Vækst- og Skoleudvalget

Publiceret 02-02-2016

Tirsdag den 02-02-2016 kl. 15:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
1 Gilleleje Læringsområde: Opsamling på input til vision
2 Gilleleje Læringsområde - Businesscase
3 Tilgang til branding


Efterretningssager
4 Gilleleje Læringsområde - Inspirationstur til nye skoler på eksisterende fu
ndament

Medlemmer:

Ulla Dræbye Susan Kjeldgaard
Sisse Krøll Willemoes Morten Ulrik Jørgensen
Brian Lyck Jørgensen Nick Madsen
Michael Bruun  
   

Godkendelse af dagsorden:
Sisse Krøll Willemoes gik klokken 17.10

Fraværende:

Meddelelser:Åbne

1. Gilleleje Læringsområde: Opsamling på input til vision
17.00G00 - 2015/36181

Sagsfremstilling
Introduktion
Vækst- og Skoleudvalget får sagen til orientering. Ligeledes anmodes udvalget om at afgive bemærkninger til endelig vision for Gilleleje Læringsområde.

Der er afholdt tre workshops om Gilleleje Læringsområde i foråret 2015. De input der er kommet skal blandt andet bruges som grundlag for den endelige vision for Gilleleje Læringsområde. Vækst- og Skoleudvalget vil blive præsenteret for de input, der er kommet fra de afholdte workshops. Udvalget vil herefter have mulighed for at afgive bemærkninger til den endelige vision.

Baggrund
Der er i løbet af foråret 2015 afholdt 3 workshops:

 • Alle ansatte i Gilleleje Børnehuse og på Gilbjergskolen - i alt 160 medarbejdere
 • Skoleudvalget
 • Borgere i Gilleleje


Sagens forhold
udvalgsmødet vil udvalget blive præsentationer på følgende:

 • Opsamling for workshops for medarbejdere
 • Opsamling fra Skoleudvalgets workshop
 • Opsamling på workshop med borgere i Gilleleje
 • Konkluderende pointer fælles for de afholdte workshops.


Opsamling fra Skoleudvalgets workshop kan ses i bilag. Oplæg fra de andre workshops samt en samlet konklusion fra de tre workshops vil blive fremlagt på udvalgsmødet.

Udvalget vil herefter have mulighed for at kommentere på input.

Administrationen vil på Vækst- og Skoleudvalgets møde den 15.02.2016 fremlægge en endelig vision for Gilleleje Læringsområde til godkendelse.


Lovgrundlag
Vækst- og Skolevalgets kommissorium. Godkendt af Byrådet 31.08.15

Økonomi
I Budgetaftale 2016-2019 er der afsat 99,5 mio. kr. til projektet.

Bilag
VSU 02-02-2016 opsamling på visionsworkshop Dok. nr: 2015/36181 001


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Vækst- og Skoleudvalget at:

 1. tage input fra afholdte workshops til efterretning
 2. afgive bemærkninger til den endelige vision for Gilleleje LæringsområdeBeslutning

 1. Taget til efterretning
 2. Udvalget afgav følgende bemærkninger til den endelige vision for Gilleleje Læringsområde:


Det er vigtigt at udnytte de unikke muligheder der er for for at bringe udearealerne omkring skolen i spil.

Det er vigtigt at fastholde fokus på at bygge for fremtidens skole.
2. Gilleleje Læringsområde - Businesscase
17.00G00 - 2015/39634

Sagsfremstilling
Introduktion
Vækst- og Skoleudvalget, Børneudvalget, Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet.

Denne sag omhandler business case indeholdende mulige scenarier for Gilleleje Læringsområde med henblik på beslutning om valg af scenarium for Gilleleje Læringsområde.

Baggrund
Vækst- og Skoleudvalget har bedt administrationen om at udarbejde business case indeholdende følgende scenarier valgt at udvalget:

1) Nybygget skole 0.-6. klasse på nuværende matrikel (Parkvej) + renovering af Rostgårdsvej.

2) Nybygget skole 0.-9. klasse på nuværende matrikel (Parkvej) + frasalg af Rostgårdsvej.

3) Om- og tilbygning (afhængig af vindende "projekt") af skolen på Parkvej 0.-9. klasse + frasalg af Rostgårdsvej.

Som en del af scenarium 3 undersøges muligheden for at etablere ny tilbygning for 7.-9. klasse og ombygning for 0.- 6. klasse (scenarium 3a). Som en del af alle scenarier skal det undersøges, om det er muligt at opnå delvis lånefinansiering uden deponering - eksempelvis gennem energirenovering. I alle scenarier skal udgiften til genhusning indregnes. Dagtilbud medtages ikke i business case.

Sagens forhold
Administrationen har i samarbejde med ekstern rådgiver (PwC), og dennes underrådgiver (Bascon), udarbejdet en business case indeholdende ovenstående scenarier. Som en del af scenarium 3 har rådgiverne foretaget en indledende vurdering af muligheden for at samle 0.-9. klasse i de eksistererende bygninger på Parkvej og deres vurdering er, at der er behov for mindre tilbygning, før 0.-9. klasse kan samles på Parkvej. Derfor udgår scenarium kun med ombygning af Parkvej.

Formålet med business casen er at give en analyse af scenarierne og skabe et grundlag for valg af scenarium for Gilleleje Læringsområde. Der foretages en kvalitativ såvel som kvantitativ sammenligning af de tre scenarier for etablering af et nyt læringsområde i Gilleleje.

Business casen indeholder:

 1. En beskrivelse af relevante forudsætninger for de tre scenarier.
 2. Relevante kvalitative parametre samt en kvalitativ vurdering af de tre scenarier på baggrund heraf.
 3. En overordnet beskrivelse af mulige fremadrettede processer for realisering af de tre scenarier (udbudsproces samt proces for projektering og anlæg).
 4. En sammenlignende og totaløkonomisk analyse af de tre scenarier.


Opmærksomhedspunkter
Rostgårdsvej
Frasalg af Rostgårdsvej er en del af scenarierne 2 og 3. Det anslåede salgsprovenu indgår ikke i anlægsbudgettet, men kan senere tilføjes og dermed forhøje kvaliteten af bygge- og anlægsarbejdet.

Lånefinansiering
I scenarierne 1 og 3, hvor henholdsvis renovering af Rostgårdsvej og om- og tilbygning af Parkvej indgår, er der mulighed for lånefinansiering uden deponering. Det skønnes, at en andel på 20-30 % af omkostninger til henholdsvis renovering og ombygning kan lånefinansieres, såfremt renoveringen/ombygningen omfatter energirenovering. Et eventuelt beløb fra lånefinansiering indgår ikke i anlægsbudgettet, men kan senere tilføjes og dermed forhøje kvaliteten af bygge- og anlægsarbejdet.

Vurdering
Scenarium 3 kan som det eneste scenarium holdes inden for de budgetmæssige rammer og set over en periode på 25 år er det, særligt grundet de lave anlægs- og følgeomkostninger, økonomisk mest attraktivt.

Indfrielsen af de kvalitative parametre i scenarium 3 ligger på et højt niveau - fx inden for etablering af ét læringsmiljø, efterlevelse af kravene i skolereformen, bæredygtighed, integration med nærområdet - og generelt stort set samme høje niveau som scenarium 2.

Administrationen vurderer, at scenarium 3 (om- og tilbygning af skolen på Parkvej + frasalg af Rostgårdsvej) vil være det mest hensigtsmæssige scenarium både ud fra de kvalitative og økonomiske hensyn.

Anbefaling
Det anbefales, at vælge scenarium 3 (om- og tilbygning af skolen på Parkvej + frasalg af Rostgårdsvej) for etablering af nyt læringsområde i Gilleleje.


Lovgrundlag
Vækst- og Skolevalgets kommissorium. Godkendt af Byrådet 31.08.15

Økonomi
I Budgetaftale 2016-2019 er der afsat kr. 99,5 mio. til projektet.

Bilag
Bilag til sagen er lukket af hensyn til tilbudsgiverne og at de ikke forpligter sig, på de priser der estimeres nu.
Bilag er tilgængelige for politikere i Polar (via pc ikke Ipad).

VSU 02-02-2016 Business case Gilleleje Læringsområde, scenarier Dok. nr. 2015/39634 001.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Vækst- og Skoleudvalget at anbefale Børneudvalget, Plan og Miljøudvalget og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet,

 1. at vælge scenarium 3 (om- og tilbygning af skole 0.-9. klasse på Parkvej + frasalg af Rostgårdsvej) for etablering af nyt læringsområde i Gilleleje.Beslutning
Udvalget besluttede at sende sagen tilbage til administrationen med henblik at foretage en bygningsgennemgang af Skolen på Parkvej og yderligere beregninger inden sagen genoptages til beslutning.
3. Tilgang til branding
00.13G00 - 2015/03860

Sagsfremstilling
Vækst- og Skoleudvalget behandler sagen for at træffe beslutning om den kommende tilgang til branding.

Baggrund
Vækstudvalget behandlede et oplæg til branding af Gribskov Kommune på mødet 11.08.15. Oplægget indeholdt tre forslag til brandingpakker, en bronze-, en sølv-, og en guldpakke, med hver sin økonomi. Vækstudvalget besluttede at sende sagen til behandling i Økonomiudvalget med en anbefaling om at vælge Guldpakken til 885.000 kr. Efterfølgende blev der i forbindelse med budget 2016-2019 afsat 350.000 kr til branding i 2016 og 2017.

Vækst- og Skoleudvalget skal med denne sag drøfte og beslutte tilgangen til branding de kommende år. Oplægget tager udgangspunkt i de i budgettet afsatte midler, men er en videre bearbejdning i forhold til tidligere oplæg. I tidligere oplæg var der i bronze-, sølv-, og guldpakken lagt forslag til konkrete aktiviteter ind. Med denne dagsorden skal udvalget fastlægge tilgangen til branding. De helt konkrete aktiviteter og kampagner fastlægges efterfølgende.

Tilgang til Branding
Et brand er en samling af symboler, oplevelser og associationer, som positionerer og differentierer et produkt, virksomhed, organisation, person eller et sted. Et brand er defineret af organisationens/områdets kerneværdier, og skal synliggøre, skabe kendskab, tiltrække og fastholde interessenterne.

Et stærkt brand bygger grundlæggende på tre faktorer:
- Grundlæggende påstand
- Bevisførelsen
- Kampagner

Grundlæggende påstand
Påstanden er det fundament, som et brand står på. En stærk påstand kan
udtrykkes i en enkelt sætning - ofte kaldet et slogan. Kendetegnet for stærke slogans er, at de i virkeligheden er et udtryk for en almindelighed. Altså et udsagn, som stort set alle virksomheder eller organisationer ville kunne påstå. Det handler derfor ikke om at lede efter det helt specielle i sin virksomhed eller organisation, men at lede efter lige det, der skal motivere omverdenen til at søge organisationen/virksomheden. Det stærke slogan (den grundlæggende påstand), er kendetegnet ved, at mange i virkeligheden kunne have sagt det samme, men ingen har gjort det.

Eksempler på dette er:
Tryg Forsikring- Det handler om at være tryg
Coca-Cola - enjoy life
Nike - Just do it
Apple - Think different

I Gribskov Kommune har der i forbindelse med arbejdet med Udviklingsstrategi 2016 også været arbejdet med et finde et slogan for kommunen. Fremfor at vælge noget helt specifikt, er der valgt et almentgældende slogan: Gribskov Kommune - et lidt bedre liv. Påstanden “Et lidt bedre liv” er ikke alene relevant og vedkommende, når man overvejer at flytte. Den er også unik, fordi den tager afsæt i modtagerens behov i stedet for at tage afsæt i kommunen selv. I en virksomhed ville man kalde det at være “kundeorienteret” frem for “produktorienteret.”

Bevisførelsen
Efter at have valgt slogan skal vi videre med bevisførelsen. Bevisførelsen handler om at føre bevis for, at man kan levere på påstanden. I eksemplet med Tryg understøtter de deres påstand om tryghed gennem f.eks. Trygfondens aktiviteter som livreddere på mange danske strande. I Gribskov Kommune skal vi blandt andet finde de historier og cases, som underbygger "et lidt bedre liv".

Kampagner
Den sidste del af arbejdet med branding er de konkrete kampagner, der skal udvikles for at synliggøre brandet for målgruppen/omverdenen. Typisk med afsæt i konkrete ydelser eller produkter. Yderligere skal det besluttes, hvilke kommunikationskanaler der skal anvendes.

Branding af Gribskov Kommune
Branding af Gribskov Kommune skal først og fremmest tiltrække nye borgere. Brandingen skal også øge tilknytningen og stoltheden blandt de eksisterende borgere, så de er med til at fortælle den gode historie om Gribskov Kommune og måske give venner og familie lyst til at bo her.

Branding skal understøtte målene i Gribskov Kommunes koncernstrategi og Byrådets udviklingsstrategi 2016. I forhold til at tiltrække borgere, skal de præcise målgrupper defineres senere, da der er behov for mere viden om, hvilke grupper vi særligt kan og ønsker at tiltrække.

Branding i to spor
Administrationen foreslår, at der arbejdes med branding i to spor. Det ene spor handler om at opbygge og vedligeholde et brand - brandbuilding og "bevisførelsen". Når det handler om denne del, er fokus på hele organisationen. Det handler om de udtryk, oplevelser og følelser, som modtagerne får, når de er i kontakt med kommunen. Uanset om det er i det personlige møde, via hjemmesiden, artikler eller andet. Det er et langsigtet arbejde og i høj grad også et ledelsesarbejde.

I dette spor skal branding af "Gribskov - et lidt bedre liv", tænkes sammen med kommunikation i det hele taget. Den løbende kommunikation om nye tiltag - ny skole, boligområder - skal understøtte den fortælling.

Det andet spor handler om kampagnedelen. Markante aktiviteter og kampagner, som skaber synlighed og opmærksomhed omkring Gribskov Kommune blandt de ønskede målgrupper. Administrationen foreslår, at der frem for traditionelle dyre tiltag som helsidesannoncer i dagblade, i højere grad tænkes i sjove, skæve tiltag, der kan vække opmærksomhed ved at blive delt og "liket" på de sociale medier og vække interesse blandt de regionale medier.

Elementer i branding af Gribskov Kommune
Administrationen foreslår, at brandingsindsatsen bygges op omkring flere forskellige elementer. Elementerne skal understøtte hinanden og sikre at vi ad flere veje kan nå de rigtige målgrupper. Elementerne består af: Real Time Betting, Guerilla aktiviteter, Sociale medier og print, film eller lignende.

Platformen

Der skal være en platform, som arbejdet med branding tager afsæt i. En platform, der definerer "tone af voice" og giver bevisførelse i form af billeder og historier. En del af denne platform vil udgøres af en særlig side på hjemmesiden, en såkaldt "landingpage". Her vil borgerne blive ledt hen fra de forskellige aktiviteter og kampagner, hvor de kan få mere information, læse historier mv, og blive hjulpet videre med konkrete henvisninger.

Den digitale strategi - brugen af RTB
RTB (Real Time Betting) er en metode til at sikre optimalt brug af markedsføringskroner. På baggrund af de cookies, som vi lægger, når vi surfer på nettet, kan man gennem RTB sikre, at man alene bruger ressourcer på at komme i kontakt med relevante personer. Det kunne f.eks. være personer inden for et givent geografisk område med en bestemt civilstatus, og som har søgt på Boligsiden eller hos ejendomsmæglere efter boliger eller byggegrunde. Næste gang disse personer er på nettet, vil vi kunne præsentere dem for budskaber om mulighederne i Gribskov Kommune. Såfremt personen klikker på vore budskab, vil de blive ledt direkte over til vores landingpage.

Guerilla-aktiviteter, der skaber opmærksomhed fra medierne
Med et relativt begrænset markedsføringsbudget, er det nødvendigt at tænke i aktiviteter, der kan have redaktionel interesse fra medierne. Det handler om at gennemføre aktiviteter, der er “positivt provokerende” og dermed kan danne grundlag for, at andre medier vil interessere sig for dem - og ikke mindst, at de har et viralt potentiale til sociale medier.

Det kunne f.eks. være at dele små beholdere med rent badevand ud til personer ved havnebadet i København på de dage, hvor der er algealarm, at gennemføre “flashmobs” med lyden af fuglesang og bølgeskvulp på trafikerede steder i Købenavns morgentrafik eller helt andre ting. Disse aktiviteter planlægges i løbet af foråret til afvikling hen over sommeren og i det tidlige efterår.

Sociale medier (SoMe)
Specielt i forhold til de unge familier, er de sociale medier et must. Kvinder på barsel er en af de grupper i befolkningen, der anvender mest tid på disse platforme. Facebook skal anvendes til at sprede virale budskaber, der f.eks. igangsættes via ovenstående guerilla-aktiviteter og Instagram er i særlig grad god til at involvere modtagerne i, hvad de selv oplever som “det gode liv.” Altså en mulighed for at involvere både nuværende borgere og i høj grad også potentielle borgere.

En effektiv SoMe strategi handler i høj grad om, at etablere “ambassadører” blandt borgere og medarbejdere i kommunen, der deler kommunens budskaber fra sine egne sider.

Print og film
En annonce i en avis, outdoor-plakat, som fx bus-reklamer eller små film som fx vises i udvalgte lokale biografer, kan have meget stor effekt. Det handler om gode historier og positivt provokerende budskaber, der der også kan skabe interesse fra andre medier.

Opfølgning om dokumentation af effekt
Når de endelige tiltag er fastlagt, opstilles konkrete indikatorer, således at vi kan måle på opfyldelsen af kampagnens målsætninger.

Indsamling af viden
Der er et kortlægningsarbejde i gang, som skal give os mere viden og gøre det muligt at definere og nå målgrupperne så præcist som muligt. Administrationen arbejder på et værktøj, som kan give viden om på hvilke former for borgere, det bedst kan betale sig at tiltrække ud fra et rent økonomisk perspektiv. Forskellige borgertyper trækker i forskellig omfang på de offentlige services og ydelser og udligningsordningen er også en økonomisk faktor. Administrationen er også i gang med at undersøge, hvem der i dag vælger at flytte til Gribskov, hvor de kommer fra og hvorfor de Gribskov.

Anbefaling
Administrationen anbefaler, at der til opstart af arbejdet med branding og til afvikling af nogle af aktiviteterne, indhentes rådgivningsbistand fra et eksternt bureau, som har erfaring med markedsføring og branding. Der er i administrationen ikke erfaring med egentlig branding, og det vil være vanskeligt at afse de nødvendige ressourcer. Det eksterne bureau skal rådgive os om valg af tiltag og kanaler og blandt andet styre en del af den digitale del og udnytte de rabatter som de som "storkunde" kan, når det fx handler om printannoncer. Hovedparten af de afsatte midler vil gå til konkrete brandingaktiviteter og kampagner.


Lovgrundlag


Økonomi

Der er i budget 2016-2019 afsat 350.000 kr. til branding om året i 2016 og 2017.

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Vækst- og skoleudvalget, at beslutte:

 1. at arbejde med branding i to spor. Et langsigtet spor med opbygning af brand og et kampagnespor
 2. at der i begrænset omfang tilkøbes ekstern hjælp og rådgivning
 3. at kampagnestrategien detailplanlægges efter elementerne skitseret ovenforBeslutning

 1. Tiltrådt
 2. Tiltrådt
 3. Tiltrådt


Sisse Krøll Willemoes fraværende

Efterretningssager

4. Gilleleje Læringsområde - Inspirationstur til nye skoler på eksisterende fundament
17.00G00 - 2015/39631

Sagsfremstilling

Vækst- og skoleudvalget får sagen til orientering.

Onsdag den 27. januar var Vækst- og Skoleudvalget på inspirationstur til nye/ombyggede skoler på eksisterende fundament.

Turen gik til:

 • Korsager Skole i Brønshøj
 • Vigerslev Alle Skole i Valby
 • Dyvekeskolen på Amager
 • Engholmskolen i Allerød


På mødet drøftes de præsenterede ombygningsprojekter.


Lovgrundlag


Økonomi


Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Vækst- og Skoleudvalget:

 1. At tage orienteringen til efterretningBeslutning

 1. Taget til efterretning

Mødet startet:
03:00 PM

Mødet hævet:
05:20 PM