Vækst- og Skoleudvalget

Publiceret 04-10-2016

Tirsdag den 04-10-2016 kl. 15:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
28 Mødeplan 2017
29 Nyt plangrundlag - Skole Gilleleje
30 Status på Ny skole Gilleleje


Efterretningssager
31 Status på branding-aktiviteterne
32 Erhvervsklimaanalyser fra Dansk Industri og Dansk Byggeri

Medlemmer:

Ulla Dræbye Susan Kjeldgaard
Sisse Krøll Willemoes Morten Ulrik Jørgensen
Brian Lyck Jørgensen Nick Madsen
Steen Pedersen  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt
Morten Ulrik Jørgensen ankom til mødet kl. 15.30
Sisse Krøll Willemoes forlod mødet kl.16.34


Fraværende:
Susan Kjeldgaard

Meddelelser:Åbne

28. Mødeplan 2017
00.01A00 - 2014/32692

Sagsfremstilling
Vækst- og Skoleudvalget får mødeplanen for de politiske møder i 2017 til orientering samtidig med, at udvalget skal beslutte mødeplan for udvalgets egne møder i 2017.

Orientering
Mødeplanen er godkendt af Byrådet på mødet den 5. september 2017. Følgende er værd at bemærke i forhold til den fremlagte plan:

 • Forslaget følger de kutymer, som Gribskov Kommune har for planlægning af møder i de politiske udvalg. Dette gælder både mødedage og mødetider.
 • Mødeplanen indeholder forslag til fem forløb fra fagudvalg til Byrådet i foråret 2017, ligesom i 2016, og tre forløb fra fagudvalg til Byrådet i efteråret 2017. Der er tale om et forløb mindre end i 2016 - på grund af kommunalvalg i november.
 • For at sikre fem forløb i foråret er forløbene lagt så tæt på hinanden, at dagsorden til fagudvalgsmøder i februar, marts og maj udsendes i samme uge, som byrådsmøder finder sted - i stedet for ugen efter. Derfor kan der i nogle sager opstå behov for, at dagsordenspunktet udsendes senere end fire dage før udvalgsmøde, det vil sige, at punktet eftersendes dagsorden.
 • Erhvervs- og Turismeudvalget holder udvalgsmøder om mandagen. Administrationen foreslår dog, at Erhvervs- og Turismeudvalgets møde i juni afholdes tirsdag den 6. juni 2017 - fordi mandag den 5. juni er 2. pinsedag.
 • Datoer for budgetseminar er indarbejdet i forslaget. Det handler om torsdag den 27. april samt torsdag og fredag den 24. og den 25. august 2017.
 • Møder i § 17, stk 4 udvalgene er ikke lagt ind forslaget, fordi hyppigheden af møder i temaudvalget kan være meget anderledes. Hyppigheden varierer nemlig afhængigt af opgavens karakter og den valgte arbejdsform.
 • Datoerne for større KL's arrangementer (for eksempel Kommunaløkonomisk Forum, Sundhedskonference, Børn og Unge Topmøde, Social- og Sundhedskonference) er indarbejdet i det omfang, KL har oplyst datoerne for disse arrangementer.
 • Forslaget til mødeplanen tager højde for, at Kultur- og Idrætsudvalget er i Århus i dagene 17. - 19. maj 2017.


Administrationens indstilling
Forslag til Vækst- og Skoleudvalgets mødeplan i 2017
Administrationen foreslår, at udvalget holder møder tirsdag, dagen efter byrådsmøde - lige som i 2016. Det betyder følgende mødedatoer: 31. januar, 7. marts, 4. april, 23. maj, 20. juni, 5. september, 31. oktober og 19. december 2017.


Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, lovbekendtgørelse nr. 769 af 9. juni 2015, § 8, stk. 1, § 20, stk. 1 og § 6 stk. 1

Økonomi


Bilag
Bilag 1: Mødeplan 2017 Dokumentnummer 2014/32692 029


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Vækst- og Skoleudvalget:

 1. at tage orienteringen til efterretning
 2. at godkende administrationens forslag til Vækst- og Skoleudvalgets mødeplan i 2017Beslutning


1. Taget til efterretning
2. Tiltrådt

Fraværende Morten Ulrik Jørgensen
29. Nyt plangrundlag - Skole Gilleleje
01.02P00 - 2015/17271

Sagsfremstilling
Vækst- og Skoleudvalget får sagen til orientering om udarbejdelsen af nyt plangrundlag for skolen i Gilleleje. Udvalget behandler ligeledes sagen for at afgive eventuelle bemærkninger til planarbejdet.

Baggrund
Byrådet traf 20.06.2016 beslutning om udvikling af Ny skole Gilleleje. Ny skole Gilleleje skal omfatte en totalombygning af skolen på Parkvej, samt nedrivning af en enkelt blok og opførsel af en ny bygning på 1.550 m2 på eksisterende matrikel. Skolen skal rumme tre spor fra 0.-6. klasse, fire spor fra 7.-9. klasse samt specialklasser.

Gennemførelse af projektet Ny skole Gilleleje kræver lokalplan og kommuneplantillæg. Dette arbejde er igangsat af Plan- og Miljøudvalget den 15. august 2016.

Kommuneplantillæg
Administrationen vurderer, at den ønskede udvikling af området overordnet set er i overensstemmelse med Kommuneplan 2013-25. Der udarbejdes et tillæg med mindre justeringer for:

 • at skabe øget fleksibilitet for det kommende byggeri ved at den nuværende maksimale bygningshøjde på 12 meter hæves til 15 meter,
 • at tilpasse gældende udpegninger til lavbundsareal, værdifuldt landskab, beskyttet kulturmiljø samt kystkile, til de reelle forhold på stedet, så udpegningerne fremadrettet kun omfatter de arealer, der ligger i direkte tilknytning til kanalen og skrænterne mod kanalen og ikke de arealer, der i dag er bebygget eller anvendes til vej og parkering.


Lokalplan
Der udarbejdes et nyt lokalplanforslag - 315.15 for skole og idræt i Gilleleje. Administrationen foreslår, at lokalplanforslaget omfatter den nuværende Gilbjergskolen og idrætsfaciliteter syd for denne. Området afgrænses mod nord af Parkvej, mod øst af Idrætsvej, mod syd af Gilleleje Renseanlæg og mod vest af Søborg Kanal (se bilag 1). Lokalplanområdet er på i alt ca. 7 ha.

Formål
Lokalplanforslaget har til formål at muliggøre om- og tilbygning af Gilbjergskolen i overensstemmelse med Byrådets beslutning 20.06.2016. Planforslaget har også til formål at sikre en grøn karakter for arealerne langs kanalen og hensigtsmæssige adgangsforhold til lokalplanområdet. Endvidere skal lokalplanforslaget skabe rammer for en eventuel fremtidig udvidelse af såvel skole, institution og idrætsanlæg i området.

Hovedelementer
Enkelte hovedelementer i forslaget er:

Fleksibilitet

 • Lokalplanforslaget udarbejdes med relativt stor fleksibilitet, for at sikre et så stort kreativt råderum som muligt i den kommende projektering af den ny skole samt sikre fremtidige udviklingsmuligheder.


Anvendelse

 • Delområde I og II (se bilag 1) må anvendes til offentlige formål som undervisning (skole, kursus, konference) og indendørs og udendørs idrætsanlæg med tilhørende faciliteter så som lege- og opholdsarealer, parkeringsarealer mv.
 • Delområde III, området langs kanalen, fastholdes som grønt friareal.
 • Delområde IV må anvendes til parkering og udendørs idrætsanlæg, fx boldbaner og multibaner.
 • Delområde V må anvendes til offentlige formål som institutioner (børneinstitutioner, døgncenter, forsorg, ældreinstitution og lign) med tilhørende faciliteter så som lege- og opholdsarealer, parkeringsarealer mv.


Byggeri

 • Delområde I og II: Om- og tilbygning samt nybyggeri er muligt indenfor hele det centrale område omkring skolen og idrætshallerne, delområde I og II, dog med mindst 5 meter afstand til sti og vej og til delområde III (se bilag 2). Der lægges med lokalplanen et loft på det samlede antal m2 byggeri (samlet 16.000 m2 i delområde I og 7000 m2 i delområde II) og på byggeriets højde (15 meter). Ny bebyggelse skal sammenbygges med eller opføres i umiddelbar nærhed til eksisterende bebyggelse.
 • Delområde III: Indenfor arealet kan der etableres mindre bygninger (op til 50 m2) og anlæg, der understøtter rekreativ brug og som kan være med til at tilgodese ønsket om at inddrage området aktivt i undervisningen.
 • Delområde IV: Indenfor arealet kan der etableres mindre bygninger (op til 200 m2) og anlæg, der understøtter anvendelsen parkering og idræt.
 • Delområde V: Indenfor arealet kan om- og tilbygges (samlet 1000 m2).


Stier, veje og parkering

 • Eksisterende stier sikres med lokalplanen. Der muliggøres to adgangsveje for biler til området, én ved den nuværende parkeringsplads vest for skolen og videre ned til idrætshallen - og én ved Idrætsvej. Den eksisterende parkeringsplads kan bibeholdes og udvides, fx med en afsætningsplads (kiss & ride). Der kan anlægges nye parkeringspladser ved Idrætsvej, delområde IV. (se bilag 2)


Bæredygtighed

 • Lokalplanen åbner mulighed for bæredygtige tiltag, som forsinkelse af regnvand, solenergianlæg på facader og tage samt grønne tage.


Tidlig inddragelse
Administrationen har haft dialog med følgende aktører i forbindelse med udarbejdelsen af forslaget: skolens ledelse, Gilleleje Boldklub, Danmarks Naturfredningsforening og Søborg Kanal Vandløbslaug.

Forventet tidsplan
Forslag til nyt plangrundlag forventes politisk behandlet i oktober/november 2016. Efter Byrådets godkendelse skal planforslagene sendes i offentlig fremlæggelse i min. 8 uger. De endelige planer forventes herefter at kunne vedtages i foråret 2017.

Lokalplanen udarbejdes parallelt med udbudsmateriale og byggeprogram for den forestående totalentreprisekonkurrence for det nye skolebyggeri. De to processer er planlagt så lokalplanforslag forventes godkendt til offentlig fremlæggelse inden udsendelse af udbudsmateriale ultimo december 2016. Lokalplanen forventes endeligt vedtaget inden totalentreprisekonkurrencens udløb.


Lovgrundlag
Planloven, lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23.11.2015, særligt § 11-18
Miljøvurderingsloven, lovbekendtgørelse nr. 1533 af 10.12.2015, §
Naturbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse nr. 1578 af 08.10.2015, §16
Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune

Økonomi


Bilag
Bilag 1 (VSU 04.10.2016) Kortbilag lokalplanområdet og delområder Dok.nr. 2015/17271 017

Bilag 2 (VSU 04.10.2016) Kortbilag byggeri og parkering Dok.nr. 2015/17271 020

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Vækst- og Skoleudvalget

 1. at tage orienteringen til efterretning
 2. at afgive eventuelle bemærkninger til forslag til Lokalplan 315.15 for skole og idræt i Gilleleje samt tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-25.Beslutning

1. Taget til efterretning
2.

 • Udvalget ser gerne at bygefeltet udvides helt ud til linjen mod kanalen/skrænten - 5 meter ud
 • At det sikres, at der kan lave parkeringsareal på område 4 - kan være som option til byggeprogrammet
 • Delområde 2 skal indeholde de nødvendige m2 til evt på sigt at kunne indeholde en helt ny idræthal


Fraværende: Sisse Krøll Willemoes
30. Status på Ny skole Gilleleje
02.03G00 - 2016/27487

Sagsfremstilling

Introduktion
Vækst- og Skoleudvalget behandler sagen for at afgive bemærkninger til det igangværende arbejde med Ny skole Gilleleje, herunder brugernes involvering i udarbejdelse af byggeprogram. På mødet deltager repræsentanter fra skolens brugere samt rådgiver.

Baggrund
Byrådet besluttede 20.06.2016, at Ny skole Gilleleje skal omfatte en totalombygning af skolen på Parkvej, samt nedrivning af en enkelt blok og opførsel af en ny bygning på 1.550 m2 placeret på eksisterende matrikel mod Søborg Kanal. Byrådet vedtog desuden en tidsplan for udarbejdelse af byggeprogram og udbudsmateriale mhp udbud i totalentreprisekonkurrence.

Et centralt omdrejningspunkt for den politiske beslutning, var inddragelsen af skolens brugere i fastlæggelsen af indhold og udarbejdelse af byggeprogram.

På Vækst- og skoleudvalgets møde 21.06.2016 blev proces for inddragelse af skolens brugere godkendt. På Vækst- og skoleudvalgets møde 18.08.2016 var forældre fra Gilbjergskolens skolebestyrelse inviteret ind til en drøftelse og det blev i den forbindelse besluttet, at imødekomme ønsket om en større fleksibilitet i den igangværende proces. Procesplan er derfor justeret med bl.a. nedsættelse af en arbejdsgruppe med repræsentanter for skolebestyrelse, skoleledelse, lærere, elever samt sikkerheds- og tillidsrepræsentant. Der ud over er den politiske fremstilling af sagen for Vækst- og skoleudvalget fremrykket fra 15.11.2016 til 21.11.2016.

Sagens Forhold
Skolens brugere arbejder sammen med rådgiver og administrationen aktivt på at fastlægge de funktionskrav, som skal indgå i udbudsmaterialet for totalentreprisekonkurrencen, der planlægges offentliggjort inden udgangen af 2016.

Det igangværende arbejde tager afsæt i følgende forudsætninger og rammer,
● Etablere et samlet “Gilleleje Læringsområde” på Parkvej
● Folkeskoletilbud for 3 spor i 0. - 6. klasse og 4 spor i 7. - 9. klasse
samt 30 specialbørn
● Den eksisterende skole skal ombygges til et fremtidssikret
læringsmiljø hvor Gribskovs Læringsreform er indtænkt.
● Der nedrives en klynge og tilbygges op til 1.550 m2
● Drøftelser om den mest hensigtsmæssige funktion i tilbygning
foregår blandt brugerne
● Beslutningen om det endelige byggeprogram og projekt tages på
politisk niveau
● Budgettet er 99,5 mio.
● Der er ikke afsat midler til dagtilbud og idrætsfaciliteter
Udarbejdelsen af funktionsprogrammet pågår og udvalget præsenteres for status på processen, herunder foreløbige konklusioner på hvad funktionskravene fra skolen peger i retning af og åbner af muligheder.

På mødet deltager ca. 20 brugere, rådgiver og repræsentanter fra administrationen.


Lovgrundlag

Vækst- og Skolevalgets kommissorium. Godkendt af Byrådet 31.08.2015

Økonomi
Der er afsat kr. 99,5 mio. i Budgetaftale 2016-2019.

Bilag


Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Vækst- og Skoleudvalget,

 1. at afgive bemærkninger til det igangværende arbejde med Ny skole GillelejeBeslutning

 1. Præsentation af igangværende arbejde gennemgået og drøftet.
Efterretningssager
31. Status på branding-aktiviteterne
00.13G00 - 2015/03860

Sagsfremstilling
Vækst- og skoleudvalget får sagen til orientering.

Vækst- og skoleudvalget behandlede plan for branding den 21.06.2016. Med dette punkt får udvalget en kort status på branding-aktiviteterne.

Hjemmesiden www.etlidtbedreliv.dk er nu offentlig. Siden skal brande kommunen overfor potentielle tilflyttere og indeholder både lidt "reklametekst" og lidt mere uddybende information om kommunen. Her kan interesserede borgere fra andre kommuner tilmelde sig en bustur i kommunen, hvor de ser nogle af de skønne steder. De kan også blive ringet op og få yderligere oplysninger om kommunen.

Administrationen har planlagt en større annoncekampagne på relevante hjemmesider/medier og sociale medier i oktober og november. Annonceringen skal være med til at skabe opmærksomhed på muligheden for at flytte til Gribskov samt skabe trafik ind på siden etlidtbedreliv.dk.

Den første event/happening er planlagt til 21.-23. oktober 2016 Temaet er "Lidt mere overskud til det du drømmer om - flyt til Gribskov". Temaet tager udgangspunkt i de lavere ejendomspriser i Gribskov sammenlignet med kommuner omkring København.

I december 2016 følger administrationen op på aktiviteterne. Det vil blive vurderet, hvad happening og annoncering har givet af interesse for Gribskov Kommune, hvor meget trafik der har været på brandingsiden og hvor mange der har tilmeldt sig en bustur.


Lovgrundlag


Økonomi


Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen anbefaler Vækst- og Skoleudvalget, at:

 1. tage orienteringen til efterretningBeslutning

 1. Taget til efterretning


Fraværende: Morten Ulrik Jørgensen
32. Erhvervsklimaanalyser fra Dansk Industri og Dansk Byggeri
24.10G00 - 2016/23124

Sagsfremstilling
Nedenstående sagsfremstilling ligeledes forelagt Erhvervs- og Turismeudvalget på udvalgets møde den 19.09.2016

Vækst- og Skoleudvalget får sagen til orientering om resultaterne af de årlige erhvervsklima undersøgelser fra Dansk Industri og Dansk Byggeri.

Dansk Industri og Dansk Byggeri har offentliggjort deres analyser af erhvervsklimaet i landets kommuner, som rangordner kommunerne efter forskellige kriterier i forhold til deres to brancher hhv. industrivirksomheder og bygge- og anlægsvirksomheder. De har begge fået en betydelig medieomtale og bidrager til meningsdannelsen om kommunens image som en attraktiv erhvervskommune for eksisterende og nye virksomheder.

Gribskov Kommunes placering er meget forskellig i de to undersøgelser. Analyserne er vedlagt som bilag. Fokus er lagt på at fremhæve de parametre, hvor administrationen vurderer, at kommunen med fordel kan koncentrere en fokuseret indsats.

Dansk Industris Erhvervsklimaundersøgelse
Dansk Industri offentliggjorde 04.09.2016 analysen "Lokalt erhvervsklima 2016". Resultaterne af analysen er vedlagt som henholdsvis bilag 1 med den samlede analyse og bilag 2 hvor Gribskovs 2015 og 2016 placeringer sammenlignes.

Analysen bygger i højere grad, end det er tilfældet med Dansk Byggeris analyse, på industrivirksomheders vurdering af erhvervsvilkårene gennem en spørgeskemaundersøgelse. 59 virksomheder med i alt 1.195 ansatte, svarende til 14,2 % af de samlede private arbejdspladser i kommunen, har svaret på undersøgelsen.

Gribskov Kommune har i 2016 fået en samlet placering som nr. 85 blandt 96 kommuner. I den tilsvarende analyse i 2015 var Gribskov Kommune placeret som nr. 83.

Der indgår følgende hovedelementer i analysen:

 1. En overordnet vurdering af erhvervsvenligheden, vægt 1/3
 2. Tilfredshed med den kommunale indsats på en række fagområder, vægt 1/3
 3. De kommunal rammevilkår ud fra statistiske parametre 1/3


Igen i år viser resultaterne af analysen, at der er en bemærkelsesværdig forskel mellem kommunens placering i forhold til de statiske parametre, hvor Gribskov har en placering som nr. 20 i landet, og industrivirksomhedernes vurdering af kommunens erhvervsvenlighed og indsats, hvor Gribskov indtager en placering som nr. 85.

Virksomhedernes vurderinger fokuserer særligt omkring:

 • Infrastruktur og transport Her skiller Gribskov sig markant ud med størst utilfredshed, sammenlignet med nabokommunerne. Særlig kommunal kollektiv trafik og det kommunale vejnet er en udfordring.
 • Kommunal sagsbehandling Her har Gribskov forbedret sig markant på kompetent og hurtig sagsbehandling i sygedagpengesager og gået fra nr. 94 sidste år til nr. 59 i år. Sagsbehandling af byggesager er gået 12 pladser frem fra nr. 92 sidste år til nr. 80 i år. Sagsbehandling på miljøområdet trækker dog ned, da Gribskov er gået fra plads nr. 83 sidste år til nr. 91 i år.
 • Arbejdskraft Her er adgangen til kvalificeret arbejdskraft en særlig udfordring for Gribskov der går fra nr. 66 sidste år til nr. 94 i år. Ligeledes vurderes jobcenterets indsats overfor virksomhederne som ringere end sidste år hvor Gribskov var nr. 80 mod nr. 91 i år.
 • Skatter, afgifter og gebyrer Gribskov har rykket sig markant i vurderingen af niveau for kommunens personskatter fra nr. 83 sidste år til nr. 55 i år. I vurderingen af erhvervsskatter er Gribskov rykket op til nr. 22 fra nr. 46 i 2016.
 • Fysisk planlægning Gribskov er nr. 90 i virksomhedernes vurdering af om der findes erhvervsgrunde med plads til udvikling og er dermed gået 8 pladser tilbage siden sidste år. Gribskov ligger nr. 93 i vurderingen af om den lokale planlægning giver plads til både by- og erhvervsudvikling.
 • Brug af private leverandører Her er sket en markant forbedring fra nr. 76 sidste år til nr. 43 i 2016. Også kommunens overholdelse af betalingsfrister er væsentligt forbedret fra nr. 87 i 2015 til nr. 47 i 2016.


Dansk Byggeri
Dansk Byggeris (DB) analyse "Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2016" er bygget op omkring 7 temaer, der indeholder en række kvantitative parametre: Byggesagsbehandling, skatter og afgifter, udlicitering af driftsopgaver, erhvervsaffald, udbudspolitik, arbejdsmarked og uddannelse, samt kommunale kendetegn. Analysen er vedlagt som bilag 3.

I undersøgelsen har emner, hvor kommunerne selv har stor indflydelse, en større vægtning end de emner, som kommunerne har svært ved at påvirke.

DBs undersøgelse er baseret på offentlig tilgængelig statistik af relevans for bygge- og anlægsvirksomheder. Der, hvor der ikke er data til rådighed, er der rundsendt et spørgeskema til kommunerne. Dette omfatter emner som udbudspolitik - herunder dialogmøde om byggeprojekter, arbejdsgarantier/entreprisegarantier, kædeansvar - herunder håndhævelse af kædeansvar, dialogmøder, og garantistillelse.

I analysen vægter virksomhederne i særlig grad temaerne: Byggesagsbehandling, skatter og afgifter, erhvervsaffald, udbudspolitik og kommunale investeringer.

Analysens elementer

 • Byggesagsbehandling. Hurtig byggesagsbehandling er vigtig både for entreprenører, boligejere og øvrige erhvervsliv. Sagsbehandlingstiden er det parameter, som virksomhederne anser for den vigtigste. I årets analyse er der målt på nettosagsbehandlingstiden, d.v.s. det antal dage det i gennemsnit tager at få behandlet en sag fra den dato, hvor alle fyldestgørende oplysninger er indhentet fra ansøger, inklusiv eventuelle høringer, til der er givet tilladelse eller afslag. Gribskov Kommune har forkortet den gennemsnitlige sagsbehandlingstid med 13 dage siden målingen i 2015. Gebyrstørrelsens stigning fra 289 kr. i timen i 2015 til 713 kr. i timen i 2016 trækker væsentligt ned.
 • Skatter og afgifter. Handler om dækningsafgift, udviklingen i dækningsafgift, grundskyld og indkomstskat. Her ligger Gribskov Kommune blandt de mest attraktive i analysen. Dog trækker procentsatsen på grundskylden ned.
 • Udlicitering af driftsopgaver. Handler om udlicitering, udvikling af udlicitering på dettekniske områder samt kommunale entreprenør- og materielgårde. Her ligger Gribskov Kommune blandt de mest attraktive i analysen.
 • Erhvervsaffald. Handler om tilgængelighed og åbningstider, gebyrer og administrationsgebyr. Her ligger Gribskov Kommune blandt de mest attraktive i analysen. Forøgelsen af administrationsgebyr fra 198 kr. i 2015 til 443 kr. i 2016 trækker dog ned.
 • Udbudspolitik. Handler om udbudspolitik, arbejdsgarantier, dialogmøder, kædeansvar, kontrol af kædeansvar samt uddannelsesklausuler og partnerskabsaftaler. Her ligger Gribskov Kommune blandt de mest attraktive i analysen i forhold til udbudspolitik, arbejdsgarantier og dialogmøder. Dog trækker parametrene kædeansvar, kontrol af kædeansvar samt uddannelsesklausuler og partnerskabsaftaler ned.
 • Arbejdsmarked og uddannelse. Handler om erhvervsuddannede, langtidsledighed, nyledige i arbejde og erhvervsfrekvens. Den enkelte kommune har ikke direkte indflydelse på udviklingen i disse parametre. Analysen viser at der her er sket en positiv udvikling i relation til kommunens langtidsledighed.
 • Kommunale kendetegn. Handler om udvikling i befolkningen, BNP, antal byggetilladelser, udvikling i antallet af virksomheder samt kommunale investeringer. Bortset fra sidstnævnte har den enkelte kommune ikke direkte indflydelse på udviklingen i disse parametre. Analysen viser at der her er sket et fald i udviklingen i antallet af virksomheder samt i kommunale investeringer.


Administrationens samlede vurdering
På baggrund af analyseresultaterne er det administrations vurdering, at kommunen med fordel vil kunne styrke indsatsen på flere af analyseelementerne. Administrationen arbejder således videre med opfølgningen på analyserne med henblik på forbedringer.


Lovgrundlag


Økonomi


Bilag
Bilag 1: ETU 19.09.2016 Lokalt erhvervsklima 2016 2016/23124 002

Bilag 2: ETU 19.09.2016 Gribskov placeringer DI 2016/23124 001

Bilag 3: ETU 19.09.2016 Kommunerne og erhvervslivet 2016 2016/23124 003


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Vækst- og Skoleudvalget

 1. at tage orienteringen til efterretningBeslutning

 1. Taget til efterretning

Fraværende: Morten Ulrik Jørgensen


Mødet startet:
03:03 PM

Mødet hævet:
05:37 PM