Børneudvalget

Publiceret 14-08-2017

Mandag den 14-08-2017 kl. 16:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
42 3. Budgetopfølgning 2017 - Børneudvalget
44 Fritidsklub og aftenklub i Gilleleje
45 Ny klinikstruktur for tandplejen
47 Helsinge: Styrkelse af bymidten - invitation til samarbejde fra Realdania
48 Høring: Sundhedspolitik 2017


Efterretningssager
43 Proces for ansættelser på det specialiserede område
46 Udendørsfaciliteter på skolerne


Lukkede
49 Omlægning af skolesvømmeundervisningen


Efterretningssager - Lukket
50 Salg af ejendom
51 Salg af ejendom
52 Genhusning

Medlemmer:

Trine Mette Egetved-Sørensen Sisse Krøll Willemoes
Birgit Roswall Nick Madsen
Michael Hemming Nielsen Ulla Dræbye
Jonna Hildur Præst  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.

Fraværende:

Meddelelser:
Besøg af Børne- og socialminister Mai Mercado den 25.08.2017 i Skt. Helene Børnehus. Temaet er effektstyring og samarbejdet med Trygfonden
Næste BØR møde holdes i SKP huset. Adresse: Græsted Stationsvej 3, 3230 Græsted.
National klageinstans mod mobning: Den 1. august 2017 træder ændringer i undervisningsmiljøloven og folkeskoleloven vedr. mobning i kraft. Loven medfører:
– Skærpede krav til antimobbestrategi på skolerne
– Klageadgang til kommunalbestyrelsen
– En statsligt klageindsats under Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM).

Åbne

42. 3. Budgetopfølgning 2017 - Børneudvalget
00.30Ø00 - 2017/14553

Sagsfremstilling
Budgetopfølgningen generelt

Børneudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet.

Administrationen ønsker med denne budgetopfølgning (forkortet BO) at præsentere Børneudvalget for udviklingen og det forventede resultat for de enkelte områder i Gribskov Kommune.

Administrationen udarbejder 4 årlige budgetopfølgninger i 2017:
1. budgetopfølgning (BO1) forelægges på fagudvalgsmøder i februar
2. budgetopfølgning (BO2) forelægges på fagudvalgsmøder i april
3. budgetopfølgning (BO3) forelægges på fagudvalgsmøder i august
4. budgetopfølgning (BO4) forelægges på fagudvalgsmøder i november/december

Administrationen vil som hovedregel søge om bevillingsændringer i BO1 og BO4. I de øvrige budgetopfølgninger beskrives de områder, hvor der er forhold, der peger på budgetafvigelser. Der kan være undtagelser, hvis der f.x. kommer helt nye opgaver til, eller hvis der sker en ændret organisering af de eksisterende opgaver.

Budgetopfølgning 3
Denne budgetopfølgning beskriver de overordnede forventninger til årets resultat. Der vil i forhold til den kommende BO 4 blive arbejdet med at finde modgående foranstaltninger og råderum inden for de enkelte udvalgsområder til imødegåelse af evt. udfordringer, således at der samlet set kan ske budgetoverholdelse i 2017.

Gennemgangen af økonomien skal indeholde:

 • En vurdering af økonomien på baggrund af forløbet hidtil i år
 • Fokus på de forhold, der kom op i sidste BO
 • Fokus på forhold, der er kommet op som følge af årets lovgivningsarbejde
 • Fokus på eventuelle andre ændringer i forudsætninger m.v.


Denne budgetopfølgning er den sidste før budgetvedtagelsen 2018-2021:
Derfor skal administrationen i samme budgetopfølgning også vurdere, om der er forhold, som administrationen anbefaler føres videre ind i 2018-2021.


Læsevejledning
I denne Budgetopfølgning sker der en række omplaceringer som følge af bl.a. omplaceringer ifm. lønsummerne, da fagudvalgenes administrative lønsummer nu er placeret på en ramme under ØU. Omplaceringerne har alene teknisk karakter.

For at tydeliggøre de reelle forventninger til årets økonomiske resultater er der denne gang tilføjet en ekstra kolonne til økonomioversigten. Den viser resultatet under forudsætning af, at de indstillede omplaceringer besluttes af Byrådet. Det er kolonnen yderst til højre ("Resultat efter budgetændring") markeret med rød.

Det er vigtigt at fremhæve, at der i denne budgetopfølgning tages afsæt i denne kolonne, når forventningerne til årets økonomiske resultater forklares. Dette er en ændring i metode ifht. tidligere budgetopfølgninger.

Denne metode, hvor der tages afsæt i forventningerne til årets økonomiske resultater inkl. indstillede budgetændringer, vil blive anvendt fremadrettet. Dette skyldes, at der også fremadrettet må forventes omplaceringer som følge af, at den administrative lønsum nu er samlet under ØU.

Budgetopfølgning for Børneudvalget

Samlet konklusion
Såfremt de indstillede omplaceringer besluttes, forventer administrationen et merforbrug på 25,8 mio. kr. i 2017 på Børneudvalgets område. Det svarer til en afvigelse fra det korrigerede budget på 4,7 procent.
Administrationen vurderer, at det ikke er muligt at indhente afvigelsen i løbet af året ved modgående foranstaltninger.

I opgørelsen af det forventede forbrug i 2017 er indregnet de forventede overførsler til 2018.

En stigning i antallet af sager på det specialiserede børneområde betyder, at der ved de tidligere budgetopfølgninger, senest ved BO2, er indmeldt et merforbrug på området. Indmeldingen er kvalificeret i maj 2017, hvor der fortsat blev forventet et forventet merforbrug på 20-25 mio. kr. i 2017. Administrationen konstaterer herefter at der henover juni og juli måned fortsat har været en stigning i antallet af anbringelser, herunder af børn som administrationen ikke har haft et forudgående kendskab til. Efter efter en yderligere kvalificering af tallene forventes et merforbrug på 26,0 mio. kr.

I 2015 var der 725 verserende sager, mens antallet af sager udgør 913 i 2017. Den fortsatte stigning i antallet af sager i 2017 skyldes blandt andet en stigning i antallet af underretninger, anbringelser, herunder flere tvangsanbringelser, komplekse sager med flygtninge, flere børn og unge, der udredes af psykiatrien og generelt flere børn med diagnoser.

Børneudvalget vedtog på deres møde den 29. maj en handleplan, se bilag 2, som skal imødegå de økonomiske udfordringer.

Handleplanen indeholder blandt andet tiltag indenfor:

 • Styrket og mere målrettet visitation
 • Gennemgang af eksisterende sager
 • Genforhandling af kontrakter
 • Tydeligere serviceniveauer
 • Forstærket og tidligere indsats
 • Investering i hyppigere opfølgning
Forventet mer-/mindreforbrug opdelt på rammer:Budgetopfølgningens grundlag
Grundlaget for budgetopfølgningen på Børneudvalget bliver gennemgået nærmere i de følgende afsnit. Det sker for hver ramme.

Unge
Administrationen forventer at budgettet anvendes.

Undersøgelse og socialfaglig indsats

Administrationen forventer et merforbrug på 26,0 mio. kr. De væsentligste årsager til budgetafvigelsen skyldes fortsat og som tidligere oplyst senest i BO2 en stigning i antallet af underretninger og som følge deraf stigning i antallet af sager, herunder også flere komplekse og dyrere foranstaltninger. Det skal fremhæves, at antallet af anbringelser fortsat stiger, herunder antallet at tvangsanbragte børn. Således fortsætter den tendens, der blev konstateret ultimo 2016 og som også viste sig i regnskab 2016 og i BO2.

Rammen er en del af den handleplan som Børneudvalget behandlede den 29. maj 2017, se bilag 2.

Som anført i tidligere budgetopfølgninger er der løbende iværksat tiltag, der skal sikre tidligere og bedre opsporing af børn og unge, der viser tegn på mistrivsel samt tiltag, der skal sikre budgetoverholdelse. Tiltag, der alle er beskrevet i BO2 og tiltag, der til sammen med alle de tiltag der er beskrevet i handleplanen, behandlet 29. maj 2017 vil have en direkte effekt på denne ramme og tiltag, der er iværksat for at imødegå stigende udgifter på det specialiserede børneområde.

Handleplanens indsatser er påbegyndt, og forudsætter som tidligere nævnt investering i hyppigere opfølgninger (Sverigesmodellen).

Læring og undervisning
Administrationen forventer et merforbrug på 2,3 mio. kr. som primært skyldes merforbrug på specialundervisning (SP) afledt af det stigende antal sager på det specialiserede område.

SP er omfattet af handleplanen og flere af de tiltag der er sat i værk vil have en afledt effekt på SP.

Sundhed og forebyggelse
Administrationen forventer at budgettet anvendes.

Stabs- og støttefunktioner
Administrationen forventer fortsat et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. som beskrevet i BO2. Det skyldes primært mindreforbrug på drift.


Omplaceringer
Omplaceringer indenfor udvalgets rammer

SP
I forbindelse med finansiering til opnormering af medarbejder til administration af SP, søges der omplaceret 0,2 mio. kr. i 2017 og 0,3 mio. kr. fra 2018 og frem, fra Læring og undervisning til Undersøgelse og socialfaglig indsats.

Omplaceringer mellem udvalg

Lønsum
I forbindelse med samling af den administrative lønsum under Økonomiudvalget reguleres lønsum for Center for Børn og Unge. Der foreslås overført 0,4 mio. kr. i 2017 fra Løn under Økonomiudvalget til Undersøgelse og Socialfaglig indsats på Børneudvalget.


Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, LBK nr 769 af 09/06/2015

Økonomi
Bevillingsstrukturen i Gribskov Kommune er følgende:

 • Økonomiudvalget og Byrådet godkender omplaceringer mellem fagudvalg og tillægsbevillinger.
 • Fagudvalg bemyndiges til at godkende omplaceringer mellem rammer inden for eget udvalg.
 • Administrationen bemyndiges til at foretage ændringer mellem delrammer inden for samme ramme under forudsætning af, at de politisk fastsatte rammebetingelser overholdes.Bilag
Bilag 1: BØR 14-08-17 Opfølgning på budgetaftalens elementer. Dok. nr. 2017/14553 008
Bilag 2: BØR 29-05-17 Handleplan for faglig og økonomisk styring på det specialiserede område. Dok. nr. 2017/13874012


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Børneudvalget:

 1. at godkende budgetopfølgning for Børneudvalgets område.
 2. at godkende omplaceringer mellem rammer indenfor Børneudvalgets område jf. nedenstående tabel.
  Ramme
  Omplace- ringer
  i kr.
  Undersøgelse og socialfaglig indsats
  234.000
  Læring og undervisning
  -234.000

Administrationen indstiller til Børneudvalget, at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet

 1. at godkende de foreslåede omplaceringer mellem udvalg og tillægsbevillinger jf. nedenstående tabel.
  Ramme
  Omplace- ringer
  i kr.
  Tillægsbe- villinger
  i kr.
  Undersøgelse og socialfaglig indsats
  441.000
 2. at godkende de foreslåede ændringer vedr. budgetoverslagsårene jf. nedenstående tabel.
  Ramme
  2018
  2019
  2020
  2021
  Undersøgelse og socialfaglig indsats
  312.000
  312.000
  312.000
  312.000
  Læring og undervisning
  -312.000
  -312.000
  -312.000
  -312.000
Beslutning
1 - 4. Godkendt.

44. Fritidsklub og aftenklub i Gilleleje
18.10G00 - 2017/13192

Sagsfremstilling
Introduktion
Børneudvalget får sagen til beslutning. Sagen handler om etablering af ny fritidsklub og aftenklub i Gilleleje.

Baggrund
Børneudvalget besluttede på møde den 29. maj 2017, at afdække mulige placeringer af en fritidsklub og aftenklub i Gilleleje med henblik på at kunne åbne klubben til efteråret 2017.

Sagens forhold
Formål, målgruppe og organisering for den nye klub er beskrevet i sagen fra 29. maj 2017.

Administrationen har undersøgt mulighederne for at etablere fritidsklub og aftenklub på kort, mellemlang og lang sigt.

Kort sigt: midlertidig brug af Remisen som fritidsklub
Administrationen har undersøgt mulighederne for at anvende det eksisterende ungdomshus, Remisen, som fritidsklub/aftenklub. Det vil være forbundet med meget store udgifter, da det vil kræve en istandsættelse og isolering af Remisens store hal.

Administrationen vurderer dog, at Remisen godt kan anvendes midlertidigt som fritidsklub uden istandsættelse og isolering. Dette vil imidlertid kun være muligt indtil oktober/november, hvor det vil være nødvendigt at kunne opvarme lokalerne.

Remisen vil ikke kunne bruges som aftenklub i den midlertidige periode.

Mellemlang sigt: Gasværksvej 21B
Administrationens indledende undersøgelser peger på en mulig placering af både fritidsklub og aftenklub i en del af den gamle børnehave på Gasværksvej 21B i Gilleleje.

Fordele ved at bruge del af Gasværksvej 21B
Lokalerne på Gasværksvej er velegnede til formålet, da der kan indrettes både små og store rum. Til bygningen hører en stor grund, som er egnet til målgruppen. Samtidigt ligger den i gåafstand til Remisen, så de unge vil kunne benytte alle faciliteter og skabe fællesskaber på tværs af fritidsklub og ungdomshus.

Bygningen kan istandsættes hurtigt og forholdsvist billigt. Desuden vil det være en fordel, at bygningen kommer i brug, så evt hærværk begrænses.

Nødvendig istandsættelse af del af Gasværksvej 21B
For at kunne anvende en del af Gasværksvej 21B som fritids- og aftensklub, vurderer administrationen, at følgende istandsættelser er nødvendige:
Udskiftning af toiletter (fra børnetoiletter til voksentoiletter), maling samt nedrivning af vægge.
Istandsættelsen vil koste i alt 350.000 kr.

Dertil kommer udgifter til almindelig drift og vedligehold. Det indgår i den centrale finansiering af bygninger

Lang sigt: Rostgårdsvej 5
På længere sigt er det muligt at undersøge en placering på Rostgårdsvej 5, som pt anvendes af Gilbjergskolen

Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, at Remisen kan anvendes midlertidigt som fritidsklub indtil 1.11.
Herefter vil Gasværksvej 21B være en egnet placering for både fritidsklub og aftenklub.
På længere sigt kan Rostgårdsvej 5 undersøges som en mulig placering.


Lovgrundlag

LBK nr 748 af 20/06/2016 (Dagtilbudsloven), Afsnit 4, Kapitel 10

Økonomi

Efter aftale med Gribskov Ungdomsskole, finansierer de selv driften af fritidsklubben og aftenklubben i 2017.

Fra 2018 vil driften tages på Børneudvalgets ramme:

 • Drift af fritidsklub og aftenklub: ca. 900.000 kr.
 • Udgifter til ejendomsdrift og -vedligehold på Gasværksvej 21B finansieres af den centrale konto til bygningsdrift. Det konkrete beløb oplyses, når det er er beregnet.

Der skal findes finansiering til istandsættelse af Gasværksvej 21B på 350.000 kr.

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Børneudvalget at beslutte

 1. at Remisen anvendes til midlertidig fritidsklub indtil 1.11 2017
 2. at Gasværksvej 21B istandsættes med henblik på anvendelse som fritidsklub og aftenklub fra 1.11 2017
 3. at finansieringen af istandsættelsen (350.000 kr.) indgår i budgetforhandlingerne for 2018-21Beslutning
1. Godkendt.
2. Godkendt.
3. Det anbefales at Økonomiudvalget og Byrådet anviser finansiering.

Finansiering af de fremtidige driftudgifter aftales i forbindelse med budgetforhandlingerne.
45. Ny klinikstruktur for tandplejen
29.15G00 - 2017/19895

Sagsfremstilling
Introduktion
Børneudvalget behandler sagen for at træffe beslutning. Sagen handler om en ny klinikstruktur for den kommunale tandpleje.

Baggrund
I maj 2017 valgte kliniklederen på klinikken i Gilleleje at forlade sin stilling, hvilket betyder, at klinikken pt. har en vakant tandlægestilling på klinikken i Gilleleje. På trods af stillingsopslag og ansættelsessamtaler har det ikke været muligt at besætte stillingen, da den kræver en erfaren tandlæge med "ret til selvstændigt virke" (jf. autorisationsloven).

Som følge af en gunstig jobsituation for erfarne tandlæger vurderer ansættelsesudvalget og ledelsen, at det ikke vil være muligt at rekruttere en erfaren tandlæge med ret til selvstændigt virke til stillingen i Gilleleje. Ansættelsesudvalget og ledelsen har derfor på baggrund af første og anden samtale valgt at ansætte en nyuddannet tandlæge uden ret til selvstændigt virke.

Det betyder, at tandplejen må omorganiseres, da den nyuddannede tandlæge ikke arbejde alene på Gilleleje klinikken.

Sagens forhold
Tandplejen har klinikker i Gilleleje, Græsted og Helsinge, hvor den samlede administration af børnesundhedsområdet ligger. Oversigt over klinikker og klinikledere:

 • Helsinge: Cariesklinik. 1 klinikleder, 5 tandlægestole
 • Græsted: Cariesklinik og tandreguleringsklinik. 2 klinikledere, 5 tandlægestole. Herudover et undersøgelsesrum for sundhedsplejen
 • Gilleleje: Cariesklinik. Ingen klinikleder, 3 tandlægestole

For at optimere driften bedst muligt arbejder flere af tandplejens medarbejdereflere af klinikkerne i løbet af en arbejdsuge.

Midlertidig organisering og forebyggende indsatser
Den nye tandlæge tiltræder den 15. august. Indtil omorganiseringen er på plads, vil tandlægen skulle arbejde i hhv. Helsinge og Græsted. For at kunne anskaffe en tandlægestol til den tiltrædende tandlæge må nogle af klinikkernes forebyggende indsatser aflyses midlertidigt.

Der er fortsat blevet udført forebyggende arbejde på klinikken i Gilleleje i perioden siden 1. maj, hvor kliniklederstillingen blev vakant. Og det fortsættes der med i perioden indtil en ny organisering er på plads.

Scenarier for ny organisering
Ansættelsesudvalget og ledelsen har drøftet en række scenarier for en omorganisering, der kan iværksættes på kort sigt, det vil sige senest fra 1. september. Administrationen vurderer, at det er vigtigt, at tandplejens omorganisering effektueres så hurtigt som muligt for at sikre fuld drift og for at holde ventelisterne nede på et acceptabelt niveau.

Hvis andre scenarier for tandplejen overvejes, f.eks. privatisering, har det en længere tidshorisont, idet det vil kræve yderligere undersøgelser og længere implementeringstid end det, der er påkrævet i forbindelse med den nuværende situation.

Scenarie 1: Ombygning og udvidelse af klinik i Græsted
Klinikken i Græsted kan muligvis bygges om, så klinikken får i alt 7 klinikrum og et kontor. Sundhedsplejens undersøgelsesrum skal så etableres et andet sted, f.eks. på Gribskolen i Græsted. Ombygningen vil desuden skulle udvide omklædningsfaciliteter og personalerum samt etablere vand og strøm og tilslutning til kloak, kompressor, sugemotor mv.
Administrationen vurderer, at ombygningen vil koste ca. 500.000 kr.

Scenarie 2: Flytte tandregulering til Gilleleje og samle cariesklinikker i Græsted og Helsinge
Alle medarbejdere fra cariesklinikken i Gilleleje flyttes til cariesklinikken i Græsted, samtidigt med at tandreguleringen flytter fra Græsted til Gillelejeklinikken. Dermed samles de to cariesafdelinger under den samme klinikleder i Græsted. Alle tre klinikker vil på denne måde have en klinikleder med ret til selvstændigt virke. Administrationen vurderer, at flytning af udstyr m.m. mellem klinikkerne vil koste ca. 185.000 kr.

Administrationens vurdering
I forhold til den nuværende situation, hvor det ikke har været muligt at rekruttere en tandlæge med ret til selvstændigt virke til Gilleleje klinikken, vurderer administrationen, at det er nødvendigt med en hurtig omorganisering for at sikre fuld drift og holde ventelisten på et acceptabelt niveau.

Administrationen vurderer, at scenarie 2 er både hurtigst og billigst at implementere. En samling af de to cariesafdelinger i Græsted vil sikre, at alle tre klinikker ledes af en erfaren klinikleder med ret til selvstændigt virke. Og samtidigt vil sundhedsplejen kunne beholde sit undersøgelsesrum i Græsted.

Fordele og ulemper for borgerne
Begge scenarier indebærer, at der ikke længere vil være cariesklinik i Gilleleje, hvilket betyder længere transport for de borgere i Gilleleje, som har behov for cariesbehandling og forebyggelse.

Fordele og ulemper ved scenarie 2
Hvis tandreguleringen flytter til Gilleleje vil tandplejen hurtigt kunne sikre fuld drift og dermed minimere ventetiden for borgerne.

Borgere i Gilleleje, som har behov for tandreguleringsbehandling, få lettere adgang til tandreguleringsklinikken. Borgere fra Græsted og Helsinge, som har behov for tandreguleringsbehandling, vil få lidt længere transport, end de hidtil har haft.

De børn, som er i tandreguleringsbehandling, vil fortsat få forebyggende behandlinger hos medarbejderne i de to cariesafdelinger.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler scenarie 2, hvor tandreguleringen flytter til Gilleleje og cariesklinikkerne samles i Græsted og Helsinge.


Lovgrundlag
Autorisationsloven: LBK nr 1356 af 23/10/2016, Kapitel 11, §48

Økonomi

Scenarie 1: ca. 500.000 kr.
Scenarie 2: ca. 185.000 kr.

Ved at ansætte en nyuddannet tandlæge fremfor en erfaren klinikleder har tandplejen i begge scenarier en mindre besparelse på lønudgifter, ca. 87.000 kr. om året.


Høring
Scenarierne er drøftet på møde i Børnesundhedsområdets lokaludvalg, LU d. 10.08.2017. Børneudvalget orienteres om referat fra dette møde på nærværende møde 14.8. 2017.

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Børneudvalget at beslutte:

1. at arbejde videre med scenarie 1: Ombygning og udvidelse af klinikken i Græsted

ELLER

2. at arbejde videre med scenarie 2: Flytte tandregulering til Gilleleje og samle cariesklinikker i Græsted og Helsinge

Beslutning
Børneudvalget ønsker at der fortsat skal være caries-tandklinik i Gilleleje.
Sagen er sendt tilbage til administrationen til yderligere undersøgelse.
Sagen genoptages senere på året.

47. Helsinge: Styrkelse af bymidten - invitation til samarbejde fra Realdania
01.11P00 - 2017/22919

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Børneudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning i Økonomiudvalget omkring at tilkendegive interesse over for Realdania omkring samarbejde om udvikling af bymidten i Helsinge.

Udkast til interessetilkendegivelse vil i så fald blive forelagt til politisk godkendelse i de femfagudvalg i september, før den indsendes til Realdania inden fristen den 22.09.2017.

Invitation fra Realdania
Realdania sætter over de kommende år fokus på bymidten. I samarbejde med op til ni byer vil de være med til at løfte kvaliteten i hovedbyernes centrale gader og byrum. Ambitionen er at styrke byerne som drivkraft for livskvalitet, udvikling og bosætning i yderområderne.

Realdania har derfor kontaktet en række kommuner - herunder Gribskov Kommune - for at undersøge, om der er interesse for et samarbejde.

Forventningen er at støtte op til ni fysiske projekter rundt om i Danmark. Projekterne skal øge byernes kvalitet og udvikling med afsæt i stedbundne kvaliteter og ressourcer, og Realdania ser gerne, at det sker gennem nye modeller og metoder, der styrker samarbejdet mellem byens mange aktører.

Støtte og medfinansiering
Realdania har i alt afsat en ramme på 73 mio. kr. til indsatsen. Det er Realdanias forventning, at de kan støtte de enkelte projekter med op til 7-8 mio. kr., dog højest 50% af det samlede budget for projektet.

Allerede afsatte midler fra kommunen, private, andre fonde m.v. vil kunne indgå i den øvrige medfinansiering.

Den videre proces
Realdania udvælger op til ni kommuner blandt de indkomne tilkendegivelser med støtte fra et eksternt faglig panel. De udvalgte kommuner vil blive bedt om at udforme egentlige ansøgninger, hvoraf det er forventningen, at tre til fem vil opnå støtte i første runde.

Følgende kriterier forventes at ligge til grund for den faglige udvælgelse:

 • At projekterne indgår i strategisk sammenhæng, bygger på lokale potentialer og styrker byens udvikling.
 • At projekterne er forankret i kommunen, i civilsamfundet og det lokale erhverv.
 • At kommunen kan tilvejebringe den nødvendige medfinansiering.
 • At projekterne kan rumme en form for innovation - det kan være i forhold til indhold, organisering eller proces m.v., der kan komme andre byer til gode.

Der vil senest den 31.10.2017 blive givet besked om, hvilke kommuner, der vil blive indbudt til at indsende en egentlig ansøgning (ansøgningsfrist vil være fredag den 26.02.2018).

Anden runde for interessetilkendegivelse og ansøgning vil være i efteråret 2018.

Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, at et samarbejde med Realdania kan åbne op for spændende muligheder for at understøtte Byrådets arbejde med at gøre bymidten i Helsinge mere attraktiv for borgere i alle aldre, virksomheder og gæster.

Tanken er at bringe øget liv til midtbyen på en måde, som gør, at de fysiske rammer i midtbyen i højere grad kommer til at understøtte positiv aktivitet og tryghed for alle i byen og ikke mindst de unge.

Et særligt fokus kan eksempelvis være, hvordan vi får gjort bymidten mere attraktiv for børn og unge ved at skabe gode forbindelser og aktive byrum i området mellem gymnasiet og gågadeområdet, der er spændende og trygge, og som skaber rammer for konstruktive sociale fællesskaber på tværs af alder og baggrunde.

Anbefaling
Administrationen anbefaler, at der udarbejdes et udkast til interessetilkendegivelse i et samarbejde mellem Plan- og Miljøudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Børneudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget. Udkastet forelægges til politisk godkendelse i de fem fagudvalg i september.

Interessetilkendegivelsen vil så efterfølgende blive indsendt til Realdania inden fristen den 22. 09.2017.

Lovgrundlag
-

Økonomi
Sagen har ikke direkte bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune for nuværende. Såfremt der opnås støtte, skal der dog anvises finansiering af den kommunale andel af projektbudgettet.

Bilag
Invitation fra Realdania til samarbejde af 30. juni 2017. Dok. nr. 2017/22919 002

Vejledning: Interessetilkendegivelse. Dok. nr. 2017/22919 003

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Børneudvalget at anbefale Økonomiudvalget:

 1. at godkende, at der udarbejdet et udkast til interessetilkendegivelse, der forelægges til politisk godkendelse i de fem fagudvalg i september.
 2. at angive eventuelle ideer til udkastet.

  Beslutning
 3. Godkendt.
 4. Udvalget ser gerne et samarbejde med kulturlivet, Handelsforeningen og erhvervslivet i udviklingen.


48. Høring: Sundhedspolitik 2017
29.00G00 - 2016/29741

Sagsfremstilling
Børneudvalget får sagen for at afgive høringssvar til administrationens udkast til ny sundhedspolitik.

Baggrund
Forebyggelsesudvalget fra 2016 havde i sit kommissorium fået til opgave at udarbejde en tværgående sundhedspolitik. Politikken skal række 10 år frem og sætte ramme og retning for, hvordan kommunen skal tilrettelægge indsatser, der giver effekt i forhold til de største, kendte sundhedsudfordringer i Gribskov Kommune.

Som følge af budgetaftale tiltrådt af Byrådet den 30. november 2016 blev Forebyggelsesudvalget nedlagt, og udvalgets opgaver flyttet til Social- og Sundhedsudvalgets opgaveportefølje. Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møde den 11. januar 2017 procesplan for politikkens tilblivelse.

Sagen kommer på dagsordenen, da der nu foreligger udkast til ny sundhedspolitik.

Formål og afsæt for politikken
Formålet med sundhedspolitikken er at sætte en ramme for kommunens arbejde med sundhed. Sundhedspolitikken skal omsættes i efterfølgende politiske beslutninger i fagudvalg - og i handlinger, som medarbejderne udfører i samarbejdet med borgerne. Politikken handler dermed om den måde, kommunen arbejder sundhedsfremmende på.

Det er der i Grib livets nærmiljøer gjort erfaringer med gennem to år. På den baggrund er der udformet et sæt principper, som sundhedspolitikken bygger på. Principperne er:

 1. Sundhedsfremme og forebyggelse er en del af vores kerneopgave
 2. Sundhedsarbejdet er en fælles opgave
 3. Vi skaber sundhed der, hvor borgerne færdes (settingtilgang)
 4. Sundhedsarbejdet skal være effektbaseret


Den nye sundhedspolitik står således på disse principper fra Grib livet - uanset hvordan målsætningerne udmøntes i praksis, foregår arbejdet med sundhedsfremme på denne måde.

Dertil har udvalget besluttet 3 overordnede temaer, som sundhedspolitikken skal beskæftige sig med:

 1. Tidlig indsats
 2. Mental trivsel
 3. Lighed i sundhed


I politikken foldes temaerne ud, og der defineres målsætninger under hvert tema jf. bilaget.

Processen til udvikling af ny sundhedspolitik
Afsættet for politikudviklingen er Budgetaftale 2017-2020. Beslutningen udmøntes i følgende overordnede trin:

Trin 1: Udvikling af politik på målsætningsniveau via samskabelsesproces på workshop den 6. juni 2017.

Trin 2: Udmøntning af politik via Grib livets pilotprojekter i de fire eksisterende nærmiljøer i
2017 – implementeringen bygger videre på allerede igangværende aktiviteter.

Trin 3: Plan for udmøntning i handleplaner for nye indsatser i 2018 og frem via
”indsatspakker” – når data fra ny Sundhedsprofil og budgetforudsætninger kendes.

Trin 1 er afviklet ved en workshop på Bymosehegn den 6. juni 2017 med deltagelse af politikere fra Social- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Teknisk Udvalg og Børneudvalget samt chefer og medarbejderrepræsentanter fra tilhørende fagområder. Dertil deltog repræsentanter fra:

 • Frivilligcenter Helsinge
 • Frivilligcenter Græsted
 • Ældrerådet
 • Handicaprådet
 • Idrætsrådet
 • PlejeGribskov
 • Aleris
 • Attendo
 • Lokalforeningsrådet
 • Produktionsskolen


I alt deltog 60 personer i workshoppen, hvor deltagerne fordelt i 6 grupper udviklede målsætninger for de 3 temaer.

Dette arbejde er nu samlet af administrationen i et udkast til ny sundhedspolitik, som med denne dagsorden er sendt i høring hos Social- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Teknisk Udvalg og Børneudvalget. Ved høringen i de nævnte fagudvalg beder Social- og Sundhedsudvalget om, at de enkelte udvalg forholder sig til, hvordan de kan støtte op omkring sundhedspolitikken på deres eget fagområde.

Udkastet sendes i offentlig høring umiddelbart efter fagudvalgsmøder i uge 33 med frist for at afgive høringssvar den 4. september 2017. Udkastet sendes ligeledes i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet på møder hhv. den 4. september og 6. september 2017.

Næste skridt
Efter høringsperioden modtager Social- og Sundhedsudvalget politikken retur og afgiver anbefaling til Økonomiudvalget og Byrådet, som beslutter politikken endeligt i oktober 2017.

Trin 2 i ovennævnte proces finder sted allerede nu på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 15. august 2017, hvor udvalget behandler udrulningsforslag og sender anbefalinger til relevante fagudvalg videre til beslutning i september 2017.

Trin 3 planlægges og udmøntes med det nye Byråd, når ny sundhedsprofil kendes i marts 2018.

Lovgrundlag
LBK nr. 1188 af 24/09/2016 om sundhedsloven § 119
Udmøntning af Budgetaftale 2017-2020

Økonomi
Der er afsat 60.000 kr. fra Social- og Sundhedsudvalgets forebyggelsespulje til at udvikle sundhedspolitikken.

Bilag
SSU 15.08.2017: Udkast til ny sundhedspolitik (dok.nr. 2016/29741 060)

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Børneudvalget at

 1. afgive høringssvar til udkast til ny sundhedspolitik
 2. tage stilling til, hvordan udvalget vil støtte op omkring politikken på eget ressortområde


Beslutning
1. Godkendt. Udvalget havde følgende kommentarer:

Sprogbrugen bør generelt justeres og målsætningerne bør være klarere og mere konkrete og mere handlingsrettede. Gerne suppleret med en egentlig handlingsplan og et årshjul.
Udtrykket "blande sig" må gerne erstattes med "hjælpe" eller "tage ansvar for".

2. Godkendt. Udvalget havde følgende kommentarer:

Udvalget pegede på følgende temaer på udvalgets området: Sundhedsplejens aktiviteter samt skilsmisserådgivning, børn i sorg og krise, forældreevne/tidlig indsats.


Efterretningssager

43. Proces for ansættelser på det specialiserede område
27.03S00 - 2017/13874

Sagsfremstilling
Introduktion
Børneudvalget får sagen til orientering. Sagen handler om proces for ansættelser i forlængelse af "Handleplan for faglig og økonomisk styring på det specialiserede område".

Baggrund
Byrådet vedtog på møde den 19. juni 2017 "Handleplan for faglig og økonomisk styring på det specialiserede område". Børneudvalget har i den forbindelse ønsket at behandle en sag om, hvordan investeringen (ansættelserne) kan sættes i gang hurtigst muligt.

Sagens forhold
Som udgangspunkt ansættes 7 rådgivere, heraf en med projektkoordineringsfunktion, 2 psykologer og 1 sundhedsplejerske.

Faglige profiler
Administrationen tilstræber at tiltrække rådgivere, psykologer og sundhedsplejerske med de rette faglige kompetencer. Administrationen har fokus på at tiltrække rådgivere med erfaring fra både det specialiserede børneområde, men også med erfaring fra andre sektorområder, f.eks. social- og jobcenterområdet. Disse mere brede erfarings- og videnskompetencer skal understøtte Gribskovs Kommune strategiske beslutning om at udvikle og arbejde med tværsektorielle løsninger for borgeren, sådan som det f.eks. sker i Velfærdsudviklingsprogrammet (VUP).

Tidsplan for ansættelser
Ansættelserne vil ske i flere step for at sikre, at de nyansatte integreres bedst muligt i organisationen og under hensyntagen til de organisatoriske forandringer, der skal ske. Ansøgningsfristen for 1. step er medio august 2017. Samtalerne afholdes umiddelbart derefter, med forventet opstart snarest muligt. Derefter er der planlagt en ny ansættelsesrunde i september/oktober måned. Her vil den forventede opstart være 1. oktober og 1. november.Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 769 af 09/06/2015 og Serviceloven, LBK nr. 150 af 16/02/2015

Økonomi
Administrationen forventer, at ansættelserne vil koste 1 mio. kr i 2017.
I Handleplanen er nyansættelser først indregnet fra 2018. Byrådets beslutning om at igangsætte handleplanen allerede i 2017, herunder ansættelse af medarbejdere betyder, at der skal findes finansiering til disse stillinger i 2017. Finansieringsbehovet for nyansættelserne i resten af 2017 forventes at være ca. 850.000 - 900.000 kr.

Finansieringen til de faktiske udgifter i 2017 sker ved en omprioritering inden for Økonomiudvalgets rammer.
 


Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Børneudvalget

1. at tage orienteringen om ansættelser til efterretning

Beslutning

 1. Børneudvalget tog orienteringen til efterretning.


46. Udendørsfaciliteter på skolerne
17.20A53 - 2017/15216

Sagsfremstilling
Introduktion
Børneudvalget får oversigt over faciliteter på skolernes udearealer til orientering.

Sagens baggrund
Børneudvalget besluttede på møde den 29. maj, at udvalget ønsker en oversigt over faciliteter på skolernes udearealer.

Børneudvalget besluttede på møde den 13. marts, at skolerne skal redegøre for, hvordan skolerne sikrer, at §15 udmøntes i hverdagen i henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskolingen. Herudover redegøre for i hvilket omfang skolernes udeområder inviterer til bevægelse og fysisk aktivitet i undervisningen samt i frikvarterene.

Sagens forhold
Oversigten viser faciliteter på udearealerne for hver matrikel på de fem skoler, herunder antallet af elever tilknyttet den enkelte matrikel. Oversigten fremgår af bilag 1.

Skolerne har registreret hvor mange af følgende faciliteter, der er tilgængelige på skolens matrikler:

 • boldbaner
 • græsarealer
 • parkourbaner
 • multibaner
 • legepladser (inkl. primære faciliteter)

Herudover beskriver skolerne, hvilke andre faciliteter de råder over ift. udearealer.

Den sidste kolonne beskriver skolernes vurdering af manglende faciliteter på den pågældende matrikel (kolonne er markeret med grønt i oversigten).

Anbefaling
Administrationen anbefaler Børneudvalget at tage orienteringen til efterretning.


Lovgrundlag
LBK nr 747 af 20/06/2016 (Folkeskoleloven) § 15.

Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Bilag
Bilag 1: BØR 14.08.2017: oversigt over faciliteter på skolernes udearealer. Dok nr. 2017/15216 009

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Børneudvalget:

 1. At tage orienteringen til efterretning.

  Beslutning
 2. Børneudvalget tog orienteringen til efterretning.Sager behandlet på lukket møde:
49. Omlægning af skolesvømmeundervisningen
Børneudvalget besluttede at sende scenarier i høring

50. Salg af ejendom
Børneudvalget tog orienteringen til efterretning

51. Salg af ejendom
Børneudvalget tog orienteringen til efterretning

52. Genhusning
Børneudvalget tog orienteringen til efterretning


Mødet startet:
04:30 PM

Mødet hævet:
06:40 PM