Børneudvalget

Publiceret 06-02-2017

Mandag den 06-02-2017 kl. 16:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
7 1. Budgetopfølgning 2017 - Børneudvalget


Efterretningssager
8 Orientering om frokostmåltidsordning i daginstitutioner for perioden
1. aug. 2017 - 31. juli 2019

Medlemmer:

Trine Mette Egetved-Sørensen Sisse Krøll Willemoes
Birgit Roswall Nick Madsen
Michael Hemming Nielsen Ulla Dræbye
Jonna Hildur Præst  
   

Godkendelse af dagsorden:
Orientering om skoleleders fratræden

Orientering om status på BTU

Orientering rekruttering på SSP området. Der gives en orientering om organisering af SSP på det kommende møde


Fraværende:
Ulla Dræbye
Jonna Hildur Præst


Meddelelser:Åbne

7. 1. Budgetopfølgning 2017 - Børneudvalget
00.30S00 - 2016/41522

Sagsfremstilling
Budgetopfølgningen generelt
Børneudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet.

Administrationen ønsker med denne budgetopfølgning (forkortet BO) at præsentere Børneudvalget for opmærksomhedspunkter, der bør følges i de kommende BO'er.

Administrationen udarbejder 4 årlige budgetopfølgninger i 2017:
1. budgetopfølgning (BO1) forelægges på fagudvalgsmøder i februar
2. budgetopfølgning (BO2) forelægges på fagudvalgsmøder i april
3. budgetopfølgning (BO3) forelægges på fagudvalgsmøder i august
4. budgetopfølgning (BO4) forelægges på fagudvalgsmøder i november

Budgetopfølgning 1
Denne første budgetopfølgning er placeret så tidligt på året, at der ikke vil kunne tilvejebringes et kvalificeret bud på det forventede regnskab. Endelige regnskabstal for 2016 foreligger heller ikke ved udarbejdelsen af denne første budgetopfølgning.

Fokus i denne 1. budgetopfølgning er derfor:

 • At få fremhævet ændringer i vilkår i forhold til det, der indgår i årets budget (fx ændrede budgetforudsætninger eller ændret lovgivning og andet der medfører forventninger om et ændret fokus i året).
 • At få fremhævet særlige relevante udfordringer, der "bæres ind" i året fra det forgangne årSamlet vurdering for Børneudvalget
Administrationen rejser i denne budgetopfølgning en opmærksomhed på de væsentligste områder, hvor der på dette tidlige tidspunkt, vurderes at være en sandsynlighed for budgetafvigelser.

 • Opfølgning på handleplanen
  I forhold til budgetoverholdelsen er det specialiserede område fortsat udfordret af mange underretninger. Underretningerne er fortsat stigende, hvilket medfører et øget sagspres på myndighedsområdet. Der har inden for det sidste 1/2 år været en markant stigning i antallet af sager. Det forventes fortsat, at Fremskudt Socialfaglig Indsats (FSI) på sigt vil betyde færre underretninger samt at det tætte samspil med dagtilbud og skolerne vil sikre, at børn og unge med trivselsproblematikker tidligere kan opspores og få den rette hjælp. Derudover igangsættes nu en analyse af et udvalg af underretningerne. Den analyse skal sikre, at vi får et mere klart billede af hvad der underrettes om, hvilken læring vi kan uddrage af det og om kan der etableres arbejdsgange internt, der betyder, at vi kan undgå en underretning.

Der er en stigning i antallet af anbringelser specielt ift. unge og børn/unge med
psykiske lidelser. Antallet af tvangsanbringelser er fordoblet fra 2015 til 2016.Faktuelt blev 4 børn tvangsanbragt i 2014 og 2015. I 2016 blev 10 nye børn tvangsanbragt. Behovet for egnede boliger til unge, som kan anbringes på eget værelse i stedet for de
dyrere institutionsanbringelser er skrevet ind som en forudsætning ift. den økonomiske
handleplan. Det har ikke været muligt at skaffe disse boliger i det omfang, der er behov
for. Den boligstrategiske handleplan på velfærdsområdet forventes i løbet af 2017 at
kunne begynde at afhjælpe dette problem.

 • Ny privat daginstitution
  Der vil være øgede udgifter til private dagtilbud, blandt andet som følge af den nye private daginstitution (Bøgeskovgaard) der åbnede i november 2016. Dertil kommer at det vil medføre færre indtægter i forældrebetaling. Omvendt vil der være færre udgifter til kommunale dagtilbud. Der vil i de kommende budgetopfølgninger blive fulgt op på de økonomiske konsekvenser af den nye daginstitution.
 • Fritvalgsordning tandplejeområdet
  Fritvalgsordningen på tandplejeområde for børn og unge tilbagerulles med virkning fra 1. januar 2018 (jf. Finansloven for 2017). Hermed vil børn og unge fra 0-16 år kunne vælge at modtage det kommunale tandplejetilbud enten i den kommunale tandpleje eller i privat tandlægepraksis. De præcise økonomiske konsekvenser for kommunen er endnu ikke kendt.
 • Omsorgstandplejen
  Brugere af omsorgstandplejen kan med virkning fra 1. januar 2018 for første gang vælge at modtage omsorgstandplejetilbudet enten fra den kommunale tandpleje eller fra privat tandlægepraksis (jf. Finansloven for 2017). De præcise økonomiske konsekvenser for kommunen er endnu ikke kendt.


Der arbejdes kontinuerligt med disse områder og der vil ske en løbende opfølgning i de kommende budgetopfølgninger.


Omplaceringer

Omplaceringer mellem udvalg

Eksterne konsulenter og færre udvalg
I forbindelse med budgetaftalen 2017-2020 blev det vedtaget at reducere i udgifterne til eksterne konsulenter og politiske udvalg. Besparelsen blev placeret under Økonomiudvalget og skal udmøntes på de enkelte udvalg. Der søges overført 0,3 mio. kr. i 2017-2019 og 0,03 mio. kr. fra 2020 og frem fra Læring og undervisning og Stabs- og støttefunktioner til Puljer under Økonomiudvalget.

Gartnerudgifter
Som en del af besparelserne i budget 2017-2020 blev det besluttet at alle dagtilbud fremover skal indgå driftsaftale med Vej og Park omkring vedligehold af grønne arealer. Der søges flyttet 0,1 mio. kr. fra Læring og Undervisning til Grønne områder under Teknisk Udvalg, fra 2017 og frem.

Administration af selvejende institution
Den selvejende institution LM's børnehus har fra 2017 valgt at overgå til privat regnskabsfører. Det betyder at Børneudvalget skal udbetale et administrationstilskud og at kommunen ikke længere udfører denne opgave for institutionen. Budgettet til de såkaldte "flyvere" ligger under Center for HR og Arbejdsmiljø, men da opgaven ikke længere skal udføres der og igen bliver en udgift for Børneudvalget søges der flyttet 0,1 mio. kr. fra 2017 og frem til Læring og Undervisning fra Politiske udvalg og administration under Økonomiudvalget.

Flygtninge
Ved denne budgetopfølgning foreslås det at udmønte 1,8 mio. kr. til flere af Børneudvalgets rammer fra flygtningepuljen under Økonomiudvalget.

Omplaceringer indenfor udvalgets rammer

Omplacering af lønbudget efter flytning af lønsum til ØU
Fra 2017 er det besluttet at samle den administrative lønsum under ØU. Der søges omplacering indenfor Børneudvalgets rammer da budgettet primært blev flyttet fra Undersøgelse og socialfaglig indsats, men det afspejler ikke hvor budgettet reelt lå. Derfor søges der flyttet 24,3 mio. kr. i 2017 fra Stabs- og støttefunktioner. De 24,3 mio. kr. flyttes med 1,2 mio. kr. til Sundhed og forebyggelse og 23,1 mio. kr. til Undersøgelse og socialfaglig indsats. Fra 2018 og frem er ændringerne indarbejdet.


Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, LBK nr 769 af 09/06/2015


Økonomi
Bevillingsstrukturen i Gribskov Kommune er følgende:

 • Økonomiudvalget og Byrådet godkender omplaceringer mellem fagudvalg og tillægsbevillinger.
 • Fagudvalg bemyndiges til at godkende omplaceringer mellem rammer inden for eget udvalg.
 • Administrationen bemyndiges til at foretage ændringer mellem delrammer inden for samme ramme under forudsætning af, at de politisk fastsatte rammebetingelser overholdes.Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Børneudvalget:

 1. at godkende budgetopfølgning for Børneudvalgets område.
 2. at godkende omplaceringer mellem rammer indenfor Børneudvalgets område jf. nedenstående tabel.
  Ramme
  Omplace- ringer
  i kr.
  Undersøgelse og socialfaglig indsats
  23.113.000
  Sundhed og forebyggelse
  1.195.000
  Stabs- og støttefunktioner
  -24.308.000

Administrationen indstiller til Børneudvalget, at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet

 1. at godkende de foreslåede omplaceringer mellem udvalg og tillægsbevillinger jf. nedenstående tabel.
  Ramme
  Omplace- ringer
  i kr.
  Tillægsbe- villinger
  i kr.
  Unge
  134.000
  Læring og undervisning
  1.545.000
  Sundhed og forebyggelse
  -91.000
  Stabs- og støttefunktioner
  -80.000
 2. at godkende de foreslåede ændringer vedr. budgetoverslagsårene jf. nedenstående tabel.
  Ramme
  2018
  2019
  2020
  2021
  Læring og undervisning
  -339.000
  -339.000
  -49.000
  -49.000
Beslutning
1-4 anbefalet

Fraværende: Ulla Dræbye og Jonna Præst

Efterretningssager

8. Orientering om frokostmåltidsordning i daginstitutioner for perioden 1. aug. 2017 - 31. juli 2019
28.77P00 - 2016/42248

Sagsfremstilling
Introduktion
Børneudvalget får sagen til efterretning. Orienteringen gælder for perioden 1. aug. 2017 - 31. juli 2019.

Sagens baggrund
Folketinget vedtog den 4. juni 2010 "Lov om fleksibel frokostordning i daginstitutioner". Loven er obligatorisk for kommunen, det vil sige, at kommunen skal tilbyde ordningen.

Forældrebestyrelsen i den enkelte daginstitution og forældrene i institutioner med flere enheder kan fravælge den kommunale frokostmåltidsordning. Beslutningsprocesser om til- eller fravalg skal gennemføres mindst hvert andet år. Daginstitutionerne tog stilling til frokostordning i 2010, 2012, 2014 og sidst her 2016.

Sagens forhold
Administrationen har i 2016 taget kontakt til bestyrelserne for Gribskov Kommunes daginstitutioner.

Alle daginstitutioner har fravalgt ordningen
Tilbagemeldingerne fra alle bestyrelserne har været et fravalg af en kommunal frokostmåltidsordning.

Tre daginstitutioner - Børnehuset Bakketoppen, Bjørnegården, Sandslottet - fortsætter med frokostordning baseret på egen produktion. Gilbjerg Børnehuse har egen produktion i en del af enhederne.

Ti daginstitutioner - Helsinge Børnehuse, Gilbjerg Børnehuse, Græsted Børnehuse, LM´s Børnehus, Møllehusene, Ramløse Børnehus, Annisse Børnehus, Troldehøjen, Søborg Private Børnehave, Skovkanten, Esbønderup Børnehus - har fravalgt en kommunal frokostordning baseret på leverance udefra og/eller færdiganrettet mad.

De private daginstitutioner har også fravalgt ordningen
Supplerende kan det oplyses, at Børnehavet ved Havet, Børnegården i Blistrup, Bøgeskovgård og Gribskov Naturbørnehave (privatinstitutioner) også har fravalgt en kommunal frokostmåltidsordning.

Vurdering
Ingen daginstitutioner har tilvalgt en kommunal frokostmåltidsordning. Administrationen har derfor besluttet ikke at gå videre med at oprette en kommunal frokostmåltidsordning.

Lovgrundlag
LBK 748 af 20/6/2016 (Dagtilbudsloven) §§ 16a og 16b

Økonomi
Takster i 2017 for forældrebetaling i daginstitutioner uden frokostordning er pr. måned:

2.942 kr. i integrerede institutioner - børn under 3 år
1.674 kr. i integrerede institutioner - børn over 3 år

Betaling for frokostordninger i 2017 pr. måned:

Integrerede institutioner med egen produktion - lægges til den almindelige forældrebetaling: 510 kr.

Integrerede institutioner med ekstern produktion - lægges til den almindelige forældrebetaling: 570 kr.

Høring
Kommunes daginstitutioner er blevet spurgt om de havde behov for en kommunal frokostordning. Alle har fravalgt en kommunal frokostordning. Se bilag 1.

Bilag
Bilag 1: BØR 13-03-2017: Svar vedr. ønsker om frokostordninger 2017-19 Dok.nr. 2016/42248 001

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Børneudvalget

 1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning
Taget til efterretning

Fraværende: Ulla Dræbye og Jonna Præst


Mødet startet:
04:30 PM

Mødet hævet:
05:40 PM