler sagen for at træffe beslutning om den videre procedure for tilsyn med Produktionsskolen.
  Endvidere orienteres Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget om status for Produktionsskolens regnskab som led i aftalen om løbende opfølgning på skolens økonomi.
  .
  Baggrund:
  Byrådet besluttede på deres møde d. 15. december 2014, ( sag nr. 248), på grund af økonomiske udfordringer på Produktionsskolen at bevilge skolen et ekstraordinært tilskud på følgende betingelser:
  • At der foretages et skærpet tilsyn med skolens økonomi, herunder at Arbejdsmarkedsudvalget inden udgangen af 2016 tager stilling til om det skærpede tilsyn skal fortsætte.
  • På møde den 24. november 2016 (sag nr. 53) besluttede Arbejdsmarkedsudvalget, at det skærpede tilsyn med skolens økonomi fortsættes i 2017 frem til udvalgets samlede vurdering af skolens økonomi og drift ultimo 2017, hvor det vurderes om det skærpede tilsyn skal fastholdes i 2018.
  Status på skolens drift
  Skolen har trods en række tilpasninger af skolens aktiviteter i 2017 en forventning om at komme ud med et underskud på ca. 100.000 - 200.000 kr. i 2017.

  Tidligere har skolen haft en forventning om et stigende antal elever i 2. halvår 2017. Der er startet flere elever, men ikke det omfang som oprindeligt forventet og på trods af, at skolen har gjort meget ud af at informere om deres tilbud.

  Da skolens økonomi i væsentlig grad er afhængig af elevbetalingen giver dette udfordringer for skolens økonomi. En del af forklaringen på det manglende optag kan være, at de unge i mindre grad søger Produktionsskolerne efter den skoleydelse, de modtager, er blevet betydelig reduceret i 2017.

  Skolen optager også elever på den Kombinerede ungdomsuddannelse. Her er den budgetmæssige forventning et optag på 18 elever, pt. har skolen et optag på 16 elever på uddannelsen.

  Skolen har fortsat fokus på at styrke rekrutteringen af elever. Dette sker bl.a. gennem en PR indsats og en tæt dialog med folkeskolerne.

  Ny politisk aftale
  Med det nye udspil om Forberedende Grund Uddannelse (FGU) som også omfatter produktionsskolerne deltager produktionsskolens forstander Kenn Andersen i afslutningen af dette dagsordenpunkt for at informere om indholdet i den kommende FGU.

  Administrationens vurdering
  Med udsigt til et underskud på skolens drift i 2017 og henset til at der netop er vedtaget en ny FGU " Aftale om bedre veje til uddannelse og job", som får betydning for den fremtidige drift af skolen - vurderer administrationen, at det er relevant, at det skærpede politiske tilsyn med skolens økonomi fortsættes frem til udgangen af 2018.


  Lovgrundlag
  Lov om produktionsskoler, LBK nr. 97 af 26. januar 2017

  Økonomi
  -

  Bilag
  EBU 9-11 2017 Produktionsskolen, 3. kvartal budgetopfølgning, Dok. nr. 2015/35304/007

  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

  1. at det skærpede tilsyn med skolens økonomi fortsættes i 2018.
  Beslutning

  Ændringsforslag fra Lone Møller:

  Indstillingen godkendes, således at det skærpede tilsyn med skolens økonomi fortsættes i 2018 og sagen sendes videre til Økonomiudvalget med henblik på, at Produktionsskolen fritages for husleje ind til placeringen af ny FGU skole er fastlagt.

  Ændringsforlag tiltrådt

  Fraværende: Thomas Elletoft og Trine Mette Egetved-Sørensen

  60. Handleplan 2017/2018 for Erhvervsstrategi
  24.10G00 - 2016/37794

  Sagsfremstilling
  Introduktion
  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget behandler sagen for at træffe beslutning. Sagen omhandler forslag til Handleplan 2017/2018 for Erhvervsstrategi 2016-2020.

  Baggrund
  Byrådet vedtog i 2016 Gribskov Kommunes nuværende erhvervsstrategi - Erhvervsstrategi 2016-2020. For at udmønte Erhvervsstrategi 2016-2020 har administrationen arbejdet videre med strategien og fremlægger nu forslag til Handleplan 2017/2018 for Erhvervsstrategi 2016-2020. Handleplan 2017-2018 omhandler en række udvalgte indsatser fra Erhvervsstrategien, der vil have et særligt fokus i 2017 og 2018.  Sagens forhold
  Erhvervsstrategi 2016-2020 indeholder de overordnede erhvervspolitiske mål for Gribskov Kommune. I forlængelse af de erhvervspolitiske mål er der i Erhvervsstrategi 2016-2020 defineret fem indsatsområder med tilhørende forslag til indsatser. Det er disse indsatsområder og indsatser, der har dannet grundlag for forslaget til Handleplan 2017-2018.

  Erhvervspolitiske mål
  I Erhvervsstrategien har Byrådet defineret fem erhvervspolitiske mål:
  • Styrke vilkårene for virksomheder med potentiale og ambitioner om øget produktivitet og vækst
  • Styrke sammenhængskraften og samarbejdet mellem lokale virksomheder indenfor og på tværs af brancher for at styrke, fastholde og udvikle eksisterende virksomheder og brancher, samt sikre at de oplever et godt erhvervsklima.
  • Være blandt Danmarks bedste iværksætterkommuner
  • Tiltrække nye vækstgenererende virksomheder og investorer
  • Skabe gode rammer for at flere virksomheder aktivt tager socialt og miljømæssigt ansvar.

  Fem centrale indsatsområder
  De erhvervspolitiske mål skal opfyldes gennem fokus på fem centrale indsatsområder:
  • Effektiv lokal erhvervsfremme
  • Myndighedsopgaver med servicekultur, fysisk planlægning og byudvikling
  • Menneskelige ressourcer
  • Infrastruktur og tilgængelighed
  • Byliv og attraktivitet

  Proces for udarbejdelse af Handleplan 2017/2018
  Som en del af processen med at udarbejde Handleplan 2017/2018 har Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget behandlet sagen som en temadrøftelse på mødet d.
  20.9.2017. Centralt i processen med at udforme Handleplan 2017/2018 har desuden været at inddrage det lokale erhvervsliv. Handleplan 2017/2018 er derfor blevet drøftet på et Formandsmøde d. 25.9.2017 samt på et mødet i Gribskov Erhvervsråd d. 3.10.2017.

  De konkrete initiativer og handlinger i handleplanen inddrager en række forskellige samarbejdspartnere og fagområder i Gribskov Kommune. For at sikre en god forankring og et realistisk udgangspunkt, er initiativerne i Handleplan 2017/2018 blevet formuleret i en tæt dialog med disse.

  Administrationens vurdering
  Administrationen vurderer, at de foreslåede indsatser i handleplan 2017/2018 er realistiske, og kan være med til at realisere Erhvervsstrategi 2016-2020, og dermed være med til at skabe vækst, nye arbejdspladser og flere iværksættere i Gribskov kommune.

  Administrationens anbefaling
  Administrationen anbefaler, at Handleplan 2017/2018 godkendes.


  Lovgrundlag
  -


  Økonomi
  Der er ikke afsat budgetmidler til at understøtte implementering af Erhvervsstrategi 2016-2020 med særlige aktiviteter eller tiltag.

  Bilag
  EBU 9-11 2017 Forslag til Handleplan 2017/2018 for Erhvervsstrategi 2016-2020 Dok. nr.2016/37794 023


  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget:
  1. at godkende forslag til Handleplan 2017/2018 for Erhvervsstrategi 2016-2020

  Beslutning

  1. Tiltrådt, med en bemærkning om, at udvalget ønsker fokus på at handleplanen bliver konkret og nærværende for kommunens erhvervsliv. Dette kan eksempelvis være gennem
  dialog og besøg på kommunens virksomheder m.v.

  Fraværende: Thomas Elletoft og Michael Bruun
  61. Status på "Branchepakke" vedr. rengøring
  15.00G00 - 2015/34525

  Sagsfremstilling
  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget behandler sagen for at beslutte om Branchepakken vedr. rengøring skal videreføres efter 1. januar 2018.

  Baggrund: Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på deres møde den 24. februar, 2016 (Sag nr. 8) at Jobcentret kunne påbegynde arbejdet med en branchepakke på rengøringsområdet. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget blev på møde den 16. august 2017 (Sag nr. 41) orienteret om status på arbejdet med Branchepakken.
  Pakken er et målrettet opkvalificeringsforløb på 13 uger i rengøring. Målgruppen for pakken er bred: jobparate og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og integrationsborgere. Udvalget blev også orienteret om, at der ville blive udfærdiget en mere detaljeret evaluering af pakken med udgangen af 2017. Denne evaluering foreligger nu.

  Forventninger til branchepakken
  I forbindelse med opstart af branchepakken oplyste administrationen, at forventningen er at deltagelse i pakken vil medføre at op i mod 50 % af de jobparate deltagere vil komme i ordinært arbejde 3 måneder efter endt uddannelsesforløb. For aktivitetsparate forventedes der dog lavere effekter. Der var også en forventning om at integrationsborgere kunne komme til at udgøre en større andel af deltagerne i pakken og dermed komme i beskæftigelse..

  Resultater i.f.t. beskæftigelse:
  41 borgere har været branchepakkeforløbet, fordelt på 4 hold, siden start 1. september 2016. Af disse har 38 gennemført.  Af disse borgere er der ultimo oktober 1- 10 måneder efter at de har gennemført branchepakken:
  • 17 Personer, der er kommet i ordinært arbejde. Heraf er en fraflyttet kommunen
  • 21 Personer der står uden beskæftigelse heraf er:
  • 14 Personer ledige. Enkelte af disse har haft kort vikaransættelse, før de blev ledige igen.
  • 3 Personer, der er overgået til anden praktik fortrinsvis i Jobcentrets kantine
  • 4 Personer sygemeldte

  Af dem der er kommet i beskæftigelse har 9 baggrund som dagpengemodtagere, 5 jobklare kontanthjælpsmodtagere, 2 integrationsborgere og 1 uddannelseshjælpmodtager.

  Effekterne kan blive større, da det må forventes, at nogle af dem, der netop er blevet færdige på seneste hold kommer i job. Effekterne ser også ud til at være "holdbare", idet hovedparten af dem, der er i job, ser ud til at kunne fastholde deres beskæftigelse. Det skal dog bemærkes, at der ikke er oprettet en kontrolgruppe, der viser hvor mange borgere med lignende baggrund, der kunne forventes at komme i job i samme periode uden at have deltaget i pakken. Det er samtidig bemærkelsesværdigt at 9 af de 17 personer der i kommet i arbejde, har fået job i andre brancher end rengøringsbranchen. Dette tyder på, at deltagelse i branchepakken åbner op for flere jobmuligheder.

  Økonomiske effekter
  Det er vanskeligt at regne de nøjagtige økonomiske konsekvenser ud af pakkens effekter, i det er vanskeligt at beregne alle de faktorer, der har indflydelse på offentlige ydelser til de borgere der kommer i job, eks. større skatteindtægter, reduceret boligtilskud, refusion fra staten mv.

  Men en bruttoberegning ift. til de 16 borgere som fortsat er bosiddende i kommune og er kommet i beskæftigelse gennem branchepakken, viser at det, forudsat de kan bevare deres ordinære beskæftigelse i et år, vil spare kommunen og staten for ydelser og dagpengeudbetalinger for 2.549.908 kr. på årsbasis - svarende til 212.492 kr. på månedsbasis.

  Jobcenteret anvender årligt 740.000 kr. på branchepakken.

  Det generelle samarbejde om branchepakken
  Det generelle samarbejde mellem daglig leder af branchepakken, JMV og Jobcentret vurderes at være velfungerende. Rengøringsstandarden på Jobcenteret er høj og indsatsen skaber beskæftigelsesrettede effekter. Der er etableret opholdsrum /undervisningslokale til deltagerne i pakken.
  Jobbet som rengøringsmedarbejder kræver alm god fysik et grundlæggende kendskab til dansk (Evt. engelsk) Erfaringen fra branchepakken viser, at dette er væsentlig i forhold til at kunne komme i job efterfølgende. I branchepakken indgår også muligheden for at tilkalde sprogbistand/tolkehjælp til deltagerne. Dette hænger sammen med , at basale dansk (evt. engelsk) kundskaber er krævet i branchen. Det er derfor også et krav for at blive visiteret til deltagelse i pakken, at man på sprogskole eller anden vis har erhvervet sig disse kundskaber.

  8 af deltagerne har efterfølgende fået job i JMV i rengøringsjob eller i andre servicefag.


  Administrationens vurdering
  Forventningen om at min. 50 % af deltagerne i branchepakken kommer i ordinær beskæftigelse er ikke helt indfriet. Administrationens vurdering er imidlertid at effekterne samlet set er positive, når man ser på den samlede økonomiske effekt for kommunen og staten.

  Administrationen anbefaler, at branchepakkens resultater og målgrupper styres strammere end det første opstartsår, hvor udviklingen af branchepakken har været i fokus.

  Der er særlig fokus på integrationsborgenes muligheder for at komme i job gennem deltagelse i pakken og set i det lys er det ikke tilfredsstillende, at kun 2 ud af 15 integrationsborgere der oprindeligt er visiteret til pakken er kommet i job.

  Hovedårsagen til dette er sygemeldinger undervejs, eller efter forløbet.

  Erfaringen viser også, at deltagelsen i branchepakken åbner op for job uden for rengøringsområdet og vurderingen er derfor, at nogle af deltagerene kan have gavn af blive sammensat i mindre grupper og komme ud og "snuse" til andre serviceerhverv, mens de deltager i forløbet . Det kan øge deres chancer for at få job, hvis fokus bredes mere ud end blot at omfatte rengøringsbranchen .

  Såfremt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget træffer beslutning om, at fortsætte branchepakken anbefaler administrationen derfor, at mulighederne i pakken justeres således det fremadrettede fokus er bredere end rengøringsbranchen alene, men også omhandler serviceerhverv og facility management i bredere forstand.

  I pakken indgår også muligheden for at de bedst egnede, kan tage yderligere et 13 ugers forløb med et mere specialiseret sigte. Erfaringerne viser, at dette tilbud ikke er bragt i anvendelse. De deltagere der har potentiale for det udvidede forløb kommer i stedet i sidemandsoplæring hos JMV eller andre private virksomheder og får deres udvidede læring dér. Administrationen anbefaler derfor, at denne mulighed tages ud af aftalen

  Samlet set vurderer administrationen, på baggrund af et godt samarbejde med JMV og henset til de positive økonomiske og menneskelige effekter, at pakken med fordel kan fortsættes med de opmærksomhedspunkter, som er angivet i sagsfremstillingen.

  Det vil blive løbende vurderet om branchepakken lever op til forventningerne og målet er fortsat 50% af de jobklare borgere kommer i arbejde, senest 3 måneder efter at have deltaget i pakken. Administrationen foreslår endvidere, at der igen laves en evaulering ultimo 2018, som Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget kan anvende til at træffe beslutning om fortsat drift af branchepakken.

  Lovgrundlag
  Lov om en aktiv beskæftigelsespolitik § 32

  Økonomi
  Branchepakken finansieres af jobcenteret med et årligt beløb på 740.000 kr.

  Bilag
  -
  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
  1. at beslutte at branchepakken vedr. rengøring videreføres i 2018, og at der sker en ny evaluering af pakken ultimo 2018.

  2. Såfremt nr 1 tiltrædes; At der i branchepakken arbejdes videre med følgende opmærksomhedspunkter:
  • At resultatfokus og målgrupper styres strammere af administrationen
  • Målrettet fokus på at sikre flere integrationsborgere job gennem deltagelse i branchepakken
  • At der gives mulighed for at borgerne undervejs i forløbet afprøves i kortere perioder i andre erhverv for at øge deres jobmuligheder
 • At muligheden for at indgå i yderligere et 13 ugers specialiseret forløb udtages af aftalen

  Beslutning

  1.Tiltrådt
  2.Tiltrådt

  Fraværende: Thomas Elletoft og Michael Bruun
  62. Handleplan for forebyggelse af kriminalitet i Gribskov Kommune
  27.12A00 - 2017/21298

  Sagsfremstilling
  Introduktion
  Risikoudvalget har sendt Handleplan for forebyggelse af banderelateret kriminalitet i Gribskov kommune i høring i Social- og Sundhedsudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Plan- og Miljøudvalget samt idrætsforeninger i Gribskov Kommune. Bilag med høringssvar fra ovenstående udvalg og idrætsforeninger vil blive forelagt ØU den 11. december og BY den 19. december i forbindelse behandling af godkendelse af handleplanen.

  Baggrund
  På baggrund af en række voldelige hændelser i Helsinge i foråret 2017, besluttede byrådet den 22. maj 2017 at nedsætte et § 17, stk. 4 udvalg med det særlige fokus at nedbringe kriminalitet og øge trygheden for borgerne i Gribskov Kommune.

  På møde den 19. juni 2017 vedtog byrådet kommissorium for Risikoudvalgets arbejde og udpegede medlemmerne af udvalget. Udvalget afholdt sit første møde den 14. august 2017.

  Den 14. august blev der også afholdt et temamøde. Her drøftede Risikoudvalget, sammen med en række inviterede interessenter, det konkrete indhold i en handleplan for forebyggelse af kriminalitet.

  På temamøde den 23. oktober for Risikoudvalget og samme gruppe interessenter blev handleplanen fremlagt og kommenteret.

  Handleplanen er således blevet udformet efter inddragelse af eksperter og interessenter fra politi, kommunens forskellige forvaltninger og civilsamfundet.

  Resumé af handleplan
  Målgruppen for handleplanen er todelt. Dels er det en gruppe på syv banderelaterede unge, der er over og under 18 år og bosiddende i kommunen. Dels er det en gruppe på otte unge under 18 år, der udviser risikoadfærd, har relationer til, men endnu ikke er en del af, banderelaterede kriminelle miljøer.

  Gribskov Kommune har i forvejen en lang række kriminalitets forebyggende og foregribende indsatser. Handleplanen er et supplement til disse og samlet set styrker den indsatsen overfor målgrupperne. Indsatserne har til formål at styrke opsporing, identifikation, visitation, planlægning, indsats og evaluering i den aktuelle kriminalitetsforebyggende indsats. Konkret peger udvalget på følgende nye, eller styrkede, indsatser:
  • Styrke samarbejde og koordinering mellem myndigheder og i kommunen gennem SSP+ lignende funktion
  • Styrke viden om de relevante individer og grupperinger gennem netværksanalyse
  • Gennemføre kriminalitetsvurderinger med det evidensbaserede redskab YLS-CMI for kriminalitetstruede 12-17 årige
  • Udforme handleplaner pba. YLS-CMI identificerede udfordringer
  • Styrke misbrugsindsatsen gennem afdækkende misbrugssamtaler
  • Skabe mulighed for exit indsatser for unge, der ønsker at komme ud af det kriminelle miljø
  • Tilbyde alternative indkomstmuligheder gennem individuelt tilrettelagt jobprogram
  • Gennemføre systematiske evalueringer af effekten af indsatserne.


  Lovgrundlag
  LBK nr 318 af den 28.03.2017 (Kommunestyrelsesloven) § 17, stk. 4

  Økonomi
  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

  Bilag
  Bilag 1: Handleplan - Forebyggelse af banderelateret kriminalitet i Gribskov Kommune Dok. nr. 2017/21298 018

  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Erhverv- og Beskæftigelsesudvalget
  1. at afgive høringssvar til "Handleplan - Forebyggelse af banderelateret kriminalitet i Gribskov Kommune"


  Beslutning

  1. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget anbefaler, at den præventive indsats skal startes op senest i mellemtrinnet, med fokus på at indsatsen skal variere og påbegyndes efter behov, hvis der opleves udfordringer

  Fraværende: Thomas Elletoft og Michael Bruun

  Efterretningssager

  63. Visit Nordsjælland. Turismens økonomiske betydning.
  24.05G00 - 2016/18680

  Sagsfremstilling
  Introduktion
  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget får sagen til orientering.

  Direktør for VisitNordsjælland Annette Sørensen præsenterer rapporten "Turismens økonomiske betydning i Destination Kongernes Nordsjælland 2015" for udvalget med særlig fokus på Gribskov. Visit Denmark har udarbejdet rapporten.

  Baggrund
  Rapporten dokumenterer turisternes samlede forbrug i destinationen og viser, hvordan turismeforbruget skaber værditilvækst bredt i samfundet, og ikke kun i turismeerhvervene. Rapporten omhandler desuden data om udvikling i overnatninger og kapacitet til og med 2016. Resultaterne fra Kongernes Nordsjælland holdes op mod regionale og nationale nøgletal.

  Sagens forhold
  Turismen er et vigtigt erhverv i destination Kongernes Nordsjælland og i Gribskov Kommune. Turisterne brugte i 2015 for i alt 4.8 mia. kr. i løbet af deres ophold på destinationen. For Gribskov Kommune er tallet 1.3 mia. kr. Det er en stigning på 16 mio. kr. i forhold til 2014.

  Turisternes forbrug har stor betydning for job og værdiskabelse i destination Kongernes Nordsjælland og giver anledning til betydelige skatteindtægter til både stat og kommune.

  Turismen i Kongernes Nordsjælland er sæsonbetonet og tiltrækker således flest turister i sommermånederne juni, juli og august.

  Kommercielle overnatninger
  Turisterne foretog ca. 1.4 mio. kommercielle overnatninger i Kongernes Nordsjælland i 2015.

  Gribskov kommune er den kommune i Kongernes Nordsjælland, som har det største antal kommercielle overnatninger med 522.000 i 2014, 538.000 i 2015 og 559.000 i 2016.
  Til sammenligning har Helsingør, som ligger nr. 2 i Nordsjælland 432.000 i 2014, 463.000 i 2015 og 458.000 i 2016.

  Turismen giver mest værditilvækst i Gribskov Kommune
  Gribskov Kommune har den suverænt højeste værditilvækst af de fem kommuner i Kongernes Nordsjælland. Her står turismen for en værditilvækst på 13.1 % af den samlede værditilvækst i kommunen. Til sammenligning er den 3,2 i gennemsnit på landsplan. I Kongernes Nordsjælland kommer Halsnæs på en andenplads med en værditilvækst på 9,3%.

  Gribskov har med 824 mio. kr. den højeste værditilvækst målt på overnatninger og turismeforbrug.
  Turismen knytter sig primært til danske turister på endagsbesøg og fritidsborgere i eget sommerhus.
  Den økonomiske betydning er særlig mærkbar i detailhandel og beskæftigelse.

  Værditilvækst: Det beløb, der er tilbage af den samlede omsætning, når vareforbruget i produktionen er fratrukket (hvad der er tilbage til løn og profit).

  Beskæftigelse afledt af turisme
  I Gribskov skabte turismen i 2015 1.580 årsværk og 12.6 % af alle årsværk i kommunen kan tilskrives turisme, hvilket er ekstraordinært højt i forhold til andre kommuner. Landsgennemsnittet er til sammenligning 4,2 % og for kommunerne i Kongernes Nordsjælland 5,2%

  Den turismeafledte beskæftigelse i Kongernes Nordsjælland skabte i 2015 1.924 årsværk inden for detailhandlen ud af samlet 5.620 årsværk.

  Beskæftigelse afledt af turisme: turismeerhverv (overnatning, restaurant, transport, kultur, forlystelser, sport, rejseservice), detailhandel og andre brancher (ejendomsmæglere mv.)

  Bilag
  Bilag 1: EBU 09.11.2017 Turismens økonomiske betydning Dok. nr. 2016/18680 029

  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget:
  1. at udvalget tager orienteringen til efterretning


  Beslutning

  1. Taget til efterretning

  Fraværende: Thomas Elletoft
  64. Orientering om placeringsmuligheder for vandrehjem
  24.10G00 - 2017/14312

  Sagsfremstilling
  Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet om placeringsmuligheder for nyt vandrehjem i Gilleleje.
  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget får sagen til orientering.

  Sagen handler om placeringsmuligheder for nyt vandrehjem i Gilleleje.

  Baggrund
  I forbindelse med Budgetaftale 2017 blev det aftalt, at der skal arbejdes videre med muligheden for at etablere et vandrehjem i Gilleleje. Økonomiudvalget blev på mødet d. 28.08.2017 forelagt en sag om administrationens arbejde med at afklare muligheden for at etablere et vandrehjem i Gilleleje, og besluttede at der i budgettet for 2018-2021 afsættes 150.000 kr. til videre forundersøgelse. Plan- og Miljøudvalget fik sagen til orientering på mødet d. 28.08.2017 med henblik på senere involvering i forhold til placering.

  Administrationen har arbejdet videre med at afklare mulighederne for at etablere et vandrehjem og med forslag til placeringsmuligheder i Gilleleje. I den proces har administrationen inddraget Danhostel, som er en kæde, der organiserer mere end 80 private og offentligt ejede vandrehjem/hostels i Danmark. Danhostel har efter en besigtigelse af placeringsmulighederne i Gilleleje udarbejdet et notat med bud på kravspecifikationer til et vandrehjem i Gilleleje med udgangspunkt i Danhostels klassifikationskrav. Se bilag 1.

  Koncept fra Danhostel
  Danhostel anbefaler en beliggenhed med gode parkeringspladser og god tilgængelighed med offentlig transport (eksempelvis vigtigt for lejerskoler) og bil, samt nærhed til bycentrum, havn, bade- og vandsportsfaciliteter.

  Et vandrehjem/hostel i Gilleleje vil fungere som et overnatningssted for turister på farten rundt i Nordsjælland, og som en destination i sig selv, hvor danske og udenlandske familier samt grupper i form af skoleklasser, sportsgrupper og kurser/konferencer samtidigt kan finde plads til deres aktiviteter. Det vil være et enkelt overnatningssted af høj kvalitet med billige priser, der taler til aktive familier og grupper. Der er tale om gæster, der søger fælles oplevelser eller læringsmuligheder.

  Nærmeste Danhostels ligger i Helsingør, Tisvildeleje, Hillerød, Fredensborg og Frederiksværk og vil sammen udgøre en stærk klynge i Nordsjælland til bl.a. rundture. Der er generelt efterspørgsel på kystbyerne i Nordsjælland, og manglende sommerhusudlejning i dette område medvirker til en større efterspørgsel på andre overnatningsformer til familier, bl.a. hostels.

  Danhostel anbefaler, at vandrehjemmet i Gilleleje bliver et 5-stjernet hostel i henhold til Danhostels klassifikation. Da man skal bygge nyt eller istandsætter eksisterende faciliteter, bør man imødekomme de ønsker, som gæsterne efterspørger i dag og fremover.

  Krav til bygninger og omgivelser
  Ca 1.500 etagemeter til 50 værelser med bad og toilet, mødefaciliteter, og fællesarealer.

  Plus udendørs fællesareal og faciliteter med legeplads, lille boldbane til basket, minifoldbold og måske beachvolleyball bane, grill og opholdsfaciliteter (spisepladser m bænke) og et par lounge sofaer.

  Tre placeringsmuligheder i Gilleleje med administrationens vurdering
  Administrationen har sammen med Danhostel set på tre kommunaltejede placeringsmuligheder i byen:
  1. Stationsområdet
  2. Skolen på Rostgårdsvej
  3. Parkvej 309

  Alle tre placeringer forudsætter gennemførelse af salgsudbud og udarbejdelse af nyt plangrundlag.

  Stationsområdet
  Området ejes af Gribskov Kommune og Lokaltog A/S. Kommunen ejer den sydlige del af arealet, hvor også et eventuelt vandrehjem med fordel kan placeres.

  Konkret tænkes bygningen placeret helt mod syd, på langs af Kastanje Allé f.eks. i et 2-2 1/2 etages byggeri, der arkitektonisk spiller positivt sammen med stationsbygningen og Remisen.

  Ifølge Strategisk Plan Gilleleje fra 2016 skal stationsområdet bibeholde sin karakter som et råt og sammensat område. Det skal i øvrigt bevare sin funktion som transportknudepunkt for tog og bus, og som ungdomsområde omkring Remisen. Det er vigtigt, at arealet indrettes fleksibelt, så det også kan huse events og anvendes af de unge, når der ikke parkeres på arealet. Desuden kan der skabes mulighed for at etablere et mindre antal små boliger i kanten mod Kastanje Allé f.eks. til unge og/eller eventuelt vandrehjem.

  Stationsområdet tænkes at indgå i den grønne velkomstport til bymidten som en del af det mellemrum, som Kystvejen, området omkring hallen og banen danner mellem bymidten og boligbyen mod syd. Velkomstporten skal have en grøn karakter med plantage-/parklignende beplantning. Dels for at samle vej- og banerummet og dels for at danne en grøn velkomstport til byen. Stationsområdet kan desuden rumme parkeringspladser, der indarbejdes i den grønne struktur, til aflastning af bymidten i spidsbelastningsperioder.

  Det er derfor i meget fin overensstemmelse, at placere et vandrehjem på stationsområdet.


  I forhold til Danhostels placeringsønsker, så opfylder Stationsarealet alle kriterier:
  • God beliggenhed centralt i Gilleleje tæt på havn og strand samt byen,
  • God tilgængelighed til offentlig transport med tog og bus, og gode adgangs- og parkeringsforhold for gæster i bil og bus,
  • Gode muligheder for samspil med resten af byen f.eks. hallen i forhold til sport og idræt, og i forhold til spisesteder,
  • Mulighed for at bygge nyt, hvilket giver muligheder for at indrette byggeriet optimalt.
  Danhostel ser ingen umiddelbare negative faktorer ved en placering her.

  Danhostel ser desuden spændende muligheder med at kombinere et vandrehjem med ungdomsboliger, da det pga. de ens indretningsbehov vil kunne rumme en periodevis fleksibilitet begge veje afhængigt af behov.

  Samlet set, vurderer Danhostel og administrationen denne placering som den mest attraktive placering for et vandrehjem.

  Danhostel vurderer, at placeringen vil være meget attraktiv for potentielle investorer.

  Skolen ved Rostgårdsvej
  I følge Strategisk Plan Gilleleje fra 2016 kan Skolen på Rostgårdsvej, som følge af beslutningen om at udvikle Ny Skole Gilleleje på Parkvej, indenfor en kortere årrække frigøres til andre formål. Der er endnu ikke truffet beslutning om den fremtidige anvendelse af bygningerne.

  Et vandrehjem vil fint kunne indrettes i en del af den eksisterende bygningsmasse ved renovering.

  I forhold til Danhostels placeringsønsker, opfylder Skolen ved Rostgårdsvej delvis alle kriterier:
  • God beliggenhed centralt i Gilleleje relativt tæt på havn og strand samt byen,
  • Relativ god tilgængelighed til offentlig transport med tog og bus på grund af nærhed til stationen og trinbræt. Der er dog begrænset med adgangs- og afsætningsforhold for gæster i bil og bus og for busparkering.
  • Gode muligheder for samspil med resten af byen f.eks. hallen i forhold til sport og idræt, og i forhold til spisesteder,
  • God plads og gode faciliteter ude og inde, for eksempel til sport.
  • Bygningerne virker umiddelbart egnede til indretning af vandrehjem, men forudsætter omfattende renovering og etablering af bad/toilet m.v. indenfor de eksisterende rammer.

  Samlet set, vurderer Danhostel og administrationen denne placering som den anden mest egnede placering for et vandrehjem, af de tre undersøgte.

  Det er desuden en usikkerhedsfaktor, om og hvis ja, hvor hurtigt projektet vil kunne realiseres da ejendommen i dag er i brug, og fordi et vandrehjem her også vil skulle kombineres med andre funktioner, hvilket gør udbudsprocessen relativt kompliceret. Det vil derfor i så fald skulle undersøges nærmere, hvilke dele af ejendommen det vil være bedst at indrette til vandrehjem (evt. med tilhørende budgetoverslag), og hvad resten af ejendommen med fordel kan anvendes til, når ejendommen ikke længere anvendes til de eksisterende formål. Det skal desuden afklares, hvordan og hvornår en udbudsproces evt. vil kunne gennemføres.

  Danhostel vurderer umiddelbart, at der vil kunne findes investorer til et projekt her.

  Parkvej 309
  Landejendommen på Parkvej 309 er opkøbt med henblik på byudvikling syd for byen. Selve ejendommen er ikke i brug i dag, og vil kunne indrettes til vandrehjem ved renovering.

  Ejendommen er i følge Strategisk Plan for Gilleleje en del af boligbyen syd for Kystvejen. Et område der skal være attraktivt og rumme gode forudsætninger for hverdagslivet. Området skal styrkes gennem boligbyggeri og funktioner, der understøtter folks hverdag med jobs, fritidsfaciliteter osv. Gode forbindelser til de øvrige bydele skal prioriteres.

  I forhold til Danhostels placeringsønsker, opfylder Skolen ved Rostgårdsvej ikke kriterierne:
  • Området øst, vest og syd for ejendommen er i dag ubebygget og ligger naturskønt, men indenfor en kort årrække planlægges der omkring ejendommen.
  • Relativ stor afstand til Gilleleje bymidte, havn og strand, (15 min. gang og 3-4 min. i bil), set i forhold til at gæster skal have oplevelsen af at bo i Gilleleje tæt på havn og strand.
  • Rimelig tilgængelighed til offentlig transport med tog og bus.
  • Rimelige adgangs- og afsætningsforhold for gæster i bil og bus og for begrænset busparkering.
  • Gode muligheder for samspil med idrætsfaciliteter ved skolen, men mere begrænset i forhold til resten af byen f.eks. hallen i forhold til sport og idræt, og i forhold til spisesteder,
  • God plads ude til fælles aktiviteter.
  • Bygningerne virker umiddelbart egnede til indretning af vandrehjem, men forudsætter omfattende renovering og etablering af bad/toilet m.v. indenfor de eksisterende rammer.

  Samlet set, vurderer Danhostel og administrationen denne placering som den mindst egnede placering for et vandrehjem, af de tre undersøgte.

  Analyse af turismepotentiale
  Danhostel anbefaler, at der sideløbende med afklaring af placering, gennemføres en analyse af det turismepotentiale der ligger i forhold til at etablere et vandrehjem i Gilleleje. En sådan beskrivelse kan bruges i relation til udbudsprocessen og være med til at tiltrække investorer. En sådan analyse anslås at kunne gennemføres indenfor en ramme af 100.000 kr.

  Administrationens anbefaling
  Administrationen anbefaler, at der arbejdes videre med den ene af de tre placeringer, nemlig Stationsområdet.

  I den forbindelse kan der med fordel afdækkes mulighed for at indlede et samarbejde med Lokaltog A/S om at få udviklet hele stationsområdet efter en samlet plan. Herved vil hele området, herunder også Stationsbygningen, udnyttes mere optimalt end i dag så der skabes de bedste rammer for en samlet udvikling af området i den ønskede retning, herunder sikring af det ønskede antal parkeringspladser i området til aflastning af bymidten i spidsbelastningsperioder. Det skal desuden i det videre arbejde afklares, hvor stort et areal der konkret ønskes udbudt, samt hvordan og til hvilke anvendelsesfunktioner det konkrete areal skal udbydes til salg. Arbejdet med Stationsarealet kan igangsættes med det samme, så plan for områdets udvikling og udbud kan gennemføres i 2018.

  Lovgrundlag
  Lov om planlægning, Lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015
  Lov nr. 668 af 8. juni 2017 om ændring af lov om planlægning, lov om naturbeskyttelse og lov om aktindsigt i miljøoplysninger
  Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune
  Lyst til Gilleleje - Strategisk Plan Gilleleje fra 2016

  Økonomi
  For at fremme projektet i 2018 besluttede Økonomiudvalget på mødet d. 28.8.2017 at afsætte 150.000 kr i budget 2018-2021 til nærmere beskrivelse og analyse.

  Bilag
  Bilag 1: EBU 09-11-2017 Kravspecifikation vandrehjem DOK.nr:2017/14312 011

  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
  1. at tage sagen til efterretning

  Beslutning

  1. Taget til efterretning

  Fraværende: Thomas Elletoft og Trine Mette Egetved-Sørensen
  65. Afrapportering Gribskov Erhvervscenter
  24.00G00 - 2017/12332

  Sagsfremstilling
  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget behandler sagen for at blive orienteret om status på Samarbejdsaftale 2017 mellem Gribskov Erhvervscenter A/S (GEC) og Gribskov Kommune.

  Baggrund
  Afrapporteringen tager udgangspunkt i Samarbejdsaftale 2017 mellem GEC og Gribskov kommune. Samarbejdsaftalen har til formål, at klarlægge hvilke opgaver GEC udfører for Gribskov Kommune for at understøtte visionen om, at der skal være et sundt, dynamisk og levende erhvervsliv, der skaber aktiviteter og arbejdspladser. Udover samarbejdsaftalen mellem Gribskov Kommune og GEC er der indgået en separat samarbejdsaftale mellem GEC og Jobcenter Gribskov. Der afrapporteres særskilt på denne aftale.

  Den samlede afrapportering fremgår af Bilag 1.

  Status på samarbejdet
  GEC varetager en række opgaver for Gribskov kommune, og der er en løbende dialog mellem GEC og Gribskov kommune, hvor der følges op på disse. I 2017 har GEC blandt andet bidraget til udarbejdelse af Handleplan 2017/2018 i forhold til Erhvervsstrategi 2016-2020. GEC har desuden deltaget aktivt i koordineringsmøder i regi af Væksthus Hovedstadsregionen, og har været med til at understøtte en række af kommunens arrangementer, eksempelvis arrangementer om EU-funding samt Gribskov Kommunes nye leverandørportal Comdia.

  Hovedområderne i afrapporteringen er Rådgivning, Projekteog Branchenetværk

  Rådgivning
  En af hovedopgaverne i GEC er rådgivning. Rådgivningen sker dels via GEC, men også i samarbejde med Væksthus Hovedstadsregionen og i resten af 2017 med iværksætterhuset.

  Vækstforløb: GEC har i løbet af 2017 besøgt 40 virksomheder, og 10 af disse har fået en hjælp der kan karakteriseres som forløb. Rådgivningen tager dog oftest udgangspunkt i konkrete spørgsmål eller problemstillinger, og der er derfor i mindre grad tale om deciderede rådgivningsforløb. GEC samarbejder desuden med Væksthus Hovedstadsregionen, og henviser løbende til relevant rådgivning og forløb i regi af Væksthuset. Væksthuset har i 2017 haft 5 forløb med virksomheder fra Gribskov.

  Iværksættere: I 2017 varetager GEC i samarbejde med Iværksætterhuset rådgivningen af iværksættere, og der har i 2017 været afholdt møder med 50 potentielle iværksættere. I Efteråret starter GEC et iværksætternetværk op, og der er pt. 12 tilmeldte iværksættere.

  Virksomhedskontakt: GEC har en stor kontaktflade blandt virksomhederne i Gribskov Kommune bl.a. via branchenetværk, arrangementer, rådgivning samt via deltagelse i projekterne Maritim Turisme og Maritim Klynge. GEC har samlet set været i kontakt med over 150 virksomheder.

  Projekter
  GEC deltager i og varetager en række projekter og indsatser for Gribskov Kommune. Projekter og indsatser finansieres dels via driftstilskuddet og dels via særlige bevillinger fra Gribskov Kommune. Antallet af projekter og indsatser der varetages af GEC er mindre end de foregående år.

  Udvikling af Nordsjællands Maritime Klynge: GEC deltager aktivt i udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge, dels via deltagelse i styregruppemøder, men også ved at koordinere og facilitere klyngens B2B-netværk.

  Maritim Turisme: GEC deltager løbende i og understøtter arrangementer i forbindelse med Maritim Turisme. Desuden har GEC en udførende rolle i forbindelse med de konkrete udviklingsprojekter der er i forbindelse med Maritim Turisme bl.a. i forhold til projektet omkring Pilgrimsruten. Her vil GEC eksempelvis bistå processen med at professionalisere de frivillige, så Pilgrimsruten udvikler sig til at være mere selvkørende lokalt.

  Fishing Zealand: I 2017 har GEC været med til at gennemføre Fiskerievent i Kulturhavnen, hvor GEC stod for kontakt til udstyrsleverandører og repræsenterede dem til eventet. GEC arbejder aktivt på at inddrage Fishing Zealand i lokale branchenetværk og deltager løbende i møder angående Fishing Zealand og er med til at planlægge kommende arrangementer i 2018.

  Branchenetværk
  En af kerneopgaverne i GEC er at drive og udvikle lokale Branchenetværk, der skal sikre videndeling og partnerskaber inden for de enkelte brancher. GEC har fire fungerende branchenetværk: Industri, Håndværk, Liberalt erhverv samt Turisme, og det tilsigtes at holde 3-4 årlige møder inden for de enkelte netværk. GEC og netværkenes bestyrelser arbejder løbende på at udvikle netværksmøderne, så de i form og indhold skaber værdi for medlemmerne. Der er pt. over 130 aktive virksomheder i de fire netværk. Med Handleplan 2017/2018 sættes der fokus på at udvikle og etablere nye netværk.

  Administrationens vurdering
  Overordnet set er det administrationens vurdering, at GEC arbejder aktivt med opgaverne i samarbejdsaftalen, og at de aftalte opgaver udføres tilfredsstillende. Der er dog et opmærksomhedspunkt. Det har vist sig svært at indfri målet om antallet af virksomheder i Vækstforløb hos Væksthus Hovedstadsregionen.

  GEC og Gribskov kommune har fokus på udfordringen, og arbejder på en række initiativer. GEC og Gribskov Kommune er blandt andet i dialog med Væksthus Hovedstadsregionen om et pilotprojekt i forhold til at udvikle udviklingsforløb målrettet erhvervslivet i Gribskov Kommune


  Bilag
  Bilag 1: EBU 09-11-2017 Afrapportering Gribskov Erhvervscenter DOK.nr:2017/12332 007

  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
  1. at tage orienteringen til efterretning

  Beslutning

  1. Taget til efterretning.

  Fraværende: Thomas Elletoft og Trine Mette Egetved-Sørensen
  66. Status på samarbejdsaftalen mellem Jobcenter Gribskov og Erhvervscenter Gribskov
  15.00G00 - 2016/38215

  Sagsfremstilling
  Udvalget behandler sagen for at blive orienteret om status på samarbejdsaftalen for 2017 mellem Gribskov Erhvervscenter (GEC) og Jobcenter Gribskov (JCG)

  Baggrund:
  Gribskov Kommune har en overordnet samarbejdsaftale med GEC.

  Hertil kommer, at JCG har en samarbejdsaftale med GEC som specifikt omhandler spørgsmål omkring job og uddannelse. Som led i denne aftale betaler JCG i 2017, 650.000 kr. til GEC. Betalingen dækker bl.a fælles aktiviteter vedr. job og uddannelse, herunder løn til en fuldtidsansat ungekonsulent. Denne fungerer som virksomhedskonsulent i tæt samarbejde med JCG, og med særlig fokus på at sikre beskæftigelse og uddannelsespladser til unge på 18-30 år.
  Midlerne til denne stilling blev afsat i forbindelse med udmøntning af ungepuljen på møde i Arbejdsmarkedsudvalget den 6. maj 2015 (sag nr. 28). Midlerne blev afsat i en tidsbegrænset periode fra august 2015 til udgangen af 2017.

  Status på samarbejdet
  Af kontrakten mellem JCG og GEC fremgår en række mål for samarbejdet med tilhørende succeskriterier.
  Der er opstillet i alt 7 mål med tilhørende succeskriterier.

  Af nedenstående fremgår status for 2017 på de 7 mål.

  1. Samarbejde om gruppen af uddannelses- og jobparate 18 - 30 årige med henblik på at skaffe job og uddannelse til disse. Og i det omfang der ikke kan visiteres borgere fra denne gruppe samme indsats rettet mod tilsvarende målgruppe over 30 år:

  Succeskriterium: 50% af de visiterede uddannelses/jobparate borgere kommer i ordinært job eller på en erhvervsuddannelse.

  Status: Der har gennem det sidste år været visiteret få unge under 30 år til mentoren i GEC Aldersspændet for de visiterede har været mellem 23-63 år. Baggrunden for dette er bl.a., at der er sket en stigning i antallet af unge u. 30 år, der indgår i brobygningsforløb fra grundskole til erhvervsuddannelse eller anden uddannelse. Frem til 1. oktober 2017 har GEC modtaget 63 borgere, hvoraf de 20 stadig er i forløb.
  Resultatet for 2017 er, at 48 % af borgerne er kommet i uddannelse eller arbejde. I 2016 var det tilsvarende tal 40%.
  Indsatsen har været fortrinsvis bestået i en håndholdt indsats, hvor mentor i samarbejde med borgerne gennem samtaler, målretning af CV m.m, styrker jobmulighederne for borgerne og deres kontakt til de virksomheder, som er i GEC´s netværk. Borgerne har også fået mulighed for at markedsføre deres kvalifikationer direkte overfor virksomheder i GEC´s netværk. Borgere med særlige uddannelser eks. indenfor visuel design, journalister mv. har fået praktikpladser udenfor Gribskov Kommune, hvis mulighederne ikke har været tilstede i kommunen.
  Indsatsen ophører med udgangen af 2017, idet der ikke længere er afsat midler til det udvidede samarbejde med GEC.

  2. Samarbejde omkring Gribskov Produktionsskole

  Succeskriterium: GEC rådgiver de unge på Produktionsskolen om job og uddannelsesmuligheder

  Status: Der har været samarbejde med skolen om udarbejdelse af CV ér for eleverne. 8 unge deltog i forløbet. Herudover har 40 elever fra skolen deltaget i Åben industri projektet. (Se nedenfor)

  3. Synliggørelse af Jobcenteret i de lokale virksomheder

  Succeskriterium: Der sker en positiv udvikling i den landsdækkende DI måling i erhvervslivets vurdering af Gribskov Kommune i 2017 på en række udvalgte parametre, der omhandler Jobcentrets opgaver.

  Status: Medarbejdere fra JCG deltager løbende i møder i de forskellige virksomhedsnetværk, der er etableret i GEC regi. I GEC´s nyhedsbrev har flere af JCG´s aktiviteter og tilbud løbende været omtalt, og succeshistorier om borgere, der er kommet i arbejde, har været vist på GEC´s Facebook - side.

  Resultater i.f.t. DI´s erhvervsklimaundersøgelse:


  Adgang til kvalificeret arbejdskraft (Placering i 2016: nr. 94) Mål i 2017. Bedre end nr. 80, Resultat 2017: nr. 76
  Jobcentrets service overfor virksomhederne (placering i 2016: nr. 91)
  Mål i 2017 Bedre end nr. 80, Resultat 2017 Nr. 78
  Kompetent sagsbehandling i sygedagpengesager (placering 2016: nr. 59) Mål 2017: Bedre end nr. 60, Resultat 2017 nr. 61.

  4. Udveksling af viden om lokale arbejdsforhold

  Succeskriterium: Der er afholdt et fælles arrangement mellem JCG og GEC

  Status: Der har løbende været vidensudveksling mellem GEC og JCG på området. Der har ikke været afholdt et særskilt arrangement om emnet, dette forventes dog afholdt inden udgangen af 2017.

  5. Socialøkonomi

  Succeskriterium: Der er sendt minimum en ansøgning vedr. finansiering og opstart af socialøkonomisk virksomhed, og der er som minimum afholdt et seminar om social ansvarlighed og/og eller socialøkonomiske virksomheder.

  Status: GEC og JCG har fremsendt en ansøgning til Socialfonden om støtte til et projekt vedr. etablering af delejobs og småjobs til udsatte grupper på arbejdsmarkedet. Ansøgning blev ikke imødekommet.

  Efter at have afholdt en fælles temadag om socialøkonomi er det imidlertid lykkedes GEC og JCG i konkurrence med flere andre kommuner, at sikre at en socialøkonomisk virksomhed har etableret sig i Gribskov Kommune i 2017. Det drejer sig den økologiske helskostvirksomhed GaiaLife Greens som i første omgang har etableret sig i Helsinge med 4 faste medarbejdere. I denne forbindelse har JCG indgået en aftale om løbende at have 10 borgere i forskellige forløb med henblik på at afklare og kvalificere dem til job og uddannelse bl.a. inden for lagerområdet.

  6. Delejob - det rummelige arbejdsmarked

  Succeskriterium: Der er udarbejdet minimum en model til delejobordning, og den er afprøvet konkret i en eller flere lokale virksomheder. Såfremt modellen kræver finansiering er der søgt midler til denne

  Status: Der er ikke udarbejdet en model for delejobordning. GEC har imidlertid arbejdet videre med tanken i samarbejde med føromtalte socialøkonomiske virksomhed GaiaLife Greens, som arbejder på at udvikle et vikarkoncept med fokus på dele- og småjobs.

  7. Åben industri dag

  Succeskriterium: Åben industridag 2017 er afholdt i samarbejde mellem JCG og GEC indenfor den økonomiske ramme, der er mulig.

  Status: Der har været afholdt et Åben industridag arrangement, hvor unge fra 10 klasserne, Produktionsskolen, modtageklasserne mv. fik muligheden for at besøge en række virksomheder i kommunen og få indblik i de muligheder, der ligger i at tage en erhvervsfaglig uddannelse. 90 elever deltog i dette arrangement. Et lignende arrangement til samme målgruppe "Parat til fremtiden" afholdes i november. Arrangementets hovedfokus er, hvordan man skaffer sig en læreplads. Herudover har der været afholdt arrangementet "Unge møder unge". Her fik unge fra samme målgruppe mulighed for at møde andre unge, der allerede er i gang med en erhvervsuddannelse og udveksle erfaringer og viden.

  Administrationens vurdering:
  Samarbejdet mellem JCG og GEC har i 2017 været præget af et givende og godt samarbejde. Samtidig er størstedelen af målene i samarbejdsaftalen opnået, et par måneder før aftalen ophører.
  Det har vist sig vanskeligt, at levere nok unge, der har haft behov for præcis den indsats som GEC har kunne levere. Dette er løst i et samarbejde ved i perioder at lade andre målgrupper få gavn af indsatsen.

  GEC´s initiativer omkring "Åben industri" og Unge møder unge" understøtter et bredt politisk ønske om at de unge introduceres mere målrettet til erhvervsuddannelserne. Mere end 100 unge har deltaget i arrangementerne

  Da midlerne i samarbejdsaftalen kun rækker til udgangen af 2017 vil stillingen som ungekonsulent på GEC bortfalde og med det også en række af ovennævnte initiativer.

  Herefter vil JCG´s samarbejde i forhold til GEC skulle varetages gennem den generelle samarbejdsaftale mellem Gribskov Kommune og GEC.

  Lovgrundlag
  Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Lov nr. 1482 af 23/12/2014

  Økonomi
  -

  Bilag
  -

  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

  1. at tage orienteringen til efterretning

  Beslutning

  1. Taget til efterretning.

  Fraværende: Thomas Elletoft og Trine Mette Egetved-Sørensen


  67. Evaluering af sommerens events 2017
  05.00G00 - 2017/17888

  Sagsfremstilling
  Introduktion
  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet får sagen til orientering. Sagen handler om en evaluering af sommerens større events.

  Baggrund
  Der afholdes et stigende antal events, festivaler, koncerter og arrangementer i Gribskov Kommune, og de lokale foreninger arrangerer mange tilbagevendende begivenheder. I 2016 modtog kommunen i alt 120 ansøgninger. I de 9 første måneder af 2017 har kommunen modtaget 153 ansøgninger. Ansøgningerne drejer sig fortrinsvis om tilladelse til at bruge kommunale arealer.

  Sagens forhold.
  Efter sommerens arrangementer har administrationen afholdt et antal evalueringsmøder med arrangører af de største events samt lokale foreninger i Gilleleje, Græsted, Helsinge og Tisvilde.

  De allerfleste arrangementer er forløbet helt uden problemer til stor tilfredshed for arrangørerne og de mange deltagere. Fælles for de fire byer er, at de alle ønsker at vedligeholde og udvikle de fire byers særlige miljø.

  Gilleleje
  Gilleleje Handel- og Turistforening oplyser, at på trods vejret har der været mange gæster i byen, og igen i år er der besøgende, som har vist interesse for at bosætte sig i Gilleleje. Bakkefesten, Gilleleje Festival, Musik Uge 30 og Open air Opera havde alle flere besøgende i år sammenholdt med 2016.

  I byen er der etableret et godt samarbejde mellem Gilleleje Handels- og Turistforening, Bakkefesten, Gilleleje Havn og Kulturhavn Gilleleje. Gilleleje Handels- og Turistforening samler og koordinerer en fælles eventkalender for alle foreninger i Gilleleje, og der er fælles markedsførring om Musikugen i byen samt Gilleleje festivalen.

  De store eventmagere i byen har indledt samarbejde om indkøb af øl, leje af telte og indkøb af andet som kan resulterer i en bedre indkøbspriser.

  Ildsjæle fra Gilleleje Handels- og Turistforening har i år ydet en ekstra stor indsats, i mangel af 'mellemledere'. Der arbejdes på en ny organisering med frivillige gruppeformænd, så ansvar for de forskellige opgaveområde bliver fordelt på flere.

  Nogle af eventmagerne oplever, at det er svært at finde rundt i de mange administrative opgaver og tilladelser. Det er et ønske herfra, at kommunen stiller en person til rådighed, som kan hjælpe, hvis man vil lave en festival. Ligeledes efterspørges der en vagt i kommunen, som kan kontaktes i forbindelse med weekends og ferier.

  Græsted
  Borgerforeningens arrangementsgruppe oplyser, at der er et godt samarbejde med foreningerne på tværs, om at arrangere events i byen.  I 2017 er der blandt andet arrangeret: Pinsemorgenbord i forbindelse med veterantræffet, MC træf med spisning på kroen, Open Air biograf på torvet sammen med biblioteket, Skt. Hans i Folkeparken, hvor erhvervsforeningen arrangerede fælles grill, Sportsforeningernes dag, Luthers dag i kirken og middelaldermad på kroen, Juletræstænding på torvet og klippe klistre og julehygge på kroen.

  De lokale foreninger arbejder for at udvikle et samarbejde om flere store events, som endnu flere af byens aktører kan blive en del af.

  Torvet er ved at have fundet indpas i borgerens bevidsthed og arrangementsgruppen arbejder for, at mange af de lokale aktører bruger tovet. Der er allerede planlagt flere gennemgående arrangementer på torvet i 2018.

  I Folkeparken har erhvervsforeningen arrangeret et velbesøgt Skt. Hans arrangement, og der har været holdt motionsløb og flere cirkusforestillinger.

 • Græsted Veterantræf og Veterantoget har et godt samarbejde. Veterantoget holder arrangementer for børn og arrangerer juletræshentning. På Eventpladsen har der været traktorræs og ringridning.

  Borgerforeningen formidler nyheder om events via facebook og opslag rundt i byen. På www.Græsted.dk kan borgerne også tilmelde sig et nyhedsbreve om arrangementer i byen.

  Helsinge
  Gadekærforeningen oplyser, at det fungerer godt at holde arrangementer på banktorvet, fordi torvet kan overdækkes med markiserne. Pop-up husene er slidte og bliver ikke længere brugt. Placering af loppemarkedet ved gadekærsanlægget fungerer rigtig godt og trækker også folk til gågaden.

  De tre fredagskoncerter på banktorvet var en stor succes. 150 personer deltog ved koncerterne og hyggelig fællesspisning under markiserne.

  På 10 lørdage blev der holdt koncerter på banktorvet, af en halv times varighed. Gadekærforeningen vurderer imidlertid, at koncerter skal vare længere, hvis de skal tiltrække folk.

  Kulturnatten var en succes og 50 forskellige lokale foreninger var repræsenteret. Der var et meget stort fremmøde af borgere.

  Helsinge Byfest var desværre ikke godt besøgt, og kommunens underskudsgaranti er blevet aktuel. Arrangørerne overvejer nu, hvordan en byfest i Helsinge kan ændres, så den tiltrækker flere folk og bliver økonomisk bæredygtig.

  Tisvilde
  Holdningen til typen og omfanget af arrangementer i byen er forskellig hos Tisvilde Lokalråd og Grundejerforeningen for Tisvilde og omegn. Overordnet set vil de fastboende gerne have, at der er aktivitet, og landliggere vil gerne have mere fred og ro.

  Lokalrådet planlægger i maj sæsonens faste arrangementer. De kendte arrangementer er Tisvildeleje går i Fisk, Kanonhalløj, Kildemarked, torvedage, Billedfestival, Naturevents, Yoga festival, motionsløb, Forår i lejet, Efterår i lejet og Musik i Lejet.

  Lokalrådet ønsker sig hjælp fra kommunen til at få en samlet oversigt over events i byen.

  De mange arrangementer på Birkepladsen slider meget på området og Lokalrådet ønsker at pladsen bliver renoveret.

  Erhvervsforeningen for Tisvilde og Omegn mener, at der skal tages hensyn til de fastboende butikker. De mener at Tisvildes profil skal plejes, som et sted med mange modsætninger, og at byen ikke kun skal være kendt for Musik i Lejet.

  Foreningen er positiv over for, at Hovedgaden blev brugt til byfest uden Musik i Lejet og ønsker, at Hovedgaden også kan bruges til byfest i andre perioder, og at sæsonen i Tisvilde bliver udvidet.

  Nærmere evaluering af festivalen Musik i Lejet 2017, er blevet behandlet politisk i oktober.

  Generelt om praktiske forhold
  Støj
  Administrationen har modtaget klager over, at der spilles høj musik i forbindelse med udeservering.

  Klagerne er blevet vurderet på baggrund af sagernes samlede indhold, da Gribskov Kommune ikke har vedtaget et forskrift for støj, ved udendørs musikarrangementer.

  Renholdelse og affaldshåndtering
  Flere aktører og foreninger påpeger, at der er brug for øget fokus på ekstra renholdelse og affaldshåndtering i vores byer om sommeren, som følge af de mange arrangementer og dermed flere gæster i byerne.

  I højsæsonen har kommunen intensiveret tømning af de offentlige skraldespande.
  I Tisvilde er der de seneste 3 år blevet foretaget tømninger to gange om dagen, i ugen med festivalen Musik i Lejet. I Gilleleje er der i 2017 ligeledes blevet tømt skraldespande to gange om dagen i ugen med Gilleleje Festivallen og Bakkefesten.
  Der ud over er der ryddet op de steder, hvor affald er samlet i dagene efter arrangementerne.

  Kommunen har leveret en ekstra affaldshåndtering for i alt 50.000,- kr, der i 2017 er blevet
  finansieret fra forskønnelsespuljen.

  Foodtrucks
  Antallet af ansøgninger, om tilladelse til opstilling af midlertidige boder og foodtrucks, er stigende.

  Administrationen har modtaget klager over placeringer af foodtrucks, med henvisning til en ulig konkurrence over for de etablerede butikker.

  Rollefordeling
  Nogen frivillige anfører, at det er en meget stor opgave at ansøge og koordinere en større event og ønsker derfor, at en kommunal medarbejder indtager en central rolle i forbindelse med hjælp til planlægning af en festival.

  Digitalisering af booking og ansøgningsproces
  Ansøgninger om brug af kommunale arealer behandles elektronisk i
  bookningsystemet Kutunaut.  Mulighederne for udvikling af systemet er ved at blive undersøgt, til også at kunne håndtere et samarbejde mellem flere forskellige digitale ansøgningssystemer, og således forenkle opgaven for arrangøren i forhold til indhentning af godkendelser fra relevante myndigheder.

  Administrationens opsamling og vurdering.
  Administrationens overordnede vurdering af sommerens arrangementer er, at de i alt væsentligt er forløbet tilfredsstillende.

  Samarbejde
  Mange lokale foreninger har været interesseret i at deltage ved den årlige evaluering. Der er et stigende engagement blandt borgerne, i forhold til etablering af lokale events.

  Dialogen med aktørerne har medført en større indsigt i rollefordelingen. Samskabelsen mellem foreninger og kommune er fortsat vigtig, i forhold til de overordnede politikker og de mange praktiske spørgsmål og behov undervejs i planlægning af arrangementerne.

  De mange motions- og cykelløb er forløbet problemløst. Samarbejde og behandlingen ved vejmyndighed og politi har i nogle sager været presset, på grund af, at det fremsendte ansøgningsmateriale har været manglefulgt. Som følge heraf er den digitale vejledning på www.gribskov.dk/eventguiden blevet udvidet.

  Organisering
  Kommunens interne organisering fungere fint med det tværfaglige opgavefælleskab, der arbejder for flere events i kommunen.

  Eventgruppen vejleder eventmagere, behandler arrangementstilladelser og er med til at sikre sammenhæng på tværs, mellem Center for Teknik og Miljø, Center for Kultur, Fritid og Turisme, samt Center for Boliger, Ejendomme og Erhverv i udfoldelse af kommunes Kultur- og Turismestrategier.

  Eventguiden på kommunens hjemmeside informerer om de mange elementer, som kan være aktuelle ved en event.

  Ved de større arrangementer stiller kommunen en kontaktperson til rådighed, som bistår med at vejlede, koordinere og henviser til de korrekte medarbejdere og myndigheder i de forskellige sammenhænge. Dette sker i overvejende grad i forbindelse med Musik i Lejet.

  Som ovenfor beskrevet, er der et ønske fra nogle aktører om, at der i flere tilfælde stilles en kontaktperson til rådighed. Hvis dette ønske skal opfyldes, vil det medføre et større ressourceforbrug for administrationen.

  Status
  • Der har været en stigning på ca. 70% i 2017 på antallet af events og midlertidige arrangementer, i forhold til 2016.
  • Eventguiden på kommunens hjemmeside er blevet væsentligt udbygget med information om diverse forhold og forskellige myndigheder, der kan være aktuelle ved en given event.
  • Zonering af strandene er ved at blive foretaget i et samarbejde med Naturstyrelsen og kystkommunerne i Nordsjælland, blandt andet i forhold til anvendelse af de enkelte strande til arrangementer og aktiviteter.
  • Eventmanualmed information om rammer og muligheder for events i Gribskov Kommune, er som følge af Byrådets beslutning under udarbejdelse og vil blive forelagt politisk primo 2018.

  Forbedringstiltag
  Evalueringerne peger på, at der et behov for:
  • En årlig pulje/økonomi til ekstra renholdelse og affaldshåndtering, som følge af sommerens mange turister og besøgende, specielt i Gilleleje og i Tisvilde.
  • Udarbejdelse af et forskrift vedrørende støj ved udendørs musikarrangementer.

  Administrationen har med baggrund i evalueringen besluttet at:
  • Forbedre den digitale ansøgningsprocesog optimere med flere digitale løsninger.
  • fremlægge en sag om rammer for foodtrucks og midlertidige boder til politisk beslutning i foråret 2018.
  • Arbejde videre med udpegede forbedringstiltag. Såfremt dette resulterer i et konkret forslag, fremlægges det til politisk behandling.


  Lovgrundlag
  Gribskov Kommunes Turismestrategi 2016-2020
  Gribskov Kommunes Kulturstrategi 2008-2020

  Økonomi
  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet:
  1. at tage orienteringen til efterretning


  Beslutning

  1. Taget til efterretning

  Fraværende: Thomas Elletoft og Trine Mette Egetved-Sørensen
  68. Naturrum i Tisvildeleje
  20.00G00 - 2017/26119

  Sagsfremstilling
  Introduktion
  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget får sagen til fornyet orientering. Kultur- og Idrætsudvalget har på udvalgsmøde 19.09.2017 i forbindelse med orientering om Naturrum i Tisvildeleje besluttet, at sagen skal forelægges udvalget igen umiddelbart efter afholdelse af styregruppemøde i Naturrum.

  Baggrund
  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tog på seneste møde 19.9 2017 (sag nr. 57) administrationens orientering om Naturrum i Tisvildeleje til efterretning, idet udvalget bakkede om om de givne kommentarer fra Kultur- og Idrætsudvalgets møde 19.9 2017.  Kultur- og Idrætsudvalget henstiller til styregruppen for Naturrum i Tisvildeleje at sikre, at det er let at booke lokaler, at prisen for brug/leje er så lav som mulig, og at dette også gælder prissætning for særlige lejemål, hvor prisen bør afspejle dagslejeprisen.

  Kultur- og Idrætsudvalget har endelig anmodet om en præcisering af, hvordan beslutningskompetencen er fordelt mellem Foreningen Naturrum Tisvildeleje, Naturstyrelsen og Gribskov Kommune.

  Sagens forhold
  Den 23.10.2017 afholdtes styregruppemøde i overensstemmelse med 'Samarbejdsaftale for etablering og drift af støttepunkt for friluftsliv og naturrum ved Tisvilde Strand'. På mødet deltog Gribskov Kommunes repræsentanter i styregruppen sammen med Erhvervsforeningen for Tisvilde og Omegn og Naturstyrelsen.

  Samarbejdsaftalen er tiltrådt af Gribskov Kommune den 23. juni 2017, og det kommunale tilskud modsvarer tidligere kommunaludgift til rengøring mv. af kommunale toiletter på området. Etablering af styregruppen indgår som en del af samarbejdsaftalen. Se bilag 1.

  På styregruppemødet drøftedes afviklingen af den forgangne sæson, anlæggets stand og funktion, dets brug i forhold til formålet og formidlingen af projektet og dets økonomi. Referat fra mødet, der udarbejdes af Gribskov Erhvervscenter, foreligger endnu ikke.

  Generel vurdering af Naturrum Tisvildeleje
  Naturrum Tisvildeleje f.m.b.a. med CVR 38 51 85 69 er etableret 05.03.2017 og har i dag fire medlemmer; Erhvervsforeningen for Tisvilde og Omegn, Nordtrim, Tisvilde Gymnastikforening og Tisvilde Hegn Orienteringsklub.

  Foreningen er oprindeligt etableret under navnet Naturrum Tisvildeleje Strand med deltagelse af 8 medlemmer, herunder bl.a. Musik i Lejet. Som følge af krav fra Erhvervsstyrelsen i forbindelse med foreningens ønske om etablering som f.m.b.a har foreningen været nødt til at registrere sig på ny med nyt CVR nummer.

  Foreningens regnskab følger kalenderåret, og første regnskabsaflæggelse for den nyetablerede forening er således for perioden 05.03.2017 - 31.12.2017.

  Gribskov Kommunes repræsentanter i styregruppen finder, at der overordnet set er god fremdrift i udviklingen omkring Naturrum, og det kan konstateres, at der gennem 2017 har været afviklet en del arrangementer, herunder udlejning af kajakker og paddelboards, udlejning til sportsaktiviteter og udlejning til private arrangementer, herunder Musik i Lejet samt udlejning til brug for foreningsrelaterede møder m.v.

  Økonomien (finansieringen) er først nu endeligt ved at falde på plads, senest ved støtteudbetaling fra Friluftsrådet, der for støtten har betinget sig pant i bygningen.

  Borgeres og foreningers mulighed for at benytte Naturrum
  Foreningen Naturrum Tisvildeleje tager formålsbestemmelsen i samarbejdsaftalen meget seriøst, herunder at naturrummet skal åbne sig for en bred gruppe af brugere ved Tisvilde strand og Tisvilde Hegn, at naturrummet skal understøtte det organiserede og uorganiserede friluftsliv i området og virke for understøttelse af turismen og turismeerhvervet. Det blev på Styregruppemødet præciseret, at der også fremadrettet skal arbejdes for at udlejning i det væsentlige skal være foreneligt med stedets virke som støttepunkt for friluftsliv og naturrum.


  Offentligheden har fuld adgang til at benytte stedets faciliteter, herunder de offentlige toiletter .

  Booking af aktiviteter
  Naturrum Tisvildeleje har etableret sin egen hjemmeside med domænenavn www.naturrumtisvildeleje.dk. Reservation (booking) af naturrummet foregår via hjemmeside og mail til info@naturrumtisvildeleje.dk. Naturstyrelsen har registreret stedet på www.udinaturen.dk.

  Pris for brug/leje
  Retningslinier for leje af Naturrum Tisvildeleje er fastlagt af Erhvervsforeningen for Tisvilde og Omegn, se bilag 3, i overensstemmelse med samarbejdsaftalen.

  Erhvervsforeningen har ved fastlæggelse af de generelle retningslinier for leje af naturrummet lagt vægt på samarbejdsaftalens formål, herunder at erhvervsforeningen skal arbejde for at skabe en bæredygtig økonomi.

  Ved unormale og længerevarende lejearrangementer, for eksempel Musik i Lejet, har erhvervsforeningen valgt at fastlægge lejeniveau ud fra en individuel forhandling.

  Musik i Lejet er i 2017 faktureret en leje svarende til en dagsleje på 2.500 kr. for i alt 15 dage. I lejeperioden disponerede festivallen fuldt og helt over naturrummet, og det var derfor et krav til festivallen, at der blev opstillet erstatningstoiletter til offentligt brug.

  Det er vurderingen fra Gribskov Kommunes repræsentanter i styregruppen, at Erhvervsforeningen i sin generelle prissætning har forsøgt at ramme et rimeligt prisniveau for såvel time- som dagsleje for normale aktiviteter. Det er imidlertid for tidligt at vurdere lejeniveauet på dette tidspunkt førend Naturrum Tisvildeleje og erhvervsforeningen har gennemført et fuldt driftsår.

  Erhvervsforeningen er i øvrigt gjort bekendt med Gribskov Kommunes ønske om at prisen for brug/leje bliver så lav som mulig, og at dette også gælder prissætning for særlige lejemål, hvor prisen bør afspejle dagslejeprisen.

  Kompetencefordeling mellem samarbejdspartnerne
  Foreningen Naturrum Tisvildeleje er defineret gennem foreningens vedtægter og den indgåede samarbejdsaftale.

  Naturrum Tisvildeleje har til formål at leje og drive bygningen Naturrum Tisvildeleje.

  Af samarbejdsaftalen fremgår, hvilke beføjelser og opgaver de tre samarbejdspartnere har i relation til etablering, drift og udvikling af Naturrum Tisvildeleje.

  Erhvervsforeningen Tisvilde og Omegn ejer den fysiske bygning, som Naturrum Tisvildeleje er etableret i. Erhvervsforeningen har det daglige ansvar for bygningsvedligeholdelse m.v. og skal sikre målopfyldelse i relation til de formål, der er defineret i vedtægterne og samarbejdsaftalen.

  Bygningen Naturrum Tisvildeleje er opført på lejet grund, og det bebyggede areal er stillet til rådighed af Naturstyrelsen.

  Driftsansvaret for parkeringsområdet og stranden ved Tisvildeleje ligger hos Gribskov Kommune.

  Planforhold
  Området er omfattet af 'Lokalplan 72.99 For et område i Tisvildeleje'. Af lokalplanens anvendelsesbestemmelser fremgår det, at stranden, hvor bygningen Naturrum Tisvildeleje er beliggende, kun må anvendes til offentlige formål, herunder strand, stejleplads, bådeoplæg, parkeringsplads, skov med offentlig adgang samt mindre bygningsanlæg i tilknytning til disse formål, for eksempel kiosk, toiletter, badehuse, livredderstation, redskabsskure m.v.


  Administrationens vurdering
  Med baggrund i styregruppemødet mellem Erhvervsforeningen Tisvilde og Omegn, Naturstyrelsen og Gribskov Kommune er det administrationens vurdering, at foreningen er godt i gang med at udvikle driften af Naturrum og dermed implementere formålet som beskrevet i Samarbejdsaftalen. Styregruppen holder årligt møde i oktober.

  Economy

  e.


  Lovgrundlag
  LBK nr. 854 af 11/07/2011 (Folkeoplysningsloven)
  Gribskov Kommunes Turismestrategi 2016-2020
  Gribskov Kommunes Kulturstrategi 2008-2020
  Lokalplan 72.99 for et område i Tisvildeleje, September 2001

  Økonomi
  Gribskov Kommune har ydet en støtte til Naturrum på 800.000 kr. fra Investeringspuljen i 2014. Gribskov Kommune yder derudover et bidrag til drift af Naturrum på 50.000 kr. årligt til rengøring - og evt. andet i relation til drift og vedligehold af toiletter i Naturrum. Dette svarer nogenlunde til den udgift kommunen havde til rengøring mv. af de tidligere kommunale toiletter på området, som blev fjernet i forbindelse med etableringen af naturrummet.

  Beløbet faktureres forud med moms af Erhvervsforeningen for Tisvilde og Omegn.

  Udgiften finansieres af ejendomsdriften under Økonomiudvalget, der også har beslutningskompetencen i relation til den indgåede samarbejdsaftale

  Bilag
  KIU 07.11.2017 Bilag 1 Samarbejdsaftale for etablering og drift af støttepunkt for friluftsliv og naturrum ved Tisvildeleje Strand Dok. nr. 2017/26119 003
  KIU 07.11.2017 Bilag 2 Vedtægter for Naturrum Tisvildeleje f.m.b.a. Dok. nr. 2017/26119 004
  KIU 07.11.2017 Bilag 3 Priser for leje af Naturrum Tisvildeleje - generelle retningslinier Dok. nr. 2017/26119 005


  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

  1. at tage efterretningen til orientering

  Beslutning

  1. Taget til efterretning

  Fraværende: Thomas Elletoft og Trine Mette Egetved-Sørensen


  Mødet startet:
  05:00 PM

  Mødet hævet:
  06:55 PM