Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Publiceret 31-05-2017

Onsdag den 31-05-2017 kl. 07:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
24 Fremtidig drift af Gribskovs Interne serviceVirksomhed
25 Koordinering af indsatsen for veteraner
26 Gribskov Erhvervsråd 2017 - Resultataftale med tilhørende budget
27 Samarbejdsaftale Gribskov Erhvervscenter A/S 2017


Efterretningssager
28 Evaluering af ordningen med tekniske nyttejob.
29 Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse af sanktioner
30 Statistik over klagesager
31 Status pensionsudvalgets arbejde 2017
32 Status på samarbejdet mellem Center for Borgerservice og Beskæftigelse og
Gribskov Erhvervscenter
33 Produktionsskolens årsregnskab 2016
34 Maritim Turisme

Medlemmer:

Lone Birgit Halskov Møller Jørgen Emil Simonsen
Michael Bruun Thomas Elletoft
Trine Mette Egetved-Sørensen  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:
Michael Bruun
Thomas Elletoft


Meddelelser:Åbne

24. Fremtidig drift af Gribskovs Interne serviceVirksomhed
15.00G00 - 2016/17233

Sagsfremstilling
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, behandler sagen for at beslutte den fremtidige drift af Gribskovs Interne serviceVirksomhed (GIV).

Teknisk Udvalg vil få sagen til orientering, når beslutningen er truffet.

Baggrund
Den. 1. september 2014 (sag nr. 173) besluttede Byrådet at etablere Gribskovs Interne Virksomhedsservice (GIV).

Baggrunden for etableringen var, at sikre 1 årige ansættelser til langtidsledige fleksjobvisiterede borgere. Således de fik en meningsfyldt beskæftigelse og en tilknytning til arbejdsmarkedet. Samtidig kunne GIV medvirke til at teste de lediges reelle arbejdsevne og rådighed for arbejdsmarkedet.

Den 22. juni 2015 besluttede Byrådet (Sag nr. 94) at forlænge GIV til og med 2017, hvorefter videre fortsættelse igen skal vurderes. Samtidig blev beslutningskompetencen vedr. GIV givet til Arbejdsmarkedsudvalget, d.v. s. det nuværende Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg.

På møde d. 8. juni 2016 (sag nr. 25) i det daværende Arbejdsmarkedsudvalg blev det besluttet, at evalueringen af GIV skulle foretages efter 1. kvartal 2017 samtidig med evalueringen af nyttejobs på det tekniske område, se nærværende dagsorden sag nr. 28. Slutteligt blev det besluttet, at der samtidig skulle træffes beslutning om den fortsatte drift af GIV efter 2017.

Erfaringer og resultater
Afsættet for GIV er at udvikle de lediges reelle arbejdsevne og dermed rådighed for arbejdsmarkedet. Fælles for de langtidsledige fleksjobbere er, at det er lang tid siden, de sidst er indgået i et arbejdsmæssigt fællesskab og de deraf afledte forventninger og krav, der møder dem på arbejdsmarkedet.

Formålet med GIV er dermed at gøre passive borgere aktive gennem en tilknytning til arbejdsmarkedet.

I alt har 47 borgere været ansat i GIV siden oprettelsen.

For de ansatte, der har været tilknyttet GIV er erfaringen, at det i høj grad lykkedes at tilbyde de fleksjobansatte meningsfyldte opgaver som led i deres ansættelse i GIV. Særligt det sidste 1½ år er der arbejdet med konkrete jobprofiler, det har øget den enkeltes oplevelse af, at have en betydning for arbejdspladsen og den daglige drift. Derigennem er medarbejdernes kompetencer i fht at indgå på arbejdsmarked styrket gennem de arbejdsopgaver, der er varetaget. På denne måde styrkes deres deres arbejdsidentitet også yderligere.

Resultater
Siden Byrådet forlængede GIV til og med 2017 er 3 ansatte fleksjobbere kommet i anden beskæftigelse udenfor GIV og 3 andre borgere har takket nej til ansættelsen og samtidig fundet anden beskæftigelse.

I alt er 6 personer således gået i beskæftigelse som led i GIV indsatsen. Yderligere er 1 person gået på pension efter endt ansættelse.

Der ud over har 5 medarbejdere fået forlænget deres ansættelse ud over 1 år. Det skyldes at de enten har varetaget nøglefunktioner i GIV indsatsen eller grundet særlige hensyn i forhold til den enkelte ansatte.

Menneskelige gevinster
En indsats i GIV kan og bør ikke alene måles på den økonomiske bundlinje. Som led i arbejdet i GIV kan det konstateres, at en del ansatte bl.a. har givet udtryk for følgende menneskelige gevinster ved ansættelserne:

 • Øget selvværd
 • Det betyder noget at være en del af et arbejdsfællesskab med konkrete og meningsfyldte opgaver. Flere giver udtryk for, at det har hjulpet til at føle sig mere som alle andre. Der har været fokus på andet end sygdom og begrænsninger.
 • For en stor gruppe af de ansatte kan det konstateres, at sygefraværet er på niveau med eller under gennemsnittet i Gribskov Kommune. Som årsag til dette peges der bl.a. på at der netop i GIV kan tages hensyn til de skånehensyn den enkelte har uanset om dette er fysisk eller psykisk.
 • Flere ansatte har konkret givet udtryk for at det har styrket dem og deres familier. Eksempelvis; "Med denne ansættelse har jeg fået troen tilbage, og har været utrolig glad for det her år". og "Jeg har været træt, men fordi jobbet var tilpasset mig, så har jeg kunnet nå at sove inden familien kom hjem". "Mine børn har oplevet en mor, der havde oplevet noget positivt i løbet af dagen, og kunne bidrage til samtalen over aftensmaden på en anden måde".


For nogle af de ansatte i GIV har det vist sig svært at klare de timer, de er afklaret til. Det har også været nødvendigt med meget skånsomme arbejdsopgaver og for enkelte mentorlignende støtte undervejs. Her har et tættere samarbejde med sagsbehandler (efter aftale med den ansatte) været en løsning med henblik på yderligere afklaring.

Tilbagemeldinger fra virksomhederne
I forhold til særligt renholdsopgaverne har der været mange positive tilkendegivelser fra de lokale virksomheder. De har udtrykt stor tilfredshed, og har været gode til at fortælle det direkte til teamet, når de kom forbi.

Interne tilbagemeldinger
Det har taget lidt tid at få udbredt kendskabet til GIV internt i kommunen, men det lykkedes i højere og højere grad. Noget af det, der er sat stor pris på, er at den ansatte kan indgå i en længere periode. På den måde kommer begge parter til at få et stærkere samarbejde. Det er muligt at følge med i virksomhedens evt. kompetenceudvikling, og flere har fået et godt netværk. Samtidig er der modtaget positive tilbagemelding fra de interne samarbejdspartnere i forhold til de opgaver, de ansatte løser.

Opgavetyper der er løst
GIV har siden sin etablering løst serviceopgaver i kommunen, der ellers ikke ville have været løst, med det udgangspunkt at opgaverne er tilpasset de ansattes kompetencer og skånehensyn.

Medarbejderne, der ansættes i GIV udfører opgaver enten gennem GIV, eller ved at blive tilknyttet centre eller frivillige organisationer i kommunen.

Eksempelvis er en medarbejder tilknyttet Center for Social og Sundhed, på Misbrugscentret. Vedkommende hjælper her med lettere administrative opgaver, der ellers ikke ville være blevet løst.

I selve GIV er der gennem årene løst en række forskellige opgaver, eksempelvis:

 • Drift af genbrugsteltene på Højelt og Skærød
 • Renholdelse i primært byerne Tisvildeleje, Gilleleje og Helsinge. Renholdelsen er en understøttelse af allerede indgåede aftaler med private entreprenører
 • 3 cirkusvogne fra Cirkus Kanutski (Gribskov Ungdomsskole) er renoveret helt, og den 4 er undervejs
 • Vask og vedligeholdelse af kommunens vognpark
 • Renovering af bænke m.v. i kommunen
 • Hjælp til frivillige arrangementer


Fra primo 2016 er opgaverne i højere og højere grad tilpasset et samarbejde med Teknisk Udvalg om eksempelvis renholdelse - i forhold til opgaver der ikke ellers vil blive løst.

Fokus på jobsøgning
Der har løbende været fokus på at fastholde jobsøgning hos den enkelte GIV ansatte. Alle er tilbudt sparring hos enten leder, koordinator og/eller har muligheden for at benytte faciliteterne og ressourcer på Skovgårdsvej.
Derudover har enkelte brugt muligheden at booke konsulentfirmaet IKU, der sidder i Jobcenteret to gange om uge.

Økonomisk vurdering
Det er vanskeligt, at udarbejde en samlet økonomisk vurdering i fht GIV, fordi GIV har en lang række positive afledte gevinster, som er vanskelige at opgøre økonomisk.

Direkte driftsudgift ved GIV
Ud fra en gennemsnitsberegning er det muligt at beregne de direkte udgifter for driften af GIV. Derudover kan det opgøres, hvad der spares på de borgere, der ikke længere skal have ledighedsydelse.

Såfremt det forudsættes, at der er 20 ansatte i GIV, der gennemsnitligt er ansat 7 timer om ugen og halvdelen af de ansatte har mere end 52 ugers ledighed bag sig, så vil udgiften for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget samlet set være kr. 669.000 om året.

Beløbet fremkommer ved at fratrække kommunens udgifter til ledighedsydelse og den løn/refusion der skal udbetales til den ansatte i GIV.

Det skal bemærkes, at følgende udgifter ikke indgår i opgørelsen over den direkte driftsudgift:

 • Driftsudgifter til den del af materielgården som GIV er placeret i . Når der er taget endelig stilling til hvorvidt GIV skal fortsætte, skal det endvidere vurderes hvorvidt indsatsen fortsat kan være placeret på Skovgårdsvej i Helsinge (den gamle materielgård). Såfremt GIV ikke skal have samme fysiske placering som i dag skal der efterfølgende tages stilling til ny placering. Ny fysisk placering kanhave en betydning for hvilke opgaver GIV kan løse.
 • Personale- og lederudgifter til det faste personale; udgifter Jobcenteret havde i forvejen til drift af eksempelvis nytteindsatsen.


Afledte positive gevinster ved GIV
I beregningen ovenfor er der ikke taget højde for den besparelse Jobcenteret har på ikke at skulle etablere aktiveringsforløb samt, at sagsbehandlingen er hurtigere for en ansat fleksjobber end en borger på ledighedsydelse.

Endvidere er en række indtægter / reducerede serviceudgifter ikke medtaget, eksempelvis:

 • Øgede skatteindtægter
 • Færre udgifter på børne, social- og sundhedsområdet (det er tidligere dokumenteret at borgere i beskæftigelse eksempelvis trækker mindre på sundhedssystemet end borgere der er ledige)
 • Øgede refusionsindtægter for kommunen, såfremt den ansatte igen bliver ledig efter 1 års ansættelse
 • Der bliver løst en række opgaver, eksempelvis på det tekniske område, som ellers ikke ville være blevet løst til gavn for kommunens borgere og turismen


Samlet vurdering
Administrationens samlede vurdering af GIV er, at indsatsen giver en positiv økonomisk genvist for Gribskov Kommune. Derudover er der også et væsentligt menneskeligt aspekt. Her viser erfaringerne i GIV, at der er en ikke ubetydelig menneskelig gevinst for de borgere, der ansættes i GIV og deres familier.

Placering af GIV
GIV er aktuelt placeret på den tidligere materielgård i Helsinge. Materielgården stod tom efter udbuddet af de grønne arealer. Medarbejderne i GIV har som led i oprettelsen af GIV istandsat dele af materielgården, så den i dag fungerer som hovedkvarter for GIV. En række af GIV´s opgaver løses dér, eksempelvis istandsættelse af cirkusvogne, renholdelse af kommunens bilpark og øvrige løbende vedligeholdelsesopgaver, der ikke ville løst hvis GIV ikke havde eksisteret.

Den nuværende aftale om GIVs placering på materielgården ophører 31. december 2017. Der skal senere i 2017 derfor tages stilling til om GIV fortsat skal have samme placering, eller hvorvidt der skal findes anden placering, såfremt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget træffer beslutning om, at GIV skal fortsætte.


Lovgrundlag
Lov om en aktiv socialpolitik § 104 stk. 1
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kap. 13

Økonomi
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets direkte udgifter til drift af GIV: kr. 669.000 om årligt.

De samlede driftsudgifter til materielgården udgør ca. 230.000 kr. årligt, heraf vedrører ca.
54.000 kr. GIV. Indtil nu er driftsudgifterne afholdt af ejendomsrammen.

Bilag
-


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget:

 1. at beslutte om driften af GIV skal fortsætte

Beslutning
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget besluttede at GIV skal fortsætte. Udvalget ønskede, at der gennemføres en evaluering ultimo 2018 i forbindelse med beslutning om videre drift.


Fraværende: Michael Bruun og Thomas Elletoft
25. Koordinering af indsatsen for veteraner
15.21A00 - 2017/14399

Sagsfremstilling
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget behandler sagen for beslutte at Center for Borgerservice og Beskæftigelse etablerer en veterankoordinatorfunktion.

Sagen fremlægges parallelt som en orienteringssag for Social- og Sundhedsudvalget,
Børneudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget.

Baggrund:
På møde den 14. marts 2017 (Sag nr. 26) drøftede Social- og Sundhedsudvalget hvorvidt administrationen skulle udarbejde et oplæg til en funktion som veterankoordinator i Gribskov Kommune.
Sagen blev videresendt til Økonomiudvalget, som på møde den 27. marts 2017 (Sag nr. 65), besluttede at administrationen skulle arbejde videre med sagen og borgmesteren opfordredes til at tage sagen op i 6 kommunesamarbejdet. Efterfølgende har sagen været drøftet i 6 kommunesamarbejdet og konklusionen var at man vurderer, at behovene, og organisering er så forskellig i kommunerne, at det ikke er formålstjeneligt at have en fælleskommunal veterankoordinatorfunktion.

Veteraner i Gribskov Kommune
Nationale indsatser
Efter oplysninger fra det statslige Veterancenter er der omkring 230 veteraner i Gribskov Kommune. Veteranerne har på en række områder forskellige tilbud. Rehabiliteringsopgaverne for denne gruppe borgere finder primært sted på et særligt center i samarbejde mellem forsvaret og Rigshospitalet. Forsvarets Veterancenter har en lang række tilbud både til veteranerne og deres pårørende. Her er oprettet højt specialiserede psykologiske og psykiatriske tilbud, kurser i kommunikation krisehåndtering i parforhold m.m.

På Beskæftigelsesområdet har Gribskov Kommunes Jobcenter en aftale med Veterancentret om at samarbejde med Veterancentrets beskæftigelseskonsulenter, hvis veteranen ønsker dette i forbindelse med jobsøgning mv. Forsvaret indkalder også alle veteraner til en samtale om deres almene situation med faste mellemrum i op til 8 år efter hjemkomst fra fronten. Så alle veteraner og pårørende har altså adgang til lang række væsentlige statslige tilbud i Veterancentret m.m.

Indsatser i Gribskov Kommune
Det er vanskeligt, at vurdere, hvor mange veteraner, der har kontakt til Gribskov Kommune i forbindelse med at de modtager kommunal hjælp, da borgerne ikke registreres som veteraner. I det omfang veteranerne kontakter kommunen, vil de som udgangspunkt blive modtaget som alle andre borgere og deres behov vil blive vurderet individuelt og konkret. En forespørgsel på velfærdsområderne på tværs i Gribskov Kommune viser, at der kun modtages få henvendelser fra borgere, der oplyser at have baggrund som veteran. Der er således heller ikke konstateret særlige udfordringer på områderne i forhold til denne målgruppe
Løsningen af opgaverne i .f.t. målgrupperne varetages derfor i de centre, der har den relevante kompetence til at behandle udfordringer om veteraner kontakter Gribskov kommune med.

For at markere og anerkende veteranernes indsats afholdes en årlig flagdag for veteranerne i Gribskov Kommune. Flagdagen af koordineres i regi af Center for kultur, fritid og turisme. Det foreslås, at markering af den nationale flagdag den 5. september bliver en tradition i Gribskov Kommune.

Kommunens forskellige indsatser overfor veteraner er beskrevet i vedlagte bilag.

Funktion som veterankoordinator
Administrationen har bl.a. været i dialog med Hillerød Kommune, som netop har etableret funktion som veterankoordinator for at sikre at veteranerne har én indgang til at navigere i relevante kommunale tilbud.

Konkret er dette udmøntet i, at der i kommunens sygedagpengeteam er en medarbejder, der har fået til opgave at modtage evt. henvendelser fra veteraner og henvise dem til de rette instanser i kommunerne. Der er tale om en henvisende og koordinerende funktion og ikke en egentlig vejledningsfunktion. De foreløbige erfaringer fra Hillerød Kommune viser, at koordinatoren kan forventes at modtage relativt få henvendelser.

Administrationens anbefaling
På baggrund af erfaringerne og det vurderede behov i Gribskov Kommune, samt erfaringerne fra Hillerød Kommune anbefales, at der oprettes en funktion som veterankoordinator i Jobcenteret.
Veterankoordinatorens funktion vil ved henvendelse vil være at henvise borgeren til de rette fagpersoner i kommunens fagcentre med henblik på at der iværksættes den rette hjælp f.eks i fht. træning og hjælpemidler eller støtte til familien/borgeren.

Under forudsætning af, at opgaven vurderes til at være minimal vil funktionen kunne udføres indenfor de nuværende ressourcer i Jobcenteret.


Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Bilag
EBU 31-05 2017 Beskrivelsen af Veteranindsatsen i Gribskov Kommune, Dok nr. 2017/16126 002


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget at

1. godkende at Center for Borgerservice og Beskæftigelse etablerer en funktion som veterankoordinator

Beslutning
Tiltrådt, idet udvalget ønsker, at veterankoordinatorfunktionen annonceres offentligt, når den er etableret

Fraværende: Michael Bruun og Thomas Elletoft

26. Gribskov Erhvervsråd 2017 - Resultataftale med tilhørende budget
24.10G00 - 2015/37238

Sagsfremstilling
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget behandler sagen med henblik på at godkende forslag til resultataftale med tilhørende budget for Gribskov Erhvervsråd for 2017.

Baggrund
Gribskov Erhvervsråd startede op i januar 2013 og har til hovedformål at danne ramme om dialog mellem erhvervsliv, politikere, erhvervsforeninger og andre centrale aktører. Ligeledes arbejder rådet for at fremme tiltag, der understøtter erhvervslivets mål og Byrådets erhvervs- og beskæftigelsesindsats. Dette skal som samlet indsats være medvirkende til at sætte erhvervsområdet på dagsordenen i Gribskov Kommune.

Til resultataftalen er koblet Budget for Gribskov Erhvervsråd for 2017. Af budgettet fremgår et økonomisk tilskud fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til understøttelse af udmøntning af Resultataftale 2017.

Forslag til resultataftale med tilhørende budget for 2017 er godkendt af Gribskov Erhvervsråd på rådets møde den 11. maj 2017.

Resultataftale 2017
Resultataftale 2017 tager sit udgangspunkt i Erhverv Gribskovs Visioner & Strategi 2013 og understøtter samtidig Byrådets erhvervsstrategiske mål og initiativer i Erhvervsstrategi 2016-2020. Bilag 1.

Med udgangspunkt i disse hovedformål har Gribskov Erhvervsråd udpeget 3 resultatmål, der danner rammen for rådets arbejde i 2017:

 1. Erhvervsrådet arbejder for at understøtte og styrke Gribskov Kommunes målsætning om at være blandt de kommuner i Danmark som kan tilbyde det bedste lokale erhvervsklima og iværksættermiljø
 2. Afholdelse af to årlige erhvervsrådsmøder samt to formandsmøder.
 3. Der udsendes 2 pressemeddelelser årligt om rådets aktiviteter


Herudover deltager Gribskov Erhvervsråd i implementering af handlingsplaner for Erhvervs- og Turismestrategierne på baggrund af initiativ fra relevante politiske udvalg.


Budget 2017
Til resultataftalen er koblet Budget for Gribskov Erhvervsråd for 2017.
Af budgettet fremgår et økonomisk tilskud fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget på i alt 373.000 kr. til understøttelse af udmøntning af Resultataftale 2017. Bilag 2.

 • 60.000 kr. til afholdelse af møder med erhvervslivet
 • 100.000 kr. til kulturnætter
 • 213.000 kr. til julebelysning m.m.


Evaluering 2017
Som led i Resultataftale 2017 skal Erhvervsrådet forelægge en evaluering af Resultataftale 2017 til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Administrationen anbefaler, at udvalget godkender "Forslag til Resultataftale 2017 mellem Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Gribskov Erhvervsråd" med tilhørende budget.

Mødefrekvens 2017
På Gribskov Erhvervsråds møde den 17. november 2016 besluttede rådet, at man ville sikre at man mødes to gange årligt i rådet, forår og efterår. Dertil vil rådet sikre, at der bliver arrangeret to formandsmøder, som samler formænd fra Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget, erhvervsforeningsformænd og netværksformænd.


Lovgrundlag

Lov om Erhvervsfremme kapitel 6, § 12, LBK nr. 1715 af 16/12/2010

Økonomi
-

Bilag
EBU 31-05-2017 - Resultataftale 2017 Dok.nr. 2015/37238 016

EBU 31-05-2017 - Budget 2017 Dok. nr. 2015/37238 017Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget:

 1. at godkende Forslag til Resultataftale 2017 mellem Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Gribskov Erhvervsråd.
 2. at godkende Forslag til Budget for Gribskov Erhvervsråd 2017Beslutning
Tiltrådt

Fraværende: Michael Bruun og Thomas Elletoft
27. Samarbejdsaftale Gribskov Erhvervscenter A/S 2017
24.10A00 - 2015/32251

Sagsfremstilling
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget behandler sagen med henblik på at godkende Samarbejdsaftale 2017 mellem Gribskov Kommune og Gribskov Erhvervscenter A/S.

Baggrund
Gribskov Erhvervscenter A/S blev etableret som aktieselskab ved årsskiftet 2014/2015, i et partnerskab mellem Gribskov Kommune og ErhvervGribskov (sammenslutningen af erhvervsforeninger i Gribskov Kommune). Erhvervscenteret blev officielt åbnet den 28.01.2015.

Bestyrelsen består af tre repræsentanter fra ErhvervGribskov med Hans Jørgen Albertsen som formand, og med to repræsentanter fra Byrådet. Efter Byrådets beslutning d. 17.11.2016 tiltrådte Susan Kjeldgaard (Å) og Jesper Behrensdorff (C) bestyrelsen som repræsentanter fra byrådet.

Gribskov Erhvervscenter A/S har til formål at skabe vækst og beskæftigelse hos de eksisterende virksomheder i Gribskov, rådgive iværksættere og tiltrække investeringer. Målet er, at Gribskov bliver ved med at udvikle sig og være et godt sted at drive virksomhed, bo, arbejde og besøge.

Samarbejdsaftalen 2017 - bevarelse og videreudvikling
Formålet med samarbejdsaftalen er at klarlægge, hvilke opgaver Gribskov Erhvervscenter A/S udfører for Gribskov Kommune for at understøtte visionen om et sundt, dynamisk og levende erhvervsliv, der skaber aktiviteter og arbejdspladser lokalt. Virksomhederne skal være godt klædt på til at håndtere fremtidens udfordringer, bidrage til en bæredygtig udvikling og danne rammen for et rummeligt arbejdsmarked, hvor der er plads til alle.

Samarbejdsaftalen fremgår af bilag 1.

Samarbejdsaftalen er bygget op omkring en beskrivelse af:

 • Gribskov Erhvervscenters A/S' hovedopgaver
 • Opgaver der varetages af Gribskov Erhverscenter A/S for Gribskov Kommune og ErhvervGribskov
 • Udviklingsprojekter der varetages for Gribskov Kommune


Samarbejdsaftalen har været forelagt Bestyrelsen for Gribskov Erhvervscenter A/S på et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 26.4.2017, hvor samarbejdsaftalen blev godkendt.

Hovedindhold i Samarbejdsaftalen
Samarbejdsaftalen beskriver de ydelser, som Gribskov Erhvervscenter A/S tilbyder til etablerede virksomheder og lokale iværksættere i form af muligheden for 1:1 rådgivning, sparring, afholdelse af diverse arrangementer og tiltrækning af kapital. Ligeledes beskrives indsatsen for at tiltrække nye virksomheder til Gribskov. Udover disse opgaver arbejder Gribskov Erhvervscenter A/S blandt andet med at markedsføre og brande Gribskov som et godt sted at drive virksomhed. En særskilt aftale imellem GEC og jobcentret har været behandlet i Arbejdsmarkedsudvalget 24.11.2016.

Administrationens Vurdering
Det er administrationens vurdering, at Gribskov Erhvervscenter A/S med udgangspunkt i Samarbejdsaftale 2017 kan varetage kommunens prioriterede eksterne erhvervsservices. Samarbejdsaftalen rummer tiltag, som vil være med til at løfte Erhvervsstrategi 2017-2020 i samarbejde med Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Gribskov Erhvervsråd og ErhvervGribskov.


Lovgrundlag

Lov om Erhvervsfremme kapitel 5 og 6, § 12, LBK nr. 1715 af 16/12/2010

Økonomi
Driftstilskud fra Gribskov Kommune til Gribskov Erhvervscenter i 2017 udgør 1.544.000 kr. som fastlagt i Budget 2017.

Bilag
EBU 31-05-2017 Samarbejdsaftale 2017 Dok.nr.2015/32251 065


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget at:

 1. godkende udkast til samarbejdsaftalen 2017Beslutning
1. Tiltrådt

Fraværende: Michael Bruun og Thomas Elletoft

Efterretningssager

28. Evaluering af ordningen med tekniske nyttejob.
00.17G00 - 2016/02636

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget behandler sagen for at blive orienteret om status på beslutning om etablering af tekniske nyttejob i det daværende Arbejdsmarkedsudvalg den 11. maj 2016 (Sag nr. 20). Sagen blev parallelt behandlet i Teknisk Udvalg på deres møde den 11. maj 2016 (Sag nr. 50) og i Erhvervs- og Turismeudvalgets møde den 2. maj 2016 (Sag nr. 14)hvor udvalgene besluttede at der skulle afsættes 30.000 kr. (I alt 90.000 kr.) fra hvert udvalgs område til materiel og drift af tekniske nyttejobs. Beslutningerne blev konfirmeret på byrådsmødet den 30. maj 2016 (Sag nr. 69)

Baggrund
På baggrund af ønske fra borgmesteren, og i samråd med Erhvervs- og Turismeudvalget under overskriften 'Vækst Gribskov" blev der sat fokus på at forbedre renhold af veje og offentlige arealer i kommunen, og fremsat forslag om, at personer i kommunal nytteindsats kunne bidrage til løsningen af denne opgave.

Formål
Målet var en ekstraordinær indsats for at forbedre renholdet på udvalgte arealer i kommunen, hvor personer i nytteindsats kunne understøtte det arbejde, der allerede er indgået aftaler med eksterne entreprenører om at løse.

Målgruppen

 • Jobparate kontanthjælpsmodtagere
 • (Åbenlyst) uddannelsesparate unge der venter på, at starte på deres uddannelse
 • Integrationsborgere
 • Rådighedsvurdering af borgere, der har sagt nej til ordinære job


Samarbejde med Gribskovs Interne serviceVirksomhed
Der er tæt samarbejde mellem nytteindsatsen og GIV. Dette samarbejde består både i, at borgere i nytteindsats er knyttet til de ansatte i GIV, der betjener de to genbrugstelte i kommunen. De hjælper med at sortere og gå til hånde i teltet.

 • Borgere i nytteindsats hjælper med lettere opgaver i værkstedet på Skovgårdsvej
 • Er med til at rengøre kommunale biler

Omvendt hjælper ansatte i GIV, i det omfang det er muligt, med at renholde, f.eks. ved sygdom og ferie. Der er således opstået en gensidig afhængighed i opgaveløsningen mellem de to indsatser.
Samarbejdet giver mulighed for fleksibilitet og vil også indgå i en eventuel fremadrettet drift af GIV.

Evaluering
Som led i forsøgsperioden har teamleder for området bl.a. besøgt en række lokale erhvervsdrivende i de tre byer Tisvildeleje, Gilleleje og Helsinge. Der har været udtalt tilfredshed med ordningen, dette er også tilkendegivet via læserbreve og konkrete tilbagemeldinger til administrationen.

Udgangspunktet for det ekstra renhold har været primært de tre førnævnte byer.

 • kommunale veje og torve
 • primært bymidter
 • tilkørselsveje, når disse har været arbejdsmæssigt forsvarlige at renholde
 • langs stier
 • omkring stationsområder


Videre drift af projektet
På udvalgsmøde i Teknisk udvalg den 26. april 2017 (Sag nr. 28) blev det som udmøntning af budget til "Forskønnelse af by og land" besluttet, at nytteindsatsen vil få overført 100.000 kr. til finansiering af mandskabsvogn samt materiale i.f.m. renholdsopgaver. Dette vil give mulighed for større mobilitet og fleksibilitet i.f.t. opgaverne. Det er endvidere besluttet, at en række udvalgte strækninger skal have større fokus.
Endelig er det besluttet, at nytteindsatsen fremover skal sikre vedligeholdelse af en række kommunale bålpladser i sommerperioden, som ellers ikke vil blive udført.

Aftalen og midlerne fra TEK forventes overført med start i 2017 foreløbig til og med 2020.


Lovgrundlag
Lov om en Aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 2, 3, 12 og 13


Økonomi

Beløbet søges overført fra Teknisk udvalg til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget ved Budgetopfølgning 3.

2017
2018
2019
2020
Renhold på strande og byområder (GIV)
100.000
100.000
100.000
100.000
Vedligehold af bålpladser (GIV)
25.000
25.000
25.000
25.000
I alt
125.000
125.000
125.000
125.000Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

1. at tage orientering om status på tekniske nyttejobs til efterretning

Beslutning
Taget til efterretning

Fraværende: Michael Bruun og Thomas Elletoft


29. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse af sanktioner
15.20A00 - 2015/04122

Sagsfremstilling
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget behandler sagen for at blive orienteret om ”Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse af sanktioner” fra december 2016.

Baggrund for undersøgelsen
Som følge af ”Aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet – flere i uddannelse og job” skal Ankestyrelsen over 3 år udarbejde en årlig praksisundersøgelse om anvendelse af sanktioner i kommunerne.

Den aktuelle undersøgelse omfatter i alt 105 sager fra 10 kommuner, der skulle indsende sager, hvor der var truffet afgørelse om sanktion efter aktivlovens § 36, stk.1 som omhandler sanktion for udeblivelse fra tilbud.
I Praksisundersøgelsen fra 2016 belyses kommunernes anvendelse af sanktioner i forhold til jobparate, uddannelsesparate og aktivitetsparate ydelsesmodtagere, hvor der er truffet afgørelse om sanktion for følgende:livelse fra tilbud er givet på korrekt grundlag

  • Om vejledningspligten er overholdt
  • Om kommunen, før der gives en sanktion til en aktivitetsparat ydelsesmodtager, har udtømt alle rimelige muligheder for at komme i personlig kontakt med personen med henblik på en vurdering af, om der forelå en rimelig grund til udeblivelsen m.v.
  • Hvorledes kommunerne får oplysninger fra tilbudsstederne om forhold, der har betydning for vurderingen om afgivelse af eventuel sanktion

Resultat af undersøgelsen generelt
Ankestyrelsen har vurderet, at

  • Kommunerne i 62 ud af de 105 sager samlet set har truffet en rigtig afgørelse - svt. til 59 pct.
  • Der i 22 af sagerne ikke har været tilstrækkelige oplysninger til at vurdere, om afgørelsen samlet set er rigtig - svt. til 21 pct.
  • Der i 21 af sagerne er truffet en afgørelse i strid med lovgivningen - svt. til 20 pct.


Afgørelserne er truffet i perioden den 1. januar 2016 til den 4. maj 2016.

  • Om sanktionen for udeb

Gribskov Kommune har ikke været en del af undersøgelsen.
Praksisundersøgelsen er offentliggjort på Ankestyrelsens hjemmeside www.ast.dk.

Undersøgelsens relevans i forhold til Gribskov Kommune
Alle ledige borgere, der er i stand til at modtage et aktivt beskæftigelsestilbud, har ret og pligt til at deltage i aktive tilbud. Ledige har ret til en sammenhængende indsats, der tager udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og forudsætninger; de ledige har rettigheder, men også pligt til aktivt at medvirke til at blive selvforsørgende, når de modtager offentlige ydelser. Redskabet, der benyttes, er rådighedsvurdering, sanktion og som yderste konsekvens kan borgerne miste deres offentlige forsørgelse.

Som det fremgår af undersøgelsens resultater, har kommunerne generelt mange fejl i deres administration af sanktionsområdet, hvorfor også beskæftigelsesministeren efterspørger en mere effektiv og korrekt brug af sanktioner.

Center for Borgerservice og Beskæftigelse har i 2016 og 2017 løbende arbejdet med at intensiverer brugen af sanktioner og sikre en kvalitet i sagsbehandlingen. Der er på den baggrund løbende udarbejdet nye arbejdsgangsbeskrivelser og sat fokus på, at borgerne sikres en korrekt vejledning og partshøring forud for at en afgørelse om sanktionering træffes.

Det er Ydelsescenteret der træffes den konkrete afgørelse på baggrund af en indstilling fra Jobcenteret.

Der henvises endvidere til dagsordenens sag nr. 30 vedrørende statistik for klagesager. Som dagsordenen viser, ligger Center for Borgerservice og Beskæftigelse med en noget mindre omgørelsesprocent end landsgennemsnittet.Lovgrundlag

 • LBK nr. 468 af 20. maj 2016 af lov om aktiv socialpolitik, §§ 13, stk. 7 og 8, 35, 36 og 39 (Historisk) - Nugældende LBK 269 af 21. marts 2017 af lov om aktiv socialpolitik, §§ 13, stk. 7 og 8, 35, 36 og 39
 • LBK nr. 1345 af 23. november 2016 af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, § 10
 • LBK nr. 433 af 22. april 2014 af forvaltningsloven, §§ 19 - 26.Økonomi
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administration indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget at:

1. tage orienteringen til efterretning


Beslutning
Taget til efterretning

Fraværende: Michael Bruun og Thomas Elletoft

30. Statistik over klagesager
15.20A00 - 2015/04122

Sagsfremstilling
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget behandler sagen for at blive orienteret om niveauet af klagesager i Jobcenteret og Ydelsescenteret.

Baggrund:

Punktet er et fast tilbagevendende punkt, senest behandlet i Arbejdsmarkedsudvalget den 26. oktober 2016, (sag nr. 45).

Antallet af klager skal ses på baggrund af, at Jobcenteret og Ydelsescenteret skønsmæssigt håndterer mere end 10.000 henvendelser årligt.

Henvendelser fra bisiddere, tværgående sager i organisationen, henvendelser fra virksomheder, ad hoc henvendelser m.v. indgår ikke i denne statistik.

Klagerne deles op i to overordnede kategorier:

 • Klager over afgørelser
 • Klager over sagsbehandlingen


Klager over afgørelse
Klager over afgørelser behandles af Ankestyrelsen.

Tabel 1. Oversigt over behandlede klagesager 1. kvartal 2016 - 4. kvartal 2016

Gribskov Afgørelsestype 1. kvartal 2016 2. kvartal 2016 3. kvartal 2016 4. kvartal 2016
Sygedagpengelov Afgjorte sager i alt
13
10
15
13
Stadfæstelse
11
6
13
11
Ændring
0
2
2
0
Hjemvisning*
0
2
0
1
Afvisning
2
0
0
1
Beskæftigelses- lovgivningen Afgjorte sager i alt
23
9
6
16
Stadfæstelse
21
6
5
6
Ændring
1
0
1
4
Hjemvisning*
1
2
0
2
Afvisning
0
1
0
4
Lov om Aktiv Social politik Afgjorte sager i alt
21
7
4
7
Stadfæstelse
19
4
3
1
Ændring
1
0
1
4
Hjemvisning*
1
2
0
1
Afvisning
0
1
0
1
Lov om Aktiv Beskæftigelses-
indsats
Afgjorte sager i alt
2
2
2
8
Stadfæstelse
2
2
2
5
Ændring
0
0
0
0
Hjemvisning
0
0
0
1
Afvisning
0
0
0
2

Kilde: Ankestyrelsens database
*Når en sag hjemvises betyder det, at Ankestyrelsen vurderer, at sagen skal genoptages af kommunen med henblik på at træffe en ny afgørelse. Afgørelsen kan godt være den samme afgørelse som oprindeligt blev truffet.

Ankestyrelsen har i perioden behandlet i alt 158 klager over afgørelser. 74 % af disse sager bliver stadfæstet eller afvist. 10 % af afgørelserne bliver ændret af Ankestyrelsen og 8 % bliver hjemvist til kommunen til fornyet afgørelse.

Andelen af hjemviste sager fra i perioden 1. kvt. 2015 - 4. kvt. 2015 til samme periode i 2016 faldet med 12%.

Andelen af de klagesager der enten er hjemvist eller ændret ses af tabel 2 Her ses det, at Gribskov Kommunes afgørelser ved både LAB og LAS har en betydelig mindre omgørelsesprocent end landsgennemsnittet. Så der er alt i alt en positiv status på kommunens afgørelser.

Tabel 2. Omgørelsesprocent i h.h.v. Gribskov Kommune og Danmark

Lov om aktiv beskæftigelsespolitik
(LAB)
Lov om aktiv socialpolitik
(LAS)
Sygedagpenge
Gribskov
Kommune
8 %
27 %
15 %
Danmark
21 %
36 %
14 %Klager over sagsbehandlingen
Klager over sagsbehandlingen rettes typisk til den politiske eller administrative ledelse.
Opgørelsen er for perioden 1. januar 2016 - 31. december 2016.

De 34 klager er fordelt således:

Borgmester Udvalgsformand Direktør Centerchef
19
4
0
6


Herudover er der indsendt/stilet 3 klager til Borgerrådgiver samt 2 klager til Gribskov Kommune og Borgerservice.

I 2015 blev der i alt modtaget 22 klager og i 2014, 44 klager.

Umiddelbart vurderes det, at årsagen til stigningen fra 2015 til 2016 hovedsagelig er en forbedret registreringspraksis af klagerne.


Lovgrundlag
Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område § 60

Økonomi
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs-og Beskæftigelsesudvalget

1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning
Taget til efterretning, idet udvalget ønsker, at statistikken fremlægges en gang årligt

Fraværende: Michael Bruun og Thomas Elletoft

31. Status pensionsudvalgets arbejde 2017
00.01G00 - 2017/14283

Sagsfremstilling
Dette dagsordenspunkt forelægges parallelt til efterretning for Social- og Sundhedsudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget for at give udvalgene den årlige status for Pensionsudvalgets arbejde. Den seneste status blev givet på Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 3. juni 2016.

I dagsordenen orienteres Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget om Pensionsudvalgets arbejde i det forløbne år, herunder antal tilkendelser og afslag på pensioner, udviklingen i tilkendelsespraksis samt de væsentligste konklusioner for arbejdet.

Kort om Pensionsudvalgets arbejde
Pensionsudvalgets virksomhed finder sted i møder en gang ugentligt, hvor udvalget i den ene uge træffer afgørelse om, hvorvidt en sag om førtidspension kan rejses (§ 18 møder) og på møder i den anden uge træffer afgørelse om tilkendelse af pension i rejste pensionssager (§ 20 møder). Borgeren har ret til fremmøde på Pensionsudvalgets § 20-møde, inden der træffes afgørelse om tilkendelse eller afslag på førtidspension. Borgeren kan på mødet komme med supplerende bemærkninger til sagen. Borgeren må ikke deltage i udvalgets votering i sagen.

Ansøgninger om førtidspension skal forelægges kommunens tværfaglige rehabiliteringsteam, og der skal foreligge en rehabiliteringsplan, inden sagen kan forelægges for Pensionsudvalget. En rehabiliteringsplan består af en forberedende del, som er lovpligtig og en indsats del. Selve vurderingen af, hvorvidt en borger opfylder betingelserne i lov om social pension, sker med afsæt i, hvorvidt det er dokumenteret, at borgerens arbejdsevne er nedsat til det ubetydelige.

En borger kan endvidere på eget initiativ anmode om, at kommunen tager stilling til, om betingelserne for at rejse sag om førtidspension er til stede på det foreliggende grundlag - en § 17 sag. I disse tilfælde behandles sagen på et § 18 møde, hvor udvalget formelt rejser sagen efter § 17, stk. 2 i lov om social pension. Herefter realitetsbehandles sagen på et § 20 møde, hvor borgeren selv har mulighed for at være til stede og fremlægge sin sag. Når en sag behandles på det foreliggende grundlag, betyder det, at der ikke kan indhentes yderligere oplysninger. Heller ikke selv om sagsbehandleren vurderer, at sagen ikke er tilstrækkeligt belyst. Er grundlaget ikke tilstrækkeligt til at tilkende førtidspension, giver udvalget afslag på førtidspension. En sag kan efterfølgende tages op igen, hvis der kommer nye oplysninger, men skal igen forelægges kommunens tværfaglige rehabiliteringsteam, inden sagen kan forelægges for Pensionsudvalget.

Lovændring - gældende for sager, hvor der søges om pension efter 1. juni 2016.
Med lovændringen har kommunerne i ansøgningssager mulighed for at træffe afgørelse i åbenlyse sager om førtidspension, uden at sagen først skal behandles af rehabiliteringsteamet. Dog skal der stadigvæk udarbejdes den obligatoriske og lovpligtige forberedende del af rehabiliteringsplanen. Lovforslaget ændrer ikke ved kriterierne for, hvem der kan få tilkendt førtidspension. Samtidig kan kommunens rehabiliteringsteam fremover fokusere på at behandle de sager, der kræver en tværfaglig vurdering.

Det er frivilligt for kommunen at undtage omtalte sager fra behandling i rehabiliteringsteamet,

og kommunen kan derfor fortsat vælge, at sagen skal behandles i rehabiliteringsteamet,
selvom kommunen vurderer, at sagen er åbenbar.

De nye regler ændrer ikke på kriterierne for tilkendelse af pension. Ansøgerne skal derfor

opfylde de samme betingelser som hidtil for at få førtidspension. Der ændres heller ikke på
borgernes mulighed for at klage over en kommunal afgørelse om retten til førtidspension.

Seniorførtidspension
Den 1. januar 2014 trådte anden del af pensionsreformen i kraft, og reglerne om seniorførtidspension blev implementeret. Det følger heraf, at personer med langvarig og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet fra 5 år før folkepensionsalderen kan ansøge om førtidspension (seniorførtidspension). I sådanne sager iværksættes ikke beskæftigelsesrettede tilbud for at udvikle arbejdsevnen.

Måltal for antal førtidspensioner
Gribskov Kommune opererer i beskæftigelsesstrategien for 2017 ikke med et decideret måltal for tildelinger af førtidspensioner. De år hvor Gribskov Kommune har haft et måltal, har det været udstukket fra Beskæftigelsesministeriet i form af et landstal for tildelinger, der er omregnet til lokalt niveau.

Statistik for behandling af førtidspensionssager
Statistikken er vist i tabel 1-3 og grundlaget derfor er egne optællinger i Pensionsudvalget.

Tabel 1: Antal behandlede førtidspensionssager (incl. seniorførtidspension)


Som det fremgår af tabel 1, er der ud af de i alt 52 behandlede sager tilkendt førtidspension i 40 sager. Der er således givet afslag i 12 sager, mens 3 sager er blevet tilbagevist til rehabiliteringsteamet, fordi Pensionsudvalget ikke fulgte rehabiliteringsteamets indstilling.
1 sag blev sendt til rehabiliteringsteamet efter de nye regler pr. 1 juni 2016, idet Pensionsudvalget var i tvivl om sagens udfald, og sagen ikke havde været forelagt rehabiliteringsteamet.

I 2016 er der behandlet 4 sager om seniorførtidspension. I de 3 sager er der tilkendt pension, og der er givet et afslag. Tal for seniorførtidspensioner indgår i tabel 1.

Sagsbehandlingen på området tager udgangspunkt i den til hver en tid gældende lovgivning, og der er ikke noget specifikt måltal i Gribskov Kommune for antal tildelinger af førtidspension. Dog har Gribskov Kommune en målsætning om at mindske antallet af tildelinger ved i stedet for at tilbyde borgeren beskæftigelsesrettede tilbud inden for rammerne af gældende lovgivning.

Statistik for tilkendte pensioner fordelt på lidelser
I tabel 2 nedenfor fremgår, hvordan de 40 tilkendte førtidspensioner i 2016 fordeler sig på lidelser. Til sammenligning er foregående års fordelinger indsat.

Tabel 2: Antal tilkendte pensioner fordelt på lidelser (alle personer)


Af tabel 2 ses, at det lave niveau for tildelinger fortsætter i 2016. 25 % har fået tilkendt førtidspension pga. bevægeapparatlidelse, og 20 % pga. psykisk lidelse. Antal tilkendelser grundet psykisk lidelse er det laveste i hele perioden.

I tabel 3 nedenfor fremgår, hvordan de tilkendte førtidspensioner i 2016 til personer under 40 år fordeler sig på lidelser, og sammenlignet med foregående år. Tallene er en delmængde af tabel 2. Årsagen til at se særskilt på gruppen under 40 år er, at førtidspensionsreformen fra 2013 betyder, at borgere under 40 år, som udgangspunkt ikke kan få tilkendt førtidspension, med mindre det er åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle deres arbejdsevne.

Tabel 3: Antal tilkendte pensioner fordelt på lidelser (personer under 40 år)


Blot 4 personer under 40 år fik i 2016 tildelt førtidspension, hvilket er det laveste i hele perioden.

Statistik for øvrige behandlede sager i 2016
Pensionsudvalget har endvidere behandlet følgende sager i 2016:

  • 1 konvertering fra invaliditetsydelse til mellemste førtidspension
  • 5 klagesager

Sammenligning med andre kommuner
Gribskov Kommune benchmarkes i hovedreglen med udviklingen blandt de
26 kommuner under Det Regionale Arbejdsmarkedsråd - (RAR Hovedstaden).

I marts 2017 var der 1.146 personer på førtidspension i Gribskov Kommune, hvilket udgør et fald på 64 personer i forhold til antal førtidspensionister i marts 2016. Udviklingen svarer til et fald på 5,3 %. Til sammenligning var faldet i RAR Hovedstaden i samme periode på 3,3 %.

Figur 1: Indekseret udvikling i nettomodtagere af førtidspension jan 2014-mar 2017


Af figur 1 ses det, at der siden 2014 har været et støt fald i samlet antal modtagere af førtidspension både i Gribskov og i RAR Hovedstaden. Det ses også, at Gribskov mod slutningen af perioden krydsede kurven for RAR Hovedstaden, hvilket også afspejler det større procentvise fald i Gribskov igennem det seneste år sammenlignet med RAR Hovedstaden.

Figur 2: Antal påbegyndte forløb pr. måned på førtidspension jan 2014-mar 2017


Af figur 2 ses det, at der i perioden har været en faldende tendens i påbegyndte forløb i Gribskov, og at der samtidig har været en stigende tendens i påbegyndte forløb i RAR Hovedstaden. Den faldende tendens i Gribskov kan også spores i Pensionsudvalgets egne optællinger af tildelinger jf. tabel 1.

Andel på førtidspension
I tabel 4 ses udviklingen i førtidspensioner i forhold til befolkningens størrelse. Aldersgruppen 16-66 anvendes som sammenligningsparameter, idet det er det aldersinterval, der officielt definerer arbejdsstyrken.

Tabel 4: Andel borgere på førtidspension af borgere i alderen 16-66 år.


Af tabel 4 ses det, at 4,6 % af borgere mellem 16 og 66 år i Gribskov er på førtidspension, hvilket er en smule højere end de 3,7 % i RAR Hovedstaden. Der har igennem perioden i Gribskov og RAR Hovedstaden som helhed været et nogenlunde ensartet fald i andel af befolkningen, der modtager førtidspension.

Årsager til fald i antal modtagere af førtidspension
Der har været en række politiske reformer på området, som alle har det sigte, at nedbringe antallet af borgere på førtidspension. Borgere bliver som udgangspunkt forsøgt henvist til beskæftigelsesrettede tilbud, og særligt for borgere under 40 år, er der ringe mulighed for at opnå førtidspension. Når tilgangen på den baggrund falder, er det naturligt, at det samlede antal også falder, da afgangen er stabil. Den altovervejende årsag til afgang er aldersbetinget, dvs. som følge af overgang fra førtidspension til folkepension.

Klagesager mv.
Pensionsudvalget har i 2016 behandlet 5 klager over afslag på førtidspension. Sagerne er sendt til Ankestyrelsen. Der er modtaget afgørelser fra Ankestyrelsen i 2 af disse sager, og her har Gribskov Kommune fået medhold. Administrationen har ingen mulighed for at vurdere klagesagsbehandlingstiderne, men det forventes, at der i løbet af 2017 kommer afgørelse på de resterende sager.


Lovgrundlag
LBK nr. 10 af 12. januar 2015. Bekendtgørelse af lov om social pension (Pensionsloven).

Økonomi
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
1. at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning
Taget til efterretning


Fraværende: Michael Bruun og Thomas Elletoft
32. Status på samarbejdet mellem Center for Borgerservice og Beskæftigelse og Gribskov Erhvervscenter
15.00G00 - 2016/38215

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget behandler sagen for at blive orienteret status for det aktuelle samarbejde mellem Jobcenteret og Gribskov Erhvervscenter.

Baggrund:
I forbindelse med etableringen af Gribskov Erhvervs Center (GEC) indledte Center for Borgerservice og Beskæftigelse (CBB) et samarbejde i 2016. Samarbejdet blev videreudviklet i 2017.

CBB betaler årligt 650.000 kr. til GEC. Betalingen dækker bl.a. løn til en fuldtidsansat erhvervskonsulent, der fungerer som virksomhedskonsulent i tæt samarbejde med jobcenteret, med særlig fokus på at sikre beskæftigelse og uddannelse til unge 18-30 årige. Herudover dækker beløbet udgifter ved fælles arrangementer og indsatser, løbende driftsudgifter i samarbejdet m.v.

Der er alene afsat midler til samarbejdet i 2016 og 2017. Såfremt et samarbejde skal fortsætte i 2018, skal der findes ny finansiering af dette.

Status på samarbejdet
Af kontrakten mellem CBB og GEC fremgår en række samarbejdsmål, som gennem en gensidig indsats skal opfyldes i det kommende år.

Der er opstillet i alt 7 samarbejdsmål med tilhørende succeskriterier , som fremgår af vedlagte kopi af kontrakten mellem CBB og GEC:

1. Samarbejde om gruppen af unge uddannelses og jobparate 18 - 30 årige med henblik på at skaffe job og uddannelse til disse. Og i det omfang der ikke kan visiteres borgere fra denne gruppe samme indsats indsats rettet mod tilsvarende målgruppe over 30 år:

Succeskriterium: 50% af de visiterede uddannelses/jobparate borgere kommer i ordinært job eller erhvervsuddannelse.

Status: Der er nu bl.a. etableret projekt "Unge i job", hvor unge modtager coaching, tilbydes netværk og kompetenceudvikling på vejen mod et job eller uddannelse.
50 af 98 borgere, (51% ), der har været visiteret som led i samarbejdsaftalen, har fået job eller er kommet i uddannelse.

2. Samarbejde omkring Gribskov Produktionsskole

Succeskriterium: GEC rådgiver de unge på Produktionsskolen om job og uddannelsesmuligheder

Status: Der er indledt et samarbejde mellem GEC og Produktionsskolen om assistance i.f.b. med jobvalg, CV skrivning m.m. Status er at 8 elever fra skolen indtil nu har draget nytte af dette tilbud.

3. Synliggørelse af jobcenteret i de lokale virksomheder

Succeskriterium: Der sker en positiv udvikling i den landsdækkende DI måling i erhvervslivets vurdering af Gribskov Kommune i 2017 på en række udvalgte parametre.

Status: GEC bringer i hvert af deres nyhedsbreve særskilt Nyt fra Jobcentret". Det er forskellige emner, der omtales - det være sig rekruttering, nye regler, men også informationer om borgere, der er jobsøgende. GEC og medarbejdere fra Jobcentret deltager i fælles møder med virksomheder. Medarbejder fra Jobcentret deltager ligeledes i Erhvervscentrets virksomhedsnetværk for derved at kunne skaffe sig en tættere virksomhedskontakt og servicere virksomhederne tæt.

4. Udveksling af viden om lokale arbejdsforhold

Succeskriterium: Der er afholdt et fælles arrangement mellem CBB og GEC

Status: Der er løbende dialog ml. CBB og GEC om relevante forhold eksempelvis om udbud/efterspørgsel af arbejdskraft på det lokale arbejdsmarked. Egentlig fælles arrangement er endnu ikke afholdt, men vil blive planlagt.

5. Socialøkonomi

Succeskriterium:
Der er sendt minimum en ansøgning afsted vedr. finansiering og opstart af socialøkonomisk virksomhed, og der er som minimum er afholdt et seminar om social ansvarlighed og/og eller socialøkonomiske virksomheder.

Status:
GEC og CBB samarbejder løbende om at undersøge og understøtte mulighederne for etablering af socialøkonomisk virksomheder. GEC og CBB har netop afholdt et temamøde om socialøkonomi med bred deltagelse fra lokale virksomheder og iværksættere. På mødet blev givet tilsagn om afholdelse af forløb for iværksættere omkring mulighederne i social- økonomi - forløbet er under planlægning. Der er løbende kontakt med iværksættere eller virksomheder, der har en socialøkonomisk tilgang. Senest har GEC og CBB holdt møde med en investor, som kan være interesseret i at placere sin socialøkonomiske virksomhed i Gribskov Kommune. Kontakten er under opfølgning. CEC introducerer løbende socialøkonomiske emner i deres virksomhedsnetværk

6. Delejob- det rummelige arbejdsmarked

Succeskriterium:
Der er udarbejdet minimum en model til delejobordning og den er afprøvet konkret i en eller flere lokale virksomheder. Såfremt modellen kræver finansiering er der søgt midler til denne

Status:
Der har været afholdt temamøde om emnet. GEC og CBB har i fællesskab søgt midler i Socialministeriet til et projekt om udvikling af småjob gennem kompetenceudvikling af potentielle kandidater (Personer i fleksjob, kontanthjælpsmodtagere, der er ved at falde for 225 timers reglen m.fl.) til småjob. Svar er endnu ikke modtaget fra ministeriet. GEC og CBB har endvidere i fællesskab holdt møder med virksomheder med interesse og mulighed for at etablere delejob.

7. Åben industri dag

Succeskriterium:
Åben industridag 2017 er afholdt i samarbejde mellem CBB og GEC indenfor den økonomiske ramme, der er mulig.

Status:
74 unge fra afgangsklasserne og Produktionsskolen deltog i Åben industri dag 2017.

Samlet vurdering
Generelt opleves samarbejdet mellem CBB og GEC som værende godt. Hovedparten af de opstillede succeskriterier i samarbejdsaftalen er enten opfyldt eller i gang.

Samarbejdet er under fortsat udvikling, og der afholdes regelmæssige møder, hvor der følges op på de fastsatte mål.


Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Høring
-

Bilag
Bilag 1. EBU 31-5 2017 Aftale med erhvervscenter 2017 Dok nr. 2016/38215 006

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

1. at tage orienteringen om samarbejdet mellem Center for Borgerservice og Beskæftigelse og Gribskov Erhvervscenter til efterretning.

Beslutning
Taget til efterretning

Fraværende: Michael Bruun og Thomas Elletoft
33. Produktionsskolens årsregnskab 2016
15.00G00 - 2015/35304

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget behandler sagen som led i en løbende orientering til udvalget om Produktionsskolens økonomi

Baggrund:
Det sker på baggrund af, at Byrådet på deres møde d. 15. december 2014,( sag nr. 248), på grund af økonomiske udfordringer på Produktionsskolen besluttede at bevilge skolen et ekstraordinært tilskud på følgende betingelser:

 • At en del af de ekstraordinære tilskud fra kommunen, i alt kr. 150.000 kr., blev givet som et lån til tilbagebetaling over 5 år, med første afdrag i 2017.
 • At der foretages et skærpet tilsyn med skolens økonomi, herunder at Arbejdsmarkedsudvalget inden udgangen af 2016 tager stilling til om det skærpede tilsyn skal fortsættes.


På møde den 24. november 2016 (sag nr. 53) besluttede Arbejdsmarkedsudvalget at det skærpede tilsyn med skolens økonomi fortsættes i 2017 frem til udgangen af 2018. Administrationens vurdering:
Årsregnskabet fra Produktionsskolen (Vedlagt som bilag til denne sag) udviser et underskud på driften på godt 535.536 kr. Allerede i forbindelse med seneste kvartalsmæssige opfølgning på skolens økonomi til udvalget, (Møde 24. november 2016, sag nr. 53) forudså administrationen, at skolen ville komme ud af 2016 med et underskud, og der er derfor ikke skabt en langsigtet forbedring af skolens økonomi.

Den væsentligste årsag til dette er, at elevtallet på skolen er faldet betydeligt siden årets start og særligt optaget i august 2016 blev lavt. Dette betyder, at skolen ikke får de indtægter, der gives fra staten i tilskud til undervisning af den enkelte elev.
Dette har afstedkommet en række initiativer i samarbejde mellem skolen og kommunens ungeindsats (UU). Skolen har bl.a. i løbet af efteråret 2016 gjort ekstra meget ud af en PR indsats for at rekruttere flere elever.

Endvidere er der sket organisatoriske tilpasninger og en af skolens værkstedsfunktioner er blevet nedlagt.

I 2017 er der budgetteret med et mindre optag af årselever og skolens aktivitetsniveau er således blevet tilpasset i retning af den gældende økonomiske ramme for skolen. På den baggrund vurderer administrationen, at der er sat en række initiativer i gang, der kan være med til at imødegå et fremtidigt underskud på driften. Der vil dog fortsat være behov for at følge tæt op på skolens økonomi, hvilket bl.a. vil ske gennem den kvartalsmæssige tilbagemelding om skolens økonomi til Erhvervs- Beskæftigelsesudvalget.


Lovgrundlag
LBK 781 af 15-06 2015, Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler


Økonomi
-

Bilag
EBU 31-5 2017 Produktionsskolen Årsrapport 2016 Dok. nr. 2015/35403 003

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs og Beskæftigelsesudvalget

1. at tage orienteringen om Produktionsskolens årsregnskab til efterretning

Beslutning
Taget til efterretning, idet udvalget ønsker at tydeliggøre for alle, der arbejder med unge i kommunen, at Produktionsskolen kan være en relevant uddannelsesmulighed.


Fraværende: Michael Bruun og Thomas Elletoft
34. Maritim Turisme
24.05G00 - 2017/03123

Sagsfremstilling
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget behandler sagen for at blive orienteret om arbejdet i projekt Maritim Turisme.

Som gæst deltager projektleder for Maritim Turisme Mette Sandahl Clausen, som kort vil præsentere projektet og give en status.

Baggrund
Maritim Turisme er et tværkommunalt projekt mellem kommunerne Gribskov, Halsnæs og Helsingør samt VisitNordsjælland og Gilleleje, Hundested og Helsingør havne. Formålet med projektet er at udvikle forretningsidéer og samarbejde inden for turisme og oplevelser på tværs af virksomheder og kommuner. Projektet er finansieret af Region Hovedstaden, Vækstforum Hovedstaden, VisitNordsjælland, Gribskov, Halsnæs og Helsingør kommuner.

Bestemmende myndighed i projektet er en styregruppe bestående af kommunerne, havnene og VisitNordsjælland. Gilleleje Havn har valgt ikke at tiltræde styregruppen. Styregruppen træffer afgørelser om, hvilke projekter der støttes ud fra en vurdering af, hvorvidt de bedst kan skabe arbejdspladser. De udvalgte projekter modtager dels et konsulentforløb, dels en støttefunktion fra kommunen, hvor projektet er hjemmehørende. Denne funktion varetages i Gribskov Kommune af Gribskov Erhvervscenter.

Der har været tre ansøgningsrunder, hvoraf den sidste var i foråret 2017, og Maritim Turisme har modtaget i alt 53 ansøgninger i hele projektperioden. Dette har ført til finansiering af 16 udviklingsforløb, hvoraf ét har igangsat en række underprojekter. Samlet har mere end 60 virksomheder deltaget i udviklingsforløb.

Følgende udviklingsforløb har tilknytning til Gribskov Kommune:

 • Pakketering: Projekt om fælles pakkeprodukter mellem virksomheder der sælger oplevelser og virksomheder der sælger overnatninger
 • Smagskultur: Udvikle og sælge busrejser i Gilleleje og Nordsjælland målrettet målgruppen af seniorer. Turene kobler attraktioner med smagsoplevelser.
 • Genoplivning af den Nordsjællandske sildetradition: Beskrive den nordsjællandske sildetradition, og udvikle bud på produkter, der kan forny sildeoplevelsen i detailhandel og på restauranter.
 • Oplevelsesunivers på Havneguide.dk: Etablere et oplevelsesunivers på havneguide.dk, der kan være med til at markedsføre Nordsjælland som et oplevelses- og inspirationsunivers for sejlere under navnet Den Danske Riviera.
 • Lokal mad på restauranter: Sætter fokus på lokal kvalitetsmad på Den Danske Rivieras restauranter.


I bilag 1 findes en oversigt over alle projekter i Maritim Turisme.

Udover de 16 projekter finansierer Maritim Turisme også to indsatser:

 • En analyse, der skal øge vidensgrundlaget om gæsternes behov og havnenes muligheder, således at havnene og kommunerne kan fortsætte forretningsudviklingen af destinationerne.
 • En cruise-indsats, hvor VisitNordsjælland og havnene samarbejder om at øge mulighederne for tiltrækning og flere anløb og cruisegæster i 2018 og frem.

Den sidste ansøgningsrunde er som nævnt blevet afholdt, og de sidste midler til forretningsudviklingsforløb er blevet uddelt. Herfra er der et år til at holde fokus på, at alle forretningsudviklingsforløb kommer i mål. Projektet afsluttes i udgangen af marts 2018.

Administrationens anbefaling
Styregruppen er et velfungerende dialogforum, der også anvendes til at give retning og inspiration til fremtidig erhvervsudvikling på tværs af Nordsjælland. Overordnet set er det administrationens vurdering, at forløbene med samarbejde mellem virksomheder og konsulenter fungerer godt. Projektets samlede effektmål er at skabe 12 bæredygtige arbejdspladser. Med udgangspunkt i projektets hidtidige succes vurderes dette umiddelbart muligt.

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Bilag
EBU 31-05-2017: Status Maritim Turisme dok.nr. 2017/03123 005

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

 1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning
Taget til efterretning


Fraværende: Michael Bruun og Thomas Elletoft
Mødet startet:
07:00 AM

Mødet hævet:
08:30 AM