Plan- og Miljøudvalget

Publiceret 05-12-2016

Mandag den 05-12-2016 kl. 14:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
227 §48 - Olieforurening fra villaolietank - opfølgning på NMKN-afgørelse -
forventede merudgifter

Medlemmer:

Morten Ulrik Jørgensen Jannich Petersen
Brian Lyck Jørgensen Bo Jul Nielsen
Susan Kjeldgaard Steen Pedersen
Michael Bruun  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:
Jannich Petersen
Brian Lyck Jørgensen


Meddelelser:Åbne

227. §48 - Olieforurening fra villaolietank - opfølgning på NMKN-afgørelse - forventede merudgifter
021452 - 2014/13426

Sagsfremstilling
Introduktion:
Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet.

Et igangværende projekt bliver dyrere end først antaget. Der anmodes om godkendelse af merudgift til oprensning. Huset er fjernet og oprensningen er i gang. Samlet set mindsker det meromkostningen, hvis oprensning kan fortsætte uden ophold.

Sagens Baggrund
Gribskov Kommune, har torsdag d. 24.11.2016, modtaget et revideret prisoverslag med prisforhøjelse på 730.000 kr. Prisforhøjelsen er primært knyttet til en større mængde forurenet jord, herunder håndtering, miljøstyring og jordrens af denne.

Byrådet har på sit møde 23.06.2014 tiltrådt bevilling af 2,53 mio kr., til fuld oprensning af en forureningssag på Klokkerskoven 5, der har verseret siden 2004. Cowi havde umiddelbart forinden primo 2014 fremsendt revideret budget, på baggrund af supplerende boringer.

Frem til nu har sagen efter meddelt påbud i henhold til Byrådets beslutning, været påklaget af ejer til Forsikringsankenævnet, Natur- og Miljøklagenævnet og senest er Gribskov Kommune blevet stævnet, grundet en - efter ejers vurdering - for lav godtgørelse for huset, der måtte fjernes.

Gribskov Kommune blev denne sommer frifundet (men fik dog kun dækket kr. 50.000 kr. af egne advokatomkostninger). Først herefter kunne sagen reelt håndhæves, idet forsikringsordningen kræver grundejers accept.

Status på sagen er, at huset er nedrevet, og der på stedet er afgravet til grundvandsspejl. Der benyttes nu sugespidsanlæg til at fjerne fri fase olie, samt olieholdigt sekundærtgrundvand - dels for at forhindre yderligere spredning, men også for at muliggøre den resterende udgravning af dybere liggende forurenede jord.

Varsling af prisforhøjelsen udløser en merudgift på 730.000 kr.

Gribskov Kommune har tidligere dette efterår accepteret varsel om en forøget udgift til nedrivning og bortskaffelse af forurenede byggematerialer, der efter de miljøfremmede stoffers overraskende forekomst blev prissat til 112.000 kr. - altså inden for rammerne af de uforudsete udgifter på 200.000 kr. (uforurenede byggematerialer ville have været væsentlige billigere at bortskaffe, og lidt billigere at nedrive).

Her fandt Gribskov Kommune, at Cowi ikke kunne have forudset dette, men benyttede denne anledning til at presse Cowi, i forhold til evt. genforurening af de rene materialer de tidligere havde udlagt, i forbindelse med 1. afværgeforsøg, og fik "forhandlet" OM's administrationsbidrag ned med et tilsvarende beløb til 0,8% mod de oprindelige 4%.


Lovgrundlag
§§ 48-49 i Jordforureningsloven, LBK 1190 af 27.09.2016.

Miljøstyrelsen, Vejledning nr. 2, 2009, "Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke", med flere refererede afgørelser fra Miljøklagenævnet i lignende sager.


Økonomi
Det reviderede prisoverslag af 24.11.2016 lyder på kr. 3,26 mio. kr., for så vidt angår Gribskov Kommunes andel, hvilket er 0,73 mio. kr. mere end tidligere antaget.

Den oprindelige udgift for Gribskov Kommune på 2,53 mio. kr. blev i 2014 besluttet finansieret indenfor den samlede anlægsramme. Administrationen foreslår derfor, at merudgiften på 0,73 mio. kr. også finansieres inden for anlægsrammen som i forbindelse med regnskabsafslutningen 2016, vil blive vurderet samlet set.

Oliebranchens forsikring hos Topdanmark Forsikring A/S dækker efter Jordforureningslovens § 49 op til 1.6 mio. kr. eks. moms, mens udgifter herudover skal dækkes af påbudsudstederen (Gribskov Kommune).


Miljøforhold
Ved at fjerne forureningen ved opgravning, løses det umiddelbare miljøproblem. Derudover er de væsentligste miljøbelastninger behov for afledning af opstigende grundvand, for at kunne udføre udgravningsarbejdet, samt kørsel med forurenet jord.


Bilag
PMU 05-12-2016 Revideret prisoverslag Dok. nr: 2014/13426 083

Administrationens indstilling
Administration indstiller til Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet

  1. at godkende afholdelse af merudgiften på 730.000 kr.
  2. at finansiere merudgiften indenfor den samlede anlægsramme.Beslutning
1.-2. Anbefalingen tiltrådt

Jannich Petersen og Brian Lyck Jørgensen fraværende


Mødet startet:
02:40 PM

Mødet hævet:
02:50 PM