Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Publiceret 11-01-2017

Onsdag den 11-01-2017 kl. 15:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
1 Beskæftigelsesplan 2017
2 Mødeplan 2017 - ændringer i mødeplanen
5 Dialogmøder med de faglige organisationer


Efterretningssager
3 Status på Beskæftigelsesstrategi 2016-2018
4 Nøgletal for arbejdsmarkedet

Medlemmer:

Mette Marianne Tolstrup Jørgen Emil Simonsen
Michael Bruun Morten Rohde Klitgaard
Trine Mette Egetved-Sørensen  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:

Meddelelser:
"Børneudvalget behandler den 9.1 2017 en sag om at igangsætte en analyse af eventuel ny, tværkommunal organisering af Ungdommens Uddannelsesvejledning i de Nordsjællandske Kommuner. Børneudvalget skal beslutte om udvalget vil igangsætte analysen sammen med de øvrige kommuner. Baggrunden er et fælles behov for at blive klogere på fordele og ulemper ved forskellige organiseringer og samarbejdsformer"
Åbne

1. Beskæftigelsesplan 2017
15.20A00 - 2015/04122

Sagsfremstilling
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget behandler sagen for at godkende Beskæftigelsesplan 2017.

Baggrund
Det er et lovkrav, at Gribskov Kommune skal udarbejde en samlet beskæftigelses- plan for det kommende år. Efter endt behandling i Erhvervs-og Beskæftigelsesudvalget skal sagen behandles i Byrådet d. 30 januar 2017.

Beskæftigelsesplan 2017 er udarbejdet i tæt sammenhæng med Beskæftigelses- strategi 2016 - 2018. De to dokumenter er de centrale strategiske dokumenter for beskæftigelsesindsatsen i Gribskov Kommune, og giver et samlet svar på det kommende års indsats på området. Beskæftigelsesplan 2017 fastsætter samtidig strategi for indsatsen i forhold til ministerens 4 nationalt udmeldte mål for 2017.

Ministermål 2017
Beskæftigelsesministeren har for 2017 udmeldt følgende beskæftigelsespolitiske mål, som er retningsgivende for indsatsen på tværs af landet.

 1. Flere kommer i virksomhedsrettede tilbud & virksomhederne skal sikres arbejdskraft
 2. Flere unge skal have en uddannelse.
 3. Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere på arbejdsmarkedet bl.a. gennem styrket tværfaglig indsats.
 4. Flere flygtninge skal være selvforsørgende.


Indhold i beskæftigelsesplan 2017
Planen beskriver på et strategisk plan de indsatser og projekter, der skal anvendes for de enkelte målgrupper, det virksomhedsrettede arbejde og ny lovgivning

Beskæftigelsesplan 2017 indeholder følgende fokusområder:

 • Beskæftigelsesministerens mål for 2017
 • De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer
 • Strategi og mål for den borgerrettede indsats
 • Strategi og mål for den virksomhedsrettede indsats
 • Rammebetingelser for arbejdsmarkedsområdet i Gribskov Kommune: erhvervsstruktur, uddannelsesniveau, demografi m.v.


Orientering til RAR
Efter vedtagelse i Byrådet sendes Beskæftigelsesplanen til orientering til det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR).
RAR skal bl.a. medvirke til større koordinering og samarbejde på tværs af kommuner, og derfor er rådene interesseret i at kende indholdet i Beskæftigelsesplanen.
Rådene kan rette henvendelse til kommunerne med bemærkninger til planen – hvorefter kommunen kan vurdere, hvorvidt bemærkningerne giver anledning til justeringer. Kommunen vil søge at være imødekommende ved eventuelle tilbagemeldinger fra RAR.
I Beskæftigelsesplanen er der ikke længere formelle krav om kommunale resultatmål for de 4 ministermål. For resultatmål på beskæftigelsesområdet henvises i stedet til målsætninger i strategikort for Center for Borgerservice og Beskæftigelse med tilhørende effektregnskab.

Lovgrundlag
Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, LBK nr 731 af 15/06/2010, § 23 og §46,2

Økonomi
-

Bilag
Bilag 1 EBU 11-01-17 Gribskov Kommune Beskæftigelsesplan 2017, Dok.nr.
2016/22309/002

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at:

 1. Godkende Beskæftigelsesplan 2017

Beslutning
1. Titrådt Fraværende: Michael Bruun
2. Mødeplan 2017 - ændringer i mødeplanen
00.01A00 - 2014/32692

Sagsfremstilling
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget behandler sagen for at beslutte udvalgets mødeplan og for at anbefale en beslutning om den samlede mødeplan til Økonomiudvalget og Byrådet.

Baggrund
Byrådet besluttede den samlede mødeplan for 2017 på byrådsmødet den 5. september 2016.
Omkonstituering af de stående udvalg i december 2016 skabte på den ene side behov for at justere mødeplanen i forhold til møder i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Teknisk Udvalg samt Social- og Sundhedsudvalget og på den anden side mulighed for at justere mødeplanen på en måde, så møderne i stående udvalg kunne afvikles på færre dage, hvilket har været et tilbagevendende ønske fra flere af byrådsmedlemmerne.


Mødeplan 2017 - de stående udvalg

Mødeuger for møder i de stående udvalg fastholdes af hensyn til sager i forløb til Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag til mødeplanen indebærer følgende:

 • Alle møder i de stående udvalg afholdes i samme uge.
 • Antal af mødedage i de stående udvalg reduceres fra tre til to om ugen.
 • Datoer og tidspunkter i den samlede plan justeres så lidt som muligt af hensyn til øvrig planlægning (både hos udvalgsmedlemmer og i den kommunale organisation).
 • Der er taget højde for at kun Børneudvalget og Plan- og Miljøudvalget kan afholde møde på samme tid.
Ugedag Mødestart Udvalg
Mandag 8.30 Kultur- og Idrætsudvalget
Mandag 16.30 Børneudvalget
Mandag 15.30 Plan- og MIljøudvalget
Onsdag 7.00 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
Onsdag 15.00 Teknisk Udvalg
Onsdag 18.00 Social- og Sundhedsudvalget


Forslag til mødeplanen er vedhæftet dette dagsordenspunkt som bilag 1.

En alternativ løsning, hvor møder i de stående udvalg er fordelt på tre dage om ugen er vedhæftet som bilag 2.


Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, lovbekendtgørelse nr. 769 af 9. juni 2015, § 8, stk. 1, § 20, stk. 1

Økonomi


Bilag
Bilag 1: Forslag til revideret mødeplan Dokumentnummer 2014/32692 039

Bilag 2: Alternativt forslag til revideret mødeplan med tre mødedage om ugen Dokumentnummer 2014/32692 040


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

 1. at godkende udvalgets mødeplan for 2017 som foreslået i bilag 1
 2. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende den samlede mødeplan som foreslået i bilag 1Beslutning

1. Tiltrådt, idet udvalget ønsker at flytte møde den 8. november 2017 kl. 7.00 til den 9. november kl. 17.00
2. Udvalget ønsker ikke at anbefale den samlede mødeplan, som foreslået i bilag 1, men ønsker en videre drøftelse af denne i Økonomiudvalget
5. Dialogmøder med de faglige organisationer
15.21A00 - 2015/13459

Sagsfremstilling
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget behandler sagen for at tage stilling til, hvorvidt der skal afholdes to årlige dialogmøder med de faglige organisationer.

Baggrund
Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på sit møde d. 5. november 2014 (sag nr. 59) følgende til sikring af den fremtidige lokale dialog med de faglige organisationer: "At der holdes halvårlige møder med arbejdsmarkedets parter" Seneste dialogmøde blev afholdt i oktober 2016. Her udtrykte deltagerne interesse for at fortsætte møderne i 2017 - således at der i 2017 afholdes 2 møder.

Forslag til mødedatoer
Det foreslås derfor, at der i 2017 afholdes to dialogmøder med de faglige organisationer. Som dato til afholdelse af møderne foreslås følgende tidspunkter:

25. april 2017 kl. 16.30-18.00
28. oktober 2017 kl. 16.30-18.00

Emner for møderne
Emnerne på dialogmøderne har typisk været aktuelle arbejdsmarkedsreformer og drøftelse af beskæftigelsespolitiske strategier. Dialogen kan tematiseres og inddrage eksterne oplægsholdere, som kan uddybe aktuelle og relevante emner af beskæftigelsespolitisk karakter. Et emne kan være eksempelvis være en drøftelse af hvilke flaskehalse, der pt. er på arbejdsmarkedet, og hvordan de faglige organisationer, A-kasserne og Jobcentret i fællesskab kan styrke samarbejdet for at undgå flaksehalse på arbejdsmarkedet.
Administrationen lægger op til, at udvalget drøfter hvilke temaer, der kan være relevante at tage op på dialogmøderne.

Lovgrundlag
Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsespolitik, BEK nr. 1564 af 23/12 2014

Økonomi
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
1. at beslutte afholdelse af to dialogmøder ml. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og de faglige organisationer 2017
2. at drøfte mulige temaer, der kan tages op på dialogmøderne med de faglige organisationer

Beslutning
1. Tiltrådt
2. Tiltrådt, idet det foreslås at drøfte følgende tema: Nyttejob

Efterretningssager

3. Status på Beskæftigelsesstrategi 2016-2018
15.20A00 - 2015/04122

Sagsfremstilling

Baggrund
Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget behandler sagen for at blive orienteret om status på realisering af Gribskov Kommunes Beskæftigelsesstrategi 2016-2018. Orienteringen behandles som led i den årlige opfølgning på de beskæftigelsespolitiske målsætninger. Strategien blev vedtaget af Byrådet den 26. oktober 2015 (Sag nr. 186).

Resultater af beskæftigelsesindsatsen
Tabel 1 viser resultater af beskæftigelsesindsatsen i Gribskov Kommune i sammenligning med landsgennemsnittet og i sammenligning med andre kommuner omfattet af Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) Hovedstaden.

RAR Hovedstaden omfatter Albertslund, Allerød, Ballerup, Brøndby, Dragør, Egedal, Fredensborg, Frederiksberg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Herlev, Hillerød, Hvidovre, Høje-Taastrup, Hørsholm, Ishøj, København, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Rudersdal, Tårnby og Vallensbæk kommuner.

Tabel 1. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Andel = andel af befolkningen (16-66 år)
Udvikling i perioden august 15 - august 16
Resultat i Gribskov Gennemsnit i DK Gennemsnit i
RAR-Hoved- staden
Benchmark med 26 kommuner i RAR.Nr. 1. = optimal placering.
1. Udvikling: Antal på off. forsørgelse i alt
-10,6%
-6,5%
-7%
4
2. Andel på off. forsørgelse:
15,4%
18%
14%
15
3. Udvikling: Antal på a-dagpenge
-11,5%
-4%
-1%
2
4. Andel på a-dagpenge
1,9 %
2,8%
3,2 %
4
5. Udvikling: kontant- og uddannelseshjælp
-31,7%
-17%
-14,7%
4
6. Andel på kontant- og uddannelseshjælp
2,4%
3,4%
3,6%
9
7. Udvikling: Antal på sygedagpenge- og jobafklaringsforløb
-2,9
0,0%
+2,0%
11
8. Andel på sygedagpenge- & jobafklaringsforløb
2,2%
2%
1,7%
20
9. Andel af langtidsledige på A-dagpenge & jobklar ledige på kontanthjælp
23,4%
24%
26%
6
10. Andel af kommunens virksomheder i samar- bejde med jobcentret(eks løntilskud)
22,2%
26%
17,9%
10
11. Langtidsforsørgede (min. 3 år) i virksom- hedsrettet indsats inden for 6 mdr.
30,8%
27%
23,7%
9
12. Andel unge på off. forsørgelse påbegyndt en uddannelse
1,3%
1,8%
1,6%
16
13. Andel A-dagpenge i virksomhedsrettet aktivering
7,4%
6,9%
7%
12
14. Andel kt.hjælp i virksomhedsrettet aktivering
17,4%
13%
9,9%
7

Kilde: RAR Hovedstaden: Status på reformer og indsats. September 2016
Anm.: 2 kommuner slået sammen i benchmark, hvorfor der sammenlignes med 26 kommuner

Tabellen viser, at Gribskov Kommune har positive resultater i forhold til udvikling i antal af personer på forsørgelse og i andel af befolkningen på forsørgelse. I sammenligning med andre kommuner i RAR for Hovedstaden ligger Gribskov Kommune i den bedste halvdel på de fleste parametre.


Gribskov har for eksempel færre langtidsledige end gennemsnit i Hovedstadsregionen og i Danmark (rubrik 9 i tabellen).

Gribskov har også en noget højere samarbejdsgrad med kommunens virksomheder end flere andre kommuner i Hovedstadsregionen (rubrik 10 i tabellen). Dialog og samarbejde med virksomhederne kommer blandt andet til udtryk i virksomhedsrettet aktivering, virksomhedspraktik og løntilskud (rubrik 11, 13 og 14).

Gribskov har relativt mange kontanthjælpsmodtagere og langtidsforsørgede i virksomhedsrettet aktivering, mens den virksomhedsrettede aktivering i forhold til borgere på a-dagpenge er på linje med sammenligningskommunerne.

Gribskov er udfordret på andel på sygedagpenge- og jobafklaringsforløb (rubrik 8).
De samlede resultaterne skal ses i lyset af, at en analyse for 2015 har vist, at Jobcenter Gribskov har en høj omkostningseffektivitet i indsatsen. I 2015 havde Jobcenteret omkostninger, der var 15% lavere end de gennemsnitlige omkostninger i klyngen af sammenlignelige kommuner.

Borgere skal hurtigst muligt vende tilbage til arbejdsmarkedet eller komme i uddannelse
Gribskov Kommune er underlagt et refusionssystem, hvor statens refusion på forsørgelsesydelsen aftrappes over tid. Derfor handler det om at borgerne hurtigt skal i arbejde.

Tabel 2 viser, andel borgere på forsørgelse, der har været ledige i mere end et år. Tabellen viser, at Gribskov Kommune har den laveste andel, hvis vi sammenligner data for de fire største ydelser på tværs af nordsjællandske kommuner.

Tabel 2. Andele borgere i procent der har ledighed på mere end 52 uger

A-dagpenge Kontanthjælp Jobafklaring Uddannelseshjælp
Gribskov
11,6
83,0
82,9
53,0
Halsnæs
11,8
87,8
97,8
58,0
Frederikssund
11,4
85,3
86,1
58,6
Helsingør
14,2
83,4
84,1
60,5
Hillerød
14,1
86,2
89,2
58,0

Kilde: STAR SAS database

Gribskovs placering er et tegn på gode resultater i forhold til at mindske langtidsledigheden.

Rettigheder og pligter - sanktionering
Alle ledige borgere, der er i stand til at modtage et aktivt beskæftigelsestilbud, har ret og pligt til at deltage i tilbuddene. Pligt, fordi borgerne skal aktivt medvirke til at blive selvforsørgende, når de modtager offentlige ydelser.

Jobcenter Gribskov er forpligtiget til at give relevante tilbud til ledige borgere, men har samtidig et fokus på, at borgerne gør brug af tilbuddene. Jobcenter bruger tre redskaber:

 1. rådighedsvurdering
 2. sanktion og som yderste konsekvens,
 3. stop af kontanthjælp/dagpenge.


Jobcentret har nedsat en Task Force, der i øjeblikket evaluerer brugen af sanktioner. Dette arbejde tager blandt andet udgangspunkt i, at kommunens virksomheder i den nuværende konjunktur aktivt efterspørger arbejdskraft.

Målsætninger for sagsbehandlingen og mødet med borgeren
Jobcentrets aktive arbejde med "empowerment" tager udgangspunkt i borgerens ressourcer frem for et (for stort) fokus på borgerens barrierer.

For jobparate borgere prioriteres en tidlig og tydelig indsats, hvor fokus er på, at hjælpe de ledige tilbage på arbejdsmarkedet hurtigst muligt ("vendes i døren"). Fokus er på, at den ledige tager ansvar for at finde arbejde eller påbegynde uddannelse - ud fra princippet; De der kan selv - skal selv.

Som led i ovenstående indkaldes alle nyledige jobparate borgere nu til fælles informationsmøder, hvor jobmuligheder forventninger til den enkelte m.v. gennemgås.

For borgere med problemer ud over ledighed er indsatsprincippet et arbejdsmarkedsrettet hjælp til selvhjælp.Dette sker som udgangspunkt gennem virksomhedsrettede indsatser.

Tværfaglig indsats for borgere langt fra arbejdsmarkedet
I Gribskov Kommune har Direktion og Byråd givet et tværgående kommunalt Velfærds- udviklingsprogram topprioritet.

På baggrund af programmets analyser er der udvalgt 3 borger- og familiesegmenter, hvor kommunen ønsker at optimere opgaveløsningen på tværs af de 3 velfærdscentre.

Lovgrundlag
Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv. Lov 1482, af 23/12 2014, LBK ,nr 1006 af 30/8 2015

Økonomi
-

Bilag
-

Administrationens indstilling

Administration indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget at:

1. tage orienteringen til efterretning

Beslutning
1. Tiltrådt

4. Nøgletal for arbejdsmarkedet
15.20A00 - 2015/04122

Sagsfremstilling

Baggrund
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget orienteres i denne sag om udviklingen i ledighed, beskæftigelse og arbejdsstyrke i Gribskov Kommune sammenholdt med udviklingen i Hovedstadsområdet.

Udviklingen i beskæftigelse, ledighed, arbejdsstyrke og udenlandsk arbejdskraft

Opsummeret fremgår følgende:

 • Efter mangeårigt fald i beskæftigelsen i Gribskov Kommune er beskæftigelsen steget fra 2013 til 2016. Ca. 18.500 er i alt i beskæftigelse i Gribskov.
 • Ledigheden falder fortsat i Gribskov, som nu har en ledighedsprocent på 3,3 %. Ledighedsprocenten i Hovedstadsområdet er på 4,0 %
 • Arbejdsstyrken i Gribskov er på 19.110 borgere. Arbejdsstyrken forventes fortsat at stige frem mod 2018.
 • Antal beskæftigede udenlandske arbejdstagere i RAR Hovedstaden er på i alt 93.922. Disse udgør en andel på 11,2 % af den samlede beskæftigelse i RAR Hovedstaden.

Beskæftigelsen:
Antal i fuldtidsbeskæftigede i Hovedstadsområdet er fra 1. kvt. 2013 til 2. kvt. 2016 steget med 57.000 personer. Dette er i forlængelse af de senere års udvikling hvor beskæftigelsen i Hovedstadsområdet er steget fra 778.000 i 2015 til 798.000 i 2016. Beskæftigelsen er særligt steget inden for bygge- og anlæg og erhvervsservice.
I Gribskov er beskæftigelsen steget fra 18.000 i 2013 til 18.470 i 2016.
Som det fremgår af figur 1 forventes der fortsat en svag stigning i beskæftigelsen i 2017.

Ledigheden - jobparate ledige på a-dagpenge og kontanthjælp
Ledigheden i Hovedstadsområdet er faldet fra 52.800 i 2013 til 36.100 i 2016. Ledighedsprocenten her er i 2016 på 4,0 %.

Ledigheden i Gribskov er faldet fra 939 personer i 2013 til 640 personer i 2016. Ledighedsprocenten i Gribskov er i 2016 på 3,3 %. Jf. figur 1 forventes et fortsat fald i ledigheden.
Fra sept. 2015 til sept. 2016 er ledigheden i Gribskov faldet med 7,1%. Det gennemsnitlige ledighedsfald i hovedstadsområdet er på 5,9%.

Arbejdsstyrken:
Arbejdsstyrken i Hovedstaden er steget fra 852.000 personer i 2012 til 895.000 personer i 2016.
I Gribskov ligger arbejdsstyrken i 2016 på knapt 19.110 borgere, hvilket er lidt højere end niveauet i 2013.
I Gribskov er der i alt 4.910 borgere uden for arbejdsstyrken.
Som vist i figur 1 forventes arbejdsstyrken i Gribskov fortsat at stige frem mod 2018. Dette er i forhold til tidligere års prognoser, en ny positiv tendens, der har betydning for vækst og skattegrundlag i kommunen. Gribskov har historisk haft en større aldersbetinget afgang fra arbejdsmarkedet og en større fraflytning af unge end gennemsnitligt i Hovedstaden. Se også figur 2.


Udenlandsk arbejdskraft
Udenlandsk arbejdskraft dækker alle beskæftigede med udenlandsk stats- borgerskab. Pr. 1. september 2016 udgør det samlede antal fuldtidsbeskæftigede udenlandske arbejdstagere i RAR Hovedstaden 93.922, hvilket er en stigning på 5.100 arbejdstagere i forhold til september 2015.
Den udenlandske arbejdskrafts andel af den samlede beskæftigelse udgør 11,2 % i RAR Hovedstadens område, men er meget forskellig fordelt på de enkelte brancher. Indenfor Hotel og Restauranter, og landbruget er andelen højest og udgør 33,1 %, hhv. 26,3 %. Se også figur 3. Der findes ikke data over antal udenlandske fuldtidsbeskæftigede i Gribskov Kommune.

Figur 1. Udvikling i arbejdsstyrke, i beskæftigelse og ledighedsprocent i Gribskov,16-64 årige


Figur 2. Udvikling i arbejdsstyrken i udvalgte områder, 16-64 årige

Kilde: STAR database. Anm: Klynge 5 består af kommuner med samme socio-økonomiske rammevilkår som Gribskov. Gribskov Kommune sammenlignes normalt med klynge 5 på beskæftigelsesområdet.

Figur 3. Antal fuldtidsbeskæftigede udenlandske arbejdstagere, i RAR Hovedstaden

Kilde: Regionalt Arbejdsmarkedsråd Hovedstaden (RAR)

Lovgrundlag
Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv. Lov 1482, af 23/12 2014, LBK , nr 1006 af 30/8 2015

Økonomi
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

1. at tage orienteringen til efterretning


Beslutning
1. Tiltrådt


Mødet startet:
03:05 PM

Mødet hævet:
03:45 PM