Teknisk Udvalg

Publiceret 26-10-2016

Onsdag den 26-10-2016 kl. 15:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
100 Budget 2017-2020 - Udmøntning af budgetvedtagelse
101 Delegationsplan for Gribskov Kommune - høring
102 Rammer for events og pop-up-butikker
103 Vejserviceentrepriser - kontraktforlængelser
104 Bekendtgørelse af Parkeringsregler i Gribskov kommune
105 Hastighed på Strandvejene mellem Vejby og Gilleleje
106 Søborggårdsvej - lukning?
107 Storskrald - midtvejsevaluering
108 Indsatsplan for oversvømmelser
109 Udkast til tillæg nr. 11 til spildevandsplan - nyt slammineraliseringsanlæg
ved Pårup
110 Udkast til tillæg nr. 12 til spildevandsplanen - nedlæggelse af
Dronningmølle Renseanlæg


Efterretningssager
111 Kortlægning af borgernære sundheds- og forebyggelsestilbud
112 Årets Blå Flag- og badesæson 2016

Medlemmer:

Knud Antonsen Bo Jul Nielsen
Brian Lyck Jørgensen Susan Kjeldgaard
Jørgen Emil Simonsen Poul-Erik Engel Høyer
Anders Gerner Frost  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:
Knud Antonsen

Meddelelser:
Teknisk Udvalg vil på mødet få udleveret notat med orientering om definitioner og anvendelse af mobile bump og chikaner udarbejdet af administrationen

Notat med orientering om kildesortering af organisk affald i København blev udleveret
.
Udkast til Samarbejdsaftale om mole ved Tisvildeleje blev udleveret
.
Bo Jul Nielsen orienterede om møde med Tisvildelejemolens Venner
.
Bo Jul Nielsen orienterede om henvendelse fra Dansk Cyklist Forbund
.
Bo Jul Nielsen orienterede om henvendelse vedr. snerydning i Tisvilde Hovedgade
.
Bo Jul Nielsen orienterede om henvendelse om genbrugsstation ved parkeringspladsen i Tisvildeleje
.
Anders Gerner Frost orienterede om henvendelse fra Grundejerforeningen Tisvildeleje
.
Jørgen Simonsen spurgte til oversigt over gadekær og lign. i kommunen.
.
Brian Lyck Jørgensen ønskede punkt til næste møde vedr mindeplader m.v.
.
Administrationen oplyste at der var indgået forlig i tvisten med Barslund





Åbne

100. Budget 2017-2020 - Udmøntning af budgetvedtagelse
00.30S00 - 2016/29332

Sagsfremstilling
Indledning
Plan- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg behandler sagen for at beslutte den konkrete udmøntning af de besparelser, der er vedtaget på udvalgets område ifm. Budget 2017-2020.

Sagen forelægges parallelt for alle fagudvalg til endelig beslutning i fagudvalgene.

Baggrund
Byrådet har den 10. oktober vedtaget budget 2017-2020. Heri er fastsat rammebudgetter for alle udvalg, der indeholder krav til rammebesparelser.

Budget 2017-2020 hviler endvidere på, at der opnås effektiviseringsgevinster via Velfærdsudviklingsprogrammet (VUP). Udmøntningen af disse gevinster kører i et separat spor, og skal derfor ikke behandles på dette budgetpunkt.

Fagudvalgene skal på dette møde beslutte udmøntning af det vedtagne budget. Dvs. at udvalgene på dette møde skal:træffe beslutning om udmøntning af de vedtagne rammebesparelser
træffe beslutning om evt. manglende udmøntning af tidligere besluttede besparelser
vurdere om der er iboende udfordringer indenfor udvalgets budgetområde, og i givet fald beslutte hvordan disse udfordringer kan imødegås, så udvalget overholder budgettet. Det kunne fx skyldes, at DUT midlerne ikke rækker ift. vores beregninger af opgavens omfang, eller udviklingen på de vanskeligt styrbare områder.
På dette møde er det vigtigt at udvalget drøfter og beslutter et bruttokatalog over besparelsesemner. Bruttokataloget skal indeholde forslag for mere end besparelseskravet.

Kataloget sendes i høring og vil efterfølgende ligge til grund for realiseringen af de rammebesparelser og øvrige udfordringer, som udvalget skal beslutte på novembermøderne.

Det er vigtigt, at udvalget drøfter og træffer beslutninger på dette møde, da beslutningerne på nogle områder vil have konsekvenser for taksterne, der skal udmeldes senest ultimo november. Taksterne skal behandles i Økonomiudvalget og Byrådet før de kan udmeldes. Derudover kan de store besparelser med virkning allerede fra 2017 kun opnås, hvis udmøntningen sker tidligt.


Budget på Det tekniske område
Nedenfor beskrives rammebesparelser mv. på Det tekniske område:

Tal i 1.000 kr.
2017
2018
2019
2020
Rammebesparelse
-4.400
-4.400
-4.400
-4.400
Eksterne konsulenter
-198
-198
-198
0
Ikke udmøntede tidligere besparelser
-500
-500
-500
-500
Finansiering til nye prioriteringer
0
0
0
0
I alt
-5.098
-5.098
-5.098
--4.900




Rammebesparelser i vedtaget budget 2017-2020
Rammebesparelsen på Det tekniske område er 4,4 mio. kr. årligt i 2017-2020 samt 0,198 mio. kr. årligt på eksterne konsulenter i 2017-2019.

Tidligere vedtagne besparelser, som ikke er fuldt udmøntede endnu
I forbindelse med budgetvedtagelse 2011-2014 blev der på Udendørsbelysning og trafiksignaler indlagt en forventet besparelse på overdragelse af belysning på private fællesveje til grundejerne på 0,8 mio. kr. i 2013 og 1,6 mio. kr. fra 2014 og frem. I 2014 blev projektet sat i bero velvidende, at det ville medføre et merforbrug med mindre Gribskov Kommune via nyt udbud kunne opnå bedre priser.
Efterfølgende har området været i udbud og på baggrund heri forventes et samlet merforbrug på 0,5 mio. kr. årligt i 2017 og frem.

Takster for 2017
Udvalget har behandlet taksterne på fagudvalgenes budgetbehandling i september.
På fagudvalgenes møder i november skal der træffes beslutning om realisering af rammebesparelser mv. Disse beslutninger kan betyde, at grundlaget for takstberegningerne ændres. Administrationen vil derfor efter udvalgsbehandlingen i november vurdere dette og hvor det er nødvendigt, vil der ske en genberegning af taksterne. De ændrede takster vil blive behandlet direkte på et ekstraordinært møde i Økonomiudvalget og Byrådet den 30. november 2016. Fagudvalgene vil således ikke få forelagt taksterne igen før behandling i Økonomiudvalget og Byrådet. Dette skyldes, at taksterne for 2017 skal være besluttet inden den 1. december 2016.

Den videre budgetproces i budgetarbejdet i 2016
I det videre arbejde frem mod udmøntningen af budget 2017-2020 er der planlagt følgende politiske forløb:

Fagudvalgenes møder i oktober Beslutte bruttoprioriteringskatalog,der skal sendes
i høring.
Perioden frem til den 11. november Høringsfase af bruttoprioriteringskataloget
Fagudvalgenes møder i november Endelig beslutning om udmøntning af budget 2017-2020 inkl. høringssvar
Den 30. november Ekstraordinært ØU /BY – endelig vedtagelse af takster



Lovgrundlag
LBK nr 769 af 09/06/2015 (Kommunestyrelsesloven) kapitel 5.

Økonomi



Bilag

PMU 24.10.16 & TEK 26.10.16: Prioriteringskatalog budget 2017-2020, dok.nr. 2016/29332 008


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg:

 1. at træffe beslutning om bruttoprioriteringskatalogets indhold



Beslutning

 1. Udvalget besluttede, at følgende forslag på Udvalgets område sendes i høring
  Forslag 1,
  Forslag 2 med kr 350.000 pr år

Forslag 3
Forslag 6
Forslag 8
Forslag 9 med kr. 400.000 pr. år
Forslag 12 med kr. 3.5 mio i 2018

Udvalget anbefaler ift. forslag 10 og 11 under Plan og Miljøudvalgets området, at forslag 11 udgår af udmøntning af budgettet.


Knud Antonsen fraværende




101. Delegationsplan for Gribskov Kommune - høring
00.22G00 - 2016/14566

Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg behandler sagen for at afgive et høringssvar til Byrådet vedrørende udvalgets eget forvaltningsområde i en samlet delegationsplan for Gribskov Kommune.

Baggrund
De 98 kommuner i Danmark administrerer en meget stor del af den lovgivning, som hvert år bliver vedtaget af Folketinget og EU.

Byrådet er - i næsten alle tilfælde - det organ, som formelt bliver tillagt beslutningskompetencen inden for de mange lovgivningsområder, som administreres af kommunerne.

Det ville imidlertid blive en uoverkommelig opgave, hvis Byrådet fik forelagt samtlige sager til beslutning.

Det er derfor muligt for Byrådet at delegere noget af sin beslutningskompetence til økonomiudvalget, de stående udvalg og administrationen.

Sagen kommer på dagsorden for at indsamle fagudvalgenes høringssvar inden Byrådet træffer en endelig beslutning om en samlet delegationsplan.


Delegationsplan
Fordelingen af beslutningskompetencen mellem de politiske niveauer er kommet til udtryk i Gribskov Kommunes lovpligtige styrelsesvedtægt, hvor de stående udvalg og deres forvaltningsområder er fastsat.

For at skabe et samlet og mere detaljeret indblik i beslutningskompetencen i de mange sager, som hvert år afgøres af Gribskov Kommune, har administrationen nu kortlagt sagsflow og beslutningsgange mellem administrationen og de politiske niveauer inden for de hyppigst forekommende lovgivningsområder.

Udredningsarbejdet er blevet gennemført centervis med afsæt i de enkelte udvalgs forvaltnings-/beslutningsområder.

Delegationsplanens overordnede formål er derfor at supplere styrelsesvedtægten og give læseren et hurtigt og detaljeret indblik i de enkelte sagers beslutningsvej gennem organisationen.

Den forslåede delegationsplan er således et praktisk opslagsværk for administrationen, politikere og eksterne aktører, som skal sikre effektivitet, ensartethed og gennemsigtighed i sagerne.

Delegationsplanen understøtter dermed kommunens arbejde med at levere et højt serviceniveau og kvalitet i varetagelsen af de kommunale kerneopgaver.

Det foreliggende udkast til delegationsplan afspejler udelukkende den aktuelle praksis, som følges i dag og som blandt andet fremgår af styrelsesvedtægten og de administrationsgrundlag, som allerede er besluttet politisk.

Den forslåede delegationsplan medfører således ingen fravigelser fra gældende praksis.

Løbende ajourføring
Delegationsplanen er en dynamisk plan. Delegationsplanen vil løbende blive justeret og tilrettet i forbindelse med lovændringer mv. Den kan også justeres i takt med, at der opnås erfaringer med, hvilket niveau konkrete beslutninger bedst kan træffes på.

Delegationsplanen vil løbende blive ajourført og blive tilgængelig i elektronisk form på kommunens hjemmeside.

Detaljeringsgrad
Visse steder i delegationsplanen er der henvist (med rødt) til mere detaljerede administrationsgrundlag. Dette skyldes, at visse beslutningsområder er så detaljerede og omfangsrige, at de ikke lader sig beskrive i delegationsplanen, hvis grundlæggende formål er at give læseren et hurtigt overblik over sagsflow og beslutningsgange i de mest almindeligt forekommende sager.

Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse (LBK nr. 769 af 6. juni 2015) og Styrelsesvedtægt for Gribskov Kommune

Økonomi
Ingen ændringer i økonomi, hvis praksis fastholdes.

Miljøforhold
Intet at bemærke

Høring
Høring i stående udvalg og Økonomiudvalget.

Bilag
Bilag 1: BILAG Udkast til samlet delegationsplan Dokumentnummer 2016/14566 014

Læsevejledning
Den samlede delegationsplan er på 65 sider. Siderne 51 - 62 i den vedhæftede pdf fil udgør bilag til Teknisk Udvalgs behandling af sagen.

Det kan tage et øjeblik at åbne filen med delegationsplanen, vis venligst lidt tålmodighed.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg:

 1. at afgive høringssvar.



Beslutning

 1. Udsættes


Knud Antonsen fraværende




102. Rammer for events og pop-up-butikker
05.05G00 - 2015/21382

Sagsfremstilling
Introduktion
Teknisk Udvalg behandler sagen for at drøfte fremtidig anvendelse af offentlige arealer samt beslutte, om der skal udarbejdes vejledende rammer for udleje/udlån af veje og grundarealer til midlertidige aktiviteter i Gribskov Kommune.

Sagens baggrund
Sagen drejer sig om rammer for tilladelse til midlertidige events og pop-up-butikker på kommunale vejarealer og grundarealer.

Udviklingsstrategien, som er pejlemærke for at tillade brug af kommunale veje og grundarealer beskriver at målet er at:

 • Tiltrække flere turister og give muligheder for et aktivt byliv med handel og kultur.
 • Fastholde og tiltrækker flere borgere, virksomheder og besøgende, der kan bidrage aktivt til at skabe vækst.


Plan- og Miljøudvalget har på mødet den 09.05.2016 efterspurgte en drøftelse af rammerne for pop-up-butikker.

Erhvervs- og Turismeudvalget oplyste på mødet den 14.09.2015, at udvalget ikke ønskede begrænsninger på typen af arrangementer, og at alle aktiviteter var velkomne.


Der er ikke på nuværende tidspunkt vedtaget en ensartet politik for anvendelse af kommunens arealer til midlertidige arrangementer.

Administrationen redegør herunder for regler og myndighedsopgaver samt status på ansøgninger og arrangementstilladelser for 2015 og 2016 og lægger op til, at der udarbejdes et sæt vejledende rammer for udleje/udlån af veje og grundarealer til midlertidige aktiviteter i Gribskov Kommune.

Sagens indhold
Arrangementstilladelsen
De kommunale grundarealer, der ikke er omfattet af vejloven, kan kommunen udlåne/udleje, som ejers særråden over sin ejendom i kombination med kommunalfuldmagten. Dette gælder også de grundarealer, hvor kommunen har indgået en lejeaftale.

Tilladelse til brug af kommunens arealer til midlertidige events og kommercielle arrangementer, søges via www. kultunaut .dk og sager besvares inden for 2 uger.
Her efter er det arrangørens ansvar at indhente de fornødne myndighedsgodkendelser.

På private grunde kan der afholdes events uden arrangementstilladelse fra kommunen, men arrangøren har fortsat ansvaret for at indhente de fornødne myndighedsgodkendelser, og sikre at aktiviteten er i overensstemmelse med de gældende planmæssige rammer.

Myndighedstilladelse
På vejområdet er det vejmyndigheden, som bestemmer hvilke aktiviteter færdselsarealer må bruges til. Vejmyndigheden har ret til at regulere forhold, der kan influere på færdslen ud fra et trafikmæssigt hensyn.

I praksis påbegynder vejmyndigheden sagbehandlingen sammen med politiet, allerede når ansøgning om arrangementtilladelse modtages i kommunen.

Afhængigt af det enkelte arrangement og placeringen, er det arrangørens ansvar at søge godkendelse hos de relevante myndigheder og indsende de relevante oplysninger. Som eksempel kan nævnes:

 • Politiet skal give alkohol bevilling hvis der sælges ved alkohol og lejlighedstilladelse ved fester hvor der serveres alkohol.
 • Færdselspolitiet skal sammen med vejmyndigheden give tilladelse til afspærringer.
 • Fødevarestyrelsen skal registrere forarbejdning og salg af fødevarer.
 • Beredskabet skal give tilladelse til større forsamlinger.
 • Bygningsmyndigheden skal give tilladelse til scener, konstruktioner og store telte.
 • Vejmyndigheden skal give tilladelse til anden anvendelse af kommunens veje.


Flere midlertidige arrangementer
I 2016 har der været en stigning på 29%, i antallet af midlertidige arrangementer i Gribskov Kommune.
I 2015 blev der i alt behandlet 126 arrangementtilladelse, her af 24 motionsløb på vejene. I 2016 er der i årets første 8 måneder behandlet i alt 108 arrangementtilladelse, her af 29 motionsløb på vejene.

Ansøgningerne fordeler sig mellem enkeltstående arrangementer og tilbagevendende sommerarrangementer og kan inddeles i følgende kategorier:

 • Marked: Madmarkeder, loppemarked, kunsthåndværker markeder.
 • Mobil salg fra veje og strande: Food trucks, ladvogn, kaffevogn, isvogn, pølsevogn.
 • Koncert: Koncert, festivaller over flere dage.
 • Løb: Motionsløb, orienteringsløb, cykelløb, andre løb.
 • Andet: Udendørs servering, cirkus, vejfester, vielser, filmoptagelser, salgspromotions og andet.


I sommerperioden arrangerer lokale foreninger ugentlige arrangementer, for eksempel:

 • Gilleleje Erhverv og Turist Forening holder marked på torvet i Gilleleje og loppemarked for børn i Møllegade.
 • Gadekærforeningen i Helsinge holder fredags koncerter og på lørdage loppemarked for børn på torvet og i dele af Helsinge gågade.
 • Madtorvet holder torvedage på torvet i Helsinge.
 • Byens Lopper holder loppemarked på P- plads ved Helsinge bymidte.
 • Rågeleje Sommertov holder loppemarked på P- plads ved Rågeleje strand.
 • Tisvilde Lokalråd afholder loppemarked på Birkepladsen i Tisvilde.

Lokalt samarbejde
Gilleleje Handels- og Turistforening administrerer stadepladserne på torvet i Gilleleje på torvedagene.
I 1989 godkendte daværende byråd vedtægten omkring Gilleleje Handels- og Turistforenings brug af torvet i Gilleleje, som fortsat er gældende.

Andre foreninger administrerer stadepladser ved lignede torvedage i kommunen.

Der er en stigende interesse iblandt professionelle aktører, for at arrangere markeder på kommunens arealer.

I administrationen er der praksis for at indhente bemærkninger fra den lokale erhvervsforening, før der meddeles tilladelse til større markeder på kommunale arealer. I Gilleleje,Tisvilde og Helsinge er holdningen delt imellem:

 • Pop-up butikker og markeder skaber aktivitet, som øger omsætningen for de eksisterende butikker.
 • Pop-up butikker og markeder skaber ulig konkurrence, som forringer omsætningen for de eksisterende butikker.


Ønsker fra arrangørerne
Etablering af midlertidige arrangementer kan være komplekst, med flere forskellige myndighedsgodkendelser og mange praktiske forhold, som kan være vanskelig for frivillige arrangører at agere i.

Flere arrangører efterspørger klare vilkår for udleje/udlån af vejarealer og grundarealer, herunder:

 • Typer af arrangementer der kan finde sted.
 • Hvor arrangementer kan finde sted.
 • Max. deltagerantal ved større arrangementer.
 • Information om afregning for plads, strøm, vand, affaldshåndtering.
 • Samarbejde med lokale foreninger.
 • Videresalg af stadepladser


Administrationens vurdering
Der er behov for en afklaring af 2 ting:

 1. Ønskes alle former for arrangementer. Både arrangeret af lokale arrangører og udefra kommende arrangører?
 2. Skal der skelnes mellem professionelle markeder og markeder, som arrangeres af frivillige?


Fordelen ved, at der ikke er rammer for udleje/udlån af veje og grundarealer er, at der ikke er nogen begrænsninger for brug af områderne.
Ulempen er, at ansøger ikke kender kommunens holdning på forhånd, og det bliver tungt at vurderer ansøgningerne fra gang til gang, både lokalt og politisk.

Det er administrationens vurdering, at tydelige rammer for udleje/udlån af veje og grundarealer vil medvirke til, at arrangøren får afstemt forventningerne, før egentlig planlægning af en event.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler, at der udarbejdes vejledende rammer for udleje/udlån af veje og grundarealer til midlertidige aktiviteter i Gribskov Kommune.


Lovgrundlag
Lov om offentlige veje nr. 893 af 9. sept. 2009, § 102

Økonomi


Bilag
TEK 26-10-2016 Kriterier for brug og leje af kommunale vejarealer Dok nr: 2015/21382 008


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg

 1. at beslutte at der udarbejdes vejledende rammer for udleje/udlån af veje og grundarealer til midlertidige aktiviteter i Gribskov Kommune.
 2. at give input til rammer for udleje/udlån.
 3. at administrationens forslag til vejledende rammer forelægges Erhvervs- og Turismeudvalget med henblik på at afgive input til rammerne.
 4. at det færdige forslag til rammer forelægges Teknisk Udvalg til godkendelse.



Beslutning

 1. Tiltrådt med bemærkninger
 2. Input afgivet til administrationen
 3. Tiltrådt
 4. Tiltrådt


Knud Antonsen fraværende




103. Vejserviceentrepriser - kontraktforlængelser
05.00G00 - 2016/33499

Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg behandler sagen for at træffe beslutning om forlængelse af 11 vejservicekontrakter for følgende fagområder:

 1. affald
 2. brolægning
 3. broreparation
 4. færdselstavler og vejinventar
 5. fejning af stier og kørebaner
 6. kørebaneafmærkning
 7. rabatgræs
 8. rabatregulering gruspladser og veje
 9. tømning af rendestensbrønde
 10. ukrudtsbekæmpelse
 11. trafiktælling


Kommunens vejserviceopgaver blev i 2013 udbudt for en toårig kontraktperiode, med mulighed for yderligere forlængelse på to gange tolv måneder.

Administrationen har evalueret entrepriserne herunder samarbejdet og serviceniveauet hos leverandørene i 2015. Evalueringen blev behandlet på Teknisk Udvalgs møde 12.08.2015. Der er ikke foretaget yderligere evalueringer af entrepriserne i 2016.

Administrationen har forhørt sig hos entreprenørerne, om de ønsker forlængelse i 2017. Alle undtaget entreprenøren på tømning af rendestensbrønde er villige til forlængelse. Den officielle frist for at meddele forlængelse var 01.10.2016.

Af hensyn til en jævn fordeling af arbejdet med nye udbud foreslår administrationen

 • at der indhentes nye bud på entreprisen med tømning af rendestensbrønde
 • at de 10 øvrige kontrakter forlænges til udgangen af 2017



Lovgrundlag


Økonomi
Indeholdt i driftsbudget

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg

 1. at der indhentes nye tilbud vedr. tømning af rendestensbrønde
 2. at der indgås ny kontrakt vedr. rendestensbrønde, såfremt nyt tilbud kan rummes i budgettet
 3. at forlænge de øvrige 10 kontrakter frem til 31.12.2017



Beslutning
1. - 3. tiltrådt

Knud Antonsen fraværende




104. Bekendtgørelse af Parkeringsregler i Gribskov kommune
05.09G00 - 2015/40936

Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg behandler sagen for at træffe beslutning om høringsproces for udkast til bekendtgørelse om parkeringsregler.

Baggrund
Teknisk Udvalg har på møde 25.11.2015 bedt administrationen om at udarbejde et udkast til bekendtgørelse om parkeringsregler i Gribskov Kommune. Bekendtgørelsen ønskes udarbejdet med udgangspunkt i reglerne om tilgængelighed, herunder hensyn til kørestolsbrugere.

Sagens behandling
Administrationen har udarbejdet udkast til bekendtgørelse af parkeringsregler i Gribskov Kommune. Udkast til parkeringsbekendtgørelse er vedlagt som bilag

Bekendtgørelsen definerer, hvor kommunens parkeringsbestemmelser skiller sig ud fra de generelle regler i Færdselsloven. Bekendtgørelsen omfatter kun bestemmelser i tættere bebygget område. Uden for byerne gælder de generelle bestemmelser i færdselsloven

Generelt gælder det i Færdselsloven, at man ikke må holde med to hjul på fortovet i tættere bebygget område. Forslaget går på, at det bliver tilladt at parkere med to hjul på fortov eller rabat i tættere bebygget område i Gribskov Kommune. Dog forudsat, at der er et frirum til passage.

Bekendtgørelsen omfatter i hovedpunkter:

 • Tilladt parkering med en del af køretøjet på fortov. Det tillades at køretøjer m.v. må parkere delvist på fortovet, såfremt det sikres at en kørestol kan passere.
 • Påhængskøretøjer begrænses til højst at må parkere i indtil 24 timer.
 • Tunge køretøjer, over 3.500 kg må kun parkeres i erhvervsområder i tidsrummet mellem 19.00 til 07.00.


Høring og offentliggørelse
Hvis kommunen vedtager en parkeringsbekendtgørelse, skal den offentliggøres på vejdirektoratets og kommunens hjemmeside. Håndhævelse kan ske via kommunens parkeringsvagt eller politiet.

Bekendtgørelsen har været i høring hos Handicaprådet 21.09.2016. De anbefaler, at kommunen holder sig til færdselsloven, der siger, at man ikke må holde med to hjul på fortovet i tættere bebygget område. Deres begrundelse og bemærkninger er vedlagt som bilag.

Administrationen anbefaler, at Teknisk Udvalg beslutter, at bekendtgørelsen sendes i høring til nedenstående organisationer og forelægges politisk igen, når høringssvar foreligger. Bekendtgørelsen forventes forelagt igen på Teknisk Udvalgs møde 11.01.2017.

 • Ældreråd
 • Erhvervsråd
 • Dansk fodgænger forbund
 • Dansk cyklist forbund
 • Vej- og Belysningsgruppen
 • FDM



Lovgrundlag
LBK nr 1386 af 11/12/2013 Færdselsloven § 28 stk. 3, § 92 stk. 1, nr. 1 og 3, § 92 c, stk. 4, § 121 og § 122a

LOV nr 169 af 26/02/2014 Lov om ændring af færdselsloven og lov om offentlige veje

Økonomi


Høring
Bekendtgørelsen har været i høring hos Handicaprådet, deres bemærkninger er vedlagt som bilag

Bilag
Tek 26-10-2016 Bekendtgørelse Dok. nr. 2015/40936 007

Tek 26-10-2016 Handicaprådets bemærkninger Dok. nr. 2015/40936 005


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg:

 1. at bekendtgørelsen sendes i høring hos ovenstående organisationer



Beslutning

 1. Tiltrådt



Knud Antonsen fraværende




105. Hastighed på Strandvejene mellem Vejby og Gilleleje
05.00G00 - 2015/41385

Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg behandler sagen for at træffe beslutning om skiltning med bynavne.

Baggrund
Der er i sommerens løb sket en sanering af skiltningen i hele sommerhusområdet langs strækningen mellem Vejby Strand og Tinkerup Strand, en strækning på knap 9 km.

Loven og rollefordeling
Generelt gælder at man må køre 50 km/t byen og 80 km/t uden for tættere bebygget område. Politiet kan dog træffe beslutning om andre lokale hastighedsgrænser. Det sker efter forhandling med kommunen som vejbestyrelse. Kommunen kan også bede politiet tage sager op ifm. trafiksaneringer og lokale trafikhandlingsplaner.

Sagens behandling
Skiltning med byzonetavler har ikke været konsistent i området. Dvs. at mange veje og byområder var byzone, hvis kan kom fra den ene side, og landzone, hvis man kom fra den anden side.

Efter trafiksanering af Rågeleje Strandvej har administrationen i samarbejde med politiet sat fokus på strækningen mellem Vejby og Gilleleje.
En gennemgang har vist, at man på denne strækning havde 9 fartreguleringer (som skitseret på nedenstående graf).



Politiet har i samråd med administrationen vurderet, at det vil være hensigtsmæssigt at gøre hele området til byzone med en fartgrænse på 50 km/t på hele strækningen.

Baggrunden var

 • at der mange steder er dårlige oversigtsforhold for veje, der støder til Strandvejen
 • at Strandvejen mange steder er smal
 • at det bliver mere simpelt og ensartet for trafikanterne
 • at den teoretiske forsinkelse for trafikanterne vil være maks ca. 1 minut på strækningen
 • at antallet af hastighedstavler og byzonetavler reduceres
 • at trafiksikkerheden vil blive bedre


Den formelle beslutning om fartgrænser blev truffet af politiet. Administrationen har normalt bemyndigelse i sager om fartbegrænsning til at indgå i dialog med politiet (jf. særskilt sagsfremstilling om delegationsplan )

Høring og feedback
Inden ændringen har administrationen indhentet udtalelse fra Movia ift. konsekvenser for busdrift. Movia har svaret at forholdene alligevel ikke tillader at man kører hurtigere end 50 km/t, så ændret skiltning vil ikke få nogen praktisk betydning for bussernes køretider.

Kommunen ændrede skiltningen i juni 2016.

På møde i Vej og belysningsgruppen den 18.08.2016 tilkendegav paraplyorganisationerne, at de var glade for det nye tiltag med byzone og 50 km/t hastighedsbegrænsning på den lange vejstækning fra Tinkerup til Vejby Strand. De mente dog, at man kunne have gjort mere for kampagne og oplysning. Der blev desuden peget på vigtigheden af at få indberettet ændringen til GPS-systemerne.

Derudover har administrationen fået kommentarer fra flere enkeltpersoner med synspunkter

 • fartregler er uklare
 • der efterlyses tavler med stednavne


Vurdering og anbefaling
Administrationen vurderer

 • at der må forventes en tilvænningsperiode ift. nye regler. Politiet har erfaring med, at det kun er et problem de første par måneder
 • at man kan opsætte blå navneskilte med bynavne. Man har ladet skiltestandere fra de tidligere byzonetavler blive stående, så opsætning lettes


Administrationen anbefaler

 • at man opsætter blå navneskilte med bynavne relevante steder langs strandvejene
 • at man opsætter "Husk 50 km/t" kampagneskilte i området i løbet af efteråret 2016
 • at man følger op med fartkampagner på strækningen i 2017



Lovgrundlag
Færdselslovens § 92 a
Lov om offentlige veje § 8

Økonomi
Udgifter til skiltning afholdes af ramme 310 veje

Høring
Movia er blevet hørt, idet en ændring af hastigheden kunne tænkes at påvirke køretiden for deres to busruter på strækningen. Movia har vurderet sagen og givet det høringssvar, at ruternes gennemkørsel i praksis ikke vil blive forsinket.

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg

 1. at man opsætter blå navneskilte med bynavne relevante steder langs strandvejene
 2. at man opsætter "Husk 50 km/t" kampagneskilte i området i løbet af efteråret 2016
 3. at man følger op med fartkampagner på strækningen i 2017



Beslutning
Ændringsforslag fra Jørgen Simonsen (V)
De tidligere hastighedsbegrænsninger genindføres.

Ændringsforslaget blev bragt til afstemning
Jørgen Simonsen (V) (1) for
A, G og Poul Erik Høyer (V) (5) imod
Ændringsforslag ikke tiltrådt

Indstillingen blev bragt til afstemning
1.-3. Jørgen Simonsen (V) (1) imod
A, G og Poul Erik Høyer (V) (5) for
Indstilling tiltrådt

Sagen begæres i Byrådet af Jørgen Simonsen

Knud Antonsen fraværende




106. Søborggårdsvej - lukning?
05.13P00 - 2016/20034

Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg behandler sagen for at træffe beslutning om Søborggårdsvej skal lukkes. Teknisk Udvalg har på mødet i Juni bedt om at få sagen forelagt.

Baggrund
Trafiksikkerhedsspørgsmålet omkring Søborggårdsvej har været drøftet og behandlet gennem flere sagsforløb, over flere år.
Søborggårdsvej er en lokal vej i kommunen. Der er ikke nævneværdig trafik (220 køretøjer i døgnet) på vejen, og hastigheden (gennemsnit 47-50 km/t) ligger et pænt stykke under den maksimale hastighedsgrænse på 80 km/t. Vejen er ikke prioriteret i kommunens trafiksikkerhedsplan, og der er ingen registrerede uheld med personskade.
På den baggrund har politiet og administrationen vurderet, at vejen ikke er trafikfarlig men eventuelt opleves utryg.

På møder mellem repræsentanter fra beboerne, administrationen og Bo Jul Nielsen er det blevet anbefalet, at forældrebestyrelsen på Såborg Privatskole bl.a. får lavet en trafikpolitik, der kan sætte fokus på forældres adfærd, når de henter og bringer elever.

Vejforløbet fra Søborggård Hestecenter til Ålekistevej, har i 2013 gennemgået en radikal ændring, da en gammel træálle blev fjernet og der derved blev åbnet op imod Søborg Kanal. Kanalen forløber parallelt med vejen og er ved krydset Ålekistevej afskærmet med et autoværn.

Trafikken på Søborggårdsvej
Hastighedskampagner
To gange i år (6.-12. juni samt 29. august- 2. september), har der været opsat "Din fart" visere på Søborggårdsvej ud for Søborg Privat skole. Dette sker som led i de generelle hastighedsnedsættende kampagner, som gennemføres hvert år, og hvor bl.a alle skoler tilgodeses. Disse fartvisere registrerer ikke hastighed og antal biler og er derfor ikke trafiktællinger.

Trafiktællinger.
Der er foretaget trafiktællinger på Søborggårdsvej i hhv 2012 og 2014

ÅDT antal biler/døgn Antal cyklende/døgn Gennemsnitshastighed km/t
2012
226
50, 8
2014
222
3
47,5


Kortet viser hvor tællingerne er foretaget



Lukning af vejen
Det fysiske og lovmæssige
En lukning af en vej f.eks. på midten kræver fysisk blokering af vejen for biltrafik med spærrebomme. Desuden skal begge ender skiltes med blind vej. Cyklister og gående vil fortsat kunne passere.
Det kræver politiets godkendelse at lukke vejen. Politiet vil bl.a. lægge vægt på, om de omkringliggende veje vil blive belastet uhensigtsmæssigt.

Almenhedens interesse
Lukkes vejen på midten opstår to blinde veje, hvor der primært vil være færdsel til ejendomme på vejene. Vejenes betydning for almenheden bortfalder derved og en naturlig proces vil være at overdrage vejen til privat fællesvej med krav om anlæg af vendepladser på begge sider af spærrebommen.
En overdragelse af vejen tager ca. 4 år, fra offentliggørelse af planen om at lukke vejen, til den endelige afgørelse og vil kræve udarbejdelse af en tilstandsrapport samt en offentlig høringsperiode. Tilstandsrapporten kan resultere i, at kommunen skal sætte vejen i stand inden overdragelse til de private grundejere.

Hvad taler for en lukning
Vejen bliver en stille vej til gavn for de bløde trafikanter gående, ridende og cyklister, der vil opleve vejen som mere tryg i hvert fald om sommeren, hvor det er lyst. Vejen henligger mørk om vinteren da der ikke er gadelys.

Hvad taler mod en lukning
En lukning af vejen f.eks på midten ud for rideskolen vil betyde en belastning af de omkringliggende veje. Bilisterne - herunder f.eks. renovationsvogne - skal køre en omvej via Ålekistevej og Krigsagervej til gene for beboerne og bløde trafikanter på disse veje.
Bilister fra nord, der skal til Søborg Privatskole, får en omvej på 1,5 km.
Afhængigt af om vejen lukkes nord eller syd for rideskolen, vil bilister til rideskolen enten få en omvej på 2 km, hvis de kommer fra syd, eller på 3,5 km, hvis de kommer fra nord.

En lukning af denne vej risikerer at danne præcedens for, at andre lokale veje hvor der opleves utryghed også ønskes lukket.

I en større sammenhæng
Kommunens trafiksikkerhedsplan fra 2013 har ikke Søborggårdsvej med på listen over strækninger, der kræver særlig fokus, når der er tale om at nedbringe antallet af ulykker. Der er ikke politiregistreret uheld på Søborggårdsvej.
Samme plan har fokus også på utryghed, men der er i forbindelse med utryghedsanalysen ikke kommet input fra elever og forældre til Søborg Privatskole.
Den årlige transportvanetælling, der foretages i maj på samme dag i alle skoler, viser, at antallet af elever, der cykler til Søborg privatskole i årene 2013-16, ligger mellem 7 og 11.

I den nye Stiplan er der sammenlignet med andre strækninger kun meget få borgere, der har meldt ind at de ønsker forbedrede cykelforhold/nye stier på Søborggårdsvej. Vejen er ikke prioriteret i budgetforliget 2017-2021.

Administrationens vurdering.
Administrationen anbefaler, at Søborggårdsvej forbliver åben. Administrationen vurderer at genen for bilister og beboerne på de omkringliggende veje bliver uforholdsmæssigt stor ift. den oplevede gavn i form af øget tryghed for de bløde trafikanter.


Lovgrundlag
Lov om offentlige veje m.v. Lov nr. 1520, § 8, §124 og §125

Færdselsloven LBK 1386, § 42, 92 a stk. 2

Økonomi


Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg at

 1. Søborggårdsvej forbliver åben for biltrafik



Beslutning

 1. Udsættes
  Sendes i høring ved Søborg Bylaug inden behandling genoptages


Knud Antonsen fraværende




107. Storskrald - midtvejsevaluering
07.01G00 - 2016/28229


Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg får sagen til orientering om midtvejsevaluering for forsøg med storskrald samt til beslutning om, hvorvidt forsøgsområdet skal udvides.

Baggrund
Teknisk Udvalg besluttede 24.02.2016 at igangsætte forsøg med storskrald i et forsøgsområde i Ramløse. Storskraldsforsøget er et initiativ under kommunens Ressource- og Affaldsplan. Forsøget afsluttes i februar 2017, hvorefter det skal evalueres. Den endelige evaluering vil blive forelagt Teknisk Udvalg.

Forsøgets sammensætning
Forsøget dækker et område på 364 husstande i Ramløse (298 helårsboliger og 66 fritidsboliger). Afhentningen af storskrald startede i maj i år, og der afhentes sidste torsdag og fredag hver tredje måned.
Storskraldet indsamles af Svendsen, der også indsamler dagrenovation i området.

Borgerne skal tilmelde sig afhentning senest søndagen inden afhentning via sms, email eller telefon. Affaldet stilles ud til vejen senest aftenen før. Der kan afleveres bundtet grenaffald, pap, møbler, stort elektronik, stort metal og hårde hvidevarer.

Der blev omdelt brev og sorteringsvejledning til samtlige husstande cirka to uger inden første afhentning. Derudover har administrationen haft en artikel i Ramløseguiden i august med erfaringer fra første tømning og input til borgerne til bedre sortering.

Midtvejsevaluering - foreløbige resultater
Tilmeldinger
Ved første afhentning i maj var der 26 tilmeldte, hvilket svarer til 8 % af forsøgsområdet. Ved anden afhentning i august var der 13 tilmeldte, hvilket svarer til 4 % af forsøgsområdet.
Til sammenligning har Frederikssund Kommune oplyst, at der er cirka 8 % tilmeldte, når de henter storskrald hver 3. måned.

Derudover har administrationen oplevet en del henvendelser fra det øvrige Ramløse, der ikke er med i forsøgsområdet. Flere ønsker at tilmelde sig storskrald efter at have læst om det i Ramløseguiden. Administrationen har afvist de husstande, der ligger uden for forsøgsområdet.

Affaldet
Da der kun tages store ting under forsøgsordningen, er det administrationens oplevelse, at der er kommet en del affald ind, selvom der ikke har været så mange tilmeldte.

GIV og De Gode Ting har hjulpet med at vurdere læsset fra august i forhold til, om der var potentiale for direkte genbrug. Den umiddelbare vurdering var, at kvaliteten var for ringe til videresalg. Det var dog et forholdsvis lille grundlag at konkludere noget på.

Grenaffaldet har der ikke været meget af. Administrationen har gennem årene oplevet efterspørgsel på indsamling af haveaffald og forventede derfor store mængder. De begrænsede mængder kan skyldes, at der stilles krav til, at der kun må afleveres grene, at de skal bundtes, samt at der er en begrænsning på længde, diameter og antal bundter.

På afhentningsdagene er der blevet efterladt affald ved omkring halvdelen af husstandene, fordi affaldet ikke efterlevede sorteringsvejledningen. Fejlsorteringen skyldes især brændbart affald (som vi ikke tager i ordningen), og små stykker affald, som skraldemanden ikke må samle op pga. arbejdsmiljøforhold.

Administrationens vurdering af midtvejsevalueringen
Der har været færre tilmeldte end forventet. Der er planlagt et nyhedsbrev til samtlige husstande inden indsamlingen i november. Påmindelsen om forsøget kan muligvis få den effekt, at der kommer flere tilmeldinger i november, end der har været i august.

Eftersom der efterlades affald ved cirka halvdelen af stederne, hvor der afhentes storskrald, bliver der skabt et affaldsproblem, som borgeren må håndtere. Det kan føre til, at borgeren må på genbrugsstationen umiddelbart efter, at der har været storskrald, hvilket ikke var hensigten med ordningen.

Frederikssund Kommune oplyser, at de oplever større tilslutning til storskrald blandt sommerhuse end blandt helårshuse. Vi oplever også større tilslutning til forsøget i Bækkegårdsudstykningen end i resten af forsøgsområdet.

Mulighed for at udvide forsøgsområdet
Overskud på budgettet
Da administrationen sammensatte forsøget, vidste vi ikke hvor mange tilmeldte eller hvor meget affald, der ville komme. Der blev sat af til et timeforbrug på 8 timer per dag til afhentning af affald. Indtil videre tager afhentningen af storskraldet dog kun et par timer eller en halv dag.
Derfor er der overskud på budgettet til indsamling af storskraldet.

Forsøget kan udvides til hele Ramløse
Administrationen vurderer, at det afsatte budget godt ville kunne bære, at forsøgsområdet udvides til at dække hele Ramløse ved tømningerne i november og februar. Der udsendes nyhedsbrev i starten af november, og dette ville man kunne sende ud til hele Ramløse.

Indtil videre har der ikke være så mange tilmeldte som forventet, og derfor er der også et begrænset datagrundlag til at kunne drage konklusioner på, hvis tendensen fortsætter i resten af forsøgsperioden. Hvis området udvides, forventes den endelige evaluering at kunne blive mere repræsentativ.

Administrationen har desuden oplevet flere henvendelser fra borgere i Ramløse, der bor uden for forsøgsområdet, og som ønsker at få afhentet storskrald.

Administrationens anbefaling
På baggrund af ovenstående anbefaler administrationen, at forsøgsområdet udvides til at dække hele Ramløse fra november under forudsætning af at udgifterne holdes inden for anlægsrammen.


Lovgrundlag


Økonomi
Der er afsat 122.609 kr til forsøget, herunder 70.400 kr. til indsamling.

Indsamling dækker 2 mand af 8 timer per dag ved 8 dage med afhentning i løbet af forsøget.
På de første to afhentninger i maj og august er der brugt 21 timer mod forventet 64 timer.

Forsøget er finansieret via mellemværendet på forsyningsområdet.


Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg

 1. At tage orienteringen til efterretning
 2. At forsøgsområdet udvides til hele Ramløse fra november under forudsætning af, at udgifterne holdes inden for anlægsrammen



Beslutning

 1. Taget til efterretning
 2. Tiltrådt


Knud Antonsen fraværende




108. Indsatsplan for oversvømmelser
01.00P00 - 2016/26394

Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg behandler sagen for at træffe beslutning om indsatsplan for oversvømmelser skal sendes i offentlig høring.

Baggrund
Byrådet vedtog på møde 01.09.2014 en klimatilpasningsplan for Gribskov Kommune. Planen identificerer 17 lokaliteter, som skal nærmere beskrives hvad angår trusler i forbindelse med ekstrem regn og havvandstandsstigninger (herunder også under storm).

Som opfølgning på Byrådets beslutning, besluttede Plan- og Miljøudvalget 02.11.2015, at der skal udarbejdes forslag til forebyggende indsats/beredskab for de 17 lokaliteter. De 17 lokaliteter fordeler sig på 10 lokaliteter i sommerhusområder og 7 lokaliteter i byområder.

I samarbejde med det rådgivende firma, Alectia, er der nu udarbejdet et forslag til indsatsplan for oversvømmelse. Forslaget er vedlagt.

Hvilke kritiske situationer er der regnet på?
Indsatsplanen tager udgangspunkt i 2 forskellige ekstreme hændelser:

 • En havvandsstigning på 2,0 m (svarende ca. til stigningen under Bodil + den generelle havvandsstigning i 2050 p.g.a. klimaforandringerne).
 • En ekstrem regnhændelse på 100 mm nedbør i løbet af få timer (i København faldt der 100-150 mm i sommeren 2011).
 • På vandløbsnære lokaliteter er de 2 hændelser tilnærmelsesvis kombineret.


Som værktøj er anvendt en screeningsmodel. Denne kan give et forsimplet billede af virkeligheden, da den f.x. ikke medtager kloakledninger. Der kan også findes rørlagte vandløb/dræn, som ikke er kendt af kommunen, hvilket også kan forvrænge modelbilledet.
Men med den brede pensel, og i de kritiske situationer, giver den et rimeligt billede af virkeligheden.

Hvad indeholder indsatsplanen?
De 17 lokaliteter beskrives en for en. Herunder beskrives oversvømmelsesrisici og muligheder for forebyggelse og/eller beredskab.

I det omfang, det har været muligt, er de forskellige indsatser prissat.

Hvem løser opgaven?
Det er som udgangspunkt grundejernes eget ansvar at beskytte sig mod oversvømmelse fra hændelser, som ligger udover Gribvand Spildevands serviceniveau (kloakkernes kapacitet). Diger, pumpeanlæg m.m. vil altså skulle finansieres af grundejere.

Redningsberedskabet (de blå blink) træder til, hvis "liv og helbred" eller andre væsentlige værdier er i fare. Typisk vil den kritiske hændelse være indtruffet.

Forebyggende beredskab skal planlægges og opbygges af private grundejere/kommunen (sandsække/mobile vandbarrierer, pumper, slanger m.v.).

Koordinering af opgaveløsningen.
Gribvand Spildevand A/S har sin egen beredskabsplan (under revision). Den kommunale og eventuelle private beredskabsplaner skal koordineres med denne.

Redningsberedskabet, både det kommunale og det statslige, råder over beredskabsmateriel. Det skal klarlægges, i hvilke situationer og i hvilket omfang et kommunalt/privat beredskab kan trække på dette materiel.

Da private grundejere skal involveres i implementering af indsatsplan for oversvømmelse (herunder opbygning af beredskab) bør indsatsplanen sendes i offentlig høring. Under høringen bør direkte berørte grundejerforeninger inviteres til dialog. Formålet skal være:

 • at kvalificere datagrundlag,
 • at drøfte muligheder for forebyggende indsats samt
 • at drøfte ansvar for og sammensætning af beredskab.


Når høringen er overstået, skal der politisk tages stilling til, i hvilket omfang kommunen skal deltage i opbygning af beredskab.


Lovgrundlag
Det er ikke et lovkrav at udarbejde en indsatsplan for oversvømmelse.

Økonomi
Udarbejdelse af indsatsplanen har kostet 229.000 kr. i rådgiverhonorar.

Implementering af indsatserne i sommerhusområder beskrevet i planen beløber sig overslagsmæssigt til 4,0 - 5,4 mio. kr. Dertil kommer en eventuel opbygning af beredskab.

Indsatser i byområder er generelt ikke prissat, da det forudsætter mere detaljerede beregninger (modellering), som også omfatter spildevandskloakken.

Miljøforhold
Implementering af indsatsplanen vil næppe få den store indflydelse på miljøforhold. De ekstreme hændelser i sig selv kan have langt større betydning for natur, miljø og hygiejne, idet de kan flytte rundt på stoffer og materialer i store mængder.

Anlæg af diger vil stoppe den naturlige dynamik mellem vandløb og deres omgivelser.


Høring
8 ugers offentlig høring

Bilag
TEK 26-10-2016 Indsatsplan for oversvømmelse, endelig version Dok. nr: 2016/26394 044
(Oversigtskort over de 17 lokaliteter findes på side 12 i indsatsplanen)


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg at:

 1. sende indsatsplan for oversvømmelse i offentlig høring i 8 uger.



Beslutning

 1. Tiltrådt


Knud Antonsen fraværende




109. Udkast til tillæg nr. 11 til spildevandsplan - nyt slammineraliseringsanlæg ved Pårup
06.00P00 - 2016/31260

Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet.

Gribvand Spildevand A/S ønsker at etablere et nyt slammineraliseringsanlæg øst for Pårup. Dette tillæg skal danne det planmæssige grundlag for etableringen af slammineraliseringsanlægget samt det nødvendige ledningsarbejde.

Formålet med etableringen er, at slam fra alle renseanlæg, undtaget renseanlægget i Helsinge, fremover skal behandles på slammineraliseringsanlægget. Etableringen skal ses i sammenhæng med Gribvand Spildevand A/S planer om at nedlægge de mindre renseanlæg, Vejby, Stokkebro-Rågemark, Dronningmølle, Græsted, Tisvilde og Smidstrup og fremover rense spildevandet på Udsholt og Gilleleje Renseanlæg.

Slammet herfra vil i fremtiden blive pumpet i ledninger til slammineraliseringsanlægget. Rejektvand fra anlægget vil blive pumpet retur til Gilleleje Renseanlæg til rensning med det øvrige spildevand. Det mineraliserede slam vil blive kørt på landbrugsjord.

I dag køres slammet fra renseanlæggene til Helsinge Renseanlæg, hvor det afvandes mekaniske og derefter køres på landbrugsjord.

Helsinge Renseanlæg berøres ikke af planerne.


Lovgrundlag
Miljøbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse, LBK nr. 1189 af 27/9 2016 § 32

Økonomi
Økonomien ligger inden for Gribvand Spildevand A/S's anlægsbudget

Miljøforhold
Etableringen af et samlet slammineraliseringsanlæg vurderes at have en positiv effekt, da der ikke skal køres slam fra renseanlæggene til Helsinge Renseanlæg samt,at man ikke fremover skal bruge de kemikalier, der anvendes ved mekanisk afvanding.

Høring
Forslag til tillæg til spildevandsplanen skal i 8 ugers offentlig høring inden endelig vedtagelse. Der er krav om annoncering på kommunens hjemmeside.

Bilag
Bilag Tillæg nr. 11 til spildevandsplanen - nyt slammineraliseringsanlæg dok. nr. 2016/31260 008


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

 1. at tillægget til spildevandsplanen sendes i offentlig høring i 8 uger
 2. at tillægget betragtes som vedtaget, hvis der ikke indkommer væsentlige indsigelser i høringsperioden
 3. at tillægget bringes op til fornyet politisk behandling, såfremt der indkommer væsentlige høringssvar



Beslutning
1.-3. Anbefalingen tiltrådt

Knud Antonsen fraværende




110. Udkast til tillæg nr. 12 til spildevandsplanen - nedlæggelse af Dronningmølle Renseanlæg
06.00P00 - 2016/27880

Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet.

Udkast til tillæg nr. 12 til spildevandsplanen skal skabe det planmæssige grundlag for nedlæggelse af Dronningmølle Renseanlæg samt det nødvendige ledningsarbejde så spildevandet kan ledes til rensning på Gilleleje Renseanlæg.

Tillægget vedtages på vilkår om, at tilslutningen af spildevandet fra Dronningmølle Renseanlæg er midlertidig indtil Gilleleje Renseanlæg udbygges til større kapacitet. Indtil udbygningen renses spildevandet fra Gilleleje og Dronningmølle med Gillelejes Renseanlægs nuværende kapacitet. Gribvand Spildevand har vurderet, at Gilleleje Renseanlæg har kapacitet til den øgede spildevandsmængde.

Udbygningen af Gilleleje Renseanlæg gennemføres i 2018-2019 når også Græsted og Smidstrup Renseanlæg nedlægges og spildevandet føres til Gilleleje Renseanlæg.

Indtil udbygningen, og muligvis permanent, vil de tidligere procestanke på Dronningmølle Renseanlæg ombygges til forsinkelsesbassiner, ligesom der etableres bassinkapacitet på Gilleleje Renseanlæg. Gribvand Spildevand vurderer, at overløb til Søborg Kanal og havnen med opspædet spildevand ved regn, ikke øges.

For yderligere sikkerhed i forhold til badevandet og Blå Flag på de to strande i Gilleleje, vil der blive etableret et desinfektionsanlæg, der vil sikre, at bakterieniveauet til en hver tid opfylder kravene til Blå Flag.



Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse, LBK nr. 1189 af 27/9 2016 § 32

Økonomi
Økonomien ligger inden for Gribvand Spildevand A/S's anlægsbudget

Miljøforhold
For badevandet ved Dronningmølle vil forslaget have en positiv effekt. Gribvand Spildevand vurderer videre, at overførslen af spildevandet fra Dronningmølle til Gilleleje er miljømæssigt neutral.

Høring
Forslag til tillæg til spildevandsplanen skal i 8 ugers offentlig høring inden endelig vedtagelse. Der er krav om annoncering på kommunens hjemmeside.

Bilag
Bilag Udkast til tillæg nr. 12 til spildevandsplanen - nedlæggelse af Dronningmølle Renseanlæg dok.nr. 2016/27880 015


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

 1. at tillægget til spildevandsplanen sendes i offentlig høring i 8 uger
 2. at tillægget betragtes som vedtaget, hvis der ikke indkommer væsentlige indsigelser i høringsperioden
 3. at tillægget bringes op til fornyet politisk behandling, såfremt der indkommer væsentlige høringssvar



Beslutning
1.-3. Anbefalingen tiltrådt

Knud Antonsen fraværende





Efterretningssager

111. Kortlægning af borgernære sundheds- og forebyggelsestilbud
29.09G00 - 2015/41657

Sagsfremstilling
Forebyggelsesudvalget behandlede den udarbejdede kortlægning og analyse af Gribskov Kommunes borgernære sundheds- og forebyggelsestilbud på deres møde den 11. august 2016. Udvalget besluttede på mødet en overordnet ramme for deres arbejde på baggrund af konklusioner og pejlinger fra analysen.

Teknisk Udvalg får sagen til orientering om kortlægning og analyse samt Forebyggelsesudvalgets beslutning. Udvalget får endvidere proces for kortlægningens "videre liv" til orientering.

Baggrund
Som led i budgetaftalen for 2015-18 blev der afsat midler til et Center for Sundhed og Trivsel. Et sådan center kan potentielt rumme en række borgernære sundhedstilbud, som det vil være effektfuldt at tænke koordineret og organiseret i sammenhæng. Dog mangler der et kvalificeret overblik over de samlede borgernære sundhedstilbud, hvordan disse spiller sammen, og om de er koordineret. Derfor igangsatte Social- og Sundhedsudvalget på udvalgsmøde den 12. august 2015 et kortlægnings- og analysearbejde. Arbejdet med kortlægning og analyse er siden hen lagt over til Forebyggelsesudvalget jf. kommissoriets spor 2.

Kortlægnings- og analysearbejdet skulle have følgende fokuspunkter:

  • Borgernære sundhedstilbud i Gribskov Kommune - kortlægning af indsatser på tværs af fagcentre og vurdering af, hvorvidt indsatserne er effektfulde, bør udbygges og om der evt. er "huller" i indsatsen, hvor nye tiltag bør sættes i værk
  • Sammenhængende borgernære sundhedstilbud på tværs af områderne sundhed, social, arbejdsmarked og børn og unge - afdækning af potentialer og anbefalinger til styrket organisering
  • Anbefalinger til modeller for organisering af de borgernære sundhedstilbud


I løbet af processen blev det klart, at det er for tidligt at give anbefalinger til modeller for organisering, idet sådanne kræver grundige strategiske overvejelser i administrationen og politisk på baggrund af netop overblikket fra kortlægningen og analysen. Derfor er denne ikke prioriteret i første omgang.

Dertil blev det prioriteret ligeledes at inddrage det tekniske områdes arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse, idet en stor del af arbejdet med den strukturelle forebyggelse ligger netop her.

Formål med kortlægnings- og analysearbejdet blev dermed:

 • At skabe overblik på tværs af udvalgsområderne SSU, ARB, BØR, KIU og TEK.
 • At belyse i hvilken udstrækning og på hvilke områder Gribskov Kommune aktuelt indfrier centrale forventninger og krav til borgernære sundhedsindsatser
 • At belyse, hvorvidt der er væsentlige mangler blandt tilbuddene samlet set
 • At synliggøre forvaltningsområdernes arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse - såvel direkte som indirekte
 • At materialet kan anvendes direkte som grundlag for Forebyggelsesudvalgets arbejde med en ny sundhedspolitik i 2017


Pejlinger fra analysen
Kortlægning og analyse fremgår af bilag 1. I det følgende præsenteres administrationens forslag til overordnet ramme for Forebyggelsesudvalgets arbejde - "en rød tråd" - baseret på resultaterne fra kortlægning og analyse.


Udfordringer
Regionens Sundhedsprofil fra 2013 for voksne fra 16 år og opefter (jf. bilag 2) viser, at hovedudfordringerne på sundhedsområdet for Gribskov Kommunes borgere ligger inden for områderne

 • Rygning og KOL
 • Alkohol
 • Motion
 • Overvægt
 • Usunde madvaner
 • Social kontakt
 • Kronisk sygdom


Ifølge profilen spiser borgerne i Gribskov Kommune lidt mere usundt, bevæger sig mindre og er mere uønsket alene, end tilfældet var ved sidste sundhedsprofil i 2010. 50 pct. af borgerne er moderat eller svært overvægtige, og selvom rygning og alkohol er i positiv udvikling siden 2010, ryger og drikker Gribskovs borgere fortsat for meget - og især på rygning ligger vi højere end regionsgennemsnittet. Dertil lever 53 pct. af borgerne over 16 år med én eller flere kroniske sygdomme i Gribskov mod 44 pct. i Region Hovedstaden.

Den brændende platform på børneområdet er ifølge Regionens Børnesundhedsprofil fra 2013 følgende for børn i hovedstadsregionen:

 • Social ulighed i sundhed (som også er et udtryk for inklusion/eksklusion)
 • En relativt stor andel indskolingsbørn har motoriske vanskeligheder
 • Høj forekomst af overvægt i indskolingsalderen
 • Hvert 5. barn har uhensigtsmæssige mad- og måltidsvaner ved skolestart


Gribskov Kommune adskiller sig ikke fra dette billede. Dertil kommer, at børn i Gribskov har dårligere tandsundhed end børn generelt i hovedstadsregionen.

Samlet for både børn og voksne peger udfordringerne således på følgende væsentlige temaer for udvalgets arbejde:

 1. Rygning
 2. Alkohol
 3. Bevægelse og overvægt
 4. Mad- og måltidsvaner
 5. Social kontakt / ensomhed / trivsel
 6. Kronisk sygdom


Tilbud
Hvilke forebyggende og sundhedsfremmende tilbud har kommunen så til at imødegå disse udfordringer?

Kortlægningen og analysen fra Implement konkluderer, at vi har mange indsatser vedrørende bevægelse, overvægt og mental sundhed, mens indsatser vedrørende tobak og alkohol har haft lav prioritet, trods fokus herpå i kommunens Forebyggelsesstrategi fra 2009. Mad og måltider er grebet forskelligt an mellem institutionerne - på dagtilbuds- og skoleområdet medbringes mad, mens der på plejecentrene er frisk mad.

Uanset mængden af indsatser på de centrale områder har der ikke været arbejdet systematisk og koordineret med at implementere anbefalingerne fra forebyggelsespakkerne - hverken i dybden eller i bredden. Ej heller med de områder, som sundhedsprofilerne peger på som væsentlige interesseområder.


På kronikerområdet har kommunen implementeret de nationale forløbsprogrammer, men der er få deltagere på holdene, hvorfor det konkluderes, at rekrutteringen på tværs af fagområder bør styrkes - kommunens store kronikergruppe taget i betragtning.

Vurdering
Udviklingen illustreret i sundhedsprofilerne vidner om, at kommunens borgere bevæger sig i den forkerte retning på de fremhævede områder. På nogle områder mangler kommunen tilbud til borgerne, og på andre områder har kommunen en række tilbud, som kan have behov for et "serviceeftersyn". Anbefalingerne fra Implement går på at undersøge, hvorvidt vi har de forkerte tilbud, ikke får fat i alle relevante målgrupper eller bør "trimme" tilbuddene, så de bliver mere effektfulde.

Analysen fra Implement viser, at der på tværs i organisationen er et begrænset overblik over indsatsernes udbredelse, kvalitet og sammenhæng. Typen af indsatser og bredden af målgrupperne varierer, og der er ikke tale om en samlet prioritering, ramme eller plan for det tværgående arbejde med forebyggelse. Dertil kommer, at der ikke har været praksis for at dokumentere effekterne som grundlag for faglig udvikling og styring.

Administrationens anbefalinger til Forebyggelsesudvalget
Administrationen anbefaler på baggrund af ovenstående, at Forebyggelsesudvalget fokuserer sit arbejde på de seks hovedtemaer, som udgør særlige sundhedsudfordringer for kommunens borgere:

 1. Rygning
 2. Alkohol
 3. Bevægelse og overvægt
 4. Mad- og måltidsvaner
 5. Social kontakt / ensomhed / trivsel
 6. Kronisk sygdom


Temaerne knytter tydeligt an til de syv nationale mål for danskernes sundhed, som Forebyggelsesudvalget ifølge sit kommissorium overordnet vil tage afsæt i. De syv nationale mål er:

 1. Den sociale ulighed i sundhed skal mindskes
 2. Flere børn skal trives og have god mental sundhed
 3. Flere voksne skal trives og have god mental sundhed
 4. Flere skal vælge et røgfrit liv
 5. Færre skal have et skadeligt alkoholforbrug, og alkoholdebutten skal udskydes blandt unge
 6. Færre børn skal være overvægtige
 7. Flere skal bevæge sig mere i dagligdagen


De seks temaer kan udgøre en overordnet ramme for udvalgets arbejde - såvel med afprøvning af konkrete initiativer som med udviklingen af en sundhedspolitik i 2017.

Det anbefales videre, at der for alle temaer fokuseres på:

 • Tværgående prioritering og samarbejde organisatorisk
 • Implementering af fagligt relevante indsatser set i forhold til forebyggelsespakkerne og andre nationale anbefalinger
 • Eftersyn, evt. tilpasning og lukning af nuværende indsatser for optimal effekt


Forebyggelsesudvalget tiltrådte anbefalingerne og tilføjede følgende bemærkninger:

 • den kommende sundhedspolitik skal skabe et styrket fokus på forebyggelsespakkerne og en stærkere koordinering af vores forebyggelsestiltag
 • handleplaner og forventningsafstemning
 • sætte fokus på implementeringskraft og forandring i praksis/driften


Den videre proces
De seks besluttede temaer skal spille ind i den kommende sundhedspolitik. Administrationen har besluttet at udarbejde et overblik over kommunens forebyggelsestiltag under de seks temaer på tværs af centre. Dette overblik skal understøtte en drøftelse af det foreslåede "serviceeftersyn" i såvel Forebyggelsesudvalget som i de berørte fagudvalg. Fra fagudvalgene afgives input til Forebyggelsesudvalgets videre arbejde med at udvikle en ny tværgående sundhedspolitik og tilhørende handleplaner.

Når sundhedspolitik og handleplaner foreligger og dermed prioritering og retning for kommunens indsats omkring sundhed og forebyggelse, vil Teknisk Udvalg få sag til beslutning om den konkrete tilbudsvifte på udvalgets område - dvs. træffe beslutning om fastholdelse af indsatser, om tilpasning af indsatser og om helt at fjerne indsatser.


Lovgrundlag
LBK nr. 1202 af 14/11/2014 om sundhedsloven § 119
Udmøntning af Budgetaftale 2015 - 2018

Økonomi
500.000 kr. afsat i budgetaftale 2015

Bilag
Bilag 1: FOU 11.08.2016: Kortlægning og analyse af borgernære sundhedsindsatser (dok.nr. 2015/41657 068)
Læsevejledning: Udvalget bedes læse siderne 1-20, som indeholder selve analysen, samt siderne 87-93, som indeholder kortlægningen af tilbud på det tekniske området.

Bilag 2: FOU 11.08.2016: Sundhedsprofil for Gribskov Kommune 2013 (dok.nr. 2015/41657 067)

Bilag 3: FOU 11.08.2016: Figur over forebyggelsesindsatser 2013 (dok.nr. 2015/41657 065)

Bilag 4: FOU 11.08.2016: Skema over forebyggelsesindsatser 2013 (dok.nr. 2015/41657 066)

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg at:

 1. tage orienteringen til efterretning



Beslutning

 1. Taget til efterretning


Udvalget bemærker at misbrug af narkotika og lign. bør inddrages i tilbuddene

Knud Antonsen fraværende





112. Årets Blå Flag- og badesæson 2016
01.05G00 - 2016/32120

Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg får sagen til orientering.

Blå Flag
01.09.2016 sluttede årets Blå Flag sæson. I år har ni strande i Gribskov Kommune haft Blå Flag. De ni strande er:
Stængehus, Tisvildeleje, Strandbjerggård, Rågeleje, Smidstrup, Tinkerup, Gilleleje Veststrand, Strandbakkerne og Dronningmølle Strand.
Gilleleje Havn har ikke haft Blå Flag i 2016 idet Gilleleje Havnelaug fravalgte Blå Flag på havnen i 2014.

Arrangementer
I år har der været afviklet 25 Blå Flag arrangementer. Arrangementerne er blevet afviklet af en række lokale organisationer, men Gribskov Kommune har også selv afholdt en del arrangementer, bl.a. gennem kommunens egen naturvejleder. Der har været en pæn tilslutning til arrangementerne, som deltagerne udtrykker stor tilfredshed med. Dog er en del arrangementer også blevet aflyst pga. dårligt vejr. Kommunens facebook-side har været god til formidling og aflysning af Blå Flag arrangementer.

Affaldsstationer
I år blev der stillet nye krav til affaldssorteringen på Blå Flag strande. Affald skal sorteres i 3 fraktioner samt restaffald. På tre af kommunens mest benyttede strande (Tisvildeleje, Gilleleje Veststrand og Dronningmølle) samt Stængehus strand, blev der opstillet affaldsstationer, der sorterede affald i metal, plastflasker og glas (se sag på Teknisk Udvalgs møde 06.04.2016)).
Stationerne blev sat op Grundlovsdag og taget ned igen 1. september ved sæsonafslutning.
Affaldsstationerne har fungeret godt og er blevet benyttet pænt af strandenes gæster. Også ved Friluftsrådets kontrolbesøg af Blå Flag strandene blev der udvist stor tilfredshed med Gribskov Kommunes initiativ.

Badevand
Der tages 15 prøver af badevandet hen over sæsonen.
Generelt har årets badevand været rigtig fint. Dog har der været to hændelser med overskridelser af bakterieindhold, hvilket resulterede i at badning blev frarådet og det Blå Flag blev taget ned.
D. 17. juli blev der målt store mængder E.Coli på Dronningmølle Strand. Der blev taget kontakt til embedslægen og Friluftsrådet (Blå Flag), hvor det blev vurderet at badning skulle frarådes og flaget skulle tages ned. Administrationen var i dialog med Gribvand for evt. overløbshændelser men Gribvand havde ikke registreret nogle overløb. Pressen blev orienteret og der blev lagt info på kommunes facebook og hjemmeside samt skiltning på stranden. Resultatet af laboratoriets omprøve, der blev taget 72 timer senere, viste at badevandet igen var rigtig godt.
Den anden hændelse med overskridelser af bakterieindholdet skete på Rågeleje Strand d. 19. juli. Her blev der målt store mængder af enterokokker. Igen blev det Blå Flag taget ned og samme procedure blev kørt igennem. Omprøven viste igen pænt badevand.

Badevandsanalyser ophængt på strandene
Et af Friluftsrådet krav til Blå Flag er, at analyser af badevandet er synlige på stranden. De tidligere år har Gribskov Kommune opnået dispensation for ikke at hænge analyserne op på strandene, men har i stedet henvist til kommunens hjemmeside. I år ville Friluftsrådet ikke give denne dispensation.
Badevandsanalyserne blev derfor ophængt på de ni strande. Administrationen indgik en aftale med livredderne om, at livredderne noterede analyseresultaterne i et skema, der var ophængt på livredderhusene. Livredderne fik de nyeste analyser via sms fra administrationen når denne modtog analyserne fra laboratoriet. Denne løsning fungerede udmærket.

Klassificering af badevandet
EU's direktiv klassificerer badevandet. Efter hver badesæson vurderes badevandskvaliteten på baggrund af analysedata for de seneste fire badesæsoner jf. Bekendtgørelse om badevand og badeområder. Der analyseres for indholdet af Intestinale enterokokker og E. coli. Badevandskvaliteten klassificeres som "udmærket", "godt", "tilfredsstillende" eller "ringe".
For at en strand kan tildeles Blå Flag, kræver det at badevandet er af den højeste klassificeringsgrad "udmærket kvalitet".

Ved afslutning af badesæsonen indberetter kommunen årets badevandsanalyser til SVANA (tidl. Naturstyrelsen), der beregner årets badevandsklassifikation, som afrapporteres videre til EU. I år udvikler SVANA en fællesoffentlig database til lagring og indberetning af badevandsanalyser. Laboratoriet vil i løbet af efteråret indlæse badevandsanalyserne til databasen. Kommunen skal herefter godkende analyserne og videregive besked til SVANA, som vil beregne årets badevandsklassifikation. Derfor kendes resultatet af årets badevands-klassifikation endnu ikke.

Ansøgning Blå Flag 2017
Ansøgningsrunden for Blå Flag 2017 starter 1. december 2016. Der vil blive søgt om Blå Flag til de samme ni strande som i 2016.

Livredning
Livredningstjenesten har haft en rolig sæson på kysten på grund af den lidt vejrmæssige triste skoleferie.
Det totale besøgstal på alle tjenestens strande var på knap 700.000 besøgende og livredderne holdt strandene helt rene for dødsfald igen i 2016.
Sæsonen er på 60 dage i perioden juni, juli og august fra kl. 10:00 - 18:00
Den vagthavende livredder indrapporterer dagligt dagens aktioner og besøgstal til tjenestens hjemmeside.
www. Livredningstjenesten .dk

Tallene fra årsrapporten 2016:

Livreddende Røde aktioner 28
Førstehjælp osv. Gule aktioner 878
Forebyggende grønne aktioner 33690
Turist kontakter 33133

300 børn var på Ocean rescue camp, et 5 dages forløb med livredning, vandaktiviteter og førstehjælp i højsædet.
Mere end 2000 lokale skolebørn blev undervist i førstehjælp, badesikkerhed og god opførsel på stranden.

Gribskov Kommune:

Livreddende Røde aktioner 7
Førstehjælp osv. Gule aktioner 303
Forebyggende grønne aktioner 11526
Turist kontakter 8583
Besøgstal samlet 226,700

Gæster per strand anslået
Stængehus 27000
Tisvildeleje Vest 42200
Tisvildeleje Øst 51800
Strandbjerggård 8400
Rågeleje 13100
Smidstrup 10200
Gilleleje Vest 14800
Gilleleje Øst 12900
Dronningmølle 19000
Villingebæk 27300

Top 3 i turisthenvendelser i Gribskov Kommune 2016.
Villingebæk 5024 henvendelser
Stængehus 1844 henvendelser
Gilleleje Øst 1791 henvendelser

3 mest besøgte strande i 2016
Tisvildeleje Øst 51800
Tisvildeleje Vest 42200
Villingebæk 27300

Flytning af livredderposter
Teknisk Udvalg har på møde d. 18.08.16 bedt om en orientering om, hvor der er livredningsposter, og en drøftelse af om posterne evt. kan flyttes.
En eventuel flytning af nuværende livredningsposter vil kræve, at der laves en indsamling af besøgstal på de nuværende ubevogtede strande, samt muligheden for placering af tårn, udpegning af område, vandkvalitet, parkering, udviklingsplaner for nærområdet og evt branding af vores strande

De 4 mest populære ubevogtede strande:

 • Fyrrestien/Skibsreddergrunden 2016 Gribskovs absolut flotteste strand, masser af parkering og toiletter. Placering af tårn let
 • Helenekilde, bliver brugt af mange sommerhusgæster, ingen parkering, ingen faciliteter mangler sand på stranden. Placering af tårn svær
 • Kaprifolievej, flittigt brugt mange sommerhusgæster, god parkering, mangler toilet. Tårn svært at placere.
 • Tinkerup. Ny nedgang, parkering og toiletforhold er rimelige, mangler sand på stranden. Tårn skal placeres på toppen af skrænten.


Livredningstjenesten vil gerne invitere udvalget på besigtigelse på Gribskovs fantastiske kyst.


Økonomi
Budgettet til Blå Flag er 100.000 kr, som afholdes over konto 313 Vand.

Livredningstjenesten: En station koster 75.000 kroner årligt efter det statslige tilskud.
En ekstra post udløser ikke statstilskud og vil koste ca. 150.000 kroner

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg:

 1. at tage orienteringen til efterretning



Beslutning

 1. Taget til efterretning


Knud Antonsen fraværende





Sager behandlet på lukket møde:
113 Krejsagervej - afvanding
114 Udbud af rottebekæmpelse i kloakkerne


Mødet startet:
03:00 PM

Mødet hævet:
04:50 PM