Ældrerådet

Publiceret 23-10-2017

Mandag den 23-10-2017 kl. 09:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
23 Sundhedsberedskabsplan: Tids- og procesplan
27 Ældreråd - evaluering af vedtægt


Efterretningssager
24 Uanmeldt kommunalt tilsyn 2017
25 Nedbringelse af tomgangsperioder på plejecentrene
26 Plejeboliger - supplerende oplysninger om kapacitet

Medlemmer:

Torben Møgelhøj Else Hjortkilde
Jens C.H. Lauritzen Birthe Bille Hansen
Leif Dræbye Claus Sætter-Lassen
Annelise Torne Zinck  
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:

Meddelelser:Åbne

23. Sundhedsberedskabsplan: Tids- og procesplan
29.00G00 - 2017/27456

Sagsfremstilling

Ældrerådet får sagen til orientering. Sagen handler om tids- og procesplan for udarbejdelse af ny sundhedsberedskabsplan. Social - og Sundhedsudvalget behandler sagen på møde d. 7.11.2017. Sagen fremgår nedenfor.

Baggrund
Kommunerne skal ifølge gældende lovgivning have en sundhedsberedskabsplan. Gribskov Kommunes nuværende sundhedsberedskabsplan blev udarbejdet i 2009 og er en delplan til kommunens generelle beredskabsplan. Planen er løbende blevet ajourført. De lovgivningsmæssige krav til kommunale sundhedsberedskabsplaner er siden den oprindelige udarbejdelse ændret. Det betyder, at der er ændrede krav til form og indhold.

På den baggrund er det administrationens vurdering, at der er behov for en større revision af kommunens nuværende sundhedsberedskabsplan, og at den politiske behandling af dette ikke kan nås i denne valgperiode.

I denne dagsorden forelægges Social - og Sundhedsudvalget derfor en tids - og procesplan for udarbejdelse af ny sundhedsberedskabsplan, som kan politisk vedtages af den nye kommunalbestyrelse i første kvartal 2018.

Kort om Sundhedsberedskabsplan
En kommunal sundhedsberedskabsplan skal sikre, at kommunen kan varetage de vigtigste normale ansvarsområder og opgaver i beredskabssituationer. Det kan eksempelvis være ved ekstremt vejr, udbrud af en smitsom sygdom eller lignende. Sundhedsberedskabsplanen skal tage afsæt i nationale sikkerheds- og beredskabsmæssige vurderinger samt en lokalt foretaget risikovurdering. Planen skal beskrive kommunens opgaveløsning indenfor bl.a.:

 • Aktivering og drift af kommunens sundhedsberedskab
 • Håndtering af information om krisen
 • Koordination af konkrete handlinger og ressourcer
 • Krisekommunikation
 • Den operative indsats ift. konkrete indsatsområder som fx ekstraordinært udskrevne patienter, massevaccination mv.


Sundhedsberedskabsplanen skal godkendes politisk af kommunalbestyrelsen en gang i hver valgperiode. Inden den politiske behandling skal planen sendes i høring hos Sundhedsstyrelsen, Region Hovedstaden og de omkringliggende nabokommuner. Den forventede høringsperiode er minimum fire uger.

Tids- og procesplan:
Nedenfor er administrationens forslag til en tids -og procesplan skitseret.

Tidspunkt Beslutning og høring Aktivitet
Oktober-november Tids- og procesplan sendes i høring hos ÆR.

SSU træffer beslutning om tid- og procesplan
Administrationen udarbejder udkast til ny Sundhedsberedskabsplan for Gribskov Kommune.
December Der indhentes rådgivning fra Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsberedskabsplan sendes i høring hos Region Hovedstaden og nabokommuner.
Administrationen indarbejder eventuelle kommentarer fra Sundhedsstyrelsen samt høringssvar fra region hovedstaden og nabokommunerne.
1. Kvartal 2018 Sundhedsberedskabsplan sendes i høring hos ÆR

SSU sender anbefaling til Økonomiudvalg og Byråd, som træffer beslutning om Sundhedsberedskabsplan
 
Lovgrundlag
Sundhedsloven: LBK nr. 1188 af 24/09/2016 §169 og §210
Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet: BEK nr. 971 af 28/06/2016

Økonomi
-

Høring
Sundhedsberedskabsplanen skal, inden den behandles i kommunalbestyrelsen, sendes i høring hos:

 • Sundhedsstyrelsen
 • Region Hovedstaden
 • De omkringliggende nabokommuner.


Derudover sendes sundhedsberedskabsplanen i høring hos Ældrerådet I Gribskov Kommune.

Bilag
-

Administrationens indstilling Administrationen indstiller til Ældrerådet at;

 1. tage ovenstående orientering til efterretning

  Beslutning

Ældrerådet tager tidsplanen til efterretning.
27. Ældreråd - evaluering af vedtægt
27.69.40A00 - 2017/30311

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Ældrerådet med henblik på, at Ældrerådet kan afgive udtalelse til Social- og Sundhedsudvalget og Byrådet om ændring af vedtægt for Ældrerådet

Baggrund
Det fremgår af ældrerådets vedtægt, at vedtægten skal evalueres ét år inden valgperioden udløber. Ældrerådet vedtægt er sidste gang blevet evalueret på Byrådets møde d. 22. juni 2009.

Vedtægtsændringer
Forslag til vedtægtsændringer fremgår af bilag 1. Ændringsforslag/tilføjelser fremgår med rødt i vedtægtsudkastet.

Kort oversigt over ændringerne:

§ 2: Sproglige ændringer.

§ 3: Nyt stk. 3. Understreger de gensidige pligt til inddragelse og dialog.

§ 4 og § 5: Nye bestemmelser om møder, beslutningsdygtighed og samarbejde mellem administrationen, kommunens politiske udvalg og Ældrerådet . Indarbejder gældende samarbejdsaftale mellem Byrådet og Ældrerådet i vedtægten. Hvis bestemmelsen vedtages vil samarbejdsaftalen bortfalde. Præcisering af, at mødedagsordener og referater fremsendes pr. e-mail.

§ 6: Ændring af skæringsdag for valgret og valgbarhed til valgdagen i stedet for funktionsperiodens påbegyndelse. Ændringen sikrer overensstemmelse med retssikkerhedslovens § 32.

§ 8: Ændring af regnskabsførende. I dag er det allerede således, at Ældrerådets konto og dermed også regnskabet føres af kommunen.

Lovgrundlag
LBK nr. 1096-2017 om retssikkerhed og administration på det sociale område § 31

Økonomi
-

Bilag
Udkast til ændring af Vedtægt for Ældrerådet i Gribskov Kommune.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Ældrerådet, at

 1. Ældrerådet afgiver bemærkninger, herunder eventuelle ændringsforslag, til vedtægtsudkastet.

  Beslutning

§ 5, stk.4 ændres til: Der afholdes dialogmøde mellem Social-og Sundhedsudvalget og Ældrerådet én gang i kvartalet .

Efterretningssager

24. Uanmeldt kommunalt tilsyn 2017
29.00G00 - 2017/09918

Sagsfremstilling

Ældrerådet behandler sagen med henblik på at tage orienteringen om de
kommunale tilsyn til efterretning.

I perioden august - september 2017 er der gennemført uanmeldte tilsyn på alle plejecentre, det midlertidige center og hos samtlige leverandører af praktisk hjælp, personlig pleje og hjemmesygepleje til borgere i eget hjem udenfor plejecentrene i Gribskov Kommune.
For hvert tilsyn er der udarbejdet en tilsynsrapport, der beskriver, hvordan opgaverne varetages hos den enkelte leverandør.

I dette dagsordenspunkt præsenteres udvalget for de vurderinger og anbefalinger, der er beskrevet i rapporterne. Udvalget orienteres ligeledes om de tiltag, der er iværksat af administrationen på baggrund af tilsynene. Alle tilsynsrapporterne er vedhæftet som bilag.

Tilsynsrapporterne vedrørende plejecentrene har været i høring hos de specifikke Centerråd, mens Ældrerådet har haft alle rapporter til høring. Alle høringssvar fremgår under punktet "Høring".

Om det uanmeldte kommunale tilsyn
Tilsynet er en del af den kvalitets- og tilsynspolitik, som blev godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 22. februar 2012, og som fremgår af kommunens servicebeskrivelse på området.
Det uanmeldte tilsyn skal sikre, at den hjælp, den enkelte borger modtager, er i overensstemmelse med de ydelser, der er visiteret til efter de gældende standarder og lovgivning, samt at borgerens aktuelle behov varetages. Herudover skal tilsynene bidrage til at skabe læring og udvikling hos den enkelte leverandør.

I 2017 er tilsynene igen gennemført af firmaet BDO Kommunernes Revision, der er en privat leverandør af rådgivning til de danske kommuner, herunder tilsyn på ældreområdet og socialområdet.

Tilsynene på plejecentrene er gennemført som et helhedstilsyn, hvor der samlet set sker en afdækning af plejecentres arbejde med at skabe livskvalitet for beboerene, et indblik i forholdene hen over døgnet og en forståelse af arbejdet med den faglige dokumentation mv.

Tilsynet i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen er gennemført som et individorienteret tilsyn, hvor tilsynet på baggrund af temaer, mål og indikatorer i kvalitetsstandarder og den rehabiliterende og aktiverende tilgang undersøger eksempelvis dokumentation, døgnrytmeplan og medinddragelse af den enkelte borger.

Tilsynet på det midlertidige center er ligeledes gennemført som et individorienteret tilsyn. Tilsynet tager udgangspunkt i den enkelte borger og undersøger, hvordan de afgørelser, som er truffet om hjælp til den enkelte, omsættes til praksis.

Tilsynets vurdering
Tilsynene munder ud i de her præsenterede tilsynsrapporter, hvor tilsynets
samlede vurderinger og anbefalinger beskrives.

BDO har benyttet nedenstående skala til at give en samlet vurdering af de enkelte leverandører:

1. Ingen, få, eller mindre væsentlige mangler
2. Få mangler, som relativt nemt vil kunne afhjælpes ved en målrettet indsats
3. En del og/eller væsentlige mangler, som vil kræve en bevidst og målrettet indsats for at kunne afhjælpes.
4. En del og/eller væsentlige mangler med betydning for patientsikkerheden, som vil kræve en bevidst og målrettet indsats for at kunne afhjælpes.
5. Væsentlig kritik. Der er fare for patientsikkerheden i en sådan grad, at det er nødvendigt omgående at gribe ind.Samlet vurdering
I skemaet nedenfor ses en oversigt over det enkelte tilsyns samlede vurdering på baggrund af ovenstående skala.

2016 2017
Bakkebo
1
1
Dagmarsminde
2
2
Ellen Marie Hjemmet
1
1
Helsingegården
2
2
Skovsminde
2
1
Trongården
2
2
Udsigten
2
2
Toftebo
2
2
Attendo Gilleleje
3
3
Attendo Helsinge
3
3
Attendo Græsted
3
3
BM Pleje
1
1
Helt Rent
2
2


Center for Social og Sundhed kan som opfølgning på tilsynet iværksætte forskellige initiativer,
herunder eventuel brug af påbudsprocedure, afhængigt af tilsynets anbefalinger til de enkelte leverandører.

Nedenfor er kort beskrevet tilsynets konklusioner og anbefalinger, administrationens vurdering samt de tiltag, der måtte være iværksat på baggrund af tilsynet. De nærmere detaljer fremgår af de enkelte tilsynsrapporter.

Tilsyn på Bakkebo
Der har den 14. august 2017 været gennemført tilsyn på Bakkebo.

Tilsynets samlede vurdering og anbefalinger:
Tilsynets samlede vurdering er, at centret har ingen, få, eller mindre væsentlige mangler.

Administrationens vurdering af tilsynet
Center for Social og Sundhed vurderer, at tilsynsrapporten ikke giver anledning til yderligere opfølgning.


Tilsyn på Dagmarsminde
Der har den 11. august 2017 været gennemført tilsyn på Bakkebo.

Tilsynets samlede vurdering og anbefalinger:
Tilsynets samlede vurdering er, at centret har

 • få mangler, som relativt nemt vil kunne afhjælpes ved en målrettet indsats.


Administrationens vurdering af tilsynet
Center for Social og Sundhed vurderer, at tilsynsrapporten beskriver, at daglig praksis og
udmøntning af hjælp er tilfredsstillende.
Center for Social og Sundhed følger op ved at indhente Dagmarsmindes handleplan på gennemførelsen af tilsynets anbefalinger.


Tilsyn på Ellen Mariehjemmet
Der har den 21. august 2017 været gennemført tilsyn på Ellen Mariehjemmet.

Tilsynets samlede vurdering og anbefalinger:
Tilsynets samlede vurdering er, at centret har

 • ingen, få, eller mindre væsentlige mangler.


Administrationens vurdering af tilsynet
Center for Social og Sundhed vurderer, at tilsynsrapporten ikke giver anledning til yderligere opfølgning.


Tilsyn på Helsingegården
Der har den 24. august 2017 været gennemført tilsyn på Helsingegården.

Tilsynets samlede vurdering og anbefalinger:
Tilsynets samlede vurdering er, at centret har

 • få mangler, som relativt nemt vil kunne afhjælpes ved en målrettet indsats.


Administrationens vurdering af tilsynet.
Center for Social og Sundhed vurderer, at tilsynsrapporten beskriver, at daglig praksis og udmøntning af bevilget hjælp er tilfredsstillende.
Center for Social og Sundhed følger op ved at indhente Helsingegårdens handleplan på gennemførelsen af tilsynets anbefalinger. Handleplanen drøftes og følges op på driftmøder ift., om ovenstående anbefalinger er implementeret.


Tilsyn på Skovsminde
Der har den 7. august 2017 været gennemført tilsyn på Skovsminde plejecenter.

Tilsynets samlede vurdering og anbefalinger:
Tilsynets samlede vurdering er, at centret har

 • ingen, få, eller mindre væsentlige mangler.


Administrationens vurdering af tilsynet
Center for Social og Sundhed vurderer, at tilsynsrapporten ikke giver anledning til yderligere opfølgning..


Tilsyn på Trongården
Der har den 10. august 2017 været gennemført tilsyn på Trongården.

Tilsynets samlede vurdering og anbefalinger:
Tilsynets samlede vurdering er, at centret har

 • få mangler, som relativt nemt vil kunne afhjælpes ved en målrettet indsats.


Administrationens vurdering af tilsynet.
Center for Social og Sundhed vurderer, at tilsynsrapporten beskriver, at daglig praksis og udmøntning af bevilget hjælp er tilfredsstillende.
Center for Social og Sundhed følger op ved at indhente Trongårdens handleplan på gennemførelsen af tilsynets anbefalinger. Handleplanen følges op på driftmøder ift., om ovenstående anbefalinger er implementeret.


Tilsyn på Udsigten
Der har den 24. august 2017 været gennemført tilsyn på Udsigten.

Tilsynets samlede vurdering og anbefalinger:
Tilsynets samlede vurdering er, at centret har

 • få mangler, som relativt nemt vil kunne afhjælpes ved en målrettet indsats.


Administrationens vurdering af tilsynet.
Center for Social og Sundhed vurderer, at tilsynsrapporten beskriver, at daglig praksis og
udmøntning af bevilget hjælp er tilfredsstillende.
Center for Social og Sundhed følger op ved at indhente Udsigtens handleplan på gennemførelsen af tilsynets anbefalinger. Handleplanen følges op på driftmøder ift., om ovenstående anbefalinger er implementeret.


 • Tilsyn på Toftebo
  Der har den 5. september 2017 været gennemført tilsyn på Toftebo.

  Tilsynets samlede vurdering og anbefalinger:
  Tilsynets samlede vurdering er, at centret har
  • få mangler, som relativt nemt vil kunne afhjælpes ved en målrettet indsats.

  Administrationens vurdering af tilsynet.
  Center for Social og Sundhed vurderer, at tilsynsrapporten beskriver, at daglig praksis og
  udmøntning af bevilget hjælp er tilfredsstillende.
  Center for Social og Sundhed følger op ved at indhente Toftebos handleplan på gennemførelsen af tilsynets anbefalinger. Handleplanen følges op på driftmøder ift., om ovenstående anbefalinger er implementeret.

 • Tilsyn hos Attendo
  Der har den 15, 17 og 24. august været gennemført tilsyn i Attendos 3 hjemmeplejegrupper; Gilleleje, Helsinge og Græsted.
  Tilsynet har vurderet og givet anbefalinger på den enkelte hjemmeplejegruppe.

  Alle 3 hjemmeplejegrupper har dog fået den samme samlede vurdering;
  • en del og/eller væsentlige mangler, som vil kræve en bevidst og målrettet indsats for at kunne afhjælpes.

  Administrationens vurdering af tilsynet
  Center for Social og Sundhed finder, at tilsynsrapporten på hjemmesygeplejeområdet påviser væsentlige fejl.
  Center for Social og Sundhed vurderer, at de konstaterede fejl og mangler er særligt alvorlige, idet de har risiko for borgerne. Fejlene omhandler grundlæggende sygeplejefaglige indsatser med fare for, at borgerne får forkert medicin, at der ikke er tilstrækkelig viden om borgernes sygdomme og hvilke opgaver og observationer, der skal udføres, samt at det er personale, der ikke har de rette kompetencer, som opgaverne videredelegeres til.

  Center for Social og Sundhed vurderer endvidere, at kommunen har behov for at blive betrygget i, at der er iværksat de nødvendige handlinger, og at der følges op på disse for at genoprette de fejl og mangler, der er fundet.
  Center for Social og Sundhed har på den baggrund tildelt Attendo et rødt påbud.


  Tilsyn hos BM Pleje
  Der har den 29. september 2017 været gennemført tilsyn hos BM Pleje.

  Tilsynets samlede vurdering og anbefalinger:
  Tilsynets samlede vurdering er, at centret har
  • ingen, få, eller mindre væsentlige mangler.

  Administrationens vurdering af tilsynet
  Center for Social og Sundhed vurderer, at tilsynsrapporten ikke giver anledning til yderligere opfølgning.

 • Tilsyn hos Helt Rent Hjemmeservice.
  Der har den 29. august 2017 været gennemført tilsyn hos Helt Rent Hjemmeservice.

  Tilsynets samlede vurdering og anbefalinger:
  Tilsynets samlede vurdering er, at Helt Rent Hjemmeservice har
  • få mangler, som relativt nemt vil kunne afhjælpes ved en målrettet indsats.

  Administrationens vurdering af tilsynet.
  Center for Social og Sundhed vurderer, at tilsynsrapporten beskriver, at daglig praksis og udmøntning af bevilget hjælp er tilfredsstillende.
  Der vil ske opfølgning på driftsmøder, ift. om ovenstående anbefalinger er implementeret.


  Samlet vurdering.
  Samlet set er resultaterne på samme fine niveau som sidste år. Der er ligeledes sket en forbedring hos Skovsminde fra få mangler som relativt nemt vil kunne afhjælpes ved en målrettet indsats til Ingen, få, eller mindre væsentlige mangler.
  Der i mod er der hos Attendo ikke sket de forventede fremskridt på hjemmesygeplejeområdet.  Lovgrundlag
  Sundheds- og Forebyggelsesministeriets bekendtgørelse nr. 1601 af 21/12/2007
  Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 102 af 11/12/2006
  Bekendtgørelse om af lov om retsikkerhed og administration på det sociale område nr. 1019 af 23/09/2014 §§ 15 og 16
  Bekendtgørelse af lov om social service §§ 151 og 151c


  Høring

  Modtagne høringssvar fra Centerrådene;

  Bakkebo;
  Vedr. Uanmeldt helhedssyn august 2017 på Bakkebo omsorgscenter.
  Centerrådet modtog rapporten tirsdag d. 3. oktober og kunne derfor ikke nå at læse svare inden fredag morgen d. 6.
  Centerrådet har nu læst rapporten, og det glæder os at Bakkebo endnu engang får en fin vurdering.

  Ellen Marie Hjemmet;
  Jeg har nu gennemlæst tilsynsrapporten og kan som brugerpårørenderådsrepræsentant (!) kun tilslutte mig den meget fine rapport.
  Du og dine medarbejdere har fuldt ud fortjent det, for det store arbejde I lægger for dagen.

  Helsingegården;
  Jeg vil foreslå, at vi læser denne tilsynsrapport med den gode karakter 2, med gode øjne. Personligt vil jeg udtrykke ros til Centerledelsen og PG ledelsen. Jeg vil på baggrund af vores gode oplevelser tidligere foreslå, at vi forholder os til de handleplaner, der udarbejdes i relation til rapporten. Vi kan så få dem forelagt og gennemgået på det møde, jeg er ved at planlægge ultimo oktober.

  Trongården;
  Centerrådet på Trongården beklager, at de ikke er klar med deres svar.
  De har ikke haft mulighed for at træde sammen, da en del medlemmerne har været og er på ferie i udlandet.
  De vil forsøge at være klar med et svar til 01.11.17.

  Udsigten;
  Rapporten for Udsigten ser fin ud.
  Centerrådet er opmærksom på, at Udsigten arbejder videre med de anbefalinger, der er nævnt i rapporten.  Bilag
  Læsevejledning: Læs primært "Tilsynets samlede vurdering" og "Tilsynets anbefalinger" i rapporterne. Det øvrige indhold i rapporterne er datamateriale, som ligger til grund for de nævnte to punkter. Interesserede kan læse hele tilsynsrapporterne.

  Tilsynsrapporter fra plejecentrene.
  1. Bilag til SSU den 07.11.2017: Tilsynsrapport for Bakkebo Omsorgscenter 2017 (dok. id 2017/09918 027)
  2. Bilag til SSU den 07.11.2017: Tilsynsrapport for Dagmarsminde Plejehjem 2017 (dok. id 2017/09918 036)
  3. Bilag til SSU den 07.11.2017: Tilsynsrapport for Ellen Marie Hjemmet 2017 (dok. id 2017/09918 035)
  4. Bilag til SSU den 07.11.2017: Tilsynsrapport for Helsingegården 2017 (dok. id 2017/09918 032)
  5. Bilag til SSU den 07.11.2017: Tilsynsrapport for Skovsminde Plejecenter 2017 (dok. id 2017/09918 028)
  6. Bilag til SSU den 07.11.2017: Tilsynsrapport for Trongården Plejecenter 2017 (dok. id 2017/09918 037)
  7. Bilag til SSU den 07.11.2017: Tilsynsrapport for Udsigten Plejecenter 2017 (dok. id 2017/09918 029)
  8. Bilag til SSU den 07.11.2017: Tilsynsrapport for Center for midlertidigt ophold Toftebo 2017 (dok. id 2017/09918 030)
  9. Bilag til SSU den 07.11.2017: Tilsynsrapport for Attendo hjemmepleje og hjemmesygepleje 2017 (dok. id 2017/09918 039)
  10. Bilag til SSU den 07.11.2017: Tilsynsrapport for BM Pleje 2017 (dok. id 2017/09918 033)
  11. Bilag til SSU den 07.11.2017: Tilsynsrapport for Helt Rent 2017 (dok. id 2017/09918 034)


  12. Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Ældrerådet, at:
  1. tage orienteringen om de kommunale tilsyn til efterretning

   Beslutning
  Gennem flere år har Ældrerådet gentagne gange peget på, at Attendo ikke levede op til sine forpligtelser. Hver gang Ældrerådet har omtalt uheldige sager, har politikerne forlangt dokumentation, hvilket Ældrerådet af hensyn til de pågældende borgere ikke har kunnet efterkomme.
  Flertallet i byrådet har ikke ønsket at tage Ældrerådets kritik i forbindelse med tilsynene alvorligt, og der er derfor ikke taget den nødvendige aktion over for leverandøren.

  Nu er det med to røde kort uomtvisteligt dokumenteret, at Attendo har svigtet groft.

  Ældrerådet finder det derfor helt afgørende, at der omgående udarbejdes og offentliggøres en handlingsplan, der kan sikre pleje og omsorg på betryggende og kvalificeret vis. Alle borgere er utrygge i den nuværende situation.
  25. Nedbringelse af tomgangsperioder på plejecentrene
  82.00G00 - 2017/29678

  Sagsfremstilling
  Introduktion
  Social- og Sundhedsudvalget får sagen til orientering.

  Sagen handler om administrationens arbejde for at nedbringe tomgangsperioden på plejecentrene. Tomgangsperioden er perioden fra fraflytning/dødsfald til en ny beboer er flyttet ind.

  Administrationen har på baggrund af dialog med boligselskaberne, Boligkontoret Danmark, plejeleverandørerne og visitatorerne udarbejdet en ny procedure for ud- og indflytning på plejecentrene, samt en pjece, som udleveres til borgere, der er visiteret til plejecenterbolig.

  Overblik over tidligere behandlinger
  Social- og Sundhedsudvalget er på mødet d. 19. maj 2010 orienteret om brug af rydningserklæringer. Rydningserklæringen er udarbejdet administrativt i 2008 og er vedlagt den statslige vejledning fra 2012 til kommuner om deponering og rydning af indbo efter afdød plejehjemsbeboer.

  Social- og Sundhedsudvalget har på mødet d. 15. august 2017 besluttet, at administrationen skal arbejde for at nedbringe tomgangsperioden på plejecentrene i dialog med boligselskaberne og plejeleverandørerne.

  Baggrund
  Plejeboliganalysen 2017, der blev fremlagt på Social- og Sundhedsudvalgets møde d. 15. august 2017, viser, at ventelisten til plejecenterboliger vil være voksende frem til 2019. Indtil da må det ventes, at kommunen i perioder vil kunne få svært ved leve op til garantiforpligtelsen til at stille en permanent plejecenterbolig til rådighed inden for to måneder til de borgere, der har ønsket at stå på den generelle venteliste.

  Beregninger har vist, at den gennemsnitlige tomgangsperiode på de fem plejecentre var syv uger (50 dage) i såvel 2015 som i 2016.

  Administrationen vil i samarbejde med plejeleverandørerne, boligselskaberne og Boligkontoret Danmark søge at nedbringe tomgangsperioderne i forbindelse med indflytning af ny borger.

  Når den gennemsnitlige tomgangsperiode er nedbragt til under halvdelen af det nuværende niveau, vil det svare til en udvidelse af plejeboligkapaciteten med 5-6 boliger. Hvis den gennemsnitlige tomgangsperiode nedbringes yderligere til 2-2,5 uger, vil det svare til en udvidelse af kapaciteten med 7-8 boliger. Hermed vil nedbringelse af tomgangsperioden bidrage til at mindske risikoen for, at kommunen ikke vil kunne leve op til garantiforpligtelsen.

  Administrationens afdækning af handlemuligheder
  Administrationen har indledningsvist drøftet mulighederne for at nedbringe tomgangsperioderne dels på styringsdialogmøderne med boligselskaberne og dels på et dialogmøde med Boligkontoret Danmark, der administrerer de kommunalt ejede plejecentre.

  Efterfølgende har administrationen indsamlet erfaringer fra andre kommuner, særligt fra Fredensborg og Halsnæs Kommuner, hvor den gennemsnitlige tomgangsperiode er under 3 uger. De gode greb derfra er blevet præsenteret på nye møder med boligselskaberne og Boligkontoret Danmark, samt på en workshop med plejeleverandørerne.

  Det har vist sig, at den forholdsvis lange tomgangsperiode i Gribskov Kommune er et resultat af mange små forsinkelser i processen snarere end en enkelt flaskehals.

  Alle parter har udtrykt stor vilje for at nedbringe tomgangsperioden. Nedenfor beskrives hovedelementerne i de fremtidige bestræbelser på at nedbringe tomgangsperioderne på plejecentrene.

  Advisering ved dødsfald
  Alle parter skal adviseres straks ved dødsfald. Således kan boligvisitationsudvalget tage boligen med på næstkommende møde og boligselskabet kan planlægge istandsættelse og forberede lejekontrakt til den næste borger.

  Plejecenteret indleder en "håndholdt" kontakt til de pårørende, da de ofte allerede har etableret en god relation til dem i løbet af borgerens ophold på plejecentret. De opfordrer og hjælper de pårørende til hurtigt at opsige boligen og få planlagt tømning af boligen og aftalt eventuel medvirken ved fraflytningssynet med boligselskabet eller boligkontoret.

  Tømning af boligen
  Plejecenteret opfordrer de pårørende til at tømme boligen hurtigst muligt. De henviser blandt andet til, at der står andre borgere på venteliste og mangler boligen.

  I ganske få tilfælde er der ikke pårørende. For at undgå at disse tilfælde giver meget lange tomgangsperioder, har administrationen forberedt, at et lokalt flyttefirma kan kontaktes. Flyttefirmaet kan afhente og opmagasinere indboet, indtil boet frigives af skifteretten. Administrationen vurderer, at udgiften vil være betragtelig mindre end omkostningerne ved ikke at leve op til ventelistens garantiforpligtelse.

  Istandsættelse og visitation af næste borger
  Fordi både boligselskabet eller Boligkontoret Danmark og Boligvisitationsudvalget er adviseret allerede ved dødsfaldet, har de mulighed for at planlægge deres opgaver i forbindelse med klargøring af boligen til næste borger. Formelt set har boligselskaberne/boligkontoret 14 dage til at istandsætte lejemålet, men begge parter vil bestræbe sig på at gøre lejemålet indflytningsklart hurtigst muligt.

  Ny procedure
  Administrationen har i samarbejde med de involverede aktører udarbejdet en ny overordnet procedure for ud- og indflytning på plejecentrene, hvor alle parter får kendskab til hinandens opgaver. For at nedbringe tomgangsperioden på plejecentrene, lægger proceduren op til følgende:
   • Plejecenter, pårørende, boligvisitation, visitation og boligselskabet/boligkontoret orienteres straks om dødsfald.
   • Boligen skal tømmes umiddelbart efter begravelse og senest en uge efter dødsfald.
   • Fraflytningssyn skal om muligt varetages i forbindelse med tømning af bolig, hvis de pårørende ønsker at deltaget i synet.
   • Boligen skal som udgangspunkt være istandsat og klar til en ny beboer inden for en uge efter fraflytningssynet.
   • Borger skal flytte ind senest 1 dag efter overtagelsesdato, uanset om borger kommer fra en midlertidig plads eller fra eget hjem.

  Når ovenstående er fuldt implementeret, vurderer administrationen, at der vil gå to til tre uger fra dødsfald til boligen er klar til en ny beboer - i lighed med situationen i de to nabokommuner, der har indgået i afdækningsfasen.

  Derudover har administrationen udarbejdet en pjece, der skal udleveres af boligvisitationen, når en borger er visiteret til en plejecenterbolig. Pjecen er vedlagt som bilag. Pjecen skal forberede borger (og pårørende), så borgeren gerne skulle være i stand til at agere hurtigt, når Boligvisitationsudvalget tilbyder en ledig bolig.

  Slutteligt har administrationen kontaktet skifteretten i Helsingør med henblik på at træffe aftale om, at skifteretten skal sanktionere kommunens generelle beskrivelse af fremgangsmåden, særligt i de tilfælde, hvor bohavet opbevares.

  Administrationens vurdering
  Virkningen af de forskellige tiltag indtræder gradvist, bl.a. fordi nogle af tiltagene først kan iværksættes i de tilfælde, hvor borger og pårørende er informeret om fremgangsmåden allerede ved indflytningen.

  I forbindelse med indfasningen af initiativerne og det hurtigere flow kan nogle pårørende måske føle sig unødigt pressede, men erfaringerne fra nabokommunerne viser, at der opstår færre og færre sådanne reaktioner, når procedurerne først er fuldt indfasede.

  Administrationen vil følge op på, om den forventede effekt er opnået og forberede en orientering til Social- og Sundhedsudvalget i foråret 2018 i forbindelse med Boligstrategisk Handleplan 2018 .

  Lovgrundlag
  VEJ nr 9396 af 08/08/2012: Vejledning til kommuner om deponering og rydning af indbo efter afdød plejehjemsbeboer.

  Økonomi
  I de tilfælde hvor bohavet opbevares, indtil det frigives af skifteretten, skal udgiften dækkes af boet. Er der ikke midler i boet, skal kommunen dække udgiften. Det kan dog hurtigt svare sig, da en rundringning til lokale flyttefirmaer har vist, at omkostningerne til at flytte og opmagasinere bohavet vil være betydeligt lavere end kommunens udgift til borgere på venteliste.

  Selve flytningen forventes at koste omkring 5.000 kr, hertil kommer opmagasinering, der koster 3-700 kr pr måned, alt efter hvor meget, der opmagasineres.

  Høring
  Ældrerådet behandler sagen på sit møde d. 23. november 2017.

  Bilag
  Bilag 1 ÆR 23-10-17 Når du flytter på plejecenter

  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Ældrerådet
  1. at tage orienteringen til efterretning
  2. at tage pjecen til efterretning.

   Beslutning
  Ældrerådet tager redegørelsen til efterretning.
  26. Plejeboliger - supplerende oplysninger om kapacitet
  82.00G00 - 2017/09575

  Sagsfremstilling
  Social- og Sundhedsudvalget får i sagen belyst en række forhold, som Ældrerådet har anmodet om at få belyst i tilknytning til plejeboliganalysen.

  Baggrund
  Social - og Sundhedsudvalget behandlede Plejeboliganalyse 2017 på sit møde den 15. august 2017. Plejeboliganalyse 2017 er en analyse af kapaciteten på kommunens plejecentre. Analysen omfatter både de permanente plejeboliger og de midlertidige pladser.

  Ældrerådet havde Plejeboliganalyse 2017 i høring og stillede fire supplerende spørgsmål hertil. Spørgsmålene blev besvaret mundtligt på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 15. august 2017. Udvalget bad om, at svarene fremlægges i en sag til dette møde.Spørgsmålene og svarene er gengivet nedenfor.

  1: Udbygningsmuligheder på de enkelte plejecentre
  De bedste udvidelsesmuligheder findes ved Skovminde og i nogen grad ved Bakkebo. Her er restrummeligheden, dvs. de udbygningsmuligheder, der er inden for rammerne af den maksimale bebyggelsesprocent, til stede.

  Det skønnes, at restrummeligheden ved de to centre gør det muligt at udvide centrene op til en mere optimal driftstørrelse på ca. 80 pladser. Dette muliggør gradvis indfasning af kapacitet.

  På de øvrige plejecentre er der ingen restrummelighed.

  2: Opdateret venteliste på de enkelte plejecentre
  I Plejeboliganalysen 2017 oplyses det, at det samlede antal visiterede personer på venteliste til en plejebolig var 61 personer i juli måned 2017. Heraf var 13 borgere på garantiventeliste.

  Fordelingen af de 61 personer på den specifikke venteliste fordelt på centre fremgår af tabellen nedenfor.

  Tabel 1: Antal personer på venteliste, fordelt på plejecentre, juli 2017
  Plejecenter Antal personer
  Udsigten
  2
  Bakkebo
  21
  Skovsminde
  17
  Helsingegården
  22
  Trongården
  5
  Anm.: Samme borger kan godt ønske flere centre.

  3: Befolkningsudvikling i lokalområderne, udfra den gennemsnitlige alder for hvornår en person kommer på plejehjem

  I 1. kvartal 2017 var gennemsnitsalderen for de borgere, der flyttede på plejecenter 84,5 år.

  Sammenlignes denne gennemsnitsalder på ca. 85 år med aldersfordelingen i kommunens delområder (sogne), tegner der sig følgende billede, jf. tabel 2.

  Tabel 2: Andelen af ældre over 85 år i kommunens delområder, 1. januar 2017
  Delområde Ældre over 85 år, i procent af samtlige beboere i delområdet
  Blistrup
  2,4 %
  Vejby
  2,2 %
  Tibirke
  1,9 %
  Ramløse
  1,1 %
  Annisse
  0,7 %
  Esbønderup
  0,8 %
  Søborg
  1,0 %
  Gilleleje
  3,3 %
  Græsted
  1,6 %
  Mårum
  1,2 %
  Helsinge
  2,8 %
  Valby
  1,4 %
  Villingerød
  2,5 %

  Opgørelsen viser, at den største andel af ældre over 85 år findes i Gilleleje og Helsinge.

  Tabellen er beregnet på baggrund af oplysninger, hvor der ikke skelnes mellem plejecenterbeboere og beboere, der bor i eget hjem. Andelen afspejler derfor i nogen grad placeringen af kommunens plejecentre.

  4: Overslag over andelen af demente borgere på plejecentre
  Center for Social og Sundhed oplyser, at der ikke opgøres på diagnoseniveau, når det gælder demens med henvisning til, at demens er en kompleks diagnose med en flere gradbøjninger. En egentlig opgørelse vil således kræve en afdækning af hver enkel borger på sagsniveau. Et overslag kan eventuel ske med afsæt i opgørelse over tyngde i tildeling af ydelsespakker.

  Høring
  Sagen behandles af Ældrerådet på møde den 23. oktober 2017.

  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Ældrerådet
  1. at tage orienteringen til efterretning

   Beslutning
  Analysen viser, at der er brug for udbygning på Skovsminde og på Bakkebo, samt i Helsingeområdet. Der er behov for at udnytte de eksisterende muligheder, uanset om der også etableres private Plejehjemspladser.


  Mødet startet:
  09:00 AM

  Mødet hævet:
  01:00 PM