Vækst- og Skoleudvalget

Publiceret 18-08-2016

Torsdag den 18-08-2016 kl. 15:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
24 Ny skole i Gilleleje - møde med Gilbjergskolens bestyrelsen
25 Ressourcer til fundraising i budget 2017.
26 Pulje til bedre netdækning
27 Creative Business Cup. Støtte til netværksarbejde

Medlemmer:

Ulla Dræbye Susan Kjeldgaard
Sisse Krøll Willemoes Morten Ulrik Jørgensen
Brian Lyck Jørgensen Nick Madsen
Michael Bruun  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:
Brian Lyck Jørgensen
Michael Bruun


Meddelelser:Åbne

24. Ny skole i Gilleleje - møde med Gilbjergskolens bestyrelsen
17.00G00 - 2016/23668

Sagsfremstilling

Introduktion
Vækst- og Skoleudvalget behandler sagen for at afgive bemærkninger til den videre proces for Ny skole Gilleleje med Gilbjergskolens bestyrelse.

Vækst- og Skoleudvalget er interesserede i at høre Gilbjergskolens skolebestyrelses perspektiver på projektet Ny skole i Gilleleje. Derfor er Gilbjergskolens bestyrelse inviteret til at møde Vækst- og Skoleudvalget.

Sagens forhold
Gilbjergskolens skolebestyrelse blev 21.06.2016 inviteret til at deltage i Vækst- og Skoleudvalget's møde den 18.08.2016. 05.07.2016 fik bestyrelsen fremsendt følgende korte redegørelse for hvilke projekt der politisk er besluttet:

 • Byrådet besluttede 20.06.2016, at der skal arbejdes ud fra det scenarie der indeholder en totalombygning af skolen på Parkvej, samt nedrivning af en enkelt blok og opførsel af en ny bygning på eksisterende matrikel mod Søborg Kanal.
 • Skolen skal huse eleverne fra Parkvej og Rostgårdsvej fra 0.-9. klassetrin.
 • Projektet skal udføres i totalentreprisekonkurrence.
 • Der er afsat 13 m2 pr. barn i business case – det paradigme man anvender i København.
 • Da der skal bygges ud mod Søborg kanal, skal der etableres nye parkeringspladser.
 • Idrætshallen er ikke indeholdt i anlægsøkonomien, men kan inkluderes som option når projektet udbydes.


Følgende dagsorden for mødet er fremsendt til skolebestyrelsen:

 • Introduktion
 • Opsamling på projektet indtil nu
 • Hvad er det for et projekt der skal startes op.
 • Følgegruppen: hvem, rolle og mandat
 • Tidsforbrug og forventninger til følgegruppen
 • Evt.Lovgrundlag
Vækst- og Skolevalgets kommissorium. Godkendt af Byrådet 31.08.2015

Økonomi
Mødet med skolebestyrelsen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Vækst- og Skoleudvalget at:

 1. afgive bemærkninger til Gilbjergskolens bestyrelses perspektiver på projektet Ny skole i GillelejeBeslutning
Godkendt.

Af hensyn til god brugerne justeres tidsplanen således at der afsættes ekstra tid til inddragelsesprocessen.

Fraværende: Brian Lyck Jørgensen og Michael Bruun
25. Ressourcer til fundraising i budget 2017.
00.22A00 - 2015/27709

Sagsfremstilling
Vækst- og Skoleudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget, om at afsætte midler til fundraising i budget 2017.

Vækst- og Skoleudvalget behandlede sidst sagen den 21.06.2016. På dette møde besluttede udvalget, at sagen skulle genoptages på mødet i august, og at det forinden skulle undersøges, hvad andre kommuner gør og med hvilke resultater, samt om der er ressourcer i organisationen til at løfte opgaven.

Opfølgning på sagen efter sidste møde
En Djøf-undersøgelse fra 2015 viser, at fundraising i stigende grad er blevet en nødvendighed i kommunerne. Kommunerne er økonomisk pressede, og fra statslig side bliver flere midler lagt i puljer, der skal søges om, vurderer kommunalforsker fra Kora, Kurt Houlberg, i undersøgelsen. Lotte Jensen fra Up Front Europe har arbejdet med fundraising i flere årtier, og hun fortæller i undersøgelsen, at fundraising kræver en stor og målrettet indsats, hvis det skal give mening for kommunerne.

I følge Djøfs undersøge har Varde Kommune med 50.000 indbyggere siden 2010 arbejdet målrettet med at fundraise og har de seneste par år hentet omkring 100 millioner kroner hjem fra diverse offentlige puljer og private fonde. Varde Kommune har tænkt fundraising ind på alle niveauer i forvaltningen, og omkring 20 medarbejdere har været på uddannelse i fundraising. Fredensborg Kommune, Middelfart Kommune og Vesthimmerlands Kommune er blandt de kommuner, der har ansat professionelle fundraisere. Fredensborg Kommune har på to år hentet omkring 100 millioner kroner hjem, og Vesthimmerlands Kommune har i 2014 hentet 20 millioner kroner til sine knap 40.000 indbyggere. Kommunerne vurderer, at der er penge at hente, men der er meget bureaukrati og administrativt bøvl forbundet hermed, særligt når man søger EU-midler, og at det kræver mange ressourcer at fundraise,

Administrationen har nu talt med Middelfart Kommune og Morsø Kommune, der begge har en ansat decideret til fundraising. Begge fortæller, at fundraising er deres primære job, men at de derudover har andre mindre udviklingsopgaver. En del af deres job er desuden at rådgive og hjælpe foreninger med at søge puljer og fonde. En del af jobbet består i at holde øje med, hvad der er af pulje og fonde, hvornår der er deadlines, skrive ansøgninger mv. Derudover er der medarbejdere på de store fagområder, som også arbejder med fundraising. Morsø vurderer, at de har fået mellem 4 og 15 mio. kr. om året de seneste 4-5 år.

Administrationen vurderer, at det ikke er muligt at finde ressourcer til fundraising i den eksisterende organisation.

Sagsfremstilling fra 21.06.2016.
Gribskov Kommune har tidligere arbejdet med fundraising, men de seneste år har indsatsen været lidt mere 'tilfældig' og ikke strategisk prioriteret. Vækst- og Skoleudvalget behandler sagen med henblik på at anbefale Økonomiudvalget at prioritere en mere målrettet/strategisk satsning på fundraising.

Der er stort udbud af div. puljer og fonde, som i dag bliver ansøgt i det omfang det er relevant, såfremt centrene er opmærksomme på det, og der kan prioriteres ressourcer dertil.

Det seneste års tid har vi fået 500.000 kr. til en strategisk plan 'Yderområder på forkant',

Med de store finansieringskrævende udviklings- og anlægsprojekter, som kommunen har i pipelinen, er der god ræson i at afdække og undersøge mulighederne for fundraising tidligt i forløbet. Fundraising kan tilføre ekstra midler, som kan være med at at give projekterne et yderligere løft, eller tilføje mere kant og karakter, end vi ellers kan.

Der er fortsat rigtig mange penge i fundraising, men det er ikke 'lette' penge. Det kræver en målrettet indsats med høj professionalisme, og en langt mere strategisk tilgang til det end i dag.

Administrationen anbefaler, at der i forbindelse med budgetprocessen lægges en ramme for fundraising, som gør det muligt at etablere en funktion i kommunen, der kan arbejde struktureret og fokuseret med fundraising. Det vil som udgangspunkt betyde, at der skal ansættes en medarbejder på fuld tid, som varetager området.

Med en medarbejder dediceret til fundraising, kan der udarbejdes en overordet strategi for fundraising. En strategi, som udpeger de programmer og større projekter, hvor fundraising er relevant. Efterfølgende planlægges den konkrete fundraising-indsats for projektet. Herved sikres det, at der tidligt i processen aktivt tages stilling til, hvor det giver værdi at arbejde med fundraising, og hvor vi 'ikke tror på det'. Det giver mulighed for at være på forkant ift. at screene markedet og være opmærksom på puljer og fonde. Der er etableret et EU-kontor, og en del af opgaven vil være at styrke samarbejdet med/trække på EU-kontoret i programmer/projekter, hvor det ses relevant.


Lovgrundlag


Økonomi
Det foreslås, at der afsættet et årsværk på området, svarende til ca. kr. 500.000 årligt.

Herudover er der behov for midler til div. mindre analyser, budgetter, visualiseringer mv. som indgår i div. ansøgninger. Der foreslås, at der afsættes kr. 500.000 til dette formål.

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Vækst- og Skoleudvalget at anbefale Økonomiudvalget

 1. at der etableres en administrativ funktion med henblik på en struktureret, strategisk satsning på fundraising (under forudsætning af pind 2)
 2. at der søges afsat kr. 1. mio til området pr. år. i de kommende budgetforhandlingerUdvalgenes anbefalinger/indstillinger
Vækst- og Skoleudvalgets beslutning den 21-06-2016:
Genoptages på Vækst- og Skoleudvalgets møde i august, hvor det undersøges hvad andre kommuner og aktører gør og har fået af resultater, samt hvad der er af organisatoriske muligheder.

Fraværende: Morten Ulrik Jørgensen


Beslutning
1 og 2 anbefalet

Fraværende: Brian Lyck Jørgensen og Michael Bruun
26. Pulje til bedre netdækning
00.16G00 - 2016/23841

Sagsfremstilling
Vækst og Skoleudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget behandler sagen for at træffe en beslutning.

Sagen drejer sig om, hvorvidt Gribskov Kommune skal tilskynde grundejerforeninger og andre sammenslutninger til at søge tilskud i bredbåndspuljen, og om hvorvidt kommunen vil give økonomisk tilskud.

Indledning
Regeringen har oprettet en pulje til forbedring af bredbåndsforbindelserne i områder med dårlig dækning. Puljen administreres af Energistyrelsen. Styrelsen har kortlagt, hvor i landet der er områder med dårlig dækning, og disse områder kan søge tilskud fra puljen. Det skal være sammenhængende områder, og der er krav om medfinansiering på minimum 2.000 kr. pr. adresse. Kommunerne kan være med som partnere i projekterne og dermed også medfinansierende, men det er ikke et krav.

Bredbåndspuljen, ansøgning og tilskudsmuligheder
Bredbåndspuljen giver lokale sammenslutninger og kommuner mulighed for at søge økonomisk tilskud til bredbåndsprojekter. Enkeltpersoner kan ikke søge. Puljen kan give tilskud til bredbåndsprojekter i sammenhængende områder af boliger, virksomheder og/eller sommerhuse, som i dag har adgang til hastigheder på maksimalt 10 Mbit/s download og 2 Mbit/s upload, og hvor der ikke allerede er planer om, at områdets dækning forbedres inden for 3 år.
Puljen er teknologineutral. Det betyder, at den konkrete løsning bestemmes sammen med udbyderne. Kravet er, at der efterfølgende skal være 30/5 Mbit med mulighed for opgradering til 100/30 Mbit/ i 2020.
Det er en forudsætning for at søge om tilskud, at der for hver adresse, der søges om tilskud til, er en egenfinansiering på minimum 2.000 kr. Yderligere medfinansiering vægter ved tildeling af midler.
Energistyrelsen har kortlagt de adresser, hvortil der kan søges støtte fra bredbåndspuljen. Flere områder i Gribskov Kommune er omfattet. Kortlægningen kan ses her: https://bredbaandspulje.ens.dk/
En lokal sammenslutning kan være stiftet særligt til projektet, eller det kan være en forening, som findes i forvejen – eksempelvis et bylaug eller en grundejerforening. Puljen kan give tilskud på op til 70.000 kr. i gennemsnit pr. adresse, der indgår i projektet. Ansøgningsfristen er 31. oktober 2016.
Med sammenhængende område forstås, at adresserne i et bredbåndsprojekt skal ligge i naturlig forlængelse af hinanden, og at der ikke er sprunget støtteberettigede adresser over inde i området.

Kriterier for tilskud
Når ansøgningsfristen er udløbet gennemfører Energistyrelsen en samlet vurdering af de ansøgninger, der er modtaget. Det sker ud fra et pointsystem, hvor der tildeles point ud fra fem objektive kriterier:

1. Projekter hvor området ikke har adgang til maksimalt 10 Mbit/s download og 2 Mbit/s upload.
2. Projekter hvor området ikke har adgang til maksimalt 5 Mbit/s download og 1 Mbit/s upload.
3. Projektets størrelse i form af antal omfattede
4. Totalprisen per tilslutning. Den gennemsnitlige tilslutningspris. Den kommunale medfinansiering kan nedsætte den gennemsnitlige totalpris per tilslutning i forhold til tildeling af point.
5. Andel af egenbetaling (vægtning 20 pct.)
Andel af etableringsomkostninger (ud over de obligatoriske 2.000 kr.), som dækkes med egenbetaling.

Hvis kommunen er med i projektet eller støtter det, skal den også være med til at finansiere projektet. Der er ikke sat grænser for, hvor lidt eller hvor meget kommunen skal betale, men det beløb, kommunen er villig til at give, kan forbedre pointene i kriterie 4 i pointmodellen ved, at kommunens finansiering bliver trukket fra i den gennemsnitlige samlede pris pr. adresse.
De lokales og kommunens bidrag til finansiering kan også være med til at gøre det
muligt overhovedet at gennemføre et projekt.

På Energistyrelsens hjemmeside kan man finde nærmere vejledning om puljen og kriterierne (http://www.ens.dk/bredbaandspulje).

Kommunen vil undersøge interessen for et lokalt orienteringsmøde for borgere og virksomheder. Såfremt der er interesse herfor, vil kommunen gå i dialog med Energistyrelsen og arbejde for at realisere dette.

Administrationens vurdering og anbefaling
Administrationen vurderer, at bedre bredbåndsdækning i områder, hvor der ikke er det i dag, kan understøtte vækst og iværksætteri, blandt andet ved at gøre det mere attraktivt at bo og etablere arbejdspladser i de områder.
Administrationen anbefaler at kommunen via grundejerkontaktudvalget mv., gør grundejerforeningerne opmærksomme på muligheden for at søge tilskud samt via annonce i Ugeposten.
Kommunen kan derudover vælge at støtte konkrete projekter økonomisk. Det kan for eksempel være i områder, som vurderes som strategisk vigtige, der er dog ikke er afsat midler til kommunal støtte i indeværende budget.


Lovgrundlag


Økonomi


Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Vækst- og Skoleudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget, at:

 1. Kommunen orientere borgere og virksomheder om mulighederne for at søge puljen til bedre bredbånd via annonce i lokalavisen og via grundejerkontaktudvalg mv.
 2. At arbejde for et lokalt orienteringsmøde, hvis der er interesse for det blandt borgerne.Beslutning
1 og 2: anbefalet

Fraværende: Brian Lyck Jørgensen og Michael Bruun
27. Creative Business Cup. Støtte til netværksarbejde
01.00G00 - 2016/26490

Sagsfremstilling
Vækst-og Skoleudvalget behandler sagen med henblik på at træffe beslutning. Derudover behandler Erhverv -og Turismeudvalget sagen 22.08.2016

Vækst -og Skoleudvalgets beslutning vil blive mundtligt overleveret til Erhverv -og Turismeudvalgets behandling af sagen.

Indledning
Sagen handler om, at Gribskov Kommune har mulighed for at indtræde i et allerede etableret partnerskab mellem Gribskov Erhvervscenter, SCAN Group og SCAN Factory. I dette partnerskab samarbejder man om, at profilere lokale iværksættere i forbindelse med et stort anlagt internationalt erhvervsarrangement, som går under navnet Creative Business Cup 2016.

Vækst- og Skoleudvalget skal beslutte, om Gribskov Kommune skal indgå i dette samarbejde som partner. Derudover skal udvalget beslutte, om man ønsker at bidrage med et engangsbeløb på 12.500 kr., som skal understøtte Gribskov Erhvervscenters arbejde med at udnytte opmærksomheden til fordel for lokale iværksættere og erhvervsliv.

Erhverv -og Turismeudvalget skal ligeledes behandle sagen i forhold til om udvalget ønsker, at bidrage til arbejdet med 12.500 kr. Såfremt begge udvalg beslutter at støtte arbejdet med Creative Business Club 2016, vil kommunens samlede bidrag således udgøre 25.000 kr.

Baggrund og indhold
Creative Business Cup er en international konkurrence, hvor kreative iværksættere i en række lande kan præsentere deres idéer for investorer. Til november 2016 er der finale i København, hvor også hovedkontoret for organisationen bag Creative Business Cup er placeret. Inden finalen skal der afholdes en bootcamp for deltagere fra forskellige regioner. Kolding skal fx. være vært for iværksættere fra mellemøsten.

Gribskov Erhvervscenter har med partnere og via netværksarbejde bidraget til at en bootcamp for iværksættere fra Asien kommer til Nordsjælland til november 2016. Gribskov Erhvervscenter har udarbejdet en beskrivelse af potentialet ved Creative Business Cup samt de arrangementer, som afvikles op til finalen (Bilag 1). Gribskov Erhvervscenters partner fra SCAN betaler for rejser, ophold og selve afviklingen af bootcampen. Det er et ønske fra begge parter, at Gribskov Kommune også indtræder i samarbejdet som ny partner , og dermed skaber yderligere legitimitet for indsatsen. Kommunens rolle som partner er ikke nærmere defineret, og skal derfor aftales nærmere med erhvervscenteret og SCAN efterfølgende. Derudover foreslår Gribskov Erhvervscenter, at Gribskov Kommune bidrager samlet med minimum 25.000 kr til Erhvervscenterets indsats til efteråret 2016, som kan være med til at sikre den lokale forankring og synlighed af projektet.

Administrationens vurdering og anbefaling
Tænketanken Vækst:Gribskov anbefalede i april 2015, at man arbejdede videre med vækstpotentialet i de kreative erhverv. Det blev anbefalet, at åbningstrækket skulle være at tiltrække Creative Business Cup til Gribskov Kommune. Det er ikke lykkedes endnu, men som partner med blandet andet SCAN, vil det være muligt, at få udnyttet at en del af arrangementet kommer til Nordsjælland til november 2016. Derfor anbefaler administrationen at tiltræde indstillingen.


Lovgrundlag


Økonomi
Vækst -og Skoleudvalgets tilskud på 12.500 kr. vil kunne financierers af Vækst -og Skoleudvalgets konto, under politiske formål og udvalg.


Bilag
Bilag 1 (VSU 18.08.2015): Gribskov Erhvervscenters beskrivelse af potentialet ved Creative Business Cup 2016 (dok. nr. 2016/26490 001)


Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Vækst- og Skoleudvalget

 1. at Gribskov Kommune indgår som partner i arbejdet med Creative Business Cup 2016
 2. at Vækst- og Skoleudvalget bidrager med støtte på 12.500 kr. til Gribskov Erhvervscenter indsats med Creative Business Cup 2016Beslutning
1 og 2: ikke godkendt

For stemte Nick Madsen (1)
Imod stemte Ulla Dræbye, Sisse Krøll Willemoes, Morten Ulrik Jørgensen og Susan Keldgaard (4)

Fraværende: Brian Lyck Jørgensen og Michael Bruun


Mødet startet:
03:00 PM

Mødet hævet:
05:05 PM