Byrådet

Publiceret 03-04-2017

Mandag den 03-04-2017 kl. 19:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
42 Årsregnskab 2016
43 Pinseåbent i Græsted - dispensationsansøgning til Erhvervsstyrelsen
44 Kommuneplantillæg nr. 7 for Gilleleje Læringsområde - endelig vedtagelse
45 Lokalplan 315.15 for Gilleleje Læringsområde - endelig vedtagelse
46 Forslag til kommuneplantillæg nr. 8 for dagligvarebutik i Esbønderup -
endelig vedtagelse
47 Forslag til Lokalplan 327.01 for dagligvarebutik ved Gillelejevej og

Vestvej i Esbønderup - endelig vedtagelse
48 Kommuneplantillæg nr. 9 for Erhvervsområde Tofte i Helsinge -

godkendelse til offentlig fremlæggelse
49 Lokalplan 512.17 for Erhvervsområde Tofte i Helsinge - godkendelse til

offentlig fremlæggelse
50 Fingerplan 2017 - godkendelse af fastholdelse af arealudlæg til byudvikling
51 Trafikbestilling 2018 - politisk behandling
52 KKR - fælles mål for sundhed
53 Handicapråd: Rammer for Handicaprådets arbejde 2018 og frem
54 Bestyrelsen for Gribskovhallen - udpegning
55 Ændring af styrelsesvedtægt m.v. - 2. behandling
56 Ny vej, Græsted-Gilleleje - genoptagelse af projekt
57 Styrket samvirke mellem Ramløse Børnehus, Ramløse Skole og lokalsamfundet -
pilotprojekt i Ramløse
62 Indkaldelse af stedfortræder for Thomas Elletoft
63 Indkaldelse af stedfortræder for Betina Sølver Hansen


Efterretningssager
58 Modernisering af planloven - orientering om forventet forløb og
lovændringerLukkede
59 Alkoholbevilling
60 Alkoholbevilling - udeservering
61 Alkoholbevilling med udeservering

Medlemmer:

Kim Valentin Bo Jul Nielsen
Jannich Petersen Lone Birgit Halskov Møller
Birgit Roswall Pia Foght
Michael Bruun Ulla Dræbye
Steen Pedersen Michael Hemming Nielsen
Poul-Erik Engel Høyer Susan Kjeldgaard
Jørgen Emil Simonsen Anders Gerner Frost
Nick Madsen Morten Ulrik Jørgensen
Knud Antonsen Morten Rohde Klitgaard
Jonna Hildur Præst Sisse Krøll Willemoes
Brian Lyck Jørgensen Trine Mette Egetved-Sørensen
Jesper Hagen Behrensdorff  

Godkendelse af dagsorden:
Dagsordenspunkt 62 og 63 om indkaldelse af stedfortræder for henholdsvis Thomas Elletoft og Betina Sølver Hansen optages på dagsorden og behandles som de første punkter på mødet.
Bo Jul Nielsen er inhabil på punkt 60 (Alkoholbevilling - udeservering).
Jesper Behrensdorff er inhabil på punkt 48 (Kommuneplantillæg nr. 9 for Erhvervsområde Tofte i Helsinge - godkendelse til offentlig fremlæggelse) og 49 (Lokalplan 512.17 for Erhvervsområde Tofte i Helsinge - godkendelse til offentlig fremlæggelse).
Herefter dagsorden godkendt.


Fraværende:

Meddelelser:
Et temamøde om realisering af Handicappolitikken med deltagelse af Handicaprådet blev afholdt fra kl. 16.00 til kl. 17.00.
Et temamøde om Velfærdsudviklingsprogrammet (VUP) blev afholdt fra kl. 17.00 til kl. 17.50
Mødestart kl. 17.52. Pause fra kl. 18.05 til kl. 19.00. Byrådets spørgetid fra kl. 19.00 til kl. 19.56. Mødet genoptages kl. 19.56. Mødepause fra kl. 21.03 til kl. 21.12.
Anders Gerner Frost deltog fra kl. 19.00.
Michael Bruun deltog til kl. 21.03.

Åbne

42. Årsregnskab 2016
00.32S00 - 2017/01889

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet. Sagen handler om Gribskov Kommunes årsregnskab 2016.

Formålet med regnskabssagen er at præsentere Gribskov Kommunes samlede regnskabs resultat for 2016 vedr. den ordinære drift, indtægter, anlæg, byudvikling, den finansielle status samt forsyningsvirksomheder. Regnskabet formidler derved en status for hvordan regnskabsåret 2016 sluttede. Regnskabssagen er ligeledes en fremlæggelse af afsluttede anlægsregnskaber og forslag til overførsler fra 2016 til 2017 til beslutning samt en oversendelse til revisionen om at revidere regnskabsåret 2016.

I 2016 har der været forelagt budgetopfølgninger 4 gange, hvor der til fagudvalgene er rapporteret på forskellige indikatorer vedrørende økonomiske og faglige/kvalitetsmæssige forudsætninger, målsætninger og resultatkrav for de enkelte enheder/områder indenfor udvalgenes områder.

Regnskabsresultatet for 2016 danner grundlag for den løbende opfølgning i 2017.
I 2017 sker der en løbende vurdering af de enkelte områder og en rapportering i form af en budgetopfølgning 4 gange årligt.

Regnskabet forelægges med et udkast til årsberetning, som indeholder udgifts- og omkostningsregnskabet samt bemærkninger til de enkelte områder fra fagudvalgsbehandlingerne og anlægsregnskaber for afsluttede anlægsprojekter.


Regnskabsresultatet

Helt overordnet viser regnskabsresultatet for 2016, at driftsrammerne har et mindreforbrug på i alt 52,2 mio kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget svarer til en afvigelse på 2,1% af det korrigerede budget.
De indstillede overførsler vedrører primært opsparede midler på decentrale enheder og puljer.

Byudvikling og ordinære anlæg har et mindreforbrug på 49,0 mio. kr. Heraf indstilles overført 45,7 mio kr. til 2017 begrundet i forskydninger i projektforløbene.

I forhold til BO 4, der viste et mindreforbrug på 108,8 mio. for det samlede regnskabsresultat, viser regnskabsresultatet for 2016 et mindreforbrug på 105,7 mio. kr. En marginal afvigelse ift. den samlede driftsramme og et direkte resultat af den samlede styringsindsats.


Nedenfor ses regnskabet i mio. kr. på udvalgsniveau - i bilagene er der specifikationer af tal og bemærkninger.
I denne dagsorden gives overordnede bemærkninger til afvigelserne i tabellen.

Note: Negative tal = indtægter/mindreforbrug/merindtægter, positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter

Bemærkninger fra fagudvalgsområderne

Teknisk Udvalg og Plan- og Miljøudvalget
På Det tekniske område er der i 2016 et samlet forbrug på 140,1 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 148,6 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 8,5 mio. kr. I forhold til BO4 2016 viser regnskabsafslutningen et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. svarende til en afvigelse på 3,0 %.

Overordnet set skyldes det mindreforbrug på vintertjenesten med 1,9 mio. kr., grønne områder med 0,4 mio. kr., plan og byg med 2,2 mio. kr. og busdrift med 0,7 mio. kr. samt merforbrug på kørsel efter social- og sundhedsloven og befordring af børn og unge med 1,0 mio. kr. Ligeledes er der ikke afregnet vejafvandingsbidrag for 2016.

Der søges om overførsler på 1,5 mio. kr. til 2017.

Børneudvalget
På Børneudvalgets område er der i 2016 et samlet forbrug på 632,2 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 639,5 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 7,4 mio. kr.
I forhold til BO4 viser regnskabsafslutningen et merforbrug på 9,4 mio. kr. svarende til en afvigelse på 2% mindre end forudsat.

Mindreforbruget i regnskabsresultatet kommer primært fra mindreforbrug på Læring og undervisning vedrørende skoler, fritidsordninger og dagtilbud, men også mindreforbrug på Stabs- og støttefunktioner vedr. uddannelsespuljer.

Samtidig har der været et merforbrug på Undersøgelse og socialfaglig indsats. Det skyldes blandt andet regning fra anden kommune vedr. ankesag i 2015, som først blev modtaget i december 2016, manglende opkrævning vedrørende andre kommuners børn, samt nye og dyre anbringelser i november-december 2016.

Der indstilles overførsler for 16,4 mio. kr., hvilket er 9,0 mio. kr. mere end mindreforbruget. Heraf kommer 1,0 mio. kr. fra andre udvalg. En del af overførslerne, 13,1 mio. kr., er på områder med overførselsadgang, skoler og dagtilbud. De øvrige overførsler er bl.a. vedrørende ændret organisering, nye projekter og til projekter, hvor der er en tidsmæssig forskydning af udgifterne.

Der søges om overførsel til 2017 på 16,4 mio. kr.
Social- og Sundhedsudvalget
På Social- og Sundhedsudvalgets område er der i 2016 et samlet forbrug på 935,4 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 946,9 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 11,5 mio. kr.
I forhold til BO4 viser regnskabsafslutningen et merforbrug på 5,0 mio. kr. svarende til en afvigelse på 0,6%. De væsentligste afvigelser beskrives i afsnittet nedenfor.

Overordnet set er der bevægelser i forbruget på flere af delrammerne i forhold til forventningerne ved BO4. Det skyldes bl.a revisitering af alle hverdagsrehabiliterede borgere med tilbud om Styrk hverdagen samt aktivitetsstigning på hjælpemiddelområdet og generelt på hele Socialområdet.

Der indstilles overførsler for ialt 18,0 mio. kr. hvor en del er vedrørende ældre og værdigheds milliarden. De øvrige overførsler er bl.a. på virksomhederne, satspuljemidler for Demensdagcenter Holbohave samt uforbrugte statslige midler vedr. klippekortordningen til borgere i eget hjem.

Der søges om overførsler på 18,0 mio. kr. til 2017.


Arbejdsmarkedsudvalget
Erhvervs- og Turismeudvalget er nedlagt i 2016 og deles mellem det nye Erhvervs- og
Beskæftigelsesudvalg og Kultur- og Idrætsudvalget i 2017. Arbejdsmarkedesudvalgets
rammer fortsætter under Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget.

For Arbejdsmarkedsudvalgets område er der i 2016 et samlet forbrug på 366,0 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 357,8 mio. kr., hvilket betyder et merforbrug på 8,3 mio. kr.

I forhold til BO4 viser regnskabsafslutningen et merforbrug på 8,3 mio. kr. incl. forventede
overførsler på 0,5 mio. kr. svarende til en afvigelse på 2,3%.


Differencen mellem vurderingen i BO4 og regnskabsresultatet skyldes, at prognosen for BO4 er baseret på forbrugstal fra august. Augusttallene har siden vist sig ikke at være retvisende til brug for en fremskrivning af overførslerne.I forbindelse med den nye refusionsreform sker afregningen af refusion og medfinansiering på overførselsområdet forskudt, således at afregning vedrørende august efter afleveringsfristen på BO4. Da man i 2016 er overgået til den nye refusionsreform, har det ikke været muligt at binde tallene op på nogen form for historik. Refusionsreformen betyder endvidere, at mentorudgifter indgår under driftsloftet. Dette medfører i praksis, at refusionen bortfalder. Denne ændring var der ikke taget højde for i BO4, hvilket medfører en mindreindtægt på 2,0 mio. kr.

Der vil fremadrettet være øget fokus på at dokumentere samtlige konsekvenser ved ændringer på området.

Overførslen for 2016 til 2017 udgør i alt 1,0 mio. kr., heraf vedrører 0,3 mio. kr. pulje til kompetenceudvikling i Jobcentret og 0,7 mio. kr. vedr. ETU

Der søges om overførsel på 1,0 mio. kr. til 2017.


Erhvervs- og Turistudvalgets
Erhvervs- og Turistudvalget er nedlagt i 2016 og deles mellem det nye Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg og Kultur- og Idrætsudvalget i 2017.

For Erhvervs- og Turismeudvalgets område er der i 2016 et samlet forbrug på 5,7 mio. kr.
ud af et korrigeret budget på 6,4 mio. kr., hvilket betyder et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.


I forhold til BO4 viser regnskabsafslutningen et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. incl.
forventede overførsler på 0,2 mio. kr. svarende til 11,2%. Mindreforbruget vedrører hovedsagligt restbudgettet af puljen til Erhvervsudvikling, der er overført fra tidligere år.Kultur- og Idrætsudvalget
For Kultur- og Idrætsudvalgets område er der i 2016 et samlet forbrug på 66,5 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 67,5 mio. kr., hvilket betyder et mindreforbrug på 1,0 mio. kr.

I forhold til BO4 viser regnskabsafslutningen et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. svarende til 1,5%. Differencen mellem vurderingen i BO4 og regnskabsresultatet skyldes midler, der er budgetteret i 2016, men først er disponeret i 2017 samt aktiviteter i 2016, der først forventes igangsat i 2017. Mindreforbruget på 1,0 mio. kr. søges overført til 2017, samt 0,1 mio. kr. til billedeskolen fra Plan- og Miljøudvalget.

Der søges om overførsel på 1,1 mio. kr. til 2017


Økonomiudvalget
Samlet viser regnskabet for Økonomiudvalget som fagudvalg et forbrug på 237,2 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 268,6 mio. kr., hvilket betyder et mindreforbrug på 31,4 mio. kr.

I forhold til BO4 2016 viser regnskabsafslutningen et mindreforbrug på 13,6 mio. kr. Mindreforbruget svarer til en afvigelse på 5,1 %.

Overordnet set skyldes mindreforbruget færre udgifter til politiske udvalg og formål. Færre udgifter til IT der skyldes at planlagte tiltag i 2016 i forbindelse med implementering af ny IT-platform er udskudt til 2017. Udgifter til SOSU elever er faldet da der ikke er ansat så mange som forventet ved BO 4. Færre udgifter til Puljer under ØU, der skyldes tidsmæssige forskydninger i afholdelsen af disponerede midler samt færre ejendomsudgifter der hovedsageligt skyldes en kraftig opbremsning på vedligeholdelsesarbejder på ejendomme.

Der søges om overførsel på 21,2 mio. kr. til 2017.
Indtægter
Der er samlet for indtægtsbudgettet på -2,445 mio. kr. ud af en korrigeret budget på -2,448 mio. kr., hvilket betyder en samlet afvigelse på 2,5 mio. kr. (mindreindtægt), det er en afvigelse på 0,1%. Afvigelsen vedrører 0,8 mio. kr. merudgifter til moms og 1,7 mio. kr. mindreindtægter på grundskyld.

Mindreindtægterne på grundskylden skyldes tilbagebetalinger sidst på året.


Ordinær anlæg incl. lånoptagelse
Samlet viser regnskabet for anlægsrammen et forbrug på 39,1 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 77,9 mio. kr., hvilket betyder et mindreforbrug på 38,8 mio. kr. inkl. lån.

Der søges om overførsel på 43,6 mio. kr. til 2017.

Konstaterede mer/mindreforbrug på anlægsprojekter bliver i forbindelse med BO´erne og regnskabssagen overført til et særligt anlæg benævnt "Projekter der skal dækkes indenfor Anlægsrammen", hvor der er i løbet af 2016 er opsamlet et budgetoverskud på 4,3 mio. kr. Overskuddet foreslås anvendt til delvis finansiering af Jordforureningssager og manglende budget vedr. Buslomme i Valby jfr. tidligere beslutning i Byrådet den 12. december 2016.
Der overføres 4,5 mio. kr. mere til anlægsbudgettet i 2017 end restbudgettet i 2016 udviser. Dette skyldes, at mindreforbrug til IT-Driftsudgifter under økonomiudvalgets ramme Politiske udvalg og administration foreslås overført til anlæg til medfinansiering af ny IT-platform.

Mindreforbruget skyldes ligeledes hovedsageligt forskydning i følgende projekter,

 • Anlægsprojekt vedr. Trafikforhold ny skole på 1,5 mio. kr. Projektet er påbegyndt og forventes færdig i 2017
 • Anlægsprojekt vedr. attraktive lokalsamfund på 11,8 mio. kr. Udførslen er i gang og tidsplanen forventes at holde.
 • Anlægsprojekt vedr. undervisning og læring i Gilleleje på 8,4 mio. Projektet er i idefasen og afklaringsfasen og videreføres i 2017.
 • Anlægsprojekt vedr. Attraktive lokale samfund lokalsamfund i Vejby på 6,2 mio. kr. Udførslen er i gang og tidsplanen forventes at holde.
 • Anlægsprojekt vedr.IT-investeringer - infrastruktur på 9,0 mio. kr. Projektet er påbegyndt og tidsplanen forventes at holde, hvor størsteparten af udgifterne først forfalder i 2017.


I øvrigt henvises til Bilag 4.


Anlægsregnskaber
Der aflægges anlægsregnskaber på følgende projekter, Bilag 6-14:

 • Trafiksanering Kildevej/Askemosevej
 • Svingbane P-plads ved Esrum Kloster
 • Stiplan 2016
 • Investeringsplan vejnettet
 • Ahornstien, renovering/om- og tilbygning
 • Energioptimering, Nordstjerneskolen, Ramløse Afd.
 • Børnebyer / Attraktive Lokalsamfund (delregnskab vedr. finansiering af vuggestue, Multibane i Blistrup)
 • Teatersal, Helsinge Ungdomscenter
 • Tagrenovering Græsted FrivilligscenterForsyning anlæg
Der aflægges anlægsregnskab på følgende projekt, Bilag 15:

 • Affaldsstation ved Tisvilde P-plads


Byudvikling

Den samlede Byudviklingsramme udviser, et samlet forbrug på -4.9 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 5.3 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 10,2 mio. Der søges overført en forventet udgift til 2017 på 2,1 mio. kr. Overførslen vedrører udelukkende området: Køb og salg af grunde og ejendomme.

Rammen er opdelt i 3 områder; Almindelige udgifter til drift af ejendomme og jord, Udgifter til renter og afdrag til lån optaget til køb af jord og ejendomme og Indtægter og udgifter ifm køb og salg af ejendomme og jord.

Almindelige driftsudgifter udviser et mindreforbrug 0,05 mio. kr.

Vedr. udgifter til renter og afdrag er der et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at den faktiske rente har været lavere end den forudsatte budgetrente. Desuden er rammen tilført budget ifm indfrielse af gæld i Aktivitetshuset. Den faktiske udgift til indfrielsen var lavere end forudsat, da denne blev gennemført efter betaling af ordinær termin.

Her ved regnskabet har der været netto salgsindtægter af jord og ejendomme på 4,9 mio. kr. i forhold til forventede udgifter på 5,3 mio. kr., hvilket giver en merindtægt på 10,2 mio. kr. Der søges overført en forventet udgift på 2,1 mio. kr. til 2017, hvorved der bliver en merindtægt på 8,1 mio. kr.

I øvrigt henvises til Bilag 5 ØU 27.03.2017 - Byudvikling.

Der aflægges anlægsregnskaber på byudvikling på følgende projekter, Bilag 16-21:

 • Salg af 2 parceller Breddam 22
 • Køb af Gilleleje Hovedgade 14
 • Salg af Bøgeskovgård, Laugøvej 1
 • Salg af Kunsthus, Hovedgade 51, Tisvilde
 • Salg af Stenlandsgården
 • Køb af HelsingebadetRenter og finansielle ændringer, lånoptagelse
Rammen indeholder kommunens renteindtægter fra den likvide beholdning (indestående i bank og obligationsbeholdning), fra udlån til indefrosne ejendomsskatter, samt fra diverse straf- og morarenter, samt renteudgifter til kommunens lån og afdrag på disse (excl. lån til ESCO, Ældreboliger og Byudvikling).

Samlet for rammen er der et forbrug på 23,3 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 19,4 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 3,9 mio. kr. Merforbruget skyldes, at budgetteret lån på 7,3 mio ikke er optaget (lån vedr. energirenovering af Nordstjerneskolen, Ramløse afdeling, hvor den faktiske anlægsudgift blev 0,3 mio. kr. mindre end budgetteret, samt budgetteret lån på 7 mio. kr. vedr. ny skole i Gilleleje). Lån optages først, når faktisk anlægsudgift er afholdt: Projektet er stadig i projekteringsfasen.

Desuden har der været et mindreforbrug på renter på 3,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at den faktiske rente på variabelt forrentet lån har været lavere end den forudsatte budgetrente, samt at strafrenter mv., og forrentningen af Kommunes obligationsbeholdning er større end forventet.

Forsyningsvirksomheder
Samlet for forsyningsvirksomheders område er der et forbrug på på 3,3 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 14,3 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 11,0 mio. kr. Sammenholdt med korrigeret budget, som ved BO4 16 er sammensat af et forventet forbrug på 4,6 mio. kr. og forventede overførsler til 2017 på 9,7 mio. kr., er det en afvigelse på 1,4 mio. kr. eller 10,0 procent.

Der søges om overførsler til 2017 på 9,5 mio. kr

Overordnet set skyldes afvigelsen fortrinsvis et mindreforbrug på forsyning, drift med 1,4 mio. kr. som skyldes dels tidsmæssige forskydninger i betalingen til renovatør og dels at gulvrenovering af Højelt Genbrugsstation ikke som forventet blev udført i 2016. Endvidere er disponerede udgifter til komprimator containere til dagrenovation først betalt i 2017.

Mellemværendet med forsyningsområdet pr. 31/12-16 kan opgøres til 16,9 mio. kr., i brugernes favør, hvilket svarer til en nedbringelse af mellemværendet på 3,3 mio. kr. i forhold til mellemværendet pr. 31/12-15.


Overførsler mellem årene
I lighed med sidste år indstilles som hovedlinje kun overførsler af mer- og mindreforbrug for de decentrale virksomheder, og det vurderes, om der er behov for en strammere styring i form af binding på nogle områder for at overholde rammen for serviceudgifter i 2017.
Det indstilles, at evt. uforbrugte projekt- og puljemidler samt restbudgetter på anlægsprojekterne overføres til 2017 jfr. indstillingen pkt. 2.


Likviditet
Kommunens likviditet er ultimo 2016 på 29,0 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet har i 2016 været 167,4 mio. kr. Til sammenligning var likviditeten ultimo 2015 på 42,9 mio. kr. og den gennemsnitlige likviditet var 193,0 mio. kr.

Ved budgetlægningen af 2016 forventedes en ultimolikviditet 2016 på -30,0 mio. kr. og en gennemsnitslikviditet i 2016 på 143,7 mio. kr.

Regnskabsresultatet viser således en gennemsnitlig likviditet der er 23,7 mio. kr. højere end budgetlagt.

Serviceudgifter
Gribskov Kommune havde i 2016 en serviceramme (oprindeligt budget) på 1.752.507 mio. kr. og et korrigeret budget på 1.800.610 mio kr. Forbruget i 2016 endte med at være 1.742.057 mio kr. og ligger således inden for servicerammen.


Afskrivninger
Afskrivninger på -4,1 mio kr. for 2016 fremgår af bilag nr. 22 og vedrører uerholdelige krav. Til sammenligning blev der i 2015 afskrevet 3,0 mio. kr. og i 2014 2,8 mio. kr. Årsagen til ændringen i 2016 skyldes oprydning af uerholdelige krav.Fagudvalgsbehandling
Børneudvalget har på sit møde d. 13.03.2017 godkendt regnskab 2016 og forslag til overførsler fra 2016 til 2017 med den rettelse, at overførsel af midler til projekt vedrørende prævention skal være på kr. 53.000,- kr.

Plan- og Miljøudvalget har på sit møde d. 13.03.2017 godkendt regnskab 2016 og forslag til overførsler fra 2016 til 2017.

Kultur- og Idrætsudvalget behandler regnskab 2016 på udvalgsmødet den 27.03.2017. Anbefalinger fra Kultur- og Idrætsudvalget forelægges for Økonomoniudvalget på Økonomiudvalgsmøde samme dag og indarbejdes i protokollen fra Økonomiudvalgets møde.

Kultur- og Idrætsudvalgets beslutning den 27.03.2017 (indskrevet i dagsorden i forbindelse med Økonomiudvalgets møde den 27. marts 2017)

 1. Anbefalet at godkende regnskabet for Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget
 2. Anbefalet at godkende overførsler til 2017.

Fraværende: Sisse Krøll Willemoes

Teknisk Udvalg har på sit møde d. 15.03.2017 godkendt regnskab 2016 og forslag til overførsler fra 2016 til 2017.
Fraværende: Jørgen Emil Simonsen.

Social- og Sundhedsudvalget har på sit møde d. 14.03.2017 godkendt regnskab 2016 og forslag til overførsler fra 2016 til 2017.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget behandler regnskab 2016 på udvalgsmødet den 27.03.2017. Anbefalinger fra Erhvers- og Beskæftigelsesudvalget forelægges for Økonomoniudvalget på Økonomiudvalgsmøde samme dag og indarbejdes i protokollen fra Økonomiudvalgets møde.

Erhvervs- og Beskræftigelsesudvalgets beslutning den 27.03.2017 (indskrevet i dagsorden i forbindelse med Økonomiudvalgets møde den 27. marts 2017)

 1. Tiltrådt at godkende regnskabet for Arbejdsmarkedsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget.
 2. Tiltrådt at godkende overførsler til 2017.

Fraværende: Thomas Elletoft


Der henvises til materiale vedr. fagudvalgsbehandlingerne i bilag 1Lovgrundlag
Styrelseslovens §45, BEK nr. 209 af 27/02/2017 om Kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision mv. kap. 4.

Økonomi
Jævnfør sagsfremstilling og bilag

Bilag
Bilag 1: ØU 27.03.17. Fagudvalgsbehandling regnskab 2016 (Dok. nr. 2017/01889 020)

Bilag 2: Dokumentnummer 2017/01889 019, vehæftet dagsorden til Økonomiudvalgets møde som bilag 2 indeholdt fejl i teksten. Derfor er dokumentet erstattet af dokument med dokumentnummer 2017/01889 055 (vedhæftet nedenunder). Dette er gjort i forbindelse med Økonomiudvalgets møde den 27. marts 2017.

Bilag 2: Finansiering, Regnskabsbemærkninger 2016 2017/01889 055

Bilag 3: ØU 27.03.17 Årsberetning 2016 (Dok. nr. 2017/01889 054)


Anlægsoversigter:

Bilag 4: ØU 27.03.17. Anlægsoversigt årsregnskab 2016 (Dok. nr. 2017/01889 032)

Bilag 5: ØU 27.03.17: Byudvikling regnskab 2016 (Dok. nr. 2017/01889 053)


Anlægsregnskaber:
Ordinær anlæg:
Bilag 6: PMU 13.03.17 & TEK 15.03.17: Anlægsregnskab Trafiksikring, Kildevej/Askemosevej, dok.nr. 2017/01889 044

Bilag 7: PMU 13.03.17 & TEK 15.03.17: Anlægsregnskab Svingbane + p.plads - Esrum Kloster, dok.nr. 2017/01889 040

Bilag 8: PMU 13.03.17 & TEK 15.03.17: Anlægsregnskab Stiplan 2016,
Dok. nr. 2017/01889 043)

Bilag 9: ØU 27.03.17. Investeringsplan vejnettet (Dok. nr. 2017/01889 042)

Bilag 10: SSU 14-03-17 Anlægsregnskab Ahornstien - renovering/om- og tilbygning, (Dok. nr. 2017/01889 028)

Bilag 11: BØR 13-3-17: Anlægsregnskab Energioptimering Nordstjerneskolen, Ramløse afd.(Dok. nr. 2017/01889 039)

Bilag 12: BØR 13-3-17: Anlægsregnskab Børnebyer/attraktive lokalsamfund. (Dok. nr. 2017/01889 038)

Bilag 13: ØU 27.03.17. Teatersal, Helsinge Ungdomscenter (Dok. nr. 2017/01889 034)

Bilag 14: ØU 27.03.17. Tagrenovering Græsted Frivilligscenter (Dok. nr. 2017/01889 036)


Forsyning anlæg:
Bilag 15: PMU 13.03.17 & TEK 15.03.17: Anlægsregnskab Affaldsstationer ved Tisvilde p-plads. (Dok. nr. 2017/01889 041)


Byudvikling anlæg:
Bilag 16: ØU 27.03.17. Salg af 2 parceller Breddam 22 (Dok. nr. 2017/01889 014)

Bilag 17. ØU 27.03.17. Køb af Gilleleje Hovedgade 14 (Dok. nr. 2017/01889 012)

Bilag 18: ØU 27.03.17. Salg af Bøgeskovgård, Laugøvej 1(Dok. nr. 2017/01889 011)

Bilag 19: ØU 27.03.17. Salg af Kunsthus, Hovedgade 51, Tisvilde (Dok. nr. 2017/01889 010)

Bilag 20: ØU 27.03.17. Salg af Stenlandsgården (Dok. nr.k 2017/01889 009)

Bilag 21: ØU 27.03.17. Køb af Helsingebadet (Dok. nr. 2017/01889 046)


Oversigter:

Bilag 22: ØU 27.03.17. Afskrivninger 2016 til ØU´s orientering (Dok. nr. 2017/01889 030)


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet:

 1. at regnskabet foreløbigt godkendes og oversendes til revisionen.
 2. at godkende følgende overførsler fra 2016 til 2017:


3. at godkende vedlagte anlægsregnskaber.

4. at tage afskrivningerne til efterretning


Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Økonomiudvalgets beslutning den 27-03-2017:
1. - 4. Anbefales.

Fraværende: Susan Kjeldgaard.Beslutning
1. - 4. Tiltrådt.
43. Pinseåbent i Græsted - dispensationsansøgning til Erhvervsstyrelsen
01.00G00 - 2017/06815

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget behandler sagen med henblik på at anbefale en beslutning til Byrådet.

Sagen handler om at ansøge Erhvervsstyrelsen om dispensation fra Lukkelovens bestemmelse om lukning på helligdage på vegne af Græsted i forbindelse med afholdelse af Veterantræffet i pinsen 2017.

Erhvervsstyrelsen har en sagsbehandlingstid på op til 4 uger.

Baggrund for ansøgningen om dispensation
Købmand Christian Larsen beder Byrådet om, at ansøge Erhvervsstyrelsen om dispensation fra Lukkeloven i forbindelse med afholdelse af Veterantræffet den 3. - 5. juni. For den lokale detailhandel er Græsted Veterantræf et arrangement, som de altid har været en del af, men ikke har kunne udnytte fuldt ud. De mere end 25.000 besøgende som træffet tiltrækker, har detailhandlen, grundet lukning i pinsedagene, ikke kunne tilbyde at servicere. Derfor bakker den lokale erhvervsforening, Græsted Handels- og Erhvervsforening fuldt op om ansøgningen.
Mulighed i lukkeloven
Lukkeloven giver nu mulighed for, at et Byråd kan ansøge Erhvervsstyrelsen - på vegne af et område, f.eks. en by - om dispensation fra det normale krav om lukning på helligdage i forbindelse med særlige begivenheder. I dette tilfælde en ansøgning, som omfatter hele Græsted i forbindelse med Veterantræffet i pinsen.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at ansøge Erhvervsstyrelsen.

Lovgrundlag
Lov nr. 606 af 24. juni 2005 med senere ændringer (jævnfør lov nr 740 af 01.06.2015 § 1)


Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for kommunen.

Bilag
Bilag 1 ØU 27-03-2017. Ansøgning til Erhvervsstyrelsen. Dok.nr.: 2017/06815 006.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget, at anbefale Byrådet:

 1. at ansøge Erhvervsstyrelsen om dispensation fra Lukkelovens bestemmelse om lukning på helligdage på vegne af Græsted i forbindelse med afholdelse af Veterantræffet i pinsen 2017.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Økonomiudvalgets beslutning den 27-03-2017:

 1. Anbefalet.


Fraværende: Susan Kjeldgaard.Beslutning

 1. Tiltrådt.


Fraværende: Michael Bruun, Steen Pedersen og Nick Madsen.
44. Kommuneplantillæg nr. 7 for Gilleleje Læringsområde - endelig vedtagelse
01.02G00 - 2017/04758

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet. Sagen handler om vedtagelse af tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-25 for Gilleleje Læringsområde.

Baggrund
Byrådet traf 20.06.2016 beslutning om udvikling af Ny skole Gilleleje. Der tages udgangspunkt i, at Ny skole Gilleleje skal omfatte en totalombygning af skolen på Parkvej, samt nedrivning af en enkelt blok og opførsel af en ny bygning på 1.550 m2, placeret på eksisterende matrikel. Skolen skal rumme tre spor fra 0.-6. klasse, fire spor fra 7.-9. klasse samt specialklasser.

Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-25 og Lokalplan 315.15 for skole og idræt i Gilleleje er udarbejdet for at skabe de nødvendige planmæssige rammer for projektet Ny skole Gilleleje. Lokalplanen behandles på særskilt punkt.

Plangrundlaget har været i høring i perioden 23.11.2016-25.01.2017. Der er i høringsperioden ikke indkommet kommentarer eller indsigelser til kommuneplantillægget.

Tillæggets omfang og formål
Tillæg nr. 7 omfatter et område på ca. 14 ha beliggende i den sydlige del af Gilleleje, øst for Søborg Kanal, syd for Parkvej og vest for boligområdet Kringelholm.Tillægget skal følge behandlingen af Lokalplan 315.15. Denne lokalplan er udarbejdet for at muliggøre om- og tilbygning af Gilbjergskolen, jf Byrådets beslutning. Planforslaget har også til formål at sikre en grøn karakter for arealerne langs kanalen og hensigtsmæssige adgangsforhold til lokalplanområdet. Endvidere skal planforslaget skabe rammer for en eventuel fremtidig udvidelse af såvel skole, institution og idrætsanlæg i området.

Projektområdet er i den gældende Kommuneplan 2013-2025 en del af rammeområde 2.D.01: Gilleleje Skole ved Parkvej. Dele af lokalplanområdet er endvidere omfattet af udpegninger til lavbundsareal, værdifuldt landskab, beskyttet kulturmiljø samt kystkile.

Administrationen vurderer, at den udvikling lokalplanen åbner mulighed for, overordnet set er i overensstemmelse med Kommuneplan 2013-25. Tillægget indeholder mindre justeringer for:

 • at hæve den maksimalt tilladte bygningshøjde fra 12 m til 15 m,
 • at muliggøre opførelse af antennemaster i området,
 • at justere de gældende udpegninger af lavbundsareal, værdifuldt landskab, beskyttet kulturmiljø samt kystkile til de reelle forhold på stedet, således at udpegningerne fremover kun omfatter de arealer, der ligger i direkte tilknytning til kanalen og skrænterne mod kanalen, og ikke de arealer, der i dag er bebygget eller anvendes til vej og parkering.


Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler, at tillæg nr. 7 for Gilleleje Læringsområde vedtages uden ændringer.Lovgrundlag
Lov om planlægning (planloven), lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23/11/2015, særligt § 11-18
Miljøvurderingsloven, lovbekendtgørelse nr. 1533 af 10.12.2015, § 2-4
Kommuneplan 2013-25

Økonomi
Sagen har ikke direkte økonomiske konsekvenser for Gribskov Kommune.

Miljøforhold
Kommunen har truffet afgørelse om, at tillægget ikke skal miljøvurderes. Afgørelsen og begrundelsen herfor er i henhold til § 4 i miljøvurderingsloven, annonceret på kommunens hjemmeside den 23.11.2016.

Høring
Planforslaget har i henhold til § 24 i planloven været i høring i perioden 23.11.2016 til 25.01.2017.

Bilag
Forslag til tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-25 Dok. nr. 2017/04758 001


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

 1. at vedtage tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-25.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 13-03-2017:

 1. Anbefalingen tiltrådt


Økonomiudvalgets beslutning den 27-03-2017:

 1. Anbefalet.


Fraværende: Susan KjeldgaardBeslutning

 1. Tiltrådt.


Fraværende: Michael Bruun.
45. Lokalplan 315.15 for Gilleleje Læringsområde - endelig vedtagelse
01.02P00 - 2015/17271

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet.

Sagen omhandler endelig vedtagelse af Lokalplan 315.15 for Gilleleje Læringsområde, samt eventuel indarbejdelse af indkomne ændringsforslag.

Baggrund
Lokalplanområdet omfatter den nuværende Gilbjergskolen og idrætsfaciliteterne syd for denne. Området afgrænses mod nord af Parkvej, mod øst af Idrætsvej, mod syd af Gilleleje renseanlæg og mod vest af Søborg Kanal. Lokalplanområdet er på i alt ca. 7 ha og ligger i byzone.

Byrådet godkendte forslag til Lokalplan 515.15 til offentlig fremlæggelse den 14.11.2016. Forslaget har været i høring i perioden 23.11.2016 til 25.01.2017.

For at sikre overensstemmelse mellem kommuneplanen og lokalplanen, udarbejdes lokalplanen sideløbende med tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-25 (se særskilt dagsordenpunkt).

Lokalplan 314.15 giver mulighed for om- og tilbygning af Gilbjergskolen, så området kan udvikles til et kreativt miljø for undervisning med tilknyttede faciliteter. Lokalplanens bestemmelser har derudover til formål:

 • at sikre at arealet langs Søborg Kanal har en grøn karakter og kan benyttes til rekreative formål,
 • at sikre offentligt tilgængelige stiforbindelser gennem området,
 • at sikre hensigtsmæssige adgangsforhold til lokalplanområdet fra Parkvej,
 • at skabe de fysiske rammer for en eventuel fremtidig udvidelse af såvel skole, institutioner og idrætsanlæg i området.


Lokalplanforslaget er udarbejdet i samarbejde med rådgiver LE34.

Indkommet bemærkning til planforslaget
Der er i perioden indkommet 1 bemærkning til planforslaget fra Handicaprådet. Der er ikke indkommet andre indsigelser eller bemærkninger.

Handicaprådet anbefaler, at lokalplanens formål udvides, så der kommer til at stå, at lokalplanen også har til formål at sikre tilgængelighed til området for alle.

Rådet uddyber: At indskrive tilgængelighed i lokalplanens formål, vil styrke fokus på tilgængelighed i de efterfølgende byggesager og anlægsarbejdet. Både i forhold til byggeri, tilbygninger og ombygninger, og i forhold til udformning af udearealer. Det vil samtidig være i tråd med artikel 9 om tilgængelighed i FN's Konvention om rettigheder for personer med handicap.

Handicaprådet lægger vægt på, at tilgængelighed for alle er særlig vigtig, når det handler om en skole, som mange mennesker - børn og unge, børn og unges forældre, skolens ansatte, borgere og besøgende i kommunen - skal kunne benytte til mange forskellige formål og aktiviteter.


Rådet anbefaler desuden, at man er opmærksom på tilgængelighed for alle i de ubebyggede arealer, som skal anvendes til lege- og opholdsarealer, beplantning og udendørs idrætsanlæg (jævnfør § 8 side 23 og 24).

Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, at det generelt er vigtigt at have fokus på god tilgængelighed i alle offentlige bygninger, både ved renovering, tilbygning og nybygning.

Bygningsreglementet indeholder krav til tilgængelighed, der sikres i forbindelse med byggesagsbehandlingen. Et andet arbejdsredskab er bogen 'Tilgængelighed for alle' som også ofte bruges i byggesagsbehandlingen.
Hvis lokalplanen har til formål at sikre god tilgængelighed, bør der tilføjes bestemmelser i lokalplanen, der stiller yderligere krav om indretning, end de krav, der er i bygningsreglementet. Administrationen vurderer, at dette ikke er nødvendigt for at sikre god tilgængelighed. Administrationen anbefaler derfor, at den foreslåede ændring ikke imødekommes.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at vedtage lokalplan 315.15 for skole og idræt ved Parkvej i Gilleleje uden ændringer.

Lovgrundlag
Lov om planlægning (planloven), lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23/11/2015
Miljøvurderingsloven, lovbekendtgørelse nr. 1533 af 10.12.2015, § 2-4
Kommuneplan 2013-25

Økonomi
Sagen har ikke direkte økonomiske konsekvenser for Gribskov Kommune.

Miljøforhold
Kommunen har truffet afgørelse om, at lokalplanen ikke skal miljøvurderes. Afgørelsen og begrundelsen herfor er i henhold til § 4 i miljøvurderingsloven, annonceret på kommunens hjemmeside den 23.11.2016.

Høring
Planforslaget har i henhold til § 24 i planloven været i høring i perioden 23.11.2016 til 25.01.2017.

Bilag
Bilag 1 Forslag til lokalplan 315.15 for skole og idræt i Gilleleje Dok. nr. 2015/17271 027


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget, at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet,

 1. at vedtage Lokalplan 315.15 for Læringsområde i Gilleleje uden ændringer.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 13-03-2017:

 1. Anbefalingen tiltrådtØkonomiudvalgets beslutning den 27-03-2017:

 1. Anbefalet.


Fraværende: Susan Kjeldgaard.Beslutning

 1. Tiltrådt.

Fraværende: Michael Bruun.
46. Forslag til kommuneplantillæg nr. 8 for dagligvarebutik i Esbønderup - endelig vedtagelse
030599 - 2016/14936

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet, om endeligt at vedtage Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8.

Forslag til Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune har været offentligt fremlagt i perioden 25.11.2016 til den 23.01.2017, sammen med forslag til lokalplan 327.01 for dagligvarebutik ved Gillelejevej og Vestvej i Esbønderup (se særskilt punkt på dagsordenen). Sagen forelægges nu med henblik på endelig vedtagelse.

Forslag til Tillæg nr. 8 fremgår af Bilag 1.

Tillægget omfatter matr. nr. 34, 33, 32, 2p, 8at, 8r, 8f, 29a, 9q, 29c, 29b, 8m, 8h, 2i, 2f, 2o, 8be, 2a, 8n og del af matr. nr.6 aæ alle af Kirke Esbønderup By, Esbønderup.

Baggrund
Det tilhørende lokalplanforslag er udarbejdet for at skabe de planlægningsmæssige rammer for en dagligvarebutik.

Lokalplanområdet er i den gældende Kommuneplan 2013-25 en del af rammeområde 6.B.01, som er udlagt til boligformål.

Forslag til Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune bringer lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanen ved at udlægge et nyt rammeområde 6.B.19 og 6.C.06.

Det nye rammeområde ændrer i afgrænsningen af området udlagt til centerformål, men bibeholder det totale areal. Derfor vil et areal på ca. 4.000 m2, i dag udlagt til centerformål, erstattes af arealet, for Forslag til Lokalplan 327.01. Det areal, der 'flyttes' fra centerområdet til boligområde ligger afsides Vestvej (centergaden), og vil derfor ikke blive en naturlig del af centerområdet. De 'flyttede' arealer anvendes i dag som boliger, og ligger for langt fra Vestvej til, at blive en naturlig del af et handelsliv i en by af Esbønderups størrelse. Figur 1 viser, hvilket areal der fjernes fra den nuværende centerafgrænsning 1.C.01 og overføres til boligområde. Ligeledes fremgår arealet, der vil overføres fra det omkransende boligområde 6.B.01 til centerområdet med tillæg nr. 8, og dermed muliggøre forslag til lokalplan 327.01.Ingen indsigelser/bemærkninger til tillægget
Der er i forbindelse med offentlighedsfasen ikke modtaget indsigelser til Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune. Der er alene kommet to indsigelser til forslag til lokalplan 327.01 se bilag 2.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler, at Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2013-25 vedtages endeligt uden ændringer, som det fremgår af Bilag 2. Dermed muliggøres forslag til lokalplan 327.01


Lovgrundlag
Planloven, LBK nr 1529 af 23/11/2015.
Lovbekendtgørelse nr. 1533 af 10/12/2015 om Lov om miljøvurdering af planer og programmer.
Gribskov Kommuneplan 2013-25.

Økonomi
Det vurderes, at sagen ikke har budgetmæssige konsekvenser.

Miljøforhold
I henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer har Plan- og Miljøudvalget besluttet, at lokalplanforslaget med tilhørende kommuneplantillæg ikke skal miljøvurderes. Beslutninger er annonceret på Gribskov Kommunes hjemmeside d. 25.11.2016. Der er ikke indkommet bemærkninger.


Høring
Forslag til Tillæg nr. 8 har været fremlagt offentligt i perioden 25.11.2016 til 23.01.2017.


Bilag
Bilag 1 PMU 06-02-2017- Forslag til kommuneplantillæg nr. 8. Dok.Nr.2016/14936 007.

Bilag 2 PMU 06-02-2017. Behandling af indsigelser til Lokalplan 327.01. Dok. Nr. 2016/14936 009

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

 1. at Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2009-21 for Gribskov Kommune vedtages endeligt uden ændringer, jf Bilag 2.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 06-02-2017:

 1. Anbefalingen tiltrådt


Pia Foght og Brian Lyck Jørgensen fraværende

Økonomiudvalgets beslutning den 27-03-2017:

 1. Anbefalet.


Fraværende: Susan KjeldgaardBeslutning

 1. Tiltrådt.

Fraværende: Michael Bruun.
47. Forslag til Lokalplan 327.01 for dagligvarebutik ved Gillelejevej og Vestvej i Esbønderup - endelig vedtagelse
030599 - 2017/00496

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet om endeligt at vedtage Forslag til Lokalplan 327.01 for dagligvarebutik ved Gillelejevej og Vestvej i Esbønderup.

Forslag til Lokalplan 327.01 for dagligvarebutik ved Gillelejevej og Vestvej i Esbønderup og det tilhørende Kommuneplantillæg nr 8 har været offentligt fremlagt i perioden 25.11.2016 til den 23.01.2017 og forelægges nu med henblik på behandling af indkomne ændringsforslag/indsigelser og endelig vedtagelse.

Plan- og Miljøudvalget behandlede begge planforslag den 06.02.2017. Udvalget besluttede at videresende den separate sag om kommuneplantillægget med anbefaling til Økonomiudvalget og Byrådet om at vedtage tillægget. Selve lokalplansagen besluttede Plan- og Miljøudvalget på samme møde at ville behandle igen, før den videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet. Behandlingen af kommuneplantillægget i Økonomiudvalget, afventer derfor lokalplansagen, så de to punkter kan behandles sammen.

Konkret ønskede Plan- og Miljøudvalget den 06.02.2017, at administrationen skulle arbejde videre med placering af ventilation, varetilkørsel, vinduer og beplantning inden sagen forelægges for udvalget. Administrationen har viderebearbejdet det ønskede i tæt dialog med ansøger, og forelægger derfor nu sagen med henblik på endelig vedtagelse af planen.

Baggrund
Forslag til Lokalplan 327.01, med tilhørende kommuneplantillæg nr. 8, blev igangsat af Plan- og Miljøudvalget den 04.04.2016. Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af principperne i skitseprojekt, behandlet af Plan- og Miljøudvalget på samme møde.

Lokalplanområdet omfatter del af matr.nr. 6 aæ, Kirke Esbønderup By, Esbønderup beliggende på Vestvej 33 i Esbønderup. Planen skaber mulighed for 1.000 m2 butik til detailhandel.

Lokalplan 327.01 skal erstatte den eksisterende Lokalplan 27.17 for det pågældende område.

For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanen, er der udarbejdet Tillæg nr. 8 for dagligvarebutik ved Gillelejevej og Vestvej til Kommuneplan 2009-21 for Gribskov Kommune.

Hovedpunkter i indsigelser
Der er i perioden indkommet to bemærkninger til planforslagene. Bygherre har haft mulighed for at kommentere de indkomne indsigelser. Behandlingen af indsigelserne fremgår af Bilag 1.
Hovedpunkterne i de indkomne indsigelser drejer sig om:

 • Frygt for parkeringsbuler ved at dele parkering.
 • Ønske om at bibeholde gangsti for beboer til Sibbevej.
 • Flytte indkørsel til ny butik til kryds, med rundkørsel.


Desuden bekræfter Nordsjællands Politis færdselsafdeling, at såfremt der opføres en dagligvarebutik må til- og frakørsel alene ske mod Vestvej eller Sibbevej.

Notat med gennemgang af indsigelser og administrationens vurdering og anbefalinger af disse er vedlagt som bilag. Bygherres bemærkninger til de indkomne indsigelser og ændringsforslag fremgår af samme notat. Administrationen vurderer, at de indkomne bemærkninger ikke giver anledning til ændringer i planen.

Placering af ventilation, varetilkørsel, vinduer og beplantning
Efter PMU mødet d. 06.03.2017 har administrationen været i dialog med ansøger (Rema-etablering), omkring udvalgets spørgsmål i forhold til placering af ventilation, varetilkørsel, vinduer og beplantning.

A Placering af ventilation
Det er undersøgt om der er mulighed for at placere ventilationen længere væk fra naboer, for at mindske eventuelle støjgener for nabo.

I planforslagets § 12.4 er der krav om, at det ved en støjmæssig redegørelse skal godtgøres, at støjkravene i forholdene omgivelserne kan overholdes. Dette er en forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse.

Ansøger oplyser, at gaskøler for køleanlægget placeres oven på varegården, hvor den bliver inddækket af et hegn, så den skjules for naboerne. Støjniveauet fra gaskøleren er 35 dBA målt 4 meter fra anlægget. Ventilationsanlæg fra kompressorrum og fra butikken bliver udstyret med lydpotter, så støjniveauet ved riste er maks. 35 dBA. Ventilationsanlægget placeres inden for bygningskroppen. Kondensatoren kan ikke placeres anderledes pga. indretningen af bygningen. Den bliver skjult bagved en inddækning og vil overholde de gældende støjgrænser.

Administrationen vurderer, at ansøger har sandsynliggjort, at støj fra ventilationen vil overholde de gældende vejledende støjgrænser i skel mod nabo. På grund af bygningens indretning, er det ikke muligt at placere ventilation andet sted på bygningen. Det vil dermed enten forudsætte, at bygningens indretning gentænkes, eller at hele bygningen flyttes (se mere nedenfor under næste afsnit).

Administrationen anbefaler derfor, at placeringen af ventilationsanlægget fastholdes.

B Varetilkørsel
Det er undersøgt om der er mulighed for at placere varegården længere væk fra naboer, for at mindske eventuelle støjgener for nabo i forbindelse med varetilkørsel.

I planforslagets § 9.10 er der krav om, at der etableres et støjhegn mod nabo. Desuden skal det ved en støjmæssig redegørelse godtgøres, at støjkravene i forholdene omgivelserne kan overholdes (§ 12.4).

Ansøger anfører, at brug af varegården vil overholde de gældende støjgrænser. Ansøger oplyser desuden, at en flytning af varegården enten vil forudsætte en nyindretning af butikken, som ikke vil være hensigtsmæssig af hensyn til logistikken af trafik, indretning af udearealerne og indkig fra vej. Eller, at vil det betyde at hele bygningen skal flyttes længere ud mod krydsningen af Gillelejevej/Vestvej.

Administrationen anbefaler ikke, at bygningen flyttes nærmere vejkrydset, da dette vil bryde med områdets øvrige karakter, hvor byggeri er placeret med afstand til Gillelejevejen. Administrationen vurderer, at de gældende støjgrænser i skel mod nabo vil kunne overholdes med de krav der fremgår af planforslaget.

For yderligere at sikre hensyn til naboer, anbefaler administrationen dog, at det i lokalplanens redegørelse indarbejdes, at vareindlevering kun må ske ske Mandag - fredag i tidsrummet fra 07:00-18:00 og Lørdage fra 07:00-14:00.

C Facader
Bebyggelsens facadeudtryk mod Vestvej og Gillelejevejen er konkretiseret nærmere, for at sikre at der sker en opbrydning af facaden.

Af lokalplanforslagets § 7.3 fremgår, at der skal ske en opbrydning af facaden, eksempelvis med felter med reliefvirkninger udført i tegl og/eller frem- eller tilbagerykning af facadedele, for at sikre et varieret facadeudtryk. Desuden fremgår det af § 7.5, at facadevægge må dækkes af stedsegrønne klatreplanter.

Der er nu udarbejdet et revideret kortbilag 5, hvoraf det fremgår at på facaden mod Vestvej og på facaden mod Gillelejevejen, mindst skal være ét separat vinduesparti på hver facade, udover indgangspartiet. Ligeledes er der indarbejdet et par felter med reliefvirkning. Samlet set vurderer administrationen, at der nu er et væsentligt større parti af glas i facaderne, samt at felterne med relief giver et opbrud i facaden. Desuden vil beplantning på facaden mod parkeringsarealet, yderligere bidrage til et indbydende udtryk.

Administrationen anbefaler, at planforslagets kortbilag 5, erstattes af det reviderede kortbilag 5 (se vedlagte bilag 3). Desuden anbefaler administrationen, at § 7.3 suppleres med en tekst om at "På facaden mod Vestvej og på facaden mod Gillelejevejen, skal der mindst være ét separat vinduesparti på hver facade, udover indgangspartiet. Facaden skal udformes i henhold til principperne på kortbilag 5".

D Beplantning
Det er undersøgt, hvordan den grønne struktur langs Gillelejevejen kan sikres yderligere.

En del af træerne langs Gillelejevejen er placeret udenfor lokalplanens afgrænsning, og der kan derfor ikke optages bestemmelser herom. Det kan dog oplyses, at ansøger er interesseret i at indgå en aftale om at vedligeholde vejrabatten der grænser op til lokalplanområdet, og at der i en sådan aftale kan indgå at trægruppen skal bevares, så det ud over de bevarede træer, holdes pænt med slået græs.

Af forslag til et revideret kortbilag 2 fremgår det derfor nu mere tydeligt, at der fastholdes en grøn struktur langs Gillelejevejen, med 3 mindre trægrupper, der tager udgangspunkt i eksisterende træer. ved at tage udgangspunkt i den eksisterende beplantning, fastholdes den struktur et grønt hegn giver langs en vej, samtidigt med at der skabes eksponeringsmuligheder. Bibeholdelsen af nogle af de eksisterende træer, giver også en vis kvalitet i beplantningen, grundet træernes alder. parkeringsarealet fremgår desuden et grønt "bælte" med enkelte træer midt i parkeringsarealet for at bryde lidt op i udtrykket.

På den baggrund anbefaler administrationen, at planforslagets kortbilag 3, erstattes af det reviderede kortbilag 2 (se vedlagte bilag 4). Desuden anbefaler administrationen, at § 9.1 suppleres med en tekst om at "Beplantning skal etableres i henhold til principperne på kortbilag 2 og 3", og at § 9.3 suppleres med at "De eksisterende træer skal erstattes med tilsvarende, eller hjemmehørende arter i en etableringshøjde på minimum på 1,5m."

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler, at planen vedtages endeligt med ovenfor nævnte justeringer i forhold til tidsrum for varelevering, facadeudtryk, og beplantning.


Lovgrundlag
Lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23/11/2015 om Lov om planlægning
Lovbekendtgørelse nr. 1533 af 10/12/2015 om Lov om miljøvurdering af planer og programmer
Kommuneplan 2013 - 25 for Gribskov Kommune
Lokalplan 27.17 Bevarende lokalplan for Esbønderup fra år 2000.

Økonomi
Sagen har ikke direkte økonomiske konsekvenser for Gribskov Kommune.

Miljøforhold
I henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer har Plan- og Miljøudvalget truffet afgørelse om at Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2013 - 25 og Lokalplan 327.01 ikke skal miljøvurderes. Afgørelse om miljøvurdering har været offentlig fremlagt sammen med planforslagene.


Høring
Forslag til Lokalplan 327.01 for dagligvarebutik ved Gillelejevej og Vestvej i Esbønderup, har været i høring fra d. 25.11.2016 og frem til d. 23.01.2017.


Bilag
Bilag 1 PMU 06-02-2017. Behandling af indsigelser til Lokalplan 327.01. Dok. Nr.2017/00496 013.

Bilag 2 PMU 06.02.2017. Forslag til Lokalplan 327.01 for dagligvarebutik ved Gillelejevej og Vestvej i Esbønderup. Dok. Nr. 2017/00496 010.

Bilag 3 PMU 13-03-2017. Facade. Dok.nr. 2017/00496 025

Bilag 4 PMU 13-03-2017. Administrationsplan. Dok.nr. 2017/00496 026


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

 1. at Lokalplan 327.01 vedtages endeligt med mindre ændringer i forhold til tidsrum for varelevering, facadeudtryk, og beplantning som anført i sagsfremstillingen ovenfor.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 13-03-2017:

 1. Anbefalingen tiltrådt


Økonomiudvalgets beslutning den 27-03-2017:
Anbefalet.

Fraværende: Susan KjeldgaardBeslutning

 1. Tiltrådt.

Fraværende: Michael Bruun.
48. Kommuneplantillæg nr. 9 for Erhvervsområde Tofte i Helsinge - godkendelse til offentlig fremlæggelse
01.00G00 - 2016/40435

Sagsfremstilling
Følgende punkt har tidligere været behandlet på Plan- og Miljøudvalgets møde 06.02.2017, Økonomiudvalgets møde 23.01.2017 og Byrådet 30.01.2017. Byrådet besluttede til behandling af punktet 30.01.2017, at sende det tilbage til fagudvalget med henblik på at få vurderet hvilken betydning ny planlov vil have for planforslaget. Nedenstående dagsorden er enslydende med den dagsorden, der tidligere er fremlagt, dog er der tilføjet et oversigtskort. Se også punkt om lokalplan for Tofte, hvor ændringer i henhold til ny planlov vurderes.

Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget behandler sagen, for at anbefale en beslutning til Byrådet. Sagen handler om godkendelse af forslag til tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-25 til offentlig fremlæggelse.

Beslutning om godkendelse til offentlig fremlæggelse vurderes ud fra de muligheder ny Planlov giver mulighed for.

Godkendelse af plangrundlaget for erhvervsområde Tofte har været behandlet på Byrådets møde 30.01.2017, hvor det blev besluttet at fagudvalget skulle vurdere om ny planlov giver nye muligheder, der bør inkluderes i planforslagene.

Følgende dagsordenpunkt er enslydende med den dagsorden, der blev fremlagt til Byrådsmødet.

Baggrund
Økonomiudvalget igangsatte 07.03.2016 udarbejdelse af revideret plangrundlag for Erhvervsområde Tofte.

Forslag til tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-25 og forslag til lokalplan 512.17 for Erhvervsområde Tofte i Helsinge udarbejdes, for at skabe et opdateret plangrundlag, der sikrer de nødvendige rammer for en attraktiv og fleksibel udbygning og udvikling af erhvervsområdet forud for salg af ubebyggede grunde i området. Lokalplanforslaget behandles på særskilt punkt på dagsordenen.

Plangrundlaget er udarbejdet på baggrund af principper indeholdt i Udviklingsplan for Erhvervsområde Tofte, der blev godkendt at Byrådet i 2012, dialogmøde med områdets grundejere og virksomheder 05.10.2016, med efterfølgende supplerende ønsker fra nogle af disse, samt inputs fra politiske drøftelser.

Tillæggets omfang og formål
Forslag til tillæg nr. 9 omfatter et område afgrænset af Helsingørvej, Frederiksværkvej, Industrivej/Fasanvej og Kildevej med et bruttoareal på omkring 56 ha. Området omfatter dog ikke område udpeget til Lokalcenter Helsinge Tofte 1.C.05.Tillægget skal følge behandlingen af forslag til Lokalplan 512.17. Dette lokalplanforslag er udarbejdet med det formål at give fleksible udviklingsmuligheder, at sikre at området udvikles hensigtsmæssigt i forhold til vejadgange og klimasikring, og at lokalplanen bygger videre på områdets nuværende kvaliteter. På baggrund af en ensartet overordnet struktur i området er det muligt at give friere muligheder for udbygning i forhold til virksomhedstyper og udformning af byggeri.

Lokalplanområdet er i gældende Kommuneplan 2013-25 en del af rammeområderne:
1.E.02 Erhvervsområde ved Tofte i Helsinge, 1.E.03 Erhvervsområde ved Skovgårdsvej i Helsinge, 1.E.04 Erhvervsområde mellem Tofte og Skærød i Helsinge, 4.D.05 Genbrugsplads ved Skærød og 4.E.01 Erhvervsområde ved Skærød.

Forslag til Tillæg nr. 9 skal derfor bringe lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanen ved at udlægge et nyt rammeområde, 1.E.08 Erhvervsområde Tofte.
Dermed muliggøres lokalplan 512.17 for Erhvervsområde Tofte i Helsinge. Derudover ændres bestemmelserne i rammeområdet 4.D.05 Genbrugsplads ved Skærød, så det fremover vil være beliggende i byzone.


Dele af lokalplanområdet er omfattet af udpegninger til Landskabelige egne, Værdifulde kulturmiljøer, Friluftsanlæg zoner, Friluftsanlæg støjzoner og Bynær rekreativ zone. Udpegningerne udgør en mindre del af det nordøstlige hjørne i et område, der allerede er udbygget. Udpegningerne aflyses derfor i forbindelse med vedtagelsen af Kommuneplantillæg 9.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler, at forslag til tillæg nr. 9 godkendes til offentlig fremlæggelse.


Lovgrundlag
Lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23/11/2015 om Lov om planlægning
Lovbekendtgørelse nr. 1533 af 10/12/2015 om Lov om miljøvurdering af planer og programmer
L121 Forslag til lov om ændring af lov om planlægning, lov om naturbeskyttelse og lov om aktindsigt i miljøoplysninger
Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune

Økonomi
Sagen har ikke direkte økonomiske konsekvenser for Gribskov Kommune.

Miljøforhold
Der er udarbejdet miljøscreening i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund af miljøscreeningen vurderer administrationen, at planen ikke skal miljøvurderes. Begrundelsen herfor er, at der er tale om en mindre udbygning af lokal karakter, og der ikke er fundet forhold af væsentlig miljømæssig betydning.

Miljøscreeningen er sendt i forhøring hos relevante høringsparter.

Høring
Planforslaget fremlægges offentligt i otte uger jf. Lov om Planlægning

Bilag
Bilag 1: Forslag til tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-25 Dok. nr. 2016/40435 001

Bilag 2: Miljøscreening af plangrundlag Dok.nr. 2016/40435 002


Administrationens indstilling
Administrationen anbefaler Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

 1. at godkende forslag til tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-25 til offentlig fremlæggelse
 2. at beslutte, at tillægget ikke skal miljøvurderes.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 13-03-2017:
1.-2. Anbefalingen tiltrådt

Jesper Hagen Behrensdorff deltog ikke i sagens behandling pga. inhabilitet

Økonomiudvalgets beslutning den 27-03-2017:
1. - 2. Anbefalet.

Fraværende: Susan Kjeldgaard.
Inhabil: Jesper Hagen Behrensdorff deltog ikke i behandling af punktet på grund af inhabilitet.Beslutning
1.- 2. Tiltrådt.

Inhabil: Jesper Hagen Behrensdorff deltog ikke i behandling af sagen på grund af inhabilitet.
Fraværende: Michael Bruun.49. Lokalplan 512.17 for Erhvervsområde Tofte i Helsinge - godkendelse til offentlig fremlæggelse
01.00G00 - 2016/03649

Sagsfremstilling
Følgende punkt har tidligere været behandlet på Plan- og Miljøudvalgets møde 06.02.2017, Økonomiudvalgets møde 23.01.2017 og Byrådet 30.01.2017. Byrådet besluttede til behandling af punktet 30.01.2017, at sende det tilbage til fagudvalget med henblik på at få vurderet hvilken betydning ny planlov vil have for planforslaget. Nedenstående dagsorden er enslydende med den dagsorden, der tidligere er fremlagt. Dog er der i dagsordenteksten tilføjet et afsnit om, hvilken betydningen ny planlov vil have for indholdet i planforslaget. Ligeledes er der i planforslaget tilføjet tekst i redegørelsen om, at der går en højspændingsledning gennem området, som påtænkes at blive nedgravet.

Plan- og Miljøudvalget behandler sagen, for at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende forslag til Lokalplan 512.17 for Erhvervsområde Tofte i Helsinge til offentlig fremlæggelse.

Lokalplanen er igangsat af Økonomiudvalget 07.03.2016. Den er udarbejdet på baggrund af Udviklingsplan for Erhvervsområde Tofte, der blev godkendt af Byrådet i 2012, samt principper for lokalplanens indhold, der er godkendt af Plan- og Miljøudvalget 15.08.2016. Desuden er indgået inputs fra grundejere og virksomheder i området, blandt andet fra møde holdt i området den 05.10.2016.

Lokalplanens baggrund og formål
Byrådet pegede i Budgetaftalen 2016-2019 og Erhvervsstrategi 2016 på, at udviklingen af erhvervsområdet Tofte i Helsinge skal styrkes ved at sikre, at lokalplanlægningen af området er tidsvarende, så det bliver mere attraktivt for erhvervsliv og investorer.

De eksisterende lokalplaner og byplanvedtægter inden for området er overvejende af ældre dato, og planlægningen af området vurderes at være utidssvarende i forhold til, hvad der er attraktivt for en virksomhed i dag.

Lokalplanen udarbejdes med det formål, at give fleksible udviklingsmuligheder, at sikre, at området udvikles hensigtsmæssigt i forhold til vejadgange og klimasikring, og at lokalplanen bygger videre på områdets nuværende kvaliteter.

Lokalplanområdet
Lokalplanområdet omfatter området afgrænset af Helsingørvej, Frederiksværkvej, Industrivej/Fasanvej og Kildevej, med et bruttoareal på omkring 56 ha.

Lokalplanområdet dækker dog ikke området omfattet af Lokalplan 512.14 for lokalcenter Helsinge - Tofte fra 2013, der giver mulighed for at etablere en dagligvarebutik i området.

Lokalplanforslagets indhold
Området zoneinddeles med inddeling efter miljøklasse, hvor højest tilladte miljøklasse er miljøklasse 5. Derudover udvides området til butikker med pladskrævende varegrupper betragteligt. Det vil ud fra et individuelt skøn og Byrådets godkendelse være muligt at godkende andre typer anvendelse.

Det vil ikke være muligt at etablere nye boliger i området fremover, heller ikke i tilknytning til virksomhed.

Der stilles krav om, at bygninger opføres med mørke facader, og kan opføres i op til 15 meters højde. De skal placeres med afstand til vej, så der friholdes areal til den grønne struktur og regnvandshåndtering. Udover dette indgår der ikke andre bebyggelsesregulerende bestemmelser.

Ejendomme, der i gældende rammeområde er angivet til at skulle overgå fra landzone til byzone, bliver overført til byzone i forbindelse med lokalplanens endelige vedtagelse.

I forbindelse med udarbejdelse af tillæg nr. 9 til kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune, gøres det endvidere muligt at overføre genbrugspladsen og søen til byzone. Dette vil ligeledes ske i forbindelse med endelig vedtagelse af lokalplanen.

Ud fra Udviklingsplanen fra 2012 arbejdes der med en overordnet robust struktur, der sikrer nødvendig infrastruktur i forhold til veje og håndtering af regnvand. Det betyder, at der stilles konkrete krav til veje og overgangsarealerne fra vejene til de enkelte erhvervsejendomme, hvor regnvand håndteres og fremstår som åbne grønne områder. Dette er med til at give området et ensartet og præsentabelt udtryk. Samtidig giver det den fordel, at der kan være større fleksibilitet i, hvad der kan ske på den enkelte erhvervsejendom, da områdets karakter ikke alene bygges op af de virksomheder, der ligger i området.

Denne designmæssige tankegang kan ses som en modsætning til den eksisterende planlægning i området, der mere håndfast regulerer bebyggelse, grundstørrelser og anvendelse, men som til gengæld ikke har så meget fokus på de mellemliggende arealer. Derudover er det en måde at håndtere 'udfordringen' med håndtering af regnvand som en konstruktiv løsning, der bidrager positivt til områdets karakter.

Som del af den indledende dialog med virksomhedsejere, er der indkommet ønske om at kunne etablere udvalgsvarebutikker i området. I henhold til Lov om Planlægning forudsætter en sådan mulighed, at udpegningen af lokalcenteret i området udvides. Lokalcentret er ikke omfattet af dette lokalplanforslag. Hvis lokalcenteret udvides vil det have betydning for detailhandelsudviklingen i Helsinge. Administrationen foreslår derfor, at denne mulighed indgår i arbejdet med den overordnede planlægning for detailhandel i Helsinge, der er besluttet af Byrådet 12.12.2016.

Ændringer i ny Planlov (ny tekst)
Ny planlov forventes at træde i kraft 01.07.2017 (se også særskilt punkt på dagsordenen om dette).

I forhold til nyt plangrundlag for erhvervsområdet Tofte medfører ny planlov følgende ændringer:

 • der stilles krav om, at kommuner udpeger områder til produktionsvirksomheder i kommuneplanen, samt i lokalplaner indskriver krav, der beskytter disse virksomheder.


I forbindelse med udarbejdelse af nyt plangrundlag for kommunens erhvervsområder, herunder både Tofte i Helsinge og Stæremosen i Gilleleje (der pt. er i høring), er der fokus på at skabe fleksible udviklingsmuligheder. At udpege områder decideret til produktionserhverv vil give mindre fleksibilitet i udviklingsmulighederne for andre typer virksomheder.

Administrationen vurderer, at det vil være muligt at udpege arealer, der kan forbeholdes produktionserhverv, selvom de ikke udpeges i Stæremosen eller Tofte, der nu udarbejdes planer for (Stæremosen er pt. i høring). Syd for Helsinge er der udpeget et 10 ha stort erhvervsareal, der endnu ikke er lokalplanlagt, men som i kommuneplanen er udlagt til erhvervsvirksomheder op til miljøklasse 6. Det er derfor det område i kommunen, der er udlagt til højeste miljøklasse, og som administrationen umiddelbart vurderer vil være godt egnet til produktionserhverv (afhængigt af indholdet af ministeriets kommende vejledning). Se placeringen af det nævnte område på kortet herunder.

 • listen over pladskrævende varegrupper vil ikke være udtømmende. Det er ikke endelig afklaret konkret hvilke varegrupper, der vil være tale om.


Det er muligt at flere forskellige typer pladskrævende varegrupper kan etableres i henhold til ny planlov. I lokalplanen er indskrevet mulighed for at etablere butikker med pladskrævende varegrupper. Ved kun at skrive "Pladskrævende varegrupper", vil det være den til enhver tid gældende lovgivning, der er gældende".

Samlet set vurderer administrationen, at ny planlov (som lovforslaget foreligger nu) ikke giver øgede muligheder for områdets udvikling i forhold til de muligheder og den fleksibilitet, som der lægges op til med lokalplanforslaget.

Inden planens vedtagelse, forventer administrationen, at det endelige indhold af ny planlov vil være forhandlet på plads i Folketinget. I forbindelse med den senere politiske behandling til endelig vedtagelse af lokalplanen, vil der derfor være mulighed for at revurdere, om der er opstået nye muligheder i lovens endelige udformning, som gør, at planen med fordel ønskes vedtaget i henhold til ny planlov. Planforslaget vil så skulle genudsendes i offentlig fremlæggelse efter ny planlovs ikrafttrædelse, inden den vil kunne vedtages.

Arkæologiske forundersøgelser og ny planlov - mulighed for ændringer i høringsfasen
Gribskov Kommune har indgået aftale med museum Nordsjælland om at foretage arkæologiske forundersøgelser, af de ejendomme kommunen ejer. Undersøgelserne vil blive foretaget i foråret 2017, altså samtidig med offentlighedsfasen for lokalplanforslaget. Nye oplysninger om området, på baggrund af forundersøgelserne der giver anledning til præciseringer i plangrundlaget, vil blive forelagt politisk i forbindelse med endelige vedtagelse. Administrationen vurderer, at ændringerne ikke vil være af så væsentlig karakter, at de medfører krav om fornyet høring.

Det er muligt, at ny planlov træder i kraft inden endelig vedtagelse af lokalplanen. Da lokalplanen skal vedtages i henhold til gældende lovgivning, er det muligt at der vil komme krav om, at lokalplanens indhold skal skærpes. Administrationen vurderer, at kommende ændringer ikke vil være af væsentlig karakter, og derfor ikke medfører krav om fornyet høring.

Delegation af beslutningskompetence
Byrådet har i nogle tilfælde mulighed for at delegere beslutningskompetencen i forbindelse med endelig vedtagelse af lokalplaner til udvalg eller administrationen. Byrådet har 31.08.2015 besluttet principper for delegation i forbindelse med lokalplanlægning i Gribskov Kommune.

Eftersom dette lokalplanforslag ledsages af et kommuneplantillæg, som skal vedtages i Byrådet, anbefales det, at lokalplanen også vedtages i Byrådet. Det vil sige, at delegationsmuligheden ikke anvendes, da det ikke vil forkorte den samlede proces. Dette er i overensstemmelse med Byrådets beslutning fra 31.08.2015.

Anbefaling
Administrationen anbefaler, lokalplanforslag 512.17 godkendes til offentlig fremlæggelse.

Desuden anbefaler administrationen, at planforslaget ikke skal miljøvurderes.


Lovgrundlag
Lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23/11/2015 om Lov om planlægning
Lovbekendtgørelse nr. 1533 af 10/12/2015 om Lov om miljøvurdering af planer og programmer
L121 Forslag til lov om ændring af lov om planlægning, lov om naturbeskyttelse og lov om aktindsigt i miljøoplysninger
Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune

Økonomi
Sagen har ikke direkte økonomiske konsekvenser for Gribskov Kommune.

Miljøforhold
Der er udarbejdet miljøscreening i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund af miljøscreeningen vurderer administrationen, at planen ikke skal miljøvurderes. Begrundelsen herfor er, at der er tale om en mindre udbygning af lokal karakter, og der ikke er fundet forhold af væsentlig miljømæssig betydning.

Miljøscreeningen er sendt i forhøring hos relevante høringsparter.

Høring
Planforslaget fremlægges offentligt i otte uger jf. Lov om Planlægning.

Bilag
Bilag 1: Forslag til Lokalplan 512.17 for Erhvervsområdet Tofte i Helsinge PMU 13032017 Dok.nr. 2016/03649 036.

Bilag 2: Miljøscreening af plangrundlag Dok.nr.2016/03649 032


Administrationens indstilling
Administrationen anbefaler Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

 1. at godkende forslag til Lokalplan 512.17 for Erhvervsområde Tofte i Helsinge til offentlig fremlæggelse.
 2. at beslutte, at lokalplanen ikke skal miljøvurderes.
 3. at beslutte, at beslutningsproceduren i forbindelse med endelig vedtagelse fastlægges som nævnt i sagsfremstillingen.
 4. at beslutte at muligheden for at give tilladelse til udvalgsvarebutikker i området, ved at udvide eksisterende lokalcenter, indgår i arbejdet med den overordnede detailhandelplanlægning for Helsinge.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 13-03-2017:
1. Anbefalingen tiltrådt, idet facader skal være i jordfarver
2.-4. Anbefalingen tiltrådt

Jesper Hagen Behrensdorff deltog ikke i sagens behandling pga. inhabilitet

Økonomiudvalgets beslutning den 27-03-2017:

 1. - 4. Anbefalet.


Fraværende: Susan Kjeldgaard.
Inhabil: Jesper Hagen Behrensdorff deltog ikke i behandling af punktet på grund af inhabilitet.Beslutning
1. - 4. Anbefalingen fra Plan- og Miljøudvalget tiltrådt.

Inhabil: Jesper Hagen Behrensdorff deltog ikke i behandling af sagen på grund af inhabilitet.
Fraværende: Michael Bruun.
50. Fingerplan 2017 - godkendelse af fastholdelse af arealudlæg til byudvikling
01.01P00 - 2016/41496

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet om at godkende udpegede arealer til byudvikling i Fingerplan 2017.

Henvendelse fra Erhvervsstyrelsen om frist for bekræftelse af at fastholde udpegede arealer
Gribskov Kommune har modtaget information fra Erhvervsstyrelsen om, at en revideret Fingerplan (Fingerplan 2017) udstedes umiddelbart efter at den moderniserede planlov forventes at træde i kraft i forsommeren 2017.


I forbindelse med, at kommunerne udarbejdede kommuneplan i 2009, blev der for en række arealer fastlagt rækkefølge med angivelse af, at arealerne tidligst kan påbegyndes udbygget efter 2021. Disse arealer indgår i den gældende Fingerplan (Fingerplan 2013), men forventes at udgå. Se kortbilag A.8 fra Fingerplan 2013 i vedlagte bilag.

Erhvervsstyrelsen bekræfter imidlertid, at arealerne Gilleleje 9 ha og Græsted 12 ha, der er benævnt 1 og 2 på kort A.8, fortsat kan udlægges efter 2021.

Hvis Gribskov Kommune har et ønske om at bevare denne mulighed for områderne 1 og 2 på kort A.8, bedes kommunen senest den 7. april 2017 bekræfte dette overfor Erhvervsstyrelsen og fastlægge en ramme for arealet ved den førstkommende kommuneplanrevision. Hvis arealerne senere byudvikles, vil de skulle indgå i den kommunale rummelighedsopgørelse.

Administrationens vurdering og anbefaling
Administrationen vurderer, at det er oplagt at fastholde de nævnte arealudlæg, og anbefaler derfor at bekræfte overfor Erhvervsstyrelsen, at der fastlægges ramme for arealerne i den kommende revision af kommuneplanen.


Lovgrundlag
Lov om planlægning (planloven), lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23/11/2015
Fingerplan 2013

Økonomi
Sagen har ikke direkte økonomiske konsekvenser for Gribskov Kommune.

Bilag
Kortbilag A.8: Rækkefølge for arealer til byudvikling tidligst efter 2021
Dok. nr. 2016/41496 005


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

 1. at godkende at udpegninger i Fingerplan 2013 fastholdes og inkluderes i den kommende kommuneplanrevision.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 13-03-2017:

 1. Anbefalingen tiltrådtØkonomiudvalgets beslutning den 27-03-2017:

 1. Anbefalet.


Fraværende: Susan Kjeldgaard.Beslutning
1. Tiltrådt.

Fraværende: Michael Bruun.
51. Trafikbestilling 2018 - politisk behandling
13.05P00 - 2017/01767

Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget behandler sagen for at give sin anbefaling til Byrådet om busbestilling hos MOVIA for 2018.

Baggrund
Kommunen driver buslinierne 360R, 361, 362, 363. Region Hovedstaden driver de øvrige R-linjer. Driften varetages af Movia. Kort over buslinjerne i Gribskov ses i bilag 1.

Indtægter fra rejsekort og billetter dækker kun en del af driftsudgifterne. Kommunen betaler differencen. Kommunens udgift afholdes over delramme 31410 med et budget for 2017 på 21 mio kr, som desuden dækker administration i Movia samt vedligehold af stoppesteder.

Udgifterne pr. køreplantime og pr. passager afhænger af passagertallet på de enkelte linjer. Således svinger passager-finansieringsgraden på linjerne. Nedenfor er overblik over de lokale linier. Der gøres opmærksom på, at passagertallet opgøres for linien som helhed, mens timetallet opgøres på kommune-niveau. Derfor kan der ikke umiddelbart estimeres udgift pr. passager i kommunen.

Tabellen viser estimat for 2017 på passagerer og udgifter til busdrift:

Bus
Tilskud- behov

tkr./år
Køretid


Timer/år
Tilskud pr. time

kr./time
Passagerer

antal/år
Selv-
finansierings-grad
%
360R
4.213
10.862
388
371.366
52
361
4.026
6.431
626
83.289
19
362
4.221
6.874
614
108.598
19
363
3.448
5.297
651
46.356
16


Estimat for 2018 ses i bilag 2

Proces
Busbestillingen for 2018 blev behandlet i Teknisk Udvalg på mødet den 08. 02. 2017. De indkommende ændringsforslag via "Bus-postkassen" og Dialogforum for kollektiv trafik til busbestilling behandlet blev på mødet. Teknisk Udvalg besluttede, at der ikke ønskes ændringer i busbestilling for 2018.
Kommunen bestiller næste års busdrift hos Movia. Bestilling afgives senest 01.05.2017 for busdriften i 2018.

Dialog
Teknisk Udvalg har nedsat dialogforum for kollektiv trafik, hvor busbestillingen drøftes med interessenterne. Dialogforum for kollektiv trafik har holdt møder 13.10.2016, 12.01.2017 og 04.02.2017, hvor man har drøftet forslag til ændringer i busbestillingen. På sidste møde blev dialogforummet orienteret om, at der ikke foretages ændringer i busbestilling for 2018 og den nuværende serviceniveau fastholdes.

Vurdering
Administrationen foreslår, at man fastholder busbestillingen i 2018 som den er i 2017 og bemyndiger administrationen til at afgive busbestilling hos MOVIA for 2018.


Lovgrundlag


Økonomi
Udgiften på 21 mio kr. afholdes over delramme 31410, hvilket svarer til budgettet i overslagsårene.


Høring
Dialogforum for kollektiv trafik har sidst holdt møde den 04.03.2017. Hvor der blev orienteret om at fastholde busbestilling for 2018 svarende til serviceniveauet for 2017.

Bilag

Bilag 1 TEK 08-02-17 Kort - buslinjer i Gribskov Dok. nr: 2017/01767 001

Bilag 2 TEK 08-02-17 budget buslinjer 2018 Dok. nr: 2017/01767 002


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg at anbefale Økonomi Udvalget og Byrådet

 1. at afgive busbestilling for 2018 med fastholdelse af nuværende serviceniveauet
 2. at forventet udgifter indarbejdes i forbindelse med budgettet
 3. at bemyndige administrationen til at afgive busbestilling hos MOVIA for 2018Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Teknisk Udvalgs beslutning den 15-03-2017:
1.-3. Anbefalingen tiltrådt

Jørgen Emil Simonsen fraværende

Økonomiudvalgets beslutning den 27-03-2017:

 1. - 3. Anbefalet.


Fraværende: Susan Kjeldgaard.
Beslutning
1. - 3. Tiltrådt.

Fraværende: Michael Bruun.
52. KKR - fælles mål for sundhed
30.00G00 - 2017/06448

Sagsfremstilling
Indledning
Social- og Sundhedsudvalget forelægges sag om fælles mål for sundhed fra KKR med anbefaling om at indstille målene til Byrådets godkendelse.

Baggrund
De 29 kommuner i Region Hovedstaden har modtaget et brev fra KKR-formand Steen Christiansen med anmodning om, at Byrådet godkender fælles kommunale mål for sundhed.

Fristen for godkendelse af målene er den 15. maj 2017.

Baggrunden for udarbejdelsen af de fælles mål er, at kommunerne i hovedstadsregionen siden 2013 har arbejdet med rammepapirer for somatik og psykiatri, som beskriver de 29 kommuners fælles indsats for at løfte kvaliteten på sundhedsområdet. Rammepapirerne har bl.a. skabt en fælleskommunal sundhedspolitisk dagsorden i KKR-Hovedstaden, som har styrket kommunernes fælles stemme og sat retning i forhold til kommunernes samarbejdspartnere på sundhedsområdet. Rammepapirerne har også øget opmærksomheden på mulighederne for tættere samarbejde mellem kommunerne på sundhedsområdet.
KKR-Hovedstaden har bedt om, at rammepapirerne fornys med mere forenklede og fokuserede mål. KKR har på møde den 6. februar 2017 indstillet, at vedlagte KKR-mål for sundhed (bilag 1) udsendes til Byrådenes godkendelse. KKR-mål for sundhed erstatter de tidligere rammepapirer.

Formål
Formålet med KKR-målene for sundhed er, at kommunerne sammen sætter en dagsorden på vigtige områder, hvor kommunerne sammen kan yde en bedre indsats til borgerne. Når de 29 kommuner i hovedstadsregionen samarbejder, står kommunerne langt stærkere, end hvis hver kommune står alene. Det giver tilsammen mulighed for, at kommunerne kan yde en endnu bedre indsats til borgerne i det nære sundhedsvæsen. Det giver også mulighed for at stille krav til samarbejdspartnerne på sundhedsområdet, f.eks. Region Hovedstaden, herunder i samarbejdet om en ny sundhedsaftale i 2019.

Målene
KKR-mål for sundhed kan kort opsummeres således:

 • Vi (kommunerne) vil sikre effektive akuttilbud i det nære sundhedsvæsen til borgere med fysiske sygdomme.
 • Vi vil skabe tydelighed om, hvad kommunerne tilbyder borgere i akut psykiatrisk tilstand.
 • Vi vil forbedre de unges fysiske og mentale sundhed.


Valget er faldet på netop disse tre mål, fordi de er vigtigst for fællesskabet af de 29 kommuner at arbejde med i de kommende år. Målene tegner ikke nødvendigvis de største sundhedsudfordringer for den enkelte kommune, men de tegner de udfordringer, som eksisterer fælleskommunalt, som kommunerne ikke arbejder direkte med i regi af sundhedsaftalen eller i andre fælles regier. Eksempelvis fylder borgere med kronisk sygdom meget i sundhedsaftalen, hvorfor denne målgruppe ikke også er omfattet i KKR-målene for sundhed for nuværende.

Indhold

 • akutområdet for borgere med fysiske sygdomme har kommunerne som følge af handlingsplan for den ældre medicinske patient en fælles opgave. Kommunerne skal i 2018 sikre borgerne adgang til en akutfunktion, som lever op til Sundhedsstyrelsens nye standard. Det vil kommunerne gøre sammen ved at udarbejde og følge en fælles plan, som viser de forskellige udviklingstrin frem mod 2018. Kommunerne vil tegne en fælles og entydig profil for deres akutfunktioner, og det vil gøre kommunerne til en stærkere spiller, når kommunerne skal indgå aftaler med deres samarbejdspartnere i Region Hovedstaden og PLO-Hovedstaden. Samtidig giver det et godt grundlag for, at kommunerne kan hjælpe hinanden, herunder med at opnå en tilstrækkelig volumen bl.a. via fælles drift af tilbud mellem kommunerne.
 • akutområdet for borgere med akutte psykiatriske tilstande handler KKR-målene om at få en fælles holdning til og ambition for, hvilken rolle kommunerne skal spille på det akutte psykiatriområde. Det handler i høj grad om at være på forkant med udviklingen og definere kommunernes egen rolle, før andre aktører sætter rammerne. Der er ikke krav om, at den enkelte kommune skal have et akuttilbud til borgere i akut psykiatrisk tilstand, men der vil være videndelingsaktiviteter for at sikre, at de kommuner, som arbejder med tilbud på området, kan tilrettelægge tilbuddene bedst effektivt muligt.
 • forebyggelsesområdet er de unges sundhed helt nødvendig at samarbejde om, fordi de unge lever deres liv på tværs af kommunegrænser. Kommunerne skal forebygge for "egne" og hinandens unge, der hvor de færdes, og kommunerne vil sammen skabe en fælles strategi for fremme af fysisk og mental sundhed på tværs af kommuner og ungdomsuddannelser. De unge er valgt, fordi der er nogle væsentlige sundhedsudfordringer, som kommunerne enkeltstående kan have svært ved at løse.


Proces for udarbejdelsen af KKR-mål for sundhed
KKR-målene er efter ønske fra KKR udarbejdet i en proces med løbende inddragelse af udvalgsformænd og -medlemmer fra de 29 kommuner. Alle kommuner har haft mulighed for at give input til relevante temaer, som dernæst er blevet drøftet på to administrative og to politiske dialogmøder i 2016.

Til de politiske dialogmøder har borgmestre, udvalgsformænd og -medlemmer fra de 29 kommuner været inviteret. Deltagerne har på møderne drøftet og prioriteret temaer inden for hhv. fysisk og psykisk sundhed. Det politiske dialogmøde i april 2016 har givet anledning til, at KKR-målene nu omfatter både fysisk og psykisk sundhed i ét papir.

De politiske prioriteringer fra dialogmøderne har dannet grundlag for et udkast til KKR-mål for sundhed, som blev forelagt KKR-Hovedstaden den 25. november 2016. På det tidspunkt indeholdt KKR-mål for sundhed i alt 6 mål, og KKR bad om en yderligere fokusering. På den baggrund er KKR-mål for sundhed blevet tilpasset. KKR godkendte den 6. februar 2017 den vedlagte udgave af KKR-mål for sundhed til udsendelse til Kommunalbestyrelserne. De tre mål, som blev sorteret fra i den sidste runde, fremgår sidst i papiret som udviklingsområder, som kommunerne opfordres til at arbejde videre med.

Konkret er KKR-målene udarbejdet af en skrivegruppe under KKR’s Embedsmandsudvalg for Sundhed med repræsentanter fra alle klynger og med indsigt i hhv. somatik og psykiatriområdet.

Forudsætninger for implementering
Udgangspunktet for KKR-mål for sundhed er, at de kan implementeres inden for de gældende økonomiske rammer. Målene vedrører opgaver, som kommunerne allerede løser i dag. Implementering af konkrete indsatser kan kræve, at den enkelte kommune over tid prioriterer sine midler inden for et område på en anden måde. Der gøres opmærksom på, at kommunerne fra 2016 modtager varige midler til akutfunktioner som led i den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient (2016).
Nogle indsatser vil løses bedst i et samarbejde mellem kommuner, f.eks. på akutområdet. Her kan forpligtende driftssamarbejder mellem et antal kommuner være relevant, f.eks. i klyngeregi.

Opfølgning på KKR-mål for sundhed
KKR-mål for sundhed sigter primært på udviklingen i 2017 og 2018. Papiret er dog dynamisk, forstået på den måde, at der årligt vurderes status for fremdriften i arbejdet, som behandles i KKR. Dette kan medføre tilpasning af mål, der er blevet forældede eller tilføjelse af nye relevante mål. Således forventes papiret at udvikle sig løbende, hvilket giver mulighed for at tilpasse målene til dels den konkrete udvikling på området og dels den politiske prioritering for fællesskabet af de 29 kommuner. Afhængigt af karakteren af ændringerne vil disse blive forelagt KKR og evt. Kommunalbestyrelserne. Udviklingsområderne, som står til sidst i KKR-mål for sundhed, vil være oplagte at drøfte, efterhånden som der bliver plads til nye mål.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler, at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler Byrådet at godkende de fælleskommunale mål for sundhed.

Lovgrundlag

Sundhedsloven, LBK nr. 1188 af 24/09/2016.

Økonomi

Der er ikke knyttet konkret økonomi til arbejdet med målene, men de indgår i det arbejde, som Gribskov Kommune udfører på sundhedsområdet.
I forbindelse med Lov- og Cirkulæreprogrammet modtager Gribskov Kommune følgende bloktilskud vedr. "Handlingsplan for den ældre medicinske patient":

År Beløb
2017 378.000 kr.
2018 241.000 kr.
2019 1.169.000 kr.
2020 1.169.000 kr.Bilag
Bilag 1: SSU 14.03.2017: KKR-mål for sundhed (dok.id 2017/06448 001)

Bilag 2: SSU 14.03.2017: Tidsplan for KKR-mål for sundhed (dok.id 2017/06448 002)


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at:

 1. anbefale Byrådet at godkende de fælleskommunale mål for sundhed.

Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Social- og Sundhedsudvalgets beslutning den 14-03-2017:
1. Anbefalet.

Økonomiudvalgets beslutning den 27-03-2017:

 1. Anbefalet.


Fraværende: Susan KjeldsgaardBeslutning

 1. Tiltrådt.

Fraværende: Michael Bruun.
53. Handicapråd: Rammer for Handicaprådets arbejde 2018 og frem
27.69.48A00 - 2017/01113

Sagsfremstilling
Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet. Sagen handler om rammer for Handicaprådets virke. Baggrund
Byrådet har besluttet rammer for Handicaprådets virke for perioden 2014 - 2017. Byrådet traf beslutningen den 17. juni 2013. Inden perioden 2014 - 2017 udløber, er der brug for en ny byrådsbeslutning om rammerne for rådets virke.

Beslutningen skal træffes i god tid, så rådets virke i de kommende år kan forberedes i samarbejde med de relevante aktører, ikke mindst det fungerende råd og handicaporganisationer. Derfor kommer sagen på dagsordenen allerede nu.

Rammer for de kommunale handicapråd
En kommune skal have et handicapråd. Det siger loven. Rammerne for rådets virke er defineret nationalt og lokalt.

Nationale rammer
Rammerne er defineret nationalt gennem lovgivning, blandt andet § 37a i loven om retssikkerhed og administration på det sociale område, som siger:

"§ 37 a. Kommunalbestyrelsen nedsætter et handicapråd. Handicaprådet rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen hører handicaprådet over alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap.
Stk. 3. Handicaprådet sammensættes af 3-7 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer og 3-7 medlemmer udpeget af kommunen.
Stk. 4. Social- og Indenrigsministeren fastsætter i en bekendtgørelse nærmere regler om handicaprådets virksomhed og sammensætning."

Lokale rammer
Mens de nationale rammer ligger fast, så er der en række beslutninger om rådets virke, som byrådene og handicaprådene træffer lokalt.

Rammerne for Handicaprådets virke i Gribskov Kommune blev udviklet i perioden 2006 - 2009 med inspiration fra publikationen "Handicapråd - den gode praksis" udarbejdet og udgivet af KL og Danske Handicaporganisationer (DH). Rammerne blev justeret i 2013. De nuværende rammer består af:

 1. Vedtægter for Handicaprådet besluttet af Byrådet den 2. november 2009 (bilag 1)
 2. Notat om diæter, befordringsgodtgørelse m.v. besluttet af Byrådet den 17. marts 2013 (bilag 2)
 3. Forretningsorden (Handicaprådet fastlægger selv sin forretningsorden)Handicaprådets anbefalinger til Byrådet
Det fungerende Handicapråd vurderede de gældende lokale rammer for rådets virke på mødet den 25. januar 2017. Rådet anbefaler, at den nuværende organisering og praksis fortsætter og den gældende styrelsesvedtægt fastholdes.

Rådet anbefaler derfor, at Byrådet følger ti anbefalinger formuleret af daværende Handicapråd i 2013 og tiltrådt af Byrådet den 17. marts 2013 (årstallet rettet fra "2017" til det korrekte "2013" under Social- og Sundhedsudvalgets møde). Anbefalingerne 1 - 6 handler om konkrete løsninger indarbejdet i styrelsesvedtægter. Anbefalingerne 7 - 10 handler om organisering og praksis.

  1. "At vedtægten for Handicaprådet fastholdes som nu.
  2. At man fastholder antal medlemmer på de nuværende 8 personer.
  3. At man sikrer så bred en repræsentation som muligt, både for så vidt angår handicapgrupper, herunder børn/unge og deres forældre, og politiske udvalg/administrative centre.
  4. At fordelingen af kommunalt udpegede repræsentanter fortsat er to politikere og to embedsmænd.
  5. At Danske Handicaporganisationer (DH) Gribskov fortsat kan indstille stedfortrædere, der kan fungere som personlig stedfortræder for mere end 1 ordinært medlem.
  6. At der fortsat udpeges personlig stedfortræder for hver af de 4 kommunale repræsentanter.
  7. At man sikrer, at nogle af de nuværende kommunale repræsentanter udpeges til det kommende råd af hensyn til kontinuiteten.
  8. At rådet - begrundet i at rådets virksomhed går på tværs af alle kommunale sektorer - fortsat er centralt forankret.
  9. At det fortsat er sådan, at chefer deltager i møde i begyndelsen af valgperioden og ellers ad hoc efter behov. Og at sagsbehandlere fortsat forelægger relevante sager, da det giver en gensidig indsigt, som både administration og handicapråd har gavn af.
  10. At kommunen har en skærpet opmærksomhed på, at Handicaprådet er et kommunalt råd og ikke en brugerorganisation. Derfor har sager ikke været i høring ved handicaporganisationerne, bare fordi man har hørt Handicaprådet, og handicaporganisationerne er ikke orienteret, hvis kun Handicaprådet inviteres til informationsmøder".


Diæter, befordringsgodtgørelse m.v.
Da Byrådet justerede rammerne for rådets virke den 17. marts 2013, besluttede Byrådet blandt andet diæter, befordringsgodtgørelse m.v.

Beslutningen er beskrevet i form af et notat (bilag 2). Detaljeringsgraden i bilaget er nødvendig, fordi der er et delegationsforbud. Delegationsforbud betyder, at Byrådet eller Økonomiudvalget skal træffe eventuelle beslutninger. For eksempel: Kommunen kan ikke dække rådmedlemmernes rejseudgifter, hvis deltagelse i arrangementet ikke er politisk besluttet. Kompetencen kan ikke delegeres til administrationen. Men bilag 2 danner en tilstrækkelig rammebeslutning til at sikre fleksibilitet i rådets arbejde.

Ændringer i diæter, befordringsgodtgørelse
Administrationen forslår, at Byrådet justerer beslutningen om diæter, befordringsgodtgørelse m.v.

Notatet med den gældende beslutning (bilag 2) er blevet gennemlæst og gennemskrevet af administrationen for at sikre, at de fastsatte rammer er i overensstemmelse med den gældende lovgivning og dækkende i forhold til praksis.

I den forbindelse har administrationen udarbejdet forslag til nogle få tilføjelser. Formål med disse tilføjelser er at sikre, at repræsentanter for Handicaprådet kan deltage i aktiviteter, kurser og konferencer, som er relevant for rådets arbejde, samt yde en optimal sparring for den kommunale organisation.

Det gennemarbejde notat er vedhæftet dagsordenspunktet som bilag 3. Tilføjelserne er markeret med blå farve.

Administrationens vurdering og anbefaling

Administrationen anbefaler at videreføre de lokale rammer
Administrationen anbefaler at fastholde vedtægter for Handicaprådet og videreføre den aktuelle organisering, herunder organisatorisk forankring, budgetniveau og forskellige former for samspil med administrationen (så som chefernes og sagsbehandlernes deltagelse under møder) - som anbefalet af Handicaprådet.

Alt det blev udviklet og afprøvet igennem de sidste ti år.

Administrationen anbefaler dog, at notat om diæter, befordringsgodtgørelse m.v. justeres, som foreslået i bilag 3.

Indtil andet bliver besluttet
I perioden 2006 - 20017 har Byrådet besluttet rammerne for Handicaprådets virke for en periode ad gangen (2006 - 2009, 2010 - 2013, 2014 - 2017). Sagen blev genoptaget til behandling, og beslutningen blev revurderet hver fjerde år.

Administrationen anbefaler, at beslutningen skal være gældende fra 1. januar 2018 og frem. Ikke for en afgrænset periode, som praksis har været, men indtil der opstår behov for ændringer.

Lovgrundlag
LBK nr. 1345 af 23/11/2016 Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Retssikkerhedsloven) § 37a.
BEK nr. 1338 af 18/11/2016 § 28 stk. 6 og § 30 stk. 2.
VEJ 73 af 03/10/2006 om retssikkerhed og administration på det sociale område (Retssikkerhedsvejledningen), pkt. 331.
LBK nr. 769 af 09/06/2015 Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse § 16a om diæter m.v.
LBK nr. 433 af 22/04/2014 Bekendtgørelse af forvaltningsloven, kapitel 8 om tavshedspligt m.v.


Økonomi
Kommunalbestyrelsen skal afholde udgifterne ved rådets virksomhed, herunder afholdelse af møder, dækning af evt. udgifter til tegnsprogstolkning og anden handicapkompensation, samt diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse til de af rådets medlemmer, som kommer fra handicaporganisationerne. Byrådet afsætter hvert år et budget til rådets virke.


Høring
Handicaprådet behandlede sagen på rådets møde den 25. januar 2017. Handicaprådets anbefalinger til Byrådet fremgår af sagsfremstillingen.

Bilag
Bilag 1: Vedtægter for Handicaprådet - besluttet af BY 02.11.09 (dokumentnummer 2014/01186 002 og kopi 2017/01113 001).

Bilag 2: Den gældende beslutning vedrørende diæter, befordringsgodtgørelse m.v.:
Diæter, befordringsgodtgørelse m.v. Handicaprådet - besluttet af BY 28.03.11 og 17.06.13 (dokumentnummer 2014/01186 001 og kopi 2017/01113 002)

Bilag 3: UDKAST Diæter, befordringsgodtgørelse m.v. Handicaprådet - besluttet af BY 28-03-11 og 17-06-13 - revision i 2017 (dokumentnummer 2017/01113 004)


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

 1. at fastholde vedtægter for Handicaprådet (bilag 1)
 2. at tiltræde rammer for Handicaprådets virke som beskrevet i dette dagsordenspunkt inklusive bilag 3
 3. at beslutte, at beslutningerne gælder fra 1. januar 2018 og fremUdvalgenes anbefalinger/indstillinger
Social- og Sundhedsudvalgets beslutning den 14-03-2017:
1. - 3. Anbefalet.

Økonomiudvalgets beslutning den 27-03-2017:
1. - 3. Anbefalet.

Fraværende: Susan Kjeldgaard.Beslutning
1. - 3. Tiltrådt.

Fraværende: Michael Bruun.
54. Bestyrelsen for Gribskovhallen - udpegning
18.00A00 - 2013/35440

Sagsfremstilling
Byrådet behandler sagen for at træffe en beslutning. Sagen handler om, at Byrådet skal udpege et bestyrelsesmedlem til bestyrelsen for en selvejende institution Gribskovhallen.

Baggrund
Byrådet besluttede den 9. december 2013 at udpegede Henrik Christensen (V) og Lene Bjerrehus Nielsen (B) til bestyrelsen for Gribskovhallen.

Lene Bjerrehus Nielsen var indstillet til udpegning af valgforbund (BCGK) bestående af Nytgribskov, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Liste K.

Lene Bjerrehus Nielsen meddelte Gribskovhallens bestyrelse, at hun udtræder af bestyrelsen pr. 23. februar 2017.

Om bestyrelsen
Bestyrelsen består af 9 medlemmer. Byrådet udpeger 2 bestyrelsesmedlemmer. Medlemmer udpeget af Byrådet behøver ikke at være medlem af Byrådet.

Udpegning sker for byrådsfunktionsperiode.

Lovgrundlag
LBK nr 769 af 09.06.2015 (om kommunernes styrelse) § 68 a.
Gribshallens vedtægter af 22. marts 2007 § 3.

Økonomi


Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Byrådet

 1. at udpege et bestyrelsesmedlem til bestyrelsen for den selvejende institution Gribskovhallen for resten af 2017.Beslutning

 1. Besluttet at udpege Peter Henning Feldborg Jensen


Fraværende: Michael Bruun.
55. Ændring af styrelsesvedtægt m.v. - 2. behandling
00.22P00 - 2017/03260

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet. Sagen handler om 2. behandling og vedtagelse af en ny styrelsesvedtægt for Gribskov Kommune m.v.

Byrådet traf den 30. januar 2017 beslutning om at fastholde det honorarniveau, som blev fastsat af Byrådet i 2013 for viceborgmester, udvalgsformænd- og næstformænd samt formanden for det særlige Børn- og Ungeudvalg.

Da borgmestervederlaget er steget med 31,40 % i forbindelse med ikrafttrædelsen af den ny vederlagsbekendtgørelse (BEK nr. 530 af 9. december 2016) den 1. januar 2017, er det nu nødvendigt at justere de procentvise honorarsatser for udvalgsformændene m.fl. i forlængelse af Byrådets beslutning den 30. januar 2017.

Nedenstående procentvise honorarsatser af borgmestervederlaget vil fremadrettet gælde:

 • 1. viceborgmesteren modtager 5,35 % af borgmestervederlaget i månedligt honorar.
 • 2. viceborgmesteren modtager 2,30 % af borgmestervederlaget i månedligt honorar.
 • Formanden og næstformanden for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget modtager hhv. 13,70 % og 2,40 % af borgmestervederlaget i månedligt honorar.
 • Formanden og næstformanden for Børneudvalget modtager hhv. 15,25 % og 2,40 % af borgmestervederlaget i månedligt honorar.
 • Formanden og næstformanden for Kultur- og Idrætsudvalget modtager hhv. 13,70 % og 2,40 % af borgmestervederlaget i månedligt honorar.
 • Formanden og næstformanden for Plan- og Miljøudvalget modtager hhv. 15,25 % og 2,40 % af borgmestervederlaget i månedligt honorar.
 • Formanden og næstformanden for Social- og Sundhedsudvalget modtager hhv. 16,75 % og 2,40 % af borgmestervederlaget i månedligt honorar.
 • Formanden og næstformanden for Teknisk Udvalg modtager hhv. 15,25 % og 2,40 % af borgmestervederlaget i månedligt honorar.
 • Formanden for det særlige Børne- og Ungeudvalg modtager 5,35 % af borgmestervederlaget i månedligt honorar.


De aktuelt gældende satser for udvalgsformændenes og næstformændenes procentvise vederlag er fastsat i kommunens styrelsesvedtægt, hvilket er et lovkrav efter vederlagsbekendtgørelsens § 7, stk. 2. For at bringe de procentvise honorarsatser af borgmestervederlaget i overensstemmelse med Byrådets beslutning i januar 2017, er det derfor nødvendigt af justere styrelsesvedtægtens kapitel VI, jf. vederlagsbekendtgørelsens § 7, stk. 2.

Ændringer i en kommunes styrelsesvedtægt kræver to behandlinger i Byrådet med mindst seks dages mellemrum, jf. den kommunale styrelseslov § 2, stk. 2 (LBK nr. 769 af 9. juni 2015).

Styrelsesvedtægten skal efterfølgende forelægges Statsforvaltningen, Tilsynet til orientering samt være tilgængelig for kommunens borgere jf. styrelseslovens § 2, stk. 3.

De forslåede ændringer i styrelsesvedtægten kan tidligst træde i kraft efter Byrådets 2. behandling af styrelsesvedtægten.

De ændrede procentvise honorarsatser for 1. og 2. viceborgmesteren kan træde i kraft umiddelbart efter Byrådets beslutning om at tilbagejustere de procentvise honorarer.

For at sikre størst mulig ensartethed i administrationen af vederlagene anbefales det, at justeringerne i det procentvise vederlag til udvalgsformændene og næstformændene samt 1. og 2. viceborgmesteren træder i kraft samtidig. Det indebærer i praksis, at justeringen af honorarsatserne får virkning fra lønudbetalingen for april måned 2017.

Ændringsforlag
Dansk Folkeparti og Venstre har fremsat ændringsforslag til 2. behandlingen af styrelsesvedtægten.

Forslaget har følgende ordlyd:

"Dansk Folkeparti og Venstre skal med henvisning til styrelseslovens § 28, stk. 2, og 3, fremsætte ændring af Styrelsesvedtægten for Gribskov Kommune, således at der gives mulighed for indtræder af stedfortræder fra det fraværende byrådsmedlems valggruppe i de udvalg under Byrådet, såfremt 1 medlem har forfald eller habilitet.

Såfremt et ordinært udvalgsmedlem grundet sygdom eller habilitet er forhindret i at deltage i et udvalgsmøde, kan et andet kommunalbestyrelsesmedlem fra samme partigruppe indkaldes som stedfortræder".

Administrationens kommentarer til ændringsforslag

Om byrådsmøder:

I henhold til den kommunale styrelseslov (lbk nr. 769 af 9. juni 2015) § 15, stk. 2, skal borgmestreren indkalde stedfortræderen til førstkommende møde i Byrådet, når borgmesteren bliver opmærksom på forhindringen og det skønnes, at forhindringen vil vare i mere end 1 måned.

Det er imidlertid muligt for Byrådet, at fastsætte bestemmelse i kommunens styrelsesvedtægt om, at stedfortræderen skal indkaldes ved et hvert lovligt forfald uanset varigheden af forfaldet; det vil sige, at indkaldelse af stedfortræderen skal ske, selv om fraværet varer kortere tid end 1 måned, jf. styrelseslovens § 15, stk. 2, sidste pkt.

Byrådet kan enten beslutte at indkaldelse skal ske ved et hvert lovligt forfald under 1 måned eller Byrådet kan alternativt beslutte at fastsætte en bestemt tidsfrist, som er kortere end 1 måned, for eksempel, at borgmesteren indkalder stedfortræderen til førstkommende byrådsmøde, når det ordinære medlem må forventes at have lovligt forfald i:

 • 20 dage eller
 • 14 dage, eller
 • 10 dage eller
 • 7 dage.

Med henvisning til praksiserfaringer fra andre kommuner, skal administrationen anbefale, at byrådet fastsætter en bestemt tidsfrist, som bør gøres så lang, at det i praksis er muligt for borgmesteren/administrationen at administrere indkaldelsen; for eksempel 14 dage.

Administrationen skal særligt bemærke, at det udtrykkeligt fremgår af bemærkningerne til bestemmelsen, at byrådet ikke i styrelsesvedtægten kan begrænse de lovlige fraværsgrunde, som begrunder stedfortræderindkaldelse. Det vil sige, at borgmesteren (fortsat) skal indkalde stedfortræderen ved en hvilken som helst lovlig forfaldsgrund (sygdom, forretninger, barsel, adoption, uddannelse, tjenesterejse, ferie m.fl).

Ved et byrådsmedlems inhabilitet under behandlingen af et eller flere punkter på dagsordenen i Byrådet følger det udtrykkeligt af bestemmelsen i styrelseslovens § 14, stk. 3, at medlemmerne fra samme kandidatliste som det inhabile medlem, kan kræve stedfortræderen indkaldt under behandlingen af det eller de punkter, hvor byrådsmedlemmet er inhabilt.

Det er således ikke muligt eller nødvendigt, at indføje en bestemmelse i styrelsesvedtægten, om indkaldelse af stedfortræderen til behandling af et eller flere punkter på byrådets dagsorden ved byrådsmedlemmets inhabilitet.

Om møder i de stående udvalg m.fl.:

Efter styrelseslovens § 28, stk. 2, 1. pkt, kan den valggruppe, som har indvalgt udvalgsmedlemmet, kræve et andet udvalgsmedlem indkaldt, hvis det sædvanlige udvalgsmedlem har lovligt forfald i mindst 1 måned.

Efter styrelseslovens § 28, stk. 2, sidste pkt., kan kommunalbestyrelsen i styrelsesvedtægten imidlertid fastsætte bestemmelse om, at et andet medlem (stedfortræder) skal indkaldes, når det sædvanlige udvalgsmedlem har lovligt forfald i kortere tid end 1 måned.

Indkaldelsesgrundene kan ikke begrænses til kun at gælde sygdom, men gælder alle lovlige forfaldsgrunde, jf. det ovenfor anførte ved stedfortræderindkaldelse til Byrådet (sygdom, forretninger, barsel, adoption, uddannelse, tjenesterejse, ferie m.fl).

Endvidere er det en forudsætning for at træffe bestemmelse i styrelsesvedtægten om indkaldelse af et stedfortrædende medlem i et stående udvalg m.fl, at der også er truffet bestemmelse i styrelsesvedtægten om stedfortræderindkaldelse i Byrådet i kortere tid end 1 måned.

Kompetencen til at kræve stedfortræderen indkaldt til udvalgsmødet ligger hos den valggruppe, som oprindeligt indvalgte det sædvanlige udvalgsmedlem.

Det er muligt for Byrådet at fastlægge i styrelsesvedtægten, at valggruppen kan kræve stedfortræderen indkaldt ved en hver lovlig forhindring hos det sædvanlige medlem under 1 måned. Alternativt kan Byrådet fastsætte en bestemt frist inden der foretages indkaldelse for eksempel:

 • 20 dage eller
 • 14 dage eller
 • 10 dage eller
 • 7 dage.

Administrationen skal anbefale, at Byrådet fastsætter en bestemt frist på for eksempel 14 dage, fordi erfaringer fra andre kommuner viser, at en fastsat tidsfrist lettest lader sig administrere i praksis, jævnfør det ovenfor anførte vedrørende byrådsmøderne.


Det er en forudsætning for at få plads som stedfortræder i et stående udvalg, at man er medlem af byrådet.

Efter styrelseslovens § 28, stk. 3, kan byrådet træffe bestemmelse i styrelsesvedtægten om, at den valggruppe, som har indvalgt et medlem på en udvalgspost kan kræve et andet medlem (stedfortræder) indkaldt til behandling af et eller flere punkter på udvalgsdagsordenen, hvis det sædvanlige medlem må forventes at blive erklæret inhabilt under de pågældende punkter.

Det stedfortrædende medlem kan kun deltage under udvalgsbehandlingen af de punkter, hvor det sædvanlige udvalgsmedlem vil være inhabil. Det vil sige, at det sædvanlige medlem skal "genindtræde" i udvalgsmødet, når der ikke længere foreligger inhabilitet under behandlingen af udvalgssagerne.

Det er ikke kun møder i økonomiudvalget og de stående udvalg, som bestemmelser om stedfortræderindkaldelse og inhabilitet vil gælde for: Bestemmelserne vil også dække § 17, stk. 4 udvalg og kommissioner m.v., som kommunalbestyrelsen har foretaget valg til på det konstituerende møde, jf. styrelseslovens § 17.

Administrationens forslag til et nyt kapitel i styrelsesvedtægten

Hvis Byrådet beslutter de nye bestemmelser om stedfortræderindkaldelse, foreslår administrationen, at bestemmelserne indsættes som et nyt særskilt kapitel (kapitel VII) i Styrelsesvedtægt for Byrådet i Gribskov Kommune med nedenstående ordlyd:

§ 21. Borgmesteren indkalder stedfortræder til førstkommende møde i Byrådet, når borgmesteren får meddelelse om eller på anden måde får kendskab til, at et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv af de grunde, der er anført i styrelseslovens § 15, stk. 2, 1. pkt., når hindringen skønnes at ville have en varighed på ( ... ) dage eller mere (Byrådets beslutning, jf. sagsfremstilling). Medlemmet giver så vidt muligt borgmesteren meddelelse om forfaldet.

§ 22. Når et udvalgsmedlem har forfald af de grunde, der er anført i styrelseslovens § 15, stk. 2, 1. pkt., kan den gruppe, der har indvalgt medlemmet, bestemme at et andet medlem indtræder i udvalget, så længe hindringen varer. Dette gælder, hvis hindringen skønne at ville have en varighed på ( ... ) dage eller mere (Byrådets beslutning, jf. sagsfremstilling). Udvalgsmedlemmet giver så vidt muligt valggruppen meddelelse om forfaldet.

§ 23. Hvis det forventes, at et udvalgsmedlem vil blive erklæret inhabil i forhold til en sag, der skal behandles i et udvalg, kan den gruppe, der har indvalgt medlemmet, bestemme, at et andet medlem i givet fald indtræder i udvalget ved sagens behandling (styrelseslovens § 28, stk. 3).

I konsekvens af forslaget om et nyt kapitel XII om stedfortræderindkaldelse er det nødvendigt, at foretage konsekvensrettelser af de efterfølgende kapitler og paragraffer i styrelsesvedtægten. Der henvises til vedhæftede bilag med udkast til ny Styrelsesvedtægt for Byrådet i Gribskov Kommune.

Tilføjelser og konsekvensrettelser er markeret med gult i bilaget.


Lovgrundlag
Kommunestyrelsesloven (LBK nr. 769 af 9. juni 2015).
Vederlagsbekendtgørelsen (BEK nr. 530 af 9. december 2016).
Styrelsesvedtægt for Gribskov Kommune med ikrafttrædelse den 13. december 2016.

Økonomi
Justeringerne af honorarsatsterne vil i praksis have virkning fra og med lønudbetalingerne for april måned 2017. Det må forventes, at udgifterne til stedfortræderhonorarer vil stige, hvis byrådet træffer beslutning om kortere indkaldelsesfrist. Størrelsen af denne udgift kendes imidlertid ikke aktuelt.

Bilag
Bilag: Udkast til Styrelsesvedtægt for Byrådet i Gribskov Kommune Dokumentnummer 2017/03260 001

Bilag 2
tilføjet til 2. behandling: Udkast 2 til Styrelsesvedtægt for Byrådet i Gribskov Kommune (med forslag til ændringer vedrørende stedfortrædere) Dokumentnummer 2017/03260 002

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

 1. at 2. behandle en ny styrelsesvedtægt for Byrådet i Gribskov Kommune.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Økonomiudvalgets beslutning den 27-02-2017:

 1. Anbefalet med den tilføjelse at ændringen træder i kraft den 1. april 2017.
 2. Anbefalet.Byrådets beslutning den 06-03-2017:
1. Anbefalingen fra Økonomiudvalget tiltrådt.
2. Tiltrådt at sagen overgår til 2. behandling.


Økonomiudvalgets beslutning den 27-03-2017:
Anbefalet at beslutte en ny styrelsesvedtægt for Byrådet i Gribskov Kommune inklusive ændringsforslag vedrørende indkaldelse af stedfortræder. Indkaldelsen skal finde sted uanset varighed af forhindring, hvis der er tale om lovlig forfald.

For: V, O, C (5)
Imod: Ingen (0)
Undlod at stemme: G, A (3)

Fraværende: Susan Kjeldgaard.Beslutning
Anbefalingen fra Økonomiudvalget tiltrådt.

Fraværende: Michael Bruun.
56. Ny vej, Græsted-Gilleleje - genoptagelse af projekt
00.01Ø00 - 2017/05136

Sagsfremstilling
Sagen blev begæret i Byrådet i forbindelse med behandling i Teknisk Udvalg den 15. marts 2017. Sagen blev forelagt for Teknisk Udvalg med følgende ordlyd:

"Teknisk Udvalg behandler sagen for at træffe beslutning om genoptagelse af projektet: Ny vej, Græsted-Gilleleje.
Teknisk Udvalg får ligeledes sagen til orientering om status og proces for de næste planlægningsopgaver.
Plan og Miljøudvalget (13.03.2017) og Økonomiudvalget (27.03.2017) får sideløbende sagen til orientering.

Afgrænsning
Sagen vedrører projektet "Ny vej, Græsted-Gilleleje", der omfatter etablering af ny/forbedret trafikforbindelse (landevej) fra rundkørsel Ny Mårumvej/Pårupvej i Græsted til krydset Græstedvejen/Parkvej i Gilleleje.

Projektet omfatter ikke etablering af cykelsti ved samme linieføring og/eller vedligeholdelse af eksisterende linieføring.

Baggrund
Det tidligere Hovedstadens Udviklingsråd og Frederiksborg Amt har i årene op til de blev nedlagt arbejdet med "Helsinge-Gilleleje vejen". Senest gennemførte Vejdirektoratet i 2013 en forundersøgelse af samme strækning og konkluderede at staten ikke går videre med projektet.

Byrådet traf 27.10.2014 beslutning om linieføring fra Græsted til Ålekistevej - beslutning: Anlæg af ny vej vest for lokalbanen.

Teknisk Udvalg tog 18.02.2015 præsentation af alternativer for anlæg af vej mellem Ålekistevej og Parkvej i Gilleleje til efterretning og traf beslutning om at sætte det videre arbejde med planlægning, herunder VVM-redegørelse, dispositionsforslag og EU-udbud af projektering, i bero frem til opstart i 2017.

Af budgetaftalen 2017-2020 fremgår det, at vejen mellem Græsted og Gilleleje opprioriteres. Der afsættes i alt kr. 64,5 mio. frem til 2020. Herefter skal det resterende beløb (kr. 20,5 mio.) af en samlet anlægsudgift på kr. 85 mio. prioriteres i 2021. Vejen skal indvies i 2021.

Igangsætning af projekt - organisering og ressourcer
Organisation
Projektet strækker sig over flere år og gennemgår forskellige faser. Administrationen har nedsat en projektorganisation, der som udgangspunkt skal føre projektet frem til anlægsfasen (til og med indgåelse af kontrakt om anlægsarbejdet). Projektorganisationen er forankret i Center for Teknik og Miljø.

Ressourcer
Administrationen ønsker at skabe fremdrift i projektet og afsætter interne ressourcer. I perioder vil projektet lægge beslag på projektdeltagernes fulde tid, hvorfor administrationen anbefaler, at interne ressourcer afregnes på anlægsbudgettet. Det forventes at medlemmerne af projekt-/arbejdsgruppen sammenlagt udgør cirka et årsværk svarende til kr. 600.000,- pr. år.

Der skal anvendes eksterne ressourcer (rådgiver) gennem flere faser af projektet. Gribskov Kommune indgik i foråret 2014 en mindre (ramme)aftale med en rådgiver om diverse forarbejder til projektet. Administrationen vil gøre brug af denne rammeaftale frem til og med udbud af projektering. Det forventes at udgifter til rådgivning i forbindelse med diverse forarbejder samt VVM-redegørelse vil beløbe sig til cirka kr. 800.000,-. Udgifter til rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af ydelsesbeskrivelse samt evt. ideoplæg og/eller anlægsprogram, til brug for udbud af projektering, vil beløbe sig til cirka kr. 200.000,-.
Udgifter til rådgiver fra og med projektering forventes at udgøre cirka ti procent af anlægsummen.

Proces og tidsplan
Efter projektet i 2015 blev sat i bero igangsættes det igen med opstart af en vurdering af vejens virkning på miljøet (VVM). Arbejdet med udarbejdelse af en VVM-redegørelse er ofte årstidsafhængig og igangsættes bedst efter forårets komme. Som det første skal det undersøges, om der foreligger VVM-pligt eller ikke VVM-pligt - VVM-screening. Denne undersøgelse/screening gennemføres i løbet af cirka fire uger og vil blive forelagt Plan- og Miljøudvalget til beslutning om VVM-pligt og dermed udarbejdelse af VVM-redegørelse. Arbejdet med VVM-redegørelse strækker sig typisk ud over 9 - 18 måneder.

Under arbejdet med VVM-redegørelsen skal der ses nærmere på lineføringen mellem Ålekistevej og Parkvej i Gilleleje, samtidig med der ligeledes vil blive set nærmere på vejens udformning mv., således der både ud fra miljømæssige-, omgivelsesmæssige og økonomiske forhold kan træffes politisk beslutning om linieføring mellem Ålekistevej og Parkvej i Gilleleje.

Herefter igangsættes projektering af den besluttede linie/vej. Efter endt projektering udbydes anlægsarbejdet samtidige med gennemførelse af arealerhvervelse/ekspropriation. Anlægsarbejdet afsluttes og vejen indvies i 2021.

Administrationen har udarbejdet følgende overordnet proces- og tidsplan:

VVM-screening marts-april 2017
Resultat af VVM-screening samt politisk behandling heraf (PMU) 24.04.2017
Igangsætning af VVM-redegørelse 25.04.2017
Idéfase (scoping) maj-juni 2017
Udarbejdelse af VVM-redegørelse maj 2017-januar 2018
Høringsmøde februar 2018
Beslutning om linieføring Ålekistevej-Parkvej marts 2018
Udbud af projektering august 2017-marts 2018
Projektering april 2018-oktober 2018
Ekspropriation inkl. informationsmøde september 2018-april 2019
Udbud af anlægsarbejde oktober 2018-april 2019
Anlægsarbejde april 2019-marts 2021
Indvielse april 2021


På nuværende projektstadium er der ikke udarbejdet nye overslag på anlægsøkonomi. Seneste økonomiske overslag er fra Teknisk Udvalgs møde 18.02.2015.

Der vil ske løbende politisk orientering om projektet, processerne, økonomi, fremdrift. mv. Herudover vil der ved faseskift og udbud blive indlagt politisk behandling/stillingtagen til fortsat drift.

Dialog/høringer
Etablering af en ny vej mellem Græsted og Gilleleje har betydning for mange borgere og virksomheder;
- dem der allerede bor og er etablereret i Gribskov Kommune
- dem der kommer enten som turist eller handlende
- dem der påtænker at blive borger eller etablere virksomhed.
Herudover får projektet betydning for de borgere/virksomheder, der ligger ved den nuværende og kommende linieføring samt betydning for en række andre interessenter.

For at sikre en god dialog med og høring af alle interessenter arrangeres op til to "borger-/interessent-møder" i løbet af processen.

Under arbejdet med VVM-redegørelsen er der i henhold til VVM bekendtgørelsen indlagt obligatoriske høringer og administrationen anbefaler, at anvende disse høringer til inddragelse af borgerne/interessenterne.

Arbejdet med VVM-redegørelsen igangsættes med fastlæggelse af VVM-redegørelsens indhold. I denne fase indkaldes ideer og forslag fra offentligheden til fastlæggelse af VVM-redegørelsens indhold. Alle får mulighed for at give deres ideer og forslag til kende, men administrationen anbefaler, at specifikke berørte interessenter direkte opfordres til at give deres mening til kende, fx Grundejerkontaktudvalget, Det Grønne Dialogforum, Dialogforum for Lokalsamfund, Lokaltog A/S, enkelte virksomheder og borgere.

Når VVM-redegørelsen er udarbejdet, skal denne offentliggøres og sendes i høring. Her anbefaler administrationen, at der afholdes et åbent "hørings-møde" for interesserede borgere/interessenter, hvor VVM-redegørelsen og forslag til linieføring fremlægges inden politisk beslutning.

Ved opstart af arealerhvervelse/ekspropriation har administrationen gode erfaringer med at afholde informationsmøde for berørte borgere/interessenter, hvor de kan få oplysninger om den præcise linieføring, ekspropriation, processen mv. Administrationen anbefaler, at der i denne fase afholdes informationsmøde.

Lovgrundlag
Lov nr. 1520 af den 27. december 2014 om offentlige veje m.v.
Bekendtgørelse nr. 1440 af den 23 november 2016 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning
Lov nr. 1564 af den 15. december 2015 - udbudsloven

Økonomi
Overførte midler fra tidligere år: kr. 470.000,-
Afsat rådighedsbeløb i 2017: kr. 1.000.000,- - frigivet ØU 27.02.2017

BilagAdministrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg:

 1. at genoptage projektet/arbejdet med etablering af ny vej mellem Græsted og Gilleleje
 2. at tage proces og tidsplan til efterretning
 3. at tage plan for dialog til efterretning"Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Teknisk Udvalgs beslutning den 15-03-2017:

 1. A og Ø stillede ændringsforslag om, at undersøge muligheden for at etablere cykelsti langs den nye vej eller afdække muligheden for at gøre den eksisterende vej cykelvenlig
  For stemte A og Ø (2)
  Imod stemte O og V (2)
  Ændringsforslaget faldt

  Indstillingen blev bragt til afstemning
  For stemte O og V (2)
  A og Ø (2) tog forbehold
  Indstillingen
  ikke tiltrådt (berigtiget den 17.03.2017)
 2. A stillede forslag om at tidsplanen reduceres til en periode på 2 år.
  For stemte A og Ø (2)
  Imod stemte O og V (2)
  Ændringsforslaget faldt

  indstillingen blev bragt til afstemning
  Imod stemte O og V (2)
  A og Ø (2) tog forbehold
  Indstillingen
  ikke tiltrådt (berigtiget den 17.03.2017)
 3. Tiltrådt


A og Ø begærede sagen i Byrådet

Jørgen Emil Simonsen fraværende

Økonomiudvalgets beslutning den 27-03-2017:
Økonomiudvalget videresender sagen til behandling i Byrådet.

Fraværende: Susan Kjeldgaard.
Beslutning
1.
Besluttet at genoptage projektet/arbejdet med etablering af ny vej mellem Græsted og at undersøge muligheden for at etablere cykelsti langs den nye vej eller afdække muligheden for at gøre den eksisterende vej cykelvenlig


2.
Ændringsforslag fra A og Ø
Tidsplanen reduceres til en periode på 2 år.

For: A, Ø, Å, G (10)
Imod: C, O, V (12)

Ændringsforslaget ikke tiltrådt.

Administrationens indstillingens punkt 2 tiltrådt.
For: Alle.

3. Tiltrådt.


Fraværende: Michael Bruun.
57. Styrket samvirke mellem Ramløse Børnehus, Ramløse Skole og lokalsamfundet - pilotprojekt i Ramløse
54.00G00 - 2017/08162

Sagsfremstilling
Introduktion
Børneudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet. Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti indstiller forslaget.

Forslaget handler om at styrke samvirket mellem dagtilbud, skole og lokalsamfund i Ramløse. Forslaget medfører gennemførelsen af et 4-årigt pilotprojekt. Det overordnede tema er at skabe en stærk kobling og et styrket samarbejde mellem Ramløse Børnehus, Ramløse Skole og lokalsamfundet. Koblingen skal understøtte udviklingen af Ramløse som et bæredygtigt lokalsamfund med en solid sammenhængskraft og opbakning.

Pilotprojektet gennemføres i perioden 1. august 2017 – 31. juli 2021.

Forslaget i dets fulde længde fremgår af bilag 1.

Sagens baggrund
Projektet har baggrund i en ambition om at understøtte den fortsatte udvikling af Ramløse som et bæredygtigt lokalsamfund med et lokalt dagtilbud og en lokal skole - der tilvælges af lokalbefolkningen.

Sagens forhold
Forslaget bygger på ideen om et lokalt forankret projekt.
Projektet vil overordnet bl.a. handle om:

 • at styrke det lokale ejerskab til dagtilbud og skole
 • at udvikle dagtilbud og skole i sammenhæng med det lokalsamfund de er en del af – at samarbejder og løsninger tager afsæt i Ramløses ressourcer og muligheder
 • en tydeligere profil for dagtilbud/skole med afsæt i lokalsamfundets styrker, herunder styrke trivsel og læring
 • at åbne dagtilbud og skole for de aktiviteter, som efterspørges i lokalsamfundet
 • at understøtte lokalsamfundets aktører i at fungerer som inspiration og supplement til skolens/dagtilbuddets almindelige undervisning/læringsmiljøer
 • at styrke driftsfællesskabet mellem dagtilbud og skole


Forslaget vil indebære, at Ramløse Skole kobles fra Nordstjerneskolen i projektperioden og at der rekrutteres en ny skoleleder på Ramløse Skole.

Lovgrundlag


Økonomi
Økonomien afholdes indenfor skoleområdets egen ramme.

Høring
Forslaget opstiller nogle principper for pilotprojektet. Administrationen vil i forlængelse heraf arbejde videre med en rammebeskrivelse for projektplanlægningen.
Selve detailplanlægningen, herunder beslutninger vedrørende bl.a. organisering, samarbejdsstrukturer og samarbejdsformer aftales i den lokale proces i Ramløse, hvor relevante aktører høres. Forslaget bygger på en ide om, at pilotprojektet i høj grad fortolkes og forankres lokalt.

Bilag
BØR 27.03.17. Bilag 1: Forslag om styrket samvirke mellem dagtilbud, skole og lokalsamfundet i Ramløse. Dok. nr. 2017/08162 007.


Administrationens indstilling
Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti indstiller til Børneudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:
1. at der igangsættes et 4-årigt pilotprojekt i Ramløse med start den 1. august 2017
2. at den konkrete udmøntning besluttes lokalt i Ramløse
3. at Ramløse Skole (0.-6. klasse) og skolebestyrelsen kobles fra Nordstjerneskolen i projektperioden
4. at der rekrutteres en ny skoleleder på Ramløse Skole, som forventes at tiltræde pr. 1. august 2017.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Børneudvalgets beslutning den 27.03.2017:

Ændringsforslag fra G
1.
At der igangsættes en proces, således at forslaget vedr. ”Styrket samvirke mellem dagtilbud, skole og lokalsamfundet i Ramløse” realiseres hurtigst muligt. Der skal ikke være tale om et pilotprojekt, men om en varig løsning for Ramløse, da der er brug for ro på skoleområdet.
For stemte A, G og Ø (3)
Imod stemte V,C og O (4)

Ikke godkendt.

2.
at der i processen sikres inddragelse af alle relevante parter, herunder skolens ledelse, medarbejdere, skolebestyrelse samt lokalråd og Ramløse Børnehaves bestyrelse
For stemte alle.

Godkendt.

3.
At der udarbejdes økonomiske modeller, der sikrer at skolen er økonomisk bæredygtig, så vi fortsat har en skole i Ramløse
For stemte A, G og Ø (3)
Imod stemte V,C og O (4)

Ikke godkendt.

4.
At den gældende lovgivning vedr. skolelukninger, ændring af skoledistrikter som minimum følges i den proces, der iværksættes.
For stemte alle.

Godkendt.

5.
At der ligeledes iværksættes dialoger i Tisvilde, Esrum/Esbønderup og Blistrup om de kunne være interesseret i lignende løsninger .
For stemte A, G og Ø (3)
Imod stemte V,C og O (4)

Ikke godkendt.

Ændringsforslag fra C

1.
Der udarbejdes økonomiske modeller der sikrer at Ramløse Skole er bæredygtig, samt hvordan pilotprojektet påvirker den samlede økonomiske ramme på skoleområdet
For stemte alle

Godkendt.

2. Hvis andre lokalsamfund ønsker et lignende pilotprojekt, vil Børneudvalget se positivt på det.
For stemte alle

Godkendt.

Afstemning om administrationens indstilling:

1.
Indstillingens punkt 1: at der igangsættes et 4-årigt pilotprojekt i Ramløse med start den 1. august 2017
For stemte V, C og O (4)
Undlod at stemme A, G og Ø (3)

Godkendt.

2.
Indstillingens punkt 2: at den konkrete udmøntning besluttes lokalt i Ramløse
For stemte alle

Godkendt.

3.
Indstillingens punkt 3 justeres til, at: At Ramløse 0-6. klasse får øget selvstændighed i projektperioden
For stemte alle

Godkendt.

4.
Indstillingens punkt 4 justeres til, at:. Der rekrutteres en skoleleder, som forventes at tiltræde pr. 1. august 2017.
For stemte alle

Godkendt.


Økonomiudvalgets beslutning den 27-03-2017:

Ændringsforslag fra G og A
Sagen sendes tilbage til behandling i Børneudvalget for at finde en hurtig konsensusløsning.

For: G, A (3)
Imod: V, O, C (5)

Ændringsforslag ikke tiltrådt.

Afstemning om anbefaling fra Børneudvalget

A.
At der igangsættes en proces, således at forslaget vedr. ”Styrket samvirke mellem dagtilbud, skole og lokalsamfundet i Ramløse” realiseres hurtigst muligt. Der skal ikke være tale om et pilotprojekt, men om en varig løsning for Ramløse, da der er brug for ro på skoleområdet.
For stemte: A, G (3)
Imod stemte: V, C og O (5)

Ikke godkendt.

B.
at der i processen sikres inddragelse af alle relevante parter, herunder skolens ledelse, medarbejdere, skolebestyrelse samt lokalråd og Ramløse Børnehaves bestyrelse
For: Alle.

Godkendt.

C.
At der udarbejdes økonomiske modeller, der sikrer at skolen er økonomisk bæredygtig, så vi fortsat har en skole i Ramløse
For stemte: A, G (3)
Imod stemte: V, C og O (5)

Ikke godkendt.

D.
At den gældende lovgivning vedr. skolelukninger, ændring af skoledistrikter som minimum følges i den proces, der iværksættes.
For: Alle.

Godkendt.

E.
At der ligeledes iværksættes dialoger i Tisvilde, Esrum/Esbønderup og Blistrup om de kunne være interesseret i lignende løsninger .
For stemte: A, G (3)
Imod stemte: V, C og O (5)

Ikke godkendt.

F.
Der udarbejdes økonomiske modeller der sikrer at Ramløse Skole er bæredygtig, samt hvordan pilotprojektet påvirker den samlede økonomiske ramme på skoleområdet
For: Alle

Godkendt.

G.
Hvis andre lokalsamfund ønsker et lignende pilotprojekt, vil Børneudvalget se positivt på det.
For: Alle

Godkendt.

H.
Indstillingens punkt 1: at der igangsættes et 4-årigt pilotprojekt i Ramløse med start den 1. august 2017
For stemte: V, C og O (5)
Undlod at stemme: A, G (3)

Godkendt.

I.
Indstillingens punkt 2: at den konkrete udmøntning besluttes lokalt i Ramløse
For: Alle

Godkendt.

J.
Indstillingens punkt 3 justeres til, at: At Ramløse 0-6. klasse får øget selvstændighed i projektperioden
For: Alle

Godkendt.

K.
Indstillingens punkt 4 justeres til, at:. Der rekrutteres en skoleleder, som forventes at tiltræde pr. 1. august 2017.
For: Alle

Godkendt.


Fraværende: Susan Kjeldgaard.
Beslutning
Ændringsforslag fra A, G og Ø
Projektet realiseres hurtigst muligt som en varig løsning og ikke et pilotprojekt. Realiseringen skal sikre inddragelse af skolebestyrelse, forældre, medarbejdere, ledelse samt lokalråd og Ramløse Børnehus' bestyrelse. Desuden skal der udarbejdes en økonomisk model, der sikrer at Ramløse skole er økonomisk bæredygtig, så vi fortsat har en skole i Ramløse. Denne model skal sikre, at en selvstændig Ramløse skole ikke påvirker de øvrige skolers økonomi. Der skal ligeledes iværksættes dialoger i Tisvilde, Esrum/Esbønderup og Blistrup, hvis de er interesserede i lignende løsninger.

For: A, Ø, Å og G (10)
Imod: C, O, V (12)

Ændringsforslag ikke tiltrådt.Besluttet at tiltræde forslag B, D, F, G, H, I, J, K som anbefalet af Økonomiudvalget.

Fraværende: Michael Bruun
62. Indkaldelse af stedfortræder for Thomas Elletoft
00.22A00 - 2015/34128

Sagsfremstilling
Byrådet behandler sagen for at træffe en beslutning.

Thomas Elletoft har oplyst over for borgmesteren, at han er fraværende til byrådsmødet den 3. april 2017 på grund af sygdom. Sygdom er en lovlig forfaldsgrund.

1. Stedfortræder - Byrådet
Når et medlem på grund af egen sygdom er forhindret i at deltage i et byrådsmøde, kan de medlemmer, der er valgt på den pågældende kandidatliste, efter styrelseslovens § 15, stk. 1 kræve stedfortræderen indkaldt til at deltage i mødet.

Efter styrelseslovens § 15, stk. 4, er det Byrådet, der træffer beslutning, om hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er opfyldt.

Betingelserne er:

  • om der foreligger lovlig forfaldsgrund, det vil sige, om byrådsmedlemmet er fraværende på grund af egen sygdom.
  • om stedfortræderen er rette stedfortræder (den næste på kandidatlisten) og valgbar.

Den næste på Nytgribskovs kandidatliste er Morten Rohde Klitgaard.


Lovgrundlag
Lov om kommunens styrelse, lovbekendtgørelse nr. 769 af 09.06.2015, § 15, stk. 1 og 4.
Vederlagsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 1530 af 09.12.06. 2016 § 4


Økonomi
Til en stedfortræder, der indkaldes til enkelte møder i kommunalbestyrelsen udbetales diæter.

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Byrådet

 1. at tage stilling til om, betingelserne for stedfortræderindkaldelse er opfyldt.Beslutning

 1. Tiltrådt, at betingelserne for stedfortræderindkaldelse er opfyldt.


Fraværende: Anders Gerner Frost, Thomas Elletoft, Betina Sølver Hansen.

63. Indkaldelse af stedfortræder for Betina Sølver Hansen
00.22A00 - 2017/10801

Sagsfremstilling
Byrådet behandler sagen for at træffe en beslutning.

Betina Sølver Hansen har oplyst over for borgmesteren, at hun er fraværende til byrådsmødet den 3. april 2017 på grund af sygdom. Sygdom er en lovlig forfaldsgrund.

1. Stedfortræder - Byrådet
Når et medlem på grund af egen sygdom er forhindret i at deltage i et byrådsmøde, kan de medlemmer, der er valgt på den pågældende kandidatliste, efter styrelseslovens § 15, stk. 1 kræve stedfortræderen indkaldt til at deltage i mødet.

Efter styrelseslovens § 15, stk. 4, er det Byrådet, der træffer beslutning, om hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er opfyldt.

Betingelserne er:

  • om der foreligger lovlig forfaldsgrund, det vil sige, om byrådsmedlemmet er fraværende på grund af egen sygdom.
  • om stedfortræderen er rette stedfortræder (den næste på kandidatlisten) og valgbar.

Den næste på Venstres kandidatliste er Steen Pedersen.


Lovgrundlag
Lov om kommunens styrelse, lovbekendtgørelse nr. 769 af 09.06.2015, § 15, stk. 1 og 4.
Vederlagsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 1530 af 09.12.06. 2016 § 4


Økonomi
Til en stedfortræder, der indkaldes til enkelte møder i kommunalbestyrelsen udbetales diæter.

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Byrådet

 1. at tage stilling til om, betingelserne for stedfortræderindkaldelse er opfyldt.Beslutning

 1. Tiltrådt, at betingelserne for stedfortræderindkaldelse er opfyldt.


Fraværende: Anders Gerner Frost, Thomas Elletoft, Betina Sølver Hansen.

Efterretningssager

58. Modernisering af planloven - orientering om forventet forløb og lovændringer
01.00G00 - 2016/20154

Sagsfremstilling
Plan- og miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet får sagen til orientering.

Sagen omhandler orientering om forventet tidsplan for vedtagelse af ny planlov, de ændringer ny lov ser ud til at medføre, og hvordan ændringerne vurderes at påvirke igangværende plansager.

Baggrund
Forslag til lov om ændring af lov om planlægning, lov om naturbeskyttelse og lov om aktindsigt i miljøoplysninger (L121) - "Modernisering af planloven, bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder i hele landet" - er sat til behandling i Folketinget.
Erhvervsministeren beslutter ikrafttrædelsesdatoen, der forventes at være senest den 01.07.2017.

Erhvervs- og Vækstministeriet sendte lovforsalget i høring i efteråret 2016. På grund af en meget kort høringsfrist fik Økonomiudvalget, Plan- og Miljøudvalget og Vækst- og Skoleudvalget administrationens forslag til høringssvar til skriftlig kommentering forud for fremsendelsen. Byrådet godkendte høringssvaret den 14.11.2016. Høringssvaret er vedlagt som Bilag 1.

Ændringer i ny planlov
Lovforslaget har til formål at modernisere planloven med henblik på at give kommuner, virksomheder og borgere mere frihed til at skabe udvikling og vækst i hele Danmark under fortsat hensyntagen til natur og miljø.

Lovforslaget, der nu er sat til behandling i Folketinget er med kun få ændringer enslydende med det lovforslag, der blev sendt i høring i efteråret 2017. Høringssvar fra Gribskov Kommune har ikke medført konkrete ændringer i lovforslaget.

Lovforslaget indeholder ændringer på følgende punkter, af betydning for Gribskov Kommune:

Formål og nationale interesser:

 • Ny formålsbestemmelse
 • Fokusering af de nationale interesser


Nye muligheder i kystnærhedszonen, herunder:

 • Oprydning i reservationer og mulighed for nye kystnære forsøgsprojekter
 • Udviklingsområder
 • Udlæg af nye sommerhusområder
 • Overførelse af eksisterende sommerhusområder til byzone
 • Fleksible muligheder for anvendelse af sommerhuse
 • Forlænget udlejningsperiode
 • 1-årsregel for pensionister


Bedre udviklingsmuligheder for detailhandel:

 • Udvalgsvarebutikker – frie rammer for alle kommuner
 • Særligt pladskrævende varegrupper – mere fleksibilitet
 • Dagligvarebutikker – udvidelse af størrelsesgrænser
 • Friere muligheder for udpegninger af bystrukturer og aflastningsområder


Planlægning for byvækst

 • Beskyttelse af produktionserhverv


Nye udviklingsmuligheder i landdistrikterne

 • Omdannelseslandsbyer
 • Erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri
 • Til- og ombygning af helårsboliger
 • Udvidelse af erhvervsvirksomheder
 • Ret for pensionister til at anvende fritidsboliger i landzone til helårsbeboelse
 • Ændret anvendelse af andre eksisterende bygninger i landzone end overflødiggjorte landbrugsbygninger
 • Længere frister for udnyttelse af landzonetilladelser


Lovforslaget vurderes samlet set at indeholde en del interessante nye muligheder for øget beslutningsrum og ansvar hos Byrådet. Lovforslaget rummer også en del nye umiddelbare rettigheder for borgere og virksomheder, som tidligere har krævet tilladelser fra Byrådet, herunder særligt i landzone.

Dette nye beslutningsrum vurderes generelt at være en fordel for kommunen, fordi de kortere beslutningsgange alt andet lige vil betyde, at borgere, virksomheder, Byrådet og andre aktører lettere og hurtigere vil kunne realisere flere af deres udviklingsønsker. Samtidig vil det også betyde øget behov for lokale politiske prioriteringer og klare overordnede linjer, så behandling af enkeltsager fortsat sker ud fra et ensartet grundlag.

For en del af ændringerne vil der blive udarbejdet nye vejledninger til fortolkning af regler, vejledning til metoder samt præcisering af lovens fortolkningsrum. For flere ændringer er det derfor endnu uvist præcis hvilke konkrete muligheder de medfører.

Der gøres opmærksom på, at da der er tale om et lovforslag, der endnu afventer Folketingets 2. og 3. behandling, vil der kunne ske justeringer frem mod den endelige vedtagelse.

Se administrationens kortfattede uddybning af de enkelte ændringspunkter i Bilag 2.

Videre forløb for implementering af lovændringer
Lovændringen medfører som nævnt en række nye vejledninger, der præciserer lovens fortolkningsrum. En række ændringer, eksempelvis udlæg af nye sommerhusområder, medfører også nye landsplandirektiver, forud for kommunernes videre planlægning. Der vil derfor i løbet af det næste år komme en række nye tiltag, krav om analyser og mulige ansøgninger som følge af ny planlov.

Aktuelt har Erhvervsministeren netop fastsat en frist 15.10.2017 for ansøgning om udpegning af udviklingsområder og for at udlægge og overføre sommerhusområder. Ligeledes er fastsat en frist 15.07.2017 for gennemgang af reservationer til ferie- og fritidsanlæg i de kystnære områder og ophævelse af reservationer, der ikke er aktuelle. Udpegning af udviklingsområder og udlæg og overførsel af sommerhusområder sker gennem et landsplandirektiv, der udstedes på baggrund af ansøgninger fra den enkelte kommune. Erhvervsministeren forventer at landsplandirektivet kan udstedes senest i efteråret 2018.

De nye muligheder skal indarbejdes i forbindelse med kommende kommuneplanrevision. Administrationen forventer at igangsætte arbejder med kommuneplanen i foråret 2017 og vil løbende fremlægge emner, der skal ændres til politisk behandling. Forslag til revideret kommuneplan forventes fremlagt 2. halvår 2017. Konkretisering af forløbet forventes at blive præsenteret til det næstkommende møde i Plan- og Miljøudvalget.

Lovændringens betydning for igangværende planforslag
Der er i ny planlov indskrevet en overgangsbestemmelse, der betyder at planforslag, der sendes i høring inden ny planlov træder i kraft, skal vedtages endelig i henhold til gældende planlov. Det betyder at de lokalplaner, der sendes i høring inden d. 01.07.2017, hvor ny planlov forventes at træde i kraft, også skal vedtages endeligt i henhold til den nuværende planlov.

Frem til lovens ikrafttrædelse, vil administrationen forelægge anbefaling til, om de enkelte planforslag bør udsendes før eller efter ikrafttrædelse af ny planlov, når disse forelægges til politisk godkendelse til offentlig fremlæggelse. Dermed kan der i forbindelse med godkendelse til offentlig fremlæggelse tages politisk stilling til, om planen ønskes vedtaget i henhold til gældende eller ny planlov. Første eksempel på dette, fremgår af separat punkt på dagsordenen om Lokalplan for erhvervsområdet Tofte i Helsinge med tilhørende kommuneplantillæg nr. 9.

Administrationens vurdering
Administrationen vurderer at ny planlov vil give en række nye muligheder for planlægning og udvikling i kommunen. Hvilke konkrete muligheder, de enkelte ændringer giver, vil blive præciseret i forbindelse med kommende vejledninger fra Erhvervsstyrelsen. De fleste ændringer vil kræve, at de overordnede rammer for kommunens udvikling, som angivet i udviklings/planstrategien og kommuneplanen, skal ændres forud for konkret implementering af mulige ændringer.


Lovgrundlag
Lov om planlægning (planloven), lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23/11/2015
L121 Forslag til lov om ændring af lov om planlægning, lov om naturbeskyttelse og lov om aktindsigt i miljøoplysninger

Økonomi
Sagen har ikke direkte økonomiske konsekvenser for Gribskov Kommune.

Bilag
Bilag 1 Høringssvar til lovforslag om modernisering af planloven dok.nr. 2016/20154 007

Bilag 2 Planlovsforslag_oversigt dok.nr. 2016/20154 015

Lovforslaget samt samlet høringsnotat for lovforslaget ligger begge i sagen og kan findes i POLAR.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

 1. at tage orienteringen om ny planlov til efterretning.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 13.03.2017:

 1. Anbefales taget til efterretning


Økonomiudvalgets beslutning den 27.03.2017:

 1. Taget til efterretning.


Fraværende: Susan Kjeldgaard.

Beslutning

 1. Taget til efterretning.

Fraværende: Michael Bruun.


Sager behandlet på lukket møde:
59 Alkoholbevilling
Tiltrådt at tildele alkoholbevilling til Black & White; Dronningmølle Strandvej 550 A; 3120 Dronningmølle

60 Alkoholbevilling - udeservering
Tiltrådt at give tilladelse til udeservering til Spiseriet Bolværket; Kulturhavn Bolværket; Peter Fjeldstrups Vej 5; 3250 Gilleleje.

Besluttet at give tilladelse til udeservering til kl. 22.00 ud mod parkeringspladsen.
For: C; O; V og Ø (14)
Imod: A; G; Å (7)
A; G og Å stemmer imod; fordi de synes; at udeservering mod parkeringspladsen skulle gives til kl. 24.00

Besluttet at give tilladelse til udeservering til kl. 24.00 ud mod Søborg Kanal.

Inhabil: Bo Jul Nielsen deltog ikke under behandling af punktet på grund af inhabilitet.
Fraværende: Anders Gerner Frost.

61 Alkoholbevilling med udeservering
Tiltrådt at tildele en alkoholbevilling og udeservering til Sankt Helene Centret; Bygmarken 30; 3220 Tisvildeleje


Mødet startet:
05:52 PM

Mødet hævet:
11:09 PM