Ældrerådet

Publiceret 10-01-2017

Tirsdag den 10-01-2017 kl. 09:00

Indholdsfortegnelse:

Efterretningssager
1 Afrapportering af kommunale tilsyn 2016

Medlemmer:

Torben Møgelhøj Else Hjortkilde
Jens C.H. Lauritzen Birthe Bille Hansen
Leif Dræbye Claus Sætter-Lassen
Annelise Torne Zinck  
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:

Meddelelser:Efterretningssager

1. Afrapportering af kommunale tilsyn 2016
29.00G00 - 2016/34128

Sagsfremstilling
Ældrerådet behandler sagen med henblik på at tage orienteringen om de
kommunale tilsyn til efterretning.

I perioden september - november 2016 er der gennemført uanmeldte tilsyn på alle plejecentre, det midlertidige center og hos samtlige leverandører af praktisk hjælp, personlig pleje og hjemmesygepleje til borgere i eget hjem udenfor plejecentrene i Gribskov Kommune.
For hvert tilsyn er der udarbejdet en tilsynsrapport, der beskriver, hvordan opgaverne varetages hos den enkelte leverandør.

I dette dagsordenspunkt præsenteres udvalget for de vurderinger og anbefalinger, der er beskrevet i rapporterne. Udvalget orienteres ligeledes om de tiltag, der er iværksat af administrationen på baggrund af tilsynene. Alle tilsynsrapporterne er vedhæftet som bilag.

Tilsynsrapporterne vedrørende plejecentrene har været i høring hos de specifikke Centerråd.

Om det uanmeldte kommunale tilsyn
Tilsynet er en del af den kvalitets- og tilsynspolitik, som blev godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 22. februar 2012, og som fremgår af kommunens servicebeskrivelse på området.
Det uanmeldte tilsyn skal sikre, at den hjælp, den enkelte borger modtager, er i overensstemmelse med de ydelser, der er visiteret til efter de gældende standarder og lovgivning samt at borgerens aktuelle behov varetages. Herudover skal tilsynene bidrage til at skabe læring og udvikling hos den enkelte leverandør.

I 2016 er tilsynene igen gennemført af firmaet BDO Kommunernes Revision, der er en privat leverandør af rådgivning til de danske kommuner, herunder tilsyn på ældreområdet og socialområdet.

Tilsynene på plejecentrene er gennemført som et helhedstilsyn, hvor der samlet set sker en afdækning af plejecentres arbejde med at skabe livskvalitet for beboerene, et indblik i forholdene hen over døgnet og en forståelse af arbejdet med den faglige dokumentation mv.

Tilsynet i hjemmeplejen er gennemført som et individorienteret tilsyn,hvor tilsynet på baggrund af temaer, mål og indikatorer i kvalitetsstandarder og den rehabiliterende og aktiverende tilgang undersøger eksempelvis dokumentation, døgnrytmeplan og medinddragelse af den enkelte borger.

Tilsynet på det midlertidige center er ligeledes gennemført som et individorienteret tilsyn.Tilsynet tager udgangspunkt i den enkelte borger og undersøger, hvordan de afgørelser, som er truffet om hjælp til den enkelte, omsættes til praksis.

Tilsynets vurdering
Tilsynene munder ud i de her præsenterede tilsynsrapporter, hvor tilsynets
samlede vurderinger og anbefalinger beskrives.

BDO har benyttet nedenstående skala til at give en samlet vurdering af de enkelte leverandører:

1. Ingen, få, eller mindre væsentlige mangler
2. Få mangler, som relativt nemt vil kunne afhjælpes ved en målrettet indsats
3. En del og/eller væsentlige mangler, som vil kræve en bevidst og målrettet indsats for at kunne afhjælpes.
4. En del og/eller væsentlige mangler med betydning for patientsikkerheden, som vil kræve en bevidst og målrettet indsats for at kunne afhjælpes.
5. Væsentlig kritik. Der er fare for patientsikkerheden i en sådan grad, at det er nødvendigt omgående at gribe ind.


Samlet vurdering
I skemaet nedenfor ses en oversigt over det enkelte tilsyns samlede vurdering på baggrund af ovenstående skala.

1. 2. 3. 4. . 5.
Bakkebo
1
Dagmarsminde 2
Ellen Marie Hjemmet
1
Helsingegården
2
Skovsminde
2
Trongården 2
Udsigten 2
Toftebo 2
Attendo Gilleleje 3
Attendo Helsinge 3
Attendo Græsted 3
BM Pleje 1
Kits 2
Helt Rent 2

Center for Social og Sundhed kan som opfølgning på tilsynet iværksætte forskellige initiativer,
herunder eventuel brug af påbudsprocedure, afhængigt af tilsynets anbefalinger til de enkelte leverandører.

Nedenfor er kort beskrevet tilsynets konklusioner og anbefalinger, administrationens vurdering samt de tiltag, der måtte være iværksat på baggrund af tilsynet. De nærmere detaljer fremgår af de enkelte tilsynsrapporter.

Tilsyn på Bakkebo
Der har den 14. november 2016 været gennemført tilsyn på Bakkebo.

Tilsynets samlede vurdering og anbefalinger:
Tilsynets samlede vurdering er, at centret har

 • ingen, få, eller mindre væsentlige mangler.


Bakkebo sikrer på meget kompetent og professionel vis den pleje og omsorg som beboerne har behov for.

Tilsynet anbefaler:

 • alle alle beboer får udarbejdet en livshistorie
 • at der på en specifik afdeling sættes fokus på medarbejdernes adfærd omkring måltidet.


Administrationens vurdering af tilsynet
Center for Social og Sundhed vurderer, at tilsynsrapporten ikke giver anledning til yderligere opfølgning.


Tilsyn på Dagmarsminde
Der har den 14. november 2016 været gennemført tilsyn på Bakkebo.

Tilsynets samlede vurdering og anbefalinger:
Tilsynets samlede vurdering er, at centret har

 • få mangler, som relativt nemt vil kunne afhjælpes ved en målrettet indsats.


Dagmarsminde bidrager til at beboerne oplever en tryg hverdag med nærhed og livskvalitet.

Tilsynet anbefaler:

 • sammenhængende og ajourført dokumentation
 • at døgnrytmeplanerne fremstår handlevejledende i beskrivelsen af hjælpen
 • at Dagmarsminde reflekterer over personalets rolle og nuværende praksis ved måltiderne


Administrationens vurdering af tilsynet
Center for Social og Sundhed vurderer, at tilsynsrapporten beskriver, at daglig praksis og
udmøntning af hjælp er tilfredsstillende.
Center for Social og Sundhed følger op ved at indhente Dagmarsmindes handleplan på gennemførelsen af tilsynets anbefalinger.


Tilsyn på Ellen Mariehjemmet
Der har den 18. oktober 2015 været gennemført tilsyn på Ellen Mariehjemmet.

Tilsynets samlede vurdering og anbefalinger:
Tilsynets samlede vurdering er, at centret har

 • ingen, få, eller mindre væsentlige mangler.


Ellen Mariehjemmet er meget opmærksom på beboernes behov, ønsker og vaner og tilrettelægger plejen og omsorgen ud fra dette.

Tilsynet anbefaler:

 • at det drøftes hvordan de sundhedsfremmende og forebyggende tiltag kommer til at fremgå af døgnrytmeplanerne samt at den praktiske hjælp uddybes.
 • at der indføres en praksis, der er med til at skabe overblik og sammenhæng mellem dokumenterne


Administrationens vurdering af tilsynet
Center for Social og Sundhed vurderer, at tilsynsrapporten ikke giver anledning til yderligere opfølgning.


Tilsyn på Helsingegården
Der har den 9. november 2016 været gennemført tilsyn på Helsingegården.

Tilsynets samlede vurdering og anbefalinger:
Tilsynets samlede vurdering er, at centret har

 • få mangler, som relativt nemt vil kunne afhjælpes ved en målrettet indsats.


Helsingegården bidrager til at beboerne oplever en tryg dagligdag med nærhed og livskvalitet.

Tilsynet anbefaler:

 • at de igangværende tiltag omkring dokumentationspraksis fortsættes således at døgnrytmeplanerne optimeres yderligere.
 • at der skabes bedre sammenhæng mellem dokumenterne i journalerne og samtidig sikre at disse altid er ajourførte
 • at der arbejdes og skabes yderligere fokus på videndeling blandt medarbejderne, såedes at den faglige viden og de tilstedeværende kompetencer anvendes i højere grad på tværs af afdelingerne.


Administrationens vurdering af tilsynet.
Center for Social og Sundhed vurderer, at tilsynsrapporten beskriver, at daglig praksis og udmøntning af bevilget hjælp er tilfredsstillende.
Center for Social og Sundhed følger op ved at indhente Helsingegårdens handleplan på gennemførelsen af tilsynets anbefalinger. Handleplanen drøftes og følges op på driftmøder ift., om ovenstående anbefalinger er implementeret.


Tilsyn på Skovsminde
Der har den 9. september 2015 været gennemført tilsyn på Skovsminde plejecenter.

Tilsynets samlede vurdering og anbefalinger:
Tilsynets samlede vurdering er, at centret har

 • få mangler, som relativt nemt vil kunne afhjælpes ved en målrettet indsats.


Skovsminde bidrager til, at beboerne oplever en tryg dagligdag med nærhed og livskvalitet.

Tilsynet anbefaler:

 • at medarbejderne undervises og vejledes i at udarbejde døgnrytmeplaner, så de fremstår handlevejledende i beskrivelsen af hjælpen
 • at medarbejderne undervises og vejledes i at udarbejde døgnrytmeplaner, så de giver et overblik over indsatsen hos beboeren i forhold til den psykiske pleje og omsorg, og de sundhedsfremmende og forebyggende tiltag og den praktiske hjælp.
 • at der skabes bedre sammenhæng mellem dokumenterne i journalerne


Administrationens vurdering af tilsynet.
Center for Social og Sundhed vurderer, at tilsynsrapporten beskriver, at daglig praksis og udmøntning af bevilget hjælp er tilfredsstillende.
Center for Social og Sundhed følger op ved at indhente Skovsmindes handleplan på gennemførelsen af tilsynets anbefalinger. Handleplanen følges op på driftmøder ift., om ovenstående anbefalinger er implementeret.


Tilsyn på Trongården
Der har den 1. november 2016 været gennemført tilsyn på Trongården.

Tilsynets samlede vurdering og anbefalinger:
Tilsynets samlede vurdering er, at centret har

 • få mangler, som relativt nemt vil kunne afhjælpes ved en målrettet indsats.


Beboerne modtager generelt den pleje og omsorg, som de har behov for.

Tilsynet anbefaler:

 • at døgnrytmeplanerne er opdateret og fremstår handlevejledende
 • at handleplanerne løbende ajourføres og afstemmes med beboernes aktuelle problemstillinger
 • at der arbejdes den rehabiliterende tilgang til måltiderne og med medarbejdernes rolle og arbejdsgange i forbindelse med måltidet.
 • at arbejdsgange i forbindelse med servering af måltider til beboerne i egen bolig forbedres, så maden kommer hurtigere frem.
 • at medarbejderne i højere grad implementerer den enkelte beboers behov, ønsker og vaner i plejen.


Administrationens vurdering af tilsynet.
Center for Social og Sundhed vurderer, at tilsynsrapporten beskriver, at daglig praksis og udmøntning af bevilget hjælp er tilfredsstillende.
Center for Social og Sundhed følger op ved at indhente Trongårdens handleplan på gennemførelsen af tilsynets anbefalinger. Handleplanen følges op på driftmøder ift., om ovenstående anbefalinger er implementeret.


Tilsyn på Udsigten
Der har den 17. november 2016 været gennemført tilsyn på Udsigten.

Tilsynets samlede vurdering og anbefalinger:
Tilsynets samlede vurdering er, at centret har

 • få mangler, som relativt nemt vil kunne afhjælpes ved en målrettet indsats.


Beboerne modtager den pleje og omsorg, som de har behov for.

Tilsynet anbefaler:

 • at medarbejderne undervises og vejledes i at udarbejde døgnrytmeplaner
 • at der udarbejdes arbejdsgange for den sundhedsfaglige dokumention, så den lever op til Gribskov Kommunens tidsramme


Administrationens vurdering af tilsynet.
Center for Social og Sundhed vurderer, at tilsynsrapporten beskriver, at daglig praksis og
udmøntning af bevilget hjælp er tilfredsstillende.
Center for Social og Sundhed følger op ved at indhente Udsigtens handleplan på gennemførelsen af tilsynets anbefalinger. Handleplanen følges op på driftmøder ift., om ovenstående anbefalinger er implementeret.


 • Tilsyn på Toftebo
  Der har den 18. november 2016 været gennemført tilsyn på Toftebo.

  Tilsynets samlede vurdering og anbefalinger:
  Tilsynets samlede vurdering er, at centret har
  • få mangler, som relativt nemt vil kunne afhjælpes ved en målrettet indsats.

  Der er overordret en sammenhæng mellem den hjælp , som borgeren har behov for, og den hjælp som borgeren modtager. Medarbejderne kan på faglig vis redegøre for, hvordan der arbejdes med sundhedsfremme og forebyggende indsatser i henhold til den daglige pleje.

  Tilsynet anbefaler:
  • at der arbejdes med den sundhedsfaglige dokumentation, herunder en metode til at sikre sammenhæng mellem pleje og træning.
  • at der udarbejdes overordnede og konkrete mål for borgers ophold.
  • at der arbejdes med, at alle handleplaner er relevante og at disse løbende følges op og evalueres , for at skabe overblik over borgerens udvikling på det specifikke indsatsområde.
  • at der i døgnrytmeplanerne beskrives borgers psykiske omsorg og pleje, så der gives et helhedsbillede at borgers situation og behov.

  Administrationens vurdering af tilsynet.
  Center for Social og Sundhed vurderer, at tilsynsrapporten beskriver, at daglig praksis og
  udmøntning af bevilget hjælp er tilfredsstillende.
  Center for Social og Sundhed følger op ved at indhente Toftebos handleplan på gennemførelsen af tilsynets anbefalinger. Handleplanen følges op på driftmøder ift., om ovenstående anbefalinger er implementeret.

 • Tilsyn hos Attendo
  Der har den 14. 22. og 23. november 2016 været gennemført tilsyn i Attendos
  3 hjemmeplejegrupper Gilleleje, Helsinge og Græsted.
  Tilsynet har vurderet og givet anbefalinger på den enkelte hjemmeplejegruppe.

  Alle 3 hjemmeplejegrupper har dog fået den samme samlede vurdering;
  • en del og/eller væsentlige mangler, som vil kræve en bevidst og målrettet indsats for at kunne afhjælpes.

  Der er sket tydeligt kvalitetsløft på mange parametre siden sidste tilsyn.
  Medarbejderne er kompetente, borgerne oplever tryghed i forhold til hjælpen til medicin og er tilfredse med kvaliteten i den personlige pleje og praktisk hjælp.

  Nedenfor præsenteres tilsynets anbefalinger til den enkelte hjemmeplejegruppe.

  Attendo Gilleleje.
  Tilsynet anbefaler:
  • at der fortsat arbejdes med at få implementeret indsatser, der skal sikre kvaliteten i døgnrytmeplanerne og at der iværksættes systematisk egenkontrol
   til kvalitetssikring af dokumentationen i døgnrytmeplanerne.
  • at der iværksættes systematiske arbejdsgange, som sikrer, at handleplanerne
   løbende bliver evalueret og afsluttet i takt med, at de ikke anvendes mere.
  • at der er ekstra fokus på, at alle borgere med en visiteret Sundhedslovsydelse
   skal have udarbejdet en sygeplejefaglig udredning
  • at det sikres, at der foretages ernæringsscreening og rejse- sætte- sig test på
   alle borgere efter de gældende regler
  • at medicinområdet styrkes kontinuerligt både ved italesættelse i hverdagen
   og ved de planlagte sygeplejemøder.
  • at der arbejdes med triageringstavler, for derved på systematisk vis at arbejde
   målrettet på at undgå indlæggelser/genindlæggelser og genoprette helbredstilstanden hos
   borgere, der udviser tegn på helbredsmæssige ændringer eller tab af funktionsniveau
  • at der udarbejdes kompetenceskemaer på samtlige medarbejdere, og at der
   arbejdes målrettet med delegering i hverdagen
  • at der udarbejdes handleplaner på de videredelegerede indsatser

  Attendo Helsinge
  Tilsynet anbefaler:
  • at det i højere grad sikres, at der er overensstemmelse mellem visiterede
   ydelser og leverede ydelser.
  • at der fortsat arbejdes med at få implementeret indsatser, der skal sikre kvaliteten i døgnrytmeplanerne og at der iværksættes systematisk egenkontrol
   til kvalitetssikring af dokumentationen i døgnrytmeplanerne.
  • at der iværksættes systematiske arbejdsgange, som sikrer, at handleplanerne
   løbende bliver evalueret og afsluttet i takt med, at de ikke anvendes mere.
  • at der er fokus på, at alle borgere med en visiteret Sundhedslovsydelse
   skal have udarbejdet en sygeplejefaglig udredning.
  • at der etableres undervisning og læringsforum, således at medicinhåndteringen
   i gruppen styrkes yderligere. Desuden bør det overvejes, hvilke medicinopgaver
   vikarer udfører.
  • at der udarbejdes kompetenceskemaer på samtlige medarbejdere, og at der
   arbejdes målrettet med delegering i hverdagen.
  • at der udarbejdes handleplaner på de videredelegerede indsatser

  Attendo Græsted
  Tilsynet anbefaler:
  • at der fortsat arbejdes med at få implementeret indsatser, der skal sikre kvaliteten i døgnrytmeplanerne og at der iværksættes systematisk egenkontrol
   til kvalitetssikring af dokumentationen i døgnrytmeplanerne.
  • at der er ekstra fokus på, at alle borgere med en visiteret Sundhedslovsydelse
   skal have udarbejdet en sygeplejefaglig udredning.
  • at der iværksættes systematiske arbejdsgange, som sikrer, at handleplanerne
   løbende bliver evalueret og afsluttet i takt med, at de ikke anvendes mere.
  • at der arbejdes med triageringstavler, for derved på systematisk vis at arbejde
   målrettet på at undgå indlæggelser/genindlæggelser og at genoprette helbredstilstanden hos borgere, der udviser tegn på helbredsmæssige ændringer eller tab af funktionsniveau.
  • at der udarbejdes kompetenceskemaer på samtlige medarbejdere, og at der
   arbejdes målrettet med delegering i hverdagen.
  l
  Administrationens vurdering af tilsynet
  Attendo er siden sidste tilsyn blevet ene leverandør af sygeplejen i Gribskov Kommune. Der er dog indgået en aftale omkring videredelegering af enkelte udvalgte sygeplejeopgaver til BM Pleje.
  Center for Social og Sundhed vurderer, at tilsynsrapporten giver anledning til tæt opfølgning for at sikre, at alle tilsynets anbefalinger bliver gennemført.
  Center for Social og Sundhed følger op ved at indhente hver af de 3 hjemmeplejegruppers handleplan på gennemførelsen af tilsynets anbefalinger. Handleplanerne følges op med dialogmøder og statusrapporter indtil ovenstående anbefalinger er implementeret.


  Tilsyn hos BM Pleje
  Der har den 27. september 2016 været gennemført tilsyn hos BM Pleje.

  Tilsynets samlede vurdering og anbefalinger:
  Tilsynets samlede vurdering er, at centret har
  • ingen, få, eller mindre væsentlige mangler.

  Borgerne får den pleje og omsorg, som de har behov for og oplever , at kvaliteten af denne er tilfredsstillende.

  Tilsynet anbefaler:
  • at der arbejdes målrettet med medarbejdernes kompetencer, så det faglige høje niveau fastholdes.
  • at der til stadighed er fokus på den sundhedsfaglige dokumentation
  • at der etableres dialog med borger der har bemærkning i forhold til den praktiske hjælp

  Administrationens vurdering af tilsynet
  BM pleje har siden sidste tilsyn frasagt sig de sygeplejefaglige opgaver.
  Det betyder, at BM pleje alene leverer personlig pleje og praktisk hjælp samt enkelte udvalgte videredelegerede sygeplejeopgaver fra Attendo.
  Center for Social og Sundhed vurderer, at tilsynsrapporten ikke giver anledning til yderligere opfølgning.


  Tilsyn hos Kits Servicekompagni
  Der har den 27. september 2016 været gennemført tilsyn hos Kits Servicekompagni.

  Tilsynets samlede vurdering og anbefalinger:
  Tilsynets samlede vurdering er, at Kits Servicekompagni har
  • få mangler, som relativt nemt vil kunne afhjælpes ved en målrettet indsats.

  Borgerne behandles med respekt og som ligeværdige.

  Tilsynet anbefaler:
  • at der fortsat er fokus på udarbejdelse af handleplaner
  • at det fortsat er fokus på forebyggelse / tidlige opsporing herunder arbejdsgang for anvendelse og dokumentation af "rejse-sætte-sig-test".

  Administrationens vurdering af tilsynet.
  Center for Social og Sundhed vurderer, at tilsynsrapporten beskriver, at daglig praksis og udmøntning af bevilget hjælp er tilfredsstillende.
  Der vil ske opfølgning på driftsmøder, ift. om ovenstående anbefalinger er implementeret.

 • Tilsyn hos Helt Rent Hjemmeservice.
  Der har den 3. oktober 2016 været gennemført tilsyn hos Helt Rent Hjemmeservice.

  Tilsynets samlede vurdering og anbefalinger:
  Tilsynets samlede vurdering er, at Helt Rent Hjemmeservice har
  • få mangler, som relativt nemt vil kunne afhjælpes ved en målrettet indsats.

  Medarbejderne arbejder ud fra den aktiverende og rehabiliterende tilgang og har fokus på at behandle borgerne med respekt og værdighed.

  Tilsynet anbefaler:
  • at der udarbejdes en praksis, der sikrer, at borgeren får den visiterede hjælp
  • at der sikres dokumentation for de leverede ydelser hos borgerne
  • at der fortsat er fokus på handleplaner, der beskriver borgernes ressourcer og styrker
  • at medarbejdernes kompetencer og viden omkring forebyggelse / tidlig opsporing fortsat udvikles, herunder at triageredskabet anvendes.

  Administrationens vurdering af tilsynet.
  Center for Social og Sundhed vurderer, at tilsynsrapporten beskriver, at daglig praksis og udmøntning af bevilget hjælp er tilfredsstillende.
  Der vil ske opfølgning på driftsmøder, ift. om ovenstående anbefalinger er implementeret.


  Samlet vurdering.
  Samlet set er der arbejdet målrettet og konstruktivt med de anbefalinger, som blev givet ved sidste tilsyn.
  Det betyder, at der sket forbedringer på flere områder på både plejecentre og i hjemmeplejen, hvilket har medført, at kvaliteten dermed generelt er højnet.
  Dette afspejles i bedre vurderinger fra tilsynets side på de uanmeldte tilsyn i 2016.


  Lovgrundlag
  Sundheds- og Forebyggelsesministeriets bekendtgørelse nr. 1601 af 21/12/2007
  Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 102 af 11/12/2006
  Bekendtgørelse om af lov om retsikkerhed og administration på det sociale område nr. 1019 af 23/09/2014 §§ 15 og 16
  Bekendtgørelse af lov om social service §§ 151 og 151c

  Høring
  Ældrerådets høringssvar fra møde den 10.01.17:


  Centerrådenes Høringssvar.

  Dagmarsminde
  Høringssvar ikke modtaget.

  Skovsminde
  Høringssvar ikke modtaget.


  Udsigten
  Vi har modtaget ovennævnte tilsynsrapport. Den ser fin ud, og vi har ingen bemærkninger til denne.
   
  Venlig hilsen
  Tove Madsen
  Centerrådet ved Udsigten


  Se øvrige høringssvar under bilag.

  Bilag
  Læsevejledning: Læs primært "Samlet tilsynsresultat" og "Tilsynets overordnede anbefalinger" i rapporterne. Det øvrige indhold i rapporterne er datamateriale, som ligger til grund for de første to punkter. Interesserede kan læse hele tilsynsrapporterne.

  Tilsynsrapporter fra plejecentrene.
  Bilag 1. SSU 11-01-17: Tilsynsrapport Bakkebo 2016/34128 019
  Bilag 2. SSU 11-01-17: Tilsynsrapport Dagmarsminde 2016/34128 020
  Bilag 3. SSU 11-01-17: Tilsynsrapport Ellen Mariehjemmet 2016/34128 021
  Bilag 4. SSU 11-01-17: Tilsynsrapport Helsingegården 2016/34128 022
  Bilag 5. SSU 11-01-17: Tilsynsrapport Skovsminde 2016/34128 023
  Bilag 6. SSU 11-01-17: Tilsynsrapport Trongården 2016/34128 024
  Bilag 7. SSU 11-01-17: Tilsynsrapport Udsigten 2016/34128 025

  Tilsynsrapport fra Center for Midlertidigt ophold
  Bilag 8. SSU 11-01-17: Tilsynsrapport Toftebo 2016/34128 026

  Tilsynsrapporter fra hjemmeplejegrupper
  Bilag 9. SSU 11-01-17: Tilsynsrapport Attendo 2016/34128 036
  Bilag 10. SSU 11-01-17: Tilsynsrapport BM Pleje 2016/34128 027
  Bilag 11. SSU 11-01-17: Tilsynsrapport Kits Servicekompagni 2016/34128 028
  Bilag 12. SSU 11-01-17: Tilsynsrapport Helt Rent 2016/34128 029

  Centerrådenes Høringssvar.
  Bilag 13. SSU 11-01-17: Høringssvar Bakkebo 2016/34128 030
  Bilag 14. SSU 11-01-17: Høringssvar Ellen Mariehjemmet 2016/34128 031
  Bilag 15. SSU 11-01-17: Høringssvar Helsingegården 2016/34128 032
  Bilag 16. SSU 11-01-17: Høringssvar Trongården 2016/34128 033


  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Ældrerådet, at:
  1. tage orienteringen om de kommunale tilsyn til efterretning

   Beslutning
  Tilsyn med plejehjem
  Ældrerådet har følgende bemærkninger til tilsyn på plejehjemmene i Gribskov Kommune:· Der skal udføres tilsyn for et repræsentativt udvalg af beboerne, og det skal fremgå af rapporten, hvorledes udvælgelsen er sket
  · For at få et retvisende indtryk skal der endvidere udføres flere stikprøver – mindst 10-20% af beboerne
  · Ældrerådet ønsker – som nævnt i et tidligere høringssvar – de udarbejdede handleplaner tilsendt samtidig med tilsynsrapporterne
  · Ældrerådet mener, at der skal fokuseres mere på de særligt ressourcekrævende beboere og på aktivering af demente borgere
  Tilsyn med syge- og hjemmeplejen
  Ældrerådet har følgende bemærkninger vedrørende tilsynet med Attendos udførelse af syge- og hjemmepleje:· Der skal udføres tilsyn for et repræsentativt udvalg af de visiterede borgere, og det skal fremgå, hvorledes udvælgelsen er sket
  · For at få et retvisende indtryk skal der endvidere udføres flere stikprøver – mindst 10-20% af de visiterede borgerne
  · Det er Ældrerådets opfattelse, at Attendo ikke udfører en pleje, der svarer til de visiterede ydelser, og at borgerne derfor ikke modtager en ydelse, som svarer til det fastlagte serviceniveau og de vedtagne kvalitetsstandarder
  · Ældrerådet har beklageligvis ikke fået mulighed for at få indsigt i de indgåede kontrakter. Tilsynsrapporten giver dog klart indtryk af, at Attendo på væsentlige punkter ikke synes at opfylde sine kontraktlige forpligtelser, og at Gribskov Kommune derfor ikke får det, man betaler for.
  Supplerende kommentar:
  For præcis et år siden lød Ældrerådets årsberetning den 4. januar 2016:
  ”Ældrerådet går dybt frustreret ud af 2015.
  Gang på gang har vi i årets løb rådet Gribskov Kommunes politikere til at gribe ind over for de mange svigt i ældreplejen.
  Desværre resultatløst.
  Det er komplet uforståeligt for Ældrerådet, at Gribskovs politikere med borgmester og udvalgsformand i spidsen finder sig i tingenes tilstand, og Ældrerådet råder til, at der i 2016 kommer ”andre boller på suppen”.”

  Det kom der ikke; men til gengæld kom der shitstorm om maden.


  Mødet startet:
  09:00 AM

  Mødet hævet:
  05:00 PM