Børneudvalget

Publiceret 27-03-2017

Mandag den 27-03-2017 kl. 07:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
14 Styrket samvirke mellem Ramløse Børnehus, Ramløse Skole og
lokalsamfundet - pilotprojekt i Ramløse


Lukkede
15 Ansættelse af skoleleder til Gilbjergskolen
16 Ansættelse af skoleleder til Sankt Helene Skole

Medlemmer:

Trine Mette Egetved-Sørensen Sisse Krøll Willemoes
Birgit Roswall Nick Madsen
Michael Hemming Nielsen Ulla Dræbye
Jonna Hildur Præst  
   

Godkendelse af dagsorden:
For stemte C, V og O (4)
Imod stemte A, G og Ø (3) med følgende mindretalsudtalelse: "Ulla Dræbye, Sisse Krøll Willemoes og Michael Hemming Nielsen kan ikke stemme for godkendelse af dagsorden, idet det ikke har været muligt at forberede sig ordentligt til punkt 14 - og foreslår at drøfte punktet på et efterfølgende ekstraordinært børneudvalgsmøde."
Herefter dagsorden godkendt.


Fraværende:

Meddelelser:Åbne

14. Styrket samvirke mellem Ramløse Børnehus, Ramløse Skole og lokalsamfundet - pilotprojekt i Ramløse
54.00G00 - 2017/08162

Sagsfremstilling

Introduktion
Børneudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet. Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti indstiller forslaget.

Forslaget handler om at styrke samvirket mellem dagtilbud, skole og lokalsamfund i Ramløse. Forslaget medfører gennemførelsen af et 4-årigt pilotprojekt. Det overordnede tema er at skabe en stærk kobling og et styrket samarbejde mellem Ramløse Børnehus, Ramløse Skole og lokalsamfundet. Koblingen skal understøtte udviklingen af Ramløse som et bæredygtigt lokalsamfund med en solid sammenhængskraft og opbakning.

Pilotprojektet gennemføres i perioden 1. august 2017 – 31. juli 2021.

Forslaget i dets fulde længde fremgår af bilag 1.

Sagens baggrund
Projektet har baggrund i en ambition om at understøtte den fortsatte udvikling af Ramløse som et bæredygtigt lokalsamfund med et lokalt dagtilbud og en lokal skole - der tilvælges af lokalbefolkningen.

Sagens forhold
Forslaget bygger på ideen om et lokalt forankret projekt.
Projektet vil overordnet bl.a. handle om:

  • at styrke det lokale ejerskab til dagtilbud og skole
  • at udvikle dagtilbud og skole i sammenhæng med det lokalsamfund de er en del af – at samarbejder og løsninger tager afsæt i Ramløses ressourcer og muligheder
  • en tydeligere profil for dagtilbud/skole med afsæt i lokalsamfundets styrker, herunder styrke trivsel og læring
  • at åbne dagtilbud og skole for de aktiviteter, som efterspørges i lokalsamfundet
  • at understøtte lokalsamfundets aktører i at fungerer som inspiration og supplement til skolens/dagtilbuddets almindelige undervisning/læringsmiljøer
  • at styrke driftsfællesskabet mellem dagtilbud og skole


Forslaget vil indebære, at Ramløse Skole kobles fra Nordstjerneskolen i projektperioden og at der rekrutteres en ny skoleleder på Ramløse Skole.

Lovgrundlag


Økonomi
Økonomien afholdes indenfor skoleområdets egen ramme.


Høring
Forslaget opstiller nogle principper for pilotprojektet. Administrationen vil i forlængelse heraf arbejde videre med en rammebeskrivelse for projektplanlægningen.
Selve detailplanlægningen, herunder beslutninger vedrørende bl.a. organisering, samarbejdsstrukturer og samarbejdsformer aftales i den lokale proces i Ramløse, hvor relevante aktører høres. Forslaget bygger på en ide om, at pilotprojektet i høj grad fortolkes og forankres lokalt.

Bilag
BØR 27.03.17. Bilag 1: Forslag om styrket samvirke mellem dagtilbud, skole og lokalsamfundet i Ramløse. Dok. nr. 2017/08162 007.

Administrationens indstilling
Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti indstiller til Børneudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:
1. at der igangsættes et 4-årigt pilotprojekt i Ramløse med start den 1. august 2017
2. at den konkrete udmøntning besluttes lokalt i Ramløse
3. at Ramløse Skole (0.-6. klasse) og skolebestyrelsen kobles fra Nordstjerneskolen i projektperioden
4. at der rekrutteres en ny skoleleder på Ramløse Skole, som forventes at tiltræde pr. 1. august 2017.


Beslutning
Ændringsforslag fra G
1.
At der igangsættes en proces, således at forslaget vedr. ”Styrket samvirke mellem dagtilbud, skole og lokalsamfundet i Ramløse” realiseres hurtigst muligt. Der skal ikke være tale om et pilotprojekt, men om en varig løsning for Ramløse, da der er brug for ro på skoleområdet.
For stemte A, G og Ø (3)
Imod stemte V,C og O (4)

Ikke godkendt.

2.
at der i processen sikres inddragelse af alle relevante parter, herunder skolens ledelse, medarbejdere, skolebestyrelse samt lokalråd og Ramløse Børnehaves bestyrelse
For stemte alle.

Godkendt.

3.
At der udarbejdes økonomiske modeller, der sikrer at skolen er økonomisk bæredygtig, så vi fortsat har en skole i Ramløse
For stemte A, G og Ø (3)
Imod stemte V,C og O (4)

Ikke godkendt.

4.
At den gældende lovgivning vedr. skolelukninger, ændring af skoledistrikter som minimum følges i den proces, der iværksættes.
For stemte alle.

Godkendt.

5.
At der ligeledes iværksættes dialoger i Tisvilde, Esrum/Esbønderup og Blistrup om de kunne være interesseret i lignende løsninger .
For stemte A, G og Ø (3)
Imod stemte V,C og O (4)

Ikke godkendt.

Ændringsforslag fra C

1.
Der udarbejdes økonomiske modeller der sikrer at Ramløse Skole er bæredygtig, samt hvordan pilotprojektet påvirker den samlede økonomiske ramme på skoleområdet
For stemte alle

Godkendt.

2. Hvis andre lokalsamfund ønsker et lignende pilotprojekt, vil Børneudvalget se positivt på det.
For stemte alle

Godkendt.

Afstemning om administrationens indstilling:

1.
Indstillingens punkt 1: at der igangsættes et 4-årigt pilotprojekt i Ramløse med start den 1. august 2017
For stemte V, C og O (4)
Undlod at stemme A, G og Ø (3)

Godkendt.

2.
Indstillingens punkt 2: at den konkrete udmøntning besluttes lokalt i Ramløse
For stemte alle

Godkendt.

3.
Indstillingens punkt 3 justeres til, at: At Ramløse 0-6. klasse får øget selvstændighed i projektperioden
For stemte alle

Godkendt.

4.
Indstillingens punkt 4 justeres til, at:. Der rekrutteres en skoleleder, som forventes at tiltræde pr. 1. august 2017.
For stemte alle

Godkendt.


Sager behandlet på lukket møde:
15 Ansættelse af skoleleder til Gilbjergskolen
Børneudvalget afgav sin anbefaling til behandling af sagen i Økominoudvalget

16 Ansættelse af skoleleder til Sankt Helene Skole
Børneudvalget afgav sin anbefaling til behandling af sagen i Økonomiudvalget


Mødet startet:
07:30 AM

Mødet hævet:
08:30 AM