Plan- og Miljøudvalget

Publiceret 03-10-2016

Mandag den 03-10-2016 kl. 16:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
164 Ændring af status til sommerhusbeboelse - Hyrdebakken 6 A
165 Ændring af status til sommerhusbeboelse - Ternevej 3
166 Ændring af status til sommerhusbeboelse - Park Alle 25

Medlemmer:

Morten Ulrik Jørgensen Jannich Petersen
Brian Lyck Jørgensen Bo Jul Nielsen
Susan Kjeldgaard Knud Antonsen
Steen Pedersen  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:
Susan Kjeldgaard

Meddelelser:Åbne

164. Ændring af status til sommerhusbeboelse - Hyrdebakken 6 A
020672 - 2016/27084

Sagsfremstilling
Introduktion
Sagen er tidligere behandlet på Plan- og Miljøudvalget møde 12.09.2016. Sagen forelægges på ny efter formandens og administrationens ønske .

Sagsfremstilling er suppleret siden seneste forelæggelse. Fremgår af særskilt afsnit.

Plan- og Miljøudvalget behandler sagen for at træffe en beslutning om ændring af status for bolig.

Ejer ønsker at ændre status for boligen fra helårsbeboelse til sommerhusbeboelse.

Baggrund og sagens forhold
Hyrdebakken 6 A er et eksisterende helårshus beliggende i sommerhusområde.

Ejendommen er omfattet af Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune, og er beliggende i sommerhusområde ved kysten fra Tisvilde til Vejby Strand (8.S.03).

Det samlede boligareal er 106 m2. Derudover en garage på 17 m2, og et udhus på 73 m2. Beboelsen er opført i 1916.

Foto og udsnit af oversigtskort fremgår af bilag.

Vurdering og anbefaling
Statusændringen er i overensstemmelse med områdets overordnede planlægning, da det er et sommerhusområde.

Anvendelse som sommerhus er endvidere i overensstemmelse med retningslinjerne i kommuneplan 2013-25, for sommerhusområde ved kysten fra Tisvilde til Vejby Strand (8.S.03).

På den baggrund indstiller administrationen, at der kan gives samtykke til, at det eksisterende helårshus benyttes som sommerhus, og at boligen dermed ændrer status fra helårsbeboelse til sommerbeboelse.


Nyt afsnit til brug for behandling den 03.10.2016
I forlængelse af Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 12.09.2016 har administrationen meddelt afslag på overgangen til sommerhusstatus.

Der er to regelsæt, som regulerer området; planloven og boligreguleringsloven. Planlovens rammer er gennemgået ovenfor.

Det er valgfrit for nogle kommuner at tilslutte sig boligreguleringslovens bestemmelser om bopælspligt (Kap. 7). Dette har Gribskov Kommune i lighed med en række andre kommuner gjort. I forhold til boligreguleringsloven afhænger muligheden for at give afslag på overgang til sommerhusstatus af, om boligen er ledig på det tidspunkt, hvor der søges. Denne bolig er ledig.

Hvis boligen er ledig, følger det af boligreguleringsloven, at der kun kan nægtes samtykke til, at boligen ikke længere skal anvendes til helårsbeboelse, hvis det er "påkrævet af hensyn til boligsøgende i kommunen", jf. boligreguleringslovens § 51, stk. 2, dvs. der er boligmangel.
Hvis boligen er beboet, har kommunens videre rammer for at afslå samtykke i henhold til boligreguleringsloven. Begrundelsen skal dog være saglig og i overensstemmelse med ligebehandlingsprincippet.

Hvis ejeren får afslag, så kan ejeren anmode kommunen om at anvise en lejer til boligen. Hvis ejeren gør det, og kommunen ikke senest 6 uger efter anmodningen anviser en lejer, anses det som om kommunen har givet samtykke, jf. boligreguleringsloven § 51, stk. 3.

Tidligere praksis i Plan- og Miljøudvalget: Administrationen har gennemgået dagsordener tilbage til 2010. Der har i perioden fra 2010 til nu været forelagt 3 sager, hvor borger ønskede at ændre eksisterende helårshus til sommerhus. To tilfælde omhandlede boliger i sommerhusområder, og der tiltrådte udvalget administrationens indstilling om at give samtykke. De blev behandlet den 01.06.2015 og 06.10.2014. Der har endvidere været forelagt en sag den 02.02.11 om en bolig i landzone. Administrationen indstillede, at der skulle gives samtykke. Beslutningen var, at der skulle gives afslag.

Konklusion: Administrationen indstiller fortsat, at der gives samtykke, da det er i overensstemmelse med det overordnede plangrundlag og den tidligere praksis på området. Hvis udvalget ønsker at fastholde afslag, skal dette være begrundet med vurdering om, at boligen vil være efterspurgt af boligsøgende i kommunen.


Lovgrundlag

§§ 45-52 i Lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lovbekendtgørelse nr. 810 af 1. juli 2015.
Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune.

Økonomi


Bilag
PMU 12-09-2016 Foto og oversigtskort Dok. nr: 2016/27084 006


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at beslutte:

  1. at administrationen ved ansøgning giver samtykke til, at ejendommen benyttes som sommerhus.Beslutning

  1. Udsættes


Susan Kjeldgaard fraværende
165. Ændring af status til sommerhusbeboelse - Ternevej 3
026186 - 2016/26745

Sagsfremstilling
Introduktion
Sagen er tidligere behandlet på Plan- og Miljøudvalget møde 12.09.2016. Sagen forelægges på ny efter formandens og administrationens ønske.

Sagsfremstilling er suppleret siden seneste forelæggelse. Fremgår af særskilt afsnit.

Plan- og Miljøudvalget behandler sagen for at træffe en beslutning om ændring af status for bolig.

Ejer ønsker at ændre status for boligen fra helårsbeboelse til sommerhusbeboelse.

Baggrund og sagens forhold
Ternevej 3 er et eksisterende helårshus beliggende i sommerhusområde.

Ejendommen er omfattet af Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune, og er beliggende i sommerhusområder fra Tisvilde til Vejby (8.S.02).

Det samlet boligareal er 152 m2 heraf et bygningsareal på 112 m2 og udnyttet tagetage 40 m2 samt kælder 20 m2 . Derudover garage på 20 m2 Beboelsen er opført i 1928 og der er foretaget om- /tilbygningsår i 1976.

Foto og udsnit af oversigtskort fremgår af bilag.

Vurdering og anbefaling
Statusændringen er i overensstemmelse med områdets overordnede planlægning, da det er et sommerhusområde.

Anvendelse som sommerhus er i overensstemmelse med retningslinjerne i kommuneplan 2013-25, for sommerhusområder fra Tisvilde til Vejby (8.S.02).

På den baggrund indstiller administrationen, at der kan gives samtykke til, at det eksisterende helårshus benyttes som sommerhus, og at boligen dermed ændrer status fra helårsbeboelse til sommerbeboelse.

Nyt afsnit til brug for behandling den 03.10.2016
I forlængelse af Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 12.09.2016 har administrationen meddelt afslag på overgangen til sommerhusstatus.

Der er to regelsæt, som regulerer området; planloven og boligreguleringsloven. Planlovens rammer er gennemgået ovenfor.

Det er valgfrit for nogle kommuner at tilslutte sig boligreguleringslovens bestemmelser om bopælspligt (Kap. 7). Dette har Gribskov Kommune i lighed med en række andre kommuner gjort. I forhold til boligreguleringsloven afhænger muligheden for at give afslag på overgang til sommerhusstatus af, om boligen er ledig på det tidspunkt, hvor der søges. Denne bolig er ledig.

Hvis boligen er ledig, følger det af boligreguleringsloven, at der kun kan nægtes samtykke til, at boligen ikke længere skal anvendes til helårsbeboelse, hvis det er "påkrævet af hensyn til boligsøgende i kommunen", jf. boligreguleringslovens § 51, stk. 2, dvs. der er boligmangel.
Hvis boligen er beboet, har kommunens videre rammer for at afslå samtykke i henhold til boligreguleringsloven. Begrundelsen skal dog være saglig og i overensstemmelse med ligebehandlingsprincippet.

Hvis ejeren får afslag, så kan ejeren anmode kommunen om at anvise en lejer til boligen. Hvis ejeren gør det, og kommunen ikke senest 6 uger efter anmodningen anviser en lejer, anses det som om kommunen har givet samtykke, jf. boligreguleringsloven § 51, stk. 3.

Tidligere praksis i Plan- og Miljøudvalget: Administrationen har gennemgået dagsordener tilbage til 2010. Der har i perioden fra 2010 til nu været forelagt 3 sager, hvor borger ønskede at ændre eksisterende helårshus til sommerhus. To tilfælde omhandlede boliger i sommerhusområder, og der tiltrådte udvalget administrationens indstilling om at give samtykke. De blev behandlet den 01.06.2015 og 06.10.2014. Der har endvidere været forelagt en sag den 02.02.11 om en bolig i landzone. Administrationen indstillede, at der skulle gives samtykke. Beslutningen var, at der skulle gives afslag.

Konklusion: Administrationen indstiller fortsat, at der gives samtykke, da det er i overensstemmelse med det overordnede plangrundlag og den tidligere praksis på området. Hvis udvalget ønsker at fastholde afslag, skal dette være begrundet med vurdering om, at boligen vil være efterspurgt af boligsøgende i kommunen.


Lovgrundlag
§§ 45-52 i Lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lovbekendtgørelse nr. 810 af 1. juli 2015.
Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune.

Økonomi


Bilag
PMU 12-09-2016 Foto og oversigtskort Dok. nr: 2016/26745 010


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at beslutte:

  1. at administrationen ved ansøgning giver samtykke til, at ejendommen benyttes som sommerhus.Beslutning

  1. Udsættes


Susan Kjeldgaard fraværende
166. Ændring af status til sommerhusbeboelse - Park Alle 25
007866 - 2016/24591

Sagsfremstilling
Introduktion
Sagen er tidligere behandlet på Plan- og Miljøudvalget møde 12.09.2016. Sagen forelægges på ny efter formandens og administrationens ønske.

Sagsfremstilling er suppleret siden seneste forelæggelse. Fremgår af særskilt afsnit.

Plan- og Miljøudvalget behandler sagen for at træffe en beslutning om ændring af status for bolig.

Ejer ønsker at ændre status for boligen fra helårsbeboelse til sommerhusbeboelse.

Baggrund og sagens forhold
Park Alle 25 er et eksisterende helårshus beliggende i sommerhusområde. En mulig kommende ejer ønsker at ændre status for boligen fra helårsbeboelse til sommerhusbeboelse. Den pågældende vil kun købe ejendommen, hvis status kan ændres.

Der foreligger fuldmagt fra de nuværende ejere til, at den mulige køber kan rette ovenstående forespørgsel.

Ejendommen er omfattet af Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune, og er beliggende i sommerhusområder ved Dronningmølle og Villingebæk (6.S.01).

Det samlede boligareal er 105 m2. Derudover en garage på 49 m2, heraf et udhus på 15 m2 og et andet udhus på 13 m2. Beboelsen er opført i 1988.

Foto og udsnit af oversigtskort fremgår af bilag.

Vurdering og anbefaling
Statusændringen er i overensstemmelse med områdets overordnede planlægning, da det er et sommerhusområde.

Anvendelse som sommerhus er endvidere i overensstemmelse med retningslinjerne i kommuneplan 2013-25, for sommerhusområder ved Dronningmølle og Villingebæk (6.S.01).

På den baggrund indstiller administrationen, at der kan gives samtykke til, at det eksisterende helårshus benyttes som sommerhus, og at boligen dermed ændrer status fra helårsbeboelse til sommerbeboelse.

Nyt afsnit til brug for behandling den 03.10.2016
I forlængelse af Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 12.09.2016 har administrationen meddelt afslag på overgangen til sommerhusstatus.

Der er to regelsæt, som regulerer området; planloven og boligreguleringsloven. Planlovens rammer er gennemgået ovenfor.

Det er valgfrit for nogle kommuner at tilslutte sig boligreguleringslovens bestemmelser om bopælspligt (Kap. 7). Dette har Gribskov Kommune i lighed med en række andre kommuner gjort. I forhold til boligreguleringsloven afhænger muligheden for at give afslag på overgang til sommerhusstatus af, om boligen er ledig på det tidspunkt, hvor der søges. Denne bolig er ikke ledig.

Hvis boligen er ledig, følger det af boligreguleringsloven, at der kun kan nægtes samtykke til, at boligen ikke længere skal anvendes til helårsbeboelse, hvis det er "påkrævet af hensyn til boligsøgende i kommunen", jf. boligreguleringslovens § 51, stk. 2, dvs. der er boligmangel.
Hvis boligen er beboet, har kommunens videre rammer for at afslå samtykke i henhold til boligreguleringsloven. Begrundelsen skal dog være saglig og i overensstemmelse med ligebehandlingsprincippet.

Hvis ejeren får afslag, så kan ejeren anmode kommunen om at anvise en lejer til boligen. Hvis ejeren gør det, og kommunen ikke senest 6 uger efter anmodningen anviser en lejer, anses det som om kommunen har givet samtykke, jf. boligreguleringsloven § 51, stk. 3.

Tidligere praksis i Plan- og Miljøudvalget: Administrationen har gennemgået dagsordener tilbage til 2010. Der har i perioden fra 2010 til nu været forelagt 3 sager, hvor borger ønskede at ændre eksisterende helårshus til sommerhus. To tilfælde omhandlede boliger i sommerhusområder, og der tiltrådte udvalget administrationens indstilling om at give samtykke. De blev behandlet den 01.06.2015 og 06.10.2014. Der har endvidere været forelagt en sag den 02.02.11 om en bolig i landzone. Administrationen indstillede, at der skulle gives samtykke. Beslutningen var, at der skulle gives afslag.

Konklusion: Administrationen indstiller fortsat, at der gives samtykke, da det er i overensstemmelse med det overordnede plangrundlag og den tidligere praksis på området. Hvis udvalget ønsker at fastholde afslag, skal dette være begrundet med vurdering om, at boligen vil være efterspurgt af boligsøgende i kommunen.


Lovgrundlag

§§ 45-52 i Lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lovbekendtgørelse nr. 810 af 1. juli 2015.
Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune.

Økonomi


Bilag
PMU 12-09-2016 Foto og oversigtskort Dok. nr: 2016/24591 011

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at beslutte:

  1. at administrationen ved ansøgning giver samtykke til, at ejendommen benyttes som sommerhus.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger


Beslutning

  1. Udsættes


Susan Kjeldgaard fraværende


Mødet startet:
04:00 PM

Mødet hævet:
04:30 PM