Byrådet

Publiceret 04-12-2017

Mandag den 04-12-2017 kl. 19:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
1 Konstituering af nyt Byråd og stående udvalg for perioden 01.01.18-31.12.21
2 Udvalg, råd, nævn: Konstituering for perioden 01.01.18 - 31.12.21 m.v.
3 Tegningsberettigede for perioden 2018 - 2021

Medlemmer:

Kim Valentin Bo Jul Nielsen
Jannich Petersen Mikkel Andersen
Birgit Roswall Pia Foght
Allan Nielsen Pernille Søndergaard
Pernille Kromann Sams Betina Sølver Hansen
Jørgen Emil Simonsen Michael Hemming Nielsen
Morten Klitgaard Bent Hansen
Knud Antonsen Anders Gerner Frost
Jonna Hildur Præst Morten Ulrik Jørgensen
Brian Lyck Jørgensen Natasha Stenbo Enetoft
Trine Mette Egetved-Sørensen Sisse Krøll Willemoes
Jesper Hagen Behrensdorff  

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:

Meddelelser:
Gilleleje Junior Orkester spillede til åbningen af Byrådets konstitueringsmøde.
Åbne

1. Konstituering af nyt Byråd og stående udvalg for perioden 01.01.18-31.12.21
00.22A00 - 2017/29855

Sagsfremstilling
Borgmester og 2 viceborgmestre
Der skal ske valg af borgmester og valg af 1. og 2. viceborgmester jf. § 6, i lov om kommunernes styrelse, lovbekendtgørelse nr. 318 af 28. marts 2017.

Økonomiudvalget
Valg af 9 medlemmer til Økonomiudvalget (borgmesteren er formand for udvalget). Vælges ved forholdstalsvalg

Valg til stående udvalg
Valget foretages ved forholdstalsvalg til de enkelte udvalg med efterfølgende beregning af valg under ét, således at de grupper, der herefter har fået for få pladser, har ret til at få anvist pladser fra de grupper, der har fået for mange.

a. Valg af 5 medlemmer til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
b. Valg af 5 medlemmer til Børneudvalget
c. Valg af 5 medlemmer til Kultur- og Idrætsudvalget
d. Valg af 5 medlemmer til Plan- & Miljøudvalget
f. Valg af 5 medlemmer til Social- og Sundhedsudvalget
g. Valg af 5 medlemmer til Teknisk Udvalg

Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, lovbekendtgørelse nr. 318 af 28/03/2017, § 6, § 17, stk. 3, jf. stk. 1 og 2., jf. §§ 24-27.

Økonomi


Bilag
Bilag 1: Konstituering af Økonomiudvalg og stående udvalg 4.12.2017 (2017/29855 dok.nr. 001)

Nyt bilag 1: Konstituering af Økonomiudvalg og stående udvalg 04.12.2017 (dokumentnummer 2017/29855 005) Besluttet på byrådsmødet den 4. december 2017.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller

 1. at Byrådet vælger borgmester
 2. at Byrådet vælger 1. viceborgmester og 2. viceborgmester
 3. at Byrådet vælger medlemmer til Økonomiudvalg og de stående udvalg, som indskrives i bilag 1: Udkast - Konstituering af Økonomiudvalg og stående udvalg

Beslutning
1.
VOC foreslår Bo Jul Nielsen (A)
For: V, O, C (11)
Imod: A, G, Ø (12)

AGØ foreslår Anders Gerner Frost (G)
For: A, G, Ø (12)
Imod: Ingen
Undlod at stemme: V, O, C (11)

Anders Gerner Frost valgt som borgmester.

2. Bo Jul Nielsen (A) valgt som 1. viceborgmester og Kim Valentin (V) valgt som 2. viceborgmester.

3. Besluttet at konstituere Økonomiudvalget og de stående udvalg i overensstemmelse med konstitueringsaftalen. De valgte medlemmer fremgår af Nyt bilag 1: Konstituering af Økonomiudvalg og stående udvalg 04.12.2017 (dokumentnummer 2017/29855 005)2. Udvalg, råd, nævn: Konstituering for perioden 01.01.18 - 31.12.21 m.v.
00.22A00 - 2017/32418

Sagsfremstilling
Byrådet vælger medlemmer til de udvalg, råd, nævn, kommissioner, bestyrelser og lignende, hvori byrådet eller kommunen i henhold til andre bestemmelser skal være repræsenteret.

Valg finder sted umiddelbart efter valg af kommunalbestyrelsens formand og næstformand.

Funktionsperiode
Langt de fleste af de organer, byrådet skal vælge medlemmer til, har en funktionsperiode svarende til den kommunale valgperiode. Det vil sige fra 01.01.2018 til 31.12.2021. Afvigende funktionsperioder fremgår under det enkelte organ.

Valgene har virkning for hele funktionsperiode. Byrådet kan på begæring fritage en person for hvervet, når byrådet skønner, at der er rimelig grund dertil.

Oversigt over udvalg, råd og nævn m.v. - bilag 1
Hvilke udvalg, råd, nævn, kommissioner, bestyrelser m.v. Byrådet skal vælge medlemmer til og hvor mange fremgår af bilag 1.

Bilag 1 bygger på "Blå bog 2018 - 2021". Byrådet besluttede "Blå bog 2018 - 2021" den 19. juni 2017 som led i forberedelse til valget.

Der er dog visse forskelle mellem "Blå bog 2018 - 2021" og bilag 1. Dette skyldes oplysninger modtaget fra KL, ministerier m.v. i løbet af efteråret 2017.


Opmærksomhedspunkt
Gribskov Kommune skriver til alle borgere, der bliver udpeget eller indstillet af Byrådet uden selv af være medlem af Byrådet. Så borgerene kan bekræfte modtagelsen af udpegning/indstilling.

Brevet bliver sendt som digital post (eller til den over for Sekretariatet oplyste kontaktmail) og skal besvares hurtigst muligt efter modtagelsen.

Lovgrundlag
LBK nr 318 af 28.03.2017 § 17 stk. 2, 3 og 6 jf. §§ 24 - 27

Økonomi
Eventuelle diæter, befordringsgodtgørelse med videre udbetales efter bestemmelser i LBK nr 318 af 28.03.2017 § 16 a


Bilag
Bilag 1: Udvalg, råd, nævn m.v. 2018 - 2021 Dokumentnummer 2017/32418 001

Nyt bilag 1: Udvalg, råd, nævn m.v. 2018 - 2021 Dokumentnummer 2017/32418 005 Besluttet på byrådsmødet 4. december 2017.


Baggrundsviden
Bilag 2: Blå bog 2018 - 2021 (version af august 2017, hvor Byrådets beslutninger af den 19. juni 2017 er indarbejdet i teksten) Dokumentnummer 2017/32418 002. Dokumentet er en kopi af dokument med dokumentnummer 2017/12279 009.

Administrationen gør opmærksom på, at Blå bog 2018 - 2021 er et dokument, som skal aktualiseres i overensstemmelse med gældende ret og gældende vedtægter. Den vedlagte version er fra august 2017 og bliver først opdateret i 2018.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller,

 1. at Byrådet vælger repræsentanter til organer listet op i bilag 1 og skriver dem ind i bilag 1Beslutning

 1. Tiltrådt, idet de valgte medlemmer og stedfortrædere fremgår af Nyt bilag 1:Udvalg, råd, nævn m.v. 2018 - 2021 Dokumentnummer 2017/32418 005.
3. Tegningsberetigede for perioden 2018 - 2021
00.15A00 - 2017/29871

Sagsfremstilling
Efter § 32, stk. 1 i lov om kommunernes styrelse skal dokumenter vedrørende køb, salg og belåning af kommunens faste ejendomme og påtagelse af garantiforpligtigelser underskrives af borgmesteren, 1. viceborgmester eller 2. viceborgmester for Byrådet samt en person, som er bemyndiget hertil af Byrådet.

1. Bemyndigede personer

1.1.: Bemyndigede efter § 32:

  • Borgmester
  • 1. viceborgmester
  • 2. viceborgmester


1.2.: Som bemyndigede af Byrådet foreslås følgende:

  • Kommunaldirektør Holger Spangsberg Kristiansen
  • Direktør Astrid Damgaard Ravnsbæk
  • Centerchef Sascha Volmer Sørensen
  • Ejendomskonsulent Bianca Margrethe Lauterbach
  • Administrativ medarbejder Jan Klæbel Blomsterberg


2. Ejendomme tilhørende kommunens borgere og virksomheder - orientering
Vedrørende bemyndigelser til tinglysning af lån m.v. i ejendommen tilhørende kommunens borgere og virksomheder besluttede Byrådet på møde den 9. maj 2011 (pkt. 55) at bemyndige direktionen til at træffe beslutning om ændringer i den personkreds, der kan foretage tinglysninger efter henholdsvis anmelderordningen og fuldmagtsordningen (tinglysningsloven).


Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, lovbekendtgørelse nr. 318 af 28.03.2017, § 32, stk. 1.

Økonomi


Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Byrådet

 1. at bemyndige de under 1.2 anførte personer til at underskrive dokumenter omfattet af § 32 i styrelseslovenBeslutning

 1. Tiltrådt.
Mødet startet:
07:09 PM

Mødet hævet:
07:58 PM