Byrådet

Publiceret 30-01-2017

Mandag den 30-01-2017 kl. 19:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
1 Godkendelse af takster for Gribvand Spildevand 2017
2 Beskæftigelsesplan 2017
3 Afrapportering af kommunale tilsyn 2016
4 Forslag om supplement til dokument om tilrettelæggelse af lærernes
arbejdstid
5 Museum Nordsjælland - udpegning til bestyrelsen
6 Frigivelse af anlægsmidler til ny bil til affaldsområdet
7 Ansøgning om dispensation til fast hegn langs Udsholt Strandvej
8 Kommuneplantillæg nr. 9 for Erhvervsområde Tofte i Helsinge
9 Forslag til Lokalplan 512.17 for erhvervsområde Tofte i Helsinge -

godkendelse til offentlig fremlæggelse
10 Vision for strategisk udvikling af relationerne mellem kyst og bagland frem
mod 2030 - endelig vedtagelse
11 Helsinge Bibliotek - Tagrenovering
12 Helsinge Hallerne - ansøgning om garantistillelse ifm. leasing
13 Mødeplan 2017 - ændringer i mødeplanen
14 Delegationsplan for Gribskov Kommune - 2017 og frem
15 Ny vederlagsbekendtgørelse - ændringer pr. 1. januar 2017
16 Frikommuneforsøg - Beslutning vdr. paragraffritagelser
17 Annoncering 2017
22 Indkaldelse af stedfortræder for Nick Madsen


Efterretningssager
18 Evaluering af midlertidige arangementer og events i 2016


Lukkede
19 Forslag om videostreaming fra byrådsmøder
20 Alkoholbevilling


Efterretningssager - Lukket
21 HMN Naturgas
Medlemmer:

Kim Valentin Bo Jul Nielsen
Jannich Petersen Lone Birgit Halskov Møller
Birgit Roswall Susan Kjeldgaard
Michael Bruun Pia Foght
Poul-Erik Engel Høyer Ulla Dræbye
Jørgen Emil Simonsen Betina Sølver Hansen
Steen Pedersen Michael Hemming Nielsen
Knud Antonsen Anders Gerner Frost
Jonna Hildur Præst Morten Ulrik Jørgensen
Brian Lyck Jørgensen Morten Rohde Klitgaard
Trine Mette Egetved-Sørensen Sisse Krøll Willemoes
Jesper Hagen Behrensdorff  

Godkendelse af dagsorden:
Punkt 22 om indkaldelse af stedfortræder for Nick Madsen optages på dagsorden og behandles som første punkt på mødet.
Jesper Behrensdorff er inhabil under behandling af dagsordenspunkter 8 "Kommuneplantillæg nr. 9 for Erhvervsområde Tofte i Helsinge" og 9 "Forslag til Lokalplan 512.17 for erhvervsområde Tofte i Helsinge - godkendelse til offentlig fremlæggelse".
Punkt 7 "Ansøgning om dispensation til fast hegn langs Udsholdt Strandvej" tages af dagsorden. Sagen sendes tilbage til Plan- og Miljøudvalget.
For: V, O, C (12) Imod: A, G, Ø (11).
Punktet taget af dagsorden.
Herefter dagsorden godkendt.


Fraværende:

Meddelelser:
Mødestart klokken 17.30 - behandling af lukkede punkter. Pause fra klokken 18.00 - 19.00. Spørgetid fra kl. 19.00 til kl. 19.30. Mødepause fra kl. 20.55 til kl. 21.07.
A, G og Ø tilkendegiver følgende til protokollen: "Enhedslisten (Ø), Nytgribskov (G) og Socialdemokraterne (A) ønsker ikke at underskrive protokollen, da vi ikke kan godkende borgmesterens procedure under godkendelse af dagsorden, hvor et punkt, som er begæret i byrådet bliver taget af dagsorden af et byrådsflertal. Ligeledes blev et ændringsforslag, stillet under punkt 4 af A og G, ikke sat til afstemning af borgmesteren, mens et forslag fremsat af Konservative blev sat til afstemning uden debat."

Åbne

1. Godkendelse af takster for Gribvand Spildevand 2017
06.00G00 - 2016/37458

Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet.

Sagen lægger op til Byrådet, at godkende takster 2017 som Gribvand Spildevand A/S bestyrelse har godkendt på sit møde den 13.12.2016. Vejbidraget er ikke medtaget i taksten.

Kloakforsyningen
Forsyningssekretariatet har truffet afgørelse om prisloft for 2017 på 49,75 kr/m3. Gribvands Spildevand A/S bestyrelse har besluttet en delvis udnyttelse af prisloftet, hvilket ikke er i overensstemmelse med kommunens ejerstrategi for Gribvand. Derudover har bestyrelsen besluttet at anvende 6,4 mill. kr. i uforbrugte anlægslån.
Prisloftet er beregnet ud fra fast og variabelt.

I nedenstående tabel ses forslag til takst for 2017 sammenholdt med taksten for 2016. Takstberegningerne og takster fremgår af bilag 1. Alle beløb er kr/m3 eksklusive moms.

Trin 1
Mindre kunder
(0-499 m3)
Trin 2
Store kunder
(500-19999 m3)
2016
42,71
38,63
2017 forslag til takst
44,68
37,53


Tømningsordningen
Tømningsordningerne for bundfældningstanke og samletanke skal hver for sig hvile økonomisk i sig selv. Omsætningen skal justeres i forhold til overskud eller underskud fra foregående år. Taksten skal dække indsamling, kørsel, behandling og administration, forslag til takster og beregning fremgår af bilag 2.

Gribskov Kommune har 20. december 2016 fået taksterne efter udbud fra Gribvand Spildevand A/S. De endelige foreslåede takster fremgår af bilag 3.

Vejbidrag
Vejbidraget er ikke medtaget i taksterne, da Gribvand Spildevand A/S bestyrelse ønsker en nærmere dialog mellem forsyning og kommunen om dette.

Vurdering
Byrådet skal ved sin godkendelse - legalitetskontrol - påse, at taksterne er beregnet i overensstemmelse med lovgivningen, altså at hvile i sig selv-princippet. Gribvand Spildevand A/S oplyser, at taksterne er beregnet af revisionsfirmaet E&Y i overensstemmelse med betalingsloven.Administrationen vurderer, at Byrådet kan godkende taksterne, men gør opmærksom på, at den foreslåede takst ikke svarer til prisloftet og derfor ikke er i overensstemmelse med kommunens ejerstrategi for Gribvand.


Lovgrundlag
Betalingsloven, Lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010. Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber.

Vandsektorloven, Lov nr. 469 af 12. juni 2009. Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold.

Økonomi


Høring
Takster og betalingsvedtægt er vedtaget af Gribvand Spildevand A/S bestyrelse den 13. december 2016

Bilag
Bilag 1 TEK 11-1-2017 Gribvand Spildevand A/S forslag til takster 2017 dok.nr. 2016/37458 009 z

Bilag 2 TEK 11-01-2017 Gribvand Spildevand A/S forslag og beregning til takster for tømningsordningen før udbud 2017 dok. nr. 2016/37458 017

Bilag 3 TEK 11-01-2017 Gribvand Spildevand A/S forslag til takster for tømningsordningen efter udbud dok. nr. 2016/37458 016

Dokumentnumre blev tilføjet i forbindelse med fletning af dagsorden til Økonomiudvalgets møde af hensyn til dokumentation i sagen.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at:

 1. godkende taksterne for kloakforsyningen i 2017
 2. godkende taksterne for tømningsordningerne i 2017Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Teknisk Udvalgs beslutning den 10-01-2017:
1.-2. Anbefalingen tiltrådt

Bo Jul Nielsen og Michael Hemming Nielsen fraværende


Økonomiudvalgets beslutning den 23-01-2017:
1. - 2. Anbefales.

Økonomiudvalget beslutter at tage sagen om kommunens ejerstrategi for Gribvand på dagsorden for at vurdere eventuelt behov for justeringer i strategien. Gribvand skal inddrages relevant i dette arbejde.

Fraværende: Bo Jul Nielsen, Anders Gerner FrostBeslutning
1. - 2. Tiltrådt.

2. Beskæftigelsesplan 2017
15.20A00 - 2015/04122

Sagsfremstilling
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget behandler sagen for at godkende Beskæftigelsesplan 2017.

Baggrund
Det er et lovkrav, at Gribskov Kommune skal udarbejde en samlet beskæftigelses- plan for det kommende år. Efter endt behandling i Erhvervs-og Beskæftigelsesudvalget skal sagen behandles i Byrådet d. 30 januar 2017.

Beskæftigelsesplan 2017 er udarbejdet i tæt sammenhæng med Beskæftigelses- strategi 2016 - 2018. De to dokumenter er de centrale strategiske dokumenter for beskæftigelsesindsatsen i Gribskov Kommune, og giver et samlet svar på det kommende års indsats på området. Beskæftigelsesplan 2017 fastsætter samtidig strategi for indsatsen i forhold til ministerens 4 nationalt udmeldte mål for 2017.

Ministermål 2017
Beskæftigelsesministeren har for 2017 udmeldt følgende beskæftigelsespolitiske mål, som er retningsgivende for indsatsen på tværs af landet.

 1. Flere kommer i virksomhedsrettede tilbud & virksomhederne skal sikres arbejdskraft
 2. Flere unge skal have en uddannelse.
 3. Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere på arbejdsmarkedet bl.a. gennem styrket tværfaglig indsats.
 4. Flere flygtninge skal være selvforsørgende.


Indhold i beskæftigelsesplan 2017
Planen beskriver på et strategisk plan de indsatser og projekter, der skal anvendes for de enkelte målgrupper, det virksomhedsrettede arbejde og ny lovgivning

Beskæftigelsesplan 2017 indeholder følgende fokusområder:

 • Beskæftigelsesministerens mål for 2017
 • De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer
 • Strategi og mål for den borgerrettede indsats
 • Strategi og mål for den virksomhedsrettede indsats
 • Rammebetingelser for arbejdsmarkedsområdet i Gribskov Kommune: erhvervsstruktur, uddannelsesniveau, demografi m.v.


Orientering til RAR
Efter vedtagelse i Byrådet sendes Beskæftigelsesplanen til orientering til det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR).
RAR skal bl.a. medvirke til større koordinering og samarbejde på tværs af kommuner, og derfor er rådene interesseret i at kende indholdet i Beskæftigelsesplanen.
Rådene kan rette henvendelse til kommunerne med bemærkninger til planen – hvorefter kommunen kan vurdere, hvorvidt bemærkningerne giver anledning til justeringer. Kommunen vil søge at være imødekommende ved eventuelle tilbagemeldinger fra RAR.
I Beskæftigelsesplanen er der ikke længere formelle krav om kommunale resultatmål for de 4 ministermål. For resultatmål på beskæftigelsesområdet henvises i stedet til målsætninger i strategikort for Center for Borgerservice og Beskæftigelse med tilhørende effektregnskab.

Lovgrundlag
Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, LBK nr 731 af 15/06/2010, § 23 og §46,2

Økonomi
-

Bilag
Bilag 1 EBU 11-01-17 Gribskov Kommune Beskæftigelsesplan 2017, Dok.nr.
(oprindelig: 2016/22309/002)aktuelt 2015/04122 005

Opdatering af dokumentnummer fandt sted i forbindelse med udsendelse af dagsorden til Økonomiudvalgets møde.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at:

 1. Godkende Beskæftigelsesplan 2017Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets beslutning den 11-01-2017:
1. Titrådt Fraværende: Michael Bruun

Økonomiudvalgets beslutning den 23-01-2017:

 1. Anbefales.


Fraværende: Bo Jul Nielsen, Anders Gerner FrostBeslutning

 1. Tiltrådt.


3. Afrapportering af kommunale tilsyn 2016
29.00G00 - 2016/34128

Sagsfremstilling
Sagen blev begæret i Byrådet i forbindelse med behandling i Social- og Sundhedsudvalget den 11. januar 2017. Sagen blev forelagt for Social- og Sundhedsudvalget med følgende ordlyd:

"Social- og Sundhedsudvalget får sagen til beslutning om administrationens opfølgning på de kommunale tilsyn.

I perioden september - november 2016 er der gennemført uanmeldte tilsyn på alle plejecentre, det midlertidige center og hos samtlige leverandører af praktisk hjælp, personlig pleje og hjemmesygepleje til borgere i eget hjem udenfor plejecentrene i Gribskov Kommune.
For hvert tilsyn er der udarbejdet en tilsynsrapport, der beskriver, hvordan opgaverne varetages hos den enkelte leverandør.

I dette dagsordenspunkt præsenteres udvalget for de vurderinger og anbefalinger, der er beskrevet i rapporterne. Udvalget orienteres ligeledes om de tiltag, der er iværksat af administrationen på baggrund af tilsynene. Alle tilsynsrapporterne er vedhæftet som bilag.

Tilsynsrapporterne vedrørende plejecentrene har været i høring hos de specifikke Centerråd, mens Ældrerådet har haft alle rapporter til høring. Alle høringssvar fremgår under punktet "Høring".

Om det uanmeldte kommunale tilsyn
Tilsynet er en del af den kvalitets- og tilsynspolitik, som blev godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 22. februar 2012, og som fremgår af kommunens servicebeskrivelse på området.
Det uanmeldte tilsyn skal sikre, at den hjælp, den enkelte borger modtager, er i overensstemmelse med de ydelser, der er visiteret til efter de gældende standarder og lovgivning, samt at borgerens aktuelle behov varetages. Herudover skal tilsynene bidrage til at skabe læring og udvikling hos den enkelte leverandør.

I 2016 er tilsynene igen gennemført af firmaet BDO Kommunernes Revision, der er en privat leverandør af rådgivning til de danske kommuner, herunder tilsyn på ældreområdet og socialområdet.

Tilsynene på plejecentrene er gennemført som et helhedstilsyn, hvor der samlet set sker en afdækning af plejecentres arbejde med at skabe livskvalitet for beboerene, et indblik i forholdene hen over døgnet og en forståelse af arbejdet med den faglige dokumentation mv.

Tilsynet i hjemmeplejen er gennemført som et individorienteret tilsyn,hvor tilsynet på baggrund af temaer, mål og indikatorer i kvalitetsstandarder og den rehabiliterende og aktiverende tilgang undersøger eksempelvis dokumentation, døgnrytmeplan og medinddragelse af den enkelte borger.

Tilsynet på det midlertidige center er ligeledes gennemført som et individorienteret tilsyn.Tilsynet tager udgangspunkt i den enkelte borger og undersøger, hvordan de afgørelser, som er truffet om hjælp til den enkelte, omsættes til praksis.

Tilsynets vurdering
Tilsynene munder ud i de her præsenterede tilsynsrapporter, hvor tilsynets
samlede vurderinger og anbefalinger beskrives.

BDO har benyttet nedenstående skala til at give en samlet vurdering af de enkelte leverandører:

1. Ingen, få, eller mindre væsentlige mangler
2. Få mangler, som relativt nemt vil kunne afhjælpes ved en målrettet indsats
3. En del og/eller væsentlige mangler, som vil kræve en bevidst og målrettet indsats for at kunne afhjælpes.
4. En del og/eller væsentlige mangler med betydning for patientsikkerheden, som vil kræve en bevidst og målrettet indsats for at kunne afhjælpes.
5. Væsentlig kritik. Der er fare for patientsikkerheden i en sådan grad, at det er nødvendigt omgående at gribe ind.


Samlet vurdering
I skemaet nedenfor ses en oversigt over det enkelte tilsyns samlede vurdering på baggrund af ovenstående skala.

1. 2. 3. 4. . 5.
Bakkebo
1
Dagmarsminde 2
Ellen Marie Hjemmet
1
Helsingegården
2
Skovsminde
2
Trongården 2
Udsigten 2
Toftebo 2
Attendo Gilleleje 3
Attendo Helsinge 3
Attendo Græsted 3
BM Pleje 1
Kits 2
Helt Rent 2

Center for Social og Sundhed kan som opfølgning på tilsynet iværksætte forskellige initiativer,
herunder eventuel brug af påbudsprocedure, afhængigt af tilsynets anbefalinger til de enkelte leverandører.

Nedenfor er kort beskrevet tilsynets konklusioner og anbefalinger, administrationens vurdering samt de tiltag, der måtte være iværksat på baggrund af tilsynet. De nærmere detaljer fremgår af de enkelte tilsynsrapporter.

Tilsyn på Bakkebo
Der har den 14. november 2016 været gennemført tilsyn på Bakkebo.

Tilsynets samlede vurdering og anbefalinger:
Tilsynets samlede vurdering er, at centret har

 • ingen, få, eller mindre væsentlige mangler.


Bakkebo sikrer på meget kompetent og professionel vis den pleje og omsorg som beboerne har behov for.

Tilsynet anbefaler:

 • alle alle beboer får udarbejdet en livshistorie
 • at der på en specifik afdeling sættes fokus på medarbejdernes adfærd omkring måltidet.


Administrationens vurdering af tilsynet
Center for Social og Sundhed vurderer, at tilsynsrapporten ikke giver anledning til yderligere opfølgning.Tilsyn på Dagmarsminde
Der har den 14. november 2016 været gennemført tilsyn på Bakkebo.

Tilsynets samlede vurdering og anbefalinger:
Tilsynets samlede vurdering er, at centret har

 • få mangler, som relativt nemt vil kunne afhjælpes ved en målrettet indsats.


Dagmarsminde bidrager til at beboerne oplever en tryg hverdag med nærhed og livskvalitet.

Tilsynet anbefaler:

 • sammenhængende og ajourført dokumentation
 • at døgnrytmeplanerne fremstår handlevejledende i beskrivelsen af hjælpen
 • at Dagmarsminde reflekterer over personalets rolle og nuværende praksis ved måltiderne


Administrationens vurdering af tilsynet
Center for Social og Sundhed vurderer, at tilsynsrapporten beskriver, at daglig praksis og
udmøntning af hjælp er tilfredsstillende.
Center for Social og Sundhed følger op ved at indhente Dagmarsmindes handleplan på gennemførelsen af tilsynets anbefalinger.


Tilsyn på Ellen Mariehjemmet
Der har den 18. oktober 2015 været gennemført tilsyn på Ellen Mariehjemmet.

Tilsynets samlede vurdering og anbefalinger:
Tilsynets samlede vurdering er, at centret har

 • ingen, få, eller mindre væsentlige mangler.


Ellen Mariehjemmet er meget opmærksom på beboernes behov, ønsker og vaner og tilrettelægger plejen og omsorgen ud fra dette.

Tilsynet anbefaler:

 • at det drøftes hvordan de sundhedsfremmende og forebyggende tiltag kommer til at fremgå af døgnrytmeplanerne samt at den praktiske hjælp uddybes.
 • at der indføres en praksis, der er med til at skabe overblik og sammenhæng mellem dokumenterne


Administrationens vurdering af tilsynet
Center for Social og Sundhed vurderer, at tilsynsrapporten ikke giver anledning til yderligere opfølgning.


Tilsyn på Helsingegården
Der har den 9. november 2016 været gennemført tilsyn på Helsingegården.

Tilsynets samlede vurdering og anbefalinger:
Tilsynets samlede vurdering er, at centret har

 • få mangler, som relativt nemt vil kunne afhjælpes ved en målrettet indsats.


Helsingegården bidrager til at beboerne oplever en tryg dagligdag med nærhed og livskvalitet.


Tilsynet anbefaler:

 • at de igangværende tiltag omkring dokumentationspraksis fortsættes således at døgnrytmeplanerne optimeres yderligere.
 • at der skabes bedre sammenhæng mellem dokumenterne i journalerne og samtidig sikre at disse altid er ajourførte
 • at der arbejdes og skabes yderligere fokus på videndeling blandt medarbejderne, såedes at den faglige viden og de tilstedeværende kompetencer anvendes i højere grad på tværs af afdelingerne.


Administrationens vurdering af tilsynet.
Center for Social og Sundhed vurderer, at tilsynsrapporten beskriver, at daglig praksis og udmøntning af bevilget hjælp er tilfredsstillende.
Center for Social og Sundhed følger op ved at indhente Helsingegårdens handleplan på gennemførelsen af tilsynets anbefalinger. Handleplanen drøftes og følges op på driftmøder ift., om ovenstående anbefalinger er implementeret.


Tilsyn på Skovsminde
Der har den 9. september 2015 været gennemført tilsyn på Skovsminde plejecenter.

Tilsynets samlede vurdering og anbefalinger:
Tilsynets samlede vurdering er, at centret har

 • få mangler, som relativt nemt vil kunne afhjælpes ved en målrettet indsats.


Skovsminde bidrager til, at beboerne oplever en tryg dagligdag med nærhed og livskvalitet.

Tilsynet anbefaler:

 • at medarbejderne undervises og vejledes i at udarbejde døgnrytmeplaner, så de fremstår handlevejledende i beskrivelsen af hjælpen
 • at medarbejderne undervises og vejledes i at udarbejde døgnrytmeplaner, så de giver et overblik over indsatsen hos beboeren i forhold til den psykiske pleje og omsorg, og de sundhedsfremmende og forebyggende tiltag og den praktiske hjælp.
 • at der skabes bedre sammenhæng mellem dokumenterne i journalerne


Administrationens vurdering af tilsynet.
Center for Social og Sundhed vurderer, at tilsynsrapporten beskriver, at daglig praksis og udmøntning af bevilget hjælp er tilfredsstillende.
Center for Social og Sundhed følger op ved at indhente Skovsmindes handleplan på gennemførelsen af tilsynets anbefalinger. Handleplanen følges op på driftmøder ift., om ovenstående anbefalinger er implementeret.


Tilsyn på Trongården
Der har den 1. november 2016 været gennemført tilsyn på Trongården.

Tilsynets samlede vurdering og anbefalinger:
Tilsynets samlede vurdering er, at centret har

 • få mangler, som relativt nemt vil kunne afhjælpes ved en målrettet indsats.


Beboerne modtager generelt den pleje og omsorg, som de har behov for.

Tilsynet anbefaler:

 • at døgnrytmeplanerne er opdateret og fremstår handlevejledende
 • at handleplanerne løbende ajourføres og afstemmes med beboernes aktuelle problemstillinger
 • at der arbejdes den rehabiliterende tilgang til måltiderne og med medarbejdernes rolle og arbejdsgange i forbindelse med måltidet.
 • at arbejdsgange i forbindelse med servering af måltider til beboerne i egen bolig forbedres, så maden kommer hurtigere frem.
 • at medarbejderne i højere grad implementerer den enkelte beboers behov, ønsker og vaner i plejen.


Administrationens vurdering af tilsynet.
Center for Social og Sundhed vurderer, at tilsynsrapporten beskriver, at daglig praksis og udmøntning af bevilget hjælp er tilfredsstillende.
Center for Social og Sundhed følger op ved at indhente Trongårdens handleplan på gennemførelsen af tilsynets anbefalinger. Handleplanen følges op på driftmøder ift., om ovenstående anbefalinger er implementeret.


Tilsyn på Udsigten
Der har den 17. november 2016 været gennemført tilsyn på Udsigten.

Tilsynets samlede vurdering og anbefalinger:
Tilsynets samlede vurdering er, at centret har

 • få mangler, som relativt nemt vil kunne afhjælpes ved en målrettet indsats.


Beboerne modtager den pleje og omsorg, som de har behov for.

Tilsynet anbefaler:

 • at medarbejderne undervises og vejledes i at udarbejde døgnrytmeplaner
 • at der udarbejdes arbejdsgange for den sundhedsfaglige dokumention, så den lever op til Gribskov Kommunens tidsramme


Administrationens vurdering af tilsynet.
Center for Social og Sundhed vurderer, at tilsynsrapporten beskriver, at daglig praksis og
udmøntning af bevilget hjælp er tilfredsstillende.
Center for Social og Sundhed følger op ved at indhente Udsigtens handleplan på gennemførelsen af tilsynets anbefalinger. Handleplanen følges op på driftmøder ift., om ovenstående anbefalinger er implementeret.


 • Tilsyn på Toftebo
  Der har den 18. november 2016 været gennemført tilsyn på Toftebo.

  Tilsynets samlede vurdering og anbefalinger:
  Tilsynets samlede vurdering er, at centret har
  • få mangler, som relativt nemt vil kunne afhjælpes ved en målrettet indsats.

  Der er overordret en sammenhæng mellem den hjælp , som borgeren har behov for, og den hjælp som borgeren modtager. Medarbejderne kan på faglig vis redegøre for, hvordan der arbejdes med sundhedsfremme og forebyggende indsatser i henhold til den daglige pleje.

  Tilsynet anbefaler:
  • at der arbejdes med den sundhedsfaglige dokumentation, herunder en metode til at sikre sammenhæng mellem pleje og træning.
  • at der udarbejdes overordnede og konkrete mål for borgers ophold.
  • at der arbejdes med, at alle handleplaner er relevante og at disse løbende følges op og evalueres , for at skabe overblik over borgerens udvikling på det specifikke indsatsområde.
  • at der i døgnrytmeplanerne beskrives borgers psykiske omsorg og pleje, så der gives et helhedsbillede at borgers situation og behov.

  Administrationens vurdering af tilsynet.
  Center for Social og Sundhed vurderer, at tilsynsrapporten beskriver, at daglig praksis og
  udmøntning af bevilget hjælp er tilfredsstillende.
  Center for Social og Sundhed følger op ved at indhente Toftebos handleplan på gennemførelsen af tilsynets anbefalinger. Handleplanen følges op på driftmøder ift., om ovenstående anbefalinger er implementeret.

 • Tilsyn hos Attendo
  Der har den 14. 22. og 23. november 2016 været gennemført tilsyn i Attendos
  3 hjemmeplejegrupper Gilleleje, Helsinge og Græsted.
  Tilsynet har vurderet og givet anbefalinger på den enkelte hjemmeplejegruppe.

  Alle 3 hjemmeplejegrupper har dog fået den samme samlede vurdering;
  • en del og/eller væsentlige mangler, som vil kræve en bevidst og målrettet indsats for at kunne afhjælpes.

  Der er sket tydeligt kvalitetsløft på mange parametre siden sidste tilsyn.
  Medarbejderne er kompetente, borgerne oplever tryghed i forhold til hjælpen til medicin og er tilfredse med kvaliteten i den personlige pleje og praktisk hjælp.

  Nedenfor præsenteres tilsynets anbefalinger til den enkelte hjemmeplejegruppe.

  Attendo Gilleleje.
  Tilsynet anbefaler:
  • at der fortsat arbejdes med at få implementeret indsatser, der skal sikre kvaliteten i døgnrytmeplanerne og at der iværksættes systematisk egenkontrol
   til kvalitetssikring af dokumentationen i døgnrytmeplanerne.
  • at der iværksættes systematiske arbejdsgange, som sikrer, at handleplanerne
   løbende bliver evalueret og afsluttet i takt med, at de ikke anvendes mere.
  • at der er ekstra fokus på, at alle borgere med en visiteret Sundhedslovsydelse
   skal have udarbejdet en sygeplejefaglig udredning
  • at det sikres, at der foretages ernæringsscreening og rejse- sætte- sig test på
   alle borgere efter de gældende regler
  • at medicinområdet styrkes kontinuerligt både ved italesættelse i hverdagen
   og ved de planlagte sygeplejemøder.
  • at der arbejdes med triageringstavler, for derved på systematisk vis at arbejde
   målrettet på at undgå indlæggelser/genindlæggelser og genoprette helbredstilstanden hos
   borgere, der udviser tegn på helbredsmæssige ændringer eller tab af funktionsniveau
  • at der udarbejdes kompetenceskemaer på samtlige medarbejdere, og at der
   arbejdes målrettet med delegering i hverdagen
  • at der udarbejdes handleplaner på de videredelegerede indsatser

  Attendo Helsinge
  Tilsynet anbefaler:
  • at det i højere grad sikres, at der er overensstemmelse mellem visiterede
   ydelser og leverede ydelser.
  • at der fortsat arbejdes med at få implementeret indsatser, der skal sikre kvaliteten i døgnrytmeplanerne og at der iværksættes systematisk egenkontrol
   til kvalitetssikring af dokumentationen i døgnrytmeplanerne.
  • at der iværksættes systematiske arbejdsgange, som sikrer, at handleplanerne
   løbende bliver evalueret og afsluttet i takt med, at de ikke anvendes mere.
  • at der er fokus på, at alle borgere med en visiteret Sundhedslovsydelse
   skal have udarbejdet en sygeplejefaglig udredning.
  • at der etableres undervisning og læringsforum, således at medicinhåndteringen
   i gruppen styrkes yderligere. Desuden bør det overvejes, hvilke medicinopgaver
   vikarer udfører.
  • at der udarbejdes kompetenceskemaer på samtlige medarbejdere, og at der
   arbejdes målrettet med delegering i hverdagen.
  • at der udarbejdes handleplaner på de videredelegerede indsatser

  Attendo Græsted
  Tilsynet anbefaler:
  • at der fortsat arbejdes med at få implementeret indsatser, der skal sikre kvaliteten i døgnrytmeplanerne og at der iværksættes systematisk egenkontrol
   til kvalitetssikring af dokumentationen i døgnrytmeplanerne.
  • at der er ekstra fokus på, at alle borgere med en visiteret Sundhedslovsydelse
   skal have udarbejdet en sygeplejefaglig udredning.
  • at der iværksættes systematiske arbejdsgange, som sikrer, at handleplanerne
   løbende bliver evalueret og afsluttet i takt med, at de ikke anvendes mere.
  • at der arbejdes med triageringstavler, for derved på systematisk vis at arbejde
   målrettet på at undgå indlæggelser/genindlæggelser og at genoprette helbredstilstanden hos borgere, der udviser tegn på helbredsmæssige ændringer eller tab af funktionsniveau.
  • at der udarbejdes kompetenceskemaer på samtlige medarbejdere, og at der
   arbejdes målrettet med delegering i hverdagen.
  l
  Administrationens vurdering af tilsynet
  Attendo er siden sidste tilsyn blevet ene leverandør af sygeplejen i Gribskov Kommune. Der er dog indgået en aftale omkring videredelegering af enkelte udvalgte sygeplejeopgaver til BM Pleje.
  Center for Social og Sundhed vurderer, at tilsynsrapporten giver anledning til tæt opfølgning for at sikre, at alle tilsynets anbefalinger bliver gennemført.
  Center for Social og Sundhed følger op ved at indhente hver af de 3 hjemmeplejegruppers handleplan på gennemførelsen af tilsynets anbefalinger. Handleplanerne følges op med dialogmøder og statusrapporter indtil ovenstående anbefalinger er implementeret.


  Tilsyn hos BM Pleje
  Der har den 27. september 2016 været gennemført tilsyn hos BM Pleje.

  Tilsynets samlede vurdering og anbefalinger:
  Tilsynets samlede vurdering er, at centret har
  • ingen, få, eller mindre væsentlige mangler.

  Borgerne får den pleje og omsorg, som de har behov for og oplever , at kvaliteten af denne er tilfredsstillende.

  Tilsynet anbefaler:
  • at der arbejdes målrettet med medarbejdernes kompetencer, så det faglige høje niveau fastholdes.
  • at der til stadighed er fokus på den sundhedsfaglige dokumentation
  • at der etableres dialog med borger der har bemærkning i forhold til den praktiske hjælp

  Administrationens vurdering af tilsynet
  BM pleje har siden sidste tilsyn frasagt sig de sygeplejefaglige opgaver.
  Det betyder, at BM pleje alene leverer personlig pleje og praktisk hjælp samt enkelte udvalgte videredelegerede sygeplejeopgaver fra Attendo.
  Center for Social og Sundhed vurderer, at tilsynsrapporten ikke giver anledning til yderligere opfølgning.


  Tilsyn hos Kits Servicekompagni
  Der har den 27. september 2016 været gennemført tilsyn hos Kits Servicekompagni.

  Tilsynets samlede vurdering og anbefalinger:
  Tilsynets samlede vurdering er, at Kits Servicekompagni har
  • få mangler, som relativt nemt vil kunne afhjælpes ved en målrettet indsats.

  Borgerne behandles med respekt og som ligeværdige.

  Tilsynet anbefaler:
  • at der fortsat er fokus på udarbejdelse af handleplaner
  • at det fortsat er fokus på forebyggelse / tidlige opsporing herunder arbejdsgang for anvendelse og dokumentation af "rejse-sætte-sig-test".

  Administrationens vurdering af tilsynet.
  Center for Social og Sundhed vurderer, at tilsynsrapporten beskriver, at daglig praksis og udmøntning af bevilget hjælp er tilfredsstillende.
  Der vil ske opfølgning på driftsmøder, ift. om ovenstående anbefalinger er implementeret.

 • Tilsyn hos Helt Rent Hjemmeservice.
  Der har den 3. oktober 2016 været gennemført tilsyn hos Helt Rent Hjemmeservice.

  Tilsynets samlede vurdering og anbefalinger:
  Tilsynets samlede vurdering er, at Helt Rent Hjemmeservice har
  • få mangler, som relativt nemt vil kunne afhjælpes ved en målrettet indsats.

  Medarbejderne arbejder ud fra den aktiverende og rehabiliterende tilgang og har fokus på at behandle borgerne med respekt og værdighed.

  Tilsynet anbefaler:
  • at der udarbejdes en praksis, der sikrer, at borgeren får den visiterede hjælp
  • at der sikres dokumentation for de leverede ydelser hos borgerne
  • at der fortsat er fokus på handleplaner, der beskriver borgernes ressourcer og styrker
  • at medarbejdernes kompetencer og viden omkring forebyggelse / tidlig opsporing fortsat udvikles, herunder at triageredskabet anvendes.

  Administrationens vurdering af tilsynet.
  Center for Social og Sundhed vurderer, at tilsynsrapporten beskriver, at daglig praksis og udmøntning af bevilget hjælp er tilfredsstillende.
  Der vil ske opfølgning på driftsmøder, ift. om ovenstående anbefalinger er implementeret.


  Samlet vurdering.
  Samlet set er der arbejdet målrettet og konstruktivt med de anbefalinger, som blev givet ved sidste tilsyn.
  Det betyder, at der sket forbedringer på flere områder på både plejecentre og i hjemmeplejen, hvilket har medført, at kvaliteten dermed generelt er højnet.
  Dette afspejles i bedre vurderinger fra tilsynets side på de uanmeldte tilsyn i 2016.

  Lovgrundlag
  Sundheds- og Forebyggelsesministeriets bekendtgørelse nr. 1601 af 21/12/2007
  Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 102 af 11/12/2006
  Bekendtgørelse om af lov om retsikkerhed og administration på det sociale område nr. 1019 af 23/09/2014 §§ 15 og 16
  Bekendtgørelse af lov om social service §§ 151 og 151c

  Økonomi


  Høring
  Ældrerådets høringssvar fra møde den 10.01.17:
  Tilsyn med plejehjem
  Ældrerådet har følgende bemærkninger til tilsyn på plejehjemmene i Gribskov Kommune:· Der skal udføres tilsyn for et repræsentativt udvalg af beboerne, og det skal fremgå af rapporten, hvorledes udvælgelsen er sket
  · For at få et retvisende indtryk skal der endvidere udføres flere stikprøver – mindst 10-20% af beboerne
  · Ældrerådet ønsker – som nævnt i et tidligere høringssvar – de udarbejdede handleplaner tilsendt samtidig med tilsynsrapporterne
  · Ældrerådet mener, at der skal fokuseres mere på de særligt ressourcekrævende beboere og på aktivering af demente borgere
  Tilsyn med syge- og hjemmeplejen
  Ældrerådet har følgende bemærkninger vedrørende tilsynet med Attendos udførelse af syge- og hjemmepleje:· Der skal udføres tilsyn for et repræsentativt udvalg af de visiterede borgere, og det skal fremgå, hvorledes udvælgelsen er sket
  · For at få et retvisende indtryk skal der endvidere udføres flere stikprøver – mindst 10-20% af de visiterede borgerne
  · Det er Ældrerådets opfattelse, at Attendo ikke udfører en pleje, der svarer til de visiterede ydelser, og at borgerne derfor ikke modtager en ydelse, som svarer til det fastlagte serviceniveau og de vedtagne kvalitetsstandarder
  · Ældrerådet har beklageligvis ikke fået mulighed for at få indsigt i de indgåede kontrakter. Tilsynsrapporten giver dog klart indtryk af, at Attendo på væsentlige punkter ikke synes at opfylde sine kontraktlige forpligtelser, og at Gribskov Kommune derfor ikke får det, man betaler for.
  Supplerende kommentar:
  For præcis et år siden lød Ældrerådets årsberetning den 4. januar 2016:
  ”Ældrerådet går dybt frustreret ud af 2015.
  Gang på gang har vi i årets løb rådet Gribskov Kommunes politikere til at gribe ind over for de mange svigt i ældreplejen.
  Desværre resultatløst.
  Det er komplet uforståeligt for Ældrerådet, at Gribskovs politikere med borgmester og udvalgsformand i spidsen finder sig i tingenes tilstand, og Ældrerådet råder til, at der i 2016 kommer ”andre boller på suppen”.”

  Det kom der ikke; men til gengæld kom der shitstorm om maden.

  Centerrådenes høringssvar:

  Dagmarsminde
  Høringssvar ikke modtaget.

  Skovsminde
  Høringssvar ikke modtaget.

  "Udsigten"
  Vi har modtaget ovennævnte tilsynsrapport. Den ser fin ud, og vi har ingen bemærkninger til denne.
   


  Se øvrige høringssvar under bilag.


  Bilag
  Læsevejledning: Læs primært "Samlet tilsynsresultat" og "Tilsynets overordnede anbefalinger" i rapporterne. Det øvrige indhold i rapporterne er datamateriale, som ligger til grund for de første to punkter. Interesserede kan læse hele tilsynsrapporterne.

  Tilsynsrapporter fra plejecentrene.
  Bilag 1. SSU 11-01-17: Tilsynsrapport Bakkebo 2016/34128 019

  Bilag 2. SSU 11-01-17: Tilsynsrapport Dagmarsminde 2016/34128 020

  Bilag 3. SSU 11-01-17: Tilsynsrapport Ellen Mariehjemmet 2016/34128 021

  Bilag 4. SSU 11-01-17: Tilsynsrapport Helsingegården 2016/34128 022

  Bilag 5. SSU 11-01-17: Tilsynsrapport Skovsminde 2016/34128 023

  Bilag 6. SSU 11-01-17: Tilsynsrapport Trongården 2016/34128 024

  Bilag 7. SSU 11-01-17: Tilsynsrapport Udsigten 2016/34128 025

  Tilsynsrapport fra Center for Midlertidigt ophold
  Bilag 8. SSU 11-01-17: Tilsynsrapport Toftebo 2016/34128 026  Tilsynsrapporter fra hjemmeplejegrupper
  Bilag 9. SSU 11-01-17: Tilsynsrapport Attendo 2016/34128 036

  Bilag 10. SSU 11-01-17: Tilsynsrapport BM Pleje 2016/34128 027

  Bilag 11. SSU 11-01-17: Tilsynsrapport Kits Servicekompagni 2016/34128 028

  Bilag 12. SSU 11-01-17: Tilsynsrapport Helt Rent 2016/34128 029

  Centerrådenes Høringssvar.
  Bilag 13. SSU 11-01-17: Høringssvar Bakkebo 2016/34128 030

  Bilag 14. SSU 11-01-17: Høringssvar Ellen Marie Hjemmet 2016/34128 031

  Bilag 15. SSU 11-01-17: Høringssvar Helsingegården 2016/34128 032

  Bilag 16. SSU 11-01-17: Høringssvar Trongården 2016/34128 033


  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Social-og Sundhedsudvalget, at:
  1. tiltræde administrationens opfølgning på de kommunale tilsyn"


  Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
  Social- og Sundhedsudvalgets beslutning den 11-01-2017:
  1. Afstemning om administrationens indstilling:
  For: O,V (3)
  Imod: A (2)
  Tiltrådt.

  A begærer sagen i Byrådet.

  Økonomiudvalgets beslutning den 23-01-2017:
  Økonomiudvalget videresender sagen til behandling i Byrådet.

  Fraværende: Bo Jul Nielsen, Anders Gerner Frost  Beslutning
  Ændringsforslag fra A:
  Socialdemokratiet stiller et forslag om, at der etableres en kommunal kontrolenhed inden for hjemmeplejen, der sikrer, at leverandøren overholder de aftalte kvalitetsstandarder og serviceniveauer, der er indgået en aftale om.

  For: A, G, Ø (11)
  Imod: V, O, C (12)

  Ændringsforslaget ikke tiltrådt.


  Afstemning om indstilling:
  1. Tiltrådt.

  4. Forslag om supplement til dokument om tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid
  81.10G00 - 2017/00043

  Sagsfremstilling
  Sagen blev begæret i Byrådet i forbindelse med behandling i Børneudvalget den 9. januar 2017. Sagen blev forelagt for Børneudvalget med følgende ordlyd:

  "Introduktion
  Børneudvalget behandler sagen for at træffe beslutning. Udvalget skal beslutte, om administrationen skal indlede drøftelser med Danmarks Lærerforening/Gribskov Lærerkreds, om et supplement til det nuværende fælles forståelsespapir om tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid.

  Sagens baggrund
  Den 15. februar 2015 blev der indgået forlig mellem KL og Lærernes Centralorganisation om overenskomst for lærere m.fl. inden for undervisningsområdet. I forliget indgår en fælles forståelse om arbejdstid.

  Fælles forståelse opfordrer til konstruktiv dialog på lokalt plan mellem lokale parter om bl.a.:
  • Planlægning af skoleåret
  • Arbejdstidens tilrettelæggelse
  • Arbejdstidens opgørelse
  • Opfølgning og evaluering

  I 2015 formulerede administrationen i Gribskov Kommune, sammen med Danmarks Lærerforening/Gribskov Lærerkreds, et fælles dokument om tilrettelæggelse og planlægning af lærernes arbejdstid: "Dokument vedr. tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18" (vedlagt i bilag).

  Byrådet tiltrådte dokumentet på møde den 11. maj 2015.

  Sagens forhold
  Socialdemokratiet og Nytgribskov fremsætter nu forslag om, at administrationen indleder drøftelser med Danmarks Lærerforening/Gribskov Lærerkreds, om et supplement til det fælles forståelsespapir.

  Supplementet skal handle om en gennemsnitlig puljetid pr. lærer til evaluerings- og forberedelsesopgaver, herunder arbejdet med læringsplatformen 'Min Uddannelse' samt arbejdet med at implementere effektorienteret ledelse og faglighed på børneområdet.

  Socialdemokratiet og Nytgribskov foreslår, at drøftelserne finder sted i vinteren 2016/17 med implementering fra skoleåret 2017/18.


  Lovgrundlag

  Lov nr. 409 af 26/04/2013 (Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område)

  Økonomi
  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser


  Bilag
  Bilag BØR 09-01-2017: Dokument vedr. tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18 Dok. nr. 2017/00043 001

  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Børneudvalget

  1. at følge Socialdemokratiets og Nytgribskovs forslag om, at administrationen indleder drøftelser med Danmarks Lærerforening om et supplement til det nuværende fælles forståelsespapir.

  ELLER

  2. ikke at følge Socialdemokratiets og Nytgribskovs forslag om, at administrationen indleder drøftelser med Danmarks Lærerforening om et supplement til det nuværende fælles forståelsespapir."

  Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
  Børneudvalgets beslutning den 09-01-2017:

  C stillede følgende ændringsforslag

  Børneudvalget beder administrationen om at evaluerer om forståelsespapiret i tilstrækkelig omfang sikrer skolelederne en fleksibel opgaveløsning og lærerne har den fornødne forberedelsestid.

  For stemte 2 (V), 1 (C) og 1(O)
  Undlader at stemme 1 (A) 1 (G). A og G ønsker sagen i byrådet.


  Fraværende Michael Hemming Nielsen

  Økonomiudvalgets beslutning den 23-01-2017:
  Økonomiudvalget videresender sagen til behandling i Byrådet.

  Fraværende: Bo Jul Nielsen, Anders Gerner Frost


  Beslutning
  Ændringsforslag fra Trine Mette Egetved-Sørensen (C)
  Byrådet beder administrationen blandt andet gennem dialog med ledere og lærere at evaluere om forståelsespapiret i tilstrækkelig omfang sikrer skolelederne en fleksibel opgaveløsning, og at lærerne har den fornødne forberedelsestid.

  For: V, O, C (12)
  Imod: A, G, Ø (11)

  Ændringsforslaget tiltrådt.  Michael Hemming Nielsen (Ø) tilkendegiver til protokollen, at Byrådet skulle have stemt om ændringsforslag fra A og G, om at administrationen indleder en dialog med Danmarks Lærerforening om et supplement til det nuværende fælles forståelsespapir.
  5. Museum Nordsjælland - udpegning til bestyrelsen
  20.00A00 - 2013/35453

  Sagsfremstilling
  Kultur- og Idrætsudvalget og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet. Sagen handler om udpegning af et bestyrelsesmedlem til bestyrelsen for Museum Nordsjælland.

  Baggrund
  Betina Sølver Hansen har oplyst overfor borgmesteren, at hun ønsker at udtræde af bestyrelsen for Museum Nordsjælland pr. 1. januar 2017.

  Om bestyrelsen
  Bestyrelsen leder Museum Nordsjælland og er ansvarlig for museets drift. Bestyrelsen består af 10 medlemmer. Bestyrelsen omfatter blandt andet én repræsentant fra hver af de lokale tilskudsgivende myndigheder (Gribskov, Hillerød og Hørsholm Kommune). Repræsentanterne for de lokale tilskudsgivende myndigheder vælges blandt byrådenes medlemmer. Bestyrelsens medlemmer udpeges for en fireårig periode, som følger den kommunale valgperiode. Genvalg kan finde sted.

  Næste møde i bestyrelsen er planlagt tirsdag, den 21. februar 2017 kl. 16.30.

  Om Gribskov Kommunes repræsentant
  Byrådet har udpeget Betina Sølver Hansen som bestyrelsesmedlem for Museum Nordsjælland den 27. januar 2014 (sagnummer 2013/41637). Betina Sølver Hansen var på daværende tidspunkt medlem af Venstre.


  Lovgrundlag
  Museumsloven. Lovbekendtgørelse nr. 358 af 08/04/2014
  Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v.
  Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.
  Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

  Vedtægter for Museum Nordsjælland § 10 besluttet på Byrådets møde 27.01.14, pkt. 7. Desuden besluttet af Kulturstyrelsen, Hillerød Kommune og Hørsholm Kommune.

  Økonomi
  Ingen diæter eller andre ydelser fra kommunen. Ifølge museumsvedtægtens § 10, stk. 9. kan hvert medlem af bestyrelsen efter bestyrelsens beslutning modtage et årligt vederlag, der fastsættes i henhold til hvervets art og omfang.


  Bilag


  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet

  1. at udpege en repræsentant til bestyrelsen for Museum Nordsjælland  Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
  Kultur- og Idrætsudvalgets beslutning den 16-01-2017:
  Udvalget anbefaler, at Birgit Roswall udpeges som repræsentant for Museum Nordsjælland

  Økonomiudvalgets beslutning den 23-01-2017:

  1. Anbefales at følge Kultur- og Idrætsudvalgets anbefaling.


  Fraværende: Bo Jul Nielsen, Anders Gerner Frost  Beslutning
  Ændringsforslag fra Bo Jul Nielsen (A)
  Morten Ulrik Jørgensen (G) udpeges som repræsentant for Museum Nordsjælland.

  For: A, G, Ø (11)
  Imod: V, O, C (12)

  Ændringsforslaget ikke tiltrådt.

  Afstemning om anbefalingen fra Kultur- og Idrætsudvalget samt Økonomiudvalget

  1. Anbefalingen tiltrådt. Birgit Roswall udpeget.

  For: V, O, C (12)
  Imod: Ingen (0)
  Undlod at stemme: A, G, Ø (11)


  6. Frigivelse af anlægsmidler til ny bil til affaldsområdet
  07.18G00 - 2016/40634

  Sagsfremstilling
  Teknisk Udvalg behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet.

  Introduktion
  Affaldsområdet har en medarbejder ansat til at lave tilsyn på de ca. 90 minigenbrugsstationer, der er opstillet rundt i kommunen. Her sker reparationer og oprydning efter borgerne. Medarbejderen hjemtager og opstiller også nye skraldespande og containere til dagrenovation. Til at udføre arbejdet har medarbejderen en lille lastvogn (mindre end 3.500 kg.) med kran til rådighed.

  Økonomi
  Den nuværende bil er ca. 10 år gammel og står til at skulle repareres for ca. 30.000 kr. inden for en kortere tidshorisont.
  I investeringsplan 2017-2021 for forsyningsområdet er der i 2017 afsat 1 mio. kr. til vedligeholdelse af bygninger på genbrugsstationerne samt indkøb af større materiel.

  Ønske om hurtig frigivelse af midler
  Lastvognen er i så dårlig stand, at administrationen har vurderet, at frigivelsen af midler ikke kan vente til 1. budgetopfølgning i 2017.

  Administrationen indstiller, at der frigives 700.000 kr. af de afsatte 1 mio. kr. til indkøb af ny lastvogn til affaldsområdet.


  Lovgrundlag
  Affaldsbekendtgørelsen (BEK nr. 1309 af 18/12/2012) § 61

  Gribskov Kommunes investeringsplan for forsyningsområdet 2017-2021

  Økonomi
  En ny lastvogn forventes at koste 700.000 kr.

  Udgiften finansieres af affaldsområdets uforbrugte anlægsmidler i 2016 der er forudsat overført til 2017 til bl.a. finansiering af investeringsplanen.

  Af investeringsplanen er der under punkt 4c) Pulje til bygningsvedligeholdelse og anskaffelse af større materiel er afsat 1 mio. kr. i 2017, bl.a. med henblik på indkøb af ny bil til affaldsområdet.

  Bilag


  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at beslutte

  1. At frigive midler til indkøb af ny bil til affaldsområdet  Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
  Teknisk Udvalgs beslutning den 10-01-2017:

  1. Anbefalingen tiltrådt


  Bo Jul Nielsen og Michael Hemming Nielsen fraværende


  Økonomiudvalgets beslutning den 23-01-2017:

  1. Anbefales.


  Fraværende: Bo Jul Nielsen, Anders Gerner Frost  Beslutning

  1. Tiltrådt.


  7. Ansøgning om dispensation til fast hegn langs Udsholt Strandvej
  009468 - 2016/29402

  Sagsfremstilling
  Sagen blev begæret i Byrådet i forbindelse med behandling i Plan- og Miljøudvalget den 9. januar 2017. Sagen blev forelagt for Plan- og Miljøudvalget med følgende ordlyd:

  "Plan og Miljøudvalget behandler sagen for at træffe en beslutning.

  Sagen er udsat fra Plan- og Miljøudvalgets møde 24.10.2016 og forelægges på ny.
  Der er foretaget ændringer i forhold til oprindelig sagsfremstilling. Der er bl.a. indføjet oplysninger om, hvad det er muligt at se via google streetview.

  Ejer bliver partshørt om disse oplysninger inden den endelige beslutning træffes

  Introduktion
  Ejer af ejendommen Skrænten 7, matrikel nr 44 eæ Udsholt By, Blistrup, søger dispensation fra lokalplanens regler om hegn, og retlig lovliggørelse af eksisterende raftehegn opført langs Udsholt Strandvej.

  Baggrund og Indhold
  Administrationen modtog 04.06.2016 en henvendelse fra anden side om opsætning af nyt hegn på ejendommen. Ejer blev informeret om, at det hegn, der var ved at blive sat op, var i strid med bestemmelserne i lokalplanen. På vegne af ejer Jacob M. C. Jacobsen, søgte Niels Jørgen Langkilde efterfølgende om dispensation fra lokalplanen.

  Ansøgningen var begrundet med, at raftehegnet var en vedligeholdelse og reetablering af et raftehegn, der var blevet ødelagt af kommunale snerydningsmaskiner.

  Ansøger oplyser, han havde opført raftehegnet, hvor det gamle raftehegn stod. Stolperne var placeret i de tidligere stolpehuller og hegnet var blevet genopført med nye rafter, men med lågen fra det gamle hegn. Hegnets højde oversteg ikke 1,80 meter.

  Lokalplan
  Ejendommen, som ligger væsentlig lavere end Udsholt Strandvej, er omfattet af lokalplan 47.3 , der blev vedtaget af byrådet i 1982.
  Af § 1 fremgår, at lokalplanens formål er at bevare områdets karakter af naturlandskab med relativ spredt bebyggelse.

  Af § 9.3 fremgår det, at inden for område 1 må hegn kun etableres i umiddelbar nærhed af bebyggelsen og kun som levende hegn eller raftehegn.
  Læmur kan udføres i samme materiale som bebyggelsen. Naboafskærmning må kun ske ved tilplantning i grupper.
  I skel må der være hegn udført af træstolper hvor der er påsat tråde.

  Der er langs strandvejen tinglyst byggeline på 12 m fra vejmidte.

  Historik
  Af Google street view fremgår det, at der i april 2009 stod et raftehegn på ejendommen langs Udsholt Strandvej og at raftehegnet og lågen i hegnet havde samme højde.

  Af Google street view fremgår det, at der i august 2014 ikke var hegn langs ejendommen imod Udsholt Strandvej, og kun et par fag af det gamle raftehegn stod tilbage omkring bræddelågen.

  Ved besigtigelse den 30.06.2016 var et nyt raftehegn ved at blive opført langs ejendommens skel til Standvejen. Flere paller med nye materialer var oplagret langs vejen.

  Frederiksborg Amtsavis bragte den 20.10.2016 foto og artikel om raftehegnet, der var færdigbygget.

  Ved besigtigelse den 14.11.2016 blev det konstateret, at ejendommens skel var afmærket imod vejen med målerpinde.
  Det nye raftehegnet var opført i ejendommens vejskel og 2 m fra kørebanekant.
  Hegnet var 31 m langt og 1,80 m højt og der var isat en 1,40 m høj låge.


  Hidtidig praksis om hegn
  Ved behandling i 2013 af lignende sag på Strandbakkevej 10, vedrørende nyt raftehegn langs ejendomsskel imod Udsholt Strandvej, blev der ikke meddelt dispensation fra lokalplanens regler om hegn.
  Ved forespørgsel om hegn på Udsholt Strandvej 42 , blev der vejledt om lokalplanens regler.

  Vurdering og anbefaling
  For en dispensation:
  Hegnet er opført med samme placering og materialer som det tidligere hegn. Beplantning på grunden af fyr- og løvtræer, forhindrer i forvejen udsigten over Kattegat.

  Imod en dispensation:
  Der er foreligger ingen dokumentation for, at det gamle 1,40 m høje raftehegn var lovligt opført før lokalplanens vedtagelse i 1982. Hegn opført efter 1982 skal følge lokalplanens regler.
  Lokalplan nr. 47.3 er en af de få planer i Gribskov Kommune, som ved regler om faste hegn, er med til at friholde udsigten ud over Kattegat, ved færdsel langs Strandvejen.
  Raftehegnet opført i ejendommen vejskel imod Udsholt Strandvej, er med til at forhindre denne udsigt.

  Administrationen vurderer, at dispensation og lovliggørelse af raftehegnet på Skrænten 7 tilsidesætter lokalplanens detaljerede krav til hegn.
  En tilladelse vil endvidere tilsidesætte lighedsprincippet i forhold til administration af lignende sager inden for lokalplanen.


  Lovgrundlag
  Lokalplan nr. 47.3, vedtaget af byrådet den 19-04-1982.
  Planloven LBK nr 1529 af 23/11/2015

  Økonomi


  Bilag


  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget

  1. at afvise dispensation fra lokalplanen, til placering af fast hegn langs ejendomsskel."  Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
  Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 24-10-2016:

  1. Udsættes


  Jannich Petersen og Knud Antonsen fraværende

  Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 09-01-2017:

  1. V stillede forslag om at sagen udsættes mhp. undersøgelse af andre hegn i området indenfor lokalplanområdet, samt hvordan lokalplanområdet afgrænses
   For stemte V, O og C (4)
   Imod stemte A og G (3)
   Ændringsforslaget tiltrådt

  A og G begærede sagen i Byrådet

  Økonomiudvalgets beslutning den 23-01-2017:
  Økonomiudvalget videresender sagen til behandling i Byrådet.

  Fraværende: Bo Jul Nielsen, Anders Gerner Frost  Beslutning
  Punkt 7 "Ansøgning om dispensation til fast hegn langs Udsholdt Strandvej" tages af dagsorden. Sagen sendes tilbage til Plan- og Miljøudvalget.

  For: V, O, C (12) Imod: A, G, Ø (11).
  Punktet taget af dagsorden.
  8. Kommuneplantillæg nr. 9 for Erhvervsområde Tofte i Helsinge
  01.00G00 - 2016/40435

  Sagsfremstilling
  Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget behandler sagen, for at anbefale en beslutning til Byrådet. Sagen handler om godkendelse af forslag til tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-25 til offentlig fremlæggelse.

  Baggrund
  Økonomiudvalget igangsatte 07.03.2016 udarbejdelse af revideret plangrundlag for Erhvervsområde Tofte.

  Forslag til tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-25 og forslag til lokalplan 512.17 for Erhvervsområde Tofte i Helsinge udarbejdes, for at skabe et opdateret plangrundlag, der sikrer de nødvendige rammer for en attraktiv og fleksibel udbygning og udvikling af erhvervsområdet forud for salg af ubebyggede grunde i området. Lokalplanforslaget behandles på særskilt punkt på dagsordenen.

  Plangrundlaget er udarbejdet på baggrund af principper indeholdt i Udviklingsplan for Erhvervsområde Tofte, der blev godkendt at Byrådet i 2012, dialogmøde med områdets grundejere og virksomheder 05.10.2016, med efterfølgende supplerende ønsker fra nogle af disse, samt inputs fra politiske drøftelser.

  Tillæggets omfang og formål
  Forslag til tillæg nr. 9 omfatter et område afgrænset af Helsingørvej, Frederiksværkvej, Industrivej/Fasanvej og Kildevej med et bruttoareal på omkring 56 ha. Området omfatter dog ikke område udpeget til Lokalcenter Helsinge Tofte 1.C.05.

  Tillægget skal følge behandlingen af Lokalplan 512.17. Dette lokalplanforslag er udarbejdet med det formål at give fleksible udviklingsmuligheder, at sikre at området udvikles hensigtsmæssigt i forhold til vejadgange og klimasikring, og at lokalplanen bygger videre på områdets nuværende kvaliteter. På baggrund af en ensartet overordnet struktur i området er det muligt at give friere muligheder for udbygning i forhold til virksomhedstyper og udformning af byggeri.

  Lokalplanområdet er i gældende Kommuneplan 2013-25 en del af rammeområderne:
  1.E.02 Erhvervsområde ved Tofte i Helsinge, 1.E.03 Erhvervsområde ved Skovgårdsvej i Helsinge, 1.E.04 Erhvervsområde mellem Tofte og Skærød i Helsinge, 4.D.05 Genbrugsplads ved Skærød og 4.E.01 Erhvervsområde ved Skærød.

  Forslag til Tillæg nr. 9 skal derfor bringe lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanen ved at udlægge et nyt rammeområde, 1.E.08 Erhvervsområde Tofte.
  Dermed muliggøres lokalplan 512.17 for Erhvervsområde Tofte i Helsinge. Derudover ændres bestemmelserne i rammeområdet 4.D.05 Genbrugsplads ved Skærød, så det fremover vil være beliggende i byzone.

  Dele af lokalplanområdet er endvidere omfattet af udpegninger til Landskabelige egne, Værdifulde kulturmiljøer, Friluftsanlæg zoner, Friluftsanlæg støjzoner og Bynær rekreativ zone. Udpegningerne udgør en mindre del af det nordøstlige hjørne i et område, der allerede er udbygget. Udpegningerne aflyses derfor i forbindelse med vedtagelsen af Kommuneplantillæg 9.

  Administrationens anbefaling
  Administrationen anbefaler, at forslag til tillæg nr. 9 godkendes til offentlig fremlæggelse.


  Lovgrundlag
  Lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23/11/2015 om Lov om planlægning
  Lovbekendtgørelse nr. 1533 af 10/12/2015 om Lov om miljøvurdering af planer og programmer
  Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune

  Økonomi


  Miljøforhold
  Der er udarbejdet miljøscreening i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund af miljøscreeningen vurderer administrationen, at planen ikke skal miljøvurderes. Begrundelsen herfor er, at der er tale om en mindre udbygning af lokal karakter, og der ikke er fundet forhold af væsentlig miljømæssig betydning.

  Miljøscreeningen er sendt i forhøring hos relevante høringsparter. Eventuelle kommentarer vil blive forelagt på mødet.

  Høring
  Planforslaget fremlægges offentligt i otte uger jf. Lov om Planlægning.

  Bilag
  Bilag 1: Forslag til tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-25 Dok. nr. 2016/40435 001

  Bilag 2: Miljøscreening af plangrundlag Dok.nr. 2016/40435 002


  Administrationens indstilling
  Administrationen anbefaler Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

  1. at godkende forslag til tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-25 til offentlig fremlæggelse
  2. at beslutte, at tillægget ikke skal miljøvurderes.  Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
  Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 09-01-2017:
  1.-2. Anbefalingen tiltrådt

  Jesper Hagen Behrensdorff deltog ikke i sagens behandling pga. inhabilitet

  Økonomiudvalgets beslutning den 23-01-2017:
  1. - 2.

  For: V, O (4)
  Imod: Ingen.
  Undlod at stemme: A, G (2)

  Anbefales.

  Inhabil: Jesper Hagen Behrensdorff deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet
  Fraværende: Fraværende: Bo Jul Nielsen, Anders Gerner Frost  Beslutning
  Besluttet at sende sagen tilbage til fagudvalget.

  Inhabil: Jesper Hagen Behrensdorff deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.
  9. Forslag til Lokalplan 512.17 for erhvervsområde Tofte i Helsinge - godkendelse til offentlig fremlæggelse
  01.00G00 - 2016/03649

  Sagsfremstilling
  Plan- og Miljøudvalget behandler sagen, for at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende forslag til Lokalplan 512.17 for Erhvervsområde Tofte i Helsinge til offentlig fremlæggelse.

  Lokalplanen er igangsat af Økonomiudvalget 07.03.2016. Den er udarbejdet på baggrund af Udviklingsplan for Erhvervsområde Tofte, der blev godkendt af Byrådet i 2012, samt principper for lokalplanens indhold, der er godkendt af Plan- og Miljøudvalget 15.08.2016. Desuden er indgået inputs fra grundejere og virksomheder i området, blandt andet fra møde holdt i området den 05.10.2016.

  Lokalplanens baggrund og formål
  Byrådet pegede i Budgetaftalen 2016-2019 og Erhvervsstrategi 2016 på, at udviklingen af erhvervsområdet Tofte i Helsinge skal styrkes ved at sikre, at lokalplanlægningen af området er tidsvarende, så det bliver mere attraktivt for erhvervsliv og investorer.

  De eksisterende lokalplaner og byplanvedtægter inden for området er overvejende af ældre dato, og planlægningen af området vurderes at være utidssvarende i forhold til, hvad der er attraktivt for en virksomhed i dag.

  Lokalplanen udarbejdes med det formål at give fleksible udviklingsmuligheder, at sikre, at området udvikles hensigtsmæssigt i forhold til vejadgange og klimasikring, og at lokalplanen bygger videre på områdets nuværende kvaliteter.

  Lokalplanområdet
  Lokalplanområdet omfatter området afgrænset af Helsingørvej, Frederiksværkvej, Industrivej/Fasanvej og Kildevej, med et bruttoareal på omkring 56 ha.

  Lokalplanområdet dækker dog ikke området omfattet af Lokalplan 512.14 for lokalcenter Helsinge - Tofte fra 2013, der giver mulighed for at etablere en dagligvarebutik i området.

  Lokalplanforslagets indhold
  Området zoneinddeles med inddeling efter miljøklasse, hvor højest tilladte miljøklasse er miljøklasse 5. Derudover udvides området til butikker med pladskrævende varegrupper betragteligt. Det vil ud fra et individuelt skøn og Byrådets godkendelse være muligt at godkende andre typer anvendelse.

  Det vil ikke være muligt at etablere nye boliger i området fremover, heller ikke i tilknytning til virksomhed.

  Der stilles krav om, at bygninger opføres med mørke facader, og kan opføres i op til 15 meters højde. De skal placeres med afstand til vej, så der friholdes areal til den grønne struktur og regnvandshåndtering. Udover dette indgår der ikke andre bebyggelsesregulerende bestemmelser.

  Ejendomme, der i gældende rammeområde er angivet til at skulle overgå fra landzone til byzone, bliver overført til byzone i forbindelse med lokalplanens endelige vedtagelse.  I forbindelse med udarbejdelse af tillæg nr. 9 til kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune, gøres det endvidere muligt at overføre genbrugspladsen og søen til byzone. Dette vil ligeledes ske i forbindelse med endelig vedtagelse af lokalplanen.

  Ud fra Udviklingsplanen fra 2012 arbejdes der med en overordnet robust struktur, der sikrer nødvendig infrastruktur i forhold til veje og håndtering af regnvand. Det betyder, at der stilles konkrete krav til veje og overgangsarealerne fra vejene til de enkelte erhvervsejendomme, hvor regnvand håndteres og fremstår som åbne grønne områder. Dette er med til at give området et ensartet og præsentabelt udtryk. Samtidig giver det den fordel, at der kan være større fleksibilitet i, hvad der kan ske på den enkelte erhvervsejendom, da områdets karakter ikke alene bygges op af de virksomheder, der ligger i området.

  Denne designmæssige tankegang kan ses som en modsætning til den eksisterende planlægning i området, der mere håndfast regulerer bebyggelse, grundstørrelser og anvendelse, men som til gengæld ikke har så meget fokus på de mellemliggende arealer. Derudover er det en måde at håndtere 'udfordringen' med håndtering af regnvand som en konstruktiv løsning, der bidrager positivt til områdets karakter.

  Som del af den indledende dialog med virksomhedsejere, er der indkommet ønske om at kunne etablere udvalgsvarebutikker i området. I henhold til Lov om Planlægning forudsætter en sådan mulighed, at udpegningen af lokalcenteret i området udvides. Hvis lokalcenteret udvides vil det have betydning for detailhandelsudviklingen i Helsinge. Administrationen foreslår derfor, at denne mulighed indgår i arbejdet med den overordnede planlægning for detailhandel i Helsinge, der er besluttet af Byrådet 12.12.2016.

  Arkæologiske forundersøgelser og ny planlov - mulighed for ændringer i høringsfasen
  Gribskov Kommune har indgået aftale med museum Nordsjælland om at foretage arkæologiske forundersøgelser, af de ejendomme kommunen ejer. Undersøgelserne vil blive foretaget i foråret 2017, altså samtidig med offentlighedsfasen for lokalplanforslaget. Nye oplysninger om området på baggrund af forundersøgelserne, der giver anledning til præciseringer i plangrundlaget, vil blive forelagt politisk i forbindelse med endelige vedtagelse. Administrationen vurderer, at ændringerne ikke vil være af væsentlig karakter, at de medfører krav om fornyet høring.

  Det er muligt, at ny planlov træder i kraft inden endelig vedtagelse af lokalplanen. Da lokalplanen skal vedtages i henhold til gældende lovgivning, er det muligt at der vil komme krav om, at lokalplanens indhold skal skærpes. Administrationen vurderer, at kommende ændringer ikke vil være af væsentlig karakter, og derfor ikke medfører krav om fornyet høring.

  Delegation af beslutningskompetence
  Byrådet har i nogle tilfælde mulighed for at delegere beslutningskompetencen i forbindelse med endelig vedtagelse af lokalplaner til udvalg eller administrationen. Byrådet har 31.08.2015 besluttet principper for delegation i forbindelse med lokalplanlægning i Gribskov Kommune.

  Eftersom dette lokalplanforslag ledsages af et kommuneplantillæg, som skal vedtages i Byrådet, anbefales det, at lokalplanen også vedtages i Byrådet. Det vil sige, at delegationsmuligheden ikke anvendes, da det ikke vil forkorte den samlede proces. Dette er i overensstemmelse med Byrådets beslutning fra 31.08.2015.  Anbefaling
  Administrationen anbefaler, lokalplanforslag 512.17 godkendes til offentlig fremlæggelse.

  Desuden anbefaler administrationen, at planforslaget ikke skal miljøvurderes.


  Lovgrundlag
  Lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23/11/2015 om Lov om planlægning
  Lovbekendtgørelse nr. 1533 af 10/12/2015 om Lov om miljøvurdering af planer og programmer
  Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune

  Økonomi


  Miljøforhold
  Der er udarbejdet miljøscreening i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund af miljøscreeningen vurderer administrationen, at planen ikke skal miljøvurderes. Begrundelsen herfor er, at der er tale om en mindre udbygning af lokal karakter, og der ikke er fundet forhold af væsentlig miljømæssig betydning.

  Miljøscreeningen er sendt i forhøring hos relevante høringsparter. Eventuelle kommentarer vil blive forelagt på mødet.

  Høring
  Planforslaget fremlægges offentligt i otte uger jf. Lov om Planlægning.

  Bilag
  Bilag 1: Forslag til Lokalplan 512.17 for Erhvervsområdet Tofte i Helsinge_ØU23012017 - (bilag i version med præcis grafisk fremstilling i kortbilag 2) Dok.nr. 2016/03649 031

  Denne version af bilag 1 (dokumentnummer 031) blev vedhæftet dagsorden i forbindelse med udsendelse af dagsorden til Økonomiudvalgets møde. Forskellen i forhold til den oprindelige version (dokumentnummer 2016/03649 026) er alene en forbedret (mere præcis) grafisk fremstilling af kortbillag 2. Den oprindelige version af bilag er fortsat vedhæftet dagsordenspunktet og kan læses nederst i bilagsfeltet.

  Bilag 2: Miljøscreening af plangrundlag Dok.nr. (oprindelig 2016/40435 002) og aktuelt 2016/03649 032

  Opdatering af dokumentnummer fandt sted i forbindelse med udsendelse af dagsorden til Økonomiudvalgets møde.

  Bilag 1 i den oprindelige version
  Bilag 1: Forslag til Lokalplan 512.17 for Erhvervsområdet Tofte i Helsinge. Dok.nr. 2016/03649 026.


  Administrationens indstilling
  Administrationen anbefaler Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

  1. at godkende forslag til Lokalplan 512.17 for Erhvervsområde Tofte i Helsinge til offentlig fremlæggelse
  2. at beslutte, at lokalplanen ikke skal miljøvurderes.
  3. at beslutte, at beslutningsproceduren i forbindelse med endelig vedtagelse fastlægges som nævnt i sagsfremstillingen.
  4. at beslutte at muligheden for at give tilladelse til udvalgsvarebutikker i området indgår i arbejdet med den overordnede detailhandelplanlægning for Helsinge.  Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
  Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 09-01-2017:
  1.-4. Anbefalingen tiltrådt

  Jesper Hagen Behrensdorff deltog ikke i sagens behandling pga. inhabilitet

  Økonomiudvalgets beslutning den 23-01-2017:
  1. - 4.

  For: V, O (4)
  Imod: Ingen.
  Undlod at stemme: A, G (2)

  Anbefales.

  Inhabil: Jesper Hagen Behrensdorff deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet
  Fraværende: Fraværende: Bo Jul Nielsen, Anders Gerner Frost  Beslutning
  Besluttet at sende sagen tilbage til fagudvalget.

  Inhabil: Jesper Hagen Behrensdorff deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet
  10. Vision for strategisk udvikling af relationerne mellem kyst og bagland frem mod 2030 - endelig vedtagelse
  01.00G00 - 2016/27396

  Sagsfremstilling
  Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet. Sagen handler om vedtagelse af 'Vision for strategisk udvikling af relationerne mellem kyst og bagland frem mod 2030'.

  Visionen er et resultat af Gribskov Kommunes deltagelse i kampagnen På forkant.

  Baggrund
  Byrådet traf på møde 13.04.2015 beslutning om Gribskov Kommunes deltagelse i kampagnen På forkant og godkendte samtidigt en kommunal medfinansiering på 0,250 mio. kr. til ekstern rådgiver og egenfinansiering på 0,250 mio. kr. i form af arbejdstid fra administrationens side.

  Kampagnen På forkant er et partnerskab mellem Realdania, KL og Erhvervs- og Vækstministeriet (Erhvervsstyrelsen) med fokus på at hjælpe kommunerne uden for de store byer (landdistriktskommuner) med at sætte gang i en positiv tilpasning, omstilling og udvikling.

  Gribskov Kommunes projekt er støttet af partnerskabet med 0,5 mio. kr.

  Projektet er gennemført i et samarbejde med rådgiverteamet SLA og Smith Innovation.

  Formål og indhold
  Arbejdet med visionen tager sit afsæt i Udviklingsstrategi 2016's tema om Vækst med Kvalitet, der påpeger at kommunens udvikling blandt andet skal bygge på kommunens stedbundne værdier og potentialer.

  Med visionen er der skabt en strategisk tilgang til at arbejde med Gribskov Kommunes stedbundne værdier og potentialer, set i lyset af Udviklingsstrategi 2016 og andre gældende planer og strategier, og med inputs fra en mindre gruppe nøgleaktører. Formålet er at gøre kommunen mere attraktiv i relation til bosætning, erhverv og turisme.

  I visionen identificeres en række stedbundne værdier, som kendetegner kommunen både fysisk og menneskeligt. Det er værdier, der er noget helt særligt for Gribskov, og som er knyttet til de historiske, sociale og miljømæssige forhold i Gribskov Kommune.

  Ud fra disse værdier udledes fire dogmer. Dogmerne viser retningen for, hvordan Gribskov Kommune, borgere, ildsjæle, aktører, lokalforeninger og virksomheder i samskabelse kan udfolde de stedbundne værdier og samtidig skabe bedre relationer mellem kysten og baglandet, de bagvedliggende landskaber, landbrug og mindre bysamfund i Gribskov Kommune.

  Endelig udpeger visionen fire landskabsstrøg: 1) Tisvilde til Arresø, 2) Heatherhill og Rågeleje, 3) Gilleleje til Søborg Sø, og 4) Esrum Kanal og Munkerup som områder, der rummer store landskabelige, kulturelle og historiske værdier, der kan udvikles til at skabe sammenhæng mellem kyst og bagland.

  Udvikling i landskabsstrøgene er en mulighed for at skabe noget nyt sammen - baseret på frivillighed. Visionen giver eksempler på, hvordan samskabelse kan medvirke til at styrke kommunens stedbundne værdier, hvordan der kan skabes bedre fysisk tilgængelighed, forbindelser og støttepunkter, som kan udbrede og skabe stolthed om de gode fortællinger, og hvordan samskabelse kan styrke naturen og den biologiske mangfoldighed.

  Visionen skal desuden ses som et bindeled mellem kommunens strategier og planer og kommuneplanen, hvor de fire landskabsstrøg vil indgå i den kommende kommuneplanrevision.

  Afslutning af projektet og den videre proces
  Rådgiverteamet SLA og Smith Innovation afsluttede deres arbejde med visionen i december 2016. Resultatet foreligger som en egentlig rapport, som kan ses på sagen, og en pixiudgave, der er vedhæftet som bilag til denne dagsorden.

  Med visionen er der taget et første skridt i en længere proces, med at realisere Byrådets ambitioner i Udviklingsstrategi 2016. Visionen lægger op til dialog og en inspiration til, hvordan man i samskabelse kan udnytte iboende konkurrencefordele og det vækstpotentiale, som kysten og baglandet har.

  Efter vedtagelse af visionen vil den fungere som et værktøj til og styrkelse af samskabelse til fælles gavn for borgere, ildsjæle, aktører, lokalforeninger og virksomheder, der sammen og med kommunen, eller hver for sig, ønsker at udvikle og skabe vækst.

  Administrationens anbefaling
  Administrationen anbefaler, at visionen vedtages.


  Lovgrundlag
  Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23/11 2015
  Lov om erhvervsfremme kapitel 5 og 6, § 12, lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16/12 2010


  Økonomi


  Bilag
  Bilag PMU 09.01.2017 Landskabsstrøgene kobler kysten og baglandet - invitation til at skabe sammen (Pixi udgave af visionen) Dok. nr. 2016/27396 002

  Det fulde dokument ligger i sagen (Dok. nr. 2016/27396 001) og kan ses i POLAR.

  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

  1. at vedtage visionen.  Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
  Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 09-01-2017:

  1. Anbefalingen tiltrådt  Økonomiudvalgets beslutning den 23-01-2017:

  1. Anbefales.


  Fraværende: Bo Jul Nielsen, Anders Gerner Frost  Beslutning

  1. Tiltrådt.  11. Helsinge Bibliotek - Tagrenovering
  82.00G00 - 2016/37875

  Sagsfremstilling
  Introduktion
  Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet.
  Sagen omhandler anvendelse af midler afsat i Budget 2016-2019 vedr. "Investeringsplan - Bygninger og klimatiltag". Midlerne indstilles til gennemførelse af tagrenovering over Helsinge Bibliotek og Kulturhus.

  Sagens baggrund
  Det oprindelige asbestskiffertag over Helsinge Bibliotek er på et tidspunkt renoveret med en tagpapbelægning. Det viser sig at taget er utæt, da underlaget mange steder er knækket.
  Der skal etableres en ny tagbelægning bestående af Eternit bølgeplader på den eksisterende tagpap belægning. Efterfølgende asbestsaneres loftetagen.

  Sagens forhold
  Økonomiudvalget skal træffe beslutning om:

  • at renovere taget over Helsinge Bibliotek.
  • at frigive rådighedsbeløb i 2017 til projektet fra midler, der er tilbageført anlægspuljen "Investeringsplan, Bygninger og Klimatiltag" ved BO4 2016 og som overføres til 2017 i forbindelse med regnskabssagen 2016.


  Ved BO4-2016 er der tilbageført 1,4 mio. kr. til anlægspuljen "Investeringsplan - Bygninger og Klimatiltag" fra Tagrenovering, Blistruphallen. Heraf er 0,8 mio. kr. besluttet anvendt til forbedring af offentlige toiletter, jfr. beslutning i Byrådet den 5/12-2016. Herefter resterer 0,6 mio. kr. i anlægspuljen, som kan finansiere tagrenoveringen af Helsinge Bibliotek.

  Arbejdet planlægges opstartet så snart som muligt.

  Administrationens vurdering og anbefaling
  Det vurderes at koste 600.000 kr. at gennemføre tagrenoveringen over Helsinge Bibliotek og kulturhus.

  Administrationen anbefaler:

  1. at der anvendes 600.000 kr. til at gennemføre tagrenoveringen over Helsinge Bibliotek.
  2. at der frigives 600.000 kr. fra anlægspuljen "Investeringsplan - Bygninger og klimatiltag" til at gennemføre projektet.  Lovgrundlag
  Styrelsesvedtægt for Gribskov Kommune , Kapitel IV, stk 5.

  Økonomi
  Det samlede økonomiske overslag på arbejdet beløber sig til 600.000 kr., der finansieres af de tilbageførte midler til "Investeringsplan - Bygninger og klimatiltag", der er tilbageført til anlægspuljen ved BO4-2016 og som overføres til 2017 i forbindelse med regnskabssagen 2016.

  Bilag
  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

  1. at anvende 600.000 kr. til renoveringen af taget over Helsinge Bibliotek.
  2. at frigive 600.000 kr. fra anlægspuljen "Investeringsplan - Bygninger og klimatiltag" til at gennemføre projektet.
  3. at de 600.000 kr. overføres til 2017 i forbindelse med regnskabssagen 2016.  Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
  Økonomiudvalgets beslutning den 23-01-2017:
  1. - 3. Anbefales.

  Fraværende: Bo Jul Nielsen, Anders Gerner Frost.  Beslutning
  1. - 3. Tiltrådt.

  12. Helsinge Hallerne - ansøgning om garantistillelse ifm. leasing
  00.34G00 - 2016/29383

  Sagsfremstilling
  Introduktion
  Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet. Sagen handler om at stille garanti for leasing af redskaber til en værdi på 1,0 mio. kr. via Kommune Leasing.

  Baggrund
  Gribskov Kommune har tidligere modtaget en ansøgning fra Helsinge Hallerne om godkendelse af forhøjelse af kassekredit på 1,0 mio. kr. Dette ville i givet fald kræve deponering.

  Helsinge Haller har efterfølgende undersøgt muligheden for at lease redskaber for 1,0 mio. kr. frem for at købe, hvilket vil have betydning for foreningens likviditet og derved afværge behovet for at øge kassekreditten.
  For at kunne lease via Kommune Leasing kræver det dog, at Gribskov Kommune stiller en garanti for leasing ydelsen på 1,0 mio. kr.

  Hvorfor behov for leasing ?
  Helsinge Hallerne søger om garanti i forbindelse med leasing af redskaber til en værdi på 1,0 mio. kr. Baggrunden er, at Helsinge Hallerne i forbindelse med byggeriet af Hal 5 har afholdt større omkostninger end forudsat i de oprindelige 19,0 mio. kr., der var aftalt til byggeriet af Hal 5, herunder anskaffelse af redskaber. Endvidere har Hallerne afholdt ekstraordinære omkostninger til istandsættelse af Hal 4, som har udfordret likviditeten yderligere.

  Bestyrelsen har været bevidst om, at likviditeten kunne blive presset af dette, men er blevet større end forventet. Bestyrelsen har i forløbet vidst, at det ville være muligt at konvertere allerede købte redskaber til en leasingaftale, og derved aflaste presset på likviditeten. Denne ansøgning kræver dog garantistillelse fra Gribskov Kommune, hvilket de nu søger om jævnfør bilag til denne sag.

  Økonomi ifm. garantistillelse
  Ved garantistillelse i forbindelse med leasing af driftsmidler (modsat anlæg) stilles der garanti for ydelsen, og der er derfor ikke krav om deponering.

  Kommunen kan opkræve provision af denne type garantier, men Byrådet har på mødet d. 20.06.2016 besluttet " at der ikke opkræves provision af allerede stillede garantier og fremtidige garantier for selvejende institutioner, der udfører idræts- og kulturelle aktiviteter". Derfor vil kommunen ikke opkræve provision af en eventuel garanti i denne sag.

  Gribskov Kommune har tidligere givet garanti til lån i Gilleleje Hallen, Ramløsehallen og Helsinge Hallerne. Den garanterede restgæld til Haller udgjorde i regnskab 2015 i alt 37,6 mio. kr.


  Lovgrundlag
  BEK nr. 1238 af 15/12/2011
  Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (Lånebekendtgørelsen).

  Økonomi
  Sagen har ikke umiddelbare bevillingsmæssige konsekvenser for kommunen

  Bilag
  Bilag 1 Ansøgning fra Helsinge Hallerne 06122016 dokumentnummer 2016/29383 007


  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale til Byrådet:

  1. at beslutte om der skal stilles garanti for leasing af redskaber for 1,0 mio. kr.  Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
  Økonomiudvalgets beslutning den 23-01-2017:

  1.
  Anbefales tiltrådt under forudsætning af, at bestyrelsen udvikler sig til en professionel virksomhedsbestyrelse, hvor denne varetager den overordnede ledelse og sørger for at Helsinge Hallernes drives på forsvarlig måde og formålet opfyldes. Dette skal ses i lyset af, at Helsinge Hallerne er blevet en stor organisation og indebærer, at bestyrelsen sikrer, at de rette og nødvendige kompetencer for at agere som en professionel bestyrelse er til stede.

  Derudover skal anvendelsen af kommunens årlige driftstilskud dokumenteres jf. de angivne formål og påtegnes af Helsinge Hallernes revisor.

  Gribskov Kommune skal anmode om, at der i Helsinge Hallernes vedtægter optages følgende passus:

  § X. Gribskov Kommune yder, indtil videre, et årligt økonomisk tilskud til driften af Helsinge Hallerne.

  Stk. 2. Som dokumentation for at de kommunale midler anvendes i overensstemmelse med formålene gennemgås og påtegnes regnskaberne af Helsinge Hallernes eksterne revisor.

  Stk. 3. Det påtegnede regnskab fremlægges på Helsinge Hallernes ordinære generalforsamling og fremsendes umiddelbart herefter til af bestyrelsen til Gribskov Kommunes Økonomichef til orientering.


  Fraværende: Bo Jul Nielsen, Anders Gerner Frost  Beslutning
  Ændringsforslag fra A, G, Ø

  Indstillingen tiltrådt under forudsætning af følgende:

  1. Hallens bestyrelse iværksætter straks en ekstern revisionsrapport, som senest 1.7.2017 fremlægges til byrådet og belyser Hallens nuværende økonomiske situation, samt økonomi, udbud m.m. i forbindelse med byggeriet af Hal 5.
  2. Hallens bestyrelse udvikler sig til en professionel virksomhedsbestyrelse.
  3. Vedtægterne tilrettes, så formandskabet skal besættes af minimum en af kommunen eller erhvervets udpegede medlemmer til bestyrelsen.
  4. Ingen sportsgrene er særligt udpeget til bestyrelsen, som Håndbolden er det i dag.
  5. Forvaltningen igangsætter en undersøgelse af, om fordele og ulemper ved, at Gym Helsinge kunne drifte Hal 5 alene, i en ny visionær samarbejdsaftale med Helsinge Hallerne.
  6. Forvaltningen undersøger, hvad behovet er for etablering af en yderligere kunstgræsbane samt et klubhus til fodbolden

  For: A, G, Ø (11)
  Imod: V, O, C (12)

  Ændringsforslaget ikke tiltrådt.

  Afstemning om anbefalingen fra Økonomiudvalget
  Anbefalingen tiltrådt med den tilføjelse, at forslaget fra A, G og Ø sendes til behandling i Kultur- og Idrætsudvalget med henblik på en drøftelse.

  Tiltrådt.

  13. Mødeplan 2017 - ændringer i mødeplanen
  00.01A00 - 2014/32692

  Sagsfremstilling
  Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet. Sagen handler om den samlede mødeplan for de politiske udvalg i 2017.

  Baggrund
  Byrådet besluttede den samlede mødeplan for 2017 på byrådsmødet den 5. september 2016. Omkonstituering af de stående udvalg i december 2016 skabte behov for at justere mødeplanen i forhold til møder i de stående udvalg. Derfor kommer sagen igen på dagsorden.

  Udvalgsmøder
  Udvalgene udøver deres virksomhed i møder. Hvert udvalg træffer for hvert år beslutning om, hvornår udvalgets møder skal afholdes.

  Alle stående udvalg behandlede sagen om mødeplanen på udvalgsmøder i januar, og udvalgene besluttede følgende:

  Udvalg
  Mødedag
  Mødetidspunkt
  Plan- og Miljøudvalget
  mandag
  15.30
  Børneudvalget
  mandag
  16.30
  Kultur- og Idrætsudvalget
  tirsdag
  8.15
  Social- og Sundhedsudvalget
  tirsdag
  15.30
  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
  onsdag*
  7.00*
  Teknisk Udvalg
  onsdag
  15.00

  *Undtagen Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde i november, som afholdes torsdag, den 9. november, kl. 17.00

  Den samlede mødeplan
  Forslaget om at afvikle udvalgsmøder på færre dage, som var et tilbagevende ønske fra flere af byrådsmedlemmer, vandt ikke opbakning hele vejen rundt. Hverken Børneudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Social- og Sundhedsudvalget eller Kultur- og Idrætsudvalget bakkede op om et mødeplan med udvalgsmøder alene om mandagen og om onsdagen.

  Som følge af udvalgenes beslutninger vil møderne i fagudvalgene afholdes mandag, tirsdag og onsdag i løbet af samme uge.

  Administrationen har opdateret mødeplanen 2017 i forhold til datoerne for udvalgsmøder. Opdateringen afspejler de respektive udvalgs beslutninger (bilag 1)

  Kan økonomiudvalgsmøde den 2. oktober begynde kl. 16.00?
  Den 1. oktober er den årlige internationale ældredag. I forbindelse med ældredagen afholdes årligt en ældremæsse, hvor både Social- og Sundhedsudvalget og andre interesserede byrådsmedlemmer plejer at deltage. I 2017 afholdes ældremessen mandag den 2. oktober fra kl 13.30 - 16.00.

  For at skabe rum til byrådsmedlemmernes deltagelse i ældremessen foreslår administrationen, at Økonomiudvalgets møde den 2. oktober (2. budgetbehandling) begynder kl. 16.00.

  Bilag 2 viser mødeplanen opdateret både med de stående udvalgs beslutninger og et ændret tidspunkt for Økonomiudvalgets møde den 2. oktober.

  Lovgrundlag
  Lov om kommunernes styrelse, lovbekendtgørelse nr. 769 af 9. juni 2015, § 8, stk. 1, § 20, stk. 1

  Økonomi


  Bilag
  Bilag 1: Mødeplan 2017 Dokumentnummer 2014/32692 043

  Bilag 2: Mødeplan 2017 (Økonomiudvalgets møde den 2. oktober begynder kl. 16.00) Dokumentnummer 2014/32692 044

  Forslag til mødeplan, der udgjorde bilag til de stående udvalgs behandling af sagen:

  Bilag 3: Forslag til revideret mødeplan Dokumentnummer 2014/32692 039

  Bilag 4: Alternativt forslag til revideret mødeplan med tre mødedage om ugen Dokumentnummer 2014/32692 040


  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Økonomiudvalget
  1. at beslutte at Økonomiudvalgets møde den 2. oktober begynder kl. 16.00 Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet
  2. at godkende den samlede mødeplan som foreslået i bilag 2


  Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
  Økonomiudvalgets beslutning den 23-01-2017:

  1. Besluttet.
  2. Anbefales.


  Fraværende: Bo Jul Nielsen, Anders Gerner Frost  Beslutning
  2. Tiltrådt.

  14. Delegationsplan for Gribskov Kommune - 2017 og frem
  00.22G00 - 2016/14566

  Sagsfremstilling
  Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet. Sagen handler om vedtagelse af delegationsplan for Gribskov Kommune.

  Baggrund
  Efter forelæggelse af et udkast til en samlet delegationsplan for Gribskov Kommune besluttede Økonomiudvalget i efteråret 2016, at indhente udtalelser fra de stående udvalg for at understøtte Byrådets beslutningsgrundlag ved delegationsplanens endelige behandling og vedtagelse.

  Helt grundlæggende giver delegationsplanen oversigt over de mest centrale lovgivningsmæssige beslutningsområder, som administreres af kommunen, fordelingen af beslutningskompetencen mellem de politiske niveauer og administrationen.

  Delegationsplanen har nu været forelagt de stående udvalg samt i Økonomiudvalget som "fagudvalg".

  Høring af stående udvalg og Økonomiudvalget
  De stående udvalg samt Økonomiudvalget som fagudvalg har alle anbefalet, at delegationsplanen for Gribskov Kommune kan vedtages.

  Udvalgene har alle udtalt, at det er hensigtsmæssigt med en delegationsplan, fordi den giver såvel politikere, medarbejdere og eksterne aktører et hurtig og præcist indblik i de enkelte sagstypers beslutningsflow og kompetencemæssige placering i de hyppigst forekommende sagstyper.

  De stående udvalg har samtidig givet udtryk for, at der fortsat vil opstå principielle sager, som gør det nødvendigt, at en given sag behandles polititisk; uanset, at sagstypen, efter delegationsplanen, kan behandles/besluttes administrativt.

  Endvidere har de stående udvalg og Økonomiudvalget ønsket at delegationsplanen med jævne mellemrum gennemgås for at opdatere eventuel ny lovgivning samt justere og tilpasse eventuelle ændringer i beslutningsgange og kompetencefordeling mellem de politiske niveauer indbyrdes eller i forhold til administrationen.

  Med henvisning til ovenstående bemærkninger har samtlige stående udvalg samt Økonomiudvalget som fagudvalg tiltrådt vedtagelsen af en samlet delegationsplan for Gribskov Kommune.

  Ændringer efter høring
  I konsekvens af Byrådets vedtagelse af en nye styrelsesvedtægt gældende fra den 13. december 2016, er det tidligere Erhvervs- og Turismeudvalgs lovgivningsmæssige opgaveportefølje nu overført til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets kompetenceområde, jf. Delegationsplanens s. 26.

  Ajourføring af delagtionsplanen
  Med afsæt i drøftelserne i de stående udvalg og Økonomiudvalget foreslår administrationen, at delegationsplanen - efter endelig vedtagelse i Byrådet - gennemgås med et års intervaller for at justere eventuelle ændringer i lovgrundlag m.v.

  Endvidere vil delegationsplanen skulle forelægges til politisk beslutning, hvis der inden for de enkelte beslutningsområder måtte blive foretaget større ændringer i beslutningskompetencen - og justeringen af disse ændringer ikke skønnes at kunne afvente den årlige ajourføring af planen.

  I konsekvens af Byrådets vedtagelse af en nye styrelsesvedtægt gældende fra den 13. december 2016, er det tidligere Erhvervs- og Turismeudvalgs lovgivningsmæssige opgaveportefølje nu overført til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets kompetenceområde, jf. Delegationsplanens s. 26.

  Lovgrundlag
  Lovbekendtgørelse nr. 769 af 9. juni 2015 om Kommunernes Styrelse, § 2, stk. 1

  Økonomi
  Ingen økonomiske konsekvenser, hvis praksis fastholdes.

  Høring
  Delegationsplanen har været forelagt de stående udvalg samt Økonomiudvalget som fagudvalg

  Bilag
  Bilag: Delegationsplan for Gribskov Kommune version 12.01.17, dokumentnummer: 2016/14566 016


  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale til Byrådet:

  1. at vedtage Delegationsplan for Gribskov Kommune
  2. at beslutte, at administrationen løbende ajourfører delegationsplanen med et års intervaller og når dette i øvrigt er påkrævet som følge af politiske beslutninger.  Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
  Økonomiudvalgets beslutning den 23-01-2017:
  1. - 2. Anbefales.

  Fraværende: Bo Jul Nielsen, Anders Gerner Frost  Beslutning
  1. - 2. Tiltrådt.

  15. Ny vederlagsbekendtgørelse - ændringer pr. 1. januar 2017
  81.14G00 - 2017/01460

  Sagsfremstilling
  Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet. Sagen kommer på dagsorden som følge af ny vederlagsbekendtgørelse.

  Økonomiudvalget og Byrådet behandler sagen, idet Økonomi- og Indenrigsministeriet har givet landets kommuner dispensation i januar måned 2017 til politisk behandling af eventuelle ændringer i vederlag m.v. for budgetåret 2017. Normalt skal ændringer altid besluttes forud for budgetåret.

  Styrelsesvedtægten
  Den 1. januar 2017 trådte den ny vederlagsbekendtgørelse i kraft, jævnfør bek. nr. 530 af 9. december 2016.

  Vederlagsbekendtgørelsen indebærer bl.a., at alle landets borgmestre obligatorisk stiger 31,4 % i løn.

  I lighed med de fleste andre kommuner er vederlagene til udvalgsformændene og næstformændene i de stående udvalg reguleret i styrelsesvedtægten for Byrådet i Gribskov Kommune som en procentvis andel af borgmestervederlaget, jf. styrelsesvedtægtens kapitel VI. Dette er et krav efter vederlagsbekendtgørelsens § 7, stk. 2.

  Bestemmelserne i styrelsesvedtægtens kapitel VI om udvalgsformændenes vederlag som en procentvis andel af borgmestervederlaget betyder, at vederlagene til udvalgsformændene og næstformændene vil stige i konsekvens af stigningen i borgmestervederlaget, med mindre Byrådet beslutter noget andet.


  Byrådets beslutning om procentvis vederlag til 1. og 2. viceborgmesteren og formanden for det særlige Børne- og Ungeudvalg
  Efter vederlagsbekendtgørelsens § 12, stk. 1 og 2, kan byrådet beslutte at honorere 1. og 2. viceborgmestrene med indtil 10 % af borgmestervederlaget.

  Byrådet traf i april 2013 beslutning om at honorere kommunens 1. viceborgmester med 10 % af borgmestervederlaget. Endvidere traf Byrådet i efteråret 2016 beslutning om, at viceborgmestervederlaget fordeles mellem 1. og 2. viceborgmesteren, således at 1. viceborgmesteren oppebærer 7 % af borgmestervederlaget og 2. viceborgmesteren 3 % af borgmestervederlaget.

  Endvidere traf Byrådet på mødet i april 2013 beslutning om, at formanden for det særlige Børne- og Ungeudvalg, jf. vederlagsbekendtgørelsens § 7, stk. 2, modtager et procentvis honorar af borgmestervederlaget - svarende til 7 %.

  Stigningen i borgmestervederlaget i henhold til vederlagsbekendtgørelsen sammenholdt med Byrådet beslutninger i 2013 og 2016 om procentvis honorerering af 1. og 2. viceborgmesteren samt formanden for Det særlige Børne- og Ungeudvalg, betyder at disse vederlag nu stiger automatisk med mindre Byrådet beslutter noget andet.

  Muligheder som følge af ny vederlagsbekendtgørelse
  Af vederlagsbekendtgørelsen fremgår det, at byrådet i de respektive kommuner kan beslutte hvorvidt stigningen i borgmestervederlag, skal have konsekvenser for størrelsen af udvalgsvederlag, idet disse inklusiv vederlag til formænd og næstformænd m.fl., samlet set kan udgøre op til 305 % af borgmestervederlaget.

  Byrådet besluttede den 29. april 2013 at kunne anvende den fulde vederlagsramme på 305 %. Denne har været anvendt indtil nu.

  Stigningen i borgmestervederlaget medfører at der er mulighed for, at byrådet kan beslutte at anvende yderligere 379.255 kr. årligt, således at den fulde vederlagsramme fortsat anvendes.

  Lovgrundlag
  Lovbekendtgørelse nr. 769 af 9. juni 2015 om kommunernes styrelse, bekendtgørelse nr. 1530 af 9. december 2016 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv.

  Økonomi
  1. Stigningen i vederlag til borgmesteren, viceborgmestre, formænd og næstformænd i fagudvalg samt det særlige Børn- og Ungeudvalg udgør årligt kr. 598.309.

  2. Hvis byrådet beslutter at anvende den fulde vederlagsramme på 305 %, så vil det medføre en stigning i vederlaget på 379.255 kr. årligt.

  Som følge af den nye vederlagsbekendtgørelse, så foregår der i øjeblikket forhandlinger mellem regeringen og KL. Forhandlingerne afholdes som led i det såkaldte DUT-princip. DUT-princippet indebærer, at når Folketinget og regeringen gennemfører regelændringer af bindende karakter for kommunerne, skal det statslige bloktilskud til kommunerne justeres svarende til de udgiftsmæssige konsekvenser for kommunerne.

  Det forventes, at forhandlingerne resulterer i, at landets kommuner kompenseres for de afledte omkostninger af den nye vederlagsbekendtgørelse (jævnfør kompensation i forbindelse med ændringer i byrådsvederlaget i 2015). Sagen om finansiering kommer derfor først til politisk behandling når resultatet af forhandlingerne foreligger.

  Bilag


  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at beslutte:

  1. hvilke eventuelle ændringer der skal ske som følge af den nye vederlagsbekendtgørelse  Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
  Økonomiudvalgets beslutning den 23-01-2017:

  Økonomiudvalget anbefaler

  1. at fastholde det hidtidige vederlagsniveau (beløb) til viceborgmestre, formænd og næstformænd i fagudvalg samt formanden for det særlige Børn- og Ungeudvalg og
  2. at der ikke anvendes den fulde vederlagsramme på 305 % til stigning i udvalgsvederlag pr. 1. januar 2017, så vederlag fastholdes på nuværende niveau (beløb)


  Fraværende: Bo Jul Nielsen, Anders Gerner Frost.  Beslutning
  1. - 2. Anbefalingen fra Økonomiudvalget tiltrådt.

  16. Frikommuneforsøg - Beslutning vdr. paragraffritagelser
  00.16G00 - 2016/32404

  Sagsfremstilling
  Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet.

  Sagen handler om, hvilke paragraffritagelser Gribskov Kommune skal deltage i og hvordan kommunen gradvis kan udvide forsøgsarbejdet ved de næste forsøgsrunder med flere nye paragraffritagelser i takt med implementeringen udrulles.


  Baggrund
  Byrådet godkendte den 30. maj 2016 den første frikommuneansøgningen ”Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren”. Den 10. oktober 2016 gav
  Økonomi- og Indenrigsministeriet de ni kommuner bag ansøgningen grønt lys til at indgå et frikommune- netværk. I netværket samarbejder Gribskov Kommune med: Allerød, Ballerup, Helsingør, Frederikssund, Fredensborg, Furesø, Halsnæs og Hillerød kommune. Det betyder, at Gribskov Kommune kan blive fritaget fra paragraffer og proceskrav for at skabe kunne udvikle en mere sammenhængende indsats for komplekse borgere i perioden indtil d. 31 juli 2020.

  Ansøgningsprocessen til at blive frikommune består at to trin; 1) først godkender Økonomi- og Indenrigsministeriet frikommune-netværkets tema "Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren”, og 2) bagefter tager ministeriet stilling til de konkrete forsøgansøgninger med paragraffritagelser.

  Nærværende forsøgsansøgningen til Økonomi- og Indenrigsministeriet består dels af en hovedansøgning og tre delansøgninger. De konkrete forsøg med tilhørende paragraffritagelser er beskrevet i bilagsmaterialet.

  Tæt kobling ml. målsætningerne i frikommuneforsøg og velfærdsudviklingsprogram

  Med forsøgsansøgningen ønsker netværket at forbedre de kommunale indsatser for borgere med komplekse problemstillinger og dermed fremme borgernes muligheder for at opnå en stærkere tilknytning til arbejdsmarkedet og en bedre hverdags mestringsevne. Frikommuneforsøget har fokus på at skabe mere sammenhængende forløb for komplekse familier og borgere, som ofte har mange berøringspunkter med kommunens forskellige myndighedsområder og fagfolk. Samtidigt styrker forsøget kommunens mulighed for at udvikle mere sammenhængende velfærdsløsninger, der også kan understøtte realiseringen af besparelsesmålene for Velfærdsudviklingsprogrammet.

  Processen for forsøgsansøgninger
  Frikommune-status gælder for kommuner i netværket frem til 2020. I denne periode er indlagt tre ansøgningsrunder hos Økonomi- og Indenrigsministeriet, hvilket giver mulighed for at udvikle forsøg i takt med netværket gør sig erfaringer. Deadline for de tre runder er:

  1. 1. december 2016

  2. 1. maj 2017

  3. 1. november 2017

  Til forskel fra tidligere frikommune-ordninger gælder forsøgsgodkendelser ikke for alle landets frikommuner men kun for kommunerne inden for netværket.

  Der stilles ikke krav fra Økonomi- og Indenrigsministeriet om, at forsøgsansøgninger er politisk godkendt i kommunerne på ansøgningstidspunktet. Det er aftalt med Økonomi- og Indenrigsministeriet, at kommunerne kan eftersende rettelser, så frem Byrådet ikke godkender administrations anbefalinger.

  Den politiske forankring af frikommuneforsøgene
  Byrådet og Økonomiudvalget vil ved hver ansøgningsrunde få forelagt ansøgningerne til nye forsøg til godkendelse og efterfølgende blive orienteret om afgørelser fra ministeriet.
  Der skal foreligge en lokalpolitisk godkendelse, inden de konkrete forsøg sættes i gang i de enkelte kommuner. Hvis det ved den lokalpolitisk behandling viser sig, at en kommune ikke ønsker at arbejde med en bestemt paragraffritagelse, er det muligt at få slettet denne paragraf fra kommunens frikommuneforsøg.

  Generelt gælder alle godkendte forsøgsansøgninger (med forslag til paragraffritagelse) for alle kommuner i netværket, men der stilles ikke krav om, at alle kommuner i netværket skal benytte sig af alle paragraffritagelser eller implementerer forsøgene ens.

  Forsøgsansøgning om paragraffritagelse
  Nærværende ansøgning indeholder forsøg, der skal sikre at indsatsen tilrettelægges med udgangspunkt i borgerens/familiens behov og understøtter det tværgående samarbejde og sagsbehandling. Forsøgsansøgningen er struktureret omkring en hovedansøgning og tre delansøgninger:

  1 En handleplan
  2 Ny organisering fra sektoropdelt til helhedsorienteret
  3 Processuel fleksibilitet til at tilrettelægge indsatserne
  4 En sammenhængende indsats – den indholdsmæssige del

  Derudover indeholder ansøgningen fritagelse fra en nogle paragraffer, der vedrører Velfærdsudviklingsprogrammets unge-målgruppen. Dette indhold afspejles i bilagsmaterialet.

  Administrationen anbefaler, at Gribskov Kommune i første runde går i gang med følgende paragraffritagelser:

  En handleplan

  • Lov om Social Service § 140-141 - Borgeren skal tilbydes en handleplan
  • Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 27, § 27 stk 2 og § 28 - "Min plan" beskriver borgerens mulighederne for at få varig beskæftigelse og rummer borgerens beskæftigelsesmål
  • Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 30 a. - For at borgeren kan få sin sag forelagt rehabiliteringsteamet, skal borgeren have lavet en rehabiliteringsplan
  • Bekendtgørelse om aktiv beskæftigelsesindsats § 52 - "Min plan" skal indeholde borgerens beskæftigelses og uddannelsesmål og de konkrete aftaler om tilbud/aktiviteter


  Ny organisering fra sektoropdelt til helhedsorienteret
  Da administrationen stræber efter at arbejde helhedsorienteret med alle tre VUP-målgrupper anbefales paragraffritagelse for følgende lovhjelm:

  • Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelseindsat § 5 og § 6 - Jobcentret skal være en særskilt del af kommunens forvaltning, som udfører den kommunale beskæftigelsesindsats. Indsatsen skal have fokus på beskæftigelse, selvforsørgelse og rådighed
  • Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 1 a - Kommunalbestyrelsens opgaver efter denne lov varetages i jobcentret, jf. lov om organisering og understøttelse af beskæftigelses- indsatsen m.v.


  Processuel fleksibilitet til at tilrettelægge indsatserne

  • Sygedagpengeloven, Kapitel 6 § 13 - Sygedagpengeloven indeholder proceskrav om opfølgning og indhentning af oplysninger
  • Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 15-21e, § 16 - Proceskrav om samtalehyppighed og kontaktforløb. Fastlæggelse af individuelle kontaktforløb, herunder rettidighed afholdelse af samtaler
  • Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 7, § 21 B, stk 3,4 og 5 - Proceskrav om rettidighed i forhold til samtale, uddannelsespålæg og forpligtigelse til at gennemføre uddannelse
  • Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 91, § 92, § 92 stk 2, § 93, § 96 a, § 96 b, § 96 c - Proceskrav i forhold til rettidighed i forbindelse med ret og pligt tilbud. Tilbud om mentorstøtte skal gives for en begrænset periode og der er minimumsbestemmelse i forhold til hyppigheden af kontakten mellem borger og mentor  En sammenhængende indsats – den indholdsmæssige del

  • Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 22 Jobcenteret kan give tilbud om følgende: 1) Mentorstøtte, 2) Vejledning og opkvalificering, 3) virksomhedspraktik, og 4) ansættelse med løntilskud.
  • Lov om Social Service § 52 a - Efter loven kan kommunen træffe afgørelse om at yde økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en unges særlige behov for støtte.
  • Lov om Social Service § 101 - Efter loven skal kommunen tilbyde behandling til stofmisbrugere
  • Bekendtgørelse af lov om social service: §112: Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler, såfremt borgerens funktionsnedsættelser vurderes varige


  Bedre og mere fleksible overgang for unge
  Da administrationen stræber efter at sikre bedre og mere fleksible overgange for de unge i VUP-målgruppen anbefales paragraffritagelse for følgende lovhjelm:

  • Lov om Social Service: § 50 - Borgerens situation vurderes med henblik på de ydelser, der skal gives.
  • Lov om Social Service: § 85 - Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor pga. betydelig nedsat fysisk, psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer

  Organisering i netværket
  Frikommunenetværk er bygget op i en klyngestruktur, hvor hver enkelt klynge har en specifik målgruppe som fokus for forsøgene. Det drejer sig om henholdsvis Unge, Familier og Voksne. For at kunne arbejde fokuseret og målrettet vil Gribskov Kommune primært fokusere på en klynge. Senere i forsøgsperioden vil der blive mulighed for at deltage i andre klynger.

  Styregruppen i Velfærdsudviklingsprogrammet anbefaler, at Gribskov Kommune primært indgår i familieklyngen. Familiemålgruppen er den største målgruppe i Velfærdsudviklings- programmet både i forhold til antal af borgere, økonomi og vurderet økonomisk potentiale. Samtidig giver målgruppen mulighed for at arbejde med paragraffritagelse i forhold til beskæftigelses-, det specialiseret voksen- og familieområdet.

  Lovgrundlag

  Lovgrundlag til de nye frikommuneforsøg vil være en ny frikommunelov

  Økonomi
  Udgiften til frikommune-netværket er 100.000 kr. årligt. Perioden strækker sig over fire år, dvs. frem til og med 2020. Frikommuneforsøget kan finansieres fra den strategiske investeringspulje "Omstilling og organisationsudvikling".

  Høring
  Den 26 oktober blev HU orienteret om Økonomi og Indenrigsministeriets officielt godkendelse af frikommunenetværket.
  På næste kommende møde vil forsøgsansøgningen blive forelagt og drøftet i HU. Den præcis dato er endnu ikke fastlagt, da møderækken endnu ikke er planlagt.

  Bilag

  Bilag ØU 23-01-17 Forsøgsansøgning til Økonomi og Indenrigsministeriet Dokumentnummer2016/32404 007


  Læsevejledning til supplerende dokumenter
  Særlig interesserede kan læse alle delansøgninger og konkrete paragraffritagelser (otte dokumenter i alt), som er vedhæftet herunder.

  Delansøgninger og paragraffritagelser Dokumentnummer 2016/32404 008

  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at beslutte, at Gribskov Kommune medvirker i følgende frikommuneforsøg:

  1. Fritagelse fra paragrafer der vedrører en handleplan: Lov om Social Service § 140-141, Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 27, § 27 stk 2 og § 28 og § 30 a og Bekendtgørelse om aktiv beskæftigelsesindsats § 52
  2. Fritagelse fra paragrafer der vedrører kommunens organisering: Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsat § 5 og § 6 samt Lov om aktiv beskæftigelses- indsats § 1 a
  3. Fritagelse fra paragrafer der besværliggør processuel fleksibilitet i forhold til indsatser: Sygedagpengeloven Kapitel 6 § 13, Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 15-21e og § 16, Lov om aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 7, § 21 b, stk 3,4 og 5, Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 91, § 92, § 92 stk 2, § 93, § 96 a, § 96 b, § 96 c
  4. Fritagelse fra paragrafer der besværliggøre en sammenhængende indsats i forhold til den indholdsmæssige del: Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 22, Lov om Social Service § 52 a og 101 og Bekendtgørelse af lov om social service: §112
  5. Fritagelse fra paragrafer der vedrører unge-målgruppen: Lov om Social Service § 50 og § 85  Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
  Økonomiudvalgets beslutning den 23-01-2017:
  1. - 5. Anbefales.

  Fraværende: Bo Jul Nielsen, Anders Gerner Frost
  Beslutning
  1. - 5. Tiltrådt.

  17. Annoncering 2017
  00.13G00 - 2017/00225

  Sagsfremstilling
  Sagen blev begæret i Byrådet i forbindelse med behandling i Økonomiudvalget den 23. januar 2017. Sagen blev forelagt for Økonomiudvalget med følgende ordlyd:

  "Introduktion
  Økonomiudvalget behandler sagen for at træffe en beslutning.


  Baggrund
  Økonomiudvalget har i forbindelse med prioriteringskataloget for budget 2017 besluttet at halvere rammen for informationsaktiviteter under byrådet til 300.000 kr. årligt.

  Økonomiudvalget skal derfor tage stilling til den videre annoncering og markedsføring inden for den nye økonomiske ramme.

  Sagens forhold
  Økonomiudvalget behandlede sidste gang kommunens samlede annoncering på et møde 16.11.2015. Beslutningen dengang var indgå aftale med Ugeposten om en fast ugentlig annonce. Desuden besluttede udvalget at indgå en aftale med Radio Kattegat om en række sær-udsendelser.

  Økonomi
  Den økonomiske ramme for annonceringen er dels en pulje til informationsaktiviteter under byrådet samt bidrag til annonceringen fra de administrative centre. Informationspuljen har i 2016 udgjort 600.000 kr.

  Denne pulje er med Økonomiudvalgets prioriteringskatalog fra november 2016 blevet halveret til 300.000 kr. årligt.

  Den nuværende aftale om annoncering i Ugeposten koster årligt ca. 400.000 kr. Aftalen kan opsiges/ændres med fire ugers varsel.

  Fra informationspuljen betales også en række andre faste udgifter, fx indkøb af billeder, annoncering i søgeportaler, velkomstaktiviteter for nye borgere, ad hoc annoncering lige som en særlig aftale med Radio Kattegat indgår. I alt er der øvrige udgifter for ca. 200.000 kr.

  Branding
  I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af prioriteringskataloget fremgår det, at informationspuljen under byrådet også bør anvendes til branding foruden annoncering og informationsaktiviteter.

  En pulje under det tidl. Vækst- og Skoleudvalg blev i 2015 afsat til branding af Gribskov Kommune med sigte på potentielle tilflyttere. Puljen er på 750.000 kr. i 2016 og 2017 og midlerne er disponeret til den nuværende branding-kampagne.

  Økonomiudvalget skal dog være opmærksom på, at branding-indsatsen ophører helt i efteråret 2017 med mindre, at puljen til informationsaktiviteter fremover disponeres således, at der afsættes midler herfra til branding.


  Scenarier for fremtidig annoncering

  Administrationen har med afsæt i den nye økonomiske ramme udarbejdet tre scenarier for den fremtidige annoncering og branding.

  Scenarie Abygger på en fortsat vægt på trykt annoncering i Ugeposten. Branding-aktiviteter begrænser sig til udelukkende at handle om de eksisterende velkomst-initiativer for nye borgere.

  Scenarie Blægger større vægt på digital annoncering, herunder sociale medier, samt indeholder midler til fortsat ekstern branding af kommunen.

  Scenarie C har hovedvægten på digital annoncering, herunder sociale medier, samt fortsat ekstern branding-indsats af kommunen.

  I alle tre scenarier er der desuden prioriteret i de hidtidige faste udgifter.


  Scenarie A: Fortsat vægt på trykt annoncering

  ANNONCERING (TRYKT)

  Fortsat helsides annonce i Ugeposten, men kun hver 2. uge eller
  ½ sides annonce hver uge
  200.000 kr.
  BRANDING

  Velkomst-aktiviteter for nye borgere
  40.000 kr.
  ØVRIGE UDGIFTER
  • Foto og billedkøb
  • Facebook-annoncering (begrænset omfang)
  • Ad hoc udgifter, særlige annoncer, mv.
  60.000 kr.


  Scenarie A indeholder ikke branding ud over de aktiviteter, som omfatter en særlig velkomst til nye tilflyttere. Der er fortsat vægt på, at kommunens primære annoncering foregår via trykt ugeavis.


  Scenarie B - Både trykt og digital annoncering

  ANNONCERING (TRYKT)

  1/4 sides annonce i Ugeposten hver uge.
  En lille trykt annonce målrettet til ikke-digitale målgrupper. Indeholder overskrift, korte faktuelle informationer som tid og sted og henvisning til mere information på hjemmesiden
  100.000 kr.
  ANNONCERING (DIGITAL)

  Banner-annoncering på lokal(e) ugeavis(er)
  Facebook-annoncering
  75.000 kr.
  BRANDING

  Velkomst-aktiviteter for nye borgere
  Videreførelse af kampagnen 'Et lidt bedre liv'
  100.000 kr.
  ØVRIGE UDGIFTER

  Foto og billedkøb
  Ad hoc udgifter, særlige annoncer, mv.
  25.000 kr.


  Scenarie B flytter vægten af annonceringen, så den fordeles mellem fortsat trykt annoncering og digital annoncering. Samtidig kan Gribskov Kommune fortsætte med at markedsføre sig overfor tilflyttere med kampagnen 'Et lidt bedre liv'.


  Scenarie C - Fokus på digital annoncering og branding

  ANNONCERING (TRYKT)

  Trykt annoncering i Ugeposten - ad hoc ifm med fx ældremesse, valg, etc.
  25.000 kr.
  ANNONCERING (DIGITAL)

  Banner-annoncering på lokal(e) ugeavis(er)
  Facebook-annoncer
  100.000 kr.
  BRANDING

  Velkomst-aktiviteter for nye borgere
  Videreførelse af kampagnen 'Et lidt bedre liv'
  125.000 kr.
  ØVRIGE UDGIFTER

  Foto og billedkøb
  Nyhedsbrev: Mulighed for at skrive sig op til et ugentligt nyhedsbrev fra Gribskov Kommune. Nyhedsbrevet printes og udleveres på plejehjem, Borgerservice, frivilligcentre og biblioteker.
  Ad hoc udgifter, særlige annoncer, mv.
  50.000 kr.


  Scenarie C har hovedvægten på digital annoncering og derfor suppleres med et nyhedsbrev, som også leveres udvalgte steder på tryk, for at ikke-digitale borgere fortsat kan få nyheder fra kommunen. Samtidig kan Gribskov Kommune fortsætte med at markedsføre sig overfor tilflyttere med kampagnen 'Et lidt bedre liv'.


  Prioritering af øvrige udgifter:
  I alle tre ovennævnte scenarier er de faste udgifter i puljen til informationsaktiviteter prioriteret således, at følgende elementer udgår:

  • Søgeportaler/telefonbøger - eks. krak og De gule sider ca 20.000 kr.
  • Radio Kattegat 30.000 kr.
  Lovgrundlag
  Udbudsloven finder ikke anvendelse på udbud af opgaver af den størrelse, som behandles i dette dagsordenspunkt.

  Økonomi
  Byrådets pulje for informationsaktiviteter er på 300.000 kr.

  De tre ovennævnte scenarier holder sig inden for denne ramme.

  Bilag  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at bemyndige administrationen til at arbejde videre med annoncering og markedsføring ud fra:

  1. Scenarie A eller
  2. Scenarie B eller
  3. Scenarie C"  Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
  Økonomiudvalgets beslutning den 23-01-2017:
  1.
  For: A, G (2)
  Imod: V, O, C (5)

  Anbefales ikke.

  2.
  For: V, O, C (5)
  Imod: A, G (2)

  Anbefales scenarie B

  3. Anbefales ikke.


  A og G begærer sagen i Byrådet.

  Fraværende: Bo Jul Nielsen, Anders Gerner Frost  Beslutning
  Afstemning om anbefaling fra Økonomiudvalget:

  For: V, O, C (12)
  Imod: A, G, Ø (11)

  Tiltrådt scenrie B.

  22. Indkaldelse af stedfortræder for Nick Madsen
  00.22A00 - 2016/37865

  Sagsfremstilling
  Byrådet behandler sagen for at træffe en beslutning.

  Nick Madsen har oplyst over for borgmesteren, at han er fraværende til byrådsmødet den 30. januar 2017 på grund af sygdom. Sygdom er en lovlig forfaldsgrund.

  1. Stedfortræder Byrådet
  Når et medlem på grund af egen sygdom er forhindret i at deltage i et byrådsmøde, kan de medlemmer, der er valgt på den pågældende kandidatliste, efter styrelseslovens § 15, stk. 1 kræve stedfortræderen indkaldt til at deltage i mødet.

  Efter styrelseslovens § 15, stk. 4, er det Byrådet, der træffer beslutning om hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er opfyldt.

  Betingelserne er:

   • om der foreligger lovlig forfaldsgrund, det vil sige, om byrådsmedlemmet er fraværende på grund af egen sygdom
   • om stedfortræderen er rette stedfortræder (den næste på kandidatlisten) og valgbar.

  Den næste på Venstres kandidatliste er Steen Pedersen.

  Lovgrundlag
  Lov om kommunens styrelse, lovbekendtgørelse nr. 769 af 09.06.2015, § 15, stk. 1 og 4.
  Vederlagsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 1539 af 09.12. 2016 § 4

  Økonomi
  Til en stedfortræder, der indkaldes til enkelte møder i kommunalbestyrelsen udbetales diæter.

  Bilag


  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Byrådet

  1. at tage stilling til om, betingelserne for stedfortræderindkaldelse er opfyldt.  Beslutning
  1. Tiltrådt, at betingelserne for stedfortræderindkaldelsen er opfyldt.


  Efterretningssager

  18. Evaluering af midlertidige arangementer og events i 2016
  05.14G00 - 2016/26137

  Sagsfremstilling
  Plan- og Miljøudvalget, Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet får sagen til orientering.

  Sagen er senest behandlet på Økonomiudvalgets møde 05.12.2016. Udvalget besluttede at sende sagen til orientering i Plan- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg og videre herfra til Økonomiudvalget og Byrådet.

  Nedenstående oprindelige sagsfremstilling forelægges uændret.

  "Kultur- og Idrætsudvalget, Erhvervs- og Turismeudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet
  får sagen til orientering.

  Introduktion.
  Formålet med sagen er, at give fagudvalgene og Byrådet en orientering om evaluering af sommerens større arrangementer.

  Baggrund.
  Der afholdes et meget stort antal events, festivaler og arrangementer i Gribskov Kommune hen over sommeren. I 2016 har der været en stigning på 29%, i antallet af midlertidige arrangementer i forhold til 2015.

  I 2015 blev der behandlet 126 arrangementtilladelser, her af 24 motionsløb på vejene.
  I 2016 er der i årets første 8 måneder behandlet i alt 108 arrangementtilladelser, her af 29 motionsløb på vejene.

  Sagens forhold.
  Efter sommerens arrangementer har administrationen afholdt et antal evalueringsmøder, med arrangører af største event's og lokale foreninger i Gilleleje, Helsinge og Tisvilde.
  De allerfleste arrangementer er forløbet helt uden problemer til stor tilfredshed for arrangørerne og de mange deltagere. Fælles for de tre byer er, at de alle ønsker at vedligeholde og udvikle de tre byers særlige miljø.


  Gilleleje
  Gilleleje Handel- og Turistforening oplyser at der har været mange gæster ved sommerens arrangementer, som været meget posetive og flere har vist interesse i at bosætte sig i kommunen. Turisteren har været tiltrukket af atmosfæren og de mange events. Den store indsats fra foreningens tovholder har været afgørende for udviklingen.

  Den positiv stemning i løbet af sommeren, har tiltrukket flere frivillige og Gilleleje Handel- og Turistforening arbejder på at skabe et øget samarbejde med Havnen og byens foreninger som helhed. Alle aktivisterne i byen er blevet samlet på én kalender der bliver delt ud og kan læses på Gilleleje Handel- og Turistforenings hjemmeside.

  Det er organiseringen og samarbejdet, mere end de fysiske rammer, som har været afgørende for at arrangementer er blevet til noget. I 2016 har der, ud over de sædvanlige, også været nye event's, som f. eks. opera på havnen. Gilleleje Handel- og Turistforening arbejder for, at Gilleleje festivalen kommer til at omfatte en større del af byen.

  Erhvervsforeninger fra Dragør og Allerød, samt Helsingør og Tingryd kommune i Sverige, har kontakt Gilleleje Handel- og Turistforening, for at få konkret inspiration til midlertidige aktiviteter.

  Generelt opleves rengøringen som forbedret. I sommerperioden efterlyses der placering af større skraldespande på torvet, som kan rumme de støre mængder affald, som generes som følge af de mange besøgende.

  Helsinge
  Helsinge Byfest tiltrak mange mennesker, men indtægterne var desværre ikke stor nok til at det løber rundt. Byfesten koncentrerede sig mest på markedspladsen og Helsinge Gadekærforening arbejder for, at byfesten kommer til at brede sig mere ind på gågadeområdet.

  Kulturnatten tiltrak mange mennesker til byen og de åbne butikker. Torsdagskoncerterne var et stort tilløbsstykke og overdækning af torvet med markiserne fungere rigtig godt. De bruges også til at overdække torvet ved børneloppemarkedsdagene. Et flertal af de handlede fortrækker, at loppemarkedet igen placeres på markedspladsen og er med til at bringe liv til gågadeområdet.

  Som følger af, at udgiften til ny julebelysning er blevet opprioriteret, er nogle event's desværre udgået, men Helsinge Gadekærforeningen er meget optaget af, at arrangere flere event's i det kommende år.

  Tisvilde
  Der er har været afholdt arrangementer, som Kildemarked, Tisvildeleje går i Fisk, Loppemarked, Torvedage, Kulturtoget, Kunst festival og Musik i Lejet.
  De nye torvedage på Birkepladsen er blevet taget godt imod.

  Holdningen til typen og omfanget af arrangementer i byen er forskellig i følge Tisvilde Lokalråd og Område Grundejerforeningen for Tisvilde. Fastboende vil gerne have at der er aktivitet og landliggere vil gerne have fred og ro.

  Landliggerne mener at størrelsen på festivalen Musik i Lejet har nået et punkt, hvor arrangementet er for dominerer og har brudt den samlede balance af events i Tisvilde.
  Lokalrådet oplyser at handlen i festivalperioden er med til at sikre at butikkerne i Tisvilde og Vejby kan overleve om vinteren. Lokalrådet ønsker at aktiviteterne i Tisvilde tiltrække flere fastboene og at arrangementer styrker Tisvilde som helhed.
  Tisvilde Lokalråd og Område Grundejerforeningen for Tisvilde vil kontakte Tisvilde Erhvervsforeningen, for sammen skrive et oplæg til hvilken typer aktiviteter der kan foregå i Tisvilde.

  Affaldshåndtering i løbet af sommeren har ikke været tilstrækkelig. Skraldespande bliver tømt for sjældent, er for små og kan ikke rumme pizzabakker. Affaldshåndteringen i byen fungerede under festivallen, på grund af en særlige indsats fra de frivillige. Desværre efterlod festivalgæsteren en del affald på standen og Natrurstyrelsens arealer.

  Nærmere evaluering af Musik i Lejet, bliver behandlet under andet dagsordenspunkt.

  Administrationens opsamling og vurdering.
  Administrationens overordnede vurdering af sommerens arrangementer er, at de i alt væsentligt er forløbet tilfredsstillende.
  De mange motions- og cykelløb har forløbet problemløst. Behandlingen ved vejmyndighed og politi har i nogle sager været presset, på grund af at det fremsendte ansøgnings materiale har været manglefulgt.

  Administrationen vurderer at antallet af arrangementer og events i kommunen, afhænger af et godt lokalt samarbejde.
  Det er fortsat vigtigt med den tætte dialog mellem arrangør og kommune, i forhold til de mange praktiske spørgsmål og behov undervejs i planlægning af arrangementerne.


  Kommunens organisering fungere fint med det tværfaglig opgavefælleskab som arbejder for flere event's i kommunen. Eventgruppen vejleder arrangører, behandler arrangementtilladelser og er med til at sikre sammenhæng, mellem center for Teknik og Miljø, Kultur, center for Fritid og Turisme, samt center for Bolig, Byg og Erhverv, i forhold til udfoldelse af kommunes Turismestrategi .

  Forbedringstiltag
  Administrationen har med baggrund i evalueringen besluttet følgende:

  • At der fortsat stilles en kommunal kontaktperson til rådighed ved event's og større arrangementer. En kontaktperson, som kan være indgangen til kommunen for ansøgeren/aktøren - og som kender den interne organisering og dermed vil være i stand til at henvise til de korrekte medarbejdere i de forskellige sammenhænge.
  • At informationen på hjemmesiden bliver forbedret, således at nye arrangører kan få et større overblik over de praktiske elementer.
  • At der udarbejdes generelle rammer for events, som kan oplyse arrangører om hvor forskellige event kan arrangeres i Kommunen.
  • At der udarbejdes et 'eventårshjul', som kan sikre overblikket over event's lokalt, event's i kommunen og som hjælp for arrangører ved planlægningen af større event's.

  Evalueringer peger på, at der bør arbejdes videre med at afsætte en pulje/økonomi til ekstra renholdelse og affaldshåndtering, som følge af mange besøgende i sommerperioden i Gilleleje og Tisvilde. Administrationen vil arbejde videre med emnet."


  Lovgrundlag


  Økonomi


  Bilag


  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget, Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet:

  1. at tage orienteringen til efterretning  Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
  Kultur- og Idrætsudvalgets beslutning 22-11-2016:

  1. Taget til efterretning.


  Fraværende: Morten Ulrik Jørgensen

  Erhvervs- og Turimeudvalgets beslutning den 28-11-2016:

  1. Taget til efterretning


  Fraværende: Thomas Elletoft, Lone Birgit Halskov Møller, Anders Gerner Frost

  Økonomiudvalgets beslutning 05-12-2016:

  1. Besluttet at sende sagen til orientering i Teknisk Udvalg og Plan- og Miljøudvalget. Sagen genoptages til behandling i Økonomiudvalget efter behandling i Teknisk Udvalg og Plan- og Miljøudvalget.


  Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 09-01-2017:

  1. Taget til efterretning


  Teknisk Udvalgs beslutning den 10-01-2017:

  1. Taget til efterretning


  Bo Jul Nielsen og Michael Hemming Nielsen fraværende

  Økonomiudvalgets beslutning den 23-01-2017:
  1. Taget til efterretning.

  Fraværende: Bo Jul Nielsen, Anders Gerner Frost

  Beslutning

  1. Orienteringen taget til efterretning.  Sager behandlet på lukket møde:
  19 Forslag om videostreaming fra byrådsmøder
  Besluttet at sagen genoptages med henblik på beslutning om eventuel indførelse af videostreaming i en ny byrådsperiode 2018 - 2021.
  For: V; O; C (12) Imod: A; G; Ø (11)

  20 Alkoholbevilling
  Besluttet at give nattilladelse til kl. 05.00 fredag og lørdag til Græsted Bodega; Græsted Hovedgade 15D; st.; 3230 Græsted.

  21 HMN Naturgas
  Orienteringen taget til efterretning.  Mødet startet:
  05:30 PM

  Mødet hævet:
  11:23 PM