Plan- og Miljøudvalget

Publiceret 12-09-2016

Mandag den 12-09-2016 kl. 14:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
142 1. Behandling af budget 2017-2020
143 Ny struktur for dialog med interessenter
144 Grøn Uge 2017
145 Forslag til Natura 2000-handleplaner 2016-21
146 Projekt Vækst via energirenovering - igangsætning af arbejde med forslag
til tiltag
147 Kulturhavn Gilleleje - Ansøgning om byggetilladelse til etape 3
148 Ændring af status til sommerhusbeboelse - Hyrdebakken 6 A
149 Ændring af status til sommerhusbeboelse - Ternevej 3
150 Ændring af status til sommerhusbeboelse - Park Alle 25
151 Ændring af status til sommerhusbeboelse - Gilbjergvej 1
152 Terrænregulering - Vængevej 38 A
153 Ombygning af eksisterende erhvervsejendom til fitness-center, Bymosevej 13,
3200 Helsinge
154 Ballekilde 7 A, matr.nr. 16 æ Vejby By, Vejby, -Forespørgsel om mulighed for

udstykning i strid med kommunplanen
155 Landzonesag: Udstykning til mindre ejendom med ny bolig - Esbønderupvej 91
156 Landzonesag: Ombygning af undervisningsbygning til 5 boliger - Aggebovej 21
157 Administration af regler om hegn i lokalplan 531.01
158 Ophævelse af Lokalplan 16.40 for butikker og boliger ved Græsted Hovedgade/
Centervej i Græsted
159 Helhedsplan for Græsted eventplads og stationsområde: igangsættelse
160 Strategisk Plan Gilleleje 2016 - planforslag

Efterretningssager
161 Mødeplan 2017

Lukkede
162 Udbud af Dronningmølle Lergravssø til "Put and Take"
163 Salg af ejendom

Medlemmer:

Morten Ulrik Jørgensen Jannich Petersen
Brian Lyck Jørgensen Bo Jul Nielsen
Susan Kjeldgaard Knud Antonsen
Steen Pedersen
Som stedfortræder for Michael Bruun
 
   

Godkendelse af dagsorden:
Pkt 145: Forslag til Natura 2000-handleplaner 2016-21
Fejl i bilag 5 (Rusland) tabel 4. Korrekt tabel eftersendt på mail 12.09.2016
og udleveres på mødet. Bilag vil blive rettet ved protokollering.
.
Bo Jul Nielsen erklærede sig inhabil i pkt. 147, Kulturhavn Gilleleje - Ansøgning om byggetilladelse til etape 3
.
Dagsordenen godkendt.


Fraværende:

Meddelelser:
Venstre-gruppen bestemte i forbindelse med fravær af Michael Bruun (V), at Steen Pedersen (V) som medlem af Byrådet indtræder i Plan- og Miljøudvalget og deltager i udvalgsmøde den 12. september 2015 (§ 28, stk.2 LBK nr. 769 af 09.06.2015).
.
Morten Ulrik Jørgensen spurgte til raftehegn på Strandvejen.
.
Morten Ulrik Jørgensen spurgte til sag, hvor der etableres boliger på ejendom i Pårup.
.
Bo Jul Nielsen spurgte til sag vedr. byggeri på Sandet. Morten Ulrik Jørgensen nævnte, at der har været møde i sagen, men det er afvist at tage sagen op på Plan- og Miljøudvalget igen, da der ikke ses at være nyt i sagen.
.
Jannich Petersen spurgte til sag vedr. evt. dagligvarebutik.
.
Knud Antonsen spurgte til sag vedr. softgunbane.
.
Brian Lyck Jørgensen spurgte til sag om dagligvarebutik i Esbønderup. Administrationen orienterede om at der er et lokalplanforslag på vej
.
Brian Lyck Jørgensen spurgte til status vedr. Solkrogen. Administrationen orienterede om, at der fortsat sker sagsbehandling i sagen. Sagen vil blive forelagt Udvalget til orientering/beslutning.
.
Administrationen orienterede om status for byggesagsbehandlingen. 58 % af sagerne har haft en sagsbehandlingstid på 10 dage eller derunder. Notat blive omdelt.

Åbne

142. 1. Behandling af budget 2017-2020
00.30S00 - 2016/26696

Sagsfremstilling
Indledning
Plan- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg behandler sagen for at få orientering om Økonomiudvalgets 1. behandling af budget 2017-2020 og for at anbefale en beslutning om foreløbige takster til Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagen forelægges parallelt for alle fagudvalg og samles til beslutning i Økonomiudvalget og Byrådet.

Baggrund
Økonomiudvalget har den 29. august foretaget 1. behandling af budget 2017 med overslagsår og sender det til behandling i fagudvalgene.

Budgetoplægget har taget afsæt i den stramme økonomiske ramme, der er for Gribskov Kommune i de kommende år med en ramme om, at vi selv skal finansiere alle udfordringer, vores bidrag til Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet samt et demografisk pres med en stigende ældrebefolkning.

Formålet er at fremlægge et retvisende samt ansvarligt budgetgrundlag, hvor der er en langsigtet sammenhæng mellem vores udgifter og indtægter.

Materialet til budget for 2017-2020 tager udgangspunkt i det administrative budgetoplæg fra budgetseminaret i april, men er tilrettet med ny lovgivning, ændrede pris- og lønreguleringer, nye indtægtsskøn og en række andre ændringer af teknisk karakter.

Derudover er der indarbejdet konsekvenserne af økonomiaftalen mellem Regeringen og KL og budget til en række iboende udfordringer, bl.a. konsekvenserne af nyt kørselsudbud, indlagte besparelser på ejendomsområdet mv. samt forslag til finansiering.

Mht. finansieringen, så er der i det administrative budgetoplæg indarbejdet en videreførelse af effektiviseringsdagsordenen, som har været en del af de seneste års budgetaftaler og som fortsat er et stort behov efter indgåelse af økonomiaftalen og arbejdet med at skabe en langsigtet balance i vores økonomi.

Dette indebærer også en forudsætning om, at omkostningsreduktionerne som følge af fortsat fokus på effektivitet og produktivitet realiseres. Samtidig er der i budgetoplægget indarbejdet rammebesparelser.

Alle ændringer ift. til budgetoplægget fra aprilseminaret fremgår af bilagene til denne dagsorden.

I hovedtræk kan administrationens budgetoplæg sammenfattes i nedenstående hovedoversigt.Som det fremgår af hovedoversigten er der samlet set over budgetperioden et mindreforbrug på det skattefinansierede område på 180 mio. kr., men pga. nedbringelse af gæld til forsyningsområdet er det samlede resultat en likviditetsopbygning på 174 mio. kr.

Resultatet fra det skattefinansierede område giver det bedste mål for kommunens økonomi, da forsyningsområdet mere er, at betragte som "ren likviditet", der skal afvikles over en årrække med en forudsætning om at forsyningsområdet over år "går i nul".

De årlige budgetter går fra et underskud i 2017 på 7 mio. kr. til et overskud i 2020 på 104 mio. kr. Der er to primære årsager til dette forløb. Den væsentlige årsag er, at der i budgetoplægget er indlagt store effektiviseringer og besparelser, der implementeres med et stigende niveau over perioden. Derudover er der en forsinkelse mellem udgifter og indtægter til flygtninge og familiesammenførte, således en stor del af flygtningeudgifterne i 2017 finansieres af indtægter i 2019 og 2020.

Det er administrationens vurdering, at det fremlagte budgetoplæg er forsvarligt, fordi det sikrer, at kommunens likviditet på intet tidspunkt kommer under 100 mio. kr. Kommunens likviditet er presset i årene 2017 og 2018, og det er derfor administrationens anbefaling, at resultatet ikke forværres i disse år.

Det er videre administrationens vurdering, at likviditetsopbygningen på de 174 mio. kr. er nødvendig for at skabe en varig balance mellem vores udgifter og indtægter samt have tilstrækkeligt råderum til de investeringer, der er behov for i de kommende år fx i forbindelse med samling af administrationen og inden for byudvikling af vores kommune.

Budgetoplægget uddybes i bilaget "Administrationens budgetvurdering, budget 2017-2020" og i "Administrationens budgetoplæg", der indeholder en hovedoversigt, en oversigt over ændringer samt anlægsprogram i administrationens budgetoplæg.


Budget på Det tekniske område
Nedenfor beskrives de væsentlige ændringer, der er på Det tekniske område:

DUT-ændringer:
Generelt skal det nævnes om DUT-reguleringer, at de som udgangspunkt er udgiftsneutrale med den viden vi har nu, dvs. en budgettilførsel bevirker en efterfølgende udgiftsstigning, og en budgetreduktion bevirker et efterfølgende udgiftsfald.

Registrering af erhvervsenheder i BBR
SKAT er i gang med at udvikle et nyt ejendomsvurderingssystem og har derfor brug for nye og mere detaljerede registreringer i BBR (Bygnings- og Boligregisteret). Der er tale om en stor kommunal opgave, hvor det bliver afgørende for SKAT's ejendomsvurderinger og dermed kommunens ejendomsskat, at der afsættes ressourcer til registrering i BBR. Det medfører merudgifter på 235.000 kr. i 2017, 253.000 kr i 2018 og 188.000 kr. i 2019, som kompenseres efter DUT-princippet.


Tekniske ændringer:

Byggesagsbehandling og Vintertjeneste
På grund af ændring i beregning af gebyrer på byggesagsbehandling forventes en mindreindtægt på 1.574.000 kr. i 2017 og 1.474.000 kr. årligt i 2018 og frem. Mindreindtægten forventes at kunne finansieres af tilsvarende forventet mindreforbrug på Vintertjenesten.

Kørsel
Kommunens leverandør på kørselsområdet gik konkurs ved udgangen af 2015, og der er efterfølgende arbejdet på et nyt udbud og en ny aftale. Som konsekvens heraf forhøjes budgetgrundlaget med 700.000 kr. årligt fra 2017 og frem.

Forsyningsvirksomheder
Mellemværendet med brugerne på affaldsområdet søges nedbragt via takstnedsættelser
og øgede investeringer. Der er derfor indlagt 2.192.000 kr. i 2019 og 3.628.000 kr. i 2020.


Takster for 2017
Administrationen har beregnet forslag til takster på Det tekniske område på baggrund af budgetoplægget for 2017. Taksterne for 2017 kan ses i bilag 3 "Takster 2017 for Teknisk Udvalgs område" og bilag 4 "Takster for Plan og Miljøudvalgets område.

Taksterne kan blive tilrettede hvis implementering af rammebesparelserne påvirker grundlaget for takstberegningerne. En evt. tilretning vil ske efter fagudvalgenes møder i oktober og november.

Byggesagsgebyr
Kommunen kan gebyrfinansiere byggesagsbehandling.

Taksten for byggesagsbehandling har siden 2015 været opgivet som en timepris, som følge af en ændring af Byggeloven. Gebyrer opkræves på baggrund af et eksakt tidsforbrug ved den enkelte byggesag. Gebyret kan fastsættes så det helt eller delvist dækker kommunens omkostning. Timeprisen er fastsat med henblik på, at hele byggesagsbehandlingen gebyrfinansieres.

På baggrund af de opnåede erfaringer i 2016 vurderes der samlet set at være 2.500 timer, der kan gebyrfinansieres. Den øvrige sagsbehandling, f.eks. generel vejledning, landzonetilladelser og henvendelser om andres ejendomme kan ikke gebyrfinansieres. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle byggesager er ca. 4 timer.

Den her fremlagte timepris baserer sig på Gribskov Kommunes timeafregningspris for specialister for 2017, med tillæg af omkostningerne til det digitale ansøgningssystem, der anvendes ved byggesager. Dette giver en timepris for byggesagsbehandling på 721,13 kr.


Blinde alarmer fra automatiske brandsikringsanlæg
Fra 01.01.2016 er opgaven med alarmer fra automatiske brandsikringsanlæg overgået til Frederiksborg Brand og Redning.
Taksten på blinde alarmer fra automatiske brandsikringsanlæg udgår derfor af takstbilaget.

Skorstenfejning
Vejledende takster for Skorstensfejning i 2017 er ikke meldt ud endnu. Så snart de er kendt vil de blive lagt ind i takstbilaget.

Miljøtilsyn og miljøgodkendelse
Taksten for Miljøtilsyn og miljøgodkendelse i 2017 er ikke offentliggjort på Miljøstyrelsens hjemmeside endnu. Så snart den er kendt vil den blive lagt ind i takstbilaget.

Vejtilsyn private fællesveje
Ifølge lov om Private fællesveje kan kommunerne opkræve et gebyr for behandling af vejtilsynssager på private fællesveje. Grundejerne pålægges af afholde dokumenterede vedligeholdelsesudgifter og dokumenterede administrative udgifter i form af medgået tid for kommunen. Det er derfor afgørende af timetaksten fastlægges under hensyn til de dokumenterede administrative omkostninger.
Da der er tale om specialist-arbejde anbefales det, at Gribskov Kommune fastsætter en timepris, der er baseret på Gribskov Kommunes afregningspris for specialister.

Forsyningsområdet
Taksterne på affaldsområdet er beregnet på baggrund af det forventede driftsbudget for 2017. Herefter er taksterne ændret/nedsat som besluttet i Teknisk Udvalg d. 17.08.2016.
Derudover er taksterne vedrørende 2017 afrundet til hele kroner jfr. beslutning i Teknisk udvalg på samme møde.
Taksterne for gebyrer og abonnementer vedrørende "Farligt affald - Erhverv" fastlægges af Vestforbrændingen. Den foreløbige udmelding fra Vestforbrændingen er, at taksterne vedrørende 2017 fastholdes på samme niveau som 2016, og ikke pris- og lønfremskrives.
Dette kan først endeligt bekræftes efter møde i Vestforbrændingens bestyrelse den
14.09.2016.
Såfremt Vestforbrændingen alligevel beslutter at ændre taksterne for 2017 vil administrationen indarbejde ændringerne i takstbilaget inden ØU`s 2. behandling af budgettet, hvor taksterne behandles.
Eventuelle ændringer vil i øvrigt blive indarbejdet i takstbilaget, der behandles igen i Plan- og Miljøudvalgets møde d. 24.10.2016 og Teknisk Udvalgs møde den 26.10.2016.

Den videre budgetproces i budgetarbejdet i 2016
I det videre arbejde frem mod vedtagelsen af budget 2017-2020 er der planlagt følgende politiske forløb:

5. september 1. behandling i Byrådet
12. - 19. september 1. budgetmøde i fagudvalg
26. september 2. behandling i Økonomiudvalget
10. oktober 2. behandling i Byrådet
24. - 31. oktober 2. budgetmøde i fagudvalg - udmøntning af rammebesparelser
21. - 28. november Fagudvalgene beslutter endeligt udmøntning af rammebesparelser efter høring
30. november Endelige takster 2017 i Økonomiudvalget og ByrådetLovgrundlag
LBK nr 769 af 09/06/2015 (Kommunestyrelsesloven) kapitel 5.

Økonomi


Bilag
Bilag 1: ØU 29.08.2016: Administrationens budgetvurdering, budget 2017-2020 - august 2016, dok.nr. 2016/26696 014

Bilag 2: ØU 29.08.2016: Hovedoversigt med ændringsoversigt og anlægsprogram, Dok.nr. 2016/26696 013

Begge bilag er fremsendt ifm. budgetseminaret og bedes medbragt til mødet.
Evt. yderligere bilag udarbejdet efter budgetseminaret vil blive uddelt på mødet.


Bilag 3: PMU 12.09.16 & TEK 14.09.16: Takster 2017 på Teknisk Udvalgs område, dok.nr. 2016/26696 007

Bilag 4: PMU 12.09.16 & TEK 14.09.16: Takster 2017 på Plan- og Miljøudvalgets område, dok.nr. 2016/26696 006


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget:
1. at tage orienteringen om Økonomiudvalgets 1. behandling af budget 2017-2020 til efterretning (som beskrevet i bilag 1 og 2)

Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget, at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet
2. at godkende takster for Det tekniske område jf. bilag 3 og 4.


Beslutning

 1. Taget til efterretning
 2. Anbefalingen tiltrådt


143. Ny struktur for dialog med interessenter
01.00A00 - 2015/21953

Sagsfremstilling
Plan-og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg behandler sagen parallelt med henblik på at træffe beslutning om ny struktur for dialog med interessenter med ikrafttrædelse fra årsskiftet.

Om denne sag
Udvalgene har på møder i november 2015 besluttet at igangsætte arbejdet med en ny struktur for dialog og samarbejde med borgere og interessenter. Den eksisterende form for dialogfora blev etableret i forbindelse med dannelse af Gribskov Kommune i 2007.

Gribskov Kommune har i dag følgende dialogfora:

 • Det Grønne Dialogforum
 • Dialogforum for Lokalsamfund
 • Grundejerkontaktudvalget med underliggende temafora: Affaldsgruppen, Vej- og belysningsgruppen, Strand- og kystsikringsgruppen og Vandmiljøgruppen
 • Dialogforum for Kollektiv Trafik
 • Græsted Byforum


Forslag om ny struktur har været drøftet i de forskellige dialogfora.

Oplæg til ny struktur
Oplægget til ny struktur bygger på følgende principper:

 • Dialogfora består af forskellige typer aktører, med forskellige baggrunde og interesser. Det giver en bredere drøftelser af aktuelle emner og så eventuelle drøftelser af enkelte sager sætte i perspektiv i forhold til forskellige typer interesser. Det er også et godt afsæt for nye ideer og sætter samarbejder i gang.
 • Strukturen med dialogfora forenkles med færre møder, men med bredere repræsentation.
 • Dialogfora, der er struktureret omkring konkrete større emner fastholdes.
 • Der arbejdes fremadrettet med en mere fleksibel tilgang til afholdelse af 'Temamøder' om emner, der vurderes at være relevante for flere og også deltagerne i de enkeltes dialogforas bagland.


Forslag

 • Det Grønne Dialogforum fastholdes og udvides med deltagelse af 1-2 repræsentanter fra Dialogforum for lokalsamfund og evt. Grundejerkontaktudvalget. Det Grønne Dialogforum afholder 3 årlige møder. Derudover afholdes et årligt stormøde i regi af det nye Grønne Dialogforum og er åbent for alle. Temaet for stormødet vil kredse om nærdemokrati og udvikling af kommunen med fokus på styrkelse af kommunens særlige kvaliteter, turisme mv.
 • Dialogforum for Lokalsamfund nedlægges og kommunens lokalsamfund er i stedet repræsenteret i Det Grønne Dialogforum. Lokalforeningsrådet kan til deres egne møder invitere politikere med, afhængig af punkter på dagsordenen.
 • Grundejerkontaktudvalg med tilhørende undergrupper nedlægges. Repræsentanter for grundejersammenslutningerne kan evt. indgå i Det Grønne Dialogforum.
 • Dialogforum for Kollektiv trafik bevares.
 • Græsted Byforum bevares.


Dialogprocesser ud over dialogfora
Gribskov Kommune har særligt fokus på at arbejde med dialog og inddragelse som del af opgaveløsningen.

Fremadrettet tages dialogen i relation til konkrete projekter med for eksempel byvandringer og workshops eller anden form tilpasset den enkelte opgave og efter afklaring af relevante interessenter.

Temamøder skal også tænkes i mere tværgående regi, med emner som f.eks. flygtninge og skolestruktur. Som foreslået i Bæredygtighedsstrategien kan en intern tværgående gruppe varetage koordination af tværgående aktiviteter.

Derudover har øget brug af sociale medier givet Gribskov Kommune en ny platform for dialog med borgerne og brugere, og kan varetage behovet for uformel orientering og dialog, som oprindeligt var udgangspunktet for de forskellige dialogfora.

Baggrund for forslag
Bemærkninger fra dialogfora
Grundejer Kontakt Udvalget ønsker at fastholde nuværende dialog og samarbejde i henhold til forretningsorden af 20.06.2013. Grundejerkontaktudvalget vil på deres møde 08.09.2016 drøfte muligheden for at 1-2 repræsentanter fra Grundejerkontaktudvalget fremadrettet kan være del af Det Grønne Dialogforum. Tilbagemelding fra mødet præsenteres i forbindelse med udvalgets behandling af sagen.

Det Grønne Dialogforum mener, at kredsen af medlemmer godt kunne evalueres og evt. udvides. Sætter pris på den interne dialog i forummet og særligt på den politiske deltagelse i møderne.

Dialogforum for Lokalsamfund kan godt se sig selv i et tættere samspil med Det Grønne Dialogforum, der er mange fælles interesser. Lokalforeningen vil så gerne deltage sammen med 1-2 repræsentanter fra Kontaktudvalget.

Græsted Byforum har til møde 01.06.2016 drøftet og godkendt forslag til kommissorium for Græsted Byforum, der er godkendt at Byrådet 20.06.2016. Ændringer i forhold til hidtidig praksis er; at formand for Græsted Borgerforening sidder for bordenden i stedet for politiker, at en udvalgsformand har fast plads (og sender en stedfortræder hvis vedkommende ikke kan) og at andre politikere deltager afhængig af temaer på dagsordenen.

Administrationen anbefaling
Administrationen anbefaler Plan- og Miljøudvalget at beslutte:

 1. at udvide Det Grønne Dialogfora med 1-2 repræsentanter fra Dialogforum for Lokalsamfund og afholde 3 årlige møder samt et temamøde, der er åbent for alle.
 2. at beslutte hvem, der er suppleant for Plan- og Miljøudvalgets formand i Det Grønne Dialogforum
 3. at nedlægge Dialogforum for Lokalsamfund
 4. at nedlægge Grundejerkontaktudvalget
 5. at fastholde Dialogforum for kollektiv trafik i sin nuværende form
 6. at fastholde Græsted Byforum i sin nuværende form
 7. at beslutte hvem, der er suppleant for Plan- og miljøudvalgets formand i Græsted Byforum.Lovgrundlag


Økonomi
Beslutningen har ikke direkte økonomisk konsekvens for kommunen

Miljøforhold
Punktet vedrører ikke væsentlige miljømæssige forhold, men har betydning for en bæredygtig udvikling af kommunen.

Høring
Ændringer er drøftet i de enkelte dialogfora

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen anbefaler Plan- og Miljøudvalget at beslutte:

 1. at udvide Det Grønne Dialogfora med 1-2 repræsentanter fra Dialogforum for Lokalsamfund og afholde 3 årlige møder samt et temamøde, der er åbent for alle.
 2. at beslutte hvem, der er suppleant for Plan- og Miljøudvalgets formand i Det Grønne Dialogforum
 3. at nedlægge Dialogforum for Lokalsamfund
 4. at nedlægge Grundejerkontaktudvalget
 5. at fastholde Dialogforum for kollektiv trafik i sin nuværende form
 6. at fastholde Græsted Byforum i sin nuværende form
 7. at beslutte hvem, der er suppleant for Plan- og Miljøudvalgets formand i Græsted Byforum.Beslutning

 1. Tiltrædes, idet helårsbeboerne tilbydes 1 plads og sommerhusbeboerne tilbydes 1 plads. Formanden for Teknisk Udvalg får 'fast plads' i Udvalget
 2. Formanden for Teknisk Udvalg er suppleant
 3. Tiltrådt
 4. Ikke tiltrådt. Grundejerkontaktudvalget fastholdes i en tilpasset form. Der afholdes 2 møder årligt og arbejdsgrupperne nedlægges.
 5. Tiltrådt
 6. Tiltrådt
 7. Bo Jul Nielsen varetager Plan- og Miljøudvalgets interesser i projektet. Næstformanden er suppleant


144. Grøn Uge 2017
01.00G00 - 2016/20577

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget behandler sagen for at træffe beslutning om afholdelse af Grøn Uge og Grøn Lørdag i 2017 samt til orientering om Grøn Uge og Grøn Lørdag i 2016.

Grøn Uge 2016 har igen i år været en succes med mere end 450 deltagende børn. Også Grøn Lørdag, som blev afholdt 2. år i træk, var en succes. Her besøgte mere end 250 børn og voksne Gilleleje Havn, hvilket er en fordobling i forhold til 2015. Opbakningen blandt de deltagende arrangører samt samarbejdet omkring Grøn Uge har været rigtig godt.

Grøn Uge
Dette års tema var kriblekrable og programmet bød på 36 forskellige gratis aktiviteter, arrangeret af de grønne foreninger, landbruget, Naturstyrelsen Nordsjælland, Gribskov Kommunes Grejbank, Naturvejleder og Biblioteker. Nedenfor er et par eksempler.

 • Krible-krable udflugt til Ellemosen med Danmarks Naturfredningsforening, Gribskov
 • Stryg rejer med Grejbank, Gribskov Kommune
 • Krible-Krable-ture ved sø, skov og hav med Danmarks Naturfredningsforening, Gribskov, Valby Bækgård, Naturstyrelsen, Nordsjælland og naturvejleder,Gribskov Kommune
 • Følg sommerfuglenes liv på Bibliotekerne
 • Klap en ko på bondegården med Agrovi
 • Strigl, nus og rid på heste og kør i hestevogn med Græsted og Omegns Rideklub og Søborggård Hestecenter.
 • Se og hør om fugle med Dansk Ornitologisk Forening


Græsted og Omegns Rideklub og Søborggård Hestecenter er nye arrangører i Grøn Uge.

Ved åbningen af Grøn Uge 2016 hos Kaare Larsen på Brunbjerggård, kom Morten Jørgensen og TV Nordsjælland forbi. Se indslaget på webtv.tvnordsjaelland.dk. Indslaget er nummer 4 den 27.05.2016.

Grøn Lørdag
I år blev der afholdt Grøn Lørdag ved Østmolen i Gilleleje Havn. Ca. 250 børn og voksne kom og besøgte foreningerne og deltog i deres gratis natur- og friluftsaktiviteter. Rarbarbergaarden bød på kartoffelsuppe og Ølandshvedebrød til de første 200 gæster. Nedenfor ses dagens planlagte aktiviteter:

 • Lav en frøbombe v/Haver til maver
 • Guidet cykeltur v/Cyklistforbundet
 • Finsk sauna v/ Gribskov Kommunes Mobil Grejbank
 • Fang og studer havets kriblekrable-dyr v/Gribskov Kommunes naturvejleder, Danmarks Naturfredningsforening og Valby Bækgård Naturcenter
 • Ponyridning v/Søborggård Rideklub
 • Ponyridning og hestevognskørsel v/Græsted og Omegns Rideklub
 • Find havnens fugle v/Dansk Ontologisk Forening
 • Sejltur i bølgen blå v/Gilleleje Sejlklub
 • Mal en fisk v/Gribskov Kommunes Biblioteker
 • Snorkle på det lave vand v/Helsinge Sportsdykkerklub Bundskraberen
 • Mød Friluftsrådet og Dansk Pattedyrforening

 • Et af målene for Grøn Lørdag 2016, var at udvide med flere foreninger og besøgende familier. Hele 15 arrangører var med til Grøn Lørdag, hvor også nye arrangører var i blandt. Det var Gilleleje Sejlklub, Helsinge Sportsdykkerklub Bundskraberen, Dansk Cyklistforbund, Haver til Maver og Græsted og Omegns Rideklub.

  Henvendelse fra Ahornparken
  Ahornparken, Gribskov Bo- og Støttecenter har henvendt sig og spørger om Grøn Uges tilbud kunne tilbydes centerets beboere. Ahornparken arbejder med yngre voksne med udviklingshæmning og autisme, som udviklingsmæssigt svarer til børnehavebørn.

  Evaluering af Grøn Uge 2016
  Det Grønne Dialogforum
  Morten Jørgensen takkede på mødet den 2. juni 2016 foreningernes deltagelse i Grøn Uge og var glad for projektet, som giver mening i mange sammenhænge, ikke mindst i forhold til Bæredygtighedsstrategien.

  Det Grønne Dialogforum ønsker en Grøn Uge i 2017 og mener, at der kan arbejdes for at udvide målgruppe til også at omfatte specialtilbuds-området, i det omfang det kan lade sig gøre.

  Foreninger
  De deltagende foreningerne mv. holdt evalueringsmøde af Grøn Uge den 08.06.2016 ved Kulsvierhytten. Foreningerne var tilfredse med arrangementet og vil gerne deltage ved næste års Grøn Uge.

  De arrangører, der tilbyder aktiviteter der ligger langt fra offentlig transport, oplever en mindre tilslutning. Et par af arrangørerne har tænkt sig at flytte aktiviteten og en enkelt overvejer ikke at tilbyde aktiviteten til næste år. Samtidig blev der talt om at koble to aktiviteter eks. hestevognskørsel med krible-krable i skoven.

  NemTilmelding, som vi indførte i 2015 fungerede upåklageligt. Foreningerne tilbød 36 aktiviteter, hvor de 28 blev afholdt. Vi oplevede en del annulleringer, mange efter tilmeldingsfristen, og vi vil derfor i 2017 oprette en venteliste til de enkelte arrangementer.

  Foreningerne havde stor opbakning til Grøn Lørdag. Alle syntes, at arrangementet var en succes og har udviklingspotentiale. Der var eksempelvis forslag til, at alle deltagene børn i Grøn Uge, får et "Grøn Uge - bevis" med hjem som samtidig informerer om Grøn Lørdag.

  Under Grøn Lørdag fik vi mange positive tilkendegivelser fra de familier, der besøgte arrangementet.

  Børnehaver
  I Gribskov Kommune har vi omkring 20 børnehaver, hvoraf de 10 deltog i Grøn Uge 2016. Vi oplever, at det er de samme børnehaver der benytter tilbudene under Grøn Uge og ofte deltager den samme børnehave på mange aktiviteter.

  Både børn og pædagoger er glade for foreningernes aktiviteter og børnehaverne vil gerne deltage ved næste Grøn Uge. En del pædagoger fortæller, at de mangler information om Grøn Uge og mener at tilbudene bliver hurtigt booket. Det viser sig også, at ca. 60 % af tilbudene bliver booket i den første uge af tilmeldingsperioden.

  Grøn Uge 2017
  Det foreslås, at Det Grønne Dialogforum og Plan- og Miljøudvalget gentager succesen og inviterer til Grøn Uge i 2017. Rammerne sættes som i år, hvor Grøn Uge 2017 afholdes fra den 15 - 25. maj og Grøn Lørdag den 20. maj. Målgruppen er børnehaverne i hverdagene og familier til Grøn Lørdag. Grøn Uge er igen sammenfaldende med DR, Ramasjang og Naturvejlederforeningens fokus på kriblekrable.

  I 2017, vil vi udover at sende information til børnehavelederne også sende til udvalgte pædagoger. I forhold til evaluering af børnehaverne har vi erfaret, at et evalueringsskema ikke er det rette værktøj, og i 2017 vil vi foretage en række interviews, af både de pædagoger der deltog og dem der ikke gjorde.

  Vi vil gerne undersøge muligheden for at udvide målgruppen til også at omfatte børn og unge fra specialtilbuds-området og evt. flygtningebørn på kommunens modtagecentrene. Der udarbejdes i første omgang et specifikt program til den nye målgruppe, med eks. 5-6 aktiviteter, uafhængigt af programmet til børnehavebørnene.

  Vi vil gerne arbejde videre med, at endnu flere foreninger deltager på Grøn Lørdag, eks. har Helsinge og Omegns Sportsfiskerforening og Danmarks Jægerforbund vist interesse for at deltage i 2017. Samtidig vil vi gerne tiltrække endnu flere børnefamilier til Gilleleje Havn.


  Lovgrundlag


  Økonomi
  I 2016 er der anvendt administrative ressourcer til afvikling af Grøn Uge samt ca. 5.000 kr. til forplejning af de første 200 gæster ved Grøn Lørdag samt de deltagende arrangører.

  Bilag


  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget:
  1. at beslutte at Grøn Uge 2017 afholdes i maj 2017. Målgruppen er børnehaver i hverdagene og familier til Grøn Lørdag.
  2. at arbejde for at udvide målgruppen til også at omfatte specialtilbuds-området og flygtningebørn.


  Beslutning
  1. Tiltrådt. Skolerne/forældrebestyrelser orienteres om Grøn Lørdag
  2. Tiltrådt


  145. Forslag til Natura 2000-handleplaner 2016-21
  01.05G00 - 2016/13039

  Sagsfremstilling
  Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet om, at forslag til kommunale Natura 2000-handleplaner 2016-21 sendes i offentlig høring.

  Baggrund
  Staten har på baggrund af EU’s habitatdirektiv udpeget en række Natura 2000-områder i Danmark, som indeholder større værdifulde naturområder. Det er målet med udpegningen af Natura 2000-områderne at stoppe den nationale tilbagegang af naturtyper og de tilhørende plante- og dyrearter indenfor Natura 2000-områderne.

  For at nå målet er staten forpligtet til at udarbejde de overordnede Natura 2000-planer, samt drifts- og plejeplaner for egne arealer. Kommunerne er i hvert Natura 2000-område forpligtede til at udarbejde handleplaner. Der udarbejdes Natura 2000-planer for tre planperioder; 1. planperiode 2010-15, 2. planperiode 2016-21 og 3. planperiode 2022-27.

  Proces
  Staten offentliggjorde Natura 2000-planerne for anden planperiode 20.04.2016. Planerne indeholder et indsatsprogram med bindende retningslinjer, som kommunernes handleplaner og de statslige plejeplaner skal opfylde.

  I henhold til miljømålsloven skal kommunerne vedtage et forslag til handleplan senest 6 måneder efter offentliggørelse af Natura 2000-planerne, dvs. 20.10.2016. Senest 1 år efter offentliggørelsen af Natura 2000-planerne skal den endelige handleplan vedtages af Byrådet, dvs. senest 20.04.2017.

  Administrationen har udarbejdet forslag til handleplaner på baggrund af et paradigme, som Kommunernes Landsforening, Kommunalteknisk Chefforening og staten har lavet.
  Forslaget erstatter de eksisterende Natura 2000-handleplaner, som blev vedtaget i Byrådet 10.12.2012.

  Uddybende baggrundsinformation om Natura 2000-arbejdet, herunder statslige krav til kommunerne, samarbejde med nabokommuner mv. er vedlagt i bilag 1.

  Gribskov Kommunes Natura 2000-handleplaner
  Gribskov Kommune skal udarbejde handleplaner for fire Natura 2000-planer :
  • Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov
  • Tisvilde Hegn og Melby Overdrev
  • Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose
  • Rusland

  Fokus, generelle retningslinier og områdespecifikke retningslinier
  Handleplanerne skal udarbejdes ud fra fokuspunkter og generelle retningsliner, der er ens for alle Natura 2000-planerne samt ud fra områdespecifikke retningslinier, som er specifikke retningslinier for hver enkel Natura 2000-plan.

  Fokus for Natura 2000-planerne 2016-2021
  • Sikring af naturpleje
  • Færdiggørelse og sikring af indsats fra planperioden 2010-2015
  • Sammenhæng i naturen
  • Levesteder for ynglefugle og bekæmpelse af invasive arter.
  Generelle retningslinjer
  1. Myndighederne tager i deres administration af lovgivningen og deres forvaltning udgangspunkt i målsætningen for det enkelte Natura 2000-område og sikrer dermed en grundlæggende beskyttelse af udpegningsgrundlaget.
  2. Der arbejdes for at sikre de lysåbne terrestriske naturtyper en hensigtsmæssig hydrologi, drift og pleje.
  3. Der arbejdes for at sikre egnede levesteder for områdets arter.
  4. Der arbejdes på at opnå størst mulig naturmæssig robusthed og sammenhæng i områdets natur ved at sikre større driftsenheder af lysåbne naturtyper.
  5. Hydrologiprojekter finansieret via landdistriktsprogrammet, igangsatte Life-projekter og udvidelse/sikring af levesteder fra Natura 2000-planen 2010-15 afsluttes.
  6. For skovnaturtyper skal sikres en skovnaturtypebevarende drift og pleje. I særlige tilfælde kan permanent ophør af drift (urørt skov) være nødvendig for at opfylde direktivforpligtelsen.
  7. Indsatser gennemført i 1. planperiode vedligeholdes, f.eks. ved genrydning af arealer, hvor der tidligere har været gennemført en Natura 2000-indsats.

  Områdespecifikke retningslinjer
  Her er som eksempel listet en områdespecifik retningslinie for handleplanen for Rusland.

  Der sikres sammenhæng mellem forekomster af naturtyperne rigkær (7230) og surt overdrev (6230) med henblik på at gøre arealet mere robust overfor a) for at mindske randpåvirkninger fra omkringliggende landbrugsarealer eller b) for at bidrage til etablering af større driftsenheder.

  Samarbejde om udarbejdelse af handleplaner:
  Natura 2000-områderne strækker sig ofte over flere administrative grænser, både mellem kommuner og stat. Gribskov Kommune har derfor arbejdet sammen med en række nabokommuner om at udarbejde de kommunale Natura 2000-handleplaner (se bilag 1).

  Vi har endvidere samarbejdet med Naturstyrelsen Nordsjælland. Styrelsen er offentlig lodsejer af arealer i de Natura 2000-områder, som kommunen udarbejder handleplaner for.

  Offentlige lodsejere, der ejer arealer i Natura 2000-områder, kan vælge at gennemføre Natura 2000-planen direkte i egne drifts- og plejeplaner. Naturstyrelsen Nordsjælland udarbejder drifts- og plejeplaner for de lysåbne naturtyper og arter, der er på Natura 2000-områdernes udpegningsgrundlag. Det vil sige, at planerne ikke omfatter skovnaturtyper på naturstyrelsens egne arealer og arealer med fredskov. Naturstyrelsen Nordsjælland står for at udarbejde skovhandleplaner på egne arealer og for fredskov og disse skal lovmæssigt revideres hvert 12. år. 2. planperiode indeholder ikke nye planer for skovnatur på styrelsens egne arealer og på fredskovsarealer, men revideres i 3. planperiode.

  Resuméer af Naturstyrelsen Nordsjællands drifts- og plejeplaner bliver vedlagt som bilag i Natura 2000-handleplanerne, når de endeligt vedtages i foråret 2017.

  Indhold i handleplaner for 2016-2021
  Handleplanerne for 2016-2021 skal indeholde en status for gennemførelse af 1. generationshandleplaner, behov for indsatser, en prioritering af nye indsatser samt en forventet plan for interessent-inddragelse.

  Kommunes indrapportering fra 1. handleplanperiode
  I forbindelse med 2. generations Natura 2000-planer skal kommunen indrapportere status for indsatser fra handleplan 2010-15. Dette er foregået dels digitalt i databasen MiljøGIS og dels fremgår det af tabel 1 i forslag til handleplanerne.

  Behov for indsatser og prioritering af ny indsatser
  I hver Natura 2000-plan er der beskrevet de mål for indsatser, der skal igangsættes. På baggrund af det nationale fokus, generelle retningslinier og områdespecifikke retningslinier, der er beskrevet i Natura 2000-planerne, har administrationen forslået indsatser og en prioritering heraf til hver handleplan.

  Forventet plan for interessent-inddragelse
  Der skal i forslag til handleplanerne indgå en forventet plan for interessent-inddragelse. Forslag hertil kan ses herunder, og fremgår også af tabel 7 i forslag til handleplanerne:

  Projektnavn Initiativ Tidsplan Kommune
  Drøfte handleplanen i Det Grønne Dialogforum Kommunen afholder møder 4 gange årligt.
  Hele planperioden
  Gribskov
  Dialog med relevante lodsejere/grundejerfor-
  eninger
  Dialog om:
  • hegning og rydning for sikring af lysåben natur
  • sikring af skovnatur
  • græsningstryk og plejemetoder (afbrænding, græsning, afskrælning)
  Hele planperioden
  Gribskov
  Landdistriktprogram- midler (LPD) Efter behov kontaktes relevante lodsejere/grundejerforeninger om mulighed for at søge LDP-midler.
  Hele planperioden
  Gribskov
  Samarbejde med fagspecialister Efter behov etableres sparringsgruppe med fagspecialister der har relevans for de enkelte habitatområder.
  Hele planperioden
  Gribskov
  Natura 2000-ture Offentlige ture i Natura 2000-områder; - formidling og dialog. Eventuelt invitere/efterlyse lokale borgere der ligger inde med naturfaglig viden.
  Hele planperioden
  Gribskov

  Tidsplan
  Nedenstående tidsplan følges for høring, vedtagelse og implementering af kommunens handleplaner for anden planperiode:

  Ca. uge 40 til og med uge 48, 2016 Offentlig høring af forslag til handleplanerne i 8 uger. Enslydende forslag til handleplanerne sendes i høring i de 4 kommuner som handleplanerne berører.
  Januar 2017 Administrationen behandler eventuelle høringssvar, der samles i hvidbog.
  Januar - april 2017
  Senest godkendelse d. 20. april 2017
  Politisk behandling i Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.
  April 2017 De endelige handleplaner annonceres.
  2017 – 2021 Gennemførelse af de konkrete plejeindsatser.  Lovgrundlag
  § 46 i Bekendtgørelse af lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven)1), LBK nr 1531 af 08/12/2015.

  Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes Natura 2000-handleplaner, BEK nr 944 af 27/06/2016.

  Økonomi
  Indsatser bygger på frivillighed og statslige støtteordninger. Det er den enkelte lodsejer, der kan søge midler til indsatsen. Som udgangspunkt kommer midlerne fra EU's Landdistriktsprogram (LDP) og EU-LIFE projekter.

  I første handleplanperiode har Gribskov Kommune foretaget naturpleje i Natura 2000-områderne (blandt andet i Rusland). Der var indgået en økonomiaftale mellem KL og staten og afsat DUT-midler til kommunerne.
  For anden handleplanperiode forventes der vedtaget en aftale mellem KL og staten om DUT-midler.

  Miljøforhold
  Miljøvurdering
  Der er krav om, at der skal udarbejdes en samlet miljøvurdering (SMV), hvis de kommunale handleplaner tilføjer noget nyt til den statslige plan og handleplanen dermed får selvstændig betydning for tilladelser/godkendelser til projekter efter anden lovgivning.
  I forslagene til de fire handleplaner er der ikke tilføjet noget nyt. Der skal derfor ikke foretages en SMV.

  Gribskov Kommune skal træffe afgørelse om, at vi ikke gennemfører en SMV for handleplanerne. Det fremgår af § 4 stk. 4 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Afgørelsen om, at der ikke skal gennemføres en SMV, kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet efter miljømålslovens bestemmelser om klage over kommunale handleplaner. Efter miljømålslovens § 53, nr. 4 kan handleplanerne påklages for så vidt angår indhold og tilvejebringelse.


  Høring
  Forslag til handleplanerne skal sendes i offentlig høring i 8 uger, jf. §46 b stk 2 i Bekendtgørelse om kommunalstyrelsens Natura 2000-handleplaner (BEK nr 944 af 27/06/2016).

  Bilag
  Bilag 1 PMU 12-09-16 Uddybende information om N2000-arbejdet Dok. nr. 2016/13039 143

  Forslag til Natura 2000-handleplaner:

  Bilag 2 PMU 12-09-16 Arresø mv. Natura 2000-handleplan Dok nr. 2016/13039 160

  Bilag 3 PMU 12-09-16 Gribskov mv. Natura 2000-handleplan Dok nr. 2016/13039 161

  Bilag 4 PMU 12-09-16 Tisvilde Hegn Natura 2000-handleplan Dok nr. 2016/13039 163

  Der havde indsneget sig en fejl i tabel 4 i nedenstående bilag.
  Nyt bilag er derfor tilføjet ved protokolelring efter Plan- og Miljøudvalgets møde 12.09.2016

  Bilag 5 PMU 12-09-16 Rusland mv. Natura 2000-handleplan (nyt udkast) Dok nr. 2016/13039 194


  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at beslutte:
  1. at forslagene til kommunale Natura 2000-handleplaner sendes i offentlig høring
  2. at der ikke foretages miljøvurdering af de kommunale Natura 2000-handleplaner


  Beslutning
  1.-2. Anbefalingen tiltrådt
  146. Projekt Vækst via energirenovering - igangsætning af arbejde med forslag til tiltag
  00.16G00 - 2015/41091

  Sagsfremstilling
  Introduktion
  Plan- og miljøudvalget behandler sagen for at træffe beslutning om, hvorvidt der skal arbejdes videre med at udarbejde forslag til tiltag i Gribskov Kommune under projektet Vækst via Energirenovering.

  Region Hovedstaden har igangsat projektet Vækst via Energirenovering med henblik på, at motivere boligejere til at energirenovere deres bolig. Projektet er i tråd med Gribskov Kommunes Strategiske Energiplan, bosætningsstrategi og erhvervsstrategi. Plan- og miljøudvalget skal træffe beslutning om, hvorvidt der skal udarbejdes forslag til tiltag i Gribskov Kommune under projektet med henblik på at fremlægge forslag til tiltag for Plan- og miljøudvalget på møde i oktober/november.

  Baggrund
  Region Hovedstaden har i begyndelsen af 2015 igangsat projektet Vækst via Energirenovering, der skal motivere boligejere til at energirenovere deres bolig. En analyse hos boligejere foretaget af Bolius har nemlig vist, at mange boligejere er interesseret i energiforbedring. De angiver dog, at de anser energirenoveringer for dyre, komplicerede og tidskrævende. Alligevel er det de færreste husejere, der søger hjælp fra professionelle rådgivere. Derfor skal projektet være med til at hjælpe boligejerne i gang med energiforbedring af deres bolig. Udover at energirenovering vil medføre energibesparelser for den enkelte boligejer, er det nemlig med til at skabe vækst i de enkelte kommuner, idet energirenovering medfører arbejde til håndværkere, finansieringsinstitutter mv. Projektet sigter således på at koble besparelser for boligejerne med vækst i kommunerne, hvor fokus ligger på hvordan det kan gøres nemmere for boligejerne at komme i gang med energirenoveringen.

  Gennem projektet tilbydes kommunen blandt andet vejledning, erfaringsudveksling og værktøjer, der kan hjælpe med at målrette kommunens indsats. Det er dog den enkelte kommune, der tilrettelægger og gennemfører eventuelle tiltag. Ambitionen for projektet er, at så mange hovedstadskommuner som muligt deltager med forskellige tiltag, så videndeling og læring kan ske på tværs af kommunegrænser.

  Sagens forhold
  I Gribskov Kommune er størstedelen af boligerne (ca. 42 %) opført mellem 1961 og 1978, mens 18 % er opført før 1930 og 15 % er opført mellem 1931 og 1960. Samtidig ligger en stor del af boligerne uden for de kollektive forsyningsområder. I henhold til kommunens strategiske energiplan er der således et samlet besparelsespotentiale på 24 % af det nuværende varmeforbrug. Der er således et stort potentiale for energiforbedringer.

  Sammenhæng med øvrige planer/tiltag i kommunen
  Vækst via Energirenovering er i tråd med flere andre planer/tiltag i kommunen:
  • Strategisk energiplan: I kommunens strategiske energiplan er bygningsrenovering udpeget som et af fokusområderne for den fremtidige indsats for at reducere energiforbruget.
  • Bosætningsstrategi: Strategien skal være med til at skabe øget bosætning i Gribskov Kommune. En del af dette er også at gøre boligerne mere attraktive. Dette kan blandt andet opnås gennem energirenovering af boligerne.
  • Erhvervsstrategi: energirenovering af boliger kan medføre en række positive effekter for erhvervslivet, idet det giver øget beskæftigelse for blandt andet håndværkere.
  Tiltag i andre kommuner
  En række kommuner har allerede igangsat tiltag via projektet. Hovedparten af kommunerne har valgt en tilgang, hvor der i større eller mindre grad gives tilskud til boligejerne til at få udarbejdet et energitjek/Bedre Bolig plan af boligen. Derigennem får boligejerne en gennemgang af deres bolig og forslag til tiltag der kan reducere energiforbruget. Dette skal gøre det mere overskueligt for boligejerne at komme i gang med renoveringen og kan derved tilskynde dem til at komme i gang.

  Status Gribskov Kommune
  Gribskov Kommune har tidligere gennemført forskellige tiltag målrettet energiforbedringer i private boliger, herunder klimamesse, "For enden af vejen" arrangement og rådgivercafe. Der er dog pt. ikke nogle igangværende eller planlagte tiltag inden for området. Tiltag målrettet energirenovering vil kunne finansieres via de resterende klimamidler, da det vil være i overensstemmelse med formålet med klimamidlerne.

  Vurdering og anbefaling
  Hvis der igen skal sættes fokus på energirenovering i de private boliger i Gribskov Kommune vil det være en mulighed at gøre dette i forbindelse med Vækst via energirenovering. Der er gennem projektet allerede opsamlet en del erfaring med de igangsatte tiltag, og det vil derfor være muligt at tage udgangspunkt i disse erfaringer, i forhold til at tilrettelægge et eventuelt tiltag i Gribskov Kommune. Det anbefales derfor, at Plan- og miljøudvalget godkender, at der arbejdes videre med at fremsætte forslag til tiltag under projektet Vækst via energirenovering. Forslag til tiltag vil i givet fald blive fremlagt for Plan- og miljøudvalget på møde i oktober eller november.


  Lovgrundlag


  Økonomi
  Der blev i Budgetaftale 2014-2017 afsat 0,5 mio kr til klimaområdet i 2014 og i 2015. De midler, der endnu ikke er brugt, er overført til 2016. Det drejer sig om 0,9 mio. kr. En del af midlerne (ca. 0,5 mio. kr.) er afsat til opsætning af ladestandere og udarbejdelse af beredskabsplan for ekstreme regnhændelser og havvandstandstigninger. Eventuelle tiltag under projektet Vækst via energirenovering vil derfor kunne blive finansieret via de resterende klimamidler.


  Bilag


  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Plan- og miljøudvalget:
  1. at godkende, at der arbejdes videre med at formulere forslag til tiltag i Gribskov Kommune under projektet Vækst via energirenovering med henblik på fremlæggelse for Plan- og miljøudvalget på møde i oktober eller november.


  Beslutning
  1. Tiltrådt


  147. Kulturhavn Gilleleje - Ansøgning om byggetilladelse til etape 3
  014278 - 2016/16246

  Sagsfremstilling
  Sagen er udsat fra Plan- og Miljøudvalgets møde 15.08.2016 med henblik på formandens dialog med Kulturhavn. Sagen er ligeledes returneret fra Økonomiudvalgets møde 05.09.2016 for videre behandling i Plan- og Miljøudvalget.

  Sagen forelægges hermed udvalget på ny. Administrationen gør opmærksom på, at der er ændringer i teksten.

  Introduktion
  Plan- og Miljøudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til økonomiudvalget om det videre arbejde med projektet for etape 3.

  Sagen blev behandlet i Byrådet den 20.06.2016 og udvalget skal nu tage stilling til de søgte dispensationer bl.a. på baggrund af de indkomne nabobemærkninger.

  Administrationen har udarbejdet et samlet høringsnotat hvor bemærkningerne indgår.
  Se bilag 5

  Baggrund
  Gribskov Kommune har den 12.05.2016 modtaget projektmappe til etape 3 med ansøgning om dispensationer og parkeringsregnskab. Der ønskes byggetilladelse i oktober 2016.

  Et skitseprojekt for etape 3 har senest været behandlet af Økonomiudvalget den 23.06.2014, som pkt nr. 170. Der er redegjort for det forudgående forløb i dette dagsordenspunkt. På mødet blev der besluttet følgende:
  1. at der arbejdes videre med den skitserede udformning af etape 3
  2. at der arbejdes videre med de ansøgte dispensationer i etape 3

  Forud for denne behandling har etape 3 været igennem følgende:
  • 27.11.2013 Plan- og Miljøudvalget
  • 16.12.2013 Byrådsmøde
  • 23.03.2014 Økonomiudvalgsmøde
  • 23.04.2014 Borgermøde nr 1
  • 10.06.2014 Borgermøde nr 2

  Der indkom kommentarer på Borgermøde 1, som gav anledning til en del ændringer. Det blev præsenteret på Borgermøde 2, og det er det tilrettede projekt, der er arbejdet videre med.

  Projekt for etape 3
  Etape 3 er beliggende ved den tidligere Irma-ejendom i Gilleleje. Ansøger oplyser, at byggeriet kommer til at indeholde serviceerhverv og detailhandel i stueetagen og boliger og plejehjemsboliger i de øvrige etager.

  Bebyggelsen udformes som en række mindre to-etagers huse, der står forskudt side om side, orienteret mod kanalen. Det er planlagt, at Ellen Mariehjemmet skal udvides, og får 10 nye lejligheder. Se yderligere beskrivelse side 2 i projektmappen, bilag 1.

  Dispensationer
  Projektet lægger op til følgende dispensationer:
  1: Tre dispensationer fra lokalplan 315.11 om
   • Byggefelt, § 6.1,
   • Taghøjde, § 6.5
   • Tagmateriale, § 7.9.
  2: Dispensation fra Bygningsreglement BR 10, kap.2.4.2. om parkering
  3: Dispensation fra Naturbeskyttelsesloven, § 65, åbeskyttelseslinien.

  Dispensationerne er begrundet af ansøger på side 17 i projektmappen, bilag 1. Udpluk af ansøgers begrundelse fremgår nedenfor.

  Ad 1: Lokalplan 315.11
  Byggefelt:
  Ansøgers begrundelse:
  • Dette byggefelt overskrides mod øst. Ansøger begrunder blandt andet dette med, at de har valgt at lade byggeriet følge forløbet af kanalen i højere grad end byggefeltet angiver. Byggefeltet gøres ikke større, men ændres i udformning, så der skabes et jævnt forløb mod kanalen og en opholdsplads mellem Kulturhuset og byggeriet i etape 3.
  Høring:
  • Indsigelser er indkommet fra 23 borgere og foreningen "Pas På Gilleleje"
  • Positive tilkendegivelser er indkommet fra 15 borgere og erhvervsdrivende Per Fruergaard og Kim Stryhn, "Ellen Mariehjemmet":

  Taghøjde:
  Ansøgers begrundelse:
  • § 6.5 angiver et højdegrænseplan i kote 14.90. Kippen på de enkelte sadeltage kommer op i kote 16.90. Ansøger begrunder dette med at: "..vi med udformningen af byggeriet har ramt den rigtige skala og struktur, således at byggeriet tilpasses bedst muligt.". Der er valgt at trække tagboligerne tilbage fra facadelinien og forskyde "husene" så de opdelte tagtrekanter ikke fremstår som en massiv linie.
  Høring:
  • Indsigelser er indkommet fra 51 borgere, "Pas På Gilleleje" og "Gilleleje Handels- og Turistforening", "Ellen Mariehjemmet"
  • Positive tilkendegivelser er indkommet fra 20 borgere og erhvervsdrivende Per Fruergaard og Kim Stryhn, Guldsmed/nabo ved Casper Woller-Nielsen.
  Tagmateriale:
  Ansøgers begrundelse:
  • § 7.9 stiller krav om tegltag. Ansøger ønsker oplægning af tagpap med listedækning. Ansøger begrunder blandt andet dette med, at bygningerne gerne og helst skal fremstå som sammensatte enkeltbygninger, og ikke som større sammenhængende karré. Derfor er ønsket at anvende en anden tagbelægning op mod Ellen Mariehjemmet.
  Høring:
  • Indsigelser er indkommet fra 44 borgere og "Pas På Gilleleje"
  • Positive tilkendegivelser er indkommet fra 18 borgere og erhvervsdrivende Per Fruergaard og Kim Stryhn, "Ellen Mariehjemmet", Guldsmed/nabo ved Casper Woller-Nielsen:

  Ad 2: Parkering:
  Ansøgers begrundelse og administrationens redegørelse:
  Indledning til lokalplanens § 5.6 og § 5.7 som omhandler parkering:
  § 5.6 bestemmer hvor mange parkeringspladser, der skal etableres afhængig af funktionen i bygningerne. I denne beregning kan der tages højde for forskudt anvendelse af p-pladserne.
  § 5.7 bestemmer hvilke pladser der ikke må etableres udenfor området. Det gælder behovet for p-pladser til henholdsvis dagligvarebutikker, boliger og lægehus/sundhedscenter, som skal etableres indenfor området.

  Det indsendte parkeringsregnskab er baseret på kendte gængse metoder til beregning af forskudt anvendelse. Regnskabet viser tallene for krav til antal p-pladser både med og uden forskudt anvendelse samt hvilke pladser der skal etableres indenfor området.
  • Etape 1,2 og 3 udløser i alt 232 p-pladser, når der ikke regnes med forskudt anvendelse. Heraf skal de 105 etableres indenfor området.
  • Ved at regne med forskudt anvendelse udløser etape 1,2 og 3, 154 p-pladser. Heraf skal de 85 p-pladser etableres indenfor området.
  • Der er allerede etableret 107 p-pladser på området, og i forbindelse med etape 1 og 2 er der givet tilladelse til etablering af 64 pladser udenfor området. Dvs. i alt 171 pladser.

  Bygherre ønsker en parkeringsløsning med ekstra sikkerhed, og derfor ansøges kun om delvis reduceret brug af 'forskudt anvendelse'. Der ansøges om tilladelse til at etablere yderligere 6 p-pladser udenfor området. Hermed etableres i alt 177 pladser, heraf 70 udenfor området.

  Parkeringspladser der etableres udenfor området kræver en dispensation fra BR10, kap. 2.4.2. Krav til parkeringspladser, der skal etableres på området, jf. lokalplanen, er opfyldt. Pladser der skal etableres udenfor området indbetales til kommunens parkeringsfond.

  Høring:
  • Indsigelser er indkommet fra 30 borgere og "Pas På Gilleleje"
  • Positive tilkendegivelser er indkommet fra 15 borgere og "Ellen Mariehjemmet" :

  Ad 3: Åbeskyttelseslinien
  Ansøgers begrundelse:
  • Det ansøgte vurderes ikke at ville påvirke naturbeskyttelsesinteresserne omkring Søborg kanal, idet kanalens fysiske udformning ikke ændres med opførelsen af etape 3. På den aktuelle strækning langs kanalen er der også i dag bymæssig bebyggelse, der følger kanalens forløb på tæt hold. Det kommende byggeri vurderes derfor hverken at ville påvirke den visuelle oplevelse af kanalen eller kanalens fysiske udformning.
  Høring:
  • Indsigelser er indkommet fra 18 borgere og "Pas På Gilleleje"
  • Positive tilkendegivelser er indkommet fra 14 borgere og "Ellen Mariehjemmet"
  Partshøring af bygherre i forbindele med høringssvar:
  Kulturhavn Gilleleje v/ Lars Corfitzen har som part i sagen fremsendt høringssvar, vedlagt som bilag nr. 7 til dagsordenspunkt.

  Kulturhavn Gilleleje A/S oplyser, at de på mandat fra Byrådet i juni 2014 har arbejdet videre med projektforslaget til etape 3.

  Kulturhavn Gilleleje har i forbindelse med nylig afholdte naboorientering modtaget samtlige indkomne breve med bemærkninger. Kulturhavn Gilleleje har noteret sig indsigelserne, men påpeger, at det reelle billede også skal ses i sammenhæng med de mange positive tilkendegivelser, der er indkommet. Kulturhavn Gilleleje oplyser i øvrigt, at de har modtaget positive tilkendegivelser, både ved offentlige møder samt via sociale medier, heriblandt mere end 400 positive tilkendegivelser via Kulturhavn Gillelejes Facebook-side, uden nødvendigvis at være sendt til Gribskov Kommune.

  Tilføjet efter sagens behandling i Plan og Miljøudvalget den 15.08.2016
  Som opfølgning på mødet i Plan- og Miljøudvalget den 15.08.2016 har Kulturhavn Gilleleje A/S fremsendt reviderede skitser vedr. taghøjde, og tagbelægning. Det meddeles derudover, at projektet tilpasses således at der ikke skal dispenseres fra åbeskyttelseslinien. Det fremsendte er vedlagt sagen.

  Et reduceret erhvervsareal vil fordre en dispensation fra lokalplanen. Såfremt udvalget ønsker at stille krav om at reducere erhvervsarealet, vil forslag om dispensation fra lokalplanen blive udsendt i 14 dages naboorientering med efterfølgende politisk beslutning.

  Det er administrationens vurdering, at det ikke er i strid med lokalplanens principper, hvis der bliver et krav om at reducere erhvervsarealet, da formålet med anvendelsesbestemmelserne er at "sikre, at der kommer den blanding af forskellige byformål, som skal resultere i et levende og attraktivt bymiljø."

  Tilføjet efter sagens behandling i Økonomiudvalget den 05.09.2016
  På baggrund af ønske fra Økonomiudvalget har Kulturhavn Gilleleje fremsendt ny skitse til brug for principbeslutning, hvor der mod syd er "3 rækkehuse" op til kote 14.90 og mod øst facade som tidligere op til kote 15.90.

  Kulturhavn Gilleleje har udtrykkeligt gjort opmærksom på, at der alene er tale om en skitse. Hvis denne løsning besluttes, får de udarbejdet nye visualiseringer og revideret projekt.

  Kulturhavn Gilleleje har endvidere i forløbet tilkendegivet, at de nu foretrækker røde tegl, og derfor ikke anmoder om dispensation fra lokalplan vedr. tagbelægning.

  Administrationens vurdering
  Det nuværende projekt fra 2016 er i overensstemmelse med skitseprojektet, der blev præsenteret i 2014. De dispensationer der søges om, er i overensstemmelse med det, der blev præsenteret for Økonomiudvalget i 2014.

  Administrationen vurderer, at de ansøgte dispensationer er velbegrundede og understøtter kvaliteterne i projektet. Projektet vurderes at opfylde formålet og intentionerne med lokalplanen. Administrationen fastholder denne vurdering også efter den gennemførte høring.

  I forhold til parkering foreslår administrationen, at der gives dispensation fra BR10, da lokalplanens krav er opfyldt.

  Nogle høringssvar berører areal til erhverv/detailhandel i stueplan. For så vidt angår stueetage siger LP 315.11: "Delområde 3: Mod torvet må stueplan kun anvendes til publikumsrettede serviceerhverv og detailhandel. Stueplanet i resten af området må kun anvendes til centerformål som detailhandel, publikumsrettede serviceerhverv og for en mindre del offentlige formål som plejecenter. "

  Administrationen kan derfor ikke umiddelbart anbefale, at det besluttes, at der skal etableres boliger i stueplan. En sådan beslutning skal vurderes i forhold til lokalplanen.

  Projektet er ikke sagsbehandlet endnu i forhold til den tekniske byggesagsbehandling.

  Forslag til tidsplan
  Juni Plan- og Miljøudvalg 06.06.16, Økonomiudvalg 13.06.16, Indledende politisk behandling af projektet
  29.06.2016 blev der afholdt orienterende borgermøde
  Juni/juli Naboorientering
  August 15.08.16 Plan- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg 29.08.16. Endelig politisk beslutning om projektet
  Oktober Byggetilladelse

  Administrationen kan derfor anbefale, at det godkendes, at der kan udarbejdes byggetilladelse, hvor der gives dispensation som ansøgt og beskrevet i dette dagsordenspunkt.

  Sagen har stor offentlig og politisk bevågenhed, derfor anbefaler administrationen, at der tages stilling til de fem ansøgte dispensationer enkeltvis.


  Lovgrundlag
  Bygningsreglementet 01.01.2016
  Lov om Planlægning LBK nr 1529 af 23/11/2015 (planloven)
  Naturbeskyttelsesloven § 16 ((Lovbekendtgørelse nr. 1578 af 08. december 2015 med senere ændringer).

  Økonomi


  Høring
  Sagen har været i naboorientering fra den 16.06.2016 til den 20.07.2016, og bemærkninger herfra forelægges nu udvalget i et samlet høringsnotat, se bilag 5.

  Bilag
  PMU 06.06.16: Bilag 1, Kulturhavn, Projektbeskrivelse af 27.05.16 (dok.nr. 2016/16246 011)

  PMU 06.06.16: Bilag 2, Kulturhavn, Projektbeskrivelse af 10.06.14 (dok.nr. 2016/16246 008)

  PMU 06.06.16: Bilag 3, Kulturhavn Gilleleje, lokalplan 315.11 (dok.nr. 2016/16246 009)

  PMU 15-08-2016: Bilag 4, Kulturhavn, Ansøgning om dispensation (dok.nr. 2016/16246 101)

  PMU 15-08-2016: Bilag 5, Sammenfattet høringsnotat (dok.nr. 2016/16246 104)

  PMU 15-08-2016: Bilag 6, Kulturhavn, Samlet fil med alle nabobemærkninger (dok.nr. 2016/16246 102)

  PMU 15-08-2016: Bilag 7, Kulturhavn, Partshøringssvar fra Kulturhavn Gilleleje (dok.nr. 2016/16246 103)

  PMU 29-08-2016: Reviderede skitser pr. 22.08.2016 Dok. nr: 2016/16246 110

  PMU 12-09-2016 Ny skitse - Princip for ændring af facade mod syd Dok. nr: 2016/16246 111


  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget:
  1. at træffe beslutning om, i hvilket omfang der i byggetilladelsen gives dispensation i forhold til:
    1. Byggefelt (Lokalplan)
    2. Taghøjde (Lokalplan)
    3. Parkering (Byggelov)
  2. at det godkendes, at administrationen på baggrund af beslutningerne i pind 1 udarbejder byggetilladelse for så vidt angår de i pind 1 besluttede dispensationer
  3. at der stilles vilkår om, at erhvervsarealet i etape 3 reduceres med 500 m2, samtidig med at der gives dispensation til etablering af butikker til pladskrævende varegrupper i det øvre gadeplan i etape 1. og at beslutning om dispensation i forhold hertil sendes i naboorientering mhp. efterfølgende politisk beslutning


  Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
  Indstilling til Plan- og Miljøudvalget den 15-08-2016:

  Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget:
  1. at det godkendes, at administrationen udarbejder byggetilladelse
  2. at der i byggetilladelsen gives følgende dispensation som ansøgt i forhold til:
    1. Byggefelt (Lokalplan)
    2. Taghøjde (Lokalplan)
    3. Tagmateriale (Lokalplan)
    4. Parkering (Byggelov)
    5. Åbeskyttelseslinjen (Naturbeskyttelsesloven)


  Plan- og Miljøudvalgets beslutning 15-08-2016:

  1.-2. Sagen udsættes mhp. formandens dialog med Kulturhavn vedr. forslag om at reducere højden 1 m, udarbejdelse af visualisering fra 3 sider efter 14,9 og 15,9, tanker omk. kvadratmeter til erhverv, visualisering af begge tagmaterialer og uddybning af forhold vedr. parkeringskælder.

  Bo Jul Nielsen deltog ikke i sagens behandling pga. inhabilitet

  Plan- og Miljøudvalgets beslutning 29-08-2016:

  1.-3. Videresendes til Økonomiudvalget uden indstilling

  Bo Jul Nielsen (fraværende) deltog ikke i sagens behandling pga. inhabilitet
  Michael Bruun fraværende


  Økonomiudvalgets beslutning den 29-08-2016:
  Det besluttes, at punktet tages af dagsordenen. Der indkaldes til et ekstraordinært møde i Økonomiudvalget mandag den 5. september 2016.


  Økonomiudvalgets beslutning den 05-09-2016:
  Sagen sendes tilbage til Plan- og Miljøudvalget til videre behandling på det kommende møde.
  Beslutning
  O stillede ændringsforslag om, at sagen afventer indtil statsforvaltningens afgørelse i klagesager rejst i forholdt til etape 1 og 2 For stemte O (1)
  Imod stemte G, V og S (5)
  Ændringsforslaget ikke tiltrådt
  Indstillingen blev bragt til afstemning
  1. Udvalget anbefaler at
   a. Tiltrædes jf. projekt
   b. Mod øst gives dispensation på op mod ½ meter. Det accepteres ligeledes, at det østligste sydlige hjørne er ½ meter højere. Det præciseres, at der mod syd etableres gavltrekanter og en tagterrasse i arealet mod Ellen Marie Hjemmet jf. skitseprojekt.
   c. Tiltrædes idet der gøres brug af forskudt parkering.
  2. Anbefalingen tiltrædes
  3. Anbefalingen tiltrædes, idet de 500 m2 erstattes af boligkvadratmeter.
   For pind 1.-3. stemte G, V og S (5)
   Imod stemte O (1)
   Anbefalingen tiltrådt

  Bo Jul Nielsen deltog ikke i sagens behandling pga. inhabilitet
  148. Ændring af status til sommerhusbeboelse - Hyrdebakken 6 A
  020672 - 2016/27084

  Sagsfremstilling
  Introduktion
  Plan- og Miljøudvalget behandler sagen for at træffe en beslutning om ændring af status for bolig.

  Ejer ønsker at ændre status for boligen fra helårsbeboelse til sommerhusbeboelse efter boligreguleringsloven.

  Baggrund og sagens forhold
  Hyrdebakken 6 A er et eksisterende helårshus beliggende i sommerhusområde.

  Ejendommen er omfattet af Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune, og er beliggende i sommerhusområde ved kysten fra Tisvilde til Vejby Strand (8.S.03).

  Det samlede boligareal er 106 m2. Derudover en garage på 17 m2, og et udhus på 73 m2. Beboelsen er opført i 1916.

  Foto og udsnit af oversigtskort fremgår af bilag.

  Vurdering og anbefaling
  Statusændringen er i overensstemmelse med områdets overordnede planlægning, da det er et sommerhusområde.

  Anvendelse som sommerhus er endvidere i overensstemmelse med retningslinjerne i kommuneplan 2013-25, for sommerhusområde ved kysten fra Tisvilde til Vejby Strand (8.S.03).

  På den baggrund indstiller administrationen, at der kan gives samtykke til, at det eksisterende helårshus benyttes som sommerhus, og at boligen dermed ændrer status fra helårsbeboelse til sommerbeboelse.

  Lovgrundlag

  §§ 45-52 i Lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lovbekendtgørelse nr. 810 af 1. juli 2015.

  Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune.

  Økonomi  Bilag
  PMU 12-09-2016 Foto og oversigtskort Dok. nr: 2016/27084 006


  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at beslutte:

  1. at administrationen ved ansøgning giver samtykke til, at ejendommen benyttes som sommerhus.  Beslutning

  1. Ikke tiltrådt


  149. Ændring af status til sommerhusbeboelse - Ternevej 3
  026186 - 2016/26745

  Sagsfremstilling
  Introduktion
  Plan- og Miljøudvalget behandler sagen for at træffe en beslutning om ændring af status for bolig.

  Ejer ønsker at ændre status for boligen fra helårsbeboelse til sommerhusbeboelse efter boligreguleringsloven.

  Baggrund og sagens forhold
  Ternevej 3 er et eksisterende helårshus beliggende i sommerhusområde.

  Ejendommen er omfattet af Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune, og er beliggende i sommerhusområder fra Tisvilde til Vejby (8.S.02).

  Det samlet boligareal er 152 m2 heraf et bygningsareal på 112 m2 og udnyttet tagetage 40 m2 samt kælder 20 m2 . Derudover garage på 20 m2 Beboelsen er opført i 1928 og der er foretaget om- /tilbygningsår i 1976.

  Foto og udsnit af oversigtskort fremgår af bilag.

  Vurdering og anbefaling
  Statusændringen er i overensstemmelse med områdets overordnede planlægning, da det er et sommerhusområde.

  Anvendelse som sommerhus er i overensstemmelse med retningslinjerne i kommuneplan 2013-25, for sommerhusområder fra Tisvilde til Vejby (8.S.02).

  På den baggrund indstiller administrationen, at der kan gives samtykke til, at det eksisterende helårshus benyttes som sommerhus, og at boligen dermed ændrer status fra helårsbeboelse til sommerbeboelse.

  Lovgrundlag

  §§ 45-52 i Lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lovbekendtgørelse nr. 810 af 1. juli 2015.

  Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune.

  Økonomi  Bilag
  PMU 12-09-2016 Foto og oversigtskort Dok. nr: 2016/26745 010


  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at beslutte:

  1. at administrationen ved ansøgning giver samtykke til, at ejendommen benyttes som sommerhus.  Beslutning

  1. Ikke tiltrådt


  150. Ændring af status til sommerhusbeboelse - Park Alle 25
  007866 - 2016/24591

  Sagsfremstilling
  Introduktion
  Plan- og Miljøudvalget behandler sagen for at træffe en beslutning om ændring af status for bolig..

  Mulig køber ønsker tilsagn til ændring af status for boligen fra helårsbeboelse til sommerhusbeboelse efter boligreguleringsloven.

  Baggrund og sagens forhold
  Park Alle 25 er et eksisterende helårshus beliggende i sommerhusområde. En mulig kommende ejer ønsker at ændre status for boligen fra helårsbeboelse til sommerhusbeboelse. Den pågældende vil kun købe ejendommen, hvis status kan ændres.

  Der foreligger fuldmagt fra de nuværende ejere til, at den mulige køber kan rette ovenstående forespørgsel.

  Ejendommen er omfattet af Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune, og er beliggende i sommerhusområder ved Dronningmølle og Villingebæk (6.S.01).

  Det samlede boligareal er 105 m2. Derudover en garage på 49 m2, heraf et udhus på 15 m2 og et andet udhus på 13 m2. Beboelsen er opført i 1988.

  Foto og udsnit af oversigtskort fremgår af bilag.

  Vurdering og anbefaling
  Statusændringen er i overensstemmelse med områdets overordnede planlægning, da det er et sommerhusområde.

  Anvendelse som sommerhus er endvidere i overensstemmelse med retningslinjerne i kommuneplan 2013-25, for sommerhusområder ved Dronningmølle og Villingebæk (6.S.01).

  På den baggrund indstiller administrationen, at der kan gives samtykke til, at det eksisterende helårshus benyttes som sommerhus, og at boligen dermed ændrer status fra helårsbeboelse til sommerbeboelse.

  Lovgrundlag

  §§ 45-52 i Lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lovbekendtgørelse nr. 810 af 1. juli 2015.

  Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune.

  Økonomi  Bilag
  PMU 12-09-2016 Foto og oversigtskort Dok. nr: 2016/24591 011

  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at beslutte:

  1. at administrationen ved ansøgning giver samtykke til, at ejendommen benyttes som sommerhus.  Udvalgenes anbefalinger/indstillinger


  Beslutning

  1. Ikke tiltrådt  151. Ændring af status til sommerhusbeboelse - Gilbjergvej 1
  003625 - 2016/19897

  Sagsfremstilling
  Introduktion
  Plan- og Miljøudvalget behandler sagen for at træffe en beslutning om ændring af status for bolig.

  Ejer ønsker at ændre status for boligen fra helårsbeboelse til sommerhusbeboelse efter boligreguleringsloven.

  Baggrund og sagens forhold
  Gilbjergvej 1 er et eksisterende helårshus beliggende i sommerhusområde.

  Ejendommen er omfattet af Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune, og er beliggende i sommerhusområder ved Tinkerup, Gilleleje og Munkerup (2.S.01).

  Det samlede boligareal er 508 m2 , heraf 108 m2 udnyttet tagetage. Derudover et anneks på 52 m2, og en carport på 34 m2. Beboelsen er opført i 1877 og der er foretaget om- /tilbygning i 2007.

  Foto og udsnit af oversigtskort fremgår af bilag.

  Vurdering og anbefaling
  Statusændringen er i overensstemmelse med områdets overordnede planlægning, da det er et sommerhusområde.

  Både anvendelse som sommerhus og helårsbeboelse er i overensstemmelse med retningslinjerne i kommuneplan 2013-25, for sommerhusområder ved Tinkerup, Gilleleje og Munkerup (2.S.01).

  Det skal dog bemærkes, at der i bemærkningerne i kommuneplanen for området fremgår, at Byrådet ønsker områderne hhv. øst og vest for Gilleleje overført til byzone så snart Miljøministeriet giver mulighed for dette.

  På den baggrund indstiller administrationen, at der kan gives samtykke til, at det eksisterende helårshus benyttes som sommerhus, og at boligen dermed ændrer status fra helårsbeboelse til sommerbeboelse.

  Lovgrundlag

  §§ 45-52 i Lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lovbekendtgørelse nr. 810 af 1. juli 2015.

  Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune.

  Økonomi  Bilag
  PMU 12-09-2016 Foto og oversigtskort Dok. nr: 2016/19897 021


  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at beslutte:

  1. at administrationen ved ansøgning giver samtykke til, at ejendommen benyttes som sommerhus.  Beslutning

  1. Ikke tiltrådt


  152. Terrænregulering - Vængevej 38 A
  027461 - 2016/09437

  Sagsfremstilling
  Introduktion
  Plan- og Miljøudvalget behandler sagen for at træffe en beslutning.

  Naboer til Vængevej 38 A har henvendt sig angående en terrænregulering samt etablering af et opholdsareal på ejendommen Vængevej 38A.

  Sagen er blevet hjemsendt fra Statsforvaltningen til fornyet sagsbehandling, da Statsforvaltningen vurderer, at det er en væsentlig mangel ved afgørelsen, at naboerne ikke er blevet partshørt over notatet for besigtigelsen.

  Baggrund
  Ejendommen ligger i sommerhusområde og der er i 2007/2008 opført et sommerhus.

  Naboerne mener, at der er etableret en terrasse med støttemur, der kræver byggetilladelse, og at der er sket en terrænregulering i strid med Byggelovens § 13.

  Jf. ejers oplysninger er der i forbindelse med byggeri i 2007 foretaget en afgravning af terrænet på sydside af sommerhus. I 2014 udfører ejer en mindre genopfyldning af samme areal og etablerer opholdsarealet.

  Ejer af Vængevej 38 A har i forbindelse med en regulering af terrænet skabt et vandret plan etableret ind i bakken, som består af en træramme på ca. 15 m² støttet af en ca. 0,65 m høj træbeklædt væg for at forhindre jordskred. På trærammen er der ikke etableret nogen form for belægning eller andre konstruktioner.

  Gribskov kommune har den 23.09.2015 truffet en afgørelse om, at den foretagede terrænregulering ikke er til gene for naboerne eller påvirker landskabet i området unaturligt, og derfor ikke er omfattet af Byggelovens §13. Dertil er det vurderet, at terrassen ikke kræver en byggetilladelse efter Byggeloven og Bygningsreglementet, da der ikke findes bestemmelser herfor.

  Nabo har derefter påklaget Gribskov Kommunes afgørelse til statsforvaltningen. Naboerne påklagede endvidere kommunens afgørelse om, at de ikke vurderedes at være parter, og derfor ikke kunne få løbende aktindsigt.

  Sagens forhold
  Statsforvaltningen har den 14.01.2016 hjemsendt Gribskov Kommunes afgørelse af 23.09.2015 vedrørende terrænreguleringen til fornyet sagsbehandling.

  Uddrag af Statsforvaltningens vurdering:

  "Vi vurderer, at l må betragtes som parter i forhold til jeres henvendelse til Gribskov Kommune om terrænregulering af Vængevej 38 A og at jeres anmodning om løbende aktindsigt derfor burde være behandlet efter forvaltningsloven."

  "Vi vurderer videre, at kommunens afgørelse er behæftet med væsentlig retlig mangel i form af manglende konkret stillingtagen til om den foretagne terrænregulering medfører væsentlige gener for jer som naboer i forhold til det naturlige terræn samt at der er tale om en væsentlig mangel ved afgørelsen, når I ikke forud for denne er blevet partshørt over notatet for besigtigelsen, at det må føre til en hjemvisning af sagen med henblik på fornyet behandling og afgørelse."

  "Det er således Statsforvaltningens vurdering, at udgangspunktet for afgørelsen om hvorvidt der er foretaget en terrænregulering skal foretagespå baggrund af den i sagen foreliggende nivellementsplan sammenholdt med den faktiske forhold på grunden."

  "Statsforvaltningen skal hertil bemærke, at det er muligt, at en afgørelse af, om der er tale om en terrænregulering i forhold til grundens naturlige terræn forudsætter, at der sker en opmåling af de nuværende højder på grunden således, at der fremkommer et reelt sammenligningsgrundlag."

  "Såfremt kommunen ved sagens fornyede behandling kommer frem til, at der ikke er foretaget en terrænregulering i form af påfyldning i forhold til grundens naturlige terræn og således ikke vurderes at være til ulempe for jer, skal det bemærkes, at Statsforvaltningen er enig med kommunen i, at terrassen som er er opført på nuværende tidspunkt og evt. med en flisebelægning ikke vurderes at være omfattet af byggelovens § 2 og dermed kræve en byggetilladelse."

  Efter hjemvisningen har besigtigelsesnotatet fra den 22.09.2015 samt 4 kortbilag - herunder nivellementsplan fra 2005 været i partshøring hos ejerne af vængevej 38 A, ejer af Vængevej 38 B og ejer af Sortebakken 7 og 9.

  I forbindelse med parthøringer af ovennævnte er der ikke indkommet nye yderligere bemærkninger til de faktiske oplysninger, som har været sendt i partshøring. Naboerne ønsker, at der foretages en ny opmåling af terrænet af en landinspektør.

  Vurdering og anbefaling
  Det er administrationens vurdering på baggrund af nivellementsplan fra 2005 samt øvrige kortbilag herunder højdemålinger fra Netgis, at der er sket en form for regulering af terrænet hvor opholdsarealet er etableret. Det vurderes, at der er sket en afgravning af terrænet, men af sådan en karakter, at den ikke er til yderligere gene for de omkringliggende ejendomme.

  Området bærer præg af et skårende og kuperet terræn, hvor der er muligheder for indblik og udsyn til de omkringliggende ejendomme i forvejen. Denne ændring i terrænet har i forhold til det naturlige terræn ikke ændret på forholdene om indblik og udsyn til de omkringliggende naboer og ligger indenfor det forventelige i et område som dette. Administrationen har vurderet, at det ikke er nødvendigt at foretage en opmåling af landinspektør af de nuværende højder.

  Jf. Byggelovens § 13: "I bebyggede områder kan kommunalbestyrelsen påbyde ændring af en foretagen regulering af en grunds naturlige terræn ved afgravning, påfyldning eller på anden måde, såfremt terrænreguleringen efter kommunalbestyrelsens skøn er til ulempe for de omliggende grunde. Dette gælder, uanset om lovens bestemmelser i øvrigt kommer til anvendelse ved det pågældende arbejde."

  Det er Gribskov Kommunes vurdering, at opholdsarealet ikke er omfattet af byggelovens § 2 eller bestemmelserne i BR 15.

  Det indstilles, at udvalget beslutter, at der på det foreliggende grundlag træffes en beslutning om, at der ikke er sket en terrænregulering, der er til ulempe for de omkringliggende grunde, og dermed ikke er i strid med Byggelovens § 13.


  Lovgrundlag

  • Byggeloven § 13 (LBK nr. 1185 af 14. oktober 2010 og efterfølgende ændringer)
  • Forvaltningsloven § 9 (LBK nr 988 af 09. okt 2012 med efterfølgende ændringer)  Økonomi


  Høring
  Sagen har været sendt i høring til parterne i sagen.

  Bilag
  PMU 12-09-2016 Statsforvaltningens afgørelse Dok. nr: 2016/09437 030

  PMU 12-09-2016 Tilsynsnotat Dok. nr: 2016/09437 032

  PMU 12-09-2016 Kortbilag Dok. nr: 2016/09437 031


  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget:

  1. At der træffes afgørelse om, at terrænreguleringen ikke er til ulempe for de omkringliggende ejendomme.  Beslutning

  1. Udsættes med henblik på besigtigelse


  153. Ombygning af eksisterende erhvervsejendom til fitness-center, Bymosevej 13, 3200 Helsinge
  017833 - 2016/15347

  Sagsfremstilling
  Introduktion
  Plan- og Miljøudvalget behandler sagen for at træffe en beslutning.

  Der søges om tilladelse til ombygning af eksisterende erhvervsejendom til fitness-center.
  Ejendommen er beliggende Bymosevej 13, 3200 Helsinge.

  Sagen forelægges udvalget, da afgørelsen kan have betydning for den fremtidige planlægning.

  Baggrund og Sagens forhold
  Etagearealet udvides ikke, ombygningen sker udelukkende indenfor eksisterende rammer.
  Ejendommen istandsættes både indvendigt og udvendigt, men med samme udvendige udtryk.

  Ejendommen er ikke omfattet af en lokalplan.

  Anvendelsen til fitness-center er i strid med Kommuneplan 2013 - 2025 for erhvervsområde 1.E.01 (se bilag), som bestemmer, at der skal etableres erhvervsformål som industri og lager- og værkstedsvirksomhed, der kan etableres uden at medføre særlige gener. Der må placeres butikker til særligt pladskrævende varegrupper samt engroshandel.

  Ejendomsfakta
  Bymosevej 13 er beliggende i byzone og registreret med et grundareal på 3.022 m².
  Bygningen er i 1 etage og det bebyggede areal udgør 462 m².

  Vurdering og anbefaling
  Det er administrationens vurdering, at et fitness-center er en virksomhed med en del støj, maskiner og musik, som derfor vil passe til området.

  Endvidere vurderes det, at et fitness-center ikke vil skærpe kravene til de omkringliggende virksomheder.

  Det fremgår af den kommenterede planlov, at hvis et område ikke er omfattet af lokalplan, men udelukkende er kommuneplanlagt, åbner Planloven mulighed for, at der - såfremt hensynet til kommuneplanens bestemmelser i øvrigt betragtes - kan tillades andet/mere end omtalt i kommuneplanen, såfremt der findes konkrete argumenter, der taler for at give en tilladelse i strid med kommuneplanen.

  På baggrund af ovenstående er det administrationens vurdering, at der med fordel kan gives
  tilladelse til det ansøgte.


  Lovgrundlag

  • Byggeloven (LBK nr. 1185 af 14. oktober 2010)
  • Bygningsreglement 2015 (BR15)
  • BBR loven (LBK nr. 1080 af 5. september 2013)
  • Planloven (LBK nr. 1329 af 23. november 2015)
  • Kommuneplan 2013 - 2025  Økonomi


  Høring
  Partshøring
  Sagen er sendt i partshøring den 22.08.2016 med en frist på 14 dage, dvs indtil den 06.09.2016.
  Sagen forelægges Plan- og Miljøudvalget igen såfremt der måtte komme væsentlige indsigelser.

  Bilag
  PMU 12-09-2016 Uddrag af kommuneplan - Erhvervsområde ved Rundinsvej Dok. nr: 2016/15347 022

  PMU 12-09-2016 situationsplan Bymosevej 13 Dok. nr: 2016/15347 019

  PMU 12-09-2016 plantegning Bymosevej 13 Dok. nr: 2016/15347 020


  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at

  1. godkende, at der gives byggetilladelse til det ansøgte, hvis der ikke kommer væsentlige indsigelser ifbm. partshøringen.  Beslutning

  1. Tiltrådt


  154. Ballekilde 7 A, matr.nr. 16 æ Vejby By, Vejby, -Forespørgsel om mulighed for udstykning i strid med kommunplanen
  017151 - 2016/20724

  Sagsfremstilling
  Plan og Miljøudvalget behandler sagen for at træffe en beslutning

  Introduktion
  Administrationen har modtaget et forslag til udstykningen af sommerhusejendommen Ballekilde 7 A. Forslaget er i strid med kommuneplanen.

  Udvalget skal beslutte om der skal accepteres en fravigelse af Kommuneplan 2013 - 2025 eller nedlægges forbud mod udstykning med efterfølgende udarbejdelse af en lokalplan.

  Baggrund og Sagens forhold
  Ejendommen ønskes udstykket med en ny parcel på 1.462 m², og stamparcellen (med eksisterende sommerhus) vil dermed have et areal på 4.378 m².

  Ballekildevej 7 A er beliggende i 1. række til kysten, og der er tinglyst et strandbeskyttet areal på 2.843 m².

  Ejendommen er beliggende delvist i landzone og i sommerhusområde. Landzonearealet er beliggende nærmest kysten.

  Ikke under 2.800 m² er beliggende i sommerhusområde, og når der er usikkerhed om den præcise afgrænsning af zonestatus skyldes det, at de elektroniske kort langt hen af vejen hviler på de gamle bygningsvedtægter - i dette tilfælde fra Vejby-Tibirke Kommune.

  Plangrundlag
  Udstykningen vurderes at overholde alle regler og love som kommunen administrerer på nær kommuneplanens bestemmelser.

  Sommerhusdelen af Ballekilde 7 A er i Kommuneplan 2013 - 2025 beliggende i sommerhusområde 8.S.01, Sommerhusområde ved Heatherhill, og kommuneplanen bestemmer, at ejendomme i 1. række til kyst ikke må udstykkes. Mindstegrundstørrelsen for parceller er i øvrigt fastsat til min. 1.200 m².

  Landzonedelen af ejendommen er i kommuneplanen beliggende i rekreativt område 8.R.02, og kommuneplanen bestemmer ligeledes, at ejendomme ikke må udstykkes.

  Det bemærkes, at den ønskede udstykning alene berører arealet i sommerhusområdet (.8.S.01), og der sker således ikke udstykning i landzonedelen.

  Kommuneplanens retsvirkninger
  Som udgangspunkt er kommuneplanens bestemmelser ikke direkte bindende for den enkelte borger.

  En af undtagelserne er dog Planlovens §12 stk. 3, som bestemmer følgende: Inden for byzoner og sommerhusområder kan kommunalbestyrelsen modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel.

  Bestemmelsen indebærer, at kommunen ikke ved hjælp af kommuneplanens forbud mod udstykning kan modsætte sig udstykningen af Balleklide 7.

  I den konkrete sag kan kommunen vælge at nedlægge forbud mod udstykningen efter Planlovens §14. Et forbud kan nedlægges for højst et år, og indebærer, at kommunen inden for et år skal have fremsat et lokalplanforslag som modsætter sig udstykning.

  Efter Planlovens § 12, stk. 1 skal kommunalbestyrelsen virke til gennemførelsen af kommuneplanens bestemmelser.

  Der kan dog i enkeltsager, hvor forholdene ikke taler afgørende imod, ske fravigelser fra kommuneplanen. Det bemærkes, at der i sådanne sager ikke er tale om en dispensation men alene en fravigelse fra bestemmelserne.

  Vurdering og anbefaling
  Det afgørende er, efter administrationens vurdering, om udstykningen afgørende kan anses at påvirke / fortætte kystlinien i sommerhusområde 8:S.01.

  I det aktuelle sommerhusområde ses der umiddelbart at være 11 ejendomme beliggende i 1. række til kysten. Heri indgår Ballekilde 7 A, som vurderes at være den eneste ejendom som er forsynet med en reel udstykningsmulighed.

  Derfor er det administrationens opfattelse, at en udstykning af Ballekilde 7 A ikke i sig selv udløser et behov for nedlæggelse af forbud med efterfølgende udarbejdelse af en lokalplan (Planlovens §14).

  Et forbud mod udstykning af ejendomme i 1. række til kysten ville være relevant, hvis der var risiko for at flere ejendomme blev opkøbt med henblik på udstykning og opførelse af ny bebyggelse.

  På den baggrund indstiller administrationen, at der kan ske udstykning, selv om det ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen.

  Landinspektørens udstykningsforslag viser et byggefelt inden for den gamle strandbyggelinie, som ikke er identisk med den nuværende strandbeskyttelseslinien. Administrationen har gjort opmærksom på, at udstykning ikke indebærer, at der er sket en godkendelse af det foreslåede byggefelt.


  Lovgrundlag
  Kommuneplan 2013 - 2025
  Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 1351 af 23. november 2015,
  §12, stk. 1, §12, stk. 3 samt §14.

  Økonomi


  Bilag
  Bilag 1: PMU 12.09.16 Ballekilde 7 A matrikelkort Dok.nr. 2016/20724 007

  Bilag 2: PMU 12.09.16 Ballekilde 7 A kommuneplanrammeområder Dok.nr. 2016/20724 012

  Bilag 3: PMU 12.09.16 Ballekilde 7 A ansøgning om udstykning Dok.nr. 2016/20724 009

  Bilag 4: PMU 12.09.16 Ballekilde 7 A skematisk redegørelse til ansøgning 2016/20724 010


  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at beslutte,

  1. at der kan gives tilladelse til udstykning af Ballekilde 7 A  Beslutning

  1. Udsættes


  155. Landzonesag: Udstykning til mindre ejendom med ny bolig - Esbønderupvej 91
  012625 - 2016/16080

  Sagsfremstilling
  Plan- og Miljøudvalget behandler sagen for at træffe en beslutning.

  Introduktion til sagen
  Ejer af ejendommen Esbønderupvej 91 søger om tilladelse til at frastykke og bebygge en mindre ejendom. Projektet kræver landzonetilladelse samt byggetilladelse. Kompetencen til at træffe beslutning om udstykning til ny bolig ligger hos Plan- og Miljøudvalget.

  Administrationen kan anbefale det ansøgte, da det vurderes, at der trods en restriktiv planlovspraksis kan ske en udstykning, hvor der med to mindre landbrugsejendomme gives mulighed for en ønskelig arealanvendelse med opretholdelse af landbrugslandskabet.

  Områdets karakter og plangrundlag
  Esbønderupvej 91 er en landbrugsejendom på godt 13 ha med 4 samnoterede matrikelnumre. Ejendommen deles i 2 af Gillelejevejen. Bygningskomplekset på den vestlige del (matr.nr. 1a og 3r) består af et enfamiliehus på 253 m2 og 2 driftsbygninger på henholdsvis 240 og 61 m2.

  Arealet, der ønskes frastykket (matr.nr. 1bk og 3ae), ligger umiddelbart udenfor byzone, grænsende op til boligområder i Kr. Esbønderup. Det er udpeget som bevaringsværdigt landskab. En del har også landbrugsinteresse og kulturhistorisk bevaringsværdi, ligesom kirkebyggelinjen dækker en del af det sydlige område. På den nordlige halvdel af matr.nr. 1bk ligger en §3-beskyttet sø omgivet af beskyttet eng. Endvidere er markarealet syd for søen omfattet af fredningen for Esbønderup Kirkes omgivelser, og det skal friholdes for byggeri og skæmmende indretninger.

  Natura 2000-området 133 Gribskov, Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov, ligger knap 750 m fra det påtænkte nye byggefelt. Det vurderes ikke at blive påvirket på grund af allerede eksisterende, nærmere beliggende samlet bebyggelse i Esbønderup.

  Sagens forhold
  Ejendommen har i en årrække været anvendt til opstaldning af heste og foderproduktion til disse. Det østlige område med sø og eng er velegnet til heste, men ansøger påpeger, at tilsyn med dyr og anden trafik på tværs af Gillelejevejen er uforsvarlig. Det samme gør sig gældende for ind- og udkørsel med landbrugsmaskiner.

  I stedet for at lade området henligge, ønsker ejerne nu en 2-deling af ejendommen. Arealet øst for Gillelejevejen vil udgøre en selvstændig ejendom på godt 5 ha. Ansøger foreslår placering af ny bebyggelse, en bolig i 1 plan og en driftsbygning i samme stil, ved Sygehusvej. Her er i forvejen infrastruktur til at betjene ny bebyggelse.
  Se illustrationer fra ansøgningen her:  Formålet med projektet er at skabe to mindre landbrugsejendomme, begge med tilhørende markarealer men forventeligt til fritidslandbrug på grund af størrelsen. Ansøger ser det som to naturligt selvstændige ejendomme på grund af nutidens trafik på tværs. Ved en opdeling bliver der bedre mulighed for at anvende og vedligeholde den østlige del, og nye bygninger kan placeres i sammenhæng med eksisterende bebyggelse.

  Naboorientering
  Hvis udvalget ser positivt på sagen, skal ansøger fremsende en konkret ansøgning, der skal i 14 dages naboorientering.

  Vurdering og anbefaling
  I 2002 gav daværende Græsted-Gilleleje Kommune afslag på udstykning til boligbebyggelse på en mindre parcel ved Sygehusvej, dér hvor ansøger igen ønsker ny bebyggelse.

  Udstykning til 2 ejendomme, der begge fortsat har landbrugspligt, strider ikke mod landzonebestemmelsernes formål, men der er ifølge planloven en restriktiv praksis for udstykning med henblik på opførelse af ny bebyggelse, særligt umiddelbart udenfor landsbyafgrænsninger.

  Administrationen vurderer dog, at det er en landskabeligt god løsning at placere et nyt stuehus og tilhørende udhus op mod Sygehusvej, idet der er direkte vejadgang. Endvidere tilgodeser denne placering, at både fredet areal og beskyttet natur fortsat ligger upåvirket af bebyggelse.

  Administrationen anbefaler det ansøgte. Med projektet fastholdes der landbrug i mindre skala på ejendommen, samtidig med at eksisterende bygninger bevares og udnyttes, sådan at ejendommens fremtræden ikke ændres væsentligt. der lægges vægt på, at ejendommen i forvejen er landbrugsnoteret, og at der skabes en nutidig mulighed for drift. Administrationen vurderer samlet set, at projektet er foreneligt med de hensyn, som landzonebestemmelserne skal varetage.

  Administrationen anbefaler, at et konkret projekt til naboorientering skal opfylde følgende vilkår:

  1. at der foreligger en udstykningsplan med principiel angivelse af byggefelter til bolig og udhus/garage,
  2. at bygninger placeres udenfor §3-udpegninger og således, at der friholdes en åben kile nord for byzonegrænsen,
  3. princip-illustrationer skal vise en bolig med karakter af 1 1/2 plans længehus, evt med en vinkelbygning, og med 45-50 graders taghældning hvor der er mulighed for udnyttelse af 1. salen,
  4. det forudsættes, at boligareal inklusive tagetage ikke overstiger 250 m2,
  5. det forudsættes, at tagmaterialet ikke er skinnende/reflekterende f.eks. glaseret tegl, samt at tag udføres uden udhæng, og
  6. at der foreligger beskrivelse eller illustration af, hvordan bygninger placeres med respekt for det naturlige terræn, så der foretages mindst mulig terrænbearbejdning.


  Det bemærkes, at eventuelle bygninger til landbrugets drift efterfølgende vil kunne opføres, hvis kommende ejer kan begrunde nødvendigheden af sådanne bygninger. Vi forudsætter, at bygninger til erhvervsmæssigt dyrehold placeres, så de overholder miljølovgivningens afstandskrav. Endelig forudsætter vi, at en nærmere fastlagt grænse for §3-områdets udstrækning kan respekteres ved udlæg af byggefelter.


  Lovgrundlag
  Lov om planlægning § 35 (planloven), lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23.11.2015
  Lov om naturbeskyttelse, § 3, lovbekendtgørelse nr. 1578 af 08.12.2015.
  Kommuneplan 2013-2025 for Gribskov Kommune


  Økonomi
  det vurderes, at sagen ikke har budgetmæssige konsekvenser.


  Miljøforhold


  Høring
  Hvis Udvalget er positiv overfor det ansøgte, vil ansøger blive bedt om et mere konkret projekt, der sendes i naboorientering i henhold til planlovens § 35, stk. 4.
  På grund af nærhed til fredning og områder med naturindhold vurderer administrationen, at det er hensigtsmæssigt at inddrage DN-Gribskov ved en orientering om projektet samtidig med naboer, selvom der ikke er krav om dette.


  Bilag
  Bilag 1: Esbønderupvej Oversigtskort PMU 12092016 Dok nr. 2016/16080 011


  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at beslutte,

  1. at der kan arbejdes videre med projektet, herunder sendes i naboorientering, hvis det konkretiseres ud fra ovennævnte seks punkter
  2. at administrationen, kan give landzonetilladelse, hvis der ikke er væsentlig indsigelser i nabohøringen.  Beslutning
  1.-2. Tiltrådt
  156. Landzonesag: Ombygning af undervisningsbygning til 5 boliger - Aggebovej 21
  016698 - 2016/21755

  Sagsfremstilling
  Plan- og Miljøudvalget behandler sagen for at træffe en beslutning om landzonetilladelse.

  Introduktion til sagen
  Tegnestuen Skikkild har på vegne af ejer søgt om tilladelse til at indrette 5 boliger i det tidligere Valby Missionshus på Aggebovej 21. 4 i hovedbygningen og en i tilstødende garage. Projektet kræver landzonetilladelse samt byggetilladelse. Kompetencen til at træffe beslutning om nye boliger ligger hos Plan- og Miljøudvalget.

  Administrationen anbefaler, at der gives tilladelse til de 4 boliger i hovedbygningen, men afslag på den 5. i eksisterende garage.

  Områdets karakter og plangrundlag
  Aggebovej 21 er en mindre ejendom på 1379 m2. Hovedbygningen er en klassisk rødstensbygning opført i 1914 som missionshus, og senere tilladt anvendt som lærerbolig og undervisningslokaler for daværende Valby Ungdomsskole. Hovedbygningen er i dag registreret med 54 m2 bolig og 182 m2 erhverv. Hertil kommer en garage-længe i 1 etage mod vest, der er registreret som en erhvervsbygning på 65 m2, men opmålt til 69 m2, og tidligere tilladt anvendt til undervisning sammen med hovedbygningen. En bygning i skel mod nord er en simpel udhusbygning opmålt til 65 m2, som er opført uden tilladelse.

  Området er i kommuneplanen udpeget som værdifuldt kulturmiljø, og ejendommen er helt omfattet af skovbyggelinjen til Valby Hegn, der ligger 180 m mod sydøst. Ejendommen ligger i tilknytning til enkelte boliger og landbrugsejendomme samt overfor Nordsjællands Efterskole.

  Sagens forhold
  Lejemålet i forbindelse med undervisning er nu opsagt. Der søges om at indrette 5 mindre boligenheder mellem 58 og 86 m2. Formålet med projektet er at skabe små boliger, hvilket ejer som ejendomsudlejer oplever efterspørgsel efter. Hovedbygningen skal indeholde 4 boligenheder, mens den femte boligenhed indrettes i garagen, der er sammenbygget med hovedbygningen.

  Det bliver primært en indre ombygning, men der isættes ekstra vinduer i den nordlige længes (garagens) øst- og vestfacader, samt i hovedbygningens tagflade mod vest, syd og nord.

  Naboorientering og partshøring
  Ansøgningen har været i naboorientering i 14 dage. Der er ikke indkommet bemærkninger.

  Vurdering og anbefaling
  Praksis ifølge planloven er restriktiv hvad angår indretning af nye boliger i eksisterende bygninger. Her er der imidlertid tale om en bygning med karakter af en større villa, der i sin helhed er opført med boligstandard, og samtidig er bygningen en del af stedets kulturhistorie. Bygningen vil i al væsentlighed kunne bevare sin karakter.

  Administrationen kan derfor anbefale en ændret anvendelse af selve hovedbygningen fra undervisningsformål til boligformål, med indretning af op til 4 boliger. Administrationen vurderer, at der hermed sikres en fastholdelse af bygningsudtrykket, da der kun lægges op til mindre vinduespartier i tagfladen.

  Garagebygningen, der er sammenbygget med hovedhuset, bør fortsat fremstå som en sekundær bygning til udhusformål for beboerne. Hermed tages der hensyn til balancen i forhold til nærområdet, hvor der i dag er meget få boliger. Det anbefales derfor, at der gives afslag på den ønskede femte bolig i denne bygning.

  Hermed sikres det, at de sekundære bygninger forbliver nedtonet, og at der skabes rimelige ude- og fællesarealer med bevaring af udhusfunktioner til de nye boliger.

  Administrationen kan endvidere anbefale, at der gives lovliggørende landzonetilladelse til den udhusbygning, der er opført mod ejendommens nordlige skel. Den skal blandt andet rumme et centralvarmeanlæg til boligerne. Udhuset har en bygningslængde på 19 m tæt på skel, der ligger ud mod åben mark, og har ligget der i mange år.

  Administrationen vurderet samlet set, at projektet er foreneligt med de hensyn, som landzonebestemmelserne skal varetage.


  Lovgrundlag
  Lov om planlægning § 35 (planloven), lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23.11.2015
  Kommuneplan 2013-2025 for Gribskov Kommune


  Økonomi
  Det vurderes, at sagen ikke har budgetmæssige konsekvenser.


  Høring
  I henhold til planlovens § 35, stk. 4 har sagen været i 14 dages naboorientering. Der er ikke indkommet bemærkninger.


  Bilag
  Bilag 1: Aggebovej Oversigtskort PMU 12092016 Dok nr. 2016/21755 014

  Bilag 2: Aggebovej Facader PMU 12092016 Dok nr. 2016/21755 015


  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at beslutte,

  1. at der gives landzonetilladelse til indretning af op til 4 boliger i hovedbygningen, og
  2. at der gives lovliggørende landzonetilladelse til eksisterende udhusbygning,  Beslutning
  1.-2. Tiltrådt
  157. Administration af regler om hegn i lokalplan 531.01
  016838 - 2016/00429

  Sagsfremstilling

  Plan og Miljøudvalget behandler sagen for at træffe en beslutning.

  Introduktion
  Sagen drejer sig om håndhævelse af regler om faste hegn i sommerhusområdet på Sandet, som er omfattet af lokalplan 531.01.
  Den er rejst som følge af igangværende sag om ulovligt trådhegn på Arresø Alle 19 og andre trådhegn i området.

  Baggrund og Indhold
  Reglerne i lokalplan 531.01
  Lokalplanens § 1 siger: "at hovedformålet er at fastholde karakteren af lokalplanområde som sommerhusområde, med et klart naturmæssigt præg."

  Lokalplanen beskriver i indledningen, at Sandet er grænseløst sådan, at dyr kan færdes og leve frit i området. Fravær af hegning skal sikre dyrenes tilgængelighed overalt.

  Af § 9.9 fremgår det, " alt hegning i området skal ske med levende hegn.
  Der tillades dog opsætning af læhegn i mindre omfang udført i træ, ved terrasser samt indgangs- og dørpartier ved sommerhuset og ved bebyggelsens umiddelbare opholdsarealer.
  Ved særlige behov for indhegning tager Byrådet stilling til en eventuel dispensation, dog altid således, at indhegningen ikke generelt bryder med ønsket om, at området bibeholder sin åbne karakter."

  Hegn
  Kommunen har meddelt dispensation fra lokalplanens bestemmelser om hegn, i sager hvor dispensationen ikke tilsidesatte lokalplanens hovedformål om at fastholde karakteren af sommerhusområde, med et klart naturmæssigt præg.

  Ved tilsyn i området har administrationen konstateret, at mange ejendomme er helt indhegnet med 1,60 m høje trådhegn, kun afbrudt af brede låger.

  Vildtkonsulent har oplyst til kommunen, at trådhegn over 1,20 m hindrer råvildts frie bevægelighed i et område, men store masker i et trådhegn tillader mindre dyr at passerer.

  Høring af grundejerforeninger
  I 2013 drøftede kommunen lokalplanens regler og muligheder for trådhegn som hegn langs skel, ved et møde med repræsentanter fra 6 grundejerforeninger i området.
  Flere repræsentanter havde et overordnet ønske om, at lokalplanens regler skulle følges.
  Områdets 2 største grundejerforeninger ønskede at håndhæve forbuddet ift trådhegn. . 4 mindre grundejerforeninger tilkendegav, at deres holdning var at tillade hundehegn, og hegnsforhold i øvrigt skulle aftales i mindelighed mellem naboer.

  Vurdering og anbefaling
  Trådhegn langs skel, kan i forhold til rådyr, forhindre den helt frie bevægelighed gennem området. Det er tydeligt at mange beboerne har indhegnet grundene med trådhegn, for at holde rådyr ude. Ejere har oplyst at rådyrene spreder flåder, og at blade på deres buske og planter bliver spist.

  Selv om en del ejendomme er indhegnet med trådhegn, kan rådyr fortsat passerer gennem området langs veje og på grunde, der ikke er indhegnede. Mindre dyr kan passerer uhindret gennem bredmaskede trådhegn.
  På den baggrund vurderer administrationen, at gener fra rådyrene er særlige forhold som
  godtgøre, at der er mulighed for at meddele dispensation fra lokalplanens regler om hegn.

  Trådhegn syner ikke markant i landskabet og er ofte skjult af beplantning. Trådhegn vurderes ikke som et fast hegn ud fra et planmæssigt perspektiv.

  Administrationen vurderer, at åbne trådhegn ikke bryder med det i lokalplanens beskrevet hovedformål, om at fastholde karakteren af sommerhusområde, med et klart naturmæssigt præg. Der lægges ikke op til dispensationer for faste hegn.


  Lovgrundlag

  Planloven LBK nr 1529 af 23/11/2015
  Lokalplan nr. 531.01, Sommerhusområdet Sandet, juli 2009

  Økonomi


  Bilag


  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at beslutte

  1. at der inden for lokalplanområdet meddeles dispensation fra lokalplan 531.01 § 9.9, til indhegning langs skellet på de enkelte ejendomme, med bredmaskede dyrehegn af tråd, som maximalt er 1,60m høje og monteret på hegnspæle.  Beslutning
  Ikke tiltrådt.
  158. Ophævelse af Lokalplan 16.40 for butikker og boliger ved Græsted Hovedgade/Centervej i Græsted
  004804 - 2016/13065

  Sagsfremstilling
  Plan- og Miljøudvalget behandler sagen for at træffe beslutning om aflysning af Lokalplan 16.40 for butikker og boliger ved Græsted Hovedgade/ Centervej i Græsted. Lokalplanen dækker ejendommen beliggende Græsted Hovedgade 16, tidligere dagligvarebutik.

  Baggrund
  Ejer af ejendommen ønsker at indrette stueetagen af ejendommen til ældreegnede boliger. I henhold til gældende Lokalplan 16.40 for butikker og boliger ved Græsted Hovedgade/ Centervej i Græsted, må der ikke indrettes boliger i stueetagen.

  Byrådet besluttede 20.06.2016, at der for de omkringliggende ejendomme i Græsted Hovedgade kan gives dispensation til boligformål. Dette er muligt på grund af de konkrete formuleringer i Lokalplan 16.9 Tillæg 1 til lokalplan 16.3 fra marts 1983 Centerområdet i Græsted Bymidte, der dækker de omkringliggende ejendomme i Græsted Hovedgade.

  Administrationen vurderer, at ejendommen Græsted Hovedgade 16 er underlagt samme betingelser som de omkringliggende ejendomme, og at der derfor kan arbejdes for at give mulighed for at indrette boliger i denne ejendom også.

  Sagens forhold
  Græsted Hovedgade 16 er en bygning fra 2007, der er opført som dagligvarebutik, med boliger på 1. sal og en pizzarestaurant i en del af stueetagen. Dagligvarebutikken flyttede i 2013 til en anden placering i byen, og der har ikke være interesse fra andre butikker i at etablere sig i lokalerne.

  Butikslokalet der er på godt 600 m2, er et forholdsvis lille butiksareal, set i forhold til typiske dagligvarebutikker i dag.

  Bygningen ligger på en markant placering i Græsted Hovedgade og har været udskældt på grund af facadens lukkede udtryk. Ved ombygning kan det være væsentligt at vurdere mulighederne for at bearbejde facaden, så den fremstår mindre markant og mere harmonisk i bybilledet. Ejer har indsendt forslag til indretning af stueetage med ti lejligheder og bearbejdning af facade (se Bilag 1).

  Butikslivet i den centrale del af Græsted er ikke så aktivt, som det tidligere har været. Derudover har tyngden af byens handel flyttet sig til særligt at være omkring Centervej. Administrationen vurderer at boliger i dag kan være en naturlig del af anvendelsen i den centrale del af Græsted.

  Beslutning om aflysning af lokalplanen er ikke en samtidig godkendelse af det foreslåede projekt. Konkret ændringer i byggeriet skal godkendes i henhold til Bygningsreglementets krav om brand, tilgængelighed og fællesarealer.

  Om aflysning af lokalplan
  I henhold til Planlovens §33, stk. 2 kan en kommune vælge at aflyse en lokalplan uden at udarbejde ny lokalplan, hvis eksisterende zoneforhold bibeholdes, hvis gældende lokalplan ikke er tidssvarende, og kommunen ikke længere kan administrere efter den. Hvis en lokalplan aflyses vil ejendommen bliver reguleret af bebyggelsesregulerende bestemmelser i Bygningsreglementet, og kommunen kan give tilladelser efter kommuneplanens rammebestemmelser. Hvis kommunen ønsker at stille konkrete krav til byggeriet eller krav om specifik anvendelse af ejendommen, må der udarbejdes ny lokalplan. For nærmere vurdering af konsekvens af aflysning af lokalplanen se Bilag 2: Redegørelse for retlige og faktiske konsekvenser af aflysning af Lokalplan 16.40 for butikker og boliger ved Græsted Hovedgade/ Centervej i Græsted.

  Gribskov Kommune har ikke tidligere benyttet sig af denne praksis og sagen i Græsted Hovedgade følger ikke konkret eksemplet i vejledning til lovgivningen, men sagen vurderes alligevel at følge lovtekstens ordlyd.

  Byrådet besluttede 10.08.2015 at delegere beslutning om aflysning af lokalplaner til Plan- og Miljøudvalget, med mindre der er tale om en sag af principiel betydning. Beslutning om aflysning af lokalplan skal i otte ugers offentlig høring og er underlagt Lov om miljøvurdering af planer og programmer og skal derfor indledningsvist screenes for at vurdere om beslutningen medfører en ændring, der giver behov for udarbejdelse af en miljøvurdering.

  Hvis ikke der indkommer indsigelser i høringsperioden, er beslutningskompetencen om endelig vedtagelse delegeret til administrationen jf. Byrådets beslutning om delegation af beslutningskompetence 31.08.2016.

  Miljøvurdering af beslutning
  Administrationen har screenet beslutningen og vurderet, at den ikke medfører væsentlig miljømæssig påvirkning, og at der derfor ikke skal udarbejdes miljøvurdering. Vurdering er sendt i forhøring hos berørte myndigheder. Evt. kommentarer til miljøscreeningen præsenteres på mødet. Miljøscreeningen kan ses i Bilag 3.

  Administrationens vurdering og anbefaling
  Administrationen vurderer at ejendommen Græsted Hovedgade 16 er underlagt samme betingelser som de omkringliggende ejendomme, og at der derfor kan arbejdes for at give mulighed for at indrette boliger i denne ejendom også.

  Administrationen anbefaler på den baggrund, at Plan- og miljøudvalget:
  1. Godkender forslag til redegørelse for aflysning af Lokalplan 16.40 for butikker og boliger ved Græsted Hovedgade/ Centervej i Græsted, til offentlig fremlæggelse,
  2. at administrationen er bemyndiget til at vedtage beslutningen endeligt, hvis ikke der indkommer kommentarer i høringsperioden, og
  3. at beslutningen ikke skal miljøvurderes.


  Lovgrundlag
  Lov om planlægning (planloven), lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23/11/2015
  Lov om miljøvurdering af planer og programmer, nr. 1533 af 10/12/2015

  Økonomi
  Sagen vedrører ikke kommunens økonomi direkte

  Miljøforhold
  Sagen skal i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer screenes for, hvorvidt beslutningen medfører væsentlig miljømæssig betydning og i så fald miljøvurderes.


  Høring
  Beslutning sendes i henhold til Lov om planlægning i 8 ugers høring. Dok. nr: 2016/13065 010

  Bilag
  PMU 12.09.2016 Ejers udkast til ombygning til boliger i stueetage Dok. nr: 2016/13065 009

  PMU 12.09.2016 Redegørelse for retlige og faktiske konsekvenser af aflysning af Lokalplan 16.40 for butikker og boliger ved Græsted Hovedgade/ Centervej i Græsted Dok. nr: 2016/13065 010

  PMU 12.09.2016 Miljøscreening Dok. nr: 2016/13065 010


  Administrationens indstilling
  Administrationen anbefaler Plan- og miljøudvalget:

  1. At godkende forslag til redegørelse for retlige og faktiske konsekvenser for aflysning af lokalplanen, til offentlig fremlæggelse.
  2. At bemyndige administrationen til endelig vedtagelse af beslutning, hvis der ikke indkommer kommentarer i høringsperioden.
  3. At godkende at beslutningen ikke skal miljøvurderes.  Beslutning
  1.-3. Tiltrådt
  159. Helhedsplan for Græsted eventplads og stationsområde: igangsættelse
  01.00G00 - 2015/37274

  Sagsfremstilling
  Plan- og Miljøudvalget behandler sagen for at træffe beslutning om at igangsætte arbejdet med en helhedsplan for Græsted stationsområde og eventplads, herunder at disponere afsatte midler til brug for ekstern rådgiver og kommunal medfinansiering til infrastruktur.

  Beslutningerne skal træffes som følge af den indgåede Budgetaftale 2016-2019.

  I Budgetaftale 2016-2019 er der afsat 3 mio. kr til områdefornyelse i Græsted bymidte og eventplads. Byrådet besluttede 01.02.2016, at 500.000 kr. af beløbet skulle anvendes til udarbejdelse af en helhedsplan for stationsområdet og eventpladsen.

  Plan- og Miljøudvalget fik forelagt sagen på udvalgets møde den 4. april 2016, men besluttede at udsætte sagen. Udvalget bad i stedet administrationen om at undersøge mulighederne for, at Gribskov Kommune kan medvirke til at understøtte eventpladsen ved Græsted med en koordinatorfunktion i form af en daglig ledelse med det formål at skabe sikker drift, fremdrift og udvikling af eventpladsen. Udvalget behandlede dette den 6. juni 2016 og besluttede:

  1. at bemyndige Gribskov Kommunes repræsentanter i fondsbestyrelsen til at fremlægge forslag til en udvidelse af aktørkredsen bag fonden, og konkret at Nordsjællands Veterantog opfordres til at blive en del af Fredbogård Fonden, som et ligeværdigt medlem på linje med Gribskov Kommune og Græsted Veterantræf
  2. at bemyndige Gribskov Kommunes repræsentanter i fondsbestyrelsen til at fremlægge forslag til ansættelse af en daglig leder af eventpladsen
  3. at arbejde for at den administrative koordinatorfunktion i den eksisterende samarbejdsaftale videreføres i forslag til ny samarbejdsaftale.

  Til orientering besluttede Fondens bestyrelse på sit møde 09.06.2016 at tiltræde alle tre punkter.

  Status for Plan- og Miljøudvalgets beslutninger i juni 2016
  Fondens formand har senest på koordinationsgruppemøde 26.08-2016 gjort status:

  ad 1: Udvidelse af aktørkredsen
  Fredbogård Fonden har været i dialog med Nordsjællands Veterantog. Veterantoget ønsker dog ikke lige nu at blive en del af aktørkredsen under Fredbogård Fonden. Derimod ser man meget positivt på udviklingen for Fredbogård Fonden, eventpladsen og det forestående samarbejde omkring indgangspartiet til pladsen og udstillingshallen.

  De to fonde har da også sammen med de to eventforeninger, Græsted Eventforening, der netop er etableret, og den oprindelige Græsted Veterantræfforening, haft et indledende møde i uge 33 med henblik på at afdække de udfordringer og praktiske forhold, som fondene i fællesskab har i forbindelse med etablering af indgangsparti til eventpladsen og udstillingshallen. Parterne synes at være klar til en videre dialog med Gribskov Kommune om projektplaner for indgangspartiet og helhedsplan.

  ad 2: Ansættelse af daglig leder
  Fredbogård Fonden er i proces med at kvalificere de opgaver, som en eventkoordinator skal kunne løfte, men der er endnu ikke igangsat en egentlig ansættelsesproces. Det forventes, at denne del tager fart på fondens førstkommende bestyrelsesmøde 21.09.2016, hvor den endelige profil fastlægges.

  ad 3: Administrativ koordinatorfunktion
  Fredbogård Fonden er indstillet på at fortsætte med de løbende koordinationsgruppemøder, som disse er hjemlet i samarbejdsaftalen mellem fonden og kommunen.

  Det er med baggrund i ovenstående administrationens vurdering, at der kan fæstes lid til Fredbogård Fondens evne til at forvalte eventpladsen og de udfordringer, vi nu står med i relation til et udvidet samarbejde med Nordsjællands Veterantog i forbindelse med omdannelse af den gamle stationshave til nyt indgangsparti for eventpladsen og aktiviteter ved og i veterantogets udstillingshal. Ligesom det er administrationens vurdering, at der inden for en overskuelig fremtid vil blive tilknyttet en daglig, administrativ ledelse.

  Administrationen forelægger derfor sagen på ny.

  Formål med helhedsplanen
  En helhedsplan med bærende principper for områdets udvikling skal skabe et visionært perspektiv for områdets værdiskabende udvikling i de kommende år, der sætter Græsted stationsområde og eventplads på landkortet som oplevelses- og turismedestination.

  Samtidigt skal helhedsplanen styrke koblingen mellem stationsområdets og eventpladsens nærhed til naturen og kulturhistorien i det åbne land, og Græsted by og borgernes igangværende områdefornyelse.

  Fordelen med en helhedsplan er at de overordnede strukturer i området bliver planlagt fra begyndelsen, i stedet for en ’punktvis’ og fragmenteret udvikling i landzonetilladelser og/eller enkelte lokalplaner, der ikke sikrer disse principper. Desuden vil processen omkring udarbejdelsen og planens endelige indhold skabe grundlag for fælles tilgang for aktørerne til udvikling af området.

  Helhedsplanen er et naturligt næste skridt
  Helhedsplanen ses som en naturlig fortsættelse af de seneste tre års fokuserede arbejde med etablering af eventpladsen og udviklingsplanen for stationsområdet.

  De seneste år har Fredbogård Fonden sammen med Græsted Veterantræfforeningen og frivillige borgere og foreninger foretaget en række påkrævede investeringer i tekniske installationer, herunder:

  • Vandtilslutninger til drikkevandsnettet med tilhørende nedgravede rørføringer til knudepunkter på eventpladsen.
  • Kloak med tilhørende pumpestationer nødvendige for tilslutning til offentligt kloaksystem, etableret og nedgravet
  • El-distributionsnet, er påbegyndt nedgravet.
  • Interne befæstede veje, er påbegyndt etableret.


  Og Byrådet har 14.03.2016 endeligt vedtaget en lokalplan for Græsted Stations- og veterantogscenter.

  Fokus på dialog
  Arbejdet med en helhedsplan skal medvirke til at styrke dialogen og samarbejdet mellem de primære aktører; Nordsjællands Veterantog, Græsted Veterantræfforeningen, Fredbogård Fonden og Gribskov Kommune.

  Udgangspunktet for afgrænsning og dialog bør derfor være en fælles proces mod en samlende helhedsplan, der rummer stationsområdet, eventpladsen og ejendommen Fredbogård, og med inddragelse af de primære aktører, men også foreninger og borgere i bredere forstand.

  Afgrænsningen fremgår af bilag 1.

  Disponering af budget for helhedsplan
  Administrationen foreslår, at opgaven med at gennemføre processen for og udarbejdelsen af helhedsplanen for stationsområdet og eventpladsen gennemføres med til ekstern rådgiver, og at der i den forbindelse indhentes tilbud i form af underhåndsbud med et samlet budget på 200.000 kr., inklusive afholdelse af diverse dialogmøder m.v.

  Rådgiverydelsen skal indeholde en borger- og aktørinddragelse, og skal sikre en langsigtet plan for udvikling af stationsområdet og eventpladsen, som ét sammenhængende område for aktiviteter af både erhvervsøkonomisk og almennyttig karakter.

  Administrationen foreslår, at Gribskov Kommune parallelt med udarbejdelsen af helhedsplanenen indleder dialog med Fredbogård Fonden og Nordsjællands Veterantog med henblik på at finansiere den nødvendige infrastruktur og implementere helhedsplanen i øvrigt. Restbeløbet af de i alt afsatte 500.000 kr til helhedsplanen kan indgå som kommunal medfinansiering til implementering af helhedsplanen.

  Proces- og tidsplan for 2016
  3. kvartal
  Valg af rådgiver og opstart af projektet
  Dialog med aktører om anlægsinvesteringer
  PMU orienteres om valg af rådgiver, og status på dialog med aktører om anlægsinvesteringer
  3. og 4. kvartal
  Inddragelse af borgere og aktører i helhedsplan
  Dialog med aktører om konkret anlægsopgave
  Politisk vedtagelse af Helhedsplan
  Opstart på projektering af konkrete anlægsopgaver og implementering

  Administrationens anbefaling
  Administrationen anbefaler, at der med udgangspunkt i den skitserede proces- og tidsplan, igangsættes en proces for og udarbejdelse af helhedsplan for Græsted stationsområde og eventplads, og at helhedsplanen udarbejdes med ekstern rådgivning. Administrationen indkalder tilbud og udvælger rådgivere til opgaven inden for en ramme på 200.000 kr. inklusive afholdelse af diverse dialogmøder m.v. Plan- og Miljøudvalget orienteres efterfølgende om valget.

  Administrationen anbefaler endvidere, at helhedsplanen understøttes af konkret anlægsinvestering, og at der i den forbindelse indledes en dialog med Nordsjællands Veterantog og Fredbogård Fonden om formalisering af et konkret projekt. I første omgang med en kommunal medfinansiering på indtil 300.000 kr.


  Lovgrundlag
  Planloven; LBK nr. 1529 af 23/1/2015 af lov om planlægning
  Tilbudsloven; LBK nr. 1410 af 07/12/2007 af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige offentligt støttede kontrakter

  Økonomi
  Byrådet har i Budget 2016 - 19 afsat 3 mio. kr. til Græsted områdefornyelse og eventplads for 2016.
  Efterfølgende har Byrådet 01.02.2016 besluttet en fordelingsnøgle, hvorefter 1½ mio. kr. allokeres eventpladsen; dels til støtte for etablering af et indgangsområde ved den gamle stationshave (1 mio. kr.), dels til støtte for udarbejdelse af en helhedsplan for Græsted stationsområde og eventplads (0,5 mio. kr).

  Tidsforbrug
  Det samlede interne tidforbrug til arbejdet anslås til 0,3-0,5 årsværk.

  Bilag
  PMU 15.08.2016 Afgrænsning af Græsted stationsområde og eventplads Dok. nr. 2015/37274 012


  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget:

  1. at igangsætte udarbejdelse af helhedsplan for Græsted stationsområde og eventplads
  2. at godkende, at administrationen indkalder tilbud og udvælger rådgiver til opgaven. Plan- og Miljøudvalget orienteres efterfølgende om valget.
  3. at godkende, at planen udarbejdes indenfor en beløbsramme på 200.000 kr af de allerede afsatte 500.000 kr.
  4. at godkende, at administrationen indleder dialog med Nordsjællands Veterantog og Fredbogård Fonden om konkrete investeringer i områdernes infrastruktur og implementering af heldhedsplanen i øvrigt.
  5. at godkende, at restbeløbet af de i alt afsatte 500.000 kr til helhedsplanen indgår som kommunal medfinansiering til implementering af helhedsplanen.  Beslutning
  1.-5. Tiltrådt
  160. Strategisk Plan Gilleleje 2016 - planforslag
  01.00G00 - 2015/15357

  Sagsfremstilling
  Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale Byrådet at godkende forslag til 'Strategisk Plan Gilleleje 2016' til offentlig fremlæggelse. Desuden anbefales det, at der afholdes et borgermøde i offentlighedsfasen.

  Plan- og Miljøudvalget behandlede et tidligere udkast til planforslaget i juni 2016 og sendte sagen videre til Økonomiudvalget med mindre justeringer. Økonomiudvalget besluttede den 13.06.2016 at sende sagen tilbage til administrationen med henblik på yderligere bearbejdning af forslag til Strategisk Plan Gilleleje samt fornyet behandling i fagudvalget. Planforslaget er nu revideret og forelægges derfor på ny.

  Baggrund
  Plan- og Miljøudvalget har i september 2014 besluttet, at der skal udarbejdes en ny strategisk plan for Gilleleje. Planen skal erstatte 'Planprincipperne for Gilleleje' fra 2006, som i de sidste 10 år blandt andet har dannet et vigtigt grundlag for dialog med investorer og udviklere.

  Byen har ændret sig de seneste år, efter intentionerne i planprincipperne. Særligt med etablering af Kulturhavnsprojektet og fokus på udvikling af Læringsområde Gilleleje på Parkvej. Hvor byen tidligere i høj grad var orienteret i øst-vestlig retning, styrkes byens udvikling nu også i en nord-sydlig retning. Samtidig er byens profil i den nye kommune, som Gribskovs turistcenter, blevet skærpet. Trafikflows er ændret, og der er kommet et øget fokus på at afbøde konsekvenser af klimaændringer. Der er derfor brug for en ny strategisk plan til den videre dialog med byens borgere og virksomheder, investorer og udviklere om de kommende års udvikling af byen.

  I løbet af 2014 og 2015 er der udarbejdet en række undersøgelser og analyser i Gilleleje, som danner baggrund for planen. Detailhandelsanalyse, rumlig analyse af Gilleleje, trafik- og parkeringsanalyse og en række kvalitative interviews. Analyseresultaterne ligger i sagen.

  Forslag til Strategisk Plan Gilleleje 2016
  Administrationens forslag til Strategisk Plan Gilleleje 2016 er vedlagt som bilag. Planforslaget er udarbejdet i samarbejde med Bascon A/S på baggrund af analyseresultaterne, inputs fra de løbende politiske drøftelser, samt inputs fra den kombinerede byvandring/samtalesalon med byens borgere og interessenter i november 2015.

  Formålet med planen er at:

  • Angive en klar retning for udviklingen af Gilleleje, med blik for eksisterende potentialer og respekt for byens identitet,
  • give et overblik over udviklingsområder, og
  • sikre synergi, styring og prioritering mellem disse.


  Planen skal desuden danne grundlag for dialog mellem kommune, interessenter, investorer osv. om den videre udvikling af byen.

  Planen tager afsæt i, at udviklingen af byen i høj grad handler om fortsat at sikre lysten til Gilleleje, hvor bymidten er hele byens dynamiske omdrejningspunkt.

  Det betyder også, at der med denne plan tages nogle langt mere klare til og fravalg, end det er sket hidtil, for at skabe gode rammer for den ønskede udvikling. Eksempelvis lægges der op til en langt større koncentration af detailhandlen, end de gældende planer angiver.

  Overordnet tidsplan
  Planforslaget planlægges at blive fremlagt offentligt frem til midt oktober 2016, og ventes endeligt vedtaget omkring årsskiftet 2016/2017.

  Administrationens anbefaling
  Administrationen anbefaler, at forslaget til Strategisk Plan Gilleleje 2016 sendes i offentlig fremlæggelse, og at der i offentlighedsfasen afholdes et borgermøde.


  Lovgrundlag


  Økonomi
  Økonomiudvalget har den 09.12.2014 bevilliget 420.000 kroner til projektet, finansieret af ØUs pulje til Strategisk byudvikling for 2014. Beløbet er anvendt til formålet.

  Økonomiudvalget har den 24.08.2015 bevilliget yderligere et beløb på 100.000 kroner. Finansieringen skete via det allerede afsatte budget under Plan- og Miljøudvalgets pulje til strategisk byudvikling. Beløbet er anvendt til formålet.

  Høring
  Planforslaget udsendes i offentlig fremlæggelse.

  Planen er en politisk forpligtende plan, og ikke en juridisk bindende plan. Kommunen er derfor ikke underlagt en pligt til at sende planen i offentlig fremlæggelse. Beslutningen for planforslagets offentliggørelse er fastlagt lokalt.

  Bilag
  PMU 12-09-2016 Forslag til Strategisk Plan Gilleleje. Dok.nr. 2015/15357 050


  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

  1. At godkende forslag til Strategisk Plan Gilleleje til offentlig fremlæggelse.
  2. At godkende, at der i offentlighedsfasen afholdes et borgermøde.  Beslutning
  1.-2. Anbefalingen tiltrædes

  Efterretningssager

  161. Mødeplan 2017
  00.01A00 - 2014/32692

  Sagsfremstilling
  Plan- og Miljøudvalget får mødeplanen for de politiske møder i 2017 til orientering. Mødeplanen er godkendt af Byrådet på mødet den 5. september 2017.

  Følgende er værd at bemærke i forhold til den fremlagte plan:

  • Forslaget følger de kutymer, som Gribskov Kommune har for planlægning af møder i de politiske udvalg. Dette gælder både mødedage og mødetider.
  • Mødeplanen indeholder forslag til fem forløb fra fagudvalg til Byrådet i foråret 2017, ligesom i 2016, og tre forløb fra fagudvalg til Byrådet i efteråret 2017. Der er tale om et forløb mindre end i 2016 - på grund af kommunalvalg i november.
  • For at sikre fem forløb i foråret er forløbene lagt så tæt på hinanden, at dagsorden til fagudvalgsmøder i februar, marts og maj udsendes i samme uge, som byrådsmøder finder sted - i stedet for ugen efter. Derfor kan der i nogle sager opstå behov for, at dagsordenspunktet udsendes senere end fire dage før udvalgsmøde, det vil sige, at punktet eftersendes dagsorden.
  • Erhvervs- og Turismeudvalget holder udvalgsmøder om mandagen. Erhvervs- og Turismeudvalgets møde i juni afholdes dog tirsdag den 6. juni 2017 - fordi mandag den 5. juni er 2. pinsedag.
  • Datoer for budgetseminar er indarbejdet i forslaget. Det handler om torsdag den 27. april samt torsdag og fredag den 24. og den 25. august 2017.
  • Møder i § 17, stk 4 udvalgene er ikke lagt ind forslaget, fordi hyppigheden af møder i temaudvalget kan være meget anderledes. Hyppigheden varierer nemlig afhængigt af opgavens karakter og den valgte arbejdsform.
  • Datoerne for større KL's arrangementer (for eksempel Kommunaløkonomisk Forum, Sundhedskonference, Børn og Unge Topmøde, Social- og Sundhedskonference) er indarbejdet i det omfang, KL har oplyst datoerne for disse arrangementer.
  • Forslaget til mødeplanen tager højde for, at Kultur- og Idrætsudvalget er i Århus i dagene 17. - 19. maj 2017.  Lovgrundlag
  Lov om kommunernes styrelse, lovbekendtgørelse nr. 769 af 9. juni 2015, § 8, stk. 1, § 20, stk. 1 og § 6 stk. 1

  Bilag
  Bilag 1: Mødeplan 2017 Dokumentnummer 2014/32692 029

  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget:

  1. at tage orienteringen til efterretning  Beslutning

  1. Tages til efterretning
  Sager behandlet på lukket møde:
  162 Udbud af Dronningmølle Lergravssø til "Put and Take"
  Udvalget afgav anbefaling til Økonomiudvalg og Byråd

  163 Salg af ejendom
  Udvalget afgav anbefaling til Økonomiudvalget


  Mødet startet:
  03:30 PM

  Mødet hævet:
  07:00 PM