Vækst- og Skoleudvalget

Publiceret 21-06-2016

Tirsdag den 21-06-2016 kl. 15:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
18 Bosætningsstrategi 2016 - status og retning for videre arbejde
19 Ressourcer til fundraising i budget 2017.
20 Handleplan branding 2016


Efterretningssager
21 Status på igangsatte initiativer
22 Tænketank Vækst:Gribskov - status på anbefalinger

Medlemmer:

Ulla Dræbye Susan Kjeldgaard
Sisse Krøll Willemoes Morten Ulrik Jørgensen
Brian Lyck Jørgensen Nick Madsen
Michael Bruun  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt, idet det noteredes at pkt 21 er et orienteringspunkt.

Fraværende:
Morten Ulrik Jørgensen

Meddelelser:
Regeringen har afsat 200 mio. til bedre bredbånd i yderområderne. En pulje, der kan søges fra sommeren 2016. Formanden ser gerne at vi får undersøgt hvordan vi kan søge, hvad kommunen skal lægge af egenbetaling og hvor behovene er.

Brian orienterede om Fishing Zealand og aktiviteter i den forbindelse, rettet mod Gribskov Kommunes børn og unge

Åbne

18. Bosætningsstrategi 2016 - status og retning for videre arbejde
01.11G00 - 2014/33956

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget og Vækst- og Skoleudvalget behandler sagen for at tage orientering om status for arbejdet med bosætningsstrategien til efterretning og for at angive retning for det videre arbejde.

Baggrund
Byrådet ønsker, at skabe øget bosætning i Gribskov Kommune som en del af en bredere vækstdagsorden. Økonomiudvalget har igangsat udarbejdelse af bosætningsstrategien den 20.10.2014. Plan- og Miljøudvalget står for udarbejdelse af strategien i samspil med Vækst- og Skoleudvalget.

Arbejdet med bosætningsstrategiske tiltag følger op på Budgetaftale 2016-2019 og skal spille sammen med Udviklingsstrategi 2016, Bæredygtighedsstrategi 2016, brandingstrategien, erhvervsstrategien og turismestrategien og med andre politikker og delstrategier, som understøtter Udviklingsstrategi 2016.

I løbet af 2015 og 2016 er der udarbejdet/udarbejdes en række analyser relateret til bosætning. Omdømmeanalyse, analyse ifm. branding, analyse ifm. projektet På forkant, socialøkonomisk analysemodel, samt en række kvalitative interviews af borgere og virksomheder.

På mødet gives en kort præsentation af foreløbige resultater fra analyserne.

Formål
Bosætningsstrategien skal sikre øget bosætning ved at:

 • sætte retning for den bosætningsstrategiske indsats i kommunen,
 • afdække og synliggøre Gribskov Kommunes særlige styrkepositioner som bosætningskommune,
 • give et overblik over den eksisterende boligmasse, udviklingsmuligheder og fremtidigt boligbehov,
 • være platform for den videre dialog med borgere, virksomheder, investorer og udviklere om de kommende års boligudvikling.


Indhold
Det foreslås at strategiens indhold bygges op med følgende hovedafsnit:

 1. Indledning - baggrund, tendenser og fakta
 2. Et lidt bedre sted at bo ... - overordnede målsætninger
 3. Gribskov som bosætningskommune - styrker, målgrupper og opmærksomhedspunkter
 4. Stedet og boligen - om at bo i byen, ved vandet, på landet samt om boligtyper
 5. Opsamling og idéer til nærmere udvikling


En mere uddybende disposition fremgår af bilag 1. Dispositionen giver et overblik over hvad bosætningsstrategien forventes at indeholde.

Et råudkast til afsnit 2 og 3 i strategien fremgår af bilag 2.

Emner til foreløbig drøftelse
Udvalget bedes særligt forholde sig til de foreslåede mål, styrkepositioner og opmærksomhedspunkter som fremgår af bilag 2.

De overordnede mål tager udgangspunkt i målene om boliger i Kommuneplan 2013-25, men er viderebearbejdet på baggrund af de gennemførte analyser.

Styrkepositionerne fortæller hvor Gribskov Kommune skiller sig positivt ud som bosætningskommune i hovedstadsområdet. De er koordineret i forhold til det foreløbige arbejde med branding og med projektet 'På forkant'.

Opmærksomhedspunkterne sætter fokus på områder, hvor der ligger en udfordring eller et potentiale i forhold til at øge bosætning. Punkterne er resultat af særligt interview med tilflyttere og pendlere og diverse statistisk materiale. De skal ses som en foreløbig liste, og vil sandsynligvis blive suppleret, omformuleret eller skrevet ind i andre sammenhænge i det endelige dokument - men kan dog give et foreløbigt billede.

Bilag 2 indeholder også et bud på målgrupper. Når resultat af det igangværende arbejde omkring en kommunaløkonomisk analysemodel foreligger, kan det eventuelt bidrage til en justering eller præcisering i de foreslåede målgrupper.

Udvalgets indledende drøftelse og eventuelle bemærkninger vil indgå i det videre arbejde med udkast til strategien.

Inddragelse og mini-seminar
Udarbejdelse af bosætningsstrategien sker med input fra en bred kreds af interessenter. Input kommer dels indirekte fra inddragelse gennemført i forbindelse med andre projekter som udviklings- og erhvervsstrategien, politisk temamøde om bosætning i juni 2015, attraktive lokalsamfund og dels mere direkte fra inddragelse i forbindelse med de kvalitative analyser/interview, der er gennemført som forberedelse til bosætningsstrategien.

For at tage hul på en mere fremadrettet dialog med borgere, virksomheder, investorer og andre interesserede aktører om de kommende års boligudvikling, foreslår administrationen, at der arbejdes på et mini-seminar om alternative boformer i forbindelse med offentlighedsperioden.

Som produkt af et sådan seminar, vil man kunne samle et inspirerende idékatalog over nye alternative boformer, og danne grobund for et bredt netværk af relevante aktører, som kan være med til at igangsætte nye konkrete udviklingsprojekter. Begge dele vil være med til at videreføre bosætningsstrategiens målsætninger. Dertil vil det være spændende input til kommunens øvrige udviklingsarealer, som for eksempel Helsinge Nord. Et mini-seminar i oktober 2016 vil kunne indgå i processen omkring en arkitektkonkurrence for Helsinge Nord.

Deltagere kunne være lokale ildsjæle og fagfolk, forskere og studerende, ejendomsmæglere, investorer og politikere.

Tidsplan
Den overordnede tidsplan for udarbejdelsen af bosætningsstrategien er:

> juni 2016 Udarbejdelse af strategiudkast inkl. analysearbejde
Maj/juni 2016 Forberedende drøftelser i VSU og PMU
Aug 2016 PMU - strategiudkast
Sep 2016 BY-temamøde om bosætning
September Administrationen færdiggør strategiforslag
September/oktober 2016 Politisk godkendelse i PMU/ØU/BY med henblik på offentlig fremlæggelse i 4 uger
Oktober/November 2016 Offentlig fremlæggelse i 4 uger
Oktober 2016 Evt. mini-seminar om boformer
November/December 2016 Endelig vedtagelse i PMU/ØU/BY


Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler, at udvalget afgiver eventuelle input til det videre arbejde, særligt i forhold til de emner, der er fremhævet i sagsfremstillingen.

Administrationen anbefaler, at udvalget godkender den videre proces for arbejdet med bosætningsstrategien.


Lovgrundlag
Lov om planlægning (planloven), lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23.11.2015
Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune

Økonomi


Høring
Bosætningsstrategien offentliggøres i 4 uger forud for endelig vedtagelse, jf Plan- og Miljøudvalgets beslutning 26.11.2015.

Bilag
Bilag 1 (PMU 06.06.2016) Bosætningsstrategi 2016 - disposition Dok nr. 2014/33956 010

Bilag 2 (PMU 06.06.2016) Bosætningsstrategi 2016_afsnit 2 og 3_råudkast Dok nr. 2014/33956 017

For særligt interesserede
Er man som politiker interesseret i at læse mere af baggrundsmaterialet, gør administrationen opmærksom på følgende dokumenter, som er tilgængelige på sagen:

 • "Borgerundersøgelse af ny-tilflyttere og pendlere til Gribskov Kommune" fra 2016. Dok nr. 2014/33956 012.
 • "Interviews med virksomheder, der har indpendlere som arbejdstagere" fra 2015. Dok nr. 2014/33956 011.
 • "Omdømmeanalyse 2014". Dok nr. 2014/33956 013.Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget og Vækst- og Skoleudvalget

 1. at afgive eventuelle input til det videre arbejde med bosætningsstrategien,
 2. at godkende den videre proces for arbejdet med bosætningsstrategien.


Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 06-06-2016:

 1. Udvalget tiltræder udkast
 2. Tiltrådt

Beslutning
1. Udvalget tiltræder udkast
2. Tiltrådt

Fraværende: Morten Ulrik Jørgensen
19. Ressourcer til fundraising i budget 2017.
00.22A00 - 2015/27709

Sagsfremstilling
Vækst- og Skoleudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget, om at afsætte midler til fundraising i budget 2017.

Gribskov Kommune har tidligere arbejdet med fundraising, men de seneste år har indsatsen været lidt mere 'tilfældig' og ikke strategisk prioriteret. Vækst- og Skoleudvalget behandler sagen med henblik på at anbefale Økonomiudvalget at prioritere en mere målrettet/strategisk satsning på fundraising.

Der er stort udbud af div. puljer og fonde, som i dag bliver ansøgt i det omfang det er relevant, såfremt centrene er opmærksomme på det, og der kan prioriteres ressourcer dertil.

Det seneste års tid har vi fået 500.000 kr. til en strategisk plan 'Yderområder på forkant',

Med de store finansieringskrævende udviklings- og anlægsprojekter, som kommunen har i pipelinen, er der god ræson i at afdække og undersøge mulighederne for fundraising tidligt i forløbet. Fundraising kan tilføre ekstra midler, som kan være med at at give projekterne et yderligere løft, eller tilføje mere kant og karakter, end vi ellers kan.

Der er fortsat rigtig mange penge i fundraising, men det er ikke 'lette' penge. Det kræver en målrettet indsats med høj professionalisme, og en langt mere strategisk tilgang til det end i dag.

Administrationen anbefaler, at der i forbindelse med budgetprocessen lægges en ramme for fundraising, som gør det muligt at etablere en funktion i kommunen, der kan arbejde struktureret og fokuseret med fundraising. Det vil som udgangspunkt betyde, at der skal ansættes en medarbejder på fuld tid, som varetager området.

Med en medarbejder dediceret til fundraising, kan der udarbejdes en overordet strategi for fundraising. En strategi, som udpeger de programmer og større projekter, hvor fundraising er relevant. Efterfølgende planlægges den konkrete fundraising-indsats for projektet. Herved sikres det, at der tidligt i processen aktivt tages stilling til, hvor det giver værdi at arbejde med fundraising, og hvor vi 'ikke tror på det'. Det giver mulighed for at være på forkant ift. at screene markedet og være opmærksom på puljer og fonde. Der er etableret et EU-kontor, og en del af opgaven vil være at styrke samarbejdet med/trække på EU-kontoret i programmer/projekter, hvor det ses relevant.


Lovgrundlag


Økonomi
Det foreslås at der afsættet et årsværk på området, svarende til ca. kr. 500.000 årligt.

Herudover er der behov for midler til div. mindre analyser, budgetter, visualiseringer mv. som indgår i div. ansøgninger. Der foreslås, at der afsættes kr. 500.000 til dette formål.

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Vækst- og Skoleudvalget at anbefale Økonomiudvalget

 1. at der etableres en administrativ funktion med henblik på en struktureret, strategisk satsning på fundraising (under forudsætning af pind 2)
 2. at der søges afsat kr. 1. mio til området pr. år. i de kommende budgetforhandlingerBeslutning
Genoptages på Vækst- og Skoleudvalgets møde i august, hvor det undersøges hvad andre kommuner og aktører gør og har fået af resultater samt hvad der er af organisatoriske muligheder.

Fraværende: Morten Ulrik Jørgensen
20. Handleplan branding 2016
00.13G00 - 2015/03860

Sagsfremstilling
Vækst- og Skoleudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget om handleplan for branding i 2016 og 2017.

Baggrund
Vækst- og skoleudvalget har behandlet et oplæg til branding på mødet 2. februar 2016.

Udvalget har vedtaget flg. principper for brandingkampagnen:

 • Målet er øget bosætning i Gribskov Kommune.
 • Kampagnen indeholder markedsføring på digitale medier, herunder sociale medier samt evt. mere traditionel markedsføring på print.
 • Der oprettes et kampagnesite, www. etlidtbedreliv .dk, som fungerer som 'anker' for kampagnens digitale aktiviteter samt som site for potentielle tilflyttere. Det skal også være muligt at søge på "Flyt til Gribskov" og lande på samme side.
 • Kampagnen indeholder desuden en række særlig opsigtsvækkende events (guerilla-aktiviteter), som har til formål at skabe opmærksomhed i medierne og spille sammen med den øvrige markedsføring.


Et oplæg til en mere detaljeret plan følger herefter.

Branding af Gribskov Kommune
Branding af Gribskov Kommune skal først og fremmest tiltrække nye borgere og skabe stolthed blandt de eksisterende borgere, så de er med til at fortælle den gode historie om Gribskov Kommune.

Som det første etableres der et kampagnesite. Sitet forventes etableret ultimo juni.

Det der gør Gribskov til noget særligt og som understøtter kernefortællingen om et lidt bedre liv. er, at her er:

1. Lidt færre økonomiske bekymringer/mere overskud (lave boligpriser)
2. Adgang til fantastiske naturoplevelser
3. Plads til at være dig selv - plads til forskellighed, mange muligheder
4. Kultur & frivillighed. Der er masser af liv - året rundt.

De fire temaer, gøres til omdrejningspunkt for fire konkrete kampagner, med følgende elementer:

 • En event/guerilla aktivitet, der har relevans for kampagnens tema og er tilstrækkeligt provokerende til, at større medier vil interessere sig for den.
 • Aktiviteter på sociale medier (SoMe), hvor Facebook og Instagram umiddelbart er de mest oplagte.
 • Konkurrencer eller aktiviteter, der kan få relevante personer til at afgive oplysninger om sig selv og give tilladelse til opfølgende kontakt.
 • Bannerannoncering hvor man adresserer personer efter geografisk placering, familiemæssige forhold og seneste aktiviteter på nettet.
 • Aktiviteter i kommunen, som f.eks. rundture i kommunen for potentielle borgere.


Tidsplan 2016
Med udgangspunkt i ovenstående anbefales nedenstående to kampagner igangsat i 2016 og tre i 2017. De to kampagner for 2016 er beskrevet i det følgende.

Kampagne 1:
“LIDT MERE OVERSKUD TIL DIG OG DIN FAMILIE”
Udgangspunktet for kampagnen er, at få personer, der overvejer flytning, til at indse, hvor mange muligheder et større rådighedsbeløb medfører.

Kampagnens elementer:
- Underside på kampagnesiden
- Event foran ejendomsmæglere i København
- Konkurrence på Facebook
- Digital markedsføring med fokus på yngre familier - gerne i lejebolig.
- Rundture i kommunen i samarbejde med ejendomsmæglere, hvor der vises aktuelle boliger til salg og fortællinger om områderne

Kampagne 2:
BRUG NATUREN. HVER DAG. ÅRET RUNDT.
Den primære målgruppe for denne kampagne er familier i Storkøbenhavn, der bor i lejlighed, men overvejer at købe eget hus.
Vi skal demonstrere værdien af at have direkte adgang til naturen i hverdagen. Ikke en kampagne om de store naturoplevelser etc. (det ved målgruppen godt, at der findes i kommunen), men en kampagne, der handler om de muligheder det giver for familien, når naturen ligger lige uden for døren.

Kampagnens elementer:
- Underside på kampagnesiden
- Event rettet mod mindre børneinstitutioner i København
- “Store udendørs dag” forskellige steder i kommunen
- Instagram. Vis os den gode udendørs oplevelse.
- Digital markedsføring

En mere detaljeret plan foreligger som bilag.

Anbefaling
Administrationen anbefaler, at der arbejdes videre med branding som beskrevet i oplægget herover.

Lovgrundlag


Økonomi
Der er i budget 2016-2019 afsat 350.000 kr. til branding om året i 2016 og 2017.
Med denne plan for branding, er de 350.000 kr. i 2016, disponeret. Effekten af indsatserne vurderes inden 2017 detailplanlægges.

Bilag
Bilag 1, VSU 21.06.16 plan for branding 2016 Dok. nr: 2015/03860 007


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Vækst- og Skoleudvalget at anbefale Økonomiudvalget:

 1. at godkende Plan for branding 2016Beslutning
Godkendt

Fraværende: Morten Ulrik Jørgensen

Efterretningssager

21. Status på igangsatte initiativer
00.22G00 - 2016/13584

Sagsfremstilling
Vækst- og Skoleudvalget får sagen til orientering om status på udvalgets igangværende initiativer.

Status
Der orienteres her om status for initiativerne samt om administrationens overordnede vurdering af ressourceforbrug og effekt af indsatsen i forhold til vækstpotentialet (ud fra lav, middel og høj).

Initiativ Status Ressourceforbrug Effekt
Bosætningsstrategi Under udarbejdelse. Forslag forventes forelagt BY til godkendelse i 3. kvartal 2016. Stort Lav direkte effekt, men væsentlig strategisk indsats.
Branding Plan for branding 2016 er udarbejdet (forelægges VSU 21.6.16
Landingpage (hjemmeside) er under udarbejdelse - forventes klar midt juli.
Middel Middel/høj, afhænger iøvrige indsatser, herunder byudvikling
Ny skole Gilleleje VSU har 12.5.2016 besluttet at anbefale et scenarie 4.
Endelig politisk vedtagelse forventes 20.6.2016.
Stor Stor
Nybyggerne VSU/PMU besluttede jan. 2016, at der skal gennemføres markedsføringsindsats i 2016.
Denne er ikke igangsat - adm. foreslår at initiativet foreløbigt udskydes.
Stor Lille
Forbedret mobildækning Administrativ organisering igangsat ift. at følge op på K6s arbejde. Middel Mellem
Gratis wifi Med EUs harmonisering af roming-priser fra 2017 vil dette tiltag have en minimal effekt fremadrettet. Middel Lav
Greater CoPENHAGEN Administrationen følger de relevante spor under Greater Copenhagen herunder erhvervsservice, fødevarer og infrastruktur. Lav Lav direkte effekt, men væsentlig strategisk indsats.
Handel Lokalt Tiltaget udføres af Gribskov Erhvervscenter A/S og afventer koordinering med andre tiltag Middel Middel
Styrket byliv COWI-forløb er igangsat med deltagere fra ETU, Gadekærsforeningen, Gribskov Erhvervscenter A/S og administrationen. Middel Stor
Fødevarer som vækstområde Der henvises til initiativerne som opfølgning på Tænketanken. Stor MiddelAdministrationens anbefaling
Administrationen anbefaler, at status på initiativer tages til efterretning.

Lovgrundlag


Økonomi


Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Vækst- og Skoleudvalget

 1. at tage orientering om status på initiativer til efterretning.Beslutning
Taget til efterretning.

Fraværende: Morten Ulrik Jørgensen
22. Tænketank Vækst:Gribskov - status på anbefalinger
00.16G00 - 2014/14571

Sagsfremstilling
Vækst- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget får sagen til orientering.

Baggrund
Vækstudvalget nedsatte tidligere en tænketank, der skulle komme med ideer til vækst i Gribskov Kommune. Med dette punkt gives en status på implementering af tænketanken Vækst: Gribskovs anbefalinger.

Vækst- og Skoleudvalget fik senest i november 2015 forelagt en status på tænketanken Vækst: Gribskovs anbefalinger.


Sagens forhold
Tænketanken Vækst: Gribskov kom før sommerferien 2015 med deres anbefalinger til at skabe vækst. Disse anbefalinger er efterfølgende fordelt på de enkelte fagområder og er behandlet på forskellige fagudvalgsmøder, med henblik på at prioritere, hvad der skulle sættes i gang. Af bilaget fremgår de konkrete anbefalinger og status for arbejdet.

Administrationen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.


Lovgrundlag


Økonomi


Bilag
Bilag 1, VSU 21.6.16, Opfølgning på Tænketankens anbefalinger Dok. nr: 2014/14571 011

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Vækst- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget:

 1. at tage orienteringen til efterretningBeslutning
Taget til efterretning.

Fraværende: Morten Ulrik Jørgensen

Sager behandlet på lukket møde:
23. Proces for Ny skole Gilleleje

Mødet startet:
03:00 PM

Mødet hævet:
04:30 PM