Ældrerådet

Publiceret 04-09-2017

Mandag den 04-09-2017 kl. 09:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
16 Høring: Sundhedspolitik 2017
17 Værdighedspulje 2018
18 Tilsynspolitik - tids- og aktivitetsplan
19 Vedtægt for Centerråd - ændring af tegningsregler


Efterretningssager
20 Evaluering af Sommerudflugt for visiterede ældre
21 Hjemmesygeplejen i Gribskov
22 Ældreboligkapacitet

Medlemmer:

Torben Møgelhøj Else Hjortkilde
Jens C.H. Lauritzen Birthe Bille Hansen
Leif Dræbye Claus Sætter-Lassen
Annelise Torne Zinck  
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:

Meddelelser:Åbne

16. Høring: Sundhedspolitik 2017
29.00G00 - 2016/29741

Sagsfremstilling
Ældrerådet får sagen for at afgive høringssvar til administrationens udkast til ny sundhedspolitik. Social- og Sundhedsudvalget behandler høringssvar og endeligt udkast til sundhedspolitik på deres møde den 19. september 2017. Politikken besluttes endeligt i Byrådet den 9. oktober 2017.

Baggrund
Forebyggelsesudvalget fra 2016 havde i sit kommissorium fået til opgave at udarbejde en tværgående sundhedspolitik. Politikken skal række 10 år frem og sætte ramme og retning for, hvordan kommunen skal tilrettelægge indsatser, der giver effekt i forhold til de største, kendte sundhedsudfordringer i Gribskov Kommune.

Som følge af budgetaftale tiltrådt af Byrådet den 30. november 2016 blev Forebyggelsesudvalget nedlagt, og udvalgets opgaver flyttet til Social- og Sundhedsudvalgets opgaveportefølje. Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møde den 11. januar 2017 procesplan for politikkens tilblivelse.

Sagen kommer på dagsordenen, da der nu foreligger udkast til ny sundhedspolitik.

Formål og afsæt for politikken
Formålet med sundhedspolitikken er at sætte en ramme for kommunens arbejde med sundhed. Sundhedspolitikken skal omsættes i efterfølgende politiske beslutninger i fagudvalg - og i handlinger, som medarbejderne udfører i samarbejdet med borgerne. Politikken handler dermed om den måde, kommunen arbejder sundhedsfremmende på.

Det er der i Grib livets nærmiljøer gjort erfaringer med gennem to år. På den baggrund er der udformet et sæt principper, som sundhedspolitikken bygger på. Principperne er:

 1. Sundhedsfremme og forebyggelse er en del af vores kerneopgave
 2. Sundhedsarbejdet er en fælles opgave
 3. Vi skaber sundhed der, hvor borgerne færdes (settingtilgang)
 4. Sundhedsarbejdet skal være effektbaseret


Den nye sundhedspolitik står således på disse principper fra Grib livet - uanset hvordan målsætningerne udmøntes i praksis, foregår arbejdet med sundhedsfremme på denne måde.

Dertil har udvalget besluttet 3 overordnede temaer, som sundhedspolitikken skal beskæftige sig med:

 1. Tidlig indsats
 2. Mental trivsel
 3. Lighed i sundhed


I politikken foldes temaerne nu, og der defineres målsætninger under hvert tema jf. bilaget.

Processen til udvikling af ny sundhedspolitik
Afsættet for politikudviklingen er Budgetaftale 2017-2020. Beslutningen udmøntes i følgende overordnede trin:

Trin 1: Udvikling af politik på målsætningsniveau via samskabelsesproces på workshop den 6. juni 2017.

Trin 2: Udmøntning af politik via Grib livets pilotprojekter i de fire eksisterende nærmiljøer i
2017 – implementeringen bygger videre på allerede igangværende aktiviteter.

Trin 3: Plan for udmøntning i handleplaner for nye indsatser i 2018 og frem via
”indsatspakker” – når data fra ny Sundhedsprofil og budgetforudsætninger kendes.

Trin 1 er afviklet ved en workshop på Bymosehegn den 6. juni 2017 med deltagelse af politikere fra Social- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Teknisk Udvalg og Børneudvalget samt chefer og medarbejderrepræsentanter fra tilhørende fagområder. Dertil deltog repræsentanter fra:

 • Frivilligcenter Helsinge
 • Frivilligcenter Græsted
 • Ældrerådet
 • Handicaprådet
 • Idrætsrådet
 • PlejeGribskov
 • Aleris
 • Attendo
 • Lokalforeningsrådet
 • Produktionsskolen


I alt deltog 60 personer i workshoppen, hvor deltagerne fordelt i 6 grupper udviklede målsætninger for de 3 temaer.

Dette arbejde er nu samlet af administrationen i et udkast til ny sundhedspolitik, som blev sendt i høring hos Social- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Teknisk Udvalg og Børneudvalget på deres augustmøder. Ved høringen i de nævnte fagudvalg bad Social- og Sundhedsudvalget om, at de enkelte udvalg forholder sig til, hvordan de kan støtte op omkring sundhedspolitikken på deres eget fagområde.

Udkastet er dertil sendt i offentlig høring i uge 33 med frist for at afgive høringssvar den 4. september 2017.

Næste skridt
Efter høringsperioden modtager Social- og Sundhedsudvalget politikken retur og afgiver anbefaling til Økonomiudvalget og Byrådet, som beslutter politikken endeligt i oktober 2017.

Trin 2 i ovennævnte proces besluttes på fagudvalgsmøder i august-september 2017.

Trin 3 planlægges og udmøntes med det nye Byråd, når ny sundhedsprofil kendes i marts 2018.


Lovgrundlag
LBK nr. 1188 af 24/09/2016 om sundhedsloven § 119
Udmøntning af Budgetaftale 2017-2020

Økonomi
-

Bilag
SSU 15.08.2017: Udkast til ny sundhedspolitik (dok.nr. 2016/29741 060)


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Ældrerådet at

 1. afgive høringssvar til udkast til ny sundhedspolitikBeslutning
Ældrerådet anbefaler, at hele processen (pkt. 1 og 2) afventer det nye byråd og planlægges og udmøntes lige som punkt 3.
17. Værdighedspulje 2018
00.16G00 - 2017/24643

Sagsfremstilling
Indledning
Ældrerådet forelægges forslag til udmøntning af værdighedsmidlerne for 2018 til høring, inden behandling i Social- og Sundhedsudvalget.

Baggrund
I finansloven for 2016 og følgende år afsatte regeringen midler til at styrke kommunernes arbejde med en mere værdig ældrepleje via udarbejdelse af en kommunal værdighedspolitik og en tilførsel af midler til ældreområdet.

På baggrund af en dialogproces i løbet af foråret 2016 med inddragelse af foreninger, råd og borgere godkendte Social- og Sundhedsudvalget den 8. juni 2016 kommunens værdighedspolitik samt initiativer for 2016. I oktober 2016 godkendte Social- og Sundhedsudvalget værdighedsinitiativerne for 2017.

Gribskov Kommune har i 2016 og 2017 modtaget ca. 8,9 mio kr. hvert år til værdighedsinitiativer.

For 2018 skal de politisk godkendte initiativer fremsendes til Sundheds- og Ældreministeriet senest den 1. november 2017. Gribskov Kommune forventer at få ca. 9 mio. kr. fra puljen i 2018 i henhold til fordelingsnøglen.

Initiativer 2018
Social- og Sundhedsudvalget har allerede via tidligere års Ældrepuljer og Værdighedspuljer igangsat en række initiativer, som nu er gået i drift og anbefales fortsat. Med udgangspunkt heri foreslås det, at værdighedsmidlerne for 2018 udmøntes i følgende initiativer:

Nr. Beskrivelse Initiativet er: Beløb Kriterium i værdigheds- politikken Effekt
1. Holbohave - drift. Igangsat i 2016. 2.700.000 kr. Livskvalitet
Selvbestemmelse
FOREBYGGELSE OG TRYGHED
Sikrer øget livskvalitet for borgere med demens og deres pårørende samt udsætter behovet for en plejecenterbolig/aflastning.
2. Faste læger på plejecentre
Forstærket indsats for at undgå at ældre (gen)indlægges.
Igangsat i 2017. 870.000 kr. Livskvalitet
Kvalitet, sammenhæng og tværfaglighed i plejen
En værdig død
FOREBYGGELSE
Sikrer kontinuerlig og ensartet lægefaglig kompetence på plejecentrene og på de midlertidige pladser. Ordningen kører til glæde for plejecentre, læger og beboere. Midlerne supplerer de afsatte satspuljemidler (135.000 kr. i 2018).
3. Aktiviteter, som understøtter den enkeltes livskvalitet
1. Besøg før indflytning på plejecentre.
2. Informations- møde til Borgere om Seniorlivet.
3. Hjælp til pasning af kæledyr i hjemmet.
Igangsat i 2016. 500.000 kr. Livskvalitet
Selvbestemmelse
Kvalitet, sammenhæng og tværfaglighed i plejen
Mad og ernæring
En værdig død
TRYGHED OG SELVBESTEMMELSE
1. For at understøtte bedre overgange for borgere, der flytter på plejecenter, er der tilbud om besøg før indflytning for borgere der bor hjemme eller flytter fra Toftebo til plejecenterbolig.
2. Informationsmøder gennemføres årligt, for ”nye” seniorer og informerer bl.a. om spørgsmål vedr. pension, kommunens tilbud til ældre osv.
3. Ældre kan få hjælp til at passe kæledyr i hjemmet, f.eks. under indlæggelse.
4. Implementering af værdighedspolitik
Midlerne anvendes til projektledelse af initiativerne.
Igangsat i 2016. 300.000 kr. Livskvalitet
Selvbestemmelse
LIVSKVALITET
Implementering af initiativerne og skabelse af en fælles værdighedskultur, der kontinuerligt understøtter værdighedspolitikken og værdigrundlaget i ældreplejen, for alle medarbejdere.
5. Udskrivningsbesøg indenfor 24 timer Igangsat i 2016. 1.000.000 kr. Livskvalitet
Kvalitet, sammenhæng og tværfaglighed i plejen
FOREBYGGELSE
Inden for 24 timer efter udskrivelse fra hospital etableres besøg for borgere, der allerede får hjælp eller vurderes at få behov for hjælp, så det sikres, at den rette indsats tilrettelægges med udgangspunkt i den enkeltes behov i hjemmet. Det kan eksempelvis være at sikre, at der er frisk/nok mad eller at plejen tilrettelægges til et særligt fokus. Initiativet omfatter 1500 ekstra besøg om året.
6. Forebyggende træning for hjemmeboende borgere med (næsten) ingen hjælp og nedsættelse af kontingent for selvtræning.
1. Sikring af forebyggende træning i dagcentertilbud til borgere med ingen/næsten ingen hjælp.
2. Sikring af at selvtrænerkontingentet fastholdes nedsat til halv pris (281,- kr. pr. år i 2017).
Igangsat i 2015. 400.000 kr. Livskvalitet
Selvbestemmelse
FOREBYGGELSE
Sikrer forebyggende træning for hjemmeboende borgere, samt sikrer flere selvtrænere, hvilket udsætter behovet for plejeydelser og øger livskvaliteten.

Der er i 2015 og 2016 oprettet hold på alle plejecentrene med op til 5 borgere pr. hold a 2 timer pr. uge. 20-25 borgere træner ad gangen pr. uge efter visitation.

Selvtræningsordningen er meget populær og anvendt af mange borgere.
7. Forebyggende træning i plejecentertilbud
Etablering af flere træningshold med varieret indhold ift plejecenterborgernes ønsker herom, på plejecentrene.
Igangsat i 2015. 300.000 kr. Livskvalitet
Selvbestemmelse
FOREBYGGELSE
Sikrer bredere træningstilbud og flere hold for beboerne på plejecentrene og dermed livskvalitet og selvbestemmelse.
Plejecentrene har oprettet flere træningshold og har ca. 4 timers træning pr. center pr. uge, hvilket er dobbelt så meget træning, som før initiativet blev igangsat.
8. 2 midlertidige pladser på Trongården Igangsat i 2014. 600.000 kr. Livskvalitet
Kvalitet, sammenhæng og tværfaglighed i plejen.
TRYGHED OG FOREBYGGELSE
Sikrer midlertidigt ophold hurtigere og tæt på hjemmet og dermed sammenhæng og livskvalitet for de ældre og deres pårørende.
9. 2 aflastnings- pladser for borgere med demens på Trongården Igangsat i 2015. 600.000 kr. Livskvalitet
Kvalitet, sammenhæng og tværfaglighed i plejen
TRYGHED OG FOREBYGGELSE
Sikrer aflastning hurtigere og tæt på hjemmet og dermed sammenhæng og livskvalitet for de ældre og deres pårørende.
10. Ernæringskonsulent
Igangsat i 2015 430.000 kr. Mad og ernæring FOREBYGGELSE
Sikrer forebyggelse af (gen)indlæggelser grundet fejlernæring og opfølgning på ældre borgeres ernæringstilstand.
11. Lærings- og kvalitetskonsulent Ny 600.000 kr. Kvalitet, sammenhæng og tværfaglighed i plejen LÆRING
For at sikre maksimal læring af tilsyn og best practice på plejecentre og i hjemmepleje ansættes en konsulent 1 år.
12. Kompetenceudvikling af personale i hjemmeplejen, som skal forestå træning i styrk hverdagen Ny 400.000 kr. Livskvalitet
Kvalitet, sammenhæng og tværfaglighed i plejen
LIVSKVALITET
Hjemmeplejepersonale kompetenceudvikles til træning med borgere visiteret til Styrk Hverdagen.
13. Mulighed for etablering af kommunalt forebyggelsescenter Ny 300.000 kr. Livskvalitet FOREBYGGELSE
Der ansættes en medarbejder ½ år til afdækning af mulighederne for etablering af et forebyggelsescenter/ sundhedshus i kommunen, som kan anvendes af patientforeninger, til forebyggelse, sundhedspleje og eksternt sundhedspersonale m.fl.
I alt 9.000.000 kr.

Administrationens anbefaling
Ældrerådet og administrationen har i samarbejde udarbejdet anbefalinger til tilbud i Det Nære Sundhedsvæsen. En del af anbefalingerne er foreslået finansieret via værdighedspuljemidler i ovenstående. Der er dermed sammenhæng mellem lokale behov og ønsker og forslag til eksisterende og nye initiativer med værdighedsmidlerne for 2018.

Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at godkende udmøntningsinitiativerne for 2018, som de fremgår af skemaet ovenfor. En godkendelse af initiativerne for 2018 vil dels fastholde de mange igangsatte initiativer fra Ældrepuljemidlerne og fra Værdighedspuljemidlerne og dels igangsætte yderligere relevante initiativer. De nye initiativer for 2018 igangsættes primo 2018, mens de allerede igangsatte initiativer fortsættes.

Lovgrundlag
Lov om Social Service, LBK nr. 1284 af 17. november 2015 §81a.

Økonomi
Gribskov Kommune får i henhold til fordelingsnøglen ca. 9 mio. kr. fra værdighedspuljen i 2018.

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Ældrerådet, at:

 1. afgive høringssvar til forslag til initiativer for 2018, som de fremgår af skemaet i sagen.

  Beslutning

Ældrerådets anbefaler administrationens indstilling, idet ÆR godkender udmøntningsinitiativerne for 2018, såvel fortsættelse af allerede igangsatte initiativer som igangsættelse af de nævnte nye relevante initiativer.
18. Tilsynspolitik - tids- og aktivitetsplan
30.00G00 - 2017/23637

Sagsfremstilling
Indledning
Kommunens tilsynspolitik skal revideres, og Ældrerådet hermed tids- og aktivitetsplan for arbejdet til høring inden behandling i Social- og Sundhedsudvalget.

Baggrund
I henhold til Servicelovens § 151 c skal Kommunalbestyrelsen udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for tilbud efter § 83. Tilbud efter § 83 dækker personlig hjælp og pleje, praktisk hjælp og støtte samt madservice.

Tilsynspolitikken skal indeholde kommunens procedurer for udførelse af tilsyn med tilbud efter § 83 og for opfølgning på tilsynet. Kommunalbestyrelsen skal mindst én gang årligt følge op på tilsynspolitikken og herunder foretage de nødvendige justeringer i politikken, såfremt der politisk er justeret på serviceniveauet og herunder ændret i kvalitetsstandarderne.

Nuværende tilsynspolitik
Kommunens nuværende tilsynspolitik er fra 2012. Tilsynspolitikken er bygget op efter en helhedsorienteret forståelse af kvalitet, defineret fra tre perspektiver: Den brugeroplevede kvalitet, den organisatoriske kvalitet og den faglige kvalitet.
Brugeroplevet kvalitet handler om borgerens oplevelse af ydelser, service og den måde borgeren "mødes på". Oplevet kvalitet sætter fokus på sammenhængen mellem det borgeren forventer og det borgeren får - og dermed på forventningsafstemning.
Faglig kvalitet handler om, at sikre sammenhæng mellem kvalitetskrav til de enkelte ydelser, måden de leveres på, lovgivningskrav og de normer/værdier medarbejderne har i forhold til at løse opgaverne.
Organisatorisk kvalitet sætter fokus på arbejdstilrettelæggelse og på om arbejdsprocesser, dokumentation, IT og samspil understøtter organisationens mål og herunder de politisk vedtagne kvalitetsstandarder.

Rent konkret er det kvalitetsstandarderne der fastsætter det niveau, som servicen og kvaliteten måles og dokumenteres ud fra. Kvalitetsstandarderne tjener dermed også som grundlag for opfølgning på den faktisk leverede service og kvalitet.

Kommende tilsynspolitik
Det foreslås, at den kommende tilsynspolitik bygges op som den nuværende efter den brugeroplevede kvalitet, den faglige kvalitet og den organisatoriske kvalitet.

Derudover foreslås det, at den samlede tilsyns- og kvalitetsindsats indskrives i politikken, for på den måde at sikre tæt opfølgning og feedback på tilsyn, kvalitet og egenkontrol samt efterfølgende læring heraf. Det betyder, at følgende områder skal beskrives i politikken:

 • Kvalitetsopfølgningsprocedurer ift handleplaner i plejen.
 • Egenkontrol ift hvad der konkret skal underlægges leverandørernes egenkontrol og hvad skal efterfølgende skal sendes til kommunen til opfølgning.
 • Strategi-, drifts- og dialogmøder mellem kommunen og leverandørerne, hvor der drøftes indsatser ift krav, kvalitet, opfølgning m.v.


Politikken skal beskrive hvordan, hvor ofte og under hvilke vilkår, der gennemføres tilsyn i hjemmepleje og hjemmesygepleje og herunder skal det sikres, at tilsynet er dækkende under hensyn til, at funktionerne i Gribskov Kommune er udliciterede.

Endelig skal politikken tage højde for den praktiske ændring af tilsyn efter Sundhedslovens §§ 213, hvor Styrelsen for Patientsikkerhed alene foretager såkaldt risikobaserede tilsyn efter loven og dermed ikke længere gennemfører faste tilsyn med plejecentre, midlertidigt center og hjemmepleje m.v. i kommunerne. Det betyder i praksis, at kommunen skal sikre et tættere tilsyn med plejecentre, midlertidigt center, træningsområdet og hjemmeplejen.

Hovedformålet med tilsynspolitikken skal udover tilsyn og opfølgning fortsat være læring af hændelser og aktiviteter, med det formål at sikre overholdelse af vedtaget kvalitet og serviceniveau og for at holde antallet af afvigelser herfra på et minimum, til glæde for borgere og personale.

Tids- og aktivitetsplan
For at kvalificere det mere præcise indhold i den kommende tilsynspolitik er der behov for en række afklaringer af behov og muligheder, som bedst gennemføres i dialog med relevante interessenter. Det vil f.eks. skulle afklares hvor mange uanmeldte tilsyn der er behov for, for at sikre, at den leverede kvalitet er i overensstemmelse med den politisk besluttede, og der er behov for at drøfte formålet med de enkelte indsatser for at sikre, at lovgivningen vedr. tilsyn dækkes.

Dermed foreslås følgende tids- og aktivitetsplan for arbejdet med tilsynspolitikken:

Aktivitet Deadline
Ældrerådet forelægges tids- og aktivitetsplan med henblik på input til SSU Ældrerådsmøde den 4. september 2017
Social- og Sundhedsudvalget forelægges tids- og aktivitetsplan til godkendelse Social- og Sundhedsudvalgsmøde den 19. september 2017
Fælles dialogmøde med relevante interessenter om indholdet i tilsynspolitikken:
 • Social- og Sundhedsudvalget
 • Ældrerådet
 • Handicaprådet
 • Leverandørerne
I perioden fra 20. september - 10. oktober 2017
På baggrund af dialogmødet laves skitse til indhold i politikken med politikkens hovedtræk Fra 10. oktober - 20. oktober 2017
Social- og Sundhedsudvalget forelægges skitse til indhold i politikken til godkendelse Social- og Sundhedsudvalgsmøde den 7. november 2017
Politikken skrives Fra 8. november - 1. december 2017
Høringsperiode December 2017 - 15. januar 2018 (7 uger)
Politikken justeres på baggrund af evt. høringssvar Fra 16. januar - 23. januar 2018
Tilsynspolitikken forelægges Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse Februar 2018.

*Der er ikke noget Social- og Sundhedsudvalgsmøde i december måned, hvorfor det ikke kan nås at forelægge Social- og Sundhedsudvalget den endelige politik inden den sendes i høring.

Administrationens anbefaling
Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at godkende den foreslåede tids- og aktivitetsplan for revision af tilsynspolitikken. Det vurderes, at være centralt at få inddraget alle relevante interessenter i fastlæggelse af politikkens indhold, herunder vægtning af fokus i politikken, for at sikre at politikken bliver både dækkende for den leverandørstruktur Gribskov Kommune har og samtidigt operationel, så den i praksis kan gennemføres.

Lovgrundlag
Lov om Social service, LBK nr 369 af 18/04/2017.

Økonomi
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at:

 1. Ældrerådet afgiver høringssvar til tids- og aktivitetsplanen for revision af tilsynspolitikken.

  Beslutning

Ældrerådet kan godkende,

1. at der udarbejdes en tilsynspolitik for Gribskov Kommune, men Ældrerådet er usikker på, om det skal være en samlet tilsynspolitik for hele plejeområdet, idet dette ikke er tilstrækkeligt belyst.
På baggrund af en gennemgang af tids-og aktivitetsplanen har Ældrerådet bemærket, at leverandørerne skal deltage i dialogmødet . I forbindelse med en drøftelse af indholdet i tilsynspolitikken, opfatter Ældrerådet ikke leverandørerne som relevante interessenter.
2. Den af administrationen foreslåede tids- og aktivitetsplan for revisionen af tilsynspolitikken kan godkendes til og med den 10. oktober. Derefter er tidsplanen for stram.

Ældrerådet anbefaler, at der indledes et samarbejde omkring den nye tilsynspolitik på linie med det positive samarbejde, vi har haft om emnet ”Det nære sundhedsvæsen”.

19. Vedtægt for Centerråd - ændring af tegningsregler
27.42G00 - 2017/23587

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Ældrerådet for at Ældrerådet kan afgive bemærkninger til udkast tuil ændring af vedtægt for kommunens centerråd.

Bakkebo Centerråd har henvendt sig med ønske om, at der i vedtægten for centerrådene i Gribskov Kommune indføres en tegningsregel, da det med de nuværende vedtægter i praksis er forbundet med betydelige vanskeligheder at indgå aftale med centerrådets bank om anvendelse af elektroniske betalingsmidler på grund af en øget opmærksomhed på hvidvaskningsreglerne.

Det foreslås på den baggrund, at der indføres en tegningsregel, hvorefter rådets formand og næstformand i forening tegner centerrådet.

Det foreslås endvidere, at der indføres en mulighed for at rådets formand og næstformand i forening kan befuldmægtige et eller flere medlemmer til at kunne anvende debetkort og netbank.

Lovgrundlag
LOV nr 651 af 08/06/2017 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) kap. 3.

Vedtægter for centerråd i Gribskov Kommune.

Økonomi
Der er ingen øgede udgifter for kommunen.

Bilag
Forslag til ny vedtægt for Centerrådene i Gribskov Kommune.

Henvendelse fra centerrådet på Bakkebo vedr. behov for tegningsregel i centerrådets vedtægt.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Ældrerådet, at

 1. Ældrerådet afgiver bemærkninger til udkastet til ændring af vedtægter for centerrådene i Gribskov Kommune.

  Beslutning

Ældrerådet kan godkende den foreslåede vedtægtsændring.

Efterretningssager

20. Evaluering af Sommerudflugt for visiterede ældre
27.15G00 - 2017/05309

Sagsfremstilling
Social- og Sundhedsudvalget får sagen til orientering om kommunens sommerudflugt for visiterede ældre.

Sagens baggrund
Gribskov Kommune arrangerer hvert år en udflugt for kommunens visiterede ældre, bosiddende i eget hjem eller på plejecenter. Når tilmeldingsfristen for visiterede ældre er udløbet udbydes muligheden for at melde sig til udflugten til alle ældre over 60 år.

Udflugten er bygget op om en bustur med fortællinger om steder, bygninger ect samt tre retters frokost på et spisested, herunder musik og fællessang.

Udflugten arrangeres af administrationen i samarbejde med tre dedikerede frivillige. Uden en massiv frivillig indsats ville det ikke være muligt at lave en sommerudflugt på samme niveau for de afsatte midler.

På Social- og Sundhedsudvalgets møde fremlægges en mundtlig status på sommerudflugten - indstillingen er så at SSU drøfter formål og status på sommerudflugten.

Lovgrundlag
Lov om social service § 79

Økonomi
Der er i 2017 afsat 160.000 til sommerudflugten.
Egenbetaling for deltagelse i udflugten er på 100 kr. Deltagende hjælpere/ pårørende betaler også 100 kr for deltagelse.

Administrationen anvender en del ressourcer på at arrangere udflugten, opkræve betaling for deltagerne, deltage på turen mv. Dertil kommer, som beskrevet, en stor frivillig indsats.

Bilag
Bilag 1: Bilag 1 - ÆR 4.9.2017: Slides til ÆR vedr evaluering af sommerudflugten dok nr 2017/05309 040

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

 1. at tage orienteringen til efterretning og herunder at drøfte status og formål på Sommerudflugten for visiterede ældre

  Beslutning

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.
Ældrerådet forslår, at Gribskov Kommune udpeger en ankermand, der har ansvaret for, at kommende udflugter arrangeres under hensyntagen til evalueringen. Drøftelse af status og formål anbefales at ske på initiativ af ankermanden.
21. Hjemmesygeplejen i Gribskov
29.18G00 - 2017/25357

Sagsfremstilling
Ældrerådet får sagen til orientering.

Social- og Sundhedsudvalget behandler sagen på deres møde den 19. september 2017. Sagen har følgende ordlyd;

"Indledning
Social- og Sundhedsudvalget forelægges dels status på det skærpede tilsyn med hjemmesygeplejen, som blev iværksat efter sommerens påbud, samt forslag til fortsættelse af det skærpede tilsyn til beslutning.

Status på hotline
Hotlinen, hvor borgere kan ringe ind vedr. bekymringer og/eller opklarende spørgsmål ift hjemmesygeplejen, blev iværksat den 26. juli 2017 og har frem til dags dato modtaget 7 opkald vedrørende 6 konkrete borgerforløb. For alle 6 borgere er der stadig en konkret udredning i gang sammen med borgeren, pårørende, evt. egen læge/hospitalslæge samt andre leverandører af pleje og omsorg m.v. med henblik på en vurdering af borgerens forløb.

De konkrete borgersager håndteres dermed som alle andre henvendelser, hvor sagen kanaliseres til Center for Social og Sundheds Kvalitets- og Udviklingsenhed, der gennemgår sagerne minutiøst i forhold til gældende kvalitetsstandarder, beder om redegørelser fra leverandører og kontakter andet sundhedsfagligt personale, der har været inde over sagen.

Forslag til indsats resten af 2017
Det foreslås, at hotlinen trods det begrænsede antal henvendelser, opretholdes i resten af 2017, da borgerne dermed har mulighed for, i resten af 2017, at videregive deres evt. bekymring til en medarbejder med sygeplejefaglig baggrund.

Status på kvalitetskontrol af Attendos sygepleje
På udvalgets møde den 15. august 2017 blev det besluttet, at udvalget skulle forelægges en evaluering af kvalitetskontrollens virke til udvalgets møde i september måned. Tabel 1 angiver, opdelt efter de indsatser, der er gennemført, hvilke resultater den ekstraordinære kvalitetskontrol har givet.

Tid
Hvordan
Status pr. 28. august 2017
Uge 31 Dybdekontrol af sager, der modtages i fronten eller modtages i visitation. 5 tilfældige henvendelser er udtrukket. Alle sager har haft fyldestgørende sygeplejefaglige handleplaner og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.
Uge 32 Medarbejder fra visitationen deltager i konkrete borgerbesøg sammen med Attendo hos borgere, der modtager sygeplejeydelser. Gennemført 3 borgerbesøg, hvor der (tilfældigvis) blev givet parenteral ernæring. Visitationens oplevelse af besøgene er kompetent opgaveløsning, tryghed hos borgerne og god håndtering af den usikkerhed, der måtte være hos borgerne. Der var fleksibel ændring af borgerbesøgene, hvor ruteændring blev foretaget da den ene borger havde akutte problemer, der krævede en opprioritering.
Uge 33 Tilsyn af delegationsaftaler: Der sættes fokus på utilsigtede hændelser og delegationer i konkrete igangværende sager, hvor borgeren aktuelt er omfattet af sygeplejeydelse. 10 borgersager gennemgået. Hos 8 borgere er der korrekte delegationer, mens der hos 2 borgere, er udfordringer i fht delegation:
 • I en sag har borger behov for lægeordineret, medicinsk shampoo. Attendos underleverandør, BM Pleje, har påtaget sig opgaven. Ved videredelegering af denne form for opgaver kræves dokumentation af dette, samt at den SOSUhjælper, der skal udføre opgaven, er oplært i denne, hos den konkrete borger. Disse forudsætninger for videredelegation, altså dokumentation og oplæring, var ikke respekteret af de 2 leverandører. Det konkrete tilfælde har henledt opmærksomheden på, at der er arbejdsgange og dokumentation, som der er behov for at italesætte og beskrive tydeligere end det aktuelt er tilfældet.
 • I en anden sag er det konstateret, at Attendo i et tilfælde har videredelegeret opgaven "Medicinadministration” til en medarbejder, der ikke havde de relevante kompetencer. I det konkrete tilfælde kontrollerede medarbejderen blot, at borger havde taget sin medicin og kan således ikke siges aktivt at have udført handlingen.
Uge 34 Konkrete borgerbesøg uden Attendo, hvor borgeren spørges ind til, hvordan de oplever den leverede sygeplejeydelse. Der er udvalgt 6 borgere, der modtager sygepleje:
3 borgere har tre forskellige sygeplejeydelser.
3 borgere har to sygeplejeydelser.
2 borgere har én sygeplejeydelse.
Som udgangspunkt er alle tilfredse med den sygepleje de modtager. På en skala fra 1 til 10 (ikke tilfreds = 1 og meget tilfreds = 10) angiver to borgere scoren 8, 2 borgere angiver scoren 9 og to borgere angiver scoren 10.
Alle oplever, at det personale, der kommer i hjemmet er søde og venlige og taler pænt, men giver udtryk for at personalet opleves fortravlet og også udtrykker, at der er meget travlt og tiden er
knap.

Alle oplyser, at de har aftale om tidspunkt for hvornår de skal have besøg.

1 borger oplever tit at måtte ringe og efterspørge besøg og har også været glemt og selv måttet ringe.

5 oplyser at tiden for besøg holdes +/- ½ time.

Alle fortæller, at de har en person der kommer mere end andre, og da fungerer det bedst.

Alle oplyser, at de som regel ved når den faste medarbejder ikke kommer.

Alle borgerene tror, der er en plan for det der skal gøres hos dem, og at den ligger på hjemmeplejens computer. 1 borger efterlyser samarbejdsbog, som ved tidligere leverandør.Forslag til skærpet kontrol for resten af 2017
På udvalgets møde den 15. august 2017 blev det besluttet, at den skærpede kontrol med hjemmesygeplejen skal fortsætte i resten af 2017. Den skærpede kontrol supplerer de faste tilsyns- og kvalitetsopfølgninger, der allerede pågår.

Den skærpede kontrol planlægges ud fra Tilsynspolitikkens helhedsorienterede forståelse af kvalitet, defineret fra tre perspektiver: Den brugeroplevede kvalitet, den organisatoriske kvalitet og den faglige kvalitet.

Der foreslås følgende initiativer for resten af 2017, som supplement til de faste tilsyns- og kvalitetsopfølgninger:

Indsats Metode
Fortsættelse af Hotline Alle borgere har mulighed for at kontakte administrationen, såfremt de som ældre eller pårørende har oplevet, at der ikke leveres den forventede sygepleje, eller hvis kvaliteten ikke er i orden.
Individuelt tilsyn Der gennemføres ca. 75 individuelle tilsyn af visitator ved borgerbesøg med et kort interview af borger eller ved telefonsamtale med borger omkring forlængelse af sygeplejeydelser. Der udarbejdes spørgeguide vedr. borgerens oplevelse og dokumentation i journalen. Initiativet sikrer at såvel den brugeroplevede og den faglige kvalitet afdækkes og dokumenteres.
Journalaudit Der gennemføres journalaudit med henblik på undersøgelse af sygeplejefaglige handleplaner, sygeplejefaglige udredninger samt delegationsaftaler på 50 tilfældigt udvalgte borgere, svarende til ca. 10 % af alle de borgere der modtager hjemmesygepleje. Auditten gennemføres på baggrund af udvalgte målepunkter, som kan dokumentere den faglige kvalitet i journalføringen.
Patientsikkerhed I oktober 2017 afholdes en temadag vedr. patientsikkerhed, med fokus på styrkelse af arbejdet med systematisk læring af utilsigtede hændelser på plejecentre og i plejen.
Egenkontrol Der gennemføres egenkontrol hos leverandørerne på en række udvalgte målepunkter, som kan belyse den faglige og organisatoriske kvalitet. Kontrollen dokumenteres og resultaterne indsendes til administrationen, der sikrer tæt opfølgning herpå ift kvalitetsstandarderne.


Allerede planlagte indsatser
Der er planlagt ordinære kommunale tilsyn med start i august måned og administrationen har tilrettelagt det sådan, at Attendo tilses først. Det er BDO, der udfører tilsynene for Gribskov Kommune.

Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 15. august 2017, at der skal gennemføres en brugerevaluering blandt borgere, der modtager sygepleje. Administrationen er i samarbejde med analyseinstituttet, Gribskov Ældreråd samt Handicaprådet i gang med tilrettelæggelse af indholdet af brugerundersøgelsen, som forventes genemført i løbet af oktober måned.

Desuden vil Sundheds- og Ældreministeriet i løbet af de næste måneder gennemføre en national brugertilfredshedsundersøgelse af ældreplejen. Undersøgelsen blev sidste gang gennemført i 2015. Målgruppen for brugertilfredshedsundersøgelsen vil både være borgere, der modtager personlig pleje og/eller praktisk hjælp i eget hjem, samt borgere der bor på plejecentre. Alle deltagere, der bor i eget hjem, vil på forhånd blive kontaktet pr. brev, mens kontakten til deltagere på plejecentre vil gå via plejecenterets ledelse. Resultatet af ministeriets brugertilfredshedsundersøgelse forventes offentliggjort ultimo 2017.


Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler, at Social- og Sundhedsudvalget tager status på den foreløbige skærpede kvalitetskontrol til efterretning. Derudover anbefales det, at Social- og Sundhedsudvalget tiltræder forslagene til skærpet kvalitetskontrol for resten af 2017. Det skønnes, at forslagene vil bidrage til at sikre den brugeroplevede -, den faglige - og den organisatoriske kvalitet i sygeplejen i henhold til kvalitetsstandarderne.


Administrationen indstiller til Social- og sundhedsudvalget

 1. at tage ovenstående orientering om status på den foreløbige skærpede kvalitetskontrol til efterretning
 2. at tage tiltræde at kvalitetskontrol af Attendos sygepleje fortsætter frem til udgangen af december 2017 med de foreslåede indsatser
 3. at udvalget gives en status til sit møde den 7. november 2017 om de foreløbige resultater af kvalitetskontrollen af Attendos sygeplejeydelser ."

  Lovgrundlag

Sundhedsloven LBK nr 1202 af 14/11/2014 §198 (Patientsikkerhed)
Sundhedsloven, LBK nr 913 af 13/07/2010 især § 219 (Pligten til at udføre tilsyn)
Lov om social service, LBK nr 1023 af 23/09/2014 især §§ 148a, 151 og 151c (Social tilsyn)

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Ældrerådet at:

 1. tage ovenstående orientering om anbefalingerne til Social- og Sundhedsudvalget til efterretning.

  Beslutning

Ældrerådet tager administrationens orientering om anbefalingerne til Social – og Sundhedsudvalget til efterretning, idet vi anbefaler, at status af den foretagne kvalitetskontrol indgår i dialogen om den fremtidige tilsynspolitik.
22. Ældreboligkapacitet
82.21G00 - 2017/20942

Sagsfremstilling
Ældrerådet får i sagen en orientering om kapaciteten af ældreboliger i Gribskov Kommune.

Social- og Sundhedsudvalget behandlede den 15. august 2017 sagen "Plejeboliger og midlertidige pladser - kapacitetsanalyse". I den forbindelse blev administrationen bedt om at fremlægge en oversigt over ældreboligerne i kommunen.

I sagen er der fokus på kommunens ældreboligkapacitet, udviklingen i efterspørgslen på ældreboliger, herunder udviklingen på ventelisten, samt udfordringer i forhold til tomgang.

Der har tidligere været perioder med udfordringer med tomgang i nogle af kommunens ældreboliger, men i de senere år har der været en bedre balance mellem udbud og efterspørgsel, og længere tomgangsperioder optræder kun undtagelsesvist.

Baggrund
Social- og Sundhedsudvalget fik senest forelagt en analyse af ældreboligkapaciteten på sit møde den 13. april 2011. Anledningen til fremlæggelsen af analysen var en bekymring for, at opførelsen af 50 nye boliger på Frederiksborgvej i Helsinge (Askly) ville føre til en stigning i kommunens tomgangsudgifter til ældreboliger ikke bare i Helsinge men i andre af kommunens ældreboliger.

I sagen fra foråret 2011 beskrives det, hvorledes der fra tid til anden var tomgang i mere perifert beliggende ældreboliger. Specielt i Høbjergparken i Helsinge var der behov for specielt fokus grundet tilbagevendende tomgang.

Forpligtelse til at stille ældreboliger til rådighed
Af reglerne i almenboligloven følger, at kommunen skal drage omsorg for, at der i nødvendigt omfang tilvejebringes almene ældreboliger, der kan udlejes til ældre og borgere med varig funktionsnedsættelse, som har særligt behov for sådanne boliger. Kommunen kan overlade til selvejende institutioner og almene boligorganisationer at være byg- og driftsherre af almene ældreboliger, der tilvejebringes med særligt henblik på at betjene personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Boligerne kan tilvejebringes som almene ældreboliger eller som kommunalt finansierede boliger.

Visitation til ældreboliger
Borgere kan blive visiteret til en ældrebolig, hvis de ikke kan klare sig i nuværende bolig på grund af indretning og adgang, på trods af hjælpemidler og boligændringer. Det kan både dreje sig om borgere med fysisk og psykisk handicap. Visitation til ældreboliger sker i Boligvisitationsudvalget, som har møde hver 14. dag. Udvalget vurderer borgeren ud fra en ansøgning samt en boligindstilling/funktionsvurdering af ansøgeren.

Kvalitetsstandard
Gribskov Kommune har en kvalitetsstandard for forskellige boligtyper, herunder ældreboliger. Den første generation af kvalitetsstandard for ældreboliger blev vedtaget på Socialudvalgets møde den 28. april 2008, og tildelingskriterierne blev tilpasset på Serviceudvalgets møde den 16. december 2008. Social- og Sundhedsudvalget reviderede kvalitetsstandarden for ældreboligerne på sit møde den 30. november 2011.

Lovgivningsmæssigt er der ikke krav om, at der skal udarbejdes kvalitetsstandarder for ældreboliger, men det er valgt i Gribskov Kommune, da standarderne giver et samlet overblik over blandt andet visitations- og tildelingskriterier, venteliste, administrative arbejdsgange og dokumentation.

Formålet med kvalitetsstandarderne er, at de skal være borgerrettede og således give borgerne en detaljeret beskrivelse af, hvilke tilbud og muligheder der er på de enkelte områder. Endvidere er kvalitetsstandarderne et centralt arbejdsredskab for både Boligvisitationsudvalget og den enkelte borgerrådgiver.

Visitations- og tildelingskriterier
Ud over Boligvisitationsudvalgets vurdering af den enkelte borgers behov tages der
ved tildeling af en ledig ældrebolig udgangspunkt i nedenstående prioriteringsliste:

 1. Borgere med akut behov; her prioriteres specielt borgere indlagt på sygehus eller borgere der bor på en af kommunens midlertidige pladser
 2. Anciennitet på ventelisten
 3. Borgere, som ønsker bolig i det distrikt, hvor der er en ledig bolig.

Serviceudvalget besluttede den 25. november 2008 at indføre alternative udlejningskriterier som en løsning, når der opstår udlejningsproblemer i nogle af ældreboligerne.

Der er følgende alternative udlejningskriterier:

 1. Borgere i Gribskov Kommune, der som minimum er fyldt 55 år, og som ønsker at flytte til en ældreegnet bolig.
 2. Ansøgere fra andre kommuner, der som minimum er fyldt 55 år, og som ønsker at tilflytte en ældreegnet bolig i Gribskov Kommune.
 3. Alle der ønsker at tilflytte en ældreegnet bolig.


De alternative kriterier har afhjulpet i situationer, hvor der er opstået længerevarende tomgangsperioder. De alternativer kriterier har ikke været anvendt i de sidste par år, hvilket vidner om, at der er fundet en mere fornuftig balance mellem udbuddet af ældreboliger og behovet herfor. Dette uddybes i det følgende.

Kapacitet
Gribskov Kommune har 304 ældreboliger til rådighed. Ældreboligerne omfatter dels kommunalt ejede (almene) ældreboliger og dels almene ældreboliger ejet af et boligselskab. Ældreboligerne er indrettede, så de er egnede som bolig for ældre og handicappede, men der er ikke fast tilknyttet personale og serviceareal.

Kommunen kan visitere borgere til disse ældreboliger efter de kriterier, der er gennemgået ovenfor.

Ældreboligerne er beliggende over hele kommunen – både i større og mindre bysamfund, se tabel 1.

Tabel 1: Kapaciteten af ældreboliger i Gribskov Kommune, opdelt på distrikter, 2017

Distrikt Antal boliger
Helsinge
178
Tisvilde
8
Vejby
4
Ramløse
7
Annisse
4
Ejlstrup
4
Græsted
21
Esbønderup
8
Dronningmølle
9
Gilleleje
40
Smidstrup
7
Blistrup
14
I alt
304

Anm: Tabellen er opdelt i de distrikter, som anvendes i Boligvisitationsudvalget.

Udviklingen i efterspørgslen efter ældreboliger
Befolkningsprognosen viser, at der vil komme en stigende ældrebefolkning.

Men samtidigt viser statistikkerne, at andelen af befolkningen på 75 år eller derover, som bor i pleje- og ældreboliger, er faldende. I 2010 boede 15 procent af de ældre på over 75 år og derover i pleje- og ældreboliger. I 2016 var andelen faldet til 12 procent. Faldet gælder i alle aldersgrupper over 74 år. Denne tendens betyder, at behovet for almene ældreboliger ikke direkte følger udviklingen i ældrebefolkningen.

Der er flere forhold, der trækker i retning af, at en lavere andel af de ældre bor i ældreboliger. Blandt andet ønsker mange borgere at være længere i eget hjem, og ofte får de forskellige hjælpemidler stillet til rådighed, så det kan lade sig gøre. Samtidig opføres der også seniorboliger og ældreegnede boliger i privat regi, så behovet for almene og kommunalt ejede ældreboliger hermed bliver mindre.

Disse tendenser gør, at det er vigtigt at følge udviklingen i ventelister og tomgang nøje for at vurdere, om udbuddet af ældreboliger er passende. Dette hænger sammen med, at der ikke skal være underkapacitet, idet borgerne har en berettiget forventning om, at kapaciteten er på et tilstrækkeligt højt niveau til, at ventelisten til ældreboliger for borgere, der har et behov herfor, ikke vokser markant. Omvendt skal der heller ikke være overkapacitet, eftersom det vil føre til tomgangsudgifter for kommunen.

Venteliste
Ventelisten til boliger i Gribskov Kommune er en behovsventeliste. Det er Boligvisitationsudvalget, der vurderer hvem på ventelisten, der har det største behov, og dermed skal tilbydes en ledig bolig.

I tabel 2 ses en oversigt over det gennemsnitlige antal borgere, der har stået på ventelisten ved udgangen af et kvartal.

Tabel 2: Udviklingen i ventelisten til ældreboliger, opdelt på distrikter

Distrikt 2011 2013 2015 2017
Helsinge
12
11
26
25
Tisvilde
0
1
1
2
Vejby
1
4
1
2
Ramløse
1
0
2
2
Annisse
0
1
1
1
Ejlstrup
0
0
1
0
Græsted
10
7
8
7
Esbønderup
1
0
0
2
Dronningmølle
1
3
3
3
Gilleleje
17
17
20
28
Smidstrup
2
2
1
2
Blistrup
1
1
2
1

Anm:. Tallene angiver gennemsnittet for, hvor mange der var på ventelisten med udgangen af et kvartal. Der foreligger desværre ikke tilsvarende oplysninger for 2016.

Det er især boligerne, der er placeret i de større byer, der er efterspurgte. Søgningen til de to største byer har været stigende i de senere år.

Det må ventes, at de kommende års boligbyggerier i Bavne Ager i Gilleleje og Møllebakken i Helsinge vil nedbringe ventelisten i de større byer.

Tomgang
Det er kommunen, der har anvisningsret til almene ældreboliger, som ejes af almene boligorganisationer. Af anvisningsretten følger også, at det er kommunen, der betaler lejen (boligafgiften - tomgangsudgiften) fra det tidspunkt, hvor den ledige bolig er til rådighed for kommunen, og indtil udlejning sker. Derudover garanterer kommunen endvidere for boligtagerens kontraktmæssige forpligtelser over for ejendommens ejer til at istandsætte boligen ved fraflytning.

Også for de kommunalt ejede ældreboliger gælder, at det er væsentligt at undgå tomgangsperioder, så borgere får glæde af boligen, og huslejetab samtidigt undgås.

Tabel 3: Tomgang i ældreboliger, opdelt på distrikter, 2017

Distrikt
Antal boliger med tomgang
Antal dage med tomgang, gennemsnit
Helsinge *
11
37
Tisvilde
0
-
Vejby
0
-
Ramløse
0
-
Annisse
0
-
Ejlstrup
1
27
Græsted
0
-
Esbønderup
1
15
Dronningmølle
0
-
Gilleleje
1
15
Smidstrup
1
15
Blistrup **
3
188

* Stigende tendens til at dem på venteliste takker nej, når boligen kan tilbydes. Den ene af de 11 boliger blev tilbudt en borger, som skulle genhuses i forbindelse med kondemnering af sin bolig. Ved tilbud om bolig ved kondemnering har borgeren 6 uger til at give en tilbagemelding. I dette tilfælde valgte borgeren først at svare tilbage ved udløb af de 6 uger, hvilket har påvirket den gennemsnitlige tomgangsperiode.
** Den ene af de 3 boliger, en kommunalt ejet bolig, har stået ledig siden d. 1/6-2016, da boligen, beliggende i Kirkevej 35 F, er i dårlig stand. I en af de to øvrige, ledige boliger var der en tomgangsperiode på to en halv måned. Dette skyldtes, at flere borgere takkede nej til boligen. De tre boliger er i kommunalt eje, der er således tale om lejetab - og ikke tomgangsudgifter.

I flere tilfælde er tomgangsperioden på omkring 2 uger (15 dage), hvilket er et forventeligt niveau.
Når der i nogle tilfælde er en længere tomgangsperiode, hænger det ofte sammen med, at de borgere, der har fået tilbudt boligerne, har takket nej. Ved nogle af boligerne er der flere, der har takket nej til samme bolig. Der er en stigende tendens til, at borgere, der er kommet på ventelisten til en ældrebolig, får tilbudt en bolig, men så alligevel ikke ønsker at flytte ind. Derfor sætter boligvisitationen både en 2. og 3. person på listen over godkendte borgere til boligen, som efterfølgende kan tilbydes boligerne, så det mindsker tomgangsperioden.

Med hensyn til tomgangen i Helsinge har der ikke været en eneste tomgangsperiode i Høbjergparken i 2017. Der har i det hele taget ikke været udfordringer med udlejning i Høbjergparken i de senere år, og som nævnt tidligere, har de alternative udlejningskriterier ikke været benyttet i de senere år.

Tomgangsperioderne har overvejende været i ikke kommunalt ejede boliger - med lejetab til følge. Tomgangsudgifterne til de almene boligselskaber har befundet sig på et meget lavt niveau for de kommunalt ejede boliger i 2017.

Tomgang for perioden 1.1.2017 - 31.8.2017

År Kommunalt ejede boliger Ikke kommunalt ejede boliger
2015 kr. 6.325 kr. 144.615
2016 kr. 81.136 kr. 101.030
2017 kr. 84.928 kr. 76.862
Tomgang i alt kr. 172.389 kr. 322.507Udfordringer på Udsigten i Blistrup
Det ses af tabel 3 og kommentarerne til tabellen, at der har været en længere tomgangsperiode i en af boligerne i Blistrup, Kirkevej 35 F. Boligen er beliggende i et kommunalt ejet dobbelthus, hvor den anden bolig (Kirkevej 35 E) er beboet. Kirkevej 35 E+F er en del af Udsigten, hvor der er 28 plejeboliger og yderligere 12 ældreboliger, alle i kommunalt eje.

Kirkevej 35 F har stået ledig siden sommeren 2016 og koster 69.000 kr. i lejetab om året.. Ledigheden skyldes en meget stor istandsættelsesudgift ved seneste fraflytning på ca. 500.000 kr. Istandsættelsen er ikke iværksat, og bygningen er tillige præget af forfald.

Boligkontoret Danmark, der administrerer Udsigten for Gribskov Kommune, har stillet forslag om, at de to ældreboliger beliggende på Kirkevej 35 E+F rives ned, og at der opføres erstatningsboliger på stedet. Administrationen vurderer forslaget og dets økonomiske konsekvenser, herunder mulighederne for genhusning af de nuværende beboere, og fremlægger en sag herom til Social- og Sundhedsudvalgets næste møde.

Administrationens vurdering
Det er administrationens samlede vurdering, at der er en fornuftig balance mellem udbud og efterspørgsel af ældreboliger i Gribskov Kommune. Selv om dette er tilfældet, vil det være nødvendigt at monitorere udviklingen i forbindelse med udarbejdelsen af de kommende års boligstrategiske handleplaner, idet denne balance kan forrykkes inden for en årrække.

Tomgangsperioder, og dermed lejetab/tomgangsudgifter, er bragt ned på et lavere niveau end i 2011, da udvalget senest behandlede dette emne. Det har derfor ikke været nødvendigt at bringe de alternative udlejningskriterier i brug i de senere år. I et enkelt tilfælde har der været en meget lang tomgangsperiode, i en utidssvarende, nedslidt bolig i Blistrup.

Administrationen udarbejder en sag til Social- og Sundhedsudvalgets næste møde om de særlige tomgangsudfordringer i Blistrup.

Lovgrundlag
LBK om almene boliger m.v. (Almenboligloven), nr. 1103 af 15. august 2016.
LBK om boliger for ældre og personer med handicap (Ældreboligloven) nr. 666 af 17. juni 2010.
BEK om leje af almene boliger m.v. nr. 228 af 9. marts 2016.
BEK om administration af ældreboliger nr. 190 af 20. marts 1990 og senere ændringer af forskriften.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Ældrerådet at

 1. tage orienteringen om ældreboligkapaciteten til efterretning.

  Beslutning

Ældrerådet tager orienteringen om ældreboligkapaciteten til efterretning.


Mødet startet:
08:00 AM

Mødet hævet:
02:00 PM