Byrådet

Publiceret 13-09-2017

Onsdag den 13-09-2017 kl. 07:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
196 Etablering af Wi-fi i turistområder
197 Ny vej, Græsted-Gilleleje - behandling af løsningsforslag
198 Cykelsikring på Tingbakken
199 Skovgårdsvej 44/Vestergade 101 - projektforslag for etablering af
fjernvarme
200 Indledning af ekspropriationsproces til sikring af eksisterende spildevands

ledning på privat ejendom, Hasselvej 19 3200 Helsinge
201 Tillæg nr. 9 til spildevandsplanen - frivillig kloakering af 21 ejendomme i

Rågeleje Udsholt området
202 Udkast til tillæg nr. 13 til spildevandsplanen - Tofteområdet
203 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 for et blandet byområde ved

Vesterbrogade i Gilleleje - godkendelse til offentlig fremlæggelse
204 Forslag til Lokalplan 315.19 for hotel og boliger ved Vesterbrogade i

Gilleleje - godkendelse til offentlig fremlæggelse
205 Forslag til Lokalplan 512.18 for boligområde ved Møllebakken i Helsinge -

godkendelse til offentlig fremlæggelse
206 Forslag til Rammelokalplan for Boligområdet Helsinge Nord - godkendelse af

principper
207 Forslag til Kommuneplan 2017-29 for Gribskov Kommune - godkendelse til

offentlig fremlæggelse
208 Ansøgning om låneoptagelse og huslejestigning i forbindelse med opførelse

af 2 balkoner - Kirkegade 35 A-F, Blistrup
209 Ældrerådsvalg 2017 - godkendelse af valgprocedure
210 Foreløbig mødeplan 2018
211 Indkaldelse af stedfortræder for Lone Møller
212 Indkaldelse af stedfortræder for Nick Madsen
216 Forslag til Lokalplan 315.18 for boligområdet Bavne Ager Eng i Gilleleje -

godkendelse til offentlig fremlæggelse


Efterretningssager
213 Indkaldelse af forslag til revision af landsplandirektiv for detailhandel i
hovedstadsområdet - bymidter og aflastningsområder
214 Råd og nævn med mere: Blå bog 2018 - 2021

Medlemmer:

Kim Valentin Bo Jul Nielsen
Jannich Petersen Lone Birgit Halskov Møller
Birgit Roswall Pia Foght
Michael Bruun Ulla Dræbye
Steen Pedersen Betina Sølver Hansen
Jørgen Emil Simonsen Michael Hemming Nielsen
Nick Madsen Susan Kjeldgaard
Knud Antonsen Anders Gerner Frost
Jonna Hildur Præst Morten Ulrik Jørgensen
Brian Lyck Jørgensen Thomas Elletoft
Trine Mette Egetved-Sørensen Sisse Krøll Willemoes
Jesper Hagen Behrensdorff  

Godkendelse af dagsorden:
Kim Valentin (V) inhabil i forhold til behandling af punkt 215 samt 203 og 204.
Flemming Trojel er indkaldt som stedfortræder for Kim Valentin til at deltage i i behandling af de sager, hvor Kim Valentin er erklæret inhabil (Kommunestyrelsesloven § 14 stk. 3). Flemming Trojel er den næste på listen.
Punkt 216 (udsendt med dagsorden til den 4. september med nummer 175) om forslag til Lokalplan 315.18 for boligområdet Bavne Ager Eng i Gilleleje - godkendelse til offentlig fremlæggelse blev eftersendt dagsorden pr. mail.
Punktet optages på dagsorden
Herefter dagsorden godkendt.


Fraværende:

Meddelelser:
Mødepause 07.34 - 07.43.
Åbne

196. Etablering af Wi-fi i turistområder
85.11G00 - 2017/16530

Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet.

Byrådet skal beslutte, om der skal arbejdes videre med at undersøge muligheden for at etablere gratis wi-fi på de offentlige arealer, hvor mobildækningen er begrænset.

Teknisk Udvalg har fået orientering i sagen den 31.05.2017, og har på baggrund heraf ønsket at få en sag optaget på dagsordenen.

Budgetaftalen om Wi-fi for borgerne
"Derudover skal der igangsættes en undersøgelse af muligheden for at etablere gratis wi-fi de offentlige arealer, hvor mobildækningen er begrænset, for eksempel ved strandene."

Hvad siger lovgivningen om at stille gratis wi-fi til rådighed?
Gribskov kommuner har lov til at stille gratis wi-fi til rådighed for turister på særligt udvalgte udendørsattraktioner. Det er ikke en kommunal opgave, efter kommunalfuldmagtsreglerne, at drive erhvervsvirksomhed, herunder generelt at stille f.eks. internet til rådighed for borgerne. Gribskov kommune har dog i følge telelovens §60 b mulighed for at tilbyde wi-fi i turistområder, men må ikke skade konkurrencen i forhold til private udbydere af internetadgang.

Nedenfor er de væsentligste forhold listet:

 1. Lovgivningen giver mulighed for at turister har mulighed for wi-fi adgang i 1 times pr. døgn for hver enhed. Eksempler på enheder er smartphone, tablets eller bærbar computer. Gribskov kommune skal sikre at enheder kun har adgang i en time pr. døgn samlet for alle hotspots i kommunen.
 2. Lovgivningen giver mulighed for udendørsdækning i turistområder for internationale turister, men der er ikke noget krav om brugerne skal identificeres sig som turister.
 3. Hotspots – ikke sammenhængende net. Den gratis adgang skal tilbydes som hotspots, dvs. en punktvis adgang. Der må ikke være tale om sammenhængen adgang i større områder, f.eks. i hele kommunen. Det er ikke defineret, hvor stort et området der kan dækkes, andet end et mindre område f.eks. i en park eller et andet afgrænset område, hvor der foregår aktiviteter rettet mod international turisme.
 4. Vi må ikke bruge Gribskov kommunes net. Det skal være en privat udbyder. Nettet skal være være ejet af et privat selvskab.


Øvrige forhold der bør tages i betragtning
Roaming afgifter afskaffes
Roaming afgifter for EU afskaffes d. 15.06.2017. Afskaffelsen betyder, at telefonkunder i EU kan bruge data uden det koster ekstra. Man kan som forbruger gøre brug af den indkøbte data i alle 28 EU-lande, uden at det koster ekstra.

Det bør drøftes, hvorvidt de nye regler omkring roaming kan have indvirkning på behovet for at etablere gratis wi-fi.

Gratis trådløs internetforbindelse inden 2020
EU-Kommissionen  har d. 29. maj vedtaget et forslag om Gratis wi-fi til alle europæere. Dette hedder WiFi4EU. Det betyder at alle europæiske landsbyer og byer udstyres med gratis trådløs internetforbindelse omkring de vigtigste centre for det offentlige liv inden 2020.
 
Man skal ansøge om midler til udstyr, opsætning og installation. Vedligeholdes og dataforbrug skal den lokale myndighed afholde (Gribskov Kommune).
 
”WiFi4EU skal fungere på en enkel og ikke-bureaukratisk måde, f.eks. ved hjælp af onlineansøgning, betaling med vouchere og lempelige overvågningskrav.
 
Administrationens vurdering
Med baggrund i udvikling på området, ses det hensigtsmæssigt, at afvente yderligere undersøgelse. Ændrede afgifter for roaming vurderes at begrænse behovet for gratis wi-fi, og det ses derfor hensigtsmæssigt, at afvente nærmere oplysninger om WiFi4EU, før der iværksættes yderligere undersøgelse eller tiltag.


Lovgrundlag
Telelovens §60 b

Økonomi


Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

 1. at administrationen ikke gennemføre undersøgelse vedr. gratis wi-fi jf. budgetaftalen.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Teknisk Udvalgs beslutning den 16-08-2017:

 1. Anbefalingen tiltrådt


Bo Jul Nielsen fraværende

Økonomiudvalgets beslutning den 28-08-2017:
Anbefalet at følge anbefalingen fra Teknisk Udvalg med den tilføjelse at administrationen udarbejder forslag til et testspot med livredningstjenestens udstyr.

For: V, O, C (5)
Imod: A, G, Å (4)

A, G, Å tilkendegiver til protokollen, at de mener, at udvalget bør følge anbefalingen fra Teknisk Udvalg uden ændringer/tilføjelser.


Byrådets beslutning den 04-09-2017:
Behandling udsat.Beslutning
Besluttet at Brian Lyck Jørgensen som formand for Teknisk Udvalg og Anders Gerner Frost som formand for Redningsudvalget tage et møde om sagen.

197. Ny vej, Græsted-Gilleleje - behandling af løsningsforslag
00.01Ø00 - 2017/05136

Sagsfremstilling
Introduktion
Teknisk Udvalg behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet. Det skal besluttes, om der i forbindelse med Ny vej, Græsted-Gilleleje, strækningen mellem Ålekistevej og Parkvej, fortsat skal arbejdes videre med et ”vestligt” løsningsforslag.

Baggrund
Den 08.10.2014 traf Teknisk Udvalg beslutning om linjeføring af Ny vej, Græsted-Gilleleje mellem Græsted og Ålekistevej – ny linjeføring langs banen. Samtidig bad Teknisk Udvalg Administrationen om flere løsningsforslag for linjeføring mellem Ålekistevej og Parkvej i Gilleleje. Den 18.02.2015 fik Teknisk Udvalg fremlagt et handlekatalog med to mulige løsningsforslag for linjeføring mellem Ålekistevej og Parkvej, se bilag 1. Teknisk Udvalg tog handlekataloget til efterretning og satte det videre arbejde i bero.

Sagens forhold
De to mulige løsningsforslag, der blev fremlagt for Teknisk Udvalg den 18.02.2015, er:
1. Udvidelse af den eksisterende vej (Pårupvej) mellem Ålekistevej og Parkvej.
2. Anlæg af ny vej beliggende vest for Entreprenørfirmaet Nordkysten A/S.

Bemærkninger til løsningsforslagene:
Løsningsforslag 1 – udvidelse af den eksisterende vej
Ved bibeholdelse af den eksisterende vej sker der ikke markante ændringer i udgifter til drift og vedligeholdelse. Der vil ske en forbedring af fremkommeligheden, da hastighedsbegrænsningen stiger til 80 km/t, dog fortsat med begrænset overhalingsmuligheder. Uændrede adgangsforhold til private ejendomme og lokale veje, der kan skabe farlige situationer.

Løsningsforslaget får arealmæssige konsekvenser for flere ejendomme langs den eksisterende vej. Det endelige omfang heraf kendes ikke, før projektering af vejen er gennemført. Løsningsforslaget forbedrer ikke forholdene for lette trafikanter/cyklister. Anlæg af cykelsti øger de arealmæssige konsekvenser for de omkringligende ejendomme.
Det vil være muligt at gennemføre løsningsforslaget i etaper. Dette løsningsforslag har den laveste anlægsudgift.

Ud fra en indledende undersøgelse af miljøforhold foretaget i foråret 2017, se bilag 2, vurderes dette løsningsforslag at have færrest risici. Der er ved undersøgelsen ikke observeret væsentlige forhold ved den eksisterende vej.
Løsningsforslag 2 – anlæg af ny vej
Ved anlæg af ny vej øges udgifter til drift og vedligeholdelse, da den eksisterende vej fortsat skal vedligeholdes. Der vil ske en øget forbedring af fremkommeligheden, da hastighedsbegrænsningen stiger til 80 km/t samt et øget overhalingssigte. Vejadgang til private ejendomme og øvrige lokale veje minimeres. Mulighed for anlæg af cykelsti i tilknytning til ny vej eller anvende eksisterende vej.

Løsningsforslaget får arealmæssige konsekvenser og kræver det største arealmæssige opkøb. Det endelige omfang heraf kendes ikke før projektering af vejen er gennemført, men det vurderes hovedsageligt at bestå af marker og andre naturarealer. Dette løsningsforslag har den højeste anlægsudgift.

Ud fra en indledende undersøgelse af miljøforhold foretaget i foråret 2017, se bilag 2, vurderes dette løsningsforslag at have flest risici. Den nye vej vil forløbe gennem flere større mark-, natur- og rekreative områder. Naturområderne består i dag af mose, småsøer og eng. I disse områder er der observeret flere paddearter herunder beskyttede og fredede frøer og områderne vurderes at være yngle- og rasteområder for disse arter.

Området beliggende vest for Entreprenørfirmaet Nordkysten A/S er et af de større sammenhængende grønne områder i lokalområdet. Sammenhængen af området er vigtigt for paddernes samlede populationsstørrelse. Etablering af en vej gennem området vil have flere negative virkninger. Den ene er den direkte effekt af sløjfning af levesteder for padderne, den anden er fragmenteringen/opdelingen af levestederne, som etablering af en trafikeret vej vil medføre. Såfremt der etableres en vej igennem området, skal der indarbejdes en række afværgeforanstaltninger.

Herudover vurderes områderne at være behæftede med væsentlige geotekniske udfordringer og der er risiko for at dele af strækningen kræver ekstra fundering.

Opsamling
Løsningsforslag 2 – anlæg af ny vej beliggende vest for Entreprenørfirmaet Nordkysten A/S vurderes at være behæftet med risici særligt vedrørende natur-, miljø- og geotekniske forhold, der har indvirkning på anlægsudgiften. Dette løsningsforslag vurderes dog vejteknisk at være bedst, hvor der opnås de bedste forhold for bilister og lette trafikanter.

Løsningsforslag 1 - udvidelse af den eksisterende vej vurderes at være behæftet med færrest risici vedrørende natur-, miljø- og geotekniske forhold. Dette løsningsforslag giver dog den mindste forbedring for trafikanter.


Lovgrundlag

 • Lov nr. 1520 af den 27. december 2014 om offentlige veje m.v.
 • Bekendtgørelse nr. 447 af den 10. maj 2017 om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfatter af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).


 • ØkonomiBilag
Bilag 1 TEK 16-08-2017 Handlekatalog december 2014 Dok.nr. 2017/05136 007

Bilag 2 TEK 16-08-2017 Padderegistrering Dok.nr. 2017/05136 006Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

 1. At løsningsforslag 2 - anlæg af ny vej vest for Entreprenørvirksomheden Nordkysten A/S ikke indgår i det fremtidige arbejde med projektet Ny vej, Græsted-Gilleleje.

Eller
2. At løsningsforslag 2 - anlæg af ny vej vest for Entreprenørvirksomheden Nordkysten A/S fortsat indgår i det fremtidige arbejde med projektet Ny vej, Græsted-Gilleleje.


Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Teknisk Udvalgs beslutning den 16-08-2017:
O og V (3) stemte for
Ø (1) tog forbehold

 1. Anbefalingen tiltrådt
 2. Udgår


Bo Jul Nielsen fraværende

Økonomiudvalgets beslutning den 28-08-2017:
1. - 2. Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at følge anbefalingen fra Teknisk Udvalg.


Byrådets beslutning den 04-09-2017:
Behandling udsat.Beslutning
Ændringsforslag fra Enhedslisten
Sagen sendes tilbage til Teknisk Udvalg med henblik på belysning af en tredje linjeføring fra Borup Pårup (berigtigelse indarbejdet 14.09.2017) over kanalen med sammenfletning ved rundkørsel og videre hen mod Helsingør.

For: Ø (1)
Imod: V, O, C, G, A (21)
Undlod at stemme: Å (1)

Ændringsforslag ikke tiltrådt.

Ændringsforslag fra Socialdemokratiet
Anbefalingen fra Økonomiudvalget tiltrådt med den tilføjelse at andre vejføringsmuligheder indgår i den videre behandling.

Ændringsforslag tiltrådt af alle.
198. Cykelsikring på Tingbakken
05.02A52 - 2016/05082

Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet.

Baggrund
Ved budgetforlig i efteråret 2016 blev der rejst ønske om cykelsikring af Tingbakken. Ønske om dobbeltrettet cykelsti har tidligere været rejst i Græsted-Gilleleje Kommune. Daværende prisoverslag var ca. 3,5 - 4,0 mill. kr. Ved budgetforliget i 2016 blev det besluttet, at der skulle undersøges mulighederne for en billigere løsning.

Prisbillig cykelsikring
Der har været dialog med Nordsjællands Politi om mulighederne for en meget billig løsning.

Følgende forslag til prisbillig cykelsikring af Tingbakken er drøftet:

 • Hele Tingbakken indlemmes i byzone.
 • Den nuværende lokale hastighedsbegrænsning på 40 km/t fastholdes
 • Afmærkning med 2 i 1 vej fjernes
 • Der afmærkes med dobbeltrettet cykelsti langs vejens syd side
 • Der etableres en adskillelse mellem kørebane og dobbeltrettet cykelsti med afmærkning og kantpæle pr. 3,0 meter eller tættere
 • Kørebaner reduceres til en minimums bredde og afmærkes med kantlinie og alm. varslingslinie


Løsningsforslaget har været taget til dialog med Esrum Borgerforening og Tingbakkeskolens ledelse og skolebestyrelse, som har tilkendegivet sig positivt for løsningen.

Anbefaling
Administrationen anbefaler at ovennævnte løsning for cykelsikring af Tingbakken gennemføres.

Jf. Budgetaftalen er der i 2017 afsat et budget på 2 mio. kr. til at gøre Tingbakkeskolen mere attraktiv, herunder en forbedring af sikkerheden for de bløde trafikanter på strækningen fra Esrum til Tingbakkeskolen.

Det er alternativt foreslået, at projektet finansieres af anlægsmidler afsat til cykelstier.


Lovgrundlag
Lov om Offentlige veje, nr. 1520 af 27. december 2014 Kapitel 2 § 8

Økonomi
Der er beregnet et overslag for ovennævnte løsning på ca. 400.000,- kr. Opgaven kan gennemføres via vejdriftens entrepriser og kræver ikke særskilt udbud.

Jf anbefaling foreslås det, at projektet finansieres via afsat budget i 2017 på 1,8 mio. kr. vedr. "Cykelstier".

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet

 1. at iværksætte det foreslåede projekt til cykelsikring
 2. at frigive 400.000 kr. af afsat budget til CykelstierUdvalgenes anbefalinger/indstillinger
Teknisk Udvalgs beslutning den 16-08-2017:
1.-2. Anbefalingen tiltrådt

Bo Jul Nielsen fraværende

Økonomiudvalgets beslutning den 28-08-2017:
1. - 2. Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at følge anbefalingen fra Teknisk Udvalg.


Byrådets beslutning den 04-09-2017:
Behandling udsat.Beslutning
1. - 2. Tiltrådt.

199. Skovgårdsvej 44/Vestergade 101 - projektforslag for etablering af fjernvarme
030186 - 2017/20921

Sagsfremstilling
Introduktion
Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet.

Sagen behandles med henblik på at træffe beslutning om, hvorvidt projektforslag om udvidelse af forsyningsområde og ændring af områdeafgrænsningen mellem fjernvarme og naturgas til forsyning af boliger på Skovgårdsvej 44/Vestergade 101 i Helsinge skal sendes i høring hos berørte parter. Samtidig skal det besluttes om Helsinge Fjernvarme skal yde kompensation til naturgasdistributionsselskabet, hvis projektforslaget godkendes.

Baggrund
Gribskov Kommune har givet byggetilladelse til etablering af otte nye rækkehuse, samt renovering af eksisterende hus på ejendommen Skovgårdsvej 44/Vestergade 101, Helsinge. Området hvor ejendommen er beliggende, er i kommunens varmeplan udlagt til område med naturgas. Der er ikke tilslutningspligt. Bygherre ønsker at forsyne husene med fjernvarme og har derfor kontaktet Helsinge Fjernvarme med henblik på at undersøge mulighederne for fjernvarme. Helsinge Fjernvarme vil gerne forsyne husene med fjernvarme og har derfor fremsendt projektforslag til godkendelse af kommunen.


Sagens forhold
Projektforslaget er udarbejdet i henhold til projektbekendtgørelsen. Før kommunen kan godkende projektforslaget skal der foretages en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet ud fra projektforslaget. Projektet kan kun godkendes, hvis det viser at fjernvarme er det mest samfundsøkonomisk fordelagtige.

Projektbeskrivelse
Den eksisterende ejendom på Skovgårdsvej 44/Vestergade 101 har tidligere været opvarmet med oliefyr, mens de otte rækkehuse er nybyggeri. Området er udlagt til naturgas og det er HMN Naturgas der forsyner området med naturgas. I projektforslaget er fjernvarme derfor vurderet i forhold til alternativet, som er naturgas.

HMN Naturgas har oplyst, at en del af husene vil kunne nås med en stikledning, men at det vil være nødvendigt at anlægge omkring 75 meter distributionsledning for at nå alle huse. Ejendommen ligger ca. 200 meter fra den nuværende afgrænsning til fjernvarme og for at forsyne husene med fjernvarme vil Helsinge Fjernvarme skulle etablere en hovedledning fra det eksisterende ledningsnet, samt stikledninger til de enkelte huse.

Bruger- og selskabsøkonomi
En beregning af brugerøkonomien viser, at udgifterne set over en 20-årig periode er lavere for fjernvarme end for naturgas. Den eksisterende bolig vil således få en samlet udgift på 967.488 kr. ved fjernvarme, mens den samlede udgift for naturgas vil være 988.458 kr.

For rækkehusene vil udgiften for fjernvarme være 84.302 kr. pr. bolig, mens udgiften for naturgas vil være 111.744 kr. pr. bolig.

Selskabsøkonomisk vil der i henhold til projektforslaget være et overskud på 277.367 kr. efter 20 år for Helsinge Fjernvarme.

Samfundsøkonomi
Samfundsøkonomien er beregnet over en 20-årig periode. Beregningen viser, at der er en projektfordel på 181.681 kr. ved fjernvarme i forhold til naturgas. Det vil sige, at fjernvarme i henhold til projektforslaget er det samfundsmæssigt mest fordelagtige.

Der er foretaget følsomhedsanalyse der viser, at projektet er robust overfor ændringer i anlægsinvesteringen og ændring i brændselspriser.

Energi og miljø
Emissionerne er en smule højere fra fjernvarme end for naturgas, hvilket skyldes den motordrift, der er indregnet i projektforslaget. Ved værdisætningen af emissionerne bliver emissionerne fra fjernvarme dog lavere end emissionerne fra naturgas, hvilket skyldes at værdien af emissionerne (kr./enhed) er højere for individuel naturgas end for fjernvarme.

Krav om kompensation ved ændring af områdeafgrænsningen
I henhold til projektbekendtgørelsen, kan kommunalbestyrelsen kun godkende projekter, der ændrer et områdes forsyningsform fra individuel naturgasforsyning til fjernvarme, hvis varmedistributionsvirksomheden yder en økonomisk kompensation til naturgasdistributionsselskabet.

Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om kompensationens grundlag på baggrund af de kriterier der er fastlagt i bekendtgørelsen. I henhold til kriterierne skal der betales kompensation for ejendomme, som naturgasdistributionsselskabet forsyner på det tidspunkt, hvor projektet modtages af kommunen til godkendelse, og som skifter fra individuel naturgasforsyning til fjernvarme.

Der betales desuden kompensation for ejendomme, der ikke skifter direkte til fjernvarme, men hvor skiftet til fjernvarme finder sted inden for tre år efter opsigelsen af naturgasleverancen. Kompensation betales for ejendomme, der er beliggende i det område, der har ændret forsyningsform, og for ejendomme, der kan nås med en stikledning fra fjernvarmenettet i dette område.

Der er ikke nogen af de ejendomme som fremover skal forsynes med fjernvarme der tidligere har haft naturgas.,

Vurdering og anbefaling
Projektforslaget for forsyning af Skovgårdsvej 44/Vestergade 101 viser en positiv samfundsøkonomi, samt positiv bruger- og selskabsøkonomi. Energi- og miljømæssigt er emissionen fra naturgas en smule lavere end for fjernvarme, men værdimæssigt er fjernvarme lavere.

Det er samlet set administrationens vurdering, at projektforslaget kan sendes i høring hos de berørte parter og at det samtidig kan vedtages, at projektet kan endeligt godkendes efterfølgende såfremt, der ikke indkommer negative høringssvar af væsentlig karakter. Det er yderligere administrationens vurdering, at der ikke skal betales kompensation til naturgasforsyningen ved ændring af områdeafgrænsningen, da der ikke er nogen af de ejendomme der fremover skal forsynes med fjernvarme, der tidligere har haft naturgas.


Lovgrundlag
Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, BEK nr 825 af 24/06/2016 (projektbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning, LBK nr 523 af 22/05/2017 (varmeforsyningsloven)

Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune

Høring
Projektforslaget skal sendes i høring i fire uger hos de berørte parter, hvilket jf. projektbekendtgørelsen omfatter berørte forsyningsselskaber, kommuner og grundejere, der skal afgive areal eller pålægges servitut. Eftersom ingen grundejere skal afgive areal eller pålægges servitut, er høringspligten begrænset til berørte forsyningsselskaber, herunder HMN Naturgas, samt Gribskov Kommune.

Det indstilles, at projektforslaget betragtes som godkendt, såfremt der ikke modtages nogen negative høringssvar i høringsperioden. Hvis der modtages negative høringssvar, der vurderes at være væsentlige for projektet, vil sagen blive forelagt for udvalget igen.

Bilag
Bilag 1 TEK 18-08.17 Projektforslag udvidelse af forsyningsområde og ændring af områdeafgrænsning til forsyning af Skovgårdsvej 44/Vestergade 101 Dok. nr. 2017/20921 013

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet, at:

 1. sende projektforslaget i høring hos berørte parter.
 2. godkende projektforslaget, forudsat der ikke indkommer negative svar af væsentlig karakter i høringsperioden.
 3. genoptage projektforslaget til fornyet politisk behandling, såfremt der indkommer negative høringssvar af væsentlig karakter.
 4. godkende, at Helsinge Fjernvarme ikke skal yde økonomisk kompensation til naturgasdistributionsselskabet.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Teknisk Udvalgs beslutning den 16-08-2017:
1.-4. Tiltrådt

Bo Jul Nielsen fraværende

Økonomiudvalgets beslutning den 28-08-2017:
1. - 4. Anbefalet.


Byrådets beslutning den 04-09-2017:
Behandling udsat.Beslutning
1. - 4. Tiltrådt.

200. Indledning af ekspropriationsproces til sikring af eksisterende spildevandsledning på privat ejendom, Hasselvej 19 3200 Helsinge
019991 - 2016/10410

Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet.

Gribvand Spildevand A/S har anmodet Gribskov Kommune om at igangsætte og gennemføre en ekspropriationsproces til sikring af en eksisterende spildevandsledning på privat ejendom Hasselvej 19, 3200 Helsinge.

Baggrund
Spildevandsledningen, der ejes af Gribvand Spildevand A/S, løber over den private ejendom matr. nr. 7hc Helsinge By, Helsinge, beliggende Hasselvej 19, 3200 Helsinge. Spildevandsledningens placering på ejendommen fremgår af den vedlagte ekspropriationsplan, bilag 1.

Spildevandsledningen er optaget i Gribskov Kommunes spildevandsplan, men ledningen er ikke ved etablering sikret ved en tinglyst deklaration på ejendommen.

Da ejendommens ejer har været uvidende om ledningens eksistens, har ejer opført 2 bygninger oven på ledningen.

Gribvand Spildevand A/S ønsker at sikre ledningen på ejendommen ved tinglysning af vedlagte deklarationstekst, bilag 2. Der er enighed mellem ejer af ejendommen og Gribvand Spildevand A/S om indholdet af deklarationsteksten.

Ejer er indforstået med tinglysning af deklarationen, men Gribvand Spildevand A/S og ejer har ikke kunnet opnå enighed om erstatningen i anledning af den rådighedsindskrænkning på ejendommen, som deklarationen indebærer.

Kommunalbestyrelsen kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 58 træffe afgørelse om ekspropriation til fordel for et spildevandsanlæg, herunder til sikring af allerede etablerede anlæg.

Der er ca. 200 ejendomme i området, der forsynes via den pågældende spildevandsledning. Spildevandsledningens opretholdelse og sikring ved tinglysning af deklarationen er afgørende for den fortsatte forsyning af disse ejendomme. Bilag 3 viser med grøn illustration de ejendomme, der i dag forsynes via ledningen.

Kommende proces
En ekspropriation til fordel for et spildevandsanlæg kan ske med hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens §§ 58-64. Ifølge § 60-61 skal ekspropriationen ske efter bestemmelserne i Lov om offentlige veje, både processen og erstatningsfastsættelsen.

Forløbet vil således være, at efter den politiske beslutning om at iværksætte en ekspropriation indkalder kommunen til åstedsforretning, både direkte til ejer og ved offentliggørelse på kommunens hjemmeside og 'Ugeposten'. Indkaldelsen skal sendes med 4 ugers frist regnet fra den dag ejer får besked og indkaldelsen ligger på kommunens hjemmeside.

Til åstedsforretningen skal mindst et medlem af Byrådet deltage og lede selve åstedsforretningen. Der føres en protokol fra mødet. Under åstedsforretningen kan der fremsættes forslag til erstatning, selvfølgelig med forbehold for ekspropriationens vedtagelse i Byrådet. Ejer af ejendommen har en frist på 4 uger til at fremkomme med sine eventuelle bemærkninger til protokollen, herunder om ejer accepterer erstatningsbeløbet. Først herefter kan der træffes endelig beslutning om ekspropriation.

Beslutningen om ekspropriation vil blive politisk behandlet i Teknisk Udvalg og i Økonomiudvalget med beslutning i Byrådet. Hvis Byrådet beslutter, at der skal ske en ekspropriation meddeles dette samt erstatningstilbuddet til ejer.

Ejer kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet jf. Miljøbeskyttelseslovens kap. 11 over selve ekspropriationsbeslutningen. Klagefristen er 4 uger.

Er der ikke enighed om erstatningens størrelse, hvilket vil fremgå af ejers kommentarer til protokollen for åstedsforretningen, skal kommunen indbringe erstatningsspørgsmålet for Taksationskommissionen senest 8 uger fra ekspropriationsbeslutningen eller, såfremt den er påklaget, 4 uger fra Natur- og Miljøklagenævnet afgørelse.

Taksationskommissionens afgørelse om erstatningsspørgsmålet indeholder en klagevejledning, hvorefter ejer inden for 4 uger kan påklage Taksationskommisionens afgørelse til Overtaksationskommissionen.

Ejer kan, inden 6 måneder, indbringe Overtaksationskommissionens for domstolene.


Lovgrundlag
Miljøbeskyttelsesloven lovbekendtgørelse nr. 1189 af 27. september 2016 § 58-64.
Lov om offentlige veje m.v. Lovbekendtgørelse nr 1520 af 27. januar 2014 kapitel 10.

Økonomi
Erstatning betales af Gribvand Spildevand A/S

Høring
Ejer og Gribvand Spildevand A/S har haft dialog og begge parter er enige om deklarationsteksten, men der er ikke opnået enighed om erstatningens størrelse.

Bilag
Bilag 1 TEK 16-8-2017. Ekspropriationsplan over spildevandsledning Hasselvej 19 3200 Helsinge, . Dok.nr. 2016/10410 036

Bilag 2 TEK 16-8-2017. Deklarationstekst Hasselvej 19, 3200 Helsinge. Dok.nr. 2016/10410 037

Bilag 3 TEK 16-8-2014. Kort over ejendomme der benytter ledning Hasselvej 19, 3200 Helsinge. Dok.nr. 2016/10410 038


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

 1. at bemyndige administrationen til at igangsætte ekspropriationsproces til sikring af eksisterende spildevandsledning på privat ejendom Hasselvej 19, 3200 Helsinge, herunder afholde åstedsforretning
 2. at der udpeges et medlem af Byrådet til at lede åstedsforretningen som planlægges afholdt den 12.10.2017 kl. 10
 3. at sagen tages op til fornyet politisk behandling, når åstedsforretningen er afholdt og fristen for bemærkninger er udløbetUdvalgenes anbefalinger/indstillinger
Teknisk Udvalgs beslutning den 16-08-2017:
1. Anbefalingen tiltrådt
2. Det anbefales at Brian Lyck Jørgensen udpeges
3. Anbefalingen tiltrådt

Bo Jul Nielsen fraværende

Økonomiudvalgets beslutning den 28-08-2017:
1. - 3. Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at følgende anbefalingen fra Teknisk Udvalg.


Byrådets beslutning den 04-09-2017:
Behandling udsat.
Beslutning
1. - 3. Anbefalingen fra Teknisk Udvalg tiltrådt med den tilføjelse at både Brian Lyck Jørgensen som formand for Teknisk udvalg og Knud Antonsen som næstformand for Teknisk Udvalg udpeges.

201. Tillæg nr. 9 til spildevandsplanen - frivillig kloakering af 21 ejendomme i Rågeleje Udsholt området
06.00P00 - 2015/25950

Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet.

Byrådet vedtog 25.04.2016 tillæg nr. 9 til spildevandsplanen, der handlede om frivillig kloakering af 27 ejendomme i Rågeleje Udsholt området.

Imidlertid var der fejl i den lodsejerliste som Gribvand Spildevand A/S havde fremsendt til sagsbehandlingen. Tillægget lægges derfor op til fornyet behandling.

De nu 21 ejendomme vil blive kloakeret for husspildevand med nedsivning af tag- og overfladevand ved en udvidelse af kloakopland RGL03SN. Gribvand Spildevand A/S har haft kontakt med de pågældende ejere af ejendommene, som alle har tilkendegivet, at de ønsker offentlig kloakering.


Lovgrundlag
Miljøbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse, LBK nr. 1189 af 27/9 2016 § 32

Lov om miljøvurdering af planer og programmer, lovbekendtgørelse, LBK nr. 939 af 3. juli 2013

Økonomi
Udgifterne til kloakering afholdes af Gribvand Spildevand A/S. Kloakering på egen grund samt tilslutningsbidrag afholdes af grundejer.

Miljøforhold
Planen er screenet efter 'Lov om miljøvurdering', det er vurderet, at planen ikke skal miljøvurderes.

Høring
Forslag til tillæg til spildevandsplanen skal i 8 ugers offentlig høring inden endelig vedtagelse. Der er krav om annoncering på kommunens hjemmeside.


Bilag
Bilag til TEK 16-8-2017. Udkast til tillæg nr. 9 til spildevandsplanen - frivillig kloakering af 21 ejendomme i Rågeleje Udsholt. Dok.nr. 2016/25950 096Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

 1. at tillægget til spildevandsplanen sendes i offentlig høring i 8 uger
 2. at tillægget betragtes som vedtaget, hvis der ikke indkommer væsentlige indsigelser i høringsperioden
 3. at tillægget bringes op til fornyet politisk behandling, såfremt der indkommer væsentlige høringssvar
 4. at godkende at planen ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering og konsekvensvurderingUdvalgenes anbefalinger/indstillinger
Teknisk Udvalgs beslutning den 16-08-2017:
1.-4. Anbefalingen tiltrådt

Bo Jul Nielsen fraværende

Økonomiudvalgets beslutning den 28-08-2017:
1. - 4. Anbefalet.


Byrådets beslutning den 04-09-2017:
Behandling udsat.Beslutning
1. - 4. Tiltrådt.

202. Udkast til tillæg nr. 13 til spildevandsplanen - Tofteområdet
06.01P00 - 2016/38652

Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet.

Formålet med tillæg nr.13 til Gribskov Kommunes Spildevandsplan 2013-2017 er at skabe det planmæssige grundlag for kloakering af 10,89 ha erhvervsområde beliggende i Tofteområdet i Helsinge. Området separatkloakeres.
Det samlede erhvervsområde er omfattet af forslag til lokalplan 512.17.
Området er i dag delvist omfattet af spildevandsplanen, så den yderligere kloakering sker som udvidelser af oplandene HEL12S og HEL13S.
Kloakeringen forudsættes at ske på privat foranledning. Skal kloakken efterfølgende overtages af Gribvand Spildevand A/S, skal det aftales med Gribvand Spildevand A/S inden udførelse.

Spildevand
Spildevandet afledes i eksisterende kloak til Helsinge Renseanlæg, der har kapacitet til udvidelsen.

Regnvand
Regnvandet afledes gennem 2 eksisterende regnvandsudløb til Ammendrup Å. Der vil i tilslutningstilladelserne for de kommende ejendomme/virksomheder i de to udvidelser af kloakpoplandene samt for ejendomme beliggende i de nuværende kloakoplande, hvor befæstelsesgraden udvides i forhold til nuværende forhold, blive krævet, at der etableres lokal forsinkelse på de enkelte matrikler. Forsinkelsen skal sikre, at der ikke afledes mere end 1 l/s/reduceret ha. Der vil heller ikke være mulighed for overløb til regnvandskloakken.


Lovgrundlag
Miljøbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse, LBK nr. 1189 af 27/9 2016 § 32

Lov om miljøvurdering af planer og programmer, lovbekendtgørelse, LBK nr. 939 af 3. juli 2013


Økonomi
Etablering af kloakering for spildevand og regnvand i de to udvidelser af eksisterende kloakoplande, forestås af enten Gribvand Spildevand A/S eller de omfattede matrikler i et fællesprivat kloakfællesskab afhængig af de kommende matrikulære forhold og udbygningstakten i områderne.

Miljøforhold
Planen er screenet efter 'Lov om miljøvurdering'. Det er vurderet, at planen ikke medfører væsentlig indvirkning på miljøet og at planen derfor ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

Høring
Forslag til tillæg til spildevandsplanen skal i 8 ugers offentlig høring inden endelig vedtagelse. Der er krav om annoncering på kommunens hjemmeside.


Bilag
Bilag til TEK 16/8 2017. udkast til tillæg nr. 13 til spildevandsplanen - Tofteområdet. Dok.nr. 2016/38652 017

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

 1. at tillægget til spildevandsplanen sendes i offentlig høring i 8 uger
 2. at tillægget betragtes som vedtaget, hvis der ikke indkommer væsentlige indsigelser i høringsperioden
 3. at tillægget bringes op til fornyet politisk behandling, såfremt der indkommer væsentlige høringssvar
 4. at godkende at planen ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering og konsekvensvurderingUdvalgenes anbefalinger/indstillinger
Teknisk Udvalgs beslutning den 16-08-2017:
1.-4. Anbefalingen tiltrådt

Bo Jul Nielsen fraværende

Økonomiudvalgets beslutning den 28-08-2017:
1. - 4. Anbefalet.


Byrådets beslutning den 04-09-2017:
Behandling udsat.Beslutning
1. - 4. Tiltrådt.
203. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 for et blandet byområde ved Vesterbrogade i Gilleleje - godkendelse til offentlig fremlæggelse
012497 - 2017/12299

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget behandlede sagen på et ekstraordinært udvalgsmøde den 12. juni 2017. Økonomiudvalget beslutte samme dag at udsætte sin behandling af sagen til økonomiudvalgsmøde i august.

Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet med henblik på godkendelse af Forslag til kommuneplantillæg nr. 10 til offentlig fremlæggelse.

Plan- og MIljøudvalget besluttede den 29.05.2017 at udsætte behandling af sagen, indtil der er afholdt et borgermøde. Borgermødet afholdes den 07.06.2017, dvs. efter at dagsorden til Plan- og Miljøudvalgets og Økonomiudvalgets møder er udsendt. Essens af drøftelserne på borgermødet vil derfor blive forelagt på de to udvalgs møder, så de kan indgå i udvalgenes behandling af sagen.

Baggrund og formål
Kommuneplantillægget omhandler et område i den vestlige del af Gilleleje.
Området er beliggende mellem den grønne, fredede kile og Vesterbrogade.
Kommuneplantillægget omfatter det område, der tidligere blev anvendt til offentligt formål med plejehjem og rådhus, og senest bibliotek og museum samt andre offentlige, kulturelle formål og til foreningslivet i Gilleleje. Tillægget omfatter del af matr. nr. 3r Gilleleje by, Gilleleje. Området er på ca. 7.650 m2.

Ejendommen har været udbudt til salg, og Byrådet har i december 2016 godkendt en betinget købsaftale, der forudsætter, at der udarbejdes et kommuneplantillæg og lokalplan før salget kan gennemføres. Parallelt med dette forslag til kommuneplantillæg nr. 10 er der ligeledes udarbejdet et forslag til lokalplan 315.19. Lokalplanforslaget behandles som særskilt punkt på dagsordenen.

Køber ønsker at ombygge de eksisterende bygninger til badehotel med konferencefaciliteter, restaurant, wellness og spa samt mulighed for etablering af lejligheder til ferieformål. Herudover ønsker køber, at der kan opføres nyt byggeri på ejendommen, placeret mellem det gamle plejehjem og Vesterbrogade. Dette byggeri skal kunne rumme hotelfunktioner, lejligheder til ferieformål eller boliger.Den gældende Kommuneplan 2013-2025
Området er i den gældende kommuneplan 2013-2025 omfattet af rammebestemmelse 2.D.08 for Gilleleje Museum og Bibliotek, der udlægger området til offentlige formål, som skole, institutioner for børn, unge og ældre, kursusvirksomhed, bibliotek, museum, kulturlokaler m.v. Der kan ikke etableres butikker i området.
Bebyggelsesprocent: Max. 45
Bygningshøjde: Max. 2½ etage og Max. 13 m

Da området ikke længere skal anvendes til offentlige formål, er det nødvendigt at lave et kommuneplantillæg, med nye rammer for den ændrede anvendelse af området.

Kommuneplantillæg nr. 10 har til formål, at ændre anvendelsen af området, således at området fremadrettet udlægges som område til blandet byområde, med rammebetegnelsen 2.BB.01.

Luftfotoet viser afgrænsningen af rammeområdet.


Forslag til nye rammebestemmelser
I forbindelse med udbuddet af ejendommen er der taget stilling til at ejendommen kan fortættes med ny bebyggelse. Kommuneplantillægget foreslår, at anvendelsen fastsættes til Blandede byformål, med blanding af erhverv og bolig. Privat service (så som hotel, lejligheder til ferieformål, restauration med udeservering, spa-wellness, konferencefaciliteter m.v., herunder selskabslokaler og kursusfaciliteter) samt mulighed for etablering af boliger.
Bebyggelsesprocenten fastsættes til 71% for området under ét.
Den maksimale bygningshøjde justeres til 3½ etage og 13,5 m.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 10 kan ses i bilag 1.Screening for miljøvurdering
Der er udarbejdet miljøscreening i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). På baggrund af miljøscreeningen vurderer administrationen, at planen ikke skal miljøvurderes. Begrundelsen herfor er, at der er tale om en mindre udbygning af lokal karakter, og der ikke er fundet forhold af væsentlig miljømæssig betydning.

Screening for miljøvurdering kan ses i bilag 2

Anbefaling
Administrationen anbefaler at forslaget til kommuneplantillæg nr. 10 godkendes til offentlig fremlæggelse, og at der ikke skal laves en miljøvurdering af planforslaget.


Lovgrundlag
Lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23/11/2015 om Lov om planlægning
Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10/05/2017 om Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)
Kommuneplan 2013-25 Gribskov Kommune

Økonomi
Sagen har ingen direkte bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune.

Høring
Forslaget til kommuneplantillæg vil efter godkendelse blive sendt i offentlig høring i mindst 8 uger, jf Planlovens § 24.

Bilag
Bilag 1 - Forslag til kommuneplantillæg nr. 10 ved Vesterbrogade i Gilleleje Dok.nr. 2017/12299 001

Bilag 2 - Miljøscreening af forslag til kommuneplantillæg nr. 10 og lokalplan nr. 315.19 Dok.nr. 2017/12299 002


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

 1. at godkende forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 til offentlig fremlæggelse,
 2. at godkende at planforslaget ikke skal miljøvurderesUdvalgenes anbefalinger/indstillinger
Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 29-05-2017:
Sagen udsættes mhp afholdelse af borgermøde 07.06.2017

Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 12-06-2017:

 1. Anbefalingen tiltrådt.
 2. Anbefalingen tiltrådt.

Brian Lyck Jørgensen fraværendeØkonomiudvalgets beslutning den 12-06-2017:
Behandling af punktet udsat til næste Økonomiudvalgets møde i forbindelse af godkendelse af dagsorden.

Fraværende: Anders Gerner Frost

Økonomiudvalgets beslutning den 28-08-2017:
1. - 2. Anbefalet.

Inhabil: Kim Valentin (V) deltog ikke i behandling af sagen på grund af inhabilitet.
Fraværende: Jonna Præst (O).

Byrådets beslutning den 04-09-2017:
Punktet taget af dagsorden. Behandling udsat til et ekstraordinært byrådsmøde i kommende uge (37).

Inhabilitet: Kim Valentin inhabil i sagen.Beslutning
Besluttet at udsætte behandling af sagen til ekstraordinært byrådsmøde den 25. september 2017.

Inhabilitet: Kim Valentin deltog ikke i behandling af sagen på grund af inhabilitet.

Stedfortræder: Flemming Trojel deltog i behandling af sagen som stedfortræder for Kim Valentin.
204. Forslag til Lokalplan 315.19 for hotel og boliger ved Vesterbrogade i Gilleleje - godkendelse til offentlig fremlæggelse
012497 - 2017/07639

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet med henblik på godkendelse af Forslag til Lokalplan 315.19 til offentlig fremlæggelse.

Plan- og Miljøudvalget besluttede den 29.05.2017 at udsætte behandling af sagen, ind til der er afholdt et borgermøde. Borgermødet afholdes den 07.06.2017, dvs. efter at dagsorden til Plan- og Miljøudvalgets og Økonomiudvalgets møder er udsendt. Essens af drøftelserne på borgermødet vil derfor blive forelagt på de to udvalgs møder, så de kan indgå i udvalgenes behandling af sagen

Plan- og Miljøudvalget besluttede den 12.06.2017 at udsætte behandling af sagen for at få præciseret andel af ferielejligheder i lokalplanforslagets delområde 3 og 4. Det forelagte planforslag er udarbejdet i tæt samarbejde med køber.
Lokalplanens baggrund og formål
Det oprindelige plejehjem og tidligere rådhus - også kaldet "Pyramiden" og "Det Gamle Rådhus" på Vesterbrogade i Gilleleje har i de senere år været anvendt til bibliotek, museum og andre offentlige, kulturelle formål og til foreningslivet i Gilleleje.

Ejendommen har været udbudt til salg, og Byrådet har i december 2016 godkendt en betinget købsaftale, der forudsætter, at der udarbejdes et kommuneplantillæg og lokalplan før salget kan gennemføres.

Parallelt med dette forslag til lokalplan 315.19 er der ligeledes udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 10. Dette kommuneplantillæg behandles som særskilt punkt på dagsordenen.

Køber ønsker at ombygge de eksisterende bygninger til badehotel med konferencefaciliteter, restaurant, wellness og spa samt mulighed for etablering af lejligheder til ferieformål. Herudover ønsker køber, at der kan opføres nyt byggeri på ejendommen, placeret mellem det gamle plejehjem og Vesterbrogade. Dette byggeri skal kunne rumme hotelfunktioner, lejligheder til ferieformål eller boliger.

Lokalplanområdet
Lokalplanområdet er beliggende i det centrale Gilleleje, i området vest for bymidten.
Lokalplanområdet grænser mod syd op til Vesterbrogade, mod øst og vest op til eksisterende boligområder og mod nord afgrænses området af den åbne grønne kile, der strækker sig ned til kysten mod nord. Hele den grønne kile er omfattet af landskabsfredning, der skal fastholde kilen som åbent, grønt område og sikre at der er udsyn til Kattegat.
Lokalplanens område er ca. 7.650 m2.

Luftfotoet viser afgrænsningen af lokalplanens område. I dag hører bygningerne og det grønne område mod nord sammen som én samlet ejendom. Med salget og gennemførelse af lokalplanen frastykkes bygningerne og området længst mod syd. Kommunen vil fortsat eje den nordlige del med den grønne kile ned til kysten.


Lokalplanens indhold
Lokalplanen udlægger området til hoteldrift med dertil naturligt tilhørende faciliteter (så som restaurantion med udeservering, spa-wellness, konferencefaciliteter m.v., herunder selskabslokaler og kursusfaciliteter).

De to eksisterende hovedbygninger (det gamle rådhus samt det tidligere plejehjem, dog eksklusiv pyramidetilbygningen) skal begge så vidt muligt bevares i deres ydre udtryk. Der kan foretages justeringer, herunder etableres altaner samt kviste på begge sider af bygningen, såfremt det vurderes at justeringer ikke bidrager negativt til hovedindtrykket.

Lokalplanen åbner op for, at der kan opføres ny bebyggelse, både som tilbygning til de eksisterende bygninger, men også som selvstændig ny bebyggelse i området.

Lokalplanen skal sikre, at området fremstår som et samlet hele, hvor de eksisterende bygninger og ny bebyggelse får en visuel, funktionel og æstetisk sammenhæng.

Lokalplanen fastlægger placering af bebyggelse med byggefelter. Byggefelterne angiver også, hvor mange etager man kan bygge hvor.

For det samlede lokalplanområde fastsættes det maksimale etageareal til 5420 m2
Det eksisterende byggeri er i dag ca. 3360 m2

I lokalplanen varierer den maksimale bygningshøjde og det maksimale etageantal.
Dels varierer højden i det eksisterende byggeri, og dels ønskes det nye byggeri ved Vesterbrogade holdt lavere end den oprindelige, karakteristiske bebyggelse.

For det gamle plejehjem fastsættes, at den maksimale bygningshøjde er 13,5 m og det maksimale etageantal er 3½. (Det vil sige 3 etager og udnyttelig tagetage)
For det gamle rådhus, 13,5 m og 2 etager og for øvrigt byggeri 11,5 m og 2 etager, dog er der med byggefelter flere steder sat begrænsning til at byggeri maks. må være 1 etage.
Tage kan udføres med følgende materialer: tegl (rød, brun, sort), tagpap (sort), zink eller som grønt tag (mos, sukkulent, græs eller lignende). Tagets hældning i forhold til det vandrette plan skal være mellem 2° og 65° grader.

Facader kan udføres med følgende materialer: tegl, blank mur (pudset eller vandskuret), træ, eternitbeklædning, hulplader, metalplader, glas (herunder glaspartier) eller en kombination af disse.

Vejadgang skal ske fra Vesterbrogade, og den eksisterende offentlige stiforbindelse fra Vesterbrogade til det grønne område mod nord skal fastholdes

Den eksisterende indgang til 'Det gamle plejehjem/Pyramiden' er sænket under terrænniveau. Lokalplanen giver mulighed for, at der kan udføres terrænregulering, således at der kan etableres indgang til det nye hotel, samt etableres parkerings- og opholdsområde i et terrænniveau der ligger under det omkringliggende terræn.

En del af lokalplanområdet er omfattet af fredning. Ansøger ønsker at kunne opføre en mindre tilbygning til restaurant indenfor det fredede område. Dette vil kræve, at Fredningsnævnet giver dispensation til byggeriet. Gribskov Kommune har i samarbejde med køber fremsendt ansøgning om dispensation til Fredningsnævnet, for at denne særskilte proces kan køre parallelt med lokalplanprocessen. Fredningsnævnet oplyser at de forventer at træffe en afgørelse efteråret 2017.

Forslag til lokalplan nr. 315.19 kan ses i bilag 1.

Præciseringer i forhold til tidligere forelagt planforslag (maj/juni)
På baggrund af Plan- og Miljøudvalgets ønske om præcisering af 12.06.2017 om at få præciseret andel af ferielejligheder i lokalplanforslagets delområde 3 og 4, er der sket følgende præciseringer:

Lokalplanens formålsbestemmelser §1.1, 1. pkt., er justeret således, at boliger til "ferieformål" flyttes hen sidst i sætningen og det er gjort mere tydeligt, at den primære funktion er hoteldrift.
Lokalplanens anvendelsesbestemmelser (§3.1) er konsekvensrettet jf justering af §1, og der er tilføjet en såkaldt kompetencenorm (ny §3.2), der præciserer at Byrådet efter en konkret vurdering, kan give tilladelse til at der indrettes ferielejligheder i de to hovedbygninger. Dog gælder det, at mindst 50% af bruttoetagearealet på Det gamle plejehjem skal fungere som hotel.

Desuden er der i planforslagets redegørelse indarbejdet tekst med oplysning om, at der vil blive tinglyst en deklaration på ejendommen om, at op til 50% af hovedbygningens bruttoetageareal i delområde 3 og hele bruttoetagearealet i delområde 4 med Byrådets tilladelse vil kunne omdannes til ferielejligheder fra 2025. (Se i øvrigt særskilt punkt på den lukkede del af dagsordenen).

Justeringerne i forhold til det i maj/juni forelagte planforslag, fremgår af dokumentet (bilag 1).

Screening for miljøvurdering
Der er udarbejdet miljøscreening i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). På baggrund af miljøscreeningen vurderer administrationen, at planen ikke skal miljøvurderes. Begrundelsen herfor er, at der er tale om en mindre udbygning af lokal karakter, og der ikke er fundet forhold af væsentlig miljømæssig betydning.

Screening for miljøvurdering kan ses i bilag 2

Delegation
Byrådet har i nogle tilfælde mulighed for at delegere beslutningskompetencen i forbindelse med endelig vedtagelse af lokalplaner til udvalg eller administrationen. Byrådet har 31.08.2015 besluttet principper for delegation i forbindelse med lokalplanlægning i Gribskov Kommune.

Da der parallelt med udarbejdelsen af lokalplanforslaget udarbejdes kommuneplantillæg, og da arealet indgår i kommunalt salg, skal plangrundlaget godkendes af Byrådet.

Anbefaling
Administrationen anbefaler, at Forslag til lokalplan 315.19 godkendes til offentlig fremlæggelse, og at der ikke skal laves en miljøvurdering af planforslaget


Lovgrundlag
Lov om planlægning (planloven), lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23.11.2015
Lov om ændring af lov om planlægning, lov om naturbeskyttelse og lov om aktindsigt i miljøoplysninger nr. 668 af 08.06.2017
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbekendtgørelse nr. 448 af 10.05.2017,
Kommuneplan 2013-25 Gribskov Kommune

Økonomi
Sagen har ingen direkte bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune

Miljøforhold
Miljøforhold er vurderet i henhold til miljøvurderingsloven.Høring
Lokalplanforslaget vil efter godkendelse blive sendt i offentlig høring i mindst 8 uger, jf Planlovens § 24

Bilag
Bilag 1 - Forslag til lokalplan 315.19 for hotel og boliger ved Vesterbrogade i Gilleleje. Dok.nr. 2017/07639 065

Bilag 2 - Miljøscreening af forslag til kommuneplantillæg nr. 10 og forslag til lokalplan 315.19. Dok.nr. 2017/07639 047


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

 1. at godkende forslag til Lokalplan 315.19 til offentlig fremlæggelse,
 2. at godkende at planforslaget ikke skal miljøvurderesUdvalgenes anbefalinger/indstillinger
Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 14-08-2017:
1. - 2.
For: A, C, O og V (5)
Imod: Ingen
Undlod at stemme: G og Å (2)

Anbefales tiltrådt.


Økonomiudvalgets beslutning den 28-08-2017:
1. - 2. Anbefalet.

Inhabil: Kim Valentin (V) deltog ikke i behandling af sagen på grund af inhabilitet.
Fraværende: Jonna Præst (O).


Byrådets beslutning den 04-09-2017:
Punktet taget af dagsorden. Behandling udsat til et ekstraordinært byrådsmøde i kommende uge (37).

Inhabilitet: Kim Valentin inhabil i sagen.Beslutning
Besluttet at udsætte behandling af sagen til ekstraordinært byrådsmøde den 25. september 2017.

Inhabilitet: Kim Valentin deltog ikke i behandling af sagen på grund af inhabilitet.

Stedfortræder: Flemming Trojel deltog i behandling af sagen som stedfortræder for Kim Valentin.
205. Forslag til Lokalplan 512.18 for boligområde ved Møllebakken i Helsinge - godkendelse til offentlig fremlæggelse
01.00G00 - 2017/00468

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet. Sagen omhandler godkendelse af forslag til Lokalplan 512.18 for boligområde ved Møllebakken i Helsinge til offentlig fremlæggelse.

Baggrund
Byrådet godkendte 06.03.2017 salget af noget af området kaldet Møllebakken i Helsinge til opførsel af ca. 110 almene boliger og ca. 40-50 privat ejede boliger, som led i at understøtte det boligstrategiske mål om at skabe varierede boformer og tiltrække flere borgere. For at realisere projektet, skal der udarbejdes nyt plangrundlag.

Plan- og Miljøudvalget igangsatte 24.04.2017 udarbejdelse af forslag til lokalplan for Møllebakken.

Der er i forbindelse med salget lagt op til, at området fortættes med byggeri af bymæssig karakter, med et indbydende og levende byrum, der er med til at styrke forbindelsen mellem gadekæret og området omkring Rådhuset og Kvickly.

Beskrivelse af området
Møllebakken er et centralt beliggende område i Helsinge, der ligger i direkte tilknytning til byens handelsliv i bymidten.

Møllebakkeområdet grænser op til meget centrale og velbesøgte områder i bymidten, herunder gadekæret mod nord, torvet og gågaden i det nordøstlige hjørne, Frederiksborgvej mod øst og området mod syd med Rådhuset og Kvickly. Der findes allerede i dag flere små stræder, der forbinder Møllebakkeområdet med gadekæret og Frederiksborgvej. Projektområdet er afgrænset af vejene: Vestergade mod nord, Frederiksborgvej mod øst, Rådhusvej mod syd og Rundinsvej mod vest.

Området består af matriklerne 12ø, 7bq, 7ck, 7ab, 7ah, 12m, samt del af 7000v alle Helsinge By, Helsinge og udgør samlet ca. 17.000 m2.


I dag er der i den sydlige del en græsklædt bakke, der blandt andet rummer en skulpturpark. Bygningsmassen inden for projektområdet er i dag varieret, både hvad angår udtryk, stil og arkitektonisk værdi. Generelt fremstår projektområdet som et bagsideareal. En meget forskelligartet brug og ikke mindst en bred vifte af brugere bidrager til, at området i dag er et aktivt område i byen.

Lokalplanens formål og indhold
Området udbygges med ca. 14.000 etagemeter boliger som henholdsvis rækkehuse og etagehuse i forventelig op til 4 etager med udnyttet tagetage, eventuelt med tagterrasse. Området forventes udbygget med en blanding af private og almene boliger.

Som besluttet af PMU 24.04.2017 har lokalplanen til formål:

At sikre, at der opføres både almene og private boliger:
I lokalplanen indgår der i den indledende redegørelse en forklaring af, at der i området ønskes forskellige ejerformer. Kravet om forskellige ejerformer kan ikke sikres i lokalplanen, men indarbejdes i forbindelse med salget af ejendommen og tinglysning af deklaration om, at det område, der sælges til privat investor, skal fastholdes som private boliger, også i forbindelse med et eventuelt videre salg.

At sikre, at eksisterende offentligt tilgængelige forbindelser gennem området fastholdes:
Der er udlagt stier gennem området, der fremadrettet også vil give mulighed for naturlig gennemgang gennem området. Et strøg fra gadekæret i nord mod rådhuset i syd indeholder også en plads, hvor det vil være muligt at afholde fælles arrangementer, som eksempelvis loppemarkeder. I forbindelse med afholdelse af dialogmøde (se særskilt punkt nedenfor) drøftes muligheden for at fastholde området som et aktiv i bymidten med byens borgere.

Stiadgange og stræderne til området skal bevares.

At sikre, at der stilles krav til den arkitektoniske udformning, så området fremstår sammenhængende, dog med variation, og at der skabes variation langs områdets kant og et godt samspil med eksisterende tilstødende byggeri:
Bebyggelse skal opføres med et arkitektonisk sammenhængende udtryk, med et præsentabelt udtryk i holdbare materialer. Lokalplanen stiller konkrete krav til materialevalg og udformning af byggeriet.

Bebyggelsen skal opføres med variation i bygningshøjde og arkitektur, men hvor et nutidigt udtryk og et fælles materialevalg er med til at binde bebyggelsen visuelt sammen.

Lokalplanen indeholder krav til fordeling af bebyggelsestyper. Bebyggelse mod Rådhusvej og Rundinsvej samt mod den eksisterende bebyggelse mod nord skal være rækkehuse. Dette for at sikre en tilpasset overgang til de tilstødende enfamilieshuse i en etage. Langs vejen gennem området kan placeres højere bygninger, der markerer strædets profil. Etageboliger beliggende ved siden af hinanden langs strædet, skal skiftevis have gavl og facade mod strædet, for at skabe variation i udtrykket.

At sikre at ubebyggede arealer kan rumme den nødvendige parkering og regnvandshåndtering:
Områdets vejareal indrettes overordnet som et parkeringsareal med adgangsveje. Centralt i området etableres pladser på tværs af vejarealerne. Pladserne udføres i anden belægning end vejarealerne, så de fremstår tydeligt i området. På parkeringsarealet placeres vejtræer.

De indre haverum skal beplantes ud fra principperne ’vild med vilje’ som tilgodeser lavt vedligehold med stor biodiversitet. Intentionen er at skabe indre gårdrum der fremstår med en lidt vildere karakter end sædvanligt, og derved skaber en kontrast til de mere plejede offentlige arealer. I de grønne områder udlægges der arealer til nedsivning af regn- og overfladevand.

På grund af lokalplanområdets nærhed til Helsinges øvrige centerfunktioner er det vigtigt, at udearealerne disponeres, således de også er orienteret mod områdets gående og cyklende beboere.

Forhold til anden planlægning
Området ligger inden for rammeområde 1.C.06 Centerområde i Helsinge Bymidte. Projektets anvendelse er i overensstemmelse med rammebestemmelsens anvendelse, men overstiger fastsat bebyggelsesprocent og grundstørrelse. Det vurderes i den forbindelse, at der ikke skal indkaldes ideer og forslag i henhold til planlovens § 23c, da der er tale om ændringer, der ikke strider mod kommuneplanens hovedprincipper. De ændrede bestemmelser indgår som del af igangværende kommuneplanrevision, der forventes endelig vedtaget samtidig med lokalplanforslaget.

Området er omfattet af Byplanvedtægt nr. 18 Rundinsvejområdet fra 1974 og Lokalplan 58.96 Centerområde omkring Frederiksborgvej fra 1997. Projektet er ikke i overensstemmelse med byplanvedtægten. Lokalplan 512.18 for boligområde ved Møllebakken i Helsinge vil erstatte de to gældende lokalplaner for det område lokalplanen dækker.

Screening for miljøvurdering
Der er udarbejdet miljøscreening i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). På baggrund af miljøscreeningen vurderer administrationen, at planen ikke skal miljøvurderes. Begrundelsen herfor er, at der er tale om en mindre udbygning af lokal karakter, og der ikke er fundet forhold af væsentlig miljømæssig betydning.

Screening for miljøvurdering kan ses i bilag 2

Høring og dialog
Lokalplanforslaget sendes i høring i 8 uger. Som besluttet af PMU 14.04.2017 afholdes et borgermøde i høringsperioden. Borgermødet vil blive planlagt som dialogmøde med fokus på ideer til udformning af de offentligt tilgængelige byrum og kvalitetssikring af områdets arkitektur.

Delegation
Byrådet har i nogle tilfælde mulighed for at delegere beslutningskompetencen i forbindelse med endelig vedtagelse af lokalplaner til udvalg eller administrationen. Byrådet har 31.08.2015 besluttet principper for delegation i forbindelse med lokalplanlægning i Gribskov Kommune.

Da arealet indgår i kommunalt salg, skal plangrundlaget godkendes af Byrådet.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler, at forslag til Lokalplan 512.17 for boligområde ved Møllebakken i Helsinge godkendes til offentlig fremlæggelse, og at planforslaget ikke skal miljøvurderes.


Lovgrundlag
Lov om planlægning (planloven), lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23.11.2015
Lov om ændring af lov om planlægning, lov om naturbeskyttelse og lov om aktindsigt i miljøoplysninger nr. 668 af 08.06.2017
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbekendtgørelse nr. 448 af 10.05.2017,
Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune

Kommende forslag til Kommuneplan 2017-29 for Gribskov Kommune

Økonomi
Sagen har ikke direkte bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune.

Miljøforhold
Projektet vurderes i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer af konkrete projekter (VVM) som led i udarbejdelse af plangrundlaget.

Høring
Planforslaget fremlægges offentligt i henhold til planlovens bestemmelser, jf. planloven § 24. Forventeligt i perioden: 05.09.2017-03.11.2017.
I høringsperioden afholdes et borgermøde, som skitseret i dagsordenen.

Bilag
Bilag 1: Forslag til Lokalplan 512.17 for boligområde ved Møllebakken i Helsinge Dok. nr. 2017/00468 052

Bilag 2: Miljøscreening Møllebakken Dok. nr. 2017/00468 053


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

 1. at Forslag til Lokalplan 512.18 for boligområde ved Møllebakken i Helsinge godkendes til offentlig fremlæggelse.
 2. at godkende at forslaget ikke skal miljøvurderes
Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 14-08-2017:
1. - 2. Tiltrådt
Udvalget ønsker velplejede arealer også i gårdrum

I høringsperioden afholdes et dialogmøde bl.a. med fokus på sikring af områdets arkitektur

Økonomiudvalgets beslutning den 28-08-2017:
1.
Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at følgende anbefalingen fra Plan- og Miljøudvalget.

For: V, C, O, A, Å (7)
Imod: Ingen (0)
Undlod at stemme: G (2)


Byrådets beslutning den 04-09-2017:
Behandling udsat.Beslutning
Afstemning om anbefalingen fra Økonomiudvalget

For: V, O, C, Å, Ø, A (18)
Imod: G (4)

Anbefalingen fra Økonomiudvalget tiltrådt.

Fraværende: Ulla Dræbye (A)

206. Forslag til Rammelokalplan for Boligområdet Helsinge Nord - godkendelse af principper
01.02P00 - 2016/41491

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget får sagen til behandling for at anbefale Byrådet at træffe beslutning om at godkende principperne for rammelokalplanen for Helsinge Nord.

Plan- og Miljøudvalget igangsatte rammelokalplanarbejdet den 09.01.2017.

Hvad skal rammelokalplanen?
Helsinge Nord er omfattet af rammebestemmelse 1.B.25 Boligområde Helsinge Nord i Kommuneplan 2013-25. For at realisere planlægningen for området skal der udarbejdes et mere konkret plangrundlag, med en overordnet rammelokalplan, der angiver de væsentligste principper for områdets udvikling og efterfølgende lokalplaner for konkrete områder.

Rammelokalplanen for Helsinge Nord er en ud af tre planer, der omsætter og konkretiserer udviklingen for den nye bydel: Helhedsplan, Rammelokalplan og Etapeplan. De tre planer vil, med hver deres karakter og hvert deres formål, i fremtiden danne et fælles fundament for udviklingen af Helsinge Nord.

 • Helhedsplanenfra arkitektkonkurrencen er kvalitetsprogrammet og dermed det dokument, der indeholder de mest grundlæggende visioner og det mest dækkende helhedsindtryk af byudviklingen.
 • Rammelokalplanener den juridisk bindende plan, der fremtidssikrer den overordnede disponering af arealer og anvendelser i området. I takt med realisering af byudviklingen, aflyses rammelokalplanen af byggeretsgivende lokalplaner. Rammelokalplanen indeholder de væsentlige dele af helhedsplanen, som skal sikres som bindende principper for og krav til den videre udvikling af byområdet.
 • Etapeplanendeler Helsinge Nord op i overordnede etaper. Udviklingen af de kommunale arealer forventes at vare 10-15 år. Etapeplanen udarbejdes sideløbende med rammelokalplanen.


Forslag til rammelokalplan forelægges politisk i vinteren 2017/2018.

Der udarbejdes kommuneplantillæg parallelt med udarbejdelsen af rammelokalplanen, så kommuneplanrammerne er i overensstemmelse med de fastlagte visioner og rammelokalplanens principper. Kommuneplantillægget vil være tillæg til den kommende Kommuneplan 2017-29.

Rammelokalplanens formål og indhold - oplæg til principper
Det er afgørende for den videre udvikling og salg af projektet, at området får en særlig attraktiv karakter og identitet. Karakteren og identiteten sikres i rammelokalplanen ved hjælp af principper, som er de punkter, man i byudviklingen vil fastholde. Principperne udarbejdes på baggrund af helhedsplanens visioner og planmæssige kvaliteter.

Da projektet udvikles over en forholdsvis lang tidsperiode, er det dog vigtigt, at principperne levner en vis grad af fleksibilitet, så kravene til projektet er tilpasningsdygtigt i forhold til udviklingen i markedet og individuelle ønsker.

Der er udarbejdet så få og enkle principper som muligt. Principperne er søgt afbalanceret, så de på den ene side rummer mest mulig fleksibilitet, og på den anden side er robuste nok til at fastholde den karakter, der er afgørende for, at projektet kan udvikles og sælges.

Faktorer med betydning for afklaring af principper
Rammelokalplanen bør på baggrund af helhedsplanen, indeholde følgende bestemmelser. Der dispenseres ikke fra bestemmelserne i den fremtidige udvikling af området:

 • Klynger - at udvikle området i klynger - grupper af bebyggelse placeret på de højeste steder i terrænet, så alle boliger orienterer sig både mod landskabet og omkring hvert deres indre fælles område. Klyngernes placering og arealmæssige omfang fastlægges i rammelokalplanen, mens antallet af boliger og de konkrete boligtyper i klyngerne fastlægges og styres i etapeplanlægningen og den videre lokalplanlægning. Rammelokalplanen vil også indeholde principper for evt. byggeri i højden.

 • Infrastruktur - veje, forsyning, regnvandshåndtering mv. - placering af en gennemgående adgangsvej med tilslutning øst og vest for området sker i rammelokalplanen. Stamvejen skal placeres, så direkte gennemkørsel ikke er oplagt. Klynger placeres som forgreninger fra stamvejen, og der kan ikke skabes gennemkørsel igennem klyngerne. Principper for regnvandshåndtering indgår i rammelokalplanen. Omtrentligt areal til regnvandshåndtering fastlægges ligeledes i rammelokalplanen, mens de konkrete løsninger indenfor hver klynge og etape, fastlægges i den videre planlægning.
 • Landskab - områdets særlige landskabelige kvaliteter - områdets natur- og landskabskvaliteter fastholdes og udvikles som et identitetsbærende karaktertræk, for at friholde areal til rekreative muligheder, særlige landskabstyper og muligheden for fødevareproduktion. Arealer til natur og landskab fastlægges i rammelokalplanen, mens udformningen af de enkelte landskaber sker i etapeplanlægningen og den videre lokalplanlægning.


For at sikre visionen og de væsentligste dommerbetænkninger, bør man tage højde for følgende forhold:

 • at sikre en balance i kravene til bygningers udformning og udtryk, der er med til at give området en særlig attraktiv karakter og identitet, på en måde så den enkelte bygherre også opnår en frihed til selv at bestemme udformningen af byggeriet.
 • mulighed for at op- eller nedskalere visionen om bæredygtighed og cirkulær økonomi.
 • bebyggelsesplanen fra arkitektkonkurrencen viser, at klyngerne ligger forholdsvis tæt i landskabet. Det betyder, at det er nødvendigt at sikre, at nogle områder friholdes, for at danne en landskabelig kvalitetsoplevelse.


To scenarier for principper
Nedenfor er opsummeret to scenarier for valg af principper for rammelokalplanen, Begge scenarier tager højde for ovenstående faktorer, men fordi principperne i planen opstilles forskelligt, får man to forskellige planmæssige resultater. Der vurderes dog ikke at være væsentlige forskelle på udnyttelsesgraden i området, hvis man vælger det ene frem for det andet.

Scenarie I - "Boligklynger i landskabet":
Planens principper er enkle: Landskabet er det grundlæggende, karakterskabende element i hele bydelen. Klyngerne, med hvert sit individuelle fællestræk, placerer sig som identitetsbærere direkte i landskabet. For at landskabet skal være karakterskabende i en forventet, forholdsvis tæt bebyggelsesplan, er det mest afgørende, at sikre friarealer mellem klyngerne. De kan dog variere en del i størrelse og udformning. Landskabet vil i scenarie 1 hele tiden knytte sig til klyngerne og derved være det karakterskabende element. Det er derfor ikke afgørende at stille krav om, at klyngernes indbyrdes udtryk tilpasses hinanden, da landskabet imellem dem giver området dets samlende karakter.

Illustration af princip i Scenarie I: klynger er skraverede områder, landskabet prikkerSamlet set vurderes scenarie I at udgøre en enkel plan, der bygger på klare og enkle principper om at sikre arealer til landskaber imellem klyngerne og derudover kun at stille krav om overordnede fællestræk i de enkelte klynger. Begge principper vurderes at være robuste samtidig med, at de kan tilpasses skiftende ønsker til landskabelige kvaliteter og anvendelser samt bebyggelsesformer over tid.

Scenarie II - "Landskabet som øer i byen":
Her er landskabet også et særligt karakterskabende element, men på udvalgte, afgrænsede delområder. Det betyder, at det bliver nødvendigt at stille mere konkrete krav til udformningen af landskaberne indenfor de afgrænsede områder. Landskabet er i scenarie 2, ikke nært så tæt knyttet til klyngerne og vil derfor ikke være lige så karakterskabende som i scenarie 1. Her kommer klyngerne til at spille en større rolle, da de i højere grad end i scenarie 1 vil være de karakterskabende elementer. Det vil derfor være nødvendigt at formulere krav til hvordan byggeriets udformning og udtryk skal afstemmes klyngerne imellem, med lidt mindre fleksibilitet for fremtidige bygherrer til følge.

Illustration af princip i Scenarie II: klynger er skraverede områder, landskabet prikker
Samlet set vurderes Scenarie II at give en ret detaljeret plan fra start, der er mindre fleksibel end Scenarie I. Det vil være uhensigtsmæssigt at fravige væsentligt fra den bebyggelsesstruktur, der fastlægges fra start i Scenarie II. Hvis der opstår ønske om at fravige den besluttede struktur, vil det kræve en mere konkret vurdering af det enkelte projekt, samt en eventuel tilpasning af den overordnede struktur for hele området. Derfor vurderes dette scenarie ikke at give god mulighed for fleksibilitet.

Nedenfor er vist en skematisk oversigt over hvilke krav hvert af de to scenarier medfører.
Lys grå = størst fleksibilitet.

Emne i lokalplanen Scenarie I Scenarie II
Klynger Der stilles overordnede krav om fællestræk i bebyggelse i den enkelte klynge. Det kan eksempelvis være bygningstype, farvevalg eller materialetype.

Der stilles derudover ikke konkrete krav til udformning af bebyggelsen.
Der gives mulighed for at bygge forskellige typer bygninger i området, men der arbejdes med en præcisering af fordeling af bygningstyper og bygningsudformning. Dette for at sikre, at der både er fællestræk i området, men mulighed for at variere det konkrete valg af udformningen af byggeriet.
Infrastruktur Der stilles krav til placering og udformning af stamvej gennem området.

Der stilles overordnet krav om forgreningsveje, der kobler sig til stamvejen. Der formuleres ikke konkrete krav til udformning af disse
Der stilles krav til placering og udformning af stamvej gennem området.

Der stilles overordnede krav til udformning og placering af forgreningsveje. Afhængig af graden af krav til fællestræk i bebyggelsen kan krav til udformning af veje præciseres.
Landskab Der stilles krav om, at området mellem klynger friholdes som åbent landskab.

Der stilles krav om, at landskabet mellem klyngerne går helt op til bebyggelsen, og at private opholdsarealer og indhegning derfor kun kan ske i begrænset omfang i umiddelbar tilknytning til bebyggelsen.
Der stilles krav om at åbne arealer udpeges og afgrænses som selvstændige arealer fra start, for at sikre at området stadig kan opleves som landskab, selvom bebyggelsesplanen i helhedsplanen vurderes at være tæt.

Der stilles ikke konkrete krav til klyngens afgrænsning mod landskabet.
Administrations anbefaling
Samlet set vurderer administrationen at Scenarie I vil give størst mulig fleksibilitet i forhold til den videre udvikling af Helsinge Nord. Scenarie I medfører meget konkrete krav til at fastholde private opholdsarealer og indhegning af privat grund til et minimum på klyngens yderside mod landskabet. Kravet er konkret, men også atypisk i forhold til andre boligområder, men det er administrationens vurdering, at det vil være den mest enkle og mest fleksible måde at sikre områdets landskabelige kvaliteter, at give området en særlig karakter og samtidig at opnå fleksible muligheder for valg af udformning af bebyggelse fremadrettet.


Lovgrundlag
Lov om planlægning (planloven), lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23.11.2015
Lov om ændring af lov om planlægning, lov om naturbeskyttelse og lov om aktindsigt i miljøoplysninger nr. 668 af 08.06.2017
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbekendtgørelse nr. 448 af 10.05.2017,
Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune

Økonomi
Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget bevilgede i januar 2017, 365.000 kr. til arbejdet med rammelokalplanen.

Beløbet er finansieret via budget 2016, hvor der var afsat 1,5 mio. kroner til at undersøge muligheder for alternative boformer med udgangspunkt i en arkitektkonkurrence for Helsinge Nord. 365.000 kr. blev overført til 2017 og anvendes nu til rammelokalplanen.

Miljøforhold
Projektet vurderes i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer af konkrete projekter (VVM) som led i udarbejdelse af plangrundlaget.

Bilag

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

 1. at godkende Scenarie I for principperne for rammelokalplanen for Helsinge Nord.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 14-08-2017:

 1. Anbefales tiltrådt.Økonomiudvalgets beslutning den 28-08-2017:
1. Anbefalet.

Fraværende: Susan Kjeldgaard (Å)

Byrådets beslutning den 04-09-2017:
Behandling udsat.Beslutning
1. Tiltrådt.

207. Forslag til Kommuneplan 2017-29 for Gribskov Kommune - godkendelse til offentlig fremlæggelse
01.02G00 - 2017/06173

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet.

Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget behandler punktet på samme dag og Økonomiudvalget får anbefalinger fra Plan- og Miljøudvalget forelagt på mødet. Byrådet får anbefalinger fra Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget forelagt på mødet.

Sagen handler om godkendelse af forslag til Kommuneplan 2017-29 for Gribskov Kommune til offentlig fremlæggelse.

Baggrund
Efter planloven skal Byrådet vedtage og offentliggøre en planstrategi (Udviklingsstrategi) hvert 4. år, i løbet af første halvdel af byrådsperioden. I naturlig forlængelse heraf skal der foretages en revision af kommuneplanen i anden halvdel af byrådsperioden, som bidrager til at udmønte Udviklingsstrategien.

Byrådet besluttede den 20.06.2016 i forbindelse med vedtagelse af Udviklingsstrategien, at igangsætte arbejdet med udarbejdelse af Kommuneplan 2017-29. Det blev besluttet at kommuneplanen udarbejdes som en delvis revision af den gældende Kommuneplan 2013-25, og at forslag til ny kommuneplan bliver fremlagt senest ved udgangen af 2017. På baggrund af ændringer i planloven besluttede Økonomiudvalget 15.05.2017 reviderede principper og procesplan for udarbejdelse af kommuneplanen. Forslag til Kommuneplan 2017-29 inderholder et lavere antal emner end oprindelig besluttet af Byrådet. Nogle emner laves efterfølgende som tillæg til kommuneplanen, og andre emner vurderes at blive inkluderet i senere kommuneplanrevision.

Plan- og Miljøudvalget igangsatte derudover den 20.03.2013 tematillæg til kommuneplanen for en samlet planlægning af kommunens landsbyer, samt samlet landskabsplanlægning. Tillæggene indarbejdes nu i forbindelse med revision af kommuneplanen.


2017
2018
2019/2020
Kommuneplanrevision
2017

______________
Tillæg til Kommuneplan 2017
_________ _ _ _ _
Ny Kommuneplanstrategi med efterfølgende kommuneplanrevision
_______________________________


Emner, der forventes at blive udarbejdet som tillæg er blandt andet Grønt Danmarkskort og udpegning af Udviklingsområder, Omdannelseslandsbyer, Kulturhistoriske bevaringsværdier, samt overførsel af sommerhusområder til byzone.

Udover Udviklingsstrategi 2016 er der de seneste år udarbejdet Turismestrategi, Erhvervsstrategi, Bæredygtighedsstrategi, Strategisk plan Gilleleje og På forkant (vision for strategisk udvikling af relationerne mellem kyst og bagland), der alle også bidrager med visioner ind i kommuneplanarbejdet.

Kommuneplan 2017-29 for Gribskov Kommune - indhold
Kommuneplan 2017-29 er en delvis revision af Kommuneplan 2013-25. Det betyder, at nogle emner er ændret og at andre videreføres i den nye kommuneplan.

Kommuneplanen er inddelt i tre afsnit:

 • Hovedstrukturen - der indeholder de overordnede mål for udviklingen.
 • Retningslinjer - emneinddelte mål og administrationsgrundlag for sagshåndteringen.
 • Rammer - angiver anvendelsestype for konkrete områder, og hvilke bestemmelser efterfølgende lokalplaner skal tage udgangspunkt i.


Følgende emner er ændret med kommuneplanforslaget:

Hovedstruktur
Bystruktur
Infrastruktur
Grøn og blå struktur
Retningslinjer
1.1 Byområder
1.2 Boliger
1.4 Detailhandel
1.5 Offentlige formål
1.6 Landsbyer
2.2 Landskab
2.6 Klimatilpasning
2.7 Kystområdet
3.4 Støjende friluftsanlæg
4.1 Veje
Rammer
1.B.25 Boligområde i Helsinge Nord
2.B.23 Gilleleje Syd 3
2.B.24 Boligområde Munkerup Vest
3.B.11 Græsted Syd 2
1.BB.01 Blandet byområde i Helsinge bymidte
2.BB.02 Blandet byområde i Gilleleje bymidte
2.BB.03 Blandet byområde ved Rostgårdsvej
1.C.01 Centerområde i Helsinge Bymidte
2.C.01 Centerområde i Gilleleje bymidte
8.S.16 Sommerhusområde ved Tibirke
Rammeområder for boliger eller erhverv, der giver mulighed for butik
Boligområder
- der giver mulighed for dobbelthuse
- præcisering af bopælspligt
Rammer for landsbyer


En redegørelse for ændringerne fremgår af Bilag 1.

De konkrete ændringer fremgår af Bilag 2.

Redegørelse for kommuneplanens forudsætninger fremgår af Bilag 3.

Når kommuneplanen foreligger i endelig form vil den være sat op i et nyt hjemmesidesystem. Ændringerne er vist som ændringer i den opsætning kommuneplanen har i dag. Kommuneplan 2017-29 vil derfor have et andet design end det forslag, der fremlægges til godkendelse og udsendes i høring, end det format den endelige kommuneplan vil få.

Derudover er der udarbejdet et notat med vurdering af private forslag til at ændre placering af byudviklingsarealer. Administrationen vurderer, at de indkomne ønsker ikke kan imødekommes. Dog indgår der forslag om omplacering af eksisterende byudlæg ved erhvervsområdet Stæremosen i Gilleleje.

Hvis der skal udlægges nyt byudviklingsareal, skal det ske på baggrund af en omfordeling af det samlede udlæg, hvilket vil sige at et arealudlæg et andet sted skal fjernes. Notat er vedlagt som Bilag 4.

Som baggrundsmateriale for revision af detailhandelbestemmelser er der udarbejdet en detailhandelanalyse for Helsinge. Analysen ligger i sagen. Analyseresultaterne har været forelagt Plan- og Miljøudvalget og Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget til orientering i august.

Screening for miljøvurdering
Der er udarbejdet miljøscreening i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). På baggrund af miljøscreeningen vurderer administrationen, at planen ikke skal miljøvurderes. Begrundelsen herfor er, at der er tale om en mindre udbygning af lokal karakter, og der ikke er fundet forhold af væsentlig miljømæssig betydning.

Screening for miljøvurdering kan ses i Bilag 5.

Dialog og inddragelse
Revisionen af kommuneplanen er en forholdsvis smal revision, og der har både på grund af en stram tidsplan og det lave antal af ændringer ikke været afholdt indledende dialog med interessenter.

Administrationen anbefaler, at der afholdes et borgermøde om kommuneplanens samlede ændringer med fokus på at forklare betydningen af ændringerne og svare på afklarende spørgsmål.

Derudover drøftes planforslaget i kommunens dialogfora Det Grønne Dialogforum og Græsted Byforum.

Specifikt omkring detailhandel i Helsinge, afholdes der dialogmøde i september om resultaterne af detailhandelanalysen og det deraf følgende forslag til fremtidig detailhandelplanlægning for byen. Til mødet inviteres Helsinges detailhandel og andre interesserede.

Lovgrundlag
Planloven, lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23.11.2015.
Lov om ændring af lov om planlægning, lov om naturbeskyttelse og lov om aktindsigt i miljøoplysninger nr. 668 af 08.06.2017
Lov om Miljøvurdering og VVM, lovbekendtgørelse nr. 448 af 10.05.2017
Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune

Økonomi
Der er bevilget 336.000 kr. fra Plan- og Miljøudvalgets pulje til Strategisk Byudvikling til kommuneplanarbejdet. Heraf er anvendt 250.000 til detailhandelanalyse for Helsinge.

Miljøforhold
I henhold til Lov om Miljøvurdering og VVM har administrationen vurderet, at forslag til kommuneplan ikke skal miljøvurderes.

Miljøscreeningen har været sendt i høring hos berørte myndigheder.

Høring
Som nævnt i dagsordenteksten.

Bilag
Bilag 1: Redegørelse for ændringer i kommuneplanen Dok. nr. 2017/06173 005

Læsevejledning til Bilag 2:
Bilaget er på 306 sider, derfor tager det lidt tid at åbne dokumentet. Du kan bevæge dig rundt i bilaget via links i oversigt over ændringer på side 6.

Bilag 2: Ændringer i kommuneplanen Dok. nr. 2017/06173 006

Bilag 3: Redegørelse for kommuneplanens forudsætninger Dok. nr. 2017/06173 007

Bilag 4: Ønsker til byudlæg Dok. nr. 2017/06173 008

Bilag 5: Miljøscreening Kommuneplan 2017-29 Dok. nr. 2017/06173 009

Dokumenterne På forkant og Detailhandelanalyse for Helsinge ligger i sagen.

Bilagsdokumenter konsekvensrettes inden udsendelse i offentlig høring.

Eftersendte bilag
Nedenstående bilag blev sendt til Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet pr. mail den 1. september eller omdelt på mødet den 4. september 2017.

Bilagene blev tilføjet dagsorden til ekstraordinært byrådsmøde den 13. september 2017.

Bilag 6: PMU 04-09-2017 - Skematisk oversigt over ændringer i Kommuneplan 2017-29 Dok. nr: 2017/06173 018

Bilag 7: PMU 04-09-2017 - Tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune Dok. nr: 2017/06173 017

Bilag 8: PMU 04-09-2017 - Miljøscreening Kommuneplantillæg Dok. nr: 2017/06173 016


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

 1. at godkende at indkomne forslag til nye byudlæg ikke imødekommes og at gældende rækkefølgeplan for byudvikling fastholdes.
 2. at beslutte om arealudlæg til udvidelse af Stæremosen ændres til ny placering Alternativ I ELLER Alternativ II, som angivet i sagsfremstillingens Bilag 4.
 3. at godkende ændring i butiksstørrelser jf. Bilag 2 om ændringer (retningslinjer 1.4 for detailhandel).
 4. at godkende ændring af bymidteafgrænsning for Helsinge, jf. bilag 2, dokument om ændringer i kommuneplanen. Herunder fastsættelse af udlæg af område til store udvalgsvarebutikker samt nye rammer for blandede byområder.
 5. at godkende ændring af bymidteafgrænsning for Gilleleje, jf. bilag 2, dokument om ændringer i kommuneplanen. Herunder fastsættelse af nye rammer for blandede byområder.
 6. at godkende at en række boligrammer tilrettes, så 'butikker' ikke fremgår af rammen. Se bilag 2 med ændringer i kommuneplanen.
 7. at godkende forslag Kommuneplan 2017-29 for Gribskov Kommune til offentlig fremlæggelse.
 8. at godkende at planforslaget ikke skal miljøvurderes.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 28-08-2017:

Besluttet at genoptage sagen til behandling på ekstraordinært Plan- og Miljøudvalgets møde mandag den 4. september.

Bilag med oversigt over væsentlige ændringer fremsendes til hele Byrådet inden den 4. september.


Økonomiudvalgets beslutning den 28-08-2017:
Punktet taget af dagsorden i forbindelse med godkendelse af dagsorden.


Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 04-09-2017:

Udvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at udsætte kommuneplanrevisionen, så den genoptages i første halvdel af 2018 af hensyn til muligheden for nødvendig inddragende proces i tilblivelsen

Afledt af ovennævnte anbefaler udvalget Økonomiudvalget og Byrådet at forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2013-25, Boligområdet Møllebakken i Helsinge godkendes til offentlig fremlæggelse samt at planforslaget ikke skal miljøvurderes (Planforslag med tilhørende miljøscreening udleveret på mødet)


Økonomiudvalgets beslutning den 04-09-2017:
Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at følge anbefalingen fra Plan og Miljøudvalget.


Byrådets beslutning den 04-09-2017:
Behandling udsat.Beslutning
Anbefalingen fra Plan- og Miljøudvalget tiltrådt.

208. Ansøgning om låneoptagelse og huslejestigning i forbindelse med opførelse af 2 balkoner - Kirkegade 35 A-F, Blistrup
82.20G00 - 2017/20150

Sagsfremstilling
Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning i Byrådet.

Administrationen gør Økonomiudvalget og Byrådet opmærksom på, at Boligkontoret Danmark har ændret oplysningerne den 20. august 2017, hvilket betyder, at låneoptagelsen ikke vil medføre huslejestigning for beboerne.

Byrådet skal træffe beslutning om at godkende nyt lån til opførelse af to balkoner/altaner i forbindelse med plejeboligerne på Udsigten i Blistrup og lejeforhøjelse for beboerne som følge heraf.

Baggrund
Beboerne på Udsigten har på et ekstraordinært afdelingsmøde den 6. september 2016 godkendt forslag om opførelse af to altaner. Projektet skal finansieres med et lån på 1.201.200 kr.

Økonomiske forhold og vilkår
Boligerne
Boligafdelingen Udsigten i Blistrup består af 28 plejeboliger og 14 ældreboliger. Boligerne er opført som almene ældreboliger og ejes af Gribskov Kommune. Boligerne er i forbindelse med opførelsen i 1999-2001 finansieret hos KommuneKredit med lån på 20,1 mio. kr. Restgælden udgør medio 2017 16,4 mio. kr. Boligkontoret Danmark administrerer boligafdelingen for kommunen.

Betydning for beboerne
Beboerne ønsker altanerne opført ud for henholdsvis spisesalen/kantinen i stueplan og det fælles opholdsrum på 1. sal.
Altanen på 1. sal ønskes opført, så beboere med demens, der ikke har fri udgang, kan komme ud og få frisk luft. Dette vil løfte deres livskvalitet betydeligt.
Altanen i stueplan ønskes opført, så kørestolsbrugerne blandt beboerne får samme mulighed.


Afdelingen kan ikke selv finansiere udgiften til opførelsen af altanerne. Afdelingen har budgetteret med henlæggelser i 2017 på 437.000 kr., men disse midler er disponeret til løbende vedligeholdelse af boligerne.

Beboerne ønsker derfor at finansiere projektet med et nyt lån. Gribskov Kommune skal, som ejer af ejendommen, godkende og optage lån til forbedringen.

Kommunen har ret til at optage lån til forbedringer i kommunale beboelsesejendomme, når beboerne har stillet forslag eller krav om forbedring - og accepteret den deraf følgende huslejeforhøjelse.

Beboerne betaler lånet tilbage over huslejen. Huslejen vil gennemsnitligt stige med ca. 217 kr. pr. bolig pr. måned, hvis der optages lån til altanerne. Kommunen skal godkende huslejestigningen.

På afdelingsmødet den 6. september 2016 udtrykte beboerne og de pårørende ønske om, at der i forbindelse med opførelsen af altanerne kunne findes besparelser i budgettet. Efter en gennemgang af budgettet blev der fundet besparelser svarende til huslejestigningen, hvorfor stigningen kan undgås, hvis besparelsen effektueres.

Boligkontoret Danmark oplyser, at man fra år til år efter ønske fra beboerne og de pårørende vil forsøge at finde besparelser i budgettet svarende til den huslejestigning, som finansiering af altanerne medfølger.


Administrationen vil ved den årlige gennemgang af årsregnskabet for afdelingen og Boligkontoret Danmarks årsberetning have særligt fokus på, at disse besparelser er fundet.

Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, at balkonerne vil være til glæde og gavn for afdelingen og beboerne.

Beboerne vil opleve øget livskvalitet. Bygningerne vil efter opførelse af altanerne være mere attraktive.

Kommunen oplever ikke tomgang i boligerne. Tomgang opstår, hvis boligerne står ledige og ikke kan lejes ud.


Administrationen vurderer, at den øgede husleje, uagtet om man finder udlignende besparelser i budgettet, ikke vil få betydning for fremtidig udlejning.


Nye oplysninger i sagen indarbejdet i dagsordenspunkt til Økonomiudvalget
På anmodning fra Social- og Sundhedsudvalget har Boligkontoret Danmark skriftligt redegjort overfor administrationen, hvilken huslejekonsekvens projektets udførelse isoleret set vil have i boligafdelingen.

Af redegørelsen fremgår det, at Boligkontoret Danmark fremadrettet har fundet besparelser i budgettet svarende til den årlige ydelse på et fast forrentet 20 årigt kreditforeningslån.

Da den årlige låneydelse er fast og kendt de næste 20 år giver udgiften kun huslejestigning det år, hvor lånet finansieres. Ydelsen vil derfor de næste 19 år indgå som en fast del af budgettet, og vil ikke afstedkomme særlig huslejestigning.

I lyset af de nye oplysninger, som Boligkontoret Danmark har givet administrationen den 20.08.2017, indstiller administrationen til Økonomiudvalget og Byrådet, at indstillingens punkt 2 "at godkende den heraf afledte huslejestigning til ydelsen på lånet på ca. 3,37%
." udgår.

Lovgrundlag
Lovbekendtgørelse nr. 1103 af 15.08.2016 - Almenboligloven § 98, vedr. hjemmel til at optage lån til arbejderne.

Bekendtgørelse nr. 1540 om drift af almene boliger af 16.12.2016 §116, stk. 1, nr. 4 og nr. 6 vedrørende kommunal godkendelse af lejeforhøjelse og låneoptagelse.

Bekendtgørelse nr. 1580 af 17.12.2013 om kommunernes låntagning og meddelelse om garantier mv. §2, stk. 1, nr. 9


Økonomi
Budgettet, inkl. moms, udgør:

Håndværkerudgifter
936.600,00 kr.
Omkostninger
264.600,00 kr.
I alt
1.201.200,00 kr.


Finansiering:

30-årigt lån med fast rente, KommuneKredit
1.201.200,00 kr.


Ydelsen på lånet forventes at udgøre ca. 53.000 kr. p.a.,
svarende til en huslejestigning på ca. 3,37 % eller gennemsnitlig ca. 217,00 kr. pr. bolig pr. måned.

Efter gennemførelsen af renoveringen vil stigningen pr. m2 pr. år udgøre 44,00 kr., så den gennemsnitlige leje pr. m2 vil komme op på 1.355,00 kr.

Høring
Ældrerådet behandler sagen på sit møde d. 10. august 2017. Rådets høringssvar foreligger derfor ikke inden sagen færdiggøres til Social- og Sundhedsudvalget. Udvalget får forelagt rådets høringssvar på sit møde d. 15. august.

Ældrerådet udtaler følgende:

Ældrerådet ønsker ikke at tage stilling til låneoptagelsen, og det undrer os, at der ikke foreligger en udtalelse fra centerrådet.

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

 1. at godkende optagelse af et 30-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit på 1.201.200 kr. til finansiering af opførelse af 2 balkoner på Udsigten.
 2. at godkende den heraf afledte huslejestigning til ydelsen på lånet på ca. 3,37%.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Social- og Sundhedsudvalgets beslutning den 15-08-2017:
1. Anbefalet
2. Ikke tiltrådt. Social- og Sundhedsudvalget anmoder Økonomiudvalget om at undersøge om en huslejestigning kan undgås.

Fraværende Betina Sølver Hansen

Økonomiudvalgets beslutning den 28-08-2017:

 1. Anbefalet
 2. Indstillingens punkt 2 udgår som følge af nye oplysninger i sagen jævnfør sagsfremstillingByrådets beslutning den 04-09-2017:
Behandling udsat.Beslutning
1. - 2. Anbefalingen fra Økonomiudvalget tiltrådt.209. Ældrerådsvalg 2017 - godkendelse af valgprocedure
27.69.40G00 - 2016/36171

Sagsfremstilling
Social- og Sundhedsudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet.

Byrådet har på møde den 19. juni 2017 besluttet, at valg til Ældrerådet skal ske som fremmødevalg samtidig med kommunalvalget.

I denne dagsorden fremlægges valgprocedure til fastsættelse af de nærmere detaljer for afholdelsen af fremmødevalg til godkendelse i udvalget. Valgproceduren er udarbejdet i samarbejdet med Ældrerådet.

Sagsfremstilling
De nærmere procedurer for afholdelse af valget skal iht. retssikkerhedsloven ske i samarbejde mellem kommunen og det siddende Ældreråd. Der er derfor udarbejdet en valgprocedure, der beskriver arbejds- og ansvarsfordelingen mellem henholdsvis valgsekretariat og valgbestyrelsen samt frister for bl.a. opstilling som kandidat, udsendelse af valgmateriale, afholdelse af valgmøder og opgørelse af valget. Valgproceduren er udarbejdet ud fra Danske Ældreråds normalvalgprocedure med de nødvendige tilpasninger.

Valgbestyrelsen
Valgbestyrelsen fastsættes til at være 4 medlemmer fra det siddende Ældreråd, og valgbestyrelsens formand fastsættes til at være den siddende formand for Ældrerådet.

Valgbestyrelsen har bl.a. følgende opgaver:

 • Godkende kandidater
 • Foretage lodtrækning af kandidatrækkefølge på stemmesedlen
 • Ophæng af valg-informationsplakater relevante steder i kommunen
 • Holde oplæg om Ældrerådets arbejde samt afholdelse af valget på valgmøderne
 • Bedømme ugyldige stemmesedler
 • Godkende valgresultatet
 • Foretage indstilling til Byrådet vedr. afgørelse af valgklager


Valgsekretariatet
Valgsekretariatet varetages af Center for Social og Sundhed. Valgsekretariatet varetager annoncering og udarbejdelse af valgmateriale samt den praktiske håndtering af valgtilrettelæggelsen.

Frister
Frist for opstilling som kandidat fastsættes til den 6. oktober 2017 kl. 12:00.

Skæringsdag for optagelse på vælgerlisten sættes til den 6. november 2017.

Regler og frister for afgivelse af brevstemme samt stemmeafgivelse i eget hjem følger de tilsvarende regler for kommunal- og regionalvalgene.

Samarbejde med kommunalvalget på selve valgstederne på valgdagen
Ældrerådsvalget skal så vidt afholdes i de samme lokaler som til kommunalvalget, men dog adskilt fra kommunalvalget. Der er etableret et godt og tæt samarbejde mellem de to valgsekretariater.

For så vidt angår selve tilstedeværelsen i samme valglokaler fastsættes det i valgproceduren, at Valgformanden for kommunevalget på hvert valgsted har den endelige beslutningskompetence, hvis der opstår uenighed mellem de tilforordnede til kommunevalget og de tilforordnede til Ældrerådsvalget om praktiske forhold i løbet af valgdagen.

Stemmeoptælling
På grund af pladsmæssige udfordringer på flere valgsteder fastsættes det i valgproceduren, at optællingen af stemmer til Ældrerådsvalget sker på rådhuset i stedet for på de enkelte valgsteder, så stemmeoptællingen ikke skal afvente færdiggørelsen af optællingen af hhv. kommunalvalg og regionalvalgene. Hvert valgsted vil fortsat blive optalt for sig.

Gyldigheden af de afgivne stemmesedler bedømmes efter reglerne i Bekendtgørelse nr. 649 af 19/06/2007 om bedømmelse af stemmesedler afgivet til kommunale og regionale valg.

Valgmøder
Byrådet har på møde d. 19. juni 2017 tiltrådt administrationens indstilling om, at der afholdes ét valgmøde, hvor kandidaterne får lejlighed til at præsentere sig for vælgerne. Ældrerådet ønsker størst mulig adgang for flest mulige borgere til at stifte bekendtskab med kandidaterne til Ældrerådsvalget og har derfor anmodet om, at der til gavn for de mere end 13.000 potentielle vælgere, afholdes 3 valgmøder placeret i hhv. Helsinge, Græsted og Gilleleje på samme måde som ved ældrerådsvalget i 2013.

Budget
Ved Byrådets møde d. 19. juni 2017 fremlagdes et estimeret budget for afholdelse af Ældrerådsvalget, hvor det blev anslået, at udgifterne til et fremmødevalg ville andrage ca. 260.000 kr. inkl. administrativt ressourcetræk. Det har vist sig, at nogle af forudsætningerne i estimatet ikke holder. Bl.a. vil det være nødvendigt med en større bemanding på valgstederne end forudsat både i form af en dedikeret valgsekretær til hvert valgsted samt flere tilforordnede. Derudover er det administrative ressourcetræk i selve valgsekretariatet betydeligt større end forudsat i det oprindelige estimat, bl.a. pga. et omfattende koordineringsbehov med kommunalvalget.

Et revideret budgetestimat vil derfor snarere være 445.000 kr.


Lovgrundlag
LBK nr 1345 af 23/11/2016 om retssikkerhed og administration på det sociale område § 32

Økonomi
Ca. 445.000 kr.
Der er siden seneste Ældrerådsvalg i 2013 foretaget årlig afsætning og overførsel af midler til afholdelse af Ældrerådsvalget.

Høring
Administrationen har udarbejdet valgproceduren sammen med Ældrerådet, og indstillingen foretages derfor af administrationen og Ældrerådet i fællesskab.

Bilag
Bilag SSU 15.08.2017: Valgprocedure Ældrerådsvalg 2017 (2016/36171 018)

Administrationens indstilling
Administrationen og Ældrerådet indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

 1. at godkende valgproceduren, og
 2. at beslutte, at ændre tidligere beslutning af d. 19. juni 2017 om valgmøder, således at der afholdes 3 valgmøder i hhv. Helsinge, Græsted og Gilleleje.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Social- og Sundhedsudvalgets beslutning den 15-08-2017:
1. - 2. Anbefalet.

Fraværende Betina Sølver Hansen

Økonomiudvalgets beslutning den 28-08-2017:
1. - 2. Anbefalet.


Byrådets beslutning den 04-09-2017:
Behandling udsat.Beslutning
1. - 2. Tiltrådt.

210. Foreløbig mødeplan 2018
00.22A00 - 2017/18813

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet.

Sagen handler om en foreløbig mødeplan for byråds- og udvalgsmøder i 2018, og formålet med at forelægge sagen er at sikre et foreløbigt planlægningsredskab for administrationen.

Baggrund
Mødeplan for byråds- og udvalgsmøder er en vigtig forudsætning for planlægning af forskellige kommunale processer (for eksempel regnskabs- og budgetarbejde, mødeplan for møder i samarbejdsorganisationen, mødeplan for Handicap og Ældreråd, introduktionsforløb for nyt byråd, beslutningsprocesser i sager, hvor en endelig beslutning forberedes over flere behandlinger og så videre).

Derfor, som led i forberedelsen til 2018, har administrationen udarbejdet udkast til foreløbig mødeplan for 2018 og forelægger udkastet til beslutning for Byrådet.

Endelig beslutning i 2018
Nyt byråd vil i træffe en endelig beslutning i sagen på første byrådsmøde i 2018.

Ligesom Økonomiudvalget og de stående udvalg vil træffe en beslutning om, hvornår deres møder skal afholdes, på deres første møder i 2018.

Om udkast til mødeplan 2018
Følgende er værd at bemærke i forhold til den fremlagte plan:

 • Udkastet følger de kutymer, som Gribskov Kommune har for planlægning af møder i de politiske udvalg.
 • Mødeplanen indeholder forslag til fem forløb fra fagudvalg til Byrådet i vinteren/foråret 2018, og tre forløb fra fagudvalg til Byrådet i efteråret/vinteren 2018.
 • Der er indarbejdet et særskilt forløb fra Økonomiudvalget til Byrådet med henblik på 2. behandling af budgettet.
 • For at sikre fem forløb i foråret er forløbene lagt så tæt på hinanden, at dagsorden til fagudvalgsmøder i marts og april måned udsendes i samme uge, som byrådsmøder finder sted - i stedet for ugen efter. Derfor kan der i nogle sager opstå behov for, at et dagsordenspunkt udsendes senere end fire dage før udvalgsmøde. Det vil sige, at punktet eftersendes dagsorden.
 • Udkastet indeholder ingen konkrete datoer og tidspunkter for møder i stående udvalg. Udkastet beskriver alene mødeuger og mulige mødedage for møder i stående udvalg.
 • Datoer for budgetseminar er indarbejdet i udkastet. Det handler om torsdag den 19. april samt torsdag og fredag den 23. og den 24. august 2017.
 • Datoer for introduktionsarrangementer er indarbejdet. Det handler om introduktionsmøde onsdag den 3. januar om aftenen samt introduktionsseminar mandag den 8. januar (om aftenen) og fredag den 19. januar (heldagsarrangement).Når Byrådet har godkendt udkastet til et foreløbigt samlet mødeplan for udvalgsmøder i 2018, vil udkastet til mødeplanen bliver brugt som foreløbigt planlægningsredskab af administrationen.

Lovgrundlag
LBK 318 af 09/06/2017 (Kommunestyrelsesloven) § 8, stk. 1 og § 20, stk. 1Økonomi
Udgifter til mødevirksomhed afholdes inden for budgetramme 390 (politiske udvalg og administration).

Bilag
Bilag 1: Mødeplan 2018 - udkast Dokumentnummer 2017/18813 003

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

 1. at godkende principper for foreløbig mødeplan 2018Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Økonomiudvalgets beslutning den 28-08-2017:

 1. Anbefalet.Byrådets beslutning den 04-09-2017:
Behandling udsat.Beslutning
1. Tiltrådt.

211. Indkaldelse af stedfortræder for Lone Møller
00.22A00 - 2014/42564

Sagsfremstilling
Byrådet behandler sagen for at beslutte, om betingelserne for stedfortræderens indtræden er opfyldt.

Lone Møller er fraværende fra byrådsmøde den 9. oktober 2017. Lone Møller er fraværende på grund af ferie.

1. Indkaldelse af stedfortræder til Byrådet
Borgmesteren indkalder en stedfortræder, når borgmesteren får meddelelse om eller kendskab til, at et byrådsmedlem vil være forhindret i at varetage sine hverv på grund af lovligt forfald (styrelseslovens § 15, stk. 2). Efter bestemmelsen er ferie en lovlig forfaldsgrund.

Byrådet træffer beslutning om betingelserne for stedfortræderens indtræden er opfyldt. Byrådet gør det efter styrelseslovens § 15, stk. 4.

Betingelserne er:

 • om der foreligger lovlig forfaldsgrund
 • om stedfortræderen er den rette stedfortræder (næste på kandidatlisten) og valgbar


Den næste på Socialdemokratiets liste er Mette Tolstrup.

Lovgrundlag
Lov om kommunens styrelse, lovbekendtgørelse nr. 318 af 28.03.2017, § 15, stk. 1, 2 og 4
Styrelsesvedtægt for Byrådet i Gribskov Kommune vedtaget den 3. april 2017, Kapitel VII
Vederlagsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 1530 af 09.12. 2016 §6


Økonomi
Til en stedfortræder, der indkaldes til enkelte møder i kommunalbestyrelsen udbetales diæter.


Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Byrådet:

 1. at tage stilling til om betingelserne for stedfortræderens indtræden er opfyldtUdvalgenes anbefalinger/indstillinger
Byrådets beslutning den 04-09-2017:
Behandling udsat.Beslutning
1. Tiltrådt.

212. Indkaldelse af stedfortræder for Nick Madsen
00.22A00 - 2016/37865

Sagsfremstilling
Byrådet behandler sagen for at beslutte, om betingelserne for stedfortræderens indtræden er opfyldt.

Nick Madsen er fraværende fra byrådsmøde den 9. oktober 2017. Nick Madsen er fraværende på grund af ferie.

1. Indkaldelse af stedfortræder til Byrådet
Borgmesteren indkalder en stedfortræder, når borgmesteren får meddelelse om eller kendskab til, at et byrådsmedlem vil være forhindret i at varetage sine hverv på grund af lovligt forfald (styrelseslovens § 15, stk. 2). Efter bestemmelsen er ferie en lovlig forfaldsgrund.

Byrådet træffer beslutning om betingelserne for stedfortræderens indtræden er opfyldt. Byrådet gør det efter styrelseslovens § 15, stk. 4.

Betingelserne er:

 • om der foreligger lovlig forfaldsgrund
 • om stedfortræderen er den rette stedfortræder (næste på kandidatlisten) og valgbar


Den næste på Venstres liste er Flemming Valdemar Trojel.

Lovgrundlag
Lov om kommunens styrelse, lovbekendtgørelse nr. 318 af 28.03.2017, § 15, stk. 1, 2 og 4
Styrelsesvedtægt for Byrådet i Gribskov Kommune vedtaget den 3. april 2017, Kapitel VII
Vederlagsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 1530 af 09.12. 2016 §6


Økonomi
Til en stedfortræder, der indkaldes til enkelte møder i kommunalbestyrelsen udbetales diæter.

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Byrådet:

 1. at tage stilling til om betingelserne for stedfortræderens indtræden er opfyldt.
Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Byrådets beslutning den 04-09-2017:
Behandling udsatBeslutning
1. Tiltrådt.

216. Forslag til Lokalplan 315.18 for boligområdet Bavne Ager Eng i Gilleleje - godkendelse til offentlig fremlæggelse
01.02P00 - 2016/37465

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet om at godkende forslag til Lokalplan 315.18 for boligområdet Bavne Ager Eng i Gilleleje til offentlig fremlæggelse. Den offentlige fremlæggelse sker under forudsætning af, at rammerne for købsaftalen godkendes af Byrådet d. 04.09.2017. Dvs. at høringen tidligst begynder d. 05.09.2017

Forslag til Lokalplan 315.18 for boligområdet Bavne Ager Eng i Gilleleje, blev igangsat af Plan- og Miljøudvalget 21.11.2016.


Lokalplanens placering og afgrænsning

Lokalplanens baggrund og formål
Byrådet igangsatte i år 2000 et samlet byudviklingsprojekt, Bavne Ager i Gilleleje. Lokalplanområdet er en del af dette byudviklingsområde. I Byrådets overordnede plan for udbygningen af den sydlige del af Gilleleje indgår der ønsker om at få opført forskellige typer boliger som parcelhuse, etageboliger og række-/klyngehuse, og dette er i overensstemmelse med kommunens udviklingsstrategi. Udbygning af lokalplanområdet er en selvstændig etape af byudviklingsområdet Bavne Ager, og med lokalplanen videreføres intentionerne i det visionsnotat som Græsted-Gilleleje Kommunes Byråd vedtog i september 2004.

I visionsnotatet beskriver byrådet følgende visioner:
"Området skal fremstå som en markant indgang til Gilleleje i kraft af de grønne strukturer. Området skal være identitetsskabende i sig selv og have en sammenhæng med naboboligområdet Langdraget via grønne områder, stier og have en sammenhæng med det åbne land mod syd og således danne overgangen mellem by- og landzone.

Byrådet har en vision om at sikre de eksisterende landskabstræk og højdeforskelle i området ved at indarbejde disse i ny bebyggelse. Endvidere skal det sikres, at der skabes udsigtskiler, så områdets nuværende herlighedsværdier kan bevares. Det er et mål at bevare og understøtte områdets grønne karakter.


Lokalplanens formål er at udlægge lokalplanområdet til etageboliger og tæt, lav boligbebyggelse i op til 2 etager, samt at sikre byggeriets sammenhæng med parcelhusbebyggelsen Langdraget mod nord og vest, og den omkringliggende, nyere bebyggelse i Bavne Ager-udstykningen. Dette vil blive muliggjort gennem bygningernes udformning og materialevalg, samt ved at etablere og bevare stiforbindelser fra lokalplanområdet til naboområderne."


Lokalplanområdets indretning

Lokalplanens indhold
Planforslaget lægger op til følgende regulering af bebyggelsens placering, udformning og omfang, trafikale forhold m.m.:

Bebyggelse

 • Der kan opføres 78 boliger, bestående af 58 etageboliger i 2 etager og 20 boliger som rækkehusbebyggelse i op til 2 etager. Husenes højde holder sig under de nu gældende krav på max 8,5 m fra naturligt terræn.
 • Bebyggelsen skal fremstå med sin egen identitet og dog med sammenhængende karakteristika til de omkringliggende nyere bebyggelser i Bavne Ager.Trafikale forhold

 • Bebyggelsens adgangsvej etableres som en stikvej fra hovedvejen Bavne Ager.
 • Der anlægges en bred vej i samarbejde med området ved siden af, med plads til gadebelysning på fortovene, samt stier der forbinder boligerne med parkeringsarealer, fællesarealer, aktivitetsområder mv.
 • Der etableres to parkeringspladser, en større langs med hovedvejen Bavne Ager, og en mindre i den nordøstlige del til højre for stikvejen.
 • Det nuværende stisystem bevares og bygges sammen med det nye for at bevare tilgængeligheden og gøre det let at færdes i og gennem området.
 • Der anlægges 1,5 parkeringsplads pr. bolig, hvilket er normen for den øvrige, nyere bebyggelse i Bavne Ager. Dog vil der for de små boliger 40 m2 anlægges 1 plads pr. bolig.


Terræn, opholds- og friarealer samt beplantning

 • Området kommer til at rumme grønne områder og plads til ophold og leg. De fælles friarealer vil fremstå som græsflader evt. med enkelte større træer.
 • Lege- og opholdsområder vil blive placeret mellem bygningerne og langs §3-området, sådan at et frit og ugenert miljø skabes adskilt fra biltrafikken.
 • Lokalplanen har fokus på at skabe luft omkring den nordlige del af §3-området, som er den del af området med de største rekreative værdier. På denne måde får de eksisterende naboparceller på Langdraget, samt den nyere bebyggelse nord for, mest glæde af det frie, grønne område, da der samtidig vil være fri udsigt og adgang til området fra stien, der løber langs den nordligste del af lokalplanområdet.


Forhold til anden planlægning
Kommuneplan 2013-25
Lokalplanområdet er omfattet af rammeområde 2.B.14 boligområde Bavne Ager. Lokalplanen er udarbejdet i overensstemmelse med kommuneplanen.

Byplanvedtægt nr. 9 ophæves for den del, der er omfattet af lokalplan 315.18

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler, at forslag til Lokalplan 315.18 for boligområdet Bavne Ager Eng i Gilleleje godkendes til offentlig fremlæggelse, og at lokalplan 315.18 ikke skal miljøvurderes.


Lovgrundlag
Lov om planlægning (planloven), lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23.11.2015
Lov om ændring af lov om planlægning, lov om naturbeskyttelse og lov om aktindsigt i miljøoplysninger nr. 668 af 08.06.2017
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbekendtgørelse nr. 448 af 10.05.2017,
Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune

Økonomi
Sagen har ikke direkte økonomiske konsekvenser for Gribskov Kommune.

Miljøforhold
Miljøforhold er vurderet i henhold til miljøvurderingsloven.

Høring
Planforslaget fremlægges offentligt i henhold til planlovens bestemmelser, jf. planloven § 24. Forventeligt i perioden: 05.09.2017-03.11.2017.

Bilag
Bilag 1: Forslag til Lokalplan 315.18 for boligområdet Bavne Ager Eng i Gilleleje Dok. nr.: 2016/37465 007

Bilag 2: Miljøscreening Dok. nr.: 2016/37465 008


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

 1. at godkende forslag til Lokalplan 315.18 til offentlig fremlæggelse,
 2. at godkende at planforslaget ikke skal miljøvurderesUdvalgenes anbefalinger/indstillinger
Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 14-08-2017:
1. - 2. Anbefales tiltrådt.


Økonomiudvalgets beslutning den 28-08-2017:
1. - 2. Anbefalet.

Fraværende: Susan Kjeldgaard (Å)


Byrådets beslutning den 04-09-2017:
Behandling udsat.Beslutning
1. - 2. Tiltrådt.


Efterretningssager

213. Indkaldelse af forslag til revision af landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet - bymidter og aflastningsområder
01.01P00 - 2017/24177

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget behandler sagen for at forberede høringssvar til Erhvervsstyrelsen.

Økonomiudvalget og Byrådet forelægges sagen til orientering.Erhvervsstyrelsen har den 28. juni 2017 fremsendt høringsbrev med indkaldelse af forslag til revision af landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet - bymidter og aflastningsområder. Kommunerne i hovedstadsområdet har mulighed for at indmelde forslag frem til d. 15. oktober 2017.

Indholdet af høringssvaret forventes at blive politisk behandlet i september/oktober til endelig beslutning.

Denne sag skal ses i sammenhæng med behandlingen af det særskilte punkt på dagsordenen om Forslag til Kommuneplan 2017-2029.

Baggrund
Med den nye planlov åbnes der for ændringer på detailhandelsområdet. Det giver bl.a. mulighed for større butikker samt etablering og udvidelse af aflastningsområder i byer, hvor der er tilstrækkeligt kundegrundlag. (Et aflastningsområde har til formål, at aflaste bymidten ved at give plads til butikker, som ikke uden videre kan placeres i bymidten - eksempelvis store udvalgsvarebutikker og nye butikstyper og -koncepter, som f.eks. kombinerer fysiske butikker og e-handel. Et aflastningsområde kan ikke udlægges til én enkelt dagligvarebutik eller udelukkende dagligvarebutikker.)

Planloven indeholder dog fortsat bestemmelse om, at ministeren i et landsplandirektiv fastsætter regler om centerstrukturen i hovedstadsområdet, dvs. for Gribskov Kommunes vedkommende beliggenhed af bymidter og aflastningsområder. Beliggenhed af lokalcentre og områder til butikker med pladskrævende varegrupper fastsættes alene af kommunerne og indgår ikke i landsplandirektiv.

Erhvervsstyrelsen beder i høringsbrevet kommunerne om, at indmelde forslag til ændringer i centerstrukturen for detailhandel. Erhvervsstyrelsen ønsker ligeledes at kommunerne melder ind, hvis man ønsker at fastholde den gældende centerstruktur.
Høringsbrev og baggrundsmaterialet fra Erhvervsstyrelsen kan ses i sagen.

På baggrund af indkomne forslag og en samlet vurdering af målene for detailhandelsstrukturen i hovedstadsområdet vil Erhvervsstyrelsen efterfølgende udarbejde forslag til et revideret landsplandirektiv med tilhørende miljøvurdering. Forslaget forventes sendt i offentlig høring i 8 uger i 1. kvartal 2018 med henblik på udstedelse i 2. kvartal 2018. Efterfølgende kan kommunerne planlægge indenfor rammerne af landsplandirektivet.

Eksisterende detailhandelcenterstruktur


Den eksisterende centerstruktur i Gribskov Kommune består af de 3 bymidter i kommunecentrene Helsinge, Gilleleje og Græsted. Herudover er der udlagt en række lokalcentre og områder til butikker med pladskrævende varegrupper.

De tre kommunecentre Helsinge, Gilleleje og Græsted har et stort dagligvareudbud, og de er kommunens hovedcentre hvad angår udvalgsvarer. Helsinge er kommunens vigtigste handelsby og betjener udover Helsinge by et stort opland fra det meste af kommunen. I sommerhalvåret betjener butikkerne i særligt Helsinge og Gilleleje også et større antal sommerhusgæster.

For at mindske transportafstande og dermed afhængighed af bil ved indkøb er der ligeledes udpeget en række lokalcentre, primært i de mindre byer, men også i Gilleleje og Helsinge er der udpeget lokalcentre til betjening af lokalområdet.

Butikker til pladskrævende varegrupper er typisk placeret i erhvervsområder i de større byer, og på samme måde som bymidterne forsyner de således et større opland med den type af varer.

I forhold til det kommende landsplandirektiv, er det alene den del af kommunens centerstruktur, der omhandler bymidter og eventuelle aflastningscentre, der er relevant. Der er ikke udpeget bydelscentre og aflastningsområder i kommunen i dag, fordi den tidligere planlov ikke muliggjorde dette på grund af byernes størrelser. Det er fortsat ikke muligt at udpege bydelscentre i kommunen med den nye planlov, men der åbnes op for udpegning af aflastningsområder.

Vurdering
Som led i udarbejdelse af Forslag til Kommuneplan 2017-29, har administrationen vurderet, at der ikke er behov for at ændre udpegninger af bymidterne i Helsinge, Gilleleje og Græsted. Der lægges alene op til finjusteringer af bymidteafgrænsningerne i Helsinge og Gilleleje, således at handlen i bymidterne i de to byer koncentreres lidt mere.

Det er administrationens vurdering, at udpegning af fremtidigt aflastningsområde alene kan være muligt ved Helsinge på grund af planlovens relativt skrappe og omfattende redegørelseskrav. Det vil bero på en konkret redegørelse, jf. krav i Planloven med vurdering af bl.a. kundegrundlag, effekt for oplandet og trafikale forhold, at godtgøre behov for et aflastningsområde. Redegørelsen skal derefter godkendes af Erhvervsstyrelsen og en eventuel udpegning indarbejdes i landsplandirektiv, før udpegningen kan indgå i den kommunale planlægning.

Som del af kommuneplanarbejdet, har kommunen fået udarbejdet en analyse af detailhandlen for Helsinge. Arbejdet er udført af COWI og analyserapporten indgår som del af det samlede baggrundsmateriale til forslag til Kommuneplan 2017. Analyseresultaterne og COWIs anbefalinger har været fremlagt til orientering for Plan- og Miljøudvalget på mødet den 14.8.2017 og for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 16.08.2017.

COWI anbefaler, at dagligvarebutikker koncentreres i bymidten. I forhold til udvalgsvarebutikker anbefaler COWI, at der planlægges for ét område med store udvalgsvarebutikker (dvs. større end 600 m2), og at de mindre butikker fortsat skal koncentreres i bymidten. Dette for at sikre, at butikkerne bliver et supplement, der samlet set styrker Helsinge som handelsby.

COWI peger på to mulige placeringer:

 1. Det ubebyggede areal mellem jernbanen og Gribskov Gymnasium. Dette er så tæt på Østergades koncentrerede butiksmiljø, at der vil opstå reel synergi med bymidten. Arealet er allerede i dag en del af Helsinge bymidteafgrænsning og forudsætter derfor ikke særlig udpegning i landsplandirektiv.
 2. Erhvervsområdet Tofte, hvor der allerede er butikker med særligt pladskrævende varegrupper. I givet fald vil dette først skulle udpeges i landsplandirektivet som nyt aflastningsområde, inden det kan udmøntes gennem særskilt proces med kommuneplantillæg.


COWI anbefaler placering 1, fordi det vil styrke handel og byliv i bymidten. COWI anfører, at ved en placering i Tofte vil butikkerne ganske vist styrke byens samlede detailhandel, men synergien ift. bymidten vil være meget lille.

Med forslag til Forslag til Kommuneplan 2017 er der indarbejdet mulighed for, at der kan etableres større butikker i område 1, fordi det understøtter Byrådets mål om at styrke bymidten (se særskilt punkt på dagsordenen). Dette udelukker dog ikke en eventuel fremtidig udpegning af aflastningsområde i Tofte.

Anbefaling
I forbindelse med offentlighedsfasen for Forslag til Kommuneplan 2017-29, planlægges der afholdt et særskilt møde for Helsinges detailhandel og andre interesserede i september.

Administrationen anbefaler, at spørgsmålet om eventuel udpegning af aflastningsområde i Tofte eller ej drøftes på interessentmødet, inden der tages politisk stilling til indholdet af kommunens høringssvar og der prioriteres ressourcer til at opfylde Erhvervsstyrelses redegørelseskrav til eventuelle ønsker om justering af eksisterende centerstruktur.

Drøftelserne på mødet vil således kunne indgå i den politiske stillingtagen i oktober i forhold til, om det skal meldes ind til Erhvervsstyrelsen, at kommunen ønsker at fastholde den eksisterende detailhandelsstruktur, eller om strukturen skal suppleres ved at udpege aflastningsområde i Tofte.

Lovgrundlag
Planloven, LBK 1529 af 23. november 2015, og efterfølgende ændringer.

Økonomi
Sagen vil have budgetmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune, hvis der skal arbejdes for et aflastningsområde, da der vil være behov for ekstern rådgiverhjælp (anslået til omkring 100.000-150.000 kr) til at udarbejde den krævede redegørelse ved udlæg af et aflastningsområde.

Høring
Indkaldelse er forslag til revision af landsplandirektiv er i høring til d. 15. oktober 2017

Bilag
Bilag 1 Høringsbrev fra Erhvervsstyrelsen med indkaldelse af forslag til revision af landsplandirektiv for detailhandel i Hovedstadsområdet. Dok.nr. 2017/24177 001


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget:

 1. at spørgsmålet om eventuel udpegning af aflastningsområde i Tofte drøftes på møde med Helsinges detailhandel og andre interessenter. Drøftelserne vil indgå som input til et forslag til høringssvar, der forelægges politisk inden høringsfristen.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet:
2. at tage sagen til efterretning.


Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 28-08-2017:

 1. Tiltrådt


Økonomiudvalgets beslutning den 28-08-2017:

 1. Taget til efterretning.


Byrådets beslutning den 04-09-2017:
Behandling udsat.


Beslutning
1. Taget til efterretning.

214. Råd og nævn med mere: Blå bog 2018 - 2021
00.01A00 - 2017/12279

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget og Byrådet får "Blå bog 2018 - 2021" til orientering.
"Blå bog 2018 - 2021" er en samlet oversigt over de udpegninger og indstillinger til råd, nævn, bestyrelser og repræsentantskaber, som det kommende byråd skal foretage på konstituerende møde i december måned.

Oversigten er opdateret i overensstemmelse med Byrådets beslutning (jævnfør mødereferat af byrådsmøde den 19. juni 2017, punkt 128) og vedlagt dette dagsordenspunkt som bilag.

"Blå bog 2018 - 2021" udgør et redskab i forbindelse med konstitueringsarbejde.


Lovgrundlag
LBK nr 318 af 28.03.2017 § 17 stk. 2

Økonomi
Eventuelle diæter, befordringsgodtgørelse med videre udbetales efter bestemmelser i LBK nr 318 af 28.03.2017 § 16 a

Bilag
Bilag Blå bog 2018 - 2021 Dokumentnummer 2017/12279 009


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet:

 1. at tage orienteringen til efterretningUdvalgenes anbefalinger/indstillinger
Økonomiudvalgets beslutning den 28-08-2017:

 1. Taget til efterretning.


Byrådets beslutning den 04-09-2017:
Behandling udsat.


Beslutning
1. Taget til efterretning.


Sager behandlet på lukket møde:
215 Salg af ejendom
Behandling udsat til et ekstraordinært byrådsmøde 25. september 2017.

Inhabilitet: Kim Valentin deltog ikke i behandling af sagen på grund af inhabilitet.

Stedfortræder: Flemming Trojel deltog i behandling af sagen som stedfortræder for Kim Valentin.


Mødet startet:
07:02 AM

Mødet hævet:
08:59 AM