Ældrerådet

Publiceret 10-08-2017

Torsdag den 10-08-2017 kl. 13:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
13 Plejeboliger og midlertidige pladser - kapacitetsanalyse
14 Ansøgning om låneoptagelse og huslejestigning ifm. opførelse af 2 balkoner
- Kirkegade 35A-F, Blistrup


Efterretningssager
15 Evaluering af udvidede åbningstider på Holbohave

Medlemmer:

Torben Møgelhøj Else Hjortkilde
Jens C.H. Lauritzen Birthe Bille Hansen
Leif Dræbye Claus Sætter-Lassen
Annelise Torne Zinck  
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:
Birthe Bille Hansen

Meddelelser:Åbne

13. Plejeboliger og midlertidige pladser - kapacitetsanalyse
82.00G00 - 2017/09575

Sagsfremstilling
Ældrerådet behandler sagen for at give høringssvar.

Ældrerådets høringssvar vil indgå i sagen ved forelæggelse for Social- og Sundhedsudvalget på udvalgsmøde den 16. august 2017.

I sagen fremlægges Plejeboliganalyse 2017 - en analyse af kapaciteten på kommunens plejecentre. Analysen omfatter både de permanente plejeboliger og de midlertidige pladser.

Der lægges i sagen op til, at udvalget godkender den fremlagte plejeboliganalyse.

Endelig lægges der op til, at det besluttes, at administrationen skal arbejde for at nedbringe tomgangsperioden på plejecentrene, så der på den måde frigives plejeboligkapacitet svarende til 5-6 plejeboliger.

Baggrund
Social- og Sundhedsudvalget har tidligere fået forelagt årlige kapacitetsanalyser, der belyser det fremtidige behov for permanente plejeboliger og midlertidige pladser.

Social- og Sundhedsudvalget fik forelagt den seneste kapacitetsanalyse den 9. oktober 2014. Plejeboliganalyse 2014 viste, at de daværende planer om at udvide plejeboligkapaciteten skulle fastholdes. Plejeboliganalyse 2014 førte til, at kapacitetsudvidelsen blev indarbejdet i budgetforslag 2015-18 - og i senere budgetaftaler, så der er afsat i alt 42 mio. kr. til en udvidelse af plejebolig kapaciteten i 2018-19.

Med denne sag genoptages proceduren med årlige plejeboliganalyser. Plejeboliganalysen 2017 bringes som bilag til denne sag. Plejeboliganalyse 2017 er - som de tidligere plejeboliganalyser - en kapacitetsanalyse, som dels afdækker det fremtidige behov for permanente plejeboliger (plejeboligprognose) og dels vurderer kapacitetsudviklingen af midlertidige pladser.

Plejeboligprognose 2017 - permanente boliger
Gribskov Kommune råder over 310 plejeboliger, som kommunen kan anvise borgere til.

Plejeboligprognosen 2017 viser, at behovet for boliger vil være stigende i 2017 og 2018, jf. bilag. Ved uændret kapacitet kan det ventes, at ventelisten kan komme op på 80-90 borgere i 2019. Dette peger på, at kapacitetspresset vil være på et fortsat højt niveau - og overskride det niveau på ca. 30 borgere, som har været opfattet som et acceptabelt niveau.

På den korte bane - frem til 2019 - må der forudses et betydeligt pres på kommunens plejeboligkapacitet. Der har i maj 2017 været fem tilfælde, hvor administrationen ikke har kunne anvise en plejebolig inden for to måneder til borgere, der har ønsket at stå på den generelle garantiventeliste. Der blev dog fundet en plejebolig til de berørte fem borgere inden for få uger. I juni og juli måned 2017 har kommunen kunnet anvise plejeboliger til alle borgere på den generelle venteliste inden for to måneder. Med udsigten til en voksende venteliste i perioden frem til, at de nye friplejeboliger i Gilleleje står klar i 2019, må det ventes, at kommunen i perioder vil kunne få vanskeligt ved at leve op til garantiforpligtelsen.

Plejeboligprognosen viser endvidere, at der på den lidt længere bane vil være behov for at udvide kapaciteten af permanente plejeboliger i 2021-22 – selv med etableringen af op til 82 friplejeboliger i 2019. På det tidspunkt må det forventes, at antallet af borgere på ventelisten igen vil overstige det accepterede niveau i Gribskov Kommune på ca. 30 borgere med yderligere 15-30 borgere.

Gribskov Kommune har endvidere anvisningsret til 303 ældreboliger, der er beliggende spredt rundt omkring i kommunens byer og lokalsamfund. Der er ikke længerevarende tomgang i disse ældreboliger, og de nuværende ældreboliger kan derfor ikke anvendes til at dække manglende kapacitet på plejeboligområdet. Opførelse af ældreegnede boliger og seniorboliger (som fx i Bavne Ager i Gilleleje) vil kunne virke i retning af, at kapacitetspresset på plejeboliger mindskes.

Administrationen forelægger en sag for Social- og Sundhedsudvalget til mødet i september måned, hvor der redegøres nærmere for kommunens ældreboligkapacitet.

Kapacitetsudviklingen - midlertidige pladser
Der er en høj udnyttelsesgrad på kommunens 37 midlertidige pladser, og i perioder ligger belægningsprocenten på 100 %. Yderligere oplysninger om kapacitetsudviklingen på kommunens midlertidige pladser ses i plejeboliganalysen i bilaget.

Kapacitetspresset har været særligt udtalt siden august 2016 og hænger primært sammen med den stadig hastigere udskrivning af borgere efter endt sygehusophold. Endvidere er der eksempler på, at borgere har måttet vente i flere måneder på en plejebolig både i Gribskov Kommune og i andre kommuner, mens de har opholdt sig på enten Toftebo eller de midlertidige pladser på Trongården. Kapacitetsudfordringerne på de permanente plejeboliger giver altså et afledt kapacitetspres på de midlertidige pladser.

Der er allerede truffet foranstaltninger til udvidelse af kapaciteten med op til otte pladser:

 • Byrådet besluttede den 20. juni 2016 - i forbindelse med udmøntningen af Værdighedspuljen - at udvide kapaciteten på Toftebo med 4 rehabiliteringspladser for at imødekomme behov før og efter hospitalsindlæggelse. Ibrugtagningen af disse fire pladser forventes at ske i november måned 2017.
 • Byrådet har på sit møde den 22. maj 2017 besluttet at etablere yderligere fire, fleksible pladser på Toftebo. Disse fire pladser forventes ligeledes at stå klar i november måned 2017.Administrationens vurderinger og anbefalinger

Administrationen vurderer, at plejeboliganalysen giver grundlag for følgende indsatser.

Plejeboliger - indsats på kort sigt
Plejeboliganalyse 2017 viser, at ventelisten til plejeboliger vil være voksende frem til 2019. Indtil da må det ventes, at kommunen i perioder vil kunne få svært ved leve op til garantiforpligtelsen til at stille en permanent plejebolig til rådighed inden for to måneder til de borgere, der har ønsket at stå på den generelle venteliste.

Nedbringelse af tomgangsperiode - frigivelse af kapacitet
Beregninger har vist, at den gennemsnitlige tomgangsperiode (fra fraflytning/dødsfald og til indflytning) på de fem plejecentre var syv uger (50 dage) i såvel 2015 som i 2016. Administrationen vil, i et samarbejde med plejeoperatørerne og boligselskaberne, søge at nedbringe tomgangsperioderne i forbindelse med indflytning af ny borger. Dette emne er blevet taget op på styringsdialogmøderne med boligselskaberne og på et dialogmøde med Boligkontoret Danmark, der administrerer de kommunalt ejede plejecentre, i juni måned 2017. Boligselskaberne og Boligkontoret Danmark har udtrykt stor vilje til at indgå i dialog med kommunen og plejeoperatørerne om at nedbringe tomgangsperioden.

Administrationen vil konkret arbejde for, at tømning, istandsættelse af plejeboligen samt indflytning af ny borger må tage omkring tre uger. Hermed vil kommunen hurtigere kunne anvise nye borgere til plejeboligen og derved øge den samlede kapacitet af plejeboliger. Når den gennemsnitlige tomgangsperiode er nedbragt til under halvdelen af det nuværende niveau, vil det svare til en udvidelse af plejeboligkapaciteten med 5-6 boliger. Hvis den gennemsnitlige tomgangsperiode nedbringes yderligere til 2-2,5 uger, vil det svare til en udvidelse af kapaciteten med 7-8 boliger. Hermed vil nedbringelse af tomgangsperioden bidrage til at mindske risikoen for, at kommunen ikke vil kunne leve op til garantiforpligtelsen.

I såvel Fredensborg Kommune som Halsnæs Kommune er tomgangsperioden omkring 2 til 2,5 uger. I begge kommuner er der arbejdet med dette i en årrække. Erfaringerne herfra er ved at blive omsat til følgende konkrete tiltag:

  • Som udgangspunkt tømmer de pårørende lejemålet inden for fem dage efter dødsfaldet.
  • I nogle tilfælde, fx. når afdøde efter alt at dømme ikke har pårørende, tømmes lejligheden af professionelt flyttefirma, der samtidigt opbevarer bohavet. Omkostningerne dækkes af boet.
  • Plejepersonalet tilskynder de pårørende til at opsige lejemålet - oftest efter få dage - og hjælper med at bestille syn af lejligheden m.v.
  • Underskrift fra forrige beboer sikres, så indflytning kan ske i betalingsperioden, mens indflytters betaling først er fra d. 1. til d. 15.
  • Selve istandsættelsen tager maksimalt 5 hverdage.
  • Visiteret borger er klar til indflytning efter ca. to uger.


Administrationen har kontaktet skifteretten i Helsingør, og der er truffet aftale om, at skifteretten skal sanktionere kommunens generelle beskrivelse af fremgangsmåden, særligt i de tilfælde, hvor bohavet opbevares.

Virkningen af de forskellige tiltag indtræder gradvist, bl.a. fordi nogle af tiltagene først kan iværksættes i de tilfælde, hvor borger og pårørende er informeret om fremgangsmåden allerede ved indflytningen.

I forbindelse med indfasningen af initiativerne og det hurtigere flow kan nogle pårørende måske føle sig unødigt pressede, men erfaringerne fra nabokommunerne viser, at der opstår færre og færre sådanne reaktioner, når procedurerne først er fuldt indfasede.

Plejeboliger - indsats på mellemlangt sigt
Plejeboliganalyse 2017 viser endvidere, at ventelisten - selv med udvidelsen af antallet af friplejeboliger i 2019 - må forventes at overskride det accepterede niveau på 30 borgere i løbet af 2020, senest i 2021. Dette peger på, at der vil skulle udarbejdes planer for udvidelse af plejeboligkapaciteten i 2021-22. Der skal derfor sikres økonomi til den fortsatte udbygning af plejeboligkapaciteten.

De kommende års plejeboliganalyser vil blive ledsaget af administrationens anbefalinger til handlinger.

Midlertidige pladser - indsats

De sidste fire, fleksible pladser på Toftebo vil blive indfaset løbende efter behov. For så vidt angår finansiering af drift af disse, vil administrationen, som beskrevet i den boligstrategiske handleplan, præsentere Social- og Sundhedsudvalget for en plan for finansiering af driften med afsæt i ikke afholdte udgifter til ventedage. Forudsat at udvalget godkender finansieringen i løbet af efteråret 2017, vil de fire sidste pladser kunne tages i brug i november måned 2107.

En del af kapacitetspresset på de midlertidige pladser kan afhjælpes ved at nedbringe de gennemsnitlige opholdstider. Administrationen vil arbejde med muligheden for at nedbringe de gennemsnitlige opholdstider ved bl.a. at optimere arbejdsgange og øge indsatsen for udskrivning til eget hjem med støtte. Dette skal bl.a. være med til at forebygge øgede udgifter til ventedage på sygehusene.

Lovgrundlag
Bekendtgørelse af lov om almene boliger mv. LBK nr. 1103 af 15. august 2016 (særligt §§ 5, 54, 54 a, 57, 58 a-c, 59) og senere ændringer af forskriften.
Bekendtgørelse af lov om social service. LBK nr. 369 af 18. april 2017 og senere ændringer af forskriften.
Bekendtgørelse af lov om leje af almene boliger. LBK nr. 228 af 9. marts 2016 og senere ændringer af forskriften.
Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger. BEK nr. 1324 af 10. december 2014 og senere ændringer af forskriften.
Lov om friplejeboliger. LBK nr. 1058 af 31. august 2015 og senere ændringer af forskriften.

Økonomi
Ifølge Budgetaftale 2016-19 afsættes der samlet 44 mio. kr. i budgetperioden til udvidelse af plejeboligkapaciteten, fordelt med 2,0 mio. kr. i 2016, 20,0 mio. kr. i 2017 og 22,0 mio. kr. i 2018.

Økonomiudvalget frigav på sit møde den 23. maj 2016 de 2 mio. kr. til ekstern, finansiel og juridisk rådgivning og til interne projektledere.

Byrådet besluttede på sit møde den 22. maj 2017 tre byggeprojekter på i alt 1.695.000 kr., som finansieres inden for det afsatte rådighedsbeløb til plejeboligkapacitet på 20 mio. kr. De tre byggeprojekter er: Demensvenlig indretning af eksisterende plejecentre, indretning af yderligere fire fleksible, midlertidige pladser på Toftebo samt ombygning af Gydevej 15.

Bilag
Bilag SSU 15.08.17 Plejeboliganalyse 2017 Dok.nr. 2017/09575 001

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Ældrerådet at afgive kommentarer til

 1. den fremlagte Plejeboliganalyse 2017.
 2. at administrationen arbejder for at nedbringe tomgangsperioden på plejecentrene i dialog med boligselskaberne og plejeoperatørerne.

  Beslutning

Ældrerådet har modtaget Plejeboliganalysen, men anser det - på grund af den urimelig korte frist til gennemgang af det omfattende problemkompleks - ikke for muligt at afgive en fyldig og begrundet stillingtagen til det forelagte materiale.

Ældrerådet finder desuden, at der mangler oplysning om følgende:

· Udbygningsmuligheder på de enkelte plejehjem
· Hvor mange der er på venteliste på de enkelte plejehjem
· Kvalificeret analyse af antallet af potentielle brugere i de enkelte lokalområder
· Oversigt over antallet af udredte demente borgere på de enkelte plejehjem.14. Ansøgning om låneoptagelse og huslejestigning ifm. opførelse af 2 balkoner - Kirkegade 35A-F, Blistrup
82.20G00 - 2017/20150

Sagsfremstilling
Ældrerådet får sagen for at afgive input til en ansøgning om låneoptagelse og deraf følgende huslejestigning ifbm. opførelse af balkonger på Udsigten i Blistrup.

Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning i Byrådet.

Byrådet skal træffe beslutning om at godkende nyt lån til opførelse af to balkoner/altaner i forbindelse med plejeboligerne på Udsigten i Blistrup og lejeforhøjelse for beboerne som følge heraf.

Baggrund
Beboerne på Udsigten har på et ekstraordinært afdelingsmøde den 6. september 2016 godkendt forslag om opførelse af to altaner. Projektet skal finansieres med et lån på 1.201.200 kr.

Økonomiske forhold og vilkår
Boligerne
Boligafdelingen Udsigten i Blistrup består af 28 plejeboliger og 14 ældreboliger. Boligerne er opført som almene ældreboliger og ejes af Gribskov Kommune. Boligerne er i forbindelse med opførelsen i 1999-2001 finansieret hos KommuneKredit med lån på 20,1 mio. kr. Restgælden udgør medio 2017 16,4 mio. kr. Boligkontoret Danmark administrerer boligafdelingen for kommunen.

Betydning for beboerne
Beboerne ønsker altanerne opført ud for henholdsvis spisesalen/kantinen i stueplan og det fælles opholdsrum på 1. sal.
Altanen på 1. sal ønskes opført, så de demente beboere, der ikke har fri udgang, kan komme ud og få frisk luft. Dette vil løfte deres livskvalitet betydeligt.
Altanen i stueplan ønskes opført, så kørestolsbrugerne blandt beboerne får samme mulighed.

Afdelingen kan ikke selv finansiere udgiften til opførelsen af altanerne. Afdelingen har budgetteret med henlæggelser i 2017 på 437.000 kr., men disse midler er disponeret til løbende vedligeholdelse af boligerne.

Beboerne ønsker derfor at finansiere projektet med et nyt lån. Gribskov Kommune skal, som ejer af ejendommen, godkende og optage lån til forbedringen.

Kommunen har ret til at optage lån til forbedringer i kommunale beboelsesejendomme, når beboerne har stillet forslag eller krav om forbedring - og accepteret den deraf følgende huslejeforhøjelse.

Beboerne betaler lånet tilbage over huslejen. Huslejen vil gennemsnitligt stige med ca. 217 kr. pr. bolig pr. måned, hvis der optages lån til altanerne. Kommunen skal godkende huslejestigningen.

På afdelingsmødet den 6. september 2016 udtrykte beboerne og de pårørende ønske om, at der i forbindelse med opførelsen af altanerne kunne findes besparelser i budgettet. Efter en gennemgang af budgettet blev der fundet besparelser svarende til -3,27% i huslejestigning.

Boligkontoret Danmark oplyser, at man fra år til år efter ønske fra beboerne og de pårørende vil forsøge at finde besparelser i budgettet svarende til den huslejestigning, som finansiering af altanerne medfølger.


Administrationen vil ved den årlige gennemgang af årsregnskabet for afdelingen og Boligkontoret Danmarks årsberetning have særligt fokus på, at disse besparelser er fundet.

Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, at balkonerne vil være til glæde og gavn for afdelingen og beboerne.

Beboerne vil opleve øget livskvalitet. Bygningerne vil efter opførelse af altanerne være mere attraktive.

Kommunen oplever ikke tomgang i boligerne. Tomgang opstår, hvis boligerne står ledige og ikke kan lejes ud.


Administrationen vurderer, at den øgede husleje, uagtet om man finder udlignende besparelser i budgettet, ikke vil få betydning for fremtidig udlejning.

Lovgrundlag
Lovbekendtgørelse nr. 1103 af 15.08.2016 - Almenboligloven § 98, vedr. hjemmel til at optage lån til arbejderne.

Bekendtgørelse nr. 1540 om drift af almene boliger af 16.12.2016 §116, stk. 1, nr. 4 og nr. 6 vedrørende kommunal godkendelse af lejeforhøjelse og låneoptagelse.

Bekendtgørelse nr. 1580 af 17.12.2013 om kommunernes låntagning og meddelelse om garantier mv. §2, stk. 1, nr. 9


Økonomi
Budgettet, inkl. moms, udgør:

Håndværkerudgifter
936.600,00 kr.
Omkostninger
264.600,00 kr.
I alt
1.201.200,00 kr.


Finansiering:

30-årigt lån med fast rente, KommuneKredit
1.201.200,00 kr.


Ydelsen på lånet forventes at udgøre ca. 53.000 kr. p.a., svarende til en huslejestigning på ca. 3,37 % eller gennemsnitlig ca. 217,00 kr. pr. bolig pr. måned.


Efter gennemførelsen af renoveringen vil stigningen pr. m2 pr. år udgøre 44,00 kr., så den gennemsnitlige leje pr. m2 vil komme op på 1.355,00 kr.


Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet

 1. at godkende optagelse af et 30-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit på 1.201.200 kr. til finansiering af opførelse af 2 balkoner på Udsigten.
 2. at godkende den heraf afledte huslejestigning til ydelsen på lånet på ca. 3,37%.

  Bilag

-

Administrationens indstilling
Administrationen anbefaler til Ældrerådet at:

 1. at afgive høringssvar ift optagelse af et 30-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit på 1.201.200 kr. til finansiering af opførelse af 2 balkoner på Udsigten.
 2. at afgive høringssvar ift den heraf afledte huslejestigning til ydelsen på lånet på ca. 3,37%.

  Beslutning

Ældrerådet ønsker ikke at tage stilling til låneoptagelsen, og det undrer os, at der ikke foreligger en udtalelse fra centerrådet.

Efterretningssager

15. Evaluering af udvidede åbningstider på Holbohave
27.00G00 - 2017/02123

Sagsfremstilling
Ældrerådet får sagen for at afgive input til evaluering af udvidede åbningstid på Holbohave.

Indledning
På baggrund af beslutningen om udvidede åbningstider på Holbohave får Social- og Sundhedsudvalget sag om evaluering af udvidede åbningstider på demensdagcentret Holbohave til beslutning.

Baggrund
Udvidede åbningstider
Byrådet har i budgetaftalen 2017-2020 afsat 800.000 kr. hvert år i 2017, 2018 og 2019 til at dække udvidet åbningstid på Holbohave.
Social- og Sundhedsudvalget har godkendt at åbningstiden foreløbigt er udvidet med:

 • 1 hverdagsaften hver uge fra kl. 15.00 – 21.00.
 • Den første lørdag i måneden fra kl. 10.00 - 14.00

Den udvidede åbningstid onsdag aften kan også benyttes af borgere, der er i målgruppen, men ikke er visiteret til Holbohave. Om lørdagen er der bl.a. mulighed for at borgere og pårørende kan spise sammen.
Der er tilmelding til aften- og weekendåbent, så der kun holdes åbent ved behov.

Evaluering
Der er foretaget en optælling af antal borgere, der gør brug af aftenåbent om onsdagen og en optælling af brugere af lørdagsåbent. Der har i perioden kun været åbent to onsdage og indtil nu ingen lørdage grundet manglende tilmelding.

Aftenåbent:
De borgere, der har deltaget har været to af Holbohaves eksisterende brugere. Borgerne har valgt at blive hele dagen og aftenen med og dermed fået glæde af en hel dags samvær.
Der er endnu ingen borgere fra andre dagcentre der har meldt sig til.

Lørdagsåbent:
På baggrund af samtale med Holbohaves ledelse og personale anbefales det, at fortsætte med den udvidede åbningstid lørdag i lidt længere tid, for at få løbet tilbuddet igang. Det var forventet, at der ikke ville være et stort behov fra begyndelsen, og tilbuddet giver fortsat de pårørende flere valgmuligheder.

Resultat af spørgeskemaundersøgelse
Der er foretaget en spørgeskemaundersøgelse blandt de pårørende til borgere på Holbohave på et pårørende-møde den 12.06.17. Undersøgelsen havde til formål at evaluere behovet for udvidet åbningstid - dels som den udvidede åbningstid er på nuværende tidspunkt og dels i forhold til de pårørendes ønsker til evt. yderligere behov for udvidede åbningstider. På mødet deltog 12 pårørende, der alle har besvaret spørgeskemaet.
Der foreligger dermed kun et begrænset grundlag for evalueringen af de udvidede åbningstider.

Besvarelserne fra spørgeskemaundersøgelsen viser, at

 • 7 pårørende er tilfredse med de eksisterende åbningstider og har ikke umiddelbart yderligere behov - disse bemærker dog, at behovet for yderligere udvidet åbningstid kan komme senere.
 • 2 af de pårørende ønsker på et tidspunkt i fremtiden udvidet åbningstid på alle hverdage.
 • For de 5 der har svaret ja til større behov her og nu, er ønskerne til udvidet åbningstid fokuseret på weekenderne i dagtimerne.
 • 8 ud af 12 pårørende ønsker at der ligger et fast program for fælles aktivitet om lørdagene, da det vil gøre tilbuddet mere attraktivt. Tilbuddet skal give mulighed for aktiviteter hvor både borgere og deres pårørende deltager.

Administrationens anbefaling
På baggrund af evalueringen samt samtale med Holbohaves ledelse og personale samt kommunens psykologisk demensfaglige konsulent anbefaler administrationen at:

 • Den nuværende udvidede åbningstid om onsdagen fastholdes indtil videre, dog med fokus på at tilbuddet formidles bredere.
 • Den nuværende udvidede åbningstid 1 gang månedligt om lørdagen fastholdes indtil videre for at vurdere om tilbuddet kan løbes i gang.
 • At der fastlægges et program for lørdagene hvor de pårørende også bliver involveret.
 • Der foretages en ny evaluering af den udvidede åbningstid sidst på året som forelægges Social- og Sundhedsudvalget i februar måned.

Administrationen vurderer at tilbuddet med udvidet åbningstid gradvist vil blive anvendt mere, efterhånden som der kommer flere brugere/pårørende, og efterhånden som informationen om muligheden spreder sig.
Ved den næste evaluering sidst på året vil der med den længere tids erfaring kunne træffes beslutning om evt. fastholdelse eller ændring af de udvidede åbningstider i forhold til anvendelse og behov.

Administrationen indstiller til på Social - og Sundhedsudvalget at:

 1. Godkende, at fastholde den nuværende udvidede åbningstid på Holbohave indtil der foreligger en ny evaluering.
 2. Godkende, at tilbuddet om udvidede åbningstider evalueres igen sidst på året og forelægges Social- og Sundhedsudvalget i februar 2018 med henblik på beslutning on fastholdelse eller ændring.
 3. Godkende, at der fastlægges et program for lørdagene.Lovgrundlag
Lov om Social Service, LBK nr. 1270 af 24/10/16, §81.

Bilag
Bilag1. SSU 15-08-17: Svar fra spørgeskema 2017/02123 011

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Ældrerådet
1. at afgive input til evalueringen af udvidede åbningstid på Holbohave.Beslutning
Administrationens anbefaling tages til efterretning.


Mødet startet:
01:30 PM

Mødet hævet:
05:00 PM