Ældrerådet

Publiceret 15-05-2017

Mandag den 15-05-2017 kl. 09:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
8 Ældrerådsvalg 2017
9 Kvalitetsopfølgning på social- og sundhedsområdet 1. halvår 2017
10 Holbohave - udvidede åbningstider


Efterretningssager
11 Klippekort ordning til plejecenterborgere

Medlemmer:

Torben Møgelhøj Else Hjortkilde
Jens C.H. Lauritzen Birthe Bille Hansen
Leif Dræbye Claus Sætter-Lassen
Annelise Torne Zinck  
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:
Else Hjortkilde

Meddelelser:Åbne

8. Ældrerådsvalg 2017
27.69.40G00 - 2016/36171

Sagsfremstilling
Der afholdes valg til Ældrerådet senest ved udgangen af 2017, så det nye Ældreråd kan få virkning fra 1. januar 2018.

Administrationen har udarbejdet 3 forskellige modeller for afholdelse af valget som forelægges udvalget mhp. udvalgets stillingtagen til valg af model. De forskellige modeller er blevet drøftet med Ældrerådet, og Ældrerådets høringssvar i fht. valg af model fremgår af sagen.


Modeller for for afholdelse af valg til Ældrerådet

Model 1 - brevstemmevalg med hjælp fra Dafolo
I 2013 brev ældrerådsvalget gennemført som brevstemmevalg med hjælp fra Dafolo, så Dafolo stod for udsendelse af valgmateriale til borgerne samt modtagelse og elektronisk optælling af de afgivne brevstemmer. Der er indhentet tilbud fra Dafolo på håndtering af dele af valghandlingen

Dafolo tilbyder ved ældrerådsvalget at varetage udsendelsen af brevstemmematerialet (model 1a). Hvis kommunen også ønsker at Dafolo i lighed med ældrerådsvalget i 2013 skal varetage modtagelse og optælling af de afgivne stemmer, vil denne del af opgaven blive varetaget af en underleverandør, som Dafolo antager (model 1b).

Model 1a - Dafolo modtager og tæller stemmerne:
Iht. denne model vil Gribskov Kommune skulle varetage følgende opgaver: Annoncering, udformning af valgmateriale (foldere m.v.), eventuelt valgmøde, betjening af valgbestyrelsen, og kundgørelse af valgresultatet.

Dafolo skal udforme og udsende selve valgmaterialet, modtage stemmerne samt håndtere stemmeoptællingen.

Udgift og ressourcetræk anslås at udgøre 192.000 kr. i grundomkostninger (OBS ekskl. udgift til modtagelse og optælling af stemmer, da tilbud herfor endnu ikke er modtaget) og et administrativt timeforbrug på ca. 122 timer.

Model 1b - kommunen tæller selv stemmerne:
Iht. denne model vil Gribskov Kommune skulle varetage følgende opgaver: Annoncering, udformning af valgmateriale (foldere m.v.), eventuelt valgmøde, betjening af valgbestyrelsen, modtagelse og opbevaring af afgivne brevstemmer, optælling af de afgivne stemmer og kundgørelse af valgresultatet.

Dafolo skal udforme og udsende selve valgmaterialet.

Udgift og ressourcetræk anslås at udgøre 196.000 kr. og et administrativt timeforbrug på ca. 130-150 timer.

Vurdering
Uanset om kommunen eller Dafolo tæller stemmerne, har modellen den fordel, at modellen er velafprøvet i 2013. Der skal udsendes 13.000 stemmer, og Dafolo har udstyret til at trykke og pakke brevene maskinelt. Hvis kommunen selv skal pakke alle brevene med valgmateriale må der påregnes et betydeligt personaleressourceforbrug der løber op i mange mandedage.

Fordelen ved at lade Dafolo varetage modtagelsen og optællingen af stemmerne vil være et mindre administrativt ressourcetræk, end hvis kommunen selv skal håndtere hele stemmeoptællingen. Løsningen blev anvendt af Gribskov Kommune ved ældrerådsvalget i 2013, og der vurderes ikke at være rets- eller valgsikkerhedsmæssige problemer ved løsningen.

Fordelen ved at lade kommunen selv varetage stemmeoptællingen vil være, at det administrative ressourceforbrug ifht. at modtage og optælle stemmerne (estimeret til i alt 33 timer) trods alt er overkommeligt, og at en offentlig stemmeoptælling i sig selv er en åbenbar fejring af den demokratiske proces.

Begge modeller har den ulempe, at der skal sendes en meget stor mængde breve ud til borgerne med almindelig postbefordring med mærkbare udgifter til porto til følge.

Begge modeller har endvidere den ulempe, at de er dyrere end et hybridvalg med elektronisk fremsendelse af valgmateriale og afstemning (model 2).


Model 2 - hybridvalg /elektronisk brevstemmevalg
En ny mulighed er at lave brevstemmevalg via e-boks. Det indebærer, at de borgere, der er tilmeldt e-boks, vil modtage valgmaterialet via e-boks, herunder et link til en stemmeseddel, der udfyldes og returneres digitalt.

Borgere, der har fået fritagelse fra modtagelse af digital post, vil modtage brevstemme materialet med almindelig post, og vil ligeledes skulle returnere den udfyldte stemmeseddel via almindelig postbefordring.

Gribskov Kommune modtager og optæller de afgivne stemmer.

Der foreligger ikke offentligt tilgængelige opgørelser, der viser om digital stemmeafgivelse har en positiv eller en negativ indvirkning på stemmeprocenten. Der er i alt ca. 13.000 vælgere. Heraf er de 9.400 (72%) i aldersgruppen 60-74 år, og hovedparten af disse vælgere må antages at være vant til at anvende it i deres dagligdag. I aldersgruppen 75-89 år er der 3.600 vælger og i aldersgruppen 90+ er der 300 vælgere. Blandt alle vælgerne er ca. 2.800 fritaget for digital post.

Udgift og ressourcetræk anslås at udgøre 175.000 kr. og et administrativt timeforbrug på ca. 121 timer.

Vurdering
Modellen har den fordel, at en stor del af vælgerne modtager digital post, og at de kan stemme nemt og enkelt ved deres pc eller via deres smartphone. Langt størstedelen af vælgerne må antages af være vant til at anvende it, og mange af disse vælgere har allerede prøvet af stemme digitalt i forbindelse med f.eks. faglige valghandlinger, hvor stemmeformen har været anvendt i en årrække.

Modellen har endvidere den fordel, at den er billigere end et rent brevstemmevalg. Det administrative ressurceforbrug forventes at være det samme uanset om der er tale om et almindeligt brevstemmevalg eller et hybridvalg.

Modellen har den ulempe, at der ikke foreligger valide eksempler eller undersøgelser, der kan belyse, hvordan vælgergruppen vil reagere over for at skulle afgive stemme elektronisk.


Model 3 - fremmødevalg i forbindelse med kommunalvalg
Der er ikke længere noget krav om en lokalemæssig fysisk adskillelse fra kommunal med separate afstemningslokaler, selv om det henstilles, at ældrerådsvalget så vidt muligt afholdes i adskilte lokaler med særskilte adgangsveje til de pågældende stemmelokaler.

Ved fremmødevalg på samme tidspunkt som kommunalvalget gælder dog, at afstemningen skal foregå tydeligt og klart adskilt fra kommunalvalget, og at afstemningen i øvrigt skal tilrettelægges således, at den ikke virker forstyrrende på vælgernes adgang til at afgive stemme ved kommunalvalget eller på gennemførelsen af dette valg i øvrigt.

Det indebærer bl.a., at vælgerne ikke må få udleveret stemmesedlen til ældrerådsvalget samtidig med stemmesedlerne til hhv. kommunal og regionsrådvalgene, og at ældrerådsvælgerne heller ikke må anvende de stemmerum (gardinbokse), som anvendes til kommunal- og regionsrådsvalgene. Der skal således opstilles særskilte valgborde, stemmerum/anden afskærmning og stemmekasser til brug for ældrerådsvalget. Det er endnu ikke afdækket, om der på de enkelte valgsteder rent fysisk er plads til at opstille valgborde og afstemningsafskærmning til ældrerådsvalget .

Der er 12 valgsteder i kommunen. Kravet om adskillelse medfører - uanset eventuelt lokalefællesskab - behov for en særskilt bemanding af ældrerådsvalget, dvs. minimum 2 valgtilforordnede ved hvert valgsted i 14 timer svarende til hele åbningstiden fra kl. 8-20 samt 1 time før og 1 time efter. Dertil 2-3 administrative valgsekretærer, der fungerer som koordinatorer af valghandlingen på tværs af valgstederne.

For så vidt angår fysisk opstilling og nedtagning af valgstederne samt forplejning til de tilforordnede i løbet af dagen vil disse kunne koordineres med kommunalvalgets.

Da selve stemmeafgivelsen vil finde sted i eller i tilknytning til de samme lokaler, hvor der holdes kommunal- og regionsrådsvalg, vil det være nødvendigt at foretage selve stemmeoptællingen på et centralt sted på enten rådhuset eller i Gillelejehuset alt efter, hvor der kan reserveres et passende lokale. Det indebærer, at stemmeboksene skal forsegles og transporteres til optællingsstedet ved afstemningens afslutning.

Udgift og ressourcetræk anslås at udgøre 202.000 kr. og et administrativt timeforbrug på 207 timer.

OBS: Økonomi og timeopgørelse er foretaget på baggrund af en række forudsætninger, herunder at bemandingen af valgstederne samt stemmeoptællingen kan ske ved hjælp af frivillige, som det siddende Ældreråd hjælper med at engagere.

Vurdering
Modellen har den fordel, at fremmødevalg iht. statistik udarbejdet af Danske Ældreråd generelt indebærer en væsentligt højere valgdeltagelse end brevstemmevalg.

Modellen er - under forudsætning af, at både bemanding af valgstederne og stemmeoptællingen kan ske ved hjælp af frivillige - lidt billigere end brevstemmevalgene fsva. angår ekstern udgiftsafholdelse. Det skyldes bl.a., at kommunen sparer tryk og porto til udsendelse af folder med præsentation af kandidaterne til vælgerne.

Modellen har den ulempe, at det administrative ressourcetræk vil være væsentligt større (anslået 66 effektive arbejdstimer) end ved brevstemmevalg eller hybridvalg, og samlet set bliver fremmødevalget den dyreste af de skitserede modeller.

Modellen bygger på en forudsætning om, at det kan lade sig gøre at skaffe min. 36 kvalificerede frivillige til bemanding af valgstederne. At være valgtilforordnet til ældrerådsvalget er ikke et borgerligt ombud, og anvendelse af frivillig arbejdskraft forudsætter derfor at det siddende ældreråd kan være behjælpelig med at rekruttere de frivillige.

Modellen har endvidere den ulempe, at der vil skulle ske en betydelig koordinering med kommunalvalget uden at ældrerådsvalget må gribe forstyrrende ind afholdelsen af kommunalvalget. Der udestår endvidere en række uafklarede forhold vedrørende den fysiske indretning af især de mindre valgsteder.

Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, at afholdelse af ældrerådsvalg 2017 bedst gennemføres som enten et brevstemmevalg ved anvendelse af underleverandør til opgaverne vedr. udformning og udsendelse af brevstemmemateriale samt stemmeoptælling eller som et hybrid-brevstemmevalg med digital brevstemmeafgivelse blandt de vælgere, der er tilmeldt digital post. Dermed bliver bliver udgiften til selve valghåndteringen samt ressourcetrækket i administrationen mindst muligt.

Efter sidste valg i 2013 gennemførte Danske Ældreråd en undersøgelse, der bl.a. viser, at valgdeltagelsen var betydeligt højere i kommuner med fremmødevalg i forbindelse med kommunalvalget end i kommuner med andre valgformer.

I de 21 kommuner, der havde fremmødevalg i forbindelse med kommunalvalget, var den gennemsnitlige stemmeprocent på 71,4%. I 30 kommuner, der gennemførte brevvalg i november måned, var den gennemsnitlige stemmeprocent 47,8% (41,6% Gribskov Kommune). I 22 kommuner, der afholdte (brev-)valget på andet tidspunkt i 2013 var den gennemsnitlige stemmeprocent på 45,3%. Endelig var der en række kommuner, hvor valget blev aflyst.

Ud fra ønsket om høj valgdeltagelse taler erfaringerne fra 2013 således for, at valget i 2017 afholdes som fremmødevalg i forbindelse med kommunalvalget.

Det, der taler imod et fremmødevalg er, at et fremmødevalg er den dyreste løsning, når de eksterne omkostninger og det administrative ressourcetræk lægges sammen.

Der er endvidere ved fremmødevalget indlagt en forudsætning i beregningen om anvendelse af frivillige valgtilforordnede og stemmeoptællere. Hvis der skal anvendes administrative ressourcer til disse opgaver også, vil der skulle anvendes 266 timer ekstra alene til bemandingen af valgstederne ekskl. udgifter til engangsvederlag for godtgørelse af overarbejde.

Lovgrundlag
LBK nr 1345 af 23/11/2016 om retssikkerhed og administration på det sociale område § 32.

Økonomi
Udgiften til afholdelse af valg er beregnet til mellem 300 t.kr. og 430 t.kr. alt efter hvilken model, der anvendes. Dertil kommer personalemæssigt ressourcetræk:

Model Eksterne omkostninger Personale-
ressourcer
Udgift i alt v. timepris på 280 kr.
Model 1a
Brevstemmevalg med hjælp fra Dafolo inkl. ekstern optælling af stemmer
min. 192.000
OBS: Pris på optælling af stemmerne mangler
122 timer
min. 226.160 kr.
OBS: Pris på optælling af stemmerne mangler
Model 1b
Brevstemmevalg med hjælp fra Dafolo, hvor kommunen selv tæller stemmerne
196.000 kr.
130-150 timer
232.400-
238.000 kr.
Model 2
Hybridvalg/elektronisk brevstemmevalg, kommunen tæller selv stemmerne
175.000 kr.
121 timer
208.880 timer
Model 3
Fremmødevalg samtidig med kommunalvalget
202.000 kr.
207 timer
ekskl. bemanding af valgstederne
260.000 kr.Bilag
Bilag ÆR 15.05.17: Notat om modeller for afholdelse af Ældrerådsvalg 2017


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Ældrerådet,

 1. at Ældrerådet anbefaler en af følgende modeller for afholdelse af ældrerådsvalg 2017 til Social- og Sundhedsudvalget:
  1a (brevstemmevalg, Dafolo tæller)
  1b (brevstemmevalg, GK tæller stemmer)
  2. hybridvalg/elektronisk brevstemmevalg
  3. fremmødevag samtidig med kommunalvalget
 2. at - såfremt 1a, 1b eller 2 anbefales - valget afholdes i november 2017, 2 uger efter kommunalvalget med frist for stemmeafgivelse tirsdag den 5. december 2017 kl. 15.00.
 3. at der afholdes 1 valgmøde placeret i Helsinge.

  Beslutning
 4. Et enigt Ældreråd anbefaler fremmødevalg samtidig med kommunalvalget.
  Ældrerådet anser fremmødevalg som det mest demokratiske.
  Ældrerådet forventer at blive indkaldt til et planlægningsmøde snarest.
 5. ..
 6. Ældrerådet anbefaler, at der afholdes valgmøder i både Gilleleje, Græsted og Helsinge.9. Kvalitetsopfølgning på social- og sundhedsområdet 1. halvår 2017
00.15I00 - 2016/29703

Sagsfremstilling
Ældrerådet får sagen for at afgive input til kvalitetsopfølgning på social- og sundhedsområdet.

Social- og Sundhedsudvalget modtager kvalitetsopfølgning i form af en samlet Kvalitetsrapport to gange årligt i henholdsvis 2. og 4. kvartal.
Social- og Sundhedsudvalget fik på deres møde den 3. juni 2015 forelagt den første samlede Kvalitetsrapport, efter at de nye kontrakter på social- og sundhedsområdet trådte i kraft 1. maj og 1. juni 2014.

Kvalitetsrapporten for maj 2017 er vedlagt som bilag.

Baggrund
Kvalitetsopfølgningen er udarbejdet for at følge op på gældende kontrakter og belyse kvaliteten af såvel myndighedens som leverandørernes indsats på sundhed- og ældreområdet. Derudover omfatter rapporteringen også det sociale tilbudsområde og Socialtilsynet. Kvalitetsopfølgningen skal skabe overblik over status og udvikling på en række centrale kvalitetsparametre, som dels er beskrevet i kontrakter, og dels fremgår af lovgivning.

Kvalitetsrapport
Den vedlagte Kvalitetsrapport indeholder følgende elementer:

 • Resultater af tilsyn på ældre- og sundhedsområdet
 • Resultater af tilsyn på det sociale område
 • Opfølgning vedr. klager, herunder klagestatistik
 • Opfølgning vedr. magtanvendelse
 • Opfølgning vedr. utilsigtede hændelser (UTH)
 • Mængde og økonomi, herunder belægningsprocenter på plejecentre og udviklingen i antallet af borgere indenfor specifikke områder
 • Særstatistik - bench mark af Gribskov Kommune ift. optageområde nords øvrige 7 kommuner vedr. færdigbehandlede patienter på Nordsjællands Hospital.


Særstatistikken nævnt ovenfor indgår i denne udgave af kvalitetsrapporten i stedet for ”regionens ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering”. Regionens ledelsesinformation er ikke medtaget denne gang, da den ikke er opdateret i forhold til de data der blev bragt i sidste udgave af kvalitetsrapporten pga. af regionens arbejde med at implementere sundhedsplatformen.

Disse data anvendes til at belyse kvaliteten af såvel myndigheds som leverandørers indsats på både social- og sundhedsområdet.

Rapporten indeholder som udgangspunkt data for en 5-årig periode, hvilket gør det muligt at følge en konkret udvikling på de enkelte områder. Der er dog områder, hvor det ikke har været muligt at trække data 5 år tilbage.

De væsentlige resultater fra kvalitetsrapporten er listet herunder:

 1. Embedslægens tilsyn på plejecentre. Fra 1. januar 2017 forsvinder de lovfastsatte årligt tilbagevendende besøg og afløses i stedet af et såkaldt risikobaseret tilsyn, hvor der ikke længere vil være automatisk helårlig opfølgning på plejecentre med dårlige bedømmelse og opfølgning hvert andet år til plejecentre med gode bedømmelser. Det betyder, at Styrelsen for Patientsikkerhed pr. 1. januar 2017 i stedet vil gennemføre risikobaserede tilsyn, hvorved der ikke længere er automatik i, hvornår disse tilsyn vil blive gennemført.

  Styrelsen for Patientsikkerhed vil hvert år føre tilsyn på baggrund af en vurdering af, hvor de største risici for patienterne kan være. Der vælges årlige temaer og behandlingssteder udvælges til tilsyn ud fra en risikovurdering eller ved stikprøve.

  Temaerne for det risikobaserede tilsyn i 2017 er medicinhåndtering og prøvesvar i patientforløb. Styrelsen har bl.a. udvalgt følgende område som fokus for tilsyn; Hjemmesygepleje/hjemmepleje/plejehjem , Kommunale akutfunktioner og Bosteder.

  I 2016, som var det sidste år med det "gamle" lovfastsatte årligt tilbagevendende besøg, modtog 2 centre besøg. De øvrige plejecentre modtog efter vurdering fra embedslægen ikke besøg i dette år. De 2 centre fik følgende vurdering: "fejl og mangler, som indebærer patientmæssig risici.
 2. Kommunalt tilsyn med plejecentre. Ingen af plejecentrene har i indeværende år, til og med april, haft tilsynsbesøg. I 2016 modtog alle plejecentre besøg, og resultaterne må betegnes som tilfredsstillende, da 2 centre fik vurderingen "ingen, få, eller mindre væsentlige mangler", og de 6 øvrige vurderingen: ""få mangler, som relativt nemt vil kunne afhjælpes med en målrettet indsats".

  I forhold til 2015 var der i 2016 tale om en bedre vurdering. Idet 2 centre fik bedre vurderinger end i 2015 og ingen af centrene fik dårligere vurderinger. Et center bevægede sig således fra vurderingen "en del og/eller væsentlige mangler, med betydning for patientsikkerheden, som vil kræve en bevidst og målrettet indsats for at kunnne afhjælpes" til "få mangler, som relativt nemt vil kunne afhjælpes med en målrettet indsats". Medens det andet center bevægede sig fra vurderingen: "få mangler, som relativt nemt vil kunne afhjælpes med en målrettet indsats" til vurderingen: "ingen, få, eller mindre væsentlige mangler".

  I forhold til det kommunale tilsyn med hjemmeplejen er der siden 2015 ført tilsyn med både de leverandører som leverer personlig pleje, praktisk hjælp og sygepleje (de store leverandører) og de leverandører der kun leverer praktisk hjælp (de små leverandører). Der i dag to "store leverandører" og tre "små leverandører".

  De små leverandører har ved tilsynene i 2015 og 2016 modtaget tilfredsstillende vurderinger: "få mangler, som relativt nemt vil kunne afhjælpes med en målrettet indsats". Hos de to store leverandører blev der i 2015 fundet "en del og/eller væsentlige mangler, med betydning for patientsikkerheden, som vil kræve en bevidst og målrettet indsats for at kunnne afhjælpes". I begge tilfælde var medicinhåndteringen problemet.

  SSU besluttede at gennemføre opfølgende tilsyn i første kvartal 2016 hos begge leverandører. Begge forbedrede deres tilsynsresultater i det opfølgende tilsyn i 2016. Ved det ordinære tilsyn i efteråret 2016 havde den eneleverandører forbedret sit resultat yderligere mens den anden havde fastholdt samme resultat.
 3. Det driftsorienterede tilsyn med sociale tilbud afdækker, at alle tilbud ved besøg i 2016, på nær Kobbelhusene på Kirkeleddet 6, opfylder kvalitetskravene i middel grad eller derover. Kobbelhusene på Kirkeleddet 6's vurdering lå under middel grad.

  Kobbelhusene, Kirkeleddet 6 ligger under middel, men er tæt på at kunne opfylde kravet.

  I 2017 har kun tre tilbud modtaget et tilsynsbesøg, og de opfyldte alle kvalitetskravende i middel grad eller der over.
 4. Klager over leverandører af hjemmepleje og hjemmesygepleje. I 2014 blev der modtaget 8 klager i alt over leverandørerne, i 2015 18 klager i alt og i 2016 30 klager i alt. I 2017 er der indtil midten af april modtaget 7 klager Det er for tidligt at vurdere om stigningen fra de tidligere år fortsætter eller ophører.

  Tages der højde for forskellen på det antal borgere de to største leverandører har ansvaret for, så lå de i 2016 relativt set på samme niveau med hensyn til det antal klager der blev modtaget over dem.

  I tabellen nedenfor er vist det faktiske antal borgere de to leverandører har ansvaret for samt det faktiske antal klager der er modtaget over de to leverandører i 2016. Disse to tal er omregnet til klager pr. 100 borgere der modtager hjælp.

  * Gns af borgere pr. måned

  I forhold til vurderingen af antallet af klager skal der gøres opmærksom på alle klager tælles med i statistikken og at administrationen i registreringen ikke vurderer om klagen er berettiget eller ej, ligesom der heller ikke skelnes mellem om klagen vedr. alvorlige eller bagatelagtige forhold. De modtagne klager kan således variere mellem at være ubegrundede, vedr. mindre misforståelse eller vedr. alvorlige forhold.

  Endeligt skal de 30 klager der blev modtaget i 2016 sammenholdes med at i alt 1.355 borgere modtog over 300.000 besøg fra hjemmeplejen i det samme år.

  Med hensyn til plejecentrene er der i alt modtaget 3, 2 og 4 klager i 2014, 2015 og 2016. I 2017 er der fra januar til april ikke modtaget klager. For det midlertidige center blev der i de samme år modtaget hhv. 5, 7 og 10 klager. I 2017 er der modtaget 2 klager.

  Forskellen i klageniveauet mellem de 5 plejecentre og det midlertidige center, skal formentligt søges i forskelle i brugergrupperne og den særlige situation borgerne står i når de har ophold på det midlertidige center.

  I forhold til klager over plejecenter og midlertidig center leverandører gælder i øvrigt samme generelle bemærkninger som blev anført vedr. klager over leverandører af hjemmepleje og hjemmesygepleje.
 5. Magtanvendelse. – i 2016 blev der rapporteret 7 tilfælde af magtanvendelse på ældreområdet og 8 tilfælde på socialområdet. I 1. kvartal af 2017 er der ikke registreret tilfælde af magtanvendelse på ældreområdet, medens der er registreret to tilfælde på socialområdet. De registrerede tilfælde af magtanvendelse på de sociale tilbud i 2016 og 2017 har alle vedrørt fastholdelse for at undgå personskade. På ældreområdet vedr. de registrerede tilfælde af magtanvendelse, fastholdelse under hygiejne, hvor manglende hygiejne ellers ville være blevet sundhedstruende for borgeren.
 6. Utilsigtede hændelser: Der kan konstateres en fortsat årlig stigning i antallet af rapporterede utilsigtede hændelser. Dette må opfattes som positivt, da det er et tegn på at der er fokus på arbejdet med utilsigtede hændelser og patientsikkerheden. Der var knap dobbelt så mange rapporterede hændelser i 2016 som i 2013, og hvis antallet af rapporterede hændelser ligger på samme niveau i de sidste tre kvartaler af 2017 som i det første, vil det samlede antal hændelser i 2017 stige med knap 30% i forhold til 2016. Over halvdelen af de rapporterede hændelser vedrører medicinering. Disse hændelser omfatter primært medicin, der ikke er givet samt fejl i medicindoseringen. De allerfleste af disse hændelser har ikke været skadevoldende. Det er samtidig et område, hvor der er iværksat målrettede indsatser for at nedbringe antallet af hændelser.
 7. Belægningsprocent på kommunens plejecentre og midlertidige center ligger generelt meget højt. I perioden fra maj 2016 til april 2017 er der på tværs af de 12 måneder og på tværs af de fem plejecentre registreret to måneder, hvor ét plejecenter havde en belægning på under 90% (Udsigten – januar 2017 (87,5%) og februar 2017 (84,0%). For alle plejecentrene under ét lå belægningsprocenten i perioden mellem 94,4% og 97,4%.

  Hvis belægningsprocenten på et plejecenter kommer under 80% i en måned er Gribskov Kommune forpligtet til at afregne den pågældende leverandør et beløb svarende til 80% belægning. Som det fremgår af ovenstående er Gribskov Kommune generelt ikke i nærheden af, at måtte udbetale denne garantibetaling.

  På det midlertidige center – Toftebo – lå den samlede belægningsprocent i perioden mellem 91% og 101%. Presset på akutstuerne er yderst svingende belægningsprocenten på akutstuerne lå isoleret set på mellem 50,0% og 91,9% i perioden.

  Belægningsprocenten kan komme op på 101% fordi der nogen gange er 2 borgere på samme stue i løbet af en dag, hvor den ene borger udskrives om formiddagen og den anden indskrives om eftermiddagen.

 8. Antallet af borgere, der modtager hjemmehjælp og hjemmesygepleje per. måned har været stabilt over en længere periode. Opgjort som indeks lå antallet af borgere der modtog hjælp på 100 både i januar 2015 og aktuelt i marts 2017, dvs. at der ikke er flere der modtager hjemmehjælps- og hjemmesygeplejeydelser aktuelt end i begyndelsen af 2015.

  De månedlige udgifter opgjort i faste priser (2017 p/l) ligger i marts 2017 under niveauet for januar måned 2015. Udvikling skyldes færre udgifter pr. borger der modtager ydelser.

  På baggrund af en voldsom stigning i udgifterne i de første 8 måneder af 2015, blev udvalget præsenteret for en handleplan i november 2015 i forbindelse med BO4 sagen. Indsatserne i forbindelse hermed bragte hurtigt resultater og som denne afrapportering antyder er sporet holdt lige siden.
 9. Særstatistik – Bench mark mellem Gribskov Kommune og de øvrige 7 syv kommuner i optageområde nord vedr. færdigbehandlede borgere på Nordsjællands Hospital. Bench markingen er foretaget for perioden 7. februar til 25. april. Den viser at Gribskov Kommune har færdigbehandlede borgere liggende på Nordsjællands Hospital i flere dage (ventedage) opgjort pr. 1.000 indbyggere end nogen af de syv øvrige kommuner i optageområde nord (Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Halsnæs, Helsingør, Hillerød og Hørsholm).

  Til sammenligning brugte Gribskov Kommune i 2016 færre ventedage end Hillerød, Halsnæs og Fredensborg Kommuner, men flere end Hørsholm, Allerød, Helsingør og Frederikssund kommuner.

  Gribskov Kommunes forbrug af ventedage i perioden ligger på stort set samme niveau som i 2016, medens de øvrige kommuner er lykkedes med at bruge færre ventedage end de gjorde i 2016.

  På Social- og sundhedsudvalgets møde den 25-04-2017, traf udvalget beslutning om, at anbefale ØU og BY, at etablere otte nye pladser på Toftebo. Denne udvidelse vil gøre det muligt løbende at hjemtage borgere, når hospitalerne melder dem færdigbehandlede. Kapacitetsudvidelsen på Toftebo vil således muliggøre, når de er etableret, at Gribskov Kommune vil kunne nedbringe sit forbrug af ventedage til tæt på 0.


Der arbejdes løbende med opfølgning og udvikling på ovenstående punkter frem mod næste kvalitetsafrapportering.

Social- og Sundhedsudvalget vil modtage næste kvalitetsopfølgning i form af en samlet Kvalitetsrapport i 2. kvartal 2017.


Lovgrundlag
Sundhedsloven LBK nr 1202 af 14/11/2014 §198 (Patientsikkerhed)
Sundhedsloven, LBK nr 913 af 13/07/2010 især § 219 (Pligten til at udføre tilsyn)
Lov om social service, LBK nr 1023 af 23/09/2014 især §§ 148a, 151 og 151c (Social tilsyn)
Lov om social tilsyn, LOV nr 608 af 12/06/2013 især § 4

Økonomi
-

Bilag
SSU 30.05.2017: Kvalitetsrapport 1. halvår 2017 (dok.nr. 2016/29703 008)

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Ældrerådet
1. at afgive input til kvalitetsopfølgningen.

Beslutning
Ældrerådet anbefaler, at hele kvalitetsopfølgningen fremover foregår på grundlag af en opdateret tilsynspolitik, idet den nuværende er fra 2012 og ikke er umiddelbart tilgængelig.
10. Holbohave - udvidede åbningstider
27.00G00 - 2017/02123

Sagsfremstilling
Ældrerådet får sagen for at afgive input til udvidede åbningstid på Holbohave.

Indledning
På baggrund af beslutningen om udvidede åbningstider på Holbohave forelægges Social- og Sundhedsudvalget:

 1. En status på den udvidede åbningstid på demensdagcentret Holbohave til orientering.
 2. Kørselstakst til borgere der benytter den udvidede åbningstid, og som ikke i forvejen er visiteret til dagcenter, til beslutning
 3. Hvorvidt ubrugte midler for 2017 kan anvendes til dækning af øget kørselsudgift samt forbedring af have og etablering af hønsegård m.v på Holbohave, til beslutning.

Baggrund
1. Status på udvidet åbningstid
Byrådet har i budgetaftalen 2017-2020 afsat 800.000 kr. hvert år i 2017, 2018 og 2019 til at dække udvidet åbningstid på Holbohave.
Åbningstiden er udvidet med 1 hverdagsaften hver uge fra kl. 15.00 – 21.00.
Den udvidede åbningstid onsdag aften kan også benyttes af borgere, der er i målgruppen, men ikke er visiteret til Holbohave.
Holbohave holder ligeledes åbent hver den første lørdag i måneden fra kl. 10.00 - 14.00, hvor pårørende og brugere bl.a. kan spise sammen.
Der er tilmelding til aften- og weekendåbent, så der kun holdes åbent ved behov.

2. Øgede udgifter til kørsel
Kørsel til og fra Holbohave i de nye åbningstider ligger udover kontrakten med Gribskov Turist- og Handicapkørsel, og er relativ dyr i forhold til den oprindelige kørsel, da den foregår om aftenen og i weekender. Udgifterne til kørsel i den udvidede åbningstid vil ikke i et fuldt regnskabsår kunne rummes indenfor det afsatte budget, såfremt tilbuddet anvendes som forudsat. I et fuldt driftsår vil det afsatte budget overskrides med ca. 134.000 kr.
Forbruget er vurderet ud fra en belægningsprocent på 76 %.


Total årlig omkostning for udvidet åbningstid ved belægningsgrad på 76%

Drift 588.000 kr.
Mad 19.800 kr.
Kørsel 207.504 kr
Total uden estimeret egenbetaling 933.960 kr.
Budget, jf. budgetaftale 800.000 kr.
Merudgift i forhold til budget 134.000 kr.


3. Ubrugte midler 2017
Der vil i 2017 fremkomme et mindreforbrug. Det skyldes, at den udvidede åbningstid først fik virkning fra slutningen af 1. kvartal 2017, samt at benyttelsen af den udvidede åbningstid i opstartsperioden ikke har været så stort. Det betyder f.eks. at der ikke har været åbent i den udvidede åbningstid i alle de dage det har været planlagt, pga. manglende tilmelding. På denne baggrund forventes der at være ca. 150.000 kr. i ubrugte midler i 2017.

I 2017 vil der således være en mindreudgift i forhold til de afsatte midler til udvidet åbningstid, medens der fra 2018 og frem må forventes et årligt merforbrug.

Disse midler kan opsamles og overføres til 2018 til dækning af de forventede merudgifter i dette år, samtidigt vil en del af midlerne kunne anvendes til at efterkomme et ønske fra Holbohave om midler til forbedring af have med planter, krukker, haveredskaber samt etablering af hønsegård m.v. Det er tanken at brugerne skal kunne være aktive i haven. Det skal nævnes i denne forbindelse, at der er evidens for at dyr har en god og beroligende effekt på demente borgere, ligesom frisk luft og lettere fysisk havearbejde kan indgå som en del af demensindsatsen.

Status
1. Udvidede åbningstider
Der er foretaget en optælling af antal borgere der gør brug af aftenåbent om onsdagen og en optælling af brugere af lørdagsåbent. Da tilbudet først startede op medio marts måned er der kun få onsdage og to lørdage med i optællingen.
Aftenåbent:
Der er holdt åbent to onsdage på grund af manglende tilmeldinger til øvrige onsdage i perioden. De borgere der har deltaget har været to af Holbohaves eksisterende brugere. Borgerne har valgt at blive hele dagen og aftenen med.
Den ene af de to borgere har ingen pårørende. Hermed er formålet om aflastning af de pårørende på nuværende tidspunkt ikke opfyldt, men til gengæld har borgeren fået glæde af en længere dags samvær.
Lørdagsåbent:
Der har ikke været nogen tilmeldte de to lørdage, hvor der har været åbent. På baggrund af samtale med Holbohaves ledelse og personale anbefales det, at fortsætte med de nye åbningstider og give opstarten lidt længere tid. Det var forventet, at der ikke ville være et stort behov fra begyndelsen og muligheden giver fortsat de pårørende flere valgmuligheder.

Det forventes at tilbuddet om udvidet åbningstid gradvist vil blive anvendt mere efterhånden som der kommer flere brugere/pårørende og efterhånden som oplysninger om muligheden spreder sig. Der er udarbejdet og uddelt en pjece til Holbohaves brugere og pårørende og pjecen er ligeledes omdelt på de øvrige dagcentre i kommunen.
Der har været pressedækning af tilbuddet og information er lagt på Gribskov kommunes hjemmeside, ligesom visitationen oplyser om de nye åbningstider.

Ift en egentlig evaluering af tilbuddet er der inviteret til et pårørendemøde på Holbohave den 12. juni 2017, hvor det er planlagt omdele et evalueringsskema til de pårørende vedr. det udvidede tilbud og evt. yderligere/andre behov. Evalueringen forelægges SSU i august måned.

2. Kørselstakst vedr. ikke visiterede borgere
For borgere der er visiteret til dagcenter på Holbohave eller kommunens andre dagcentre, gælder at kørsel til dagcenter koster 167 kr. pr. måned, uanset hvor mange gange der køres og til hvilke dagcentre der køres. Dette beløb, foreslås også at dække kørslen i den udvidede åbningstid.

Med indførelsen af den udvidede åbningstid, vil en gruppe borgere med demens, som ikke i forvejen er visiteret til dagtilbud, kunne deltage i arrangementer i denne tidsflade. Det foreslås at hvis disse borgere ønsker at benytte kørselsordningen til deltagelse i arrangementer i den udvidede åbningstid, så opkræves de kørselstaksten på 167 kr. pr. måned i de måneder de deltager.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler at:

 • opstartsperioden for de udvidede åbningstider på Holbohave forlænges og at der foretages en evaluering blandt de pårørende via et spørgeskema den 12.06.17. Evalueringen forelægges SSU til augustmødet.
 • Endvidere anbefales det, at det besluttes, at opkræve ikke-visiterede borgere der deltager i arrangementer i den udvidede åbningstid og som ønsker at benytte kørselsordningen, 167 kr. pr. måned i de måneder de deltager
 • Endelig anbefaler administrationen, at Social- og Sundhedsudvalget godkender, at Holbohave kan anvende 20.000 kr. af de ubrugte midler i 2017 til forbedring af have, etablering af hønsegård m.v.


Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at:
1. godkende, at opstartsperioden for de udvidede åbningstider på Holbohave forlænges og at der foretages en evaluering blandt de pårørende
2. at beslutte at Holbohave kan anvende 20.000 kr af de ubrugte midler i 2017, til at forbedre haven og etablere en hønsegård

Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:
1. at beslutte at taksten for kørsel for ikke-visiterede borgere, der benytter de udvidede åbningstider, er 167 kr./mdr. i de måneder hvor de benytter tilbuddet.


Lovgrundlag
Lov om Social Service, LBK nr. 1270 af 24/10/16, §81.

Økonomi
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Ældrerådet
1. at afgive input til udvidede åbningstid på Holbohave


Beslutning
Ældrerådet støtter administrationens indstilling vedrørende punkt 1 og 2, samt at taksten for kørsel på kr. 167/mdr. godkendes for ikke-visiterede borgere, der benytter de udvidede åbningstider.

Efterretningssager

11. Klippekort ordning til plejecenterborgere
29.00G00 - 2017/05789

Sagsfremstilling

Indledning
Ældrerådet forelægges sag om klippekortsordning til beboere på plejecentre til orientering. Baggrund
Med finansloven 2017, er der truffet aftale om en ny klippekortsordning til ekstra hjælp til beboere på plejecentre.

Formål
Formålet med puljen er, at borgere der bor på plejecentre, skal opleve fortsat at være herre over eget liv, og via ordningen få hjælp til at gøre ting, der øger deres livskvalitet.

Målgruppe og kriterier for tildeling
Midlerne er målrettet beboere i almene plejeboliger fortrinsvis for ældre, plejecentre efter servicelovens § 192 fortrinsvis for ældre, og friplejeboliger fortrinsvis for ældre. Det skal således bemærkes, at det ikke er beboernes alder, der har betydning for tildeling af klippekortet, men om plejecentret m.v. er fortrinsvis for ældre. Alle beboere på de pågældende plejecentre, skal således tilbydes klippekortet.

Indsatsen omfatter
Klippekortet er beboernes tid, og beboerne skal selv være med til at bestemme, hvad hjælpen skal anvendes til. Det kan eksempelvis være, en tur ud at se på butikker, besøg på restaurant eller hjælp til at være sammen med familie og venner. Hjælpen kan både anvendes til mindre aktiviteter, f.eks. mere hjælp til spisesituationen eller højtlæsning eller spares op og anvendes til aktiviteter, der tager længere tid.

Kommunen skal sikre, at alle plejehjemsbeboerne får tilbud om at benytte tilbuddet. Det gælder også de svageste beboere, f.eks. beboere med demens. Hvis plejehjemsbeboere takker nej til tilbuddet om ekstra hjælp, kan den tid, borgeren er blevet tilbudt, anvendes til ekstra hjælp til de andre plejecenterbeboere.

Hjælpen skal ligge indenfor social- og sundhedsmedarbejdernes almene og faglige kompetencefelt. Ydelsen må således f.eks. ikke have håndværksmæssig karakter, ligesom ydelsen skal kunne leveres indenfor gældende regler for hygiejne, arbejdsmiljø og uniformspligt.

Omfang
Ydelsen skal anvendes til aktiviteter, der ligger ud over den eksisterende plejeindsats. Borgerne skal som udgangspunkt kunne bevilges ca. 30 minutters ekstra hjælp pr. uge. Borgeren har ret til at spare tid sammen til lidt mere tidskrævende aktiviteter som f.eks. holde fødselsdag eller komme på besøg hos en pårørende.

Prisen for levering af ydelsen er fastsat efter prisen i de kontrakter, der er indgået med de enkelte leverandører. I henhold til disse priser er der ikke midler nok til, at alle borgere kan få 30 minutters ekstra hjælp pr. uge. Det forventes dog heller ikke, at alle borgere vil tage imod tilbuddet. De afsatte midler rækker iht priserne til at dække ca. 70% af borgerne. Dette skønnes umiddelbart at være nok til at dække behovet på plejecentrene, idet ikke alle borgere vil kunne få glæde af tilbuddet.

Levering
Plejecentrene leverer ydelsen til beboerne på følgende måde:

 • Der vil blive udarbejdet en kvalitetsstandard for ordningen, som udsendes til plejecenterledere, centerråd og visitationen.
 • Der vil blive udarbejdet informationsmateriale om ordningen til borgere og pårørende på plejecentrene.
 • Hvert plejecenter tildeles midler på baggrund af antal beboere og sikrer selv at anvende midlerne til de beboere, der ønsker at gøre brug af ordningen i henhold til retningslinjerne og rammerne for ordningen. ¨
 • Plejecentrene melder erfaringer med ordningen og det antal borgere der anvender ordningen tilbage til CSS med henblik på dokumentation og regnskabsaflæggelse til ministeriet.Lovgrundlag
Lov om Social Service, §192

Økonomi
Der er i aftalen om finanslov for 2017, afsat ialt 380 mio. kr. pr. år i 2017 og 2018 til klippekortsordningen. Fra 2019 og frem vil tilskuddet fordeles via bloktilskuddet. Midlerne fordeles til kommunerne efter antal borgere i målgruppen således at Gribskov Kommune får tildelt:

2017 2018 2019 og frem
2.719.000 kr 2.719.000 kr. Iht DUT-fordelingAdministrationens indstilling
Administrationen indstiller, at:

 1. Ældrerådet tager sagen til efterretning.

  Beslutning

Ældrerådet tager sagen til efterretning.
Ældrerådet ønsker indblik i den kvalitetsstandard, der udarbejdes for ordningen.


Mødet startet:
09:00 AM

Mødet hævet:
01:00 PM