Byrådet

Publiceret 30-10-2017

Mandag den 30-10-2017 kl. 19:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
229 KKR Hovedstaden - Rammeaftale 2018
230 Ny fredning omkring Esrum Sø i Gribskov, Helsingør, Fredensborg
og Hillerød Kommuner
231 Kommuneplantillæg 14 for plejecenter ved Bavne Ager i Gilleleje -

endelig vedtagelse
232 Lokalplan 315.20 for Plejecenter og seniorboliger ved Bavne Ager i

Gilleleje - endelig vedtagelse
233 Kommuneplantillæg nr. 13 for kolonihaver i Nejlinge - endelig

vedtagelse
234 Lokalplan 517.01 for Kolonihaver i Nejlinge - endelig vedtagelse
235 Forslag til lokalplan 512.19 for dagligvarebutik og blandede

byfunktioner i Helsinge Bymidte - godkendelse til offentlig
fremlæggelse - org
236 Vejbidrag - aftale med Gribvand om afregning af vejbidrag for

tidligere år
237 Borgernes mulighed for at sætte en sag på dagsorden
238 Forslag om Gribskov Kommune som CO2 neutral kommune
239 Bestyrelsen for Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S -

indtræden af stedfortræder
240 Habilitet versus inhabilitet i forbindelse med salg af ejendom


Efterretningssager
241 Kulturprisen 2017
242 Musik i Lejet. Evaluering af 2017
243 Nordkystens fremtid - indgåelse af kontrakt med rådgiver på

kystteknisk myndighedsprojekt


Lukkede
244 Gilleleje Læringsområde
245 Salg af jord
246 Bekæmpelse af rotter i kloakken - finansiering
247 Lejlighedsbevilling til Black & Orange Party
248 Alkoholbevilling med udeservering
249 Udeservering på balkon
250 Fornyelse af alkoholbevilling - udeservering
Medlemmer:

Kim Valentin Bo Jul Nielsen
Jannich Petersen Lone Birgit Halskov Møller
Birgit Roswall Pia Foght
Michael Bruun Ulla Dræbye
Steen Pedersen Betina Sølver Hansen
Jørgen Emil Simonsen Michael Hemming Nielsen
Nick Madsen Susan Kjeldgaard
Knud Antonsen Anders Gerner Frost
Jonna Hildur Præst Morten Ulrik Jørgensen
Brian Lyck Jørgensen Thomas Elletoft
Trine Mette Egetved-Sørensen Sisse Krøll Willemoes
Jesper Hagen Behrensdorff  

Godkendelse af dagsorden:
Kim Valentin erklærer sig inhabil i forhold til behandling af punkt 240 (Habilitet versus inhabilitet i forbindelse med salg af ejendom)
For: C, O, V, Bo Jul Nielsen (A), Lone Møller (A) (14)
Imod: G, Å, Ø, Betina Sølver Hansen (A) (7)
Undlod at stemme: Ulla Dræbye (A), Pia Foght (A) (2)
Besluttet, at Kim Valentin er inhabil i forhold til behandling af punkt 240 (Habilitet versus inhabilitet i forbindelse med salg af ejendom).
Dagsorden godkendt.


Fraværende:

Meddelelser:
Byrådet fik hilst på kommunens nye chefjurist, Camilla Lindhardt.
Mødepause fra kl. 18.04 til kl. 19.00.
Kulturprisen 2017 blev overrakt i forbindelse med byrådsmødet den 30. oktober 2017. Prismodtageren er Helle og Erik Jørgensen.
Kim Valentin inhabil i forhold til behandling af punkt 240. Venstre kræver stedfortræderen indkaldt til at deltage i sagernes behandling (Kommunestyrelsesloven § 14 stk. 3). Den næste på listen er Flemming Trojel.
Jonna Hildur Præst har bedt om ordet vedrørende Betina Sølver Hansens facebooksopslag. Betina Sølver Hansen sagde undskyldt for opslaget.

Åbne

229. KKR Hovedstaden - Rammeaftale 2018
00.01Ø00 - 2017/23955

Sagsfremstilling
Børneudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget får denne sag for at give en anbefaling til Byrådet om at:

 1. Godkende Rammeaftale for 2018 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.
 2. Godkende de opstillede fælles mål, som er en udløber af Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2017.
 3. Beslutte taksterne for 2018 på de af Gribskov Kommunes sociale tilbud, der er omfattet af Styringsaftalen, samt på de tilbud der ikke er omfattet af Styringsaftalen.


Baggrund
Det er kommunernes ansvar at koordinere det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet på såvel børne- og ungeområdet som voksenområdet.
Som følge heraf har kommunerne ansvaret for at udarbejde en årlig rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.
Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

KKR Hovedstaden har på møde 14.06.2017 indstillet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Rammeaftale 2018.

Kommunernes frist for behandling af Rammeaftale 2018 er den 2. oktober 2017.

Styringsaftalen i Rammeaftale 2018
Formålet med Styringsaftalen er at lægge rammerne for kapacitet og priser i de tilbud, der er omfattet af aftalen, med klare og konkrete spilleregler, der kan understøtte dialogen mellem kommuner og driftsherrer.

Nyt i Styringsaftale 2018
Der er ændringer i lovgivning og praksis, der har givet anledning til enkelte nye elementer i Styringsaftalen:

 • Der er præciseringer vedrørende principperne for anvendelse af flere takstniveauer i samme tilbud. Et differentieret niveau for takster kan med fordel anvendes i tilbud, der har borgere med forskellige behov, og dermed opstår der bedre sammenhæng mellem konkret indsats og pris. På Gribskov Kommunes tilbud til voksne med autisme anvendes et differentieret takstniveau.
 • Opsigelsesvarslet for specialundervisningstilbud og STU ændres fra løbende måned plus 90 dage til løbende måned plus 30 dage, således at der er overensstemmelse med øvrige tilbudstyper. Ændringen foretages for at skabe ensartethed mellem de forskellige tilbud, der er omfattet af styringsaftalen.
 • Proceduren for håndtering af beboernes egenbetaling i tilbud efter Servicelovens §§ 107-110 er blevet justeret. Håndteringen af egenbetaling blev ændret fra og med 2017, og denne justering er en udløber af det første års konkrete erfaringer med de nye procedurer.
Aftale om prisudvikling
Der er indgået en flerårig aftale om prisudvikling for 2017 og 2018, som består i, at udgifter pr. dag i de takstbelagte tilbud til og med 2018 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen minus 2 % i forhold til pris- og lønniveauet i 2014.
I forhold til overholdelse af aftalen tages der højde for den allerede realiserede prisudvikling i perioden 2014 til 2016.

I perioden 2014 til 2016 reduceredes taksterne i Gribskov Kommune samlet set med 1,2 %, og der resterer således 0,8 % point, hvis aftalen skal overholdes.
Med takstoplægget for 2018 reduceres Gribskov Kommunes takster på de tilbud, der er omfattet af Styringsaftalen med 5,1 % i perioden 2016 til 2018. Gribskov Kommune har således mere end overholdt reduktionskravet, og der har det til trods været mulighed for at foretage væsentlige opjusteringer i taksterne.
Det må forventes, at de store reduktioner i 2017 og 2018 vil indgå i de kommende års reduktionskrav, hvilket giver Gribskov Kommune en vis sikkerhed.

Derudover er det aftalt, at der skal arbejdes hen imod en overheadprocent på 6 %, som et gennemsnitligt mål for kommunerne under ét ved udgangen af 2017. Gribskov Kommunes overheadprocent bliver netop 6 % i 2018.

Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2018
Formålet med Udviklingsstrategien er at fastsætte hvilke tilbudstyper, temaer og målgrupper, der skal være i fokus baseret på udviklingstendenser, udviklingsperspektiver og generelle behov på området.

Kommunerne i hovedstaden oplever generelt en fin sammenhæng mellem udbud af pladser og efterspørgsel af pladser, hvilket bevirker, at der ikke er behov for regulering.

Udviklingen indenfor målgrupperne er især præget af en støt stigning i antal borgere særligt på to områder, som derfor er udvalgt som fokusområde i forbindelse med det tværgående samarbejde og koordination i 2018:

 • Børn og unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser og ADHD: Kommunerne oplever et øget behov for autismespecifikke tilbud, og flere kommuner forventer, at de vil få behov for at udvikle nye og alternative tilbud.
 • Ældre med handicap og psykiske lidelser og behov for sundhedsfaglige indsatser: I takt med at borgere i denne målgruppe bliver ældre, stiger behovet for sundhedsfaglige ydelser, fordi aldring og aldersrelaterede sygdomme forekommer hyppigere. Dette kan overskygge behovet for pædagogiske indsatser og stiller krav om nye kompetencer og en højere tværfaglighed end tidligere.


Netop den sidste gruppe af borgere har Gribskov Kommune et særskilt fokus på, og der arbejdes på at etablere et dertil egnet tilbud, der kan håndtere denne komplekse opgave. Elementet indgår i den boligstrategiske handleplan, der blev præsenteret på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 25. april 2017.

Fælles indsatsmål
Et særligt tema i Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2017 var udarbejdelse og implementering af fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet med det ønske at fokusere på områder, hvor kommunerne yder en betydelig fælles indsats. Dette arbejde har medført formulering af tre fælles mål.
Når de tre fælles mål er blevet politisk godkendt, vil de udgøre rammen for samarbejdet i regi af Rammeaftalen i perioden 2018-2021. For at tydeliggøre dette, vil målene blive integreret i Rammeaftale 2019.

Herunder i overskriftform en præsentation af de fælles mål:

 1. Vi vil styrke kommunernes forudsætninger for at give børn, unge og voksne med højt specialiserede behov adgang til de nødvendige højt specialiserede tilbud og kompetencer.
 2. Vi vil forpligte hinanden på at samarbejde, både fagligt og økonomisk, om de tværgående højt specialiserede tilbud i hovedstadsregionen.
 3. Vi vil arbejde målrettet med, at alle højt specialiserede tilbud har et fast fokus på at anvende og udvikle "bedste praksis" med henblik på effektive indsatsforløb baseret på høj faglighed og størst mulig omkostningseffektivitet.


Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler Børneudvalget og Social- og Sundhedsudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende Rammeaftale 2018 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet, at godkende de tre fælles indsatsmål samt at godkende taksterne for de sociale tilbud for 2018.


Lovgrundlag
Serviceloven (LBK nr 369 af 18/04/2017) § 6.

Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde (BEK nr. 1631 af 16/12/2016).

Bekendtgørelse om finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social service samt betaling for unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner (BEK nr. 1674 af 16/12/2016).

Økonomi
Der har i forbindelse med takstarbejdet været en gennemgang af de enkelte budgetposter, og der er på den baggrund blevet foretaget nødvendige justeringer.
Herunder følger en beskrivelse af de særlige forhold, der har haft betydning for taksterne for 2018.

Ahornparken
Da flere beboere på Ahornparken ikke kan rummes indenfor den eksisterende takst, er der indgået aftaler om ekstra støttetimer, de såkaldte særtakster. Indtægterne fra disse særtakster udgør i 2017 i alt 1,8 mio. kr. Da der ikke er tilsvarende ekstra omkostninger i forhold til omkostningerne i basistaksten, betyder det, at de ekstra støttetimer til dels ydes indenfor rammerne af basistaksten, og der foregår således dobbelt dækning for omkostningerne. I forbindelse med takst 2016 blev grundnormen hævet svarende til overskuddet på særtaksterne. Da dette har medført store overskud i 2016 og 2017, rulles denne ændring tilbage med forventning om langsigtet balance mellem indtægter og udgifter. Dog foretages en efterregulering på 1,1 mio. kr. i 2018 grundet de store overskud i 2016 og 2017. Dette jf. principperne for takstregulering i KKR Styringsaftalen.
Der er samtidig skabt rum for en mindre opnormering af grundnormen i basistaksten.

Kobbel Husene
Der har historisk været store udfordringer med at holde omkostningerne nede på Kobbel Husene og særligt på Gydevej 15 med store underskud til følge. I 2016 lykkedes det imidlertid at genoprette økonomien og indhente et stort underskud til trods for borgerafgang på både Gydevej 15 og Kirkeleddet 6. Denne borgerafgang bevirkede, at der grundet reglerne for anvendelse af belægningsprocenten blev budgetteret med et underskud på ca. 1,8 mio. kr. i 2017. Den nuværende budgetopfølgningprognose viser et overskud på 0,8 mio. kr., dvs. et resultat der er 2,6 mio. kr. bedre end budgetlagt. Det forventede resultat betyder samtidig, at der for første gang længe kan lægges op til at overføre et overskud. Det er særligt udgifter til de relativt dyre eksterne vikarer, der er skåret væk.

Rengøring Gydevej 15 og Kirkeleddet 6
Der er blevet konstateret mangelfuld rengøring på beboernes værelser og fællesarealer på Gydevej 15, og beboernes kan ikke grundet deres generelle funktionsniveau varetage denne rengøring. Det er derfor besluttet at benytte en del af de generelle omkostningsreduktioner på at indlægge rengøring af bolig- og fællesarealerne i taksten. Der er indhentet tilbud på dette, og den ekstra rengøring påtænkes at blive implementeret i efteråret 2017.
På Kirkeleddet 6 foretages allerede i dag rengøring af beboerlejligheder, men rengøringsbudgettet dertil har ikke været tilstrækkeligt. En del af omkostningsreduktionen på Kirkeleddet 6 anvendes til at øge dette budget.

Reparation og vedligehold
Den vejledende norm for dette jf. KKR Styringsaftalen er, at der indlægges 2 % af driften som reparation og vedligehold. Der har tidligere været indlagt et budget på 1 % af driften til dette, samt et yderligere vedligeholdelsesbudget på tilbud der drives i kommunens egne bygninger. Dette ændres i 2018, således at der indlægges 2 % af driften på tilbud, der drives i kommunens egne bygninger. For øvrige tilbud er der foretaget konkrete vurderinger, idet der er stor forskel på vedligeholdelsesforpligtelsen i lejede bygninger.
Budgettet til vedligehold af kommunens egne bygninger overføres hvert år til Center for Byer, Ejendomme og Erhverv, og der er overførselsadgang af vedligeholdelsesmidler imellem årene.

Velfærdsteknologi
Da Gribskov Kommune mere end overholder de udmeldte reduktionskrav, er det besluttet i forbindelse med takst 2018 at indlægge midler til velfærdsteknologiske hjælpemidler i taksterne. Der er indlagt 5.000 kr. pr. borger i hvert af botilbuddene, i alt 660.000 kr. på tværs af tilbud.

Velfærdsboliganalysen
Der er udarbejdet en boligstrategisk handleplan med henblik på dels at sikre optimal udnyttelse af pladser på det sociale tilbudsområde, og dels at undgå unødige udgifter til tomgangshusleje. Der pågår et stort arbejde med at få udmøntet den boligstrategiske handleplan i konkrete løsninger.

Gribskov Specialbørnehave
Der er indlagt en reduktion i taksten for Gribskov Specialbørnehave på 0,5 % efter pris- og lønfremskrivning. Der gøres opmærksom på, at der vil kunne komme ændringer til dette i forbindelse med budgettets endelige godkendelse medio oktober.

Overholdelse af KKR reduktionskrav
Herunder er indsat et skema, der viser udviklingen i udgifter pr. dag fra 2016 til 2018.
Den første grå kolonne viser udviklingen i udgifter fra 2016 til 2018, den anden grå kolonne viser, hvor meget det pågældende tilbud "fylder" målt på økonomisk volumen. Den tredje kolonne kombinerer de to første kolonner, og måler den vægtede udgiftsudvikling.Som det ses, har der samlet set været en reduktion i udgifter i perioden 2016 til 2018 på i alt 5,1 %. Idet Gribskov Kommune i perioden 2014 til 2016 reducerede med i alt 0,8 %, er reduktionskravet på 2 % i perioden 2014-2018 således mere end realiseret.

Tilbud ikke omfattet af styringsaftalen
De ikke døgndækkede botilbud under Voksenstøtte (Søfryd og Ahornstien) og GBS Kobbelhusene (Kirkeleddet 10-20, Hestehavn og Haragergård), Misbrugsbehandlingen og aktivitets- og samværstilbuddene Klubben og Mødestedet, er ikke omfattet af Styringsaftalen, og indgår således ikke i beregningen af reduktionskravet. Taksterne for disse tilbud skal dog politisk vedtages og indgår derfor i bilag 1.


Høring
Handicaprådet har behandlet sagen på deres møde den 6. september 2017. Rådet gav følgende høringssvar:

Handicaprådet læste Rammeaftale og fælles mål med stor bekymring.

Rådet oplevede sig hensat mange år tilbage i tiden; fordi fælles mål er så vage, som om samarbejde på tværs af kommunegrænser først skulle begynde, og man ikke kunne blive enig om andet end en meget overordnet erklæring, at man vil samarbejde.
Handicaprådet bemærker med bekymring, at det kan være tegn på, at kommunerne ikke magter opgaven. Rådet er bekymret for, at den ekspertise, som er nødvendig for en vellykket og effektfuld indsats, er forduftet.

Rådet savner visioner. Rådet savner også - som supplement eller som "trin for trin vej til at realisere visionerne" - nogle konkrete mål, der bliver realiseret til gavn for borgerne.

Bilag
Bilag 1: Takstoversigt 2018 (dok.nr. 2017/23955 002)

Bilag 2: Rammeaftale 2018 (Rammeaftalen indeholder både Styringsaftale og Udviklingsstrategi) (dok.nr.: 2017/23955 001)

Til særlig interesserede
Er man interesseret i at læse bilag til rammeaftalen, kan man læse dem på hjemmesiden www.rammeaftale-h.dk

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Børneudvalget og Social- og Sundhedsudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet,

 1. at godkende Styringsaftale og Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2018
 2. at godkende de tre fælles mål, som er en udløber af Udviklingsstrategien for 2017
 3. at godkende taksterne for de sociale tilbud for 2018 (jf. bilag 1)Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Økonomiudvalgets beslutning den 02-10-2017:
1. - 3. Anbefalet.

Social- og Sundhedsudvalgets beslutning den 19-09-2017:
1. - 3. Anbefalet.

Børneudvalgets beslutning den 18-09-2017:
1. - 3. Godkendt


Beslutning
1. - 3. Godkendt med den tilføjelse, at Handicaprådets høringssvar fremsendes til KKR som input til det videre arbejde.


230. Ny fredning omkring Esrum Sø i Gribskov, Helsingør, Fredensborg og Hillerød Kommuner
01.05G00 - 2016/35326

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagen forelægges med henblik på stillingtagen til, hvorvidt Gribskov Kommune skal træde ind som medrejser af fredning af Esrum Søs omgivelser. Sagen har været behandlet i Helsingør Kommune, d. 19.06.2017, hvor man besluttede ikke at være medrejser af fredningssagen og i Hillerød Kommune d. 21.06.2017, hvor man besluttede at være medrejser af fredningssagen.
Fredningssager kan rejses af Miljøministeren, Kommunalbestyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening.

Sagens baggrund
Danmarks Naturfredningsforening (DN) har besluttet at rejse en fredningssag for Esrum Sø med omgivelser i Hillerød, Fredensborg, Helsingør- og Gribskov Kommuner. Foreningen opfordrer til, at kommunerne og DN samarbejder om fredningssagen og at kommunerne træder ind som medrejser af sagen. Se bilag 1.
Fredningen af Esrum Søs omgivelser har til formål at:

 • Sikre og forbedre de rekreative interesser, herunder offentlighedens adgang omkring søen via etablering af en kombineret cykel- og gangsti.
 • Bevare og forbedre det åbne landskab med store udsyn over istidslandskabets markante landskabsformer og Esrum Sø.
 • Bevare de landskabelige-, natur- og kulturhistoriske værdier, der knytter sig til området ved Esrum Sø.
 • Medvirke til at sikre gunstig bevaringsstatus for de naturtyper og arter, som området er udpeget for - i henhold til det til enhver tid gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-område nr. 133, Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov.
 • Revidere og sammenlægge eksisterende fredninger til ét sammenhængende fredet område i tilknytning til Esrum Sø.


Sti omkring Esrum Sø
En sti rundt om Esrum Sø har været en del af den regionale planlægning de sidste 30 år og er i kommuneplanen markeret som en fremtidig rekreativ sti. Frederiksborg Amt besluttede i 2006 at ekspropriere arealer til en rekreativ cykel- og gangsti rundt om søen.

Amtets ekspropriation til søstien blev imidlertid kendt ugyldig af Vejdirektoratet på grund af en teknisk fejl. Projektet blev derfor sat i stå. Ved amtets nedlæggelse i 2007 overtog Naturstyrelsen projektet. Efter at Naturstyrelsen havde sørget for anlæggelse af stierne, skulle kommunerne rundt om søen overtage driften af stierne.

I 2011 skrev Naturstyrelsen Nordsjælland til kommunerne omkring Esrum Sø og Arresø, at de ikke ville arbejde videre med stiprojekterne omkring søerne. De ønskede derfor at overdrage opgaven og anlægsomkostningerne på de private arealer til kommunerne. De 5 daværende borgmestre, takkede nej til at overtage opgaven. Begrundelsen var, at kommunerne ikke havde bedre økonomi eller flere ressourcer end staten til at løfte opgaven. Borgmestrene skrev derfor, at de forventede, at Naturstyrelsen levede op til aftalen og færdiggjorde anlægsarbejdet, som aftalt ved opgaveoverdragelsen i forbindelse med kommunalreformen.

DN's forslåede stiforløb i fredningsforslaget tager udgangspunkt i amtets oprindelige stiprojekt. Der er således markeret en ny sti fra Esrum Kanal til kommunegrænsen i Helsingør Kommune, ved Søbrinken. En del af strækningen løber over landbrugsarealer og en del på eksisterende markvej.


Etablering af sti om Esrum Sø er tidligere politisk behandlet i Græsted-Gilleleje Kommune og Gribskov Kommune. Under flere behandlinger har udvalgene tilkendegivet støtte til stiprojektet under forudsætning af, at stien i Gribskov Kommune blev ført langs vestsiden af Esrum Kanal til nordsiden af Frederiksværksvejs nordside og herfra videre mod Helsingør Kommune af naturmæssige hensyn.

Revidering og sammenlægning af eksisterende fredninger
Fredningsforslaget omfatter en revidering af 9 eksisterende fredninger, hvor de 2 ligger i Gribskov Kommune, "Esrum Søs omgivelser" og "Esrum Kanal". DN begrunder forslaget om at slå samtlige fredninger rundt om søen sammen til én fredning med, at de nuværende fredninger ikke tager hensyn til rekreativ anvendelse. Endvidere at flere af de eksisterende fredninger er utidssvarende, og området omkring søen rummer store landskabs- natur- og kulturværdier.

Arealer i Gribskov Kommune
Fredningsforslaget udgør 678 ha omkring Esrum Sø. Den nuværende fredningsafgrænsning i Gribskov Kommune ændres ikke umiddelbart i det nye fredningsforslag.

Arealet i Gribskov Kommune udgør 44,6 ha. fordelt på 15 lodsejere. Arealet er opdelt af Frederiksværksvej, hvor der ligger 27,3 ha. syd for vejen, primært landbrugsarealer. Arealerne nord for Frederiksværksvej udgør 17,3 ha. og omfatter arealer omkring Esrum Kloster og Møllegård samt et boligområde, hvor der er 11 parceller. Gribskov Kommune ejer en lille matrikel ved Esrum Kloster.

Vurdering
En samlet stiforbindelse rundt om Esrum Sø, vil være af stor rekreativ værdi for både borgere og turister i Gribskov Kommune.

DN's fredningsforslag vil indeholde bestemmelser om anlæg af stier. Det vil sige, at kommunen derved er forpligtet til at anlægge stierne, såfremt det endelige fredningsforslag vedtages af Fredningsnævnet.

Udover at fredningsforslaget ønsker en samlet stiforbindelse rundt om Esrum Sø, vil fredningsforslaget også sikre et åbent kultur- og landbrugslandskab, hvori istidslandskabets forbliver synlig og de kulturhistoriske værdier i området bevares.

Den eksisterende fredningen "Esrum Søs omgivelser" rummer både landskabsfredninger og fredninger med kulturhistorisk indhold. En revidering af denne fredning, vil lette administrationen og gøre det lettere for lodsejerne at gennemskue, hvilke bestemmelser, der gælder for deres ejendom.

Før fredningssagen rejses officielt, ligger der et stort arbejde i at udarbejde fredningsforslaget. DN skriver i deres invitation, at kommunen som medrejser vil få indflydelse på indholdet af fredningen og dens bestemmelser. Kommunen kan således understøtte lodsejernes interesser i forløbet og det kan samtidig vægte som en støtte til fredningsforslaget, at kommunen har valgt at gå med i sagen.

DN har meddelt, at man agter at rejse fredningssagen med eller uden kommunernes deltagelse. Når fredningsforslaget er rejst, er det begrænset, hvilken indflydelse kommunerne har på processen.
Lovgrundlag

LBK nr 951 af 03/07/2013: Naturbeskyttelseslovens kapitel 6 om fredning

Økonomi
Ved fredning betaler kommunen ¼ af fredningserstatningerne, mens staten (Miljøministeriet) betaler ¾ af erstatningen. Denne fordeling er gældende, uanset om kommunen er medrejser eller ej.
Med en fredning får lodsejer en erstatning som svarer til nedgangen i handelsværdien.
I tilfælde af at fredningen gennemføres, påhviler det Gribskov Kommune, at betale 1/4 af erstatningen til de berørte lodsejere inden for kommunegrænsen. Udgifter til anlæg og drift af stier vil med al sandsynlighed skulle afholdes af kommunerne.


Høring
DN holdt borgermøde den 11.05.2017 for at give en forhåndsorientering om fredningsforslaget og invitere til dialog, inden fredningsforslaget udarbejdes.

Når fredningsforslaget er udarbejdet vil forslaget og budgetoverslag blive sendt til kommunen samt Miljøstyrelsen med en frist på fire uger til at komme med en udtalelse.

Når fredningsforslaget er rejst holder Fredningsnævnet et offentligt møde, hvor lodsejere kan komme med bemærkninger til fredningsforslaget. Efterfølgende vil der være en høringsperiode.


Bilag
Bilag 1: PMU 18.09.2017: Orientering om planlagt fredning af Esrum Søs omgivelser. Dokumentnummer 2016/35326 023 (oplysninger om dokumentnummer er tilføjet dagsorden til økonomiudvalgsmøde)


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at beslutte:

 1. at Gribskov Kommune meddeler Danmarks Naturfredningsforening, at kommunen går ind i samarbejdet om et fredningsforslag for Esrum Sø's omgivelser - eller
 2. at Gribskov Kommune meddeler Danmarks Naturfredningsforening, at kommunen ikke går ind i samarbejdet om et fredningsforslag for Esrum Sø's omgivelserUdvalgenes anbefalinger/indstillinger
Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 18-09-2017:
1. Udgår
2. Ændres til: at Gribskov Kommune meddeler Danmarks Naturfredningsforening, at kommunen ikke på nuværende tidspunkt går ind i samarbejdet om et fredningsforslag for Esrum Sø's omgivelser
Udvalget opfordrer til at en løsning søges ad frivilligenhedens vej

A undlod at stemmePræcisering af protokollen fra Plan- og Miljøudvalgets møde:
For: V, O, C, G, Å (6)
Imod: Ingen (0)
Undlod at stemme: A (1)


Økonomiudvalgets beslutning den 02-10-2017:

Afstemning om anbefaling fra Plan- og Miljøudvalget:

For: V, O, C, G, Å (8)
Imod: A (1)

Bo Jul Nielsen (A) tilkendegiver til protokollen, at udvalget bør anbefale Byrådet at tiltræde indstillingens punkt 1.Beslutning
Afstemning om anbefaling fra Plan- og Miljøudvalget

For: V, O, C, G (16)
Imod: A, Ø, Å (7)

Anbefalingen fra Plan- og Miljøudvalget tiltrådt.

Det betyder, at:

 1. Udgår.
 2. Gribskov Kommune meddeler Danmarks Naturfredningsforening, at kommunen ikke på nuværende tidspunkt går ind i samarbejdet om et fredningsforslag for Esrum Sø's omgivelser. Byrådet opfordrer til at en løsning søges ad frivilligenhedens vej.


231. Kommuneplantillæg 14 for plejecenter ved Bavne Ager i Gilleleje - endelig vedtagelse
01.00P00 - 2017/15951

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet. Sagen handler om vedtagelse af tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013-25 for plejecenter ved Bavne Ager i Gilleleje.

Baggrund
Byrådet godkendte den 19.06.2017 Forslag til Kommuneplantillæg 14 for plejecenter ved Bavne Ager i Gilleleje til offentlig fremlæggelse. Forslaget har været i høring i perioden fra den 21.06.2017 til 30.08.2017.

Tillæg nr. 14 til kommuneplan 2013-25 og lokalplan 315.20 for Plejecenter og seniorboliger ved Bavne Ager i Gilleleje er udarbejdet for at skabe de nødvendige planmæssige rammer for udvikling af området. Lokalplanen behandles på et separat punkt.

To indsigelser og én bemærkning er indkommet til lokalplanen i høringsperioden. Der er ikke modtaget indsigelser til kommuneplantillægget.

Tillæggets omfang og formål
Kommuneplantillæg nr. 14 omhandler boligområdet Bavne Ager, der hidtil har været del af rammebestemmelsen 2.B.14 Bavne Ager.
Med Kommuneplantillæg nr. 14 gives mulighed for, at plejecenter inden for området kan opføres i op til 10 m. Hidtidige bestemmelser vil også gælde fremadrettet.
Området omfatter matr.nr. 5 ct og del af matr.nr. 3 d Fjellenstrup by, Gilleleje og udgør ca. 31.300 m2.Med dette forslag til kommuneplantillæg foreslås en del af rammeområde '2.B.14 Bavne Ager' omdøbt til '2.B.23 Bavne Ager' med følgende mindre justering:

 • Den tilladelige bygningshøjde for plejecenter ændres fra 8,5 meter til 10 meter. Den øgede højde vil sikre at tekniske installationer kan rummes under taget uden at overskride en eventuel maksimal bygningshøjde på 8,5 m


Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler, at tillæg nr. 14 for plejecenter ved Bavne Ager i Gilleleje vedtages uden ændringer.


Lovgrundlag
Lov om planlægning, Lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015
Lov nr. 668 af 8. juni 2017 om ændring af lov om planlægning, lov om naturbeskyttelse og lov om aktindsigt i miljøoplysninger
Miljøvurderingsloven, LBK nr 448 af 10/05/2017
Kommuneplan 2013-25

Økonomi
Sagen har ikke direkte økonomiske konsekvenser for Gribskov Kommune.

Miljøforhold
Kommunen har truffet afgørelse om, at kommuneplantillægget ikke skal miljøvurderes. Afgørelsen og begrundelsen er annonceret på kommunens hjemmeside den 21.06.2017.

Høring
Planforslaget har i henhold til § 24 i planloven været i høring i perioden 21.06.2017 til 30.08.2017.

Bilag
Bilag 1 Forslag til tillæg nr. 14 til kommuneplan 2013-25 Dok.nr. 2017/15951 003


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

 1. at vedtage tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013-25 uden ændringer.

  Udvalgenes anbefalinger/indstillinger

Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 18-09-2017:

 1. Tiltrådt


Økonomiudvalgets beslutning den 02-10-2017:

 1. Anbefalet.Beslutning

 1. Tiltrådt.


232. Lokalplan 315.20 for Plejecenter og seniorboliger ved Bavne Ager i Gilleleje - endelig vedtagelse
01.02P00 - 2017/02269

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet.Sagen omhandler endelig vedtagelse af Lokalplan 315.20 for Plejecenter og seniorboliger ved Bavne Ager i Gilleleje samt eventuel indarbejdelse af ændringsforslag.

Baggrund
Byrådet godkendte den 19.06.2017 Forslag til lokalplan 315.20 for Plejecenter og seniorboliger ved Bavne Ager i Gilleleje til offentlig fremlæggelse. Forslaget har været i høring i perioden fra den 21.06.2017 til 30.08.2017.

Lokalplanens indhold
Lokalplan 315.20 skaber mulighed for opførelse af plejecenter og boliger. Planforslaget ses i bilag 1.

Lokalplanområdet ligger i den sydlige del af Gilleleje og er mod vest afgrænset af Græstedvejen og mod syd af Parkvej, grænsende op til åbent land, mens det mod nord og dele af øst grænser op til eksisterende bebyggede områder.
Området omfatter matr.nr. 5ct og en del af matr.nr. 3d, Fjellenstrup by, Gilleleje, og udgør cirka 31.300 m2.
Formålet med lokalplanen er at sikre:

 • Den landskabelige sammenhæng med fokus på bygningers arkitektoniske udtryk og at fastholde områdets grønne karakter.
 • Indretning af ubebyggede arealer med fokus på placering af stier gennem området, håndtering af regnvand samt placering og omfang af parkering.
 • Håndtering af eventuelle støjgener.


Hovedpunkter i indsigelser
Der er indkommet to indsigelser og én bemærkning til planforslaget i høringsperioden.

Én indsigelse er fra Handicaprådet, mens den anden er fra Grundejerforeningen af 3.12.1980 på Langdraget.

Hovedpunkterne i de to indsigelser er:

 • Fri bevægelighed i byen (indsigelse nr. 1)
 • Tilgængelighed i området (indsigelse nr. 1)
 • Ledelinjer (indsigelse nr. 1)
 • Beplantning og allergi (indsigelse nr. 1)
 • Hukommelsesvenlig beplantning (indsigelse nr. 1)
 • Etager og tilgængelighed (indsigelse nr. 1)
 • Omlægning af stier (indsigelse nr. 2)


Desuden er der indkommet én bemærkning i høringsfasen.

Administrativ vurdering og anbefaling
Notat med gennemgang af ændringsforslag/bemærkninger samt administrationens vurdering og anbefalinger er i bilag 2.

Administrationen anbefaler, at planen vedtages med følgende ændringer/tilføjelser:

 1. at § 8.3 mellem første og andet afsnit får et nyt afsnit med følgende ordlyd ”Stisystemer i planområdet skal have grusbelægning" for at sikre god tilgængelighed for alle i planområdet.
 2. at en sti parallelt med og tæt på vej og fortov i den nordlige del af planområdet ikke anlægges, da bestående beplantning vil kunne fungere som naturlig afgrænsning mellem nyt og eksisterende område.
 3. at § 5.1 ændres til: "Vejadgang til lokalområdet må kun ske fra Bavne Ager, som angivet i princip på kortbilag 2. Vejstykke A-B kan dog anlægges inden for lokalplanområdet.”
  Dette er for at sikre vejadgang til området uafhængigt af eventuel udvikling i område øst for planområdet.
 4. at kortbilag 2 opdateres i overensstemmelse med ændringerne/tilføjelserne i punkt 1-4.


Lovgrundlag
Lov om planlægning, Lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015
Lov nr. 668 af 8. juni 2017 om ændring af lov om planlægning, lov om naturbeskyttelse og lov om aktindsigt i miljøoplysninger
Miljøvurderingsloven, LBK nr 448 af 10/05/2017
Kommuneplan 2013-25

Økonomi
Sagen har ikke direkte økonomiske konsekvenser for Gribskov Kommune.

Miljøforhold
Kommunen har truffet afgørelse om, at lokalplanen ikke skal miljøvurderes. Afgørelsen og begrundelsen er annonceret på kommunens hjemmeside den 21.06.2017.

Høring
Planforslaget har i henhold til § 24 i planloven været i høring i perioden 21.06.2017 til 30.08.2017.

Bilag
Bilag 1 PMU 18-09-2017 Forslag til Lokalplan 315.20 for Plejecenter og boliger ved Bavne Ager i Gilleleje. Dok.nr. 2017/02269 031

Bilag 2 PMU 18-09-2017 Vurdering af indsigelser og bemærkninger. Dok.nr. 2017/02269 035


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

 1. at vedtage Lokalplan 315.20 for Plejecenter og seniorboliger ved Bavne Ager i Gilleleje med følgende ændringer:
  1. at § 8.3 mellem første og andet afsnit får et nyt afsnit med følgende ordlyd ”Stisystemer i planområdet skal have grusbelægning" for at sikre god tilgængelighed i planområdet.
  2. at en sti parallelt med og tæt på vej og fortov i den nordlige del af planområdet ikke anlægges, da bestående beplantning vil kunne fungere som naturlig afgrænsning mellem nyt og eksisterende område.
  3. at § 5.1 ændres til:" Vejadgang til lokalområdet må kun ske fra Bavne Ager, som angivet i princip på kortbilag 2. Vejstykke A-B kan dog anlægges inden for lokalplanområdet.”
  4. at kortbilag 2 opdateres i overensstemmelse med ændringerne/tilføjelserne i punkt a-d.

Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 18-09-2017:
1a. - 1d. Tiltrådt
Økonomiudvalgets beslutning den 02-10-2017:
Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at tiltræde anbefalingen fra Plan- og Miljøudvalget.Beslutning
Anbefalingen fra Økonomiudvalget tiltrådt.
233. Kommuneplantillæg nr. 13 for kolonihaver i Nejlinge - endelig vedtagelse
01.00P00 - 2017/14993

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet. Sagen handler om vedtagelse af tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013-25 for kolonihaver i Nejlinge

Baggrund
Planforslaget har til formål at fastlægge den fremtidige anvendelse til et rekreativt område med kolonihaver, som i forhold til i dag får mulighed for større huse og overnatning.

Planforslaget har været i høring i perioden 23.06.2017-01.09.2017. Der er ikke modtaget indsigelser til kommuneplantillægget.

Tillæggets omfang og formål
Kommuneplantillægget omhandler et område beliggende i den østlige del af Helsinge. Området er beliggende syd for Østergade og nær eksisterende boligområder samt et landsbyområde.

Kommuneplantillægget omfatter et rekreativt område til kolonihaver omfattet af rammebestemmelse 1.R.04. Området omfatter matrikelnummer 5o, Nejlinge By, Helsinge, og har et areal på cirka 2 ha.

Tillægget har fulgt behandlingen af Forslag til Lokalplan 517.01 for kolonihaver i Nejlinge. Lokalplanen har til formål at sikre mulighed for overnatning i kolonihaveområdet samt større huse.

Med kommuneplantillægget afløser ramme 1.R.05 ramme 1.R.04 med følgende mindre justeringer:

 • Ordet "nyttehaver (kolonihaver)" ændres til "kolonihaver" i emnet anvendelse
 • Teksten "Der må kun opføres fælleshus og mindre hytter til redskaber og ophold, uden mulighed for overnatning." ændres til "Der må kun opføres fælleshus, kolonihavehuse med mulighed for overnatning samt mindre udhuse og drivhuse. Der må max opføres 70 m2 bygninger samt et drivhus på 10 m2 på hver kolonihavelod."


Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler, at tillæg nr. 13 vedtages uden ændringer.

Lovgrundlag

Lov om planlægning, Lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015
Lov nr. 668 af 8. juni 2017 om ændring af lov om planlægning, lov om naturbeskyttelse og lov om aktindsigt i miljøoplysninger
Miljøvurderingsloven, LBK nr 448 af 10/05/2017
Kommuneplan 2013-25

Økonomi
Sagen har ikke direkte økonomiske konsekvenser for Gribskov Kommune.

Miljøforhold
Kommunen har truffet afgørelse om, at lokalplanen ikke skal miljøvurderes. Afgørelsen og begrundelsen er annonceret på kommunens hjemmeside den 23.06.2017.

Høring
Planforslaget har været i høring i perioden 23.06.2017 til 01.09.2017.

Bilag
Bilag 1 PMU 18-09-17 Forslag til tillæg nr. 13 til kommuneplan 2013-25. Dok.nr. 2017/14993 006


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

 1. at vedtage tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013-25 uden ændringer.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 18-09-2017:

 1. Tiltrådt


Økonomiudvalgets beslutning den 02-10-2017:

 1. Anbefalet.Beslutning

 1. Tiltrådt.


234. Lokalplan 517.01 for Kolonihaver i Nejlinge - endelig vedtagelse
01.02P00 - 2016/34393

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet.

Sagen omhandler endelig vedtagelse af Lokalplan 517.01 for kolonihaver i Nejlinge samt eventuel indarbejdelse af indkomne ændringsforslag.

Baggrund
Lokalplanområdet ligger syd for Østergade i Nejlinge by. Terrænet er ret kuperet, med det laveste punkt i kote 25 (cirka 3 m under Østergade) i grundens nordøstlige hjørne. I skel mod syd og vest og på halvdelen af strækningen langs Østergade findes en blandet, meget kraftig hegnsplantning.


Byrådet godkendte forslag til lokalplan 517.01 til offentlig fremlæggelse den 19.06.2017. Forslaget var i høring i perioden 23.06.2017 til 01.09.2017.

For at sikre overensstemmelse mellem kommuneplanen og lokalplanen udarbejdes lokalplanen sideløbende med kommuneplantillæg nr. 13 (se separat dagsordenspunkt).

Det overordnede formål med lokalplanen er at ændre området fra de nuværende daghaver uden overnatningsmulighed til kolonihaver med mulighed for større huse og overnatning.

Lokalplanforslaget er lavet i samarbejde med Kolonihaveforbundet og Haveforeningen Trekanten.

Indkomne bemærkninger/indsigelse til planforslaget
Der er indkommet to indsigelser/bemærkninger til planforslaget.

Bemærkning nr. 1, af 15.08.2017:
Borger skriver, at der i lokalplanens § 4.1 står, at adgang til området skal ske fra Høbjergvej 2. Borgeren mener, at dette er forkert, og at den rette betegnelse er Høbjerg Hegn 2.

Indsigelse nr. 2, af 24.08.2017:
Borgerne skriver følgende:

- I § 3.2 (parcelstørrelser) bør man regulere, at en lejer ikke kan besidde flere lejemål.

- I § 4 om vej- og stiforhold skal hovedstien, som hidtil har fungeret som offentlig sti, fortsat være gældende.

- I § 10 ønskes indskrevet, at lokalplanen ikke ændrer på naboejendomme op til kolonihaveområdet, og at hegn kan beholdes i sin nuværende form.

Administrationens vurdering og anbefaling
Administrationen anbefaler i forhold til bemærkning 1 og § 4.1 at imødekomme indsigelsen og ændre til den rette betegnelse; Høbjerg Hegn 2.

Vedrørende indsigelse nr. 2 og § 3.2 vurderer administrationen, at det ikke ligger inden for planlovens muligheder at regulere antal lejemål i en lokalplan. Dette kan i stedet eksempelvis reguleres i foreningens vedtægter. Administrationen anbefaler derfor at indsigelsen ikke imødekommes.

Angående § 4 ligger hele planområdet med kolonihaveområdet på et privat matrikelnummer (5o, Nejlinge By, Helsinge). Udsagnet må derfor bero på en misforståelse. I øvrigt nævner den tidligere lokalplan for området intet om en offentlig sti gennem området. Administrationen anbefaler derfor, at indsigelsen ikke imødekommes.

Vedrørende § 10 regulerer lokalplanen alene ejendommen omfattet af lokalplanen og fremtidige forhold for denne. En ny lokalplan kan ikke regulere eksisterende lovlige forhold. Administrationen anbefaler, at ønsket ikke imødekommes.

Samlet anbefaler administrationen, at lokalplanen vedtages med den eneste ændring at "Høbjergvej 2" i § 4.1 erstattes med "Høbjerg Hegn 2".


Lovgrundlag
Lov om planlægning, Lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015
Lov nr. 668 af 8. juni 2017 om ændring af lov om planlægning, lov om naturbeskyttelse og lov om aktindsigt i miljøoplysninger
Miljøvurderingsloven, LBK nr 448 af 10/05/2017
Kommuneplan 2013-25

Økonomi
Sagen har ikke direkte økonomiske konsekvenser for Gribskov Kommune.

Miljøforhold
Kommunen har truffet afgørelse om, at lokalplanen ikke skal miljøvurderes. Afgørelsen og begrundelsen herfor er annonceret på kommunens hjemmeside den 23.06.2017.

Høring
Planforslaget har været i høring i perioden 23.06.2017 til 01.09.2017.

Bilag
Bilag 1 PMU 18-09-17 Forslag til Lokalplan 517.01 for kolonihaver i Nejlinge. Dok.nr. 2016/34393 020


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

 1. at vedtage Lokalplan 517.01 for kolonihaver i Nejlinge med ændring af, at "Høbjergvej 2" i § 4.1 erstattes med "Høbjerg Hegn 2".Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 18-09-2017:

 1. TiltrådtØkonomiudvalgets beslutning den 02-10-2017:

 1. Anbefalet.Beslutning

 1. Tiltrådt.


235. Forslag til lokalplan 512.19 for dagligvarebutik og blandede byfunktioner i Helsinge Bymidte - godkendelse til offentlig fremlæggelse - org
01.02P00 - 2016/40226

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet. Sagen omhandler godkendelse af, Forslag til lokalplan 512.19 for dagligvarebutik og blandede byfunktioner i Helsinge, til offentlig fremlæggelse.

Planforslaget skal muliggøre etableringen af en ny dagligvarebutik og omdannelse af enkelte bebyggelser i Helsinge bymidte, samt forskønnelse af området omkring parkeringsarealet ved VP-Arkaden i Helsinge bymidte.

Planforslaget mangler illustrationer af dagligvarebutikken. Disse vil blive præsenteret på Plan- og Miljøudvalgets møde og efterfølgende vedlagt som bilag til den videre behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Baggrund
Byrådet godkendte 19.06.2017 et skitseforslag, der sætter visionen og principperne for omdannelsen af Helsinge Bymidte. Skitseforslaget blev udarbejdet i et samarbejde mellem Gribskov Kommune, KFI, Aarstiderne Arkitekter og REMA 1000, og i dialog med aktører fra det lokale handelsliv, og danner baggrund for planforslaget

Skitseprojektet og afledte Forslag til Lokalplan 512.19 er udarbejdet af KFIs rådgivere Aarstiderne Arkitekter og COWI i samarbejde med KFI og REMA 1000.

Der har sideløbende med udarbejdelsen af lokalplanforslaget været udarbejdet en detailhandelsanalyse (behandlet af Plan og Miljøudvalget d. 14.08:2017) og en parkeringsanalyse, der begge har givet input til bestemmelserne i planforslaget.

Beskrivelse af området
Lokalplanområdet ligger centralt placeret i Helsinge og omfatter et samlet grundareal på ca. 1,7 ha. Det omfatter matr. nr. 6gm, 6n, 5ab, 5cæ, alle Helsinge By, Helsinge, dele af matr. nr. 5y, 5x, 12am, alle Helsinge By, Helsinge samt alle parceller, der efter den 29.06.17 udstykkes herfra.

Området afgrænses mod nord af gågaden, Østergade, mod øst af butikker og boligbebyggelse, mod syd af Rådhusvej og mod vest af blandede butiks-, erhvervs- og boligfunktioner.Lokalplanområdet

Størstedelen af lokalplanområdet anvendes ved planens udarbejdelse til parkeringsplads. Herudover rummer området bebyggelse i op til 3 etager, som anvendes til blandede centerfunktioner.

Formål og indhold
Lokalplanens hovedformål er at sikre områdets fortsatte anvendelse til centerformål i form af dagligvare- og udvalgsvarebutikker, udadvendte servicefunktioner; café og restaurationer, liberale erhverv i form af fx. klinikker, kontorer mv., kulturelle formål samt etageboliger.

Det er endvidere lokalplanens formål at sikre et positivt arkitektonisk samspil med den omkringliggende bebyggelse, at sikre at området indrettes, så det fungerer som en attraktiv velkomst til gågaden, samt at sikre en trafiksikker vejstruktur.

Lokalplanområdet opdeles i 4 delområder; I delområde 1 må der opføres en ny dagligvarebutik. Delområde 2 må kun anvendes til centerformål i form af dagligvare- og udvalgsvarebutikker, udadvendte servicefunktioner, café, restaurationer, liberale erhverv i form af fx. klinikker, kontorer mv., kulturelle formål samt helårsbeboelse i op til 5 etager med tilhørende fællesfaciliteter. Delområde 3 og 4 må kun anvendes til færdsels-, parkerings- og opholdsområde, og der må ikke opføres bebyggelse.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler, at forslag til Lokalplan 512.19 for dagligvarebutik og blandede byfunktioner i Helsinge Bymidte godkendes til offentlig fremlæggelse, og at planforslaget ikke skal miljøvurderes.
Lovgrundlag
Lov om planlægning, Lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015
Lov nr. 668 af 8. juni 2017 om ændring af lov om planlægning, lov om naturbeskyttelse og lov om aktindsigt i miljøoplysninger
Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10/05/2017 om Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)
Kommuneplan 2013-25 Gribskov Kommune
Byplanvedtægt nr. 21 for Området syd for Østergade i Helsinge fra 1977

Økonomi
Sagen har ingen direkte bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune, men der vil på et senere tidspunkt være behov for at afsætte kommunale midler til etape 3, jf. skitseforslaget.

Miljøforhold
Projektet vurderes i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer af konkrete projekter (VVM) som led i udarbejdelse af plangrundlaget.

Høring
Planforslaget fremlægges offentligt i min. 8 uger i henhold til planlovens bestemmelser, jf. planloven § 24. Forventeligt fra uge 41 2017.

Bilag
Bilag 1 PMU 18-09-2017. Forslag til Lokalplan 512.19 for dagligvarebutik og blandede byfunktioner i Helsinge Bymidte. Dok.Nr. 2016/40226 039.

Bilag 2 PMU 18-09-2017. Miljøscreening af Forslag til Lokalplan 512.19. Dok.Nr. 2016/40226 042

Bilag 3 PMU 18-09-2017. Skitseforslag: Helsinge Bymidte. Dok.Nr. 2016/40226


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

 1. at forslag til lokalplan 512.19 for dagligvarebutik og blandede byfunktioner i Helsinge Bymidte godkendes til offentlig fremlæggelse.
 2. at godkende at forslaget ikke skal miljøvurderes.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 18-09-2017:
1. - 2. Tiltrådt

Økonomiudvalgets beslutning den 02-10-2017:
1. - 2. Anbefalet.Beslutning
1. - 2. Tiltrådt.

236. Vejbidrag - aftale med Gribvand om afregning af vejbidrag for tidligere år
05.18S00 - 2016/17618

Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet vedr. aftale om afregning af vejbidrag for perioden siden 2007.

Baggrund
Kommunen skal betale vejbidrag til Gribvand for afledning af regnvand fra veje til kloak. Størrelsen af vejbidraget har været genstand for meget drøftelse mellem kommuner og selskaber. Lovgrundlaget bør efter KL´s og DANVA´s opfattelse revideres. Revision af loven er dog udskudt.
Revisionen presser på for en afklaring, da vejbidraget har betydning for budgetter og regnskaber hos både Gribvand og Kommunen.
På den baggrund har Byrådet 20.06.2016 bedt administrationen gå i dialog med Gribvand om muligheder for afregning for perioden siden 2007.

Status for betaling af vejbidrag
Gribskov Kommune havde oprindeligt fastsat vejbidragssatsen til 1%. I forbindelse med en klagesag i Forsyningssekretariatet i 2012 foretog Gribskov Kommune en ny vurdering, som førte til, at vejbidragssatsen skulle sættes til 2,93%. Beregningen blev godkendt af kommunens revision 27.04.2012.
Forsyningssekretariatet fastholdt imidlertid, at vejbidraget skulle fastsættes til 8 %.

Tidligere afgørelser fra Forsyningssekretariatet har resulteret i, at Gribskov Kommune for perioden 2007-2012 har betalt 8% i vejbidrag. Der er endnu ikke afregnet for perioden 2013-2017, idet kommunen har afventet domstolenes vurdering af, om Forsyningssekretariatet havde hjemmel til at ophæve kommunens afgørelser.
I retssagen om Forsyningssekretariatets stoplovsafgørelser er det afgjort, at Forsyningssekretariatet ikke kunne tilsidesætte kommunens skøn for vejbidragets størrelse. Kommunernes skøn kan dog kontrolleres dels af Statsforvaltningen dels af revisionen.

Lovgrundlag
Vejbidraget er reguleret i betalingsloven (LBK nr 633 af 07/06/2010 § 2 a, stk. 11). Ifølge loven skal der betales et årligt vejbidrag til spildevandsforsyningsselskabet på højst 8 % af udgifterne til kloakledningsanlæggene.
Det er spildevandsforsyningen selv, der skal fastsætte vejbidraget, herunder principperne for beregningen af vejbidraget.

Den 01.01.2010 blev spildevandsforsyningen i Gribskov Kommune udskilt fra kommunen. I perioden op til 2010 var det således Gribskov Kommune, der skulle fastsætte vejbidraget.

For perioden 2011 og frem har Gribvand Spildevand A/S skulle fastsætte vejbidraget. Gribskov Kommune skal herefter godkende bidragssatsen i betalingsvedtægten, herunder om den er fastsat ud fra saglige kriterier.

Gribvand og Gribskov Kommune har den 16.09.2015 indgået en suspensionsaftale vedrørende passivitet og forældelse. Der er således ikke indtrådt forældelse eller passivitet i forhold til tilbagebetaling/betaling af vejbidraget.Af Gribvands nuværende betalingsvedtægt fremgår at: 'Vejbidraget beregnes årligt og udgør mellem 0 og 8 % af anlægsomkostningerne'.

Aftale mellem Gribvand og Gribskov Kommune
Revision af lovgrundlaget er ikke sat på lovprogrammet for Folketingets samling i 2017-2018. Hvis man på et tidspunkt vil revidere loven, kan man ikke forvente, at det sker med tilbagevirkende kraft.
Da vejbidraget har betydning for budgetter og regnskaber hos både Gribvand og Kommunen er det presserende med en afklaring.
På den baggrund foreslår administrationerne i h.h.v. Gribvand og kommunen, at man indgår en aftale om afregning af vejbidraget. Aftalen skal dække perioden siden 2007.

Ny beregningsmetode
Gribvand har i samarbejde med deres rådgiver COWI udarbejdet forslag til ny beregningsmetode for vejbidrag (se bilag 1)
Metoden baserer sig på at vejbidraget skal dække de marginale omkostninger ifm. vejafvanding. Dvs. de ekstraomkostninger som kommer, når kloakken også skal rumme vejvandet. Det sker ud fra en betragtning om, at der i forvejen er kloak til andre funktioner i byen og tilføjelsen af vejvand således alene giver udgifter til større kapacitet af kloakkerne. Naturstyrelsen har overfor COWI bekræftet at denne metode kan anvendes.

Afhængigt af årets kloakeringsprojekter, vil metoden resultere i forskellig sats. I perioden 2011-2016 varierer årets sats mellem 4,2 og 5,2% af anlægsudgifterne.

Administrationen vurderer, at metoden er lovlig og kan fagligt forsvares.
Konsekvenserne ved anvendelse af den nye metode til beregning af vejbidraget for de enkelte år fremgår af bilag 2.

Periodeafgrænsning for ny beregningsmetode
Retten til at sætte vejbidraget lå hos kommunen før selskabsdannelsen og hos Gribvand efter selskabsdannelsen.
For perioden 2007-2010 kan kommunen således beslutte om man vil fastholde den tidligere vurdering med et vejbidrag på 2,93% - eller om man vil lade den nye beregningsmetode gælde også for denne periode.
For perioden fra 2011 og frem kan Gribvand vælge, om de vil fastholde de 8% som tidligere eller om man vil lade den nye beregningsmetode gælde.

Administrationerne i h.h.v. Gribvand og kommunen anbefaler at man lader den nye beregningsmetode gælde for begge perioder.

Gribvand har kompetencen til at fastsætte vejbidraget for perioden 2011 og frem. Gribskov Kommune kan kun tilsidesætte dette, hvis kommunen vurderer, at metoden og/eller beregning ikke er saglig og korrekt.

I perioden 2007-2010, var det Gribskov Kommune, der havde kompetencen til at fastsætte vejbidraget. Kommunen har derfor for denne periode et meget vidt skøn i relation til fastsættelse af vejbidraget. Da det må lægges til grund, at det fastsatte vejbidrag på 2,93% er udtryk for et sagligt fastsat skøn, kan kommunen fastholde det fastsatte vejbidrag for denne periode.

Det er ikke muligt, at fastsætte et lavere vejbidrag end 2,93%, idet dette ville være usagligt ud fra en betragtning om, at man ikke kan tilbagekalde en begunstigende forvaltningsakt.

Kommunen har imidlertid mulighed for at fastsætte vejbidraget højere end 2,93%, hvis dette kan begrundes sagligt. En saglig begrundelse kunne være, at kommunen anerkender Gribvands metode for beregning af vejbidrag. Dette kan forsvares i lyset af den vide skønsbeføjelse, kommunen har til at fastsætte vejbidraget (og som nu ligger hos forsyningsselskabet).

Udmøntning af aftalen
Hvis man indgå aftale om ny beregningsmetode, skal differencen ift. tidligere betalt vejbidrag udlignes. Det vil betyde at Gribvand skal betale 0,2 mio kr incl renter til Gribskov Kommune.

Økonomiske konsekvenser
Kommunen
I Gribskov Kommune indgår vejbidraget som en udgift på det skattefinansierede område. Udgiften afholdes via ramme 310 veje. Der er afsat 3,5 mio. kr./år i budgettet for 2017 og frem.
For Gribskov Kommune vil aftalen betyde en engangsindtægt på 0,2 mio. kr., som forventes i 2019 afhængigt af hvornår ekstraopkrævning sker hos Gribvands kunder. Derudover vil det give en reduktion af budgettet fremadrettet på ca. 1,9 mio. kr. pr. år afhængig af anlægsniveauet for Gribvands projekter.

Gribvand
Gribvands indtægter består ud over vejbidraget af de takster, som opkræves hos forbrugerne, Hvilket i sig selv princippet betyder, at forsyningens indtægter ikke fremadrettet påvirkes af vejbidragets størrelse. Eventuelt reduceret indtægt fra vejbidrag vil blive kompenseret via højere takster, så selskabets samlede indtægter bevares.
For den forgangne periode er Gribvands muligheder for at lave ekstraopkrævninger hos borgerne dog afhængigt af prisloftet. Hvis der ikke er plads i prisloftet må Kommunen og Gribvand genoptage drøftelse af aftalen.

Gribvand vil opkræve den mistede likviditet for perioden 2007-2016 hos forbrugerne. Taksten vil blive påvirket i perioden 2018-2020. Som reguleringen ser ud nu vil GVS ikke kunne opnå et tillæg til den økonomiske ramme ved tilbagebetaling af vejbidrag vedrørende 2012-2016 ligesom tilbagebetaling for perioden 2007-2011 kan være omfattet af reguleringsmæssig forældelse (forældelse gør sig ikke gældende, da der tidligere er indgået en aftale Gribvand og Kommunen herom). Gribvand skal således have plads i indtægtsrammen for at kunne tilbagebetale bidrag til kommunen og foretage en opkrævning hos borgerne. Årets indtægt fra vejbidrag indgår også i den samlede ramme.

Forbrugerne
Som konsekvens af aftalen vil Gribvand være nødsaget til at gennemføre en ekstra opkrævning hos forbrugerne. Muligheden for at justere taksten er afhængigt af prisloftet. Gribvand kan derfor ikke på nuværende tidspunkt sige præcist hvad konsekvensen vil være for taksterne. Men arbejder ud fra et princip om at hæve taksten så lidt som muligt og fordele ekstraopkrævningen ud over 2-3 år.

Gribvand forvente en takststigning på anslået 4,71 kr./m3 over ét år eller 2,36 kr./m3 over 2 år eller 1,57 kr./m3 over 3 år.
En husstand bruger godt 100 m3/år. Gribvands takster for 2017 er 44,68 kr./m3 ex moms. Det er en af de højeste takster i Danmark.

Administrationens vurdering
Samlet set vurderer administrationen at:

 • Kommunen bør indgå en aftale med Gribvand mhp. at lukket spørgsmålet om vejbidrag for tidligere år
 • ny beregningsmetode baseret på marginale omkostninger kan anbefales
 • aftalen vil have konsekvenser for både forbrugerne, Kommunen og GribvandLovgrundlag
Kommunens betaling for afledning af vejvand er reguleret i betalingsloven (LBK nr 633 af 07/06/2010 §2a stk. 11).

Økonomi
Kommunens udgifter til vejbidrag afholdes af ramme 310 Veje.

Bilag
Bilag 1 : TEK 20-09-2017 - Ny metode til beregning af vejbidrag Dok. nr: 2016/17618 077

Bilag 2: TEK 20-09-2017 - Konsekvenser for vejbidraget de enkelte år som følge af ny beregningsmetode dok.nr. 2016/17618 075


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

 1. at administrationen bemyndiges til at indgå aftale med Gribvand om afregning af vejbidrag fra 2007
 2. at aftalen baseres på den nye beregningsmetode for perioden fra 2007 og fremUdvalgenes anbefalinger/indstillinger
Teknisk Udvalgs beslutning den 20-09-2017:
1.-2. Anbefalingen tiltrådt

Økonomiudvalgets beslutning den 02-10-2017:
1. - 2. Anbefalet.


Beslutning
1. - 2. Tiltrådt.

237. Borgernes mulighed for at sætte en sag på dagsorden
00.16P00 - 2017/31292

Sagsfremstilling
Byrådet behandler sagen for at træffe en beslutning. Sagen kommer på dagsorden efter anmodning fra Alternativet.

Anmodning
"Alternativet foreslår at borgere i Gribskov får adgang til at sætte en sag til behandling i byrådet.Forvaltningen udarbejder inden udgangen af 1. kvartal 2018 et forslag til den praktiske håndtering, der gerne må indeholde eksempelvis elektroniske underskrifter for eksempel ved hjælp af nemid og/eller digital post.
Antallet af underskrifter er til forhandling. Det skal ikke være urealistisk højt men heller ikke for lavt til at sikre at det er en sag, der ligger en bredere kreds af borgere på sinde.
Forslaget skal indeholde en sikring mod, at samme sag sættes til behandling gentagne gange, kort efter hinanden, uden at der i mellemtiden er sket ændringer, der kunne begrunde et anderledes udfald.

Begrundelse
Byrådet holder borgermøder og høringer men det er altid byrådet, der sætter dagsordenen. Hvis en lille kreds af borgere ønsker en sag behandlet, skal de i dag overtale et byråds medlem til at føre sagen frem eller vente til næste kommunalvalg og gøre den til et tema. Vi ønsker en mere involverende tilgang hvor borgerne får direkte adgang til byrådssalen og kan fremføre deres egen sag, stor som lille.
Vi ønsker at borgerne i højere grad involveres i kommunen. Borgerne er ikke kun ”klienter” eller ”brugere” men ”ejere” og det giver god demokratisk mening, at involvere dem mere end vi gør i dag.

En række andre kommuner er allerede i gang. I vores nærhed er det fx Halsnæs, Hillerød, Albertslund og Rødovre. Desuden sker der lignende tiltag i Folketinget.


Forslag til afstemning
At der udarbejdes mulighed for at borgere kan få adgang til at sætte borgerdrevne forslag som en sag på dagsorden til behandling i byrådet."


Lovgrundlag
LBK nr. 318 af 28-03-2017 (kommunestyrelsesloven) § 11

Økonomi
Ikke oplyst i forslaget.

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Byrådet:

 1. at tage stilling til forslagetBeslutning
Afstemning om Alternativets forslag til afstemning

For: V, C, G, Å, Ø, A (21)
Imod: O (2)

Forslaget tiltrådt.
238. Forslag om Gribskov Kommune som CO2 neutral kommune
00.16P00 - 2017/31291

Sagsfremstilling
Byrådet behandler sagen for at træffe en beslutning. Sagen kommer på dagsorden efter anmodning fra Alternativet.

Anmodning
"Alternativet foreslår at Gribskov Kommune skal være CO2 neutral i år 2030.

Vi ønsker at forvaltningen i første halvdel af 2018 udarbejder et katalog over handlemuligheder. Kataloget skal danne grundlag for en samlet ambitiøs klimaplan, der udarbejdes i andet halvår af 2018.

Klimaplanen revideres årligt med baggrund i et løbende opdateret katalog, der inddrager ny viden og teknologi samt registrering af opnåede resultater.

Kataloget skal indeholde, men ikke begrænses til, handlemuligheder indenfor:

 • Kommunens egen drift, anlæg og udvikling.
 • Borgernes udledning fra transport, opvarmning og fødevarer.
 • Landbrug og virksomheders udledning til opvarmning, produktion og transport.
 • Optag fra skove, våde enge mm og muligheden for at øge dette.
 • Klimasikring og hvorvidt denne kan bidrage til øget optag eller mindsket udledning.


De enkelte handlemuligheder beskrives blandt andet med forventet økonomi, effekt, afledte konsekvenser og eventuelle indtægter for eksempel i form af øget turisme, tilflyttende borgere og virksomheder, der efterspørger en grøn kommune.

Begrundelse
Et næsten enigt forum af videnskabsfolk slår alarm og vi skal blot se ud af vinduet for at erkende at de har ret. Klimaet har det skidt og det bliver kun værre, jo mindre vi gør. Alternativet har respekt for det arbejde, der allerede er gjort i Gribskov, men det er desværre langtfra nok hvis aftalerne fra COP21 i Paris 2015 skal overholdes. Ved at sætte et ambitiøst mål og udarbejde et fagligt solidt handlingskatalog, vil vi sikre at Gribskov yder sin part på den mest hensigtsmæssige måde og høster de fordele, der ligger i at være blandt frontløberne.

 1. Alternativet vil at et klima katalog bliver udarbejdet i første halvdel af 2018
 2. Alternativet ønsker at en ambitiøs klimahandleplan for kommunen udarbejdes, med baggrund i den udarbejdede klima katalog, i anden halvdel af 2018 "Lovgrundlag
LBK nr. 318 af 28-03-2017 (kommunestyrelsesloven) § 11

Økonomi
Ikke oplyst i forslaget.

Bilag

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Byrådet:

 1. at tage stilling til forslagetBeslutning
Forslaget tiltrådt.

239. Bestyrelsen for Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S - indtræden af stedfortræder
06.00A00 - 2013/35918

Sagsfremstilling
Byrådet behandler sagen for at træffe en beslutning. Sagen handler om indtræden af Anders Gerner Frost i bestyrelsen for Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S.

Byrådet udpegede Flemming Møller (G) som medlem af bestyrelsen for Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S og Anders Gerner Frost (G) som stedfortræder for Flemming Møller. Udpegningen fandt sted på konstituerende møde den 9. december 2013 (jævnfør beslutning på punkt 2).

Efter Flemming Møllers død er der behov for, at stedfortræderen indtræder i bestyrelserne som et fastmedlem.

Men da indtræden af en stedfortræder ikke er reguleret i selskabernes vedtægter, anmoder Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S Byrådet om at bemyndige borgmesteren, Kim Valentin, til på ejerens vegne at afholde en ekstraordinær generalforsamling for at beslutte, at Anders Gerner Frost erstatter Flemming Møller og indtræder som medlem i bestyrelsen for Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S.

Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S vil sørge for den fornødne revision af vedtægter i 2018, så indtræden af stedfortræder i bestyrelsen bliver reguleret af vedtægterne.


Lovgrundlag
Lov nr. 469 af 12.06.09 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (Vandsektorloven) med senere ændringer

LBK nr. 1089 af 14.09.15 Love om aktieselskaber med senere ændringer (selskabsloven) med senere ændringer


Økonomi


Bilag
Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Byrådet:

 1. at bemyndige borgmesteren til at sørge for en formel indtræden af Anders Gerner Frost som medlem i bestyrelser for Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S.Beslutning

 1. Tiltrådt.


240. Habilitet versus inhabilitet i forbindelse med salg af ejendom
00.22G00 - 2017/27807

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget behandler sagen for at træffe en beslutning.

Sagen kommer på dagsorden efter anmodning fra Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet og Nytgribskov. Sagen handler om borgmesterens håndtering af sin habilitet versus inhabilitet i forbindelse med salg af ejendom.

Initiativtagerne anmoder Økonomiudvalget om at igangsætte en uvildig undersøgelse af salget af en ejendom samt borgmesterens habilitet i forbindelse med salget. Den uvildige undersøgelse skal varetages af KL og skal belyse, om salget af ejendommen er gået rigtigt til, og om borgmesteren har erklæret sig inhabil rettidigt i forhold til udbudsforløbet. Initiativtagerne mener, at der er tale om nogle skærpende omstændigheder, som kræver at byrådet udviser særlig agtpågivenhed. Formålet med undersøgelsen er at sikre, at byrådet og borgmesteren bliver helt afklaret om hele forløbet fra før udbuddet, til salgsaftalens indgåelse samt lokalplanens udarbejdelse.

Lovgrundlag
LBK nr 318 af 28/03/2017 (Kommunestyrelsesloven) § 11 stk. 1

Økonomi
Forslaget indeholder ingen oplysninger om finansiering.

Bilag
Bilag med anmodningens fulde tekst er lukket for offentligheden, men tilgængelig for udvalgets medlemmer via POLAR. Dokumentet har dokumentnummer 2017/27807 001

Bilag eftersendt dagsorden: Gribskov Kommune - inhabilitet (KL's undersøgelse) Dokumentnummer 2017/27807 015


Supplerende oplysninger til behandling af sagen i Byrådet

Bilag: Allonge til KL-rapport Dokumentnummer 2017/27807 019

Bilag: Tidslinje i sagen om salg af Vesterbrogade 54 og 56 - redegørelse til BY 30.10.2017 Dokumentnummer 2017/27807 020


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget:

 1. at tage stilling til forslaget.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Økonomiudvalgets beslutning den 02-10-2017:
Besluttet at administrationen sørger for at rapporten fra KL bliver suppleret med kommentarer fra Morten Ulrik Jørgensen, som Morten Ulrik Jørgensen har givet til KL via telefonen.

Besluttet at administrationen udarbejder en tidslinje med en redegørelse over salgsprocessen.


For: V, O, C (5)
Imod: G, A, Å (4)

G, A, Å begærer sagen i Byrådet.


Inhabil: Kim Valentin (V) deltog ikke i behandling af sagen på grund af inhabilitet.

Stedfortræder: Birgit Roswall (V) deltog som stedfortræder for Kim Valentin i behandling af punktet.


Beslutning
Afstemning om at tage KL's rapport inklusive allonge til KL - rapport og tidslinjen til efterretning

For: V, O, C (12)
Imod: A, Ø, Å, G (11)

Besluttet at tage KL's rapport inklusive allonge til KL-rapport og tidslinjen til efterretning.


Ændringsforslaget fra Nytgribskov, Socialdemokratiet, Alternativet og Enhedslisten om at foretage en yderligere uvildig undersøgelse af handlen og habilitet kom ikke til afstemning.


Michael Hemming Nielsen (Ø) fremførte en protest mod afstemningsrækkefølgen. Michael Hemming Nielsen tilkendegiver til protokollen, at partierne A, Ø, Å og G mener, at rækkefølgen af afstemning skulle være anderledes, og forslaget om en yderligere uvildig undersøgelse af handlen og habilitet skulle komme til afstemning først. Mødelederen gav klagevejledning.


Inhabilitet: Kim Valentin (V) deltog ikke i behandling af sagen på grund af inhabilitet.

Stedfortræder: Flemming Trojel (V) deltog i behandling af sagen som stedfortræder for Kim Valentin.

Efterretningssager

241. Kulturprisen 2017
18.14A00 - 2017/02677

Sagsfremstilling
Årets Kulturpris 2017 bliver uddelt på Byrådsmødet den 30. oktober 2017. Navnet på prismodtager offentliggøres i forbindelse hermed.

Baggrund
Hvert år på det ordinære Byrådsmøde i november (undtagelsesvis i 2017, hvor det er oktober) uddeler Kultur- og Idrætsudvalget årets Kulturpris.

Kulturprisen gives til en person, en forening eller en gruppe, som i det forløbne år har været med til at udvikle, præge og tage initiativ til et rigere kulturliv i Gribskov Kommune og som har betydning for både borgere, erhvervsliv og turister.

Modtageren modtager en check på 5.000 kr., en buket blomster og et diplom.

Lovgrundlag
Styrelsesvedtægt for Kulturrådet i Gribskov Kommune

Økonomi
Udgifter er finansieret inden for Kultur- og fritidspolitikpuljen.

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Byrådet:

 1. at tage orienteringen om overrækkelse af Kulturprisen 2017 til efterretning.Beslutning

 1. Taget til efterretning at prismodtageren blev Helle og Erik Jørgensen.


242. Musik i Lejet. Evaluering af 2017
05.00G00 - 2017/20469

Sagsfremstilling
Introduktion
Plan- og Miljøudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Teknisk Udvalg får sagen til orientering i september 2017. Sagen går videre i forløb til orientering i Økonomiudvalget og Byrådet fra Teknisk Udvalg. Sagen drejer sig om evaluering af musikfestivalen Musik i Lejet 2017.

Baggrund
Musik i Lejet er en musikfestival, som har været afholdt i uge 29 i Tisvildeleje siden 2009. Festivalen er blevet en landskendt festival, som tiltrækker rigtig mange gæster.

Selve festivalen forløb i 2017 fra torsdag til lørdag og foregik på den store parkeringsplads i Tisvildeleje, som Gribskov Kommune lejer af Naturstyrelsen.

Byrådet besluttede på sit møde den 12. december 2016, at Gribskov Kommune fremadrettet skulle understøtte planlægning og afvikling af Musik i Lejet i den form og den størrelse, som festivalen havde i 2016 med den tilføjelse, at der skulle arbejdes med en rullende 3-årig tilladelse, herunder i forhold til alkoholbevilling.

Sagens forhold
Tisvilde Event
I forbindelse med festivalen har arrangørerne i år arrangeret flere events i samarbejde med lokale aktører. Events, der var frit tilgængelige for alle borgere:
- Legefabrikken, hvor børn kunne fægte, optræde i delfincirkus og meget mere.
- Djævleløbet, et motionsløb på 5 km gennem strand og skov.
- Bold i lejet, hvor der blev spillet fodbold og volleyball på stranden.
- Skyggehygge, en solkampagne for børn om UV-stråling.

En del af Hovedgaden var i lighed med 2016, delvist afspærret og udgjorde et midlertidig uderum, med udeservering og forskellige boder.

Om planlægningsprocessen 2017
I forhold til planlægning af årets festival har administrationen, i lighed med 2016, afholdt en række møder med Musik i Lejet for at sikre en så smidig og god planlægningsproces som muligt. Deltagere har været arrangørerne af Musik i Lejet, Nordsjællands Politi, Frederiksborg Brand & Redning, Naturstyrelsen og Gribskov Kommune.

Tung trafik
For blandt andet at imødekomme ønsker om at mindske tung trafik igennem Tisvilde Hovedgade, var der blevet arbejdet med logistikken omkring transport ved opbygning og nedtagning af festivalpladsen.

Naturstyrelsen havde meddelt særlig tilladelse til, at udvalgte transporter kunne foregå igennem skoven, så Hovedgaden kunne blive friholdt for kørslen.
Naturstyrelsen vil fortsat give tilladelse til kørsel igennem skoven, men ønsker frem over at begrænse kørslen, så der kun foregår kørsel gennem skoven under selve festivallen.
Før og efter arrangementet ønsker Naturstyrelsen at kørsel med tung trafik foregår gennem byen.

Adgang til P-plads
For at imødekomme ønsket om at strandgæster kunne benytte P- pladsen i en større del af perioden før og efter festivallen, er festivallen blevet opbygget i etaper hvor P- pladsen kun langsomt blev afspærret. Oprydning efter festivalen foregik ligeledes i etaper, således at et antal P-pladser hurtigt blev tilgængelige. Ugen efter festivalen var p- pladsen ryddet op.

Lukning af Hovedgaden/Sikkerhedskrav
I år blev der i festivalugen, lavet forsøg med delvis afspærring af Hovedgaden ved Ullersvej. og herfra kun at tillade ærindekørsel. Afspærringen blev kontrolleret af frivillige vagter. I perioden blev der indsat shuttelbusser mellem Godhavn Trinbræt og stranden med flere stop igennem byen. Udgiften til shuttelbusserne blev betalt af Musik i Lejet.

For at forbedre afviklingen af ærindekørsel til festivalområdet og trafik med shuttelbusser, blev den tilsandede rundkørsel ved indgangen til P-pladsen, genetableret midlertidigt.

For at optimerer sikkerheden under selve festivalen, forlangte politiet opsætning af 3 afspærringer med hver 3 chikaner, samt blokering af Vængevej imod stranden.

Evaluering
Musik i Lejet og Gribskov Kommune har evalueret arrangementet sammen med Nordsjællands Politi, Frederiksborg Brand & Redning og Naturstyrelsen, med henblik på at optimere og justere, planlægning og afvikling af det kommende års arrangement.

Gribskov Kommune har også evalueret arrangementet med Tisvilde Lokalråd, Grundejerforeningen for Tisvilde og Omegn, samt Tisvilde og Omegns Erhvervsforening. Det er undersøgt hvordan de lokale oplevede arrangementet og om de oplevede forbedringer i forhold til klagepunkter fra sidste års evaluering.

Elementer i evalueringen med lokale interessenter
Generelt
Generelt er der en stor opbakning til arrangementet fra de lokale interessenter, og der er enighed om, at arrangementet er godt for Tisvilde og Gribskov Kommune.
Der er også enighed om, at arrangementet nu har en størrelse, som er det absolut størst mulige.

Politi og beredskab roser arrangementet og det gode samarbejde. Arrangørerne håndterede sikkerhed og logistik meget professionelt.

Tidspunkt for festivalen
Nogen anfører, at Tisvilde vil have bedre af, at festivalen lå i skuldersæsonen, før uge 28 eller efter uge 31, og derved kunne forlænge højsæsonen i Tisvilde.

Hos nogen af parterne er der en bekymring for, at Tisvilde mister sin tiltrækningskraft på turister og sommerhusejere, hvis der hen over sommeren, og specielt i uge 29, er et så massivt arrangement i byen.

Erhvervsforeningen oplyser, at 7 ud af 9 nonfood butikker havde en mindre omsætning end tidligere i uge 29, men food butikker havde derimod en øget omsætning.
Nonfood forretningerne ønsker også, at festivalen bliver flyttet til skuldersæsonen.

Musik i Lejet oplyser at tidpunktet for festivallen er optimalt i forhold til at få frivillige til at deltage i arbejdet, priserne for bands der skal spille, og festivallens brand som en sommerfestival.

Afspærring af den store parkeringsplads
Musik i Lejet har arbejdet med den komplicerede logistik omkring opbygning og nedtagning af festivalpladsen. Der var stor tilfredshed med, at festivalen blev opbygget og nedtaget i etaper, så der kunne friholdes et stører antal P-pladser i flere dage under opbygning og nedtagning end det har været tilfældet i 2016.

Affald og oprydning
Mange giver meget positive tilbagemeldinger på arrangørernes håndtering af affald og oprydning før, under og efter festivalen.

Festivalens frivillige har ydet en stor indsats med indsamling af affald på festivalpladsen og i Hovedgaden.

Kommunen havde i uge 29 øget indsamlingen af affald i Hovedgaden og oprydningen omkring minigenbrugsstationerne. Udgiften på kr. 14.189,50 ex. moms, blev i år finansieret af puljen 'Forskønnelse af By og Land'.

Afspærring af Hovedgaden
Der var positive tilbagemeldinger fra de lokale, på afspærring af Hovedgaden i festivalugen . Det midlertidige uderum i Hovedgaden skabte en hyggelig stemning med udeservering og salgsboder. Flere restauranter havde opstillet foodtrucks i Hovedgaden.

De fleste mener, at det var godt med en byfest i Hovedgaden, og at Hovedgaden også med fordel kunne lukkes i andre perioder, uafhængigt af Musik i Lejet.

Fremover vil Musik i Lejet hurtigt afklare, hvem der ønsker udeservering i Hovedgaden i festivalugen. Primo januar 2018 sender arrangørerne en skilteplan til vejmyndighedens godkendelse, der også indeholder placering af chikaner, udeservering, salgsboder, foodtrucks og andet på vejarealet.

Sikkerhed
Under selve festivalen blev der af sikkerhedshensyn, placeret yderligere 3 afspærringer i Hovedgaden, samt en blokering af Vængevej imod stranden.
Nogle var generet af parkerede biler langs Vængevej, før der blev placeret en vagt ved indkørslen fra Hovedgaden.

Nordsjællands Politi oplyser, at alle indgåede aftaler er blevet overholdt, og til trods for de skærpede sikkerhedsforanstaltninger, er de anbefalinger politiet har fremlagt blevet fulgt.
Den gode dialog med arrangørerne og øvrige myndigheder i forhold til de sikkerhedsrelaterede forhold omkring afviklingen, har medvirket til en sikkerhedsmæssig forsvarlig afvikling af Musik i Lejet. Beboere og gæster har kunnet færdes trygt og sikkert, og der var sikret fremkommelighed for redningsberedskabet i festivalområdet.


Rundkørsel ved P-pladsen
Der har i år været forsøg med midlertidigt at genetablere rundkørslen ved indgangen til festivalpladsen for således at skabe en naturlig vendeplads for shuttelbussen, der kørte mellem festivalområdet og den midlertidige P-plads ved Godhavn trinbræt.

Forpagteren af kiosken anfører, at ændringen generede kioskens gæster.

Naturstyrelsen anbefaler, at der bliver lavet en permanent plan for indgangen til stranden
og en samlet helhedsløsning for området omkring minigengenbrugstationen, kiosken, cykelstativer, trafikafvikling og andet.

Information
Trafikskiltning langs vejene med information om afspærring af Hovedgaden, henvisning til midlertidigt P- område ved Godhavn og andre trafikskilte,var tilstrækkelige og fungerede efter hensigten.

Musik i Lejet havde informeret bredt om de trafikale ændringer under festivalen, i aviser, på hjemmeside, på face book og i pjecer.

Lydniveau
Nogle borgere har været generet af musikken og det høje lydniveau frem til kl. 5 om morgenen. Vindretningen er afgørende for, hvem der bliver generet. Det blev foreslået at festivallen sænke lydniveauet kl 02, eller helt stopper musikken på det tidspunkt.

Aftalt kørsel gennem skoven med tung trafik
Tiltaget var sat i værk for at minimere gener med tunge trafik igennem Hovedgaden.
Tiltaget fungerede overordnet set godt, men nogen borgere tilkendegiver, at de ikke ønsker trafik igennem skoven.

Midlertidig campingplads på Idrætsarealet ved Idrætshuset
Der er en opfattelse af, at organisering af campingområdet var blevet forbedret.

Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, at den massive information, arrangørens opfølgning på tidligere klagepunkter, samt det tætte samarbejde mellem arrangør, politi, Naturstyrelsen og administrationen har medført, at kommunen har modtaget væsentlig færre klager end tidligere.

Hovedgaden
Afspærring af Hovedgaden i festivalugen, har givet nye muligheder for de lokale butikker og en ekstra oplevelse for alle borgere og gæster i Tisvilde.

Administrationen vurderer, at den trafikale afvikling i Hovedgaden kan forbedres, så det tydeligt fremgår af ansøgningen, hvordan den afspærrede del af Hovedgaden tilgodeser de mange forhold.

Perioden for festivalen
Musik i Lejet oplyser at tidpunktet for festivalen er optimal i forhold til at få frivillige til at deltage i arbejdet, priserne for bands der skal spille, og festivalens brand som en sommerfestival.

Administrationen henviser til Byrådets beslutning i 2016 om at godkende arrangementets form og størrelse fremover, samt at give 3 årige tilladelser, så der er en sikkerhed for, at arrangørerne kan planlægge de kommende års festivaler som nu, herunder tidspunktet for festivalen. Administrationen vil således arbejde videre ud fra denne beslutning.

Administrationen vil fortsat arbejde tæt sammen med arrangørerne om at finpudse den store event, så gener for naboer og byens borgere minimeres så meget som muligt. Der vil blive etableret et tættere samarbejde mellem butikker og arrangørerne om hvordan Hovedgadens arealer bedst disponeres og indrettes.


Lovgrundlag
Styrelsesvedtægt for Gribskov Kommune §15, stk 2
Gribskov Kommunes Kulturstrategi 2008-2020, kapitel 6 om tilskudspolitik
Gribskov Kommunes Turismestrategi 2016-2020

Økonomi
Kultur- og Idrætsudvalget har indgået Kulturkontrakt med Musik i Lejet for perioden 2014-2017 med et tilskud på 150.000 kr. pr. år

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet:

 1. at tage orienteringen til efterretningUdvalgenes anbefalinger/indstillinger
Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 18-09-2017:

 1. Taget til efterretning.


Kultur- og Idrætsudvalgets beslutning den 19-09-2017:

 1. Taget til efterretning.


Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets beslutning den 20-09-2017:
Taget til efterretning.

Fraværende: Thomas Elletoft

Teknisk Udvalgs beslutning den 20-09-2017:

 1. Taget til efterretning.


Økonomiudvalgets beslutning den 02-10-2017:
1. Taget til efterretning

Fraværende: Susan Kjeldgaard.

Beslutning

 1. Taget til efterretning.


243. Nordkystens fremtid - indgåelse af kontrakt med rådgiver på kystteknisk myndighedsprojekt
04.18G00 - 2016/25111

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget får sagen til orientering om indgåelse af kontrakt med rådgiver vedr. kystteknisk myndighedsprojekt til efterretning. Sagen går videre i forløb til orientering i Byrådet.

Det kysttekniske myndighedsprojekt
Byrådet besluttede i december 2016 at udbyde ydelsen vedr. indgåelse af kontrakt med en rådgiver på det kysttekniske myndighedsprojekt for hele Nordkysten.

Den forestående rådgiveropgave indeholder foruden myndighedsprojekt også udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport og forberedelse af udbud til anlæg.Rådgivningen vedr. udarbejdelse af det kysttekniske myndighedsprojekt har været i udbud hen over forår/sommer 2017. Der kom tre tilbud på opgaven, som alle var konditionsmæssige. På baggrund af en evaluering af tilbuddene forventes der indgået kontrakt med rådgivningsfirmaet NIRAS, der sammen med Hasløv og Kjærsgaard og DHI har leveret det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Prisen for den samlede rådgiverydelse er ca. 7,4 mio. kr. fordelt over 3 år.

Projektet har som udgangspunkt 4 faser:
1. Tekniske forundersøgelser med indledende screening og feltundersøgelser.
Arbejdet i denne fase omfatter en registrering af forholdene på Nordkysten, herunder vanddybder, eksisterende kystbeskyttelse, sandtype, flora og fauna
2. Myndighedsprojekt
I denne fase omsættes undersøgelserne til et projekt, hvor mængder af sand til strandfodring og udvælgelse af fodringsstrækninger indgår.
3. Miljøvurdering - kystbeskyttelsesprojektet
Projektforslaget miljøgodkendes af Kystdirektoratet gennem en proces med to offentlighedsfaser
4. Som option - Hoved- og udbudsprojektet
På baggrund af miljøgodkendelsen, udarbejdes et udbudsprojekt, hvorefter anlægsopgaven bydes ud med henblik på anlægsstart 2020.

Indvinding af råstoffer
Udbud af tilladelse til indvinding af råstoffer på havet er under udarbejdelse, og der forventes indgåelse af kontrakt på denne ydelse i første kvartal 2018.

Bidragsfordeling
Som en del af regeringens aftale med KL, udarbejder staten vejledninger til fastsættelse af bidragsfordeling ved kap 1 a sager. Vejledningerne forventes klar primo 2018. Arbejdet med udarbejdelse af bidragsfordelingsmodeller i de 3 kommuner afventer resultatet af dette arbejde

Lovgrundlag
Lovbekendtgørelse 15 af 8. januar 2016 om kystbeskyttelse.

Økonomi
Kommunernes bidrag
Kommunerne bidrager til projektudvikling efter en fordelingsnøgle, som tidligere er vedtaget. Gribskov betaler 50%, mens Halsnæs og Helsingør bidrager med hver 25%.

I 2017 har Gribskov Kommune afsat 2 mio. kr. til samarbejdet, mens Halsnæs og Helsingør kommuner betaler 1 mio. kr. hver. Region H har støttet projektet økonomisk 2,2 mio. kr i perioden 2016 til august 2017.

Aktiviteterne i 2017 i tids- og procesplanen forventes at kunne udføres indenfor de afsatte midler i de respektive kommuners budgetter.

Miljøforhold
Det kysttekniske myndighedsprojekt indeholder en miljøkonsekvensrapport til undersøgelse af projektets virkning på miljøet

Bilag
Bilag 1: Procesplan september 2017 ØU 02102017 dok.nr 2016/25111 004

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet:
1. at tage orienteringen til efterretning


Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Økonomiudvalgets beslutning den 02-10-2017:

 1. Taget til efterretning.


Fraværende: Susan Kjeldgaard.

Beslutning

 1. Taget til efterretning.Sager behandlet på lukket møde:

244 Gilleleje Læringsområde

Ændringsforslag fra Nytgribskov
At udsætte beslutning i sagen til første byrådsmøde i januar 2018.

For: G; Å; Ø; Betina Sølver Hansen (A) (7)
Imod: C; O; V; Bo Jul Nielsen (A); Lone Møller (A); Pia Foght (A); Ulla Dræbye (A) (16)

Ændringsforslag ikke tiltrådt.

Afstemning om administrationens indstilling

For: C; O; V; Bo Jul Nielsen (A); Lone Møller (A); Pia Foght (A); Ulla Dræbye (A) (16)
Imod: G; Å; Ø; (6)
Undlod at stemme: Betina Sølver Hansen (A) (1)

Besluttet vinder af udbudskonkurrencen og finansiering af projektet.

245 Salg af jord
1. Besluttet tilbyde ejerne af Stationsvej 86; 88 og 90 at købe et defineret areal; som bufferzone mod eventpladsen til en af Byrådet besluttet pris.
2. Besluttet at bredden af denne bufferzone udgør 10 m.

246 Bekæmpelse af rotter i kloakken - finansiering
1. Tiltrådt; at udgifterne til bekæmpelse af rotter i kloakken deles 50/50 mellem Gribskov Kommune og GribVand i kontraktperioden.
2. Tiltrådt; at udgifterne til bekæmpelse af rotter i kloakken finansieres af Gribskov Kommune når bekæmpelsen overgår til drift.
247 Lejlighedsbevilling til Black & Orange Party
Besluttet at give udvidet alkohol- og lukketidstilladelse til kl. 02.00 natten efter lørdag den 4. november 2017 i forbindelse med afholdelse af Halfesten Black & Orange Party i Tingbakkehallen.

248 Alkoholbevilling med udeservering
Godkendt alkoholbevilling til Café Chili; Møllegade 3 A; 3250 Gilleleje med udeservering i perioden påske til 31. september i tiden kl. 11:00 - 22:00.

249 Udeservering på balkon
Godkendt at give tilladelse til udeservering på balkon til kl. 24:00 til Tisvildeleje Cafeen; Hovedgaden 55; 3220 Tisvildeleje.

250 Fornyelse af alkoholbevilling - udeservering
Godkendt at give alkoholbevilling og tilladelse til udeservering i den ønskede åbningstid; dog senest til kl. 22.00; til Tolykkegård/Det Våde Får; Græstedvej 28; 3200 Helsinge.


Mødet startet:
05:04 PM

Mødet hævet:
10:13 PM