Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Publiceret 08-02-2017

Onsdag den 08-02-2017 kl. 07:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
6 1. Budgetopfølgning 2017 - Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
7 Julebelysning i Helsinge


Efterretningssager
8 Status fra Nordsjællands rekrutteringsservice
9 Status på arbejdet i Gribskov Erhvervscenter
10 Gribskov Erhvervscenter´s 4. kvartalsafrapportering for 2016

Medlemmer:

Lone Birgit Halskov Møller Jørgen Emil Simonsen
Michael Bruun Thomas Elletoft
Trine Mette Egetved-Sørensen  
   

Godkendelse af dagsorden:
Michael Bruun rejste spørgsmål om sin habilitet i forhold til dagsordenpunkt nr. 7 om julebelysning i Helsinge. Spørgsmål om Michael Bruuns habilitet blev derfor sendt til afstemning.
For at Michael Bruun er habil i sagens behandling: Thomas Ellegaard (G), Trine Mette Egetved (C), Jørgen Simonsen (V), Lone Birgit Møller (S) (4)
Imod: Ingen (0)
Undlod at stemme: Michael Bruun (V) (1)
Herefter blev dagsorden godkendt


Fraværende:

Meddelelser:
Punkt nr. 9, "Status på arbejdet i Gribskov Erhvervscenter" blev rykket frem, som første punkt på dagsorden, da direktør Mette Ehlers fra Erhvervscentret, deltog fra mødets start.
Åbne

6. 1. Budgetopfølgning 2017 - Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
00.30S00 - 2016/41522

Sagsfremstilling
Budgetopfølgningen generelt
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet.

Administrationen ønsker med denne budgetopfølgning (forkortet BO) at præsentere Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget for opmærksomhedspunkter, der bør følges i de kommende BO'er.

Administrationen udarbejder 4 årlige budgetopfølgninger i 2017:
1. budgetopfølgning (BO1) forelægges på fagudvalgsmøder i februar
2. budgetopfølgning (BO2) forelægges på fagudvalgsmøder i april
3. budgetopfølgning (BO3) forelægges på fagudvalgsmøder i august
4. budgetopfølgning (BO4) forelægges på fagudvalgsmøder i november


Budgetopfølgning 1
Denne første budgetopfølgning er placeret så tidligt på året, at der ikke vil kunne tilvejebringes et kvalificeret bud på det forventede regnskab. Endelige regnskabstal for 2016 foreligger heller ikke ved udarbejdelsen af denne første budgetopfølgning.

Fokus i denne 1. budgetopfølgning er derfor:

 • At få fremhævet ændringer i vilkår i forhold til det, der indgår i årets budget (fx ændrede budgetforudsætninger eller ændret lovgivning og andet der medfører forventninger om et ændret fokus i året).
 • At få fremhævet særlige relevante udfordringer, der "bæres ind" i året fra det forgangne årSamlet vurdering for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Administrationen rejser i denne budgetopfølgning en opmærksomhed på de væsentligste områder, hvor der på dette tidlige tidspunkt, vurderes at være en sandsynlighed for budgetafvigelser. Der arbejdes kontinuerligt med disse områder, og der vil ske en løbende opfølgning i de kommende BO'er.

På dette tidlige tidspunkt forventes overordnet en budgetoverholdelse, men vi kan først i budgetopfølgning 2 sige noget mere detaljeret.


Udfordringer som bæres ind i næste budgetår

 • Den stigning der er set i 2016 vedr. Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU) må forventes også at udfordre Arbejdsmarkedsudvalgets budget i 2017.
 • Velfærdsudviklingsprogrammet (VUP)
  Velfærdsudviklingsprogrammet betyder, at der skal ske en ændret indsats overfor borgere med komplekse sociale udfordringer. Målet med VUP er både en bedre kvalitet i tilbuddene til borgerne samt en kommunal mindreudgift.
  Det er hovedsaglig de store velfærdsområder der indgår i VUP arbejdet, dvs. Børneudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.
  Implementeringen af tiltag i forbindelse med Velfærdsudviklingsprogrammet (VUP) forudsætter en stram styring af aktiveringsindsatsen og løbende opfølgning på økonomien. I budget 2017 er indarbejdet en budgetreduktion på 12,5 mio. kr. ift. tværgående initiativer og 2,5 mio. kr. i.f.t det monofaglige spor, som er forankret på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område.

Tillægsbevillinger og omplaceringer

Omplaceringer

 • ETU og erhvervspulje, flytning af de erhvervsrelaterede budgetter 3,3 mio. kr. og 0,5 mio. kr.
  I forbindelse med nedlæggelse af Erhvervs- og Turismeudvalget flyttes de erhvervsrelaterede budgetter til det nye Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg. Det drejer sig om nedenstående udgifter samt Erhvervspuljen på 0,5 mio. kr. i 2017 og 2018, der flyttes fra Økonomiudvalget.


  Budgetposterne Julebelysning, Kulturnætter og Møder med erhvervslivet indgår i resultataftale for Gribskov Erhvervsråd, som behandles politisk i marts. De afsatte budgetposter svarer til niveauet for 2016.

 

 • Teknisk korrektion som følge af samlingen af administrative lønudgifter på ØU.
  Budgettet til de administrative lønudgifter blev udelukkende flyttet fra Myndighedsrammen. 5,1 mio. kr. af de administrative lønudgifter vedrører Indsatsrammen, og der skal der for flyttes budget fra Indsatsrammen til Myndighedsrammen.
 • Eksterne konsulenter og færre udvalg
  I forbindelse med budgetaftalen 2017-2020 blev det vedtaget at reducere i udgifterne til eksterne konsulenter og politiske udvalg. Besparelsen blev placeret under Økonomiudvalget og skal udmøntes på de enkelte udvalg. Der søges overført 0,2 mio. kr. i 2017-2019 og 0,0 mio. kr. fra 2020 og frem fra Myndighedsrammen.
 • Fordeling af midler fra puljen i forhold til flygtningemodellen
  Ved denne budgetopfølgning foreslås det at overføre 1,0 mio. kr. til Myndighedsrammen fra puljen under Indsatsrammen på grund af en forventning om højere omkostninger vedr. flygtninge.
 • Investering i integrationsområdet, arbejdsmarkedsrettet indsats.
  Som en del af prioriteringskataloget blev der udarbejdet forslag til investering, der skal bringe flygtninge i arbejde. Investeringen finansieres ved hjemtagelse af resultattilskud i forbindelse med flygtninge i beskæftigelse.Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, LBK nr 769 af 09/06/2015


Økonomi
Bevillingsstrukturen i Gribskov Kommune er følgende:

 • Økonomiudvalget og Byrådet godkender omplaceringer mellem fagudvalg og tillægsbevillinger.
 • Fagudvalg bemyndiges til at godkende omplaceringer mellem rammer inden for eget udvalg.
 • Administrationen bemyndiges til at foretage ændringer mellem delrammer inden for samme ramme under forudsætning af, at de politisk fastsatte rammebetingelser overholdes.

Bilag
-


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget:

 1. at godkende budgetopfølgning for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område.
 2. at godkende omplaceringer mellem rammer indenfor Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område jf. nedenstående tabel.
  Ramme
  Omplace- ringer
  i kr.
  Indsatser, løn
  -5.097.000
  Myndighed, løn
  5.097.000
  Indsatser, flygtninge regulering i forhold til model
  -1.045.000
  Myndighed, flygtninge regulering i forhold til model
  1.045.000
  Indsatser, investering i integrationsområdet resultattilskud
  -1.000.000
  Myndighed, investering i integrationsområdet
  1.000.000

Administrationen indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet

 1. at godkende de foreslåede omplaceringer mellem udvalg og tillægsbevillinger jf. nedenstående tabel.
  Ramme
  Omplace- ringer
  i kr.
  Tillægsbe- villinger
  i kr.
  Væksthus Hovedstaden
  669.023
  Iværksætterhus
  225.000
  Drift
  827.515
  Erhvervscenter
  1.544.102
  Erhvervspulje
  500.000
  Gevinstrealisering, konsulenter
  -224.000
 2. at godkende de foreslåede ændringer vedr. budgetoverslagsårene jf. nedenstående tabel.
  Ramme
  2018
  2019
  2020
  2021
  Væksthus Hovedstaden
  669.023
  669.023
  669.020
  669.020
  Drift
  827.514
  827.514
  677.000
  677.000
  Erhvervscenter
  1.000.000
  500.001
  0
  0
  Erhvervspulje
  500.000
  0
  0
  0
  Gevinstrealisering
  -224.000
  -224.000
  -19.000
  -19.000
  Indsatser, løn
  -5.097.000
  -5.097.000
  -5.097.000
  -5.097.000
  Myndighed, løn
  5.097.000
  5.097.000
  5.097.000
  5.097.000
  Indsatser, investering
  -1.000.000
  -1.000.000
  -1.000.000
  -1.000.000
  Myndighed, investering
  1.000.000
  1.000.000
  1.000.000
  1.000.000Beslutning

1.Tiltrådt
2.Tiltrådt
3.Tiltrådt
4.Tiltrådt
7. Julebelysning i Helsinge
24.00G00 - 2017/03681

Sagsfremstilling
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget behandler sagen, med henblik på at træffe beslutning om at imødekomme ansøgning fra Gadekærforeningen.

Gribskov Kommune har etableret nye elinstallationer i Helsinge gågade, hvilket har betydet, at Gadekærforeningen, i forbindelse med etablering af ny julebelysning i bymidten, har haft nogle merudgifter. Samlet set har de i 2016 haft uforudsete udgifter på lidt over 100.000 kr. excl moms. Midler som i 2017 vil mangle i foreningens understøttelse af byens aktiviteter.

Gadekærforeningen søger Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget om at få dækket følgende af de uforudsete udgifter.

Indkøb af CE stik og adaptere, ledninger m.v. 25.200 kr.
Opsætning og nedtagning af julebelysning som var mangelfuld på følgende områder:
Juletræsfod 9.900 kr.
Lifteleje 7.500 kr.
Nedtagning 2.000 kr.
Flytning af wire og ophængning af gardin 3.900 kr.
Produktion af materiale til TV spot 8.000 kr.
Ekstra markedsføring 4.500 kr.
Ialt 61.000 kr excl moms.

Lovgrundlag

Lov om Erhvervsfremme kapitel 6, § 12, LBK nr. 1715 af 16/12/2010

Økonomi
Ved nedlæggelse af Erhvervs- og Turismeudvalget, søges de erhvervsrelaterede budgetter overført til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget ved BO1. Blandt de budgetter er der en udisponeret pulje på 154.000 kr. Beløbet på max. 61.000 kr. excl moms kan finansieres via denne pulje.

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget:

   1. at imødekomme ansøgningen og anvise 61.000 kr. excl moms eller mindre, under forudsætning af, at Byrådet godkender overførsel af de erhvervsrelaterede budgetter til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i.f.m. 1. budgetopfølgning 2017Beslutning


1. Tiltrådt


Efterretningssager

8. Status fra Nordsjællands rekrutteringsservice
15.00A00 - 2015/40105

Sagsfremstilling

Formålet med dette punkt er, at orientere udvalget om status på arbejdet i Nordsjællands Rekrutterings Service (NRS), som er et tværkommunalt samarbejde om rekruttering af arbejdskraft i Nordsjælland.

Baggrund
Gribskov Kommune deltager i samarbejdet omkring NRS. NRS koordinerer arbejdet på tværs af kommunegrænserne i Nordsjælland om rekruttering af ledig arbejdskraft til områdets virksomheder. Arbejdsmarkedsudvalget er tidligere blevet orienteret løbende om status for NRS, senest på møde 14. september 2016 sag nr. 35.

I denne sag orienteres om den samlede afrapportering fra NRS for 2016. Afrapporteringen er vedlagt denne sag som bilag.Resultater generelt
I det følgende er der en kort opsummering af de vigtigste resultater.

Arbejdet i NRS sker med baggrund i en aftale om et overordnet mål. Det overordnede mål for NRS har i 2016 været;

1.
at indgå 15 rekrutteringsaftaler med virksomhederne

2.
at sikre besættelse af i alt 100 stillinger i transport- og bygge- og anlægsbranchen, samt i øvrige brancher med rekrutteringsudfordringer

Ad.1
Dette mål er ikke blev opfyldt helt i 2016, i det der er indgået 8 rekrutteringsaftaler. 3 yderligere rekrutteringsaftaler er dog undervejs til at blive indgået.

Ad 2
Dette mål er blevet opfyldt, i det 108 stillinger samlet set er blevet besat. 39 af disse er sikret i samarbejde med en tilsvarende rekrutteringservice for Københavnsområdet og det øvrige Sjælland hhv., Hovedstadens Rekrutteringsservice og Rekrutterings Service Sjælland.

NRS har modtaget 143 jobordre. Ikke alle disse jobordre blev senere bragt i anvendelse i praksis af virksomhederne, Det samlede effektive antal jobordre endte derfor på 127.
Det er kun i 4 ud af disse 127 jobordre, det ikke er lykkedes NRS at bringe kandidater i spil til virksomhederne.
Herudover er 63 jobordrer ikke endelig blevet besat gennem NRS, da virksomhederne i stedet valgte at ansætte kandidaterne på anden vis.

I forbindelse med de 127 jobordre i 2016 blev der formidlet 656 kandidater til virksomhederne, hvoraf de 79 kom fra Gribskov Kommune.

Af de 79 personer fra Gribskov Kommune kom 17 personer i arbejde svarende til en besættelsesprocent på 21,5%, hvilket er den højeste blandt de deltagende kommuner.

NRS har hyppigst formidlet arbejdskraft til branchen " administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester" som omfatter mange jobtyper på kontor- og serviceområdet, til "Bygge - og anlægsbranchen" og "Fremstillingsvirksomheder"

Lovgrundlag
Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv. Lov 1482, af 23/12 2014, LBK nr. 1006 af 30/8 2015.

Økonomi
-

Bilag
EBU 8-2 2017 Status på arbejdet i NRS 2016 dok. nr. 2015/40105002


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

1. at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning
1. Tiltrådt
9. Status på arbejdet i Gribskov Erhvervscenter
24.10G00 - 2017/01152

Sagsfremstilling
Indledning:
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget behandler sagen med henblik på at blive orienteret om Erhvervscentrets aktiviteter.

Bestyrelsesformand Hans Jørgen Albertsen og direktør Mette Ehlers, Gribskov Erhvervscenter A/S deltager under punktet og giver status på Erhvervscentrets arbejde i 2016 og orienterer om tiltag for 2017.

Baggrund:
Gribskov Erhvervscenter A/S overordnede formål er at skabe vækst og beskæftigelse hos de eksisterende virksomheder i Gribskov kommune, rådgive iværksættere og tiltrække investeringer. Målet er at Gribskov bliver ved med at udvikle sig og være et godt sted at bo, arbejde og besøge.


Lovgrundlag


Økonomi


Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

 1. at tage orienteringen til efterretningBeslutning
1. Tiltrådt
10. Gribskov Erhvervscenter´s 4. kvartalsafrapportering for 2016
01.01G00 - 2017/00662

Sagsfremstilling
Formålet med denne sag er at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget bliver orienteret om Gribskov Erhvervscenter A/S afrapportering for 4 kvartal 2016

Baggrund
Det tidligere Erhvervs- og Turismeudvalg har godkendt samarbejdsaftalen med Gribskov Erhvervscenter A/S (GEC A/S) på udvalgets møde 30.11.2015.
Samarbejdsaftalen indeholder en række driftsopgaver, som centeret løser for kommunen og sammenslutningen af erhvervsforeninger, Erhverv Gribskov.

Erhvervs- og Turismeudvalget har ud over driftsopgaverne købt GEC A/S til at løse en række specifikke opgaver. De indsatser skal styrke den lokale erhvervsservice og markedsføre Gribskov som en erhvervsvenlig kommune, så virksomheder og arbejdspladser fastholdes og styrkes og nye tiltrækkes. Målet for indsatserne er, at det lokale erhvervsliv i større grad bidrager med at løfte den fælles, lokale vækst- og udviklingsdagsorden.

Projekter i 2016
I 2016 arbejdede GEC A/S på følgende projekter, som var finansieret af Erhvervs- og Turismeudvalget:

 • Generelt, inkl. branchenetværk
 • Branding
 • Sparring til iværksættere i forhold til kapitaltilførsel
 • Handle Lokalt - BYLIV
 • Investeringsrundtur i Gribskov
 • Åbent hus dag, Industri
 • Gribskov Erhvervskonference
 • Styrkelse af lokale virksomheders kompetencer til at byde på større opgaver
 • Iværksætter hotel
 • Iværksætter fabrik
 • Styrkelse af iværksætteri


Som et led i aftalen laver GEC A/S kvartalsvise afrapporteringer, som skal give Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget mulighed for at følge udviklingen. Afrapporteringen er vedlagt som bilag til sagen.


Lovgrundlag
Lov om erhvervsfremme LBK nr 1715 af 16/12/2010, kap. 6

Økonomi


Bilag
Bilag 1: EBU 08-02-2017: GEC 4. kvartal - Branding Dok. nr: 2017/00662 001

Bilag 2: EBU 08-02-2017: GEC 4. kvartal - Byliv Dok. nr: 2017/00662 002

Bilag 3: EBU 08-02-2017: GEC 4. kvartal - Finansiering Dok. nr: 2017/00662 003

Bilag 4: EBU 08-02-2017: GEC 4. kvartal - Investeringsrundtur Dok. nr: 2017/00662 004

Bilag 5: EBU 08-02-2017: GEC 4. kvartal - Iværksætterfabrik Dok. nr: 2017/00662 005

Bilag 6: EBU 08-02-2017: GEC 4. kvartal - Iværksætternetværk Dok. nr: 2017/00662 006


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget:

 1. at tage orienteringen til efterretningBeslutning

1. Tiltrådt, i det udvalget bemærker, at de fremadrettet ønsker at afrapportering fra Gribskov Erhvervscenter også retter sig mod kommende aktiviteter


Mødet startet:
07:00 AM

Mødet hævet:
08:25 AM