Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Publiceret 27-03-2017

Mandag den 27-03-2017 kl. 07:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
11 Årsregnskab 2016 for Arbejdsmarkedsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget

Medlemmer:

Lone Birgit Halskov Møller Jørgen Emil Simonsen
Steen Pedersen Thomas Elletoft
Trine Mette Egetved-Sørensen  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:
Thomas Elletoft

Meddelelser:
Venstres gruppe bestemte i forbindelse med fravær af Michael Bruun (V), at Steen Pedersen (V) som medlem af Byrådet indtræder i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og deltager i udvalgsmødet den 27. marts 2017 (§ 28, stk.2 LBK nr. 769 af 09.06.2015).
Åbne

11. Årsregnskab 2016 for Arbejdsmarkedsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget
00.32S00 - 2017/01889

Sagsfremstilling
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet.

Baggrund
Årsregnskabet 2016 forelægges her med bemærkninger til de enkelte områder.
I 2016 har udvalget været orienteret i forbindelse med de 4 budgetopfølgninger. Der har til fagudvalgene været rapporteret på forskellige indikatorer med primært fokus på de politiske, økonomiske og faglige forudsætninger, målsætninger og resultatkrav for de enkelte enheder/områder inden for udvalgets område.

Regnskabsresultatet for 2016 danner grundlag for den løbende opfølgning i 2017.
I 2017 sker der en løbende vurdering af de enkelte områder og en rapportering i form af 4 budgetopfølgninger i løbet af året.

I lighed med sidste år indstilles som hovedregel kun overførsler af mer- og mindreforbrug for de decentrale virksomheder, og det vurderes, om der er behov for en strammere styring i form af binding på nogle områder for at overholde rammen for serviceudgifter i 2017.
Fagudvalgene indstiller overførslerne til ØU og BY, der besluttes i ØU og BY.

Regnskab for Arbejdsmarkedsudvalget

Samlet konklusion
For Arbejdsmarkedsudvalgets område er der i 2016 et samlet forbrug på 366,0 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 357,8 mio. kr., hvilket betyder et merforbrug på 8,3 mio. kr.

I forhold til BO4 viser regnskabsafslutningen et merforbrug på 8,3 mio. kr. incl. forventede
overførsler på 0,5 mio. kr. (2,3%).


Differencen mellem vurderingen i BO4 og regnskabsresultatet skyldes at prognosen for BO4 er baseret på forbrugstal fra august. Augusttallene har siden vist sig ikke at være retvisende til brug for en fremskrivning af overførslerne.
I forbindelse med den nye refusionsreform sker afregningen af refusion og medfinansiering på overførselsområdet forskudt, således at afregning vedrørende august sker ultimo september, dvs. efter afleveringsfristen på BO4.
Da man i 2016 er overgået til den nye refusionsreform, har det ikke været muligt at binde tallene op på nogen form for historik. Refusionsreformen betyder endvidere at mentorudgifter indgår under driftsloftet. Dette medfører i praksis, at refusionen bortfalder. Denne ændring var der ikke taget højde for i BO4, hvilket medfører en mindreindtægt på 2,0 mio. kr.

Der vil fremadrettet være øget fokus på at dokumentere samtlige konsekvenser ved ændringer på området.

Overførslen for 2016 til 2017 udgør i alt 1,0 mio. kr., heraf vedrører 0,3 mio. kr. pulje til kompetenceudvikling i Jobcentret og 0,7 mio. kr. vedr. ETU

Det overordnede regnskabsresultat for Arbejdsmarkedsudvalget kan ses af følgende illustration.


Nedenstående oversigt viser regnskabsresultat på ramme niveau.Af ovenstående tabel ses at arbejdsmarkedsområdet har et merforbrug på 8,3 mio. kr.


371 Overførsler
Der er et merforbrug på rammen på 11,5 mio. kr., svarende til 4,3 % af det korrigerede budget. Dette merforbrug skyldes at prognosen for BO4 er baseret på forbrugstal fra august. Augusttallene har siden vist sig ikke at være retvisende til brug for en fremskrivning af overførslerne jvf. ovenstående forklaring i afsnittet samlet konklusion. Da man i 2016 er overgået til den nye refusionsreform, har det ikke været muligt at binde tallene op på historik. Det er primært prognosen vedr. løntilskud, der ikke har været retvisende. Derudover har der været en stigning på 16 helårspersoner på kontanthjælp og en stigning på 13 helårspersoner vedr. fleksjob i forhold til prognosen ved BO4.


372 Indsatser
Der er et mindreforbrug på rammen på 2,5 mio., svarende til 7,1% af det korrigerede budget.
Dette skyldes primært forskydninger i udgifter og indtægter på integrationsområdet.


373 Myndighed
Der er et mindreforbrug på rammen på 0,7 mio. kr, svarende til 1,3% af det korrigerede budget.
Mindreforbruget dækker bl.a. over en pulje til kompetenceudvikling 0,3 mio. kr., der overføres til 2017
samt et mindreforbrug vedrørende Gribskov Interne Virksomhed (GIV) og projekt Udvikling Med Udsigt (UMU).


Udfordringer som bæres ind i næste budgetår
Den stigning der er set i 2016 vedr. Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU) må forventes også at udfordre Arbejdsmarkedsudvalgets budget i 2017.


Årsberetning
Som en del af kommunens regnskab, udarbejdes der hvert år en årsberetning. Denne indeholder væsentlige mål og evaluering af resultater på områderne. Arbejdsmarkedsudvalgets bidrag til årsberetningen er vedlagt som bilag 1 til dette punkt.


Regnskab for Erhvervs- og Turismeudvalget
Erhvervs- og Turismeudvalget er nedlagt i 2017 og deles mellem det nye Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg og Kultur- og Idrætsudvalget i 2017. Regnskabet aflægges derfor på begge disse udvalg.

Samlet konklusion
For Erhvervs- og Turismeudvalgets område er der i 2016 et samlet forbrug på 5,7 mio. kr.
ud af et korrigeret budget på 6,4 mio. kr., hvilket betyder et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.


I forhold til BO4 viser regnskabsafslutningen et mindre forbrug på 0,7 mio. kr. incl.
forventede overførsler på 0,2 mio. kr. (11,2%).


Det overordnede regnskabsresultat for Erhvervs- og Turismeudvalget kan ses af følgende illustration.
Nedenstående oversigt viser regnskabsresultat på ramme niveau.
Erhverv
Regnskabet vedrører primært tilskud til Væksthus Hovedstadsregionen og Gribskov Erhvervscenter.
Derudover er der budget til Julebelysning, Kulturnat, Gilleleje Havnelaug, Fishing Seeland mm.
Området har et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., som overføres til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Mindre forbruget vedrører hovedsagligt restbudgettet af puljen til Erhvervsudvikling, der er overført fra tidligere år.Turisme
Regnskabet vedrører primært betaling af kontingent til Visit Nordsjælland, samt udgifter til infostandere mm.
Budgettet er overholdt, og der er ingen overførsel til Kultur- og Idrætsudvalget.


Årsberetning
Som en del af kommunens regnskab udarbejdes der hvert år en årsberetning. Denne indeholder væsentlige mål og evaluering af resultater på områderne. Erhvervs- og Turismeudvalgets bidrag til årsberetningen er vedlagt som bilag 2 til dette punkt.

Lovgrundlag
Styrelseslovens § 45, BEK nr 1237 af 05/10/2016 om Kommunernes budget og
regnskabsvæsen, revision mv. kap. 4

Økonomi
-

Bilag
Bilag 1: EBU 27-03-17 Årsberetning for Arbejdsmarkedsudvalget, Dok.nr. 2017/01889 004

Bilag 2: EBU 27-03-17 Årsberetning for Erhvervs- og Turismeudvalget, Dok.nr. 2017/01889 027


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

 1. at godkende regnskabet for Arbejdsmarkedsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget.
 2. at godkende følgende overførsler til 2017:
 3. Formål
  Beløb i 1.000 kr.
  Kompetenceudvikling i Jobcentret
  250
  Disponeret midler fra ETU til EBU
  722
  I alt
  972
Beslutning

1. Tiltrådt
2. Tiltrådt

Fraværende: Thomas Elletoft


Mødet startet:
07:00 AM

Mødet hævet:
07:20 AM