Plan- og Miljøudvalget

Publiceret 09-05-2016

Mandag den 09-05-2016 kl. 16:15

Indholdsfortegnelse:

Åbne
77 Det Tekniske Område, 2. Budgetopfølgning 2016
78 Dispensation til helårsbeboelse i sommerhus i sommerhusområde
79 Ansøgning om tilbygning til sommerhus og håndhævelse af ældre

udstykningsdeklaration.
80 Svejåsen 8 - Konsekvenser af dom om anvendelse af deklaration
81 Airsoft-bane ved Wewers A/S
82 Tilsynsberetning 2015
83 Klimamidler til tilsynskampagne for virksomheder 2016 -

Energitjek på autoværksteder
84 Tibirke Bakker - høringssvar til fredningsnævnet
85 Pavilloner til midlertidig boligplacering af flygtninge -

overordende principper for arealudpegninger
86 Befolkningsprognosen for Gribskov Kommune 2016-2027
87 Lokalplan 316.07 for affaldsstationer i Græsted Park - endelig vedtagelse


Lukkede
88 Byudvikling Helsinge Nord - forberedelse af arkitektkonkurrence
89 Forberedelse af salg af ejendom


Efterretningssager - Lukket
90 Nedrivning samt genopførelse af bygninger
Medlemmer:

Morten Ulrik Jørgensen Jannich Petersen
Brian Lyck Jørgensen Bo Jul Nielsen
Susan Kjeldgaard Knud Antonsen
Michael Bruun  
   

Godkendelse af dagsorden:
Pkt. 85 vedr. Pavilloner ændres til en indstilling til Økonomiudvalget.
Godkendt


Fraværende:

Meddelelser:
Administrationen orienterede om, at Anders Petersen fra HR bliver vikar for Sara Paarup.
Administrationen orienterede om, at pga. ressourcepres i administrationen vil det fremadrettet være nødvendigt at nedprioritere opgaver, når andre igangsættes. Såfremt udvalgsmedlemmerne har spørgsmål mv. bedes de fremadrettet rettes til Udvalgsformand eller direktør.
Brian Lyck Jørgensen spurgte til Rørsangervej 19
Brian Lyck Jørgensen spurgte til Husmandsvej 34/Solkrogen 6
Bo Jul Nielsen efterspurgte drøftelse af rammer for Pop-up-butikker
Susan Kjeldgaard efterspurgte opmærksomhed på dyreredning, som Redningsberedskabet ønsker at gennemføre besparelser på. Administrationen nævnte, at der fra Frederiksborg Brand og Redning er orienteret om, at der ikke er planlagt nedlæggelse af dyreredningen i Helsinge, og henvist til at artiklen i UgePosten ikke er korrekt.
Susan Kjeldgaard bemærkede, at der er kommet mange høje faste hegn i Udsholt. Der efterspørges handlemuligheder mhp. at bremse denne udvikling.
Administrationen orienterede om input til landsplandirektiv, som blev omdelt. Sagen vil efterfølgende blive forelagt ØU.

Åbne

77. Det Tekniske Område, 2. Budgetopfølgning 2016
00.30Ø00 - 2016/02581

Sagsfremstilling
Budgetopfølgningen generelt
Det Tekniske Område behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet.

Administrationen ønsker med denne budgetopfølgning (forkortet BO) at præsentere Det Tekniske Område for udviklingen og det forventede resultat for de enkelte områder i Gribskov Kommune.

Administrationen udarbejder 4 årlige budgetopfølgninger i 2016:
1. budgetopfølgning (BO1) forelægges på fagudvalgsmøder i februar
2. budgetopfølgning (BO2) forelægges på fagudvalgsmøder i maj
3. budgetopfølgning (BO3) forelægges på fagudvalgsmøder i august
4. budgetopfølgning (BO4) forelægges på fagudvalgsmøder i november

Administrationen vil som hovedregel søge om bevillingsændringer i BO1 og BO4. I de øvrige budgetopfølgninger beskrives de områder, hvor der er forhold, der peger på budgetafvigelser. Der kan være undtagelser, hvis der f.x. kommer helt nye opgaver til, eller hvis der sker en ændret organisering af de eksisterende opgaver.

Budgetopfølgning 2
Denne budgetopfølgning beskriver de overordnede forventninger til årets resultat. Der vil i forhold til de kommende budgetopfølgninger blive arbejdet med at finde modgående foranstaltninger og råderum inden for de enkelte udvalgsområder til imødegåelse af evt. udfordringer, således at der samlet set kan ske budgetoverholdelse i 2016.

Gennemgangen af økonomien skal indeholde:

 • En vurdering af økonomien på baggrund af forløbet hidtil i år
 • Fokus på de forhold, der kom op i den første BO
 • Fokus på forhold, der er kommet op som følge af årets lovgivningsarbejde
 • Fokus på eventuelle andre ændringer i forudsætninger m.v.


Budgetopfølgning for Det Tekniske Område
Samlet konklusion
Administrationen forventer et merforbrug på 7,0 mio. kr. for Det Tekniske område. Det svarer til en afvigelse fra det korrigerede budget på 4,9 procent.

Administrationen vurderer, at det ikke er muligt at indhente afvigelsen i løbet af året ved modgående foranstaltninger, da årsagen til budgetafvigelsen skyldes øget udgifter til befordring af børn og unge på 7,0 mio. kr., som følge af den foreløbige ordning der er iværksat efter den hidtidige leverandørs konkurs.

Herudover er der i denne BO indeholdt følgende forudsætninger og opmærksomhedspunkter:

 • Der mangler fortsat en afklaring af hvorledes afregningen af vejbidraget skal udregnes. Højesteret har 05. februar 2016 afsagt dom vedr. Vejafvandningsbidrag, der giver kommunerne medhold i, at Forsyningssekretariatets fastsættelse af et vejbidrag på 8 pct. af anlægsudgifterne er ugyldige.
 • Indtægterne fra byggesagsgebyrer forventes at blive ca. 1,6 mio. kr. mindre end det afsatte budget, da indtægterne fra byggesagsgebyrer ikke svarer til de faktiske omkostninger ved byggesagsbehandlingen. Udfordringen søges finansieret via et forventet mindreforbrug på vintertjenesten.Budgetopfølgningens grundlag
Grundlaget for budgetopfølgningen på Det Tekniske Område bliver gennemgået nærmere i de følgende afsnit. Det sker for hvert af udgiftsområderne.

Veje
Figur 1 og 2 herunder viser hhv. forventningerne til regnskab 2016 samt forbrugsprocenten i 2016 i forhold til 2015 for Veje.

Figur 1 Figur 2

Figur 1 viser udviklingen i forventningerne til regnskab 2016 i løbet af årets budgetopfølgninger.

Figur 2 viser forbrugsprocenten i 2016 på BO2 tidspunktet ift. forbrugsprocenten på samme tidspunkt i 2015. Forbrugsprocenten er i 2015 beregnet som forbruget set i forhold til regnskabet, mens det i 2016 er beregnet som forbruget i forhold til det korrigerede budget.


Som det fremgår af figur 1 ovenfor forventes der et samlede mindreforbrug på 1,6 mio. kr. ved denne budgetopfølgning i forhold til såvel det vedtagede budget som det korrigerede budget.

Som det fremgår af figur 2 er der en ganske lille afvigelse i forbrugsprocenten imellem 2016 og 2015. Afvigelsen skyldes primært tidsmæssige forskydninger i årets forbrug.

Mindreforbruget på 1,6 mio. kr. skyldes en forventning om, at udgifterne til vintertjenesten vil blive mindre i forhold til det afsatte budget. Mindreforbruget forudsættes anvendt til at dække et samlet merforbrug på Plan og Byg, der skyldes en mindreindtægt fra byggesagsgebyrer.

Højesteret har den 5. februar 2016 afsagt dom vedr. vejafvandningsbidrag. Dommen giver kommunerne fuldstændig medhold i, at Forsyningssekretariatets afgørelse om fastsættelse af et vejafvandningsbidraget på 8 pct. af anlægsudgifterne er ugyldige. Begrundelsen for medholdet er, at vejafvandingsbidraget bør ske ud fra en afvejning af forholdet mellem byarealer og landarealer i kommunen. Administrationen venter nu på resultatet af forhandlingerne mellem staten og KL for at få en nærmere afklaring af, hvad der skal ske fremadrettet. Tidsperspektivet er dog ukendt.

I budget 2016 er der indeholdt 3,6 mio. kr. til afregning af vejafvandningsbidrag til Gribvand A/S. Gribskov kommune har betalt vejafvandningsbidrag for 2007-2012, mens der fortsat udestår en afregning for 2013, 2014 og 2015 som der ikke er budgetteret med i 2016.

Grønne Områder
Figur 1 og 2 herunder viser hhv. forventningerne til regnskab 2016 samt forbrugsprocenten i 2016 i forhold til 2015 for Grønne Områder.

Figur 1 Figur 2

Figur 1 viser udviklingen i forventningerne til regnskab 2016 i løbet af årets budgetopfølgninger.

Figur 2 viser forbrugsprocenten i 2016 på BO2 tidspunktet ift. forbrugsprocenten på samme tidspunkt i 2015. Forbrugsprocenten er i 2015 beregnet som forbruget set i forhold til regnskabet, mens det i 2016 er beregnet som forbruget i forhold til det korrigerede budget.


Som det fremgår af figur 1 ovenfor forventes det samlede forbrug ved denne budgetopfølgning at svare til såvel det vedtagede budget som det korrigerede budget.

Som det fremgår af figur 2 er der en ganske lille afvigelse i forbrugsprocenten imellem 2016 og 2015. Afvigelsen skyldes primært tidsmæssige forskydninger i årets forbrug.

Vand
Figur 1 og 2 herunder viser hhv. forventningerne til regnskab 2016 samt forbrugsprocenten i 2016 i forhold til 2015 for Vand.

Figur 1 Figur 2

Figur 1 viser udviklingen i forventningerne til regnskab 2016 i løbet af årets budgetopfølgninger.

Figur 2 viser forbrugsprocenten i 2016 på BO2 tidspunktet ift. forbrugsprocenten på samme tidspunkt i 2015. Forbrugsprocenten er i 2015 beregnet som forbruget set i forhold til regnskabet, mens det i 2016 er beregnet som forbruget i forhold til det korrigerede budget.


Som det fremgår af figur 1 forventes det samlede forbrug ved denne budgetopfølgning at være lig det korrigerede budget.
Det korrigerede budget er 0,9 mio. kr. højere end det vedtagede budget og BO1. Afvigelsen skyldes overførsler af mindreforbrug fra 2015 til 2016 til dels vedligeholdelse af kommunens egne kystsikringsanlæg og kystlivredningstjenesten. Endvidere blev der ved BO4 2015 givet en tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. til dækning af Kommunens øgede partsbidrag til kystsikringslaguene, som konsekvenser af de seneste års efterårsstorme.

I figur 2 fremgår afvigelsen i forbrugsprocenten i 2016 i forhold til den i 2015. Afvigelsen skyldes primært tidsmæssige forskydning i årets betaling af kontingenter til kystsikringslaug samt ejendomsskatter.

Kollektiv trafik og kørsel
Figur 1 og 2 herunder viser hhv. forventningerne til regnskab 2016 samt forbrugsprocenten i 2016 i forhold til 2015 for Kollektiv trafik og kørsel.

Figur 1 Figur 2

Figur 1 viser udviklingen i forventningerne til regnskab 2016 i løbet af årets budgetopfølgninger.

Figur 2 viser forbrugsprocenten i 2016 på BO2 tidspunktet ift. forbrugsprocenten på samme tidspunkt i 2015. Forbrugsprocenten er i 2015 beregnet som forbruget set i forhold til regnskabet, mens det i 2016 er beregnet som forbruget i forhold til det korrigerede budget.


Som det fremgår af figur 1 forventes det samlede forbrug ved denne budgetopfølgning at være 7,0 mio. kr. højere end det korrigerede budget. Merforbruget skyldes, at kørselsbudgettet for 2016 forventes at blive udfordret som følge af Prebens Minibusser's konkurs.

Af figur 2 fremgår afvigelsen i forbrugsprocenten i 2016 i forhold til den i 2015. Forbrugsprocenten er påvirket af to modsatrettede forhold. For det første har der været øgede udgifter til befordring af børn og unge, som følge af den foreløbige ordning, der er iværksat efter den hidtidige leverandør Prebens minibussers konkurs. For det andet har vi i år modtaget en tilbagebetaling vedr. efterregulering for 2014 fra Movia vedr. 2014 i januar, hvilket ikke var tilfældet i 2015.

Trafiksikkerhed
Figur 1 og 2 herunder viser hhv. forventningerne til regnskab 2016 samt forbrugsprocenten i 2016 i forhold til 2015 for Trafiksikkerhed.

Figur 1 Figur 2

Figur 1 viser udviklingen i forventningerne til regnskab 2016 i løbet af årets budgetopfølgninger.

Figur 2 viser forbrugsprocenten i 2016 på BO2 tidspunktet ift. forbrugsprocenten på samme tidspunkt i 2015. Forbrugsprocenten er i 2015 beregnet som forbruget set i forhold til regnskabet, mens det i 2016 er beregnet som forbruget i forhold til det korrigerede budget.


Som det fremgår af figur 1 forventes det samlede forbrug ved denne budgetopfølgning at svare til såvel det vedtagede budget som det korrigerede budget.

Af figur 2 fremgår afvigelsen i forbrugsprocenten i 2016 i forhold til den i 2015. Afvigelsen skyldes primært tidsmæssige forskydninger i årets forbrug.

Plan & Byg
Figur 1 og 2 herunder viser hhv. forventningerne til regnskab 2016 samt forbrugsprocenten i 2016 i forhold til 2015 for Plan & Byg.

Figur 1 Figur 2

Figur 1 viser udviklingen i forventningerne til regnskab 2016 i løbet af årets budgetopfølgninger.

Figur 2 viser forbrugsprocenten i 2016 på BO2 tidspunktet ift. forbrugsprocenten på samme tidspunkt i 2015. Forbrugsprocenten er i 2015 beregnet som forbruget set i forhold til regnskabet, mens det i 2016 er beregnet som forbruget i forhold til det korrigerede budget.


Som det fremgår af figur 1 forventes det samlede forbrug ved denne budgetopfølgning at være 1,6 mio. kr. højere end det korrigerede budget. Merforbruget forventes finansieret af et forventet mindreforbrug på vintertjenesten på 1,6 mio. kr.
Årsagen til afvigelsen i byggesagsgebyrer skyldes, at indtægterne fra byggesagsgebyrer forventes at blive ca. 1,6 mio. kr. mindre end det vedtagede budget.

Det korrigerede budget er 2,2 mio. kr. højere end det vedtagede budget. Denne forskel skyldes overførsler af mindreforbrug fra 2015 til 2016 på i alt 1,5 mio. kr. til hhv. strategisk byudvikling (0,6 mio. kr.) og til gennemførelse af klimatiltag i kommunen (0,9 mio. kr.). Endvidere blev der ved BO4 2015 givet en tillægsbevillinger på i alt 0,3 mio. kr. og ved BO1 2016 blev der tilført bloktilskudsmidler på 0,4 mio. kr. til bl.a. hurtigere byggesagsbehandling.

Som det fremgår af figur 2 er der en ganske lille afvigelse i forbrugsprocenten imellem 2016 og 2015. Afvigelsen skyldes primært tidsmæssige forskydninger i årets forbrug.

Beredskab
Figur 1 og 2 herunder viser hhv. forventningerne til regnskab 2016 samt forbrugsprocenten i 2016 i forhold til 2015 for Beredskab.

Figur 1 Figur 2

Figur 1 viser udviklingen i forventningerne til regnskab 2016 i løbet af årets budgetopfølgninger.

Figur 2 viser forbrugsprocenten i 2016 på BO2 tidspunktet ift. forbrugsprocenten på samme tidspunkt i 2015. Forbrugsprocenten er i 2015 beregnet som forbruget set i forhold til regnskabet, mens det i 2016 er beregnet som forbruget i forhold til det korrigerede budget.


Som det fremgår af figur 1 forventes det samlede forbrug ved denne budgetopfølgning at svare til såvel det vedtagede budget som det korrigerede budget.

Som det fremgår af figur 2 er der en ganske markant afvigelse i forbrugsprocenten imellem 2016 og 2015. Afvigelsen skyldes tidsmæssige forskydninger i årets forbrug, som følge af at beredskabet er overgået til det fælles kommunale §60 selskab "Frederiksborg brand og redning". Den nye ordning betyder, at vi i 2016 forventer at afregne kvartalsvis, mens vi i 2015 afregnede den samlede årlige udgift til Falck i januar.

Forsyning
For Forsynings-rammen forventes forbruget ved BO 2 at være lig med det korrigerede budget.

Vestforbrændingen laver pt. en brugerundersøgelse af hvilke typer boliger, der kommer med hvilke typer affald. Undersøgelsen forventes at skulle danne grundlag for en ny fordelingsmodel. De eventuelle konsekvenser ved implementering af denne nye fordelingsmodel kendes ikke, men der vil blive fulgt op på dette i de kommende BO'er.

Forsyning anlæg
Tabellen herunder viser udviklingen i forventningerne til regnskab 2016 på Forsyning, anlæg:

Figur 1

Figur 1 viser udviklingen i forventningerne til regnskab 2016 i løbet af årets budgetopfølgninger.

Som det fremgår af figuren ovenfor forventes det samlede forbrug ved denne budgetopfølgning at være lige det korrigerede budget.
Det korrigerede budget er 4,1 mio. kr. højere end det vedtagede budget. Forskellen skyldes en overførsel af mindreforbrug fra 2015 til 2016.

Anlægsregnskaber
Trafiksanering Rågeleje Strandvej
Der aflægges anlægsregnskab for "Trafiksanering Rågeleje Strandvej", der omfatter trafiksaneringen af Rågeleje Strandvej. Den samlede udgift til anlægget er blevet 0,2 mio. kr., hvilket svarer til det budgetterede beløb.

Korrektion til omplaceringer ved BO1 2016
Rottebekæmpelse blev ved BO1 foreslået flyttet fra Vand under Det Tekniske Område
til Forsyning, drift. Årsagen til dette var at området derved nemmere ville kunne styres, idet området vil skulle "hvile i sig selv" over en årrække.
Da rottebekæmpelse, i lovens forstand, ikke er en forsyningsvirksomhed styres området
i stedet ved at der under vand oprettes en særlig delramme med overførselsadgang til formålet.

Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, LBK nr 769 af 09/06/2015

Økonomi
Bevillingsstrukturen i Gribskov Kommune er følgende:

 • Økonomiudvalget og Byrådet godkender omplaceringer mellem fagudvalg og tillægsbevillinger.
 • Fagudvalg bemyndiges til at godkende omplaceringer mellem rammer inden for eget udvalg.
 • Administrationen bemyndiges til at foretage ændringer mellem delrammer inden for samme ramme under forudsætning af, at de politisk fastsatte rammebetingelser overholdes.


 • Bilag

Bilag 1: PMU 09-05-2016 & TEK 11-05-2016 Anlægsregnskab Trafiksanering Rågeleje Strandvej (dok. nr. 2016/02581 017)


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og miljøudvalget:

 1. at godkende budgetopfølgning for Det Tekniske Område.
 2. at godkende anlægsregnskabet "Trafiksanering Rågeleje Strandvej"Beslutning

 1. Tiltrådt ift. områder i forhold til PMU
 2. Udgår78. Dispensation til helårsbeboelse i sommerhus i sommerhusområde
03.01G00 - 2016/02996

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget behandler sagen på baggrund af henvendelse fra politisk side, med ønske om at få belyst kommunens kriterier for at opnå dispensation til helårsbeboelse i eget sommerhus i sommerhusområde, med henblik på eventuelt at udvide praksis til dispensation til beboelse i eget sommerhus.

Praksis i dag
Gribskov Kommune behandler alle ansøgninger om dispensation efter planlovens § 40, stk. 2 efter en konkret vurdering. Der gives en betydeligt antal dispensationer til pensionister med mindre end 5 års ejertid og til personer med alvorlig sygdom og invaliditet.
Midlertidige dispensationer gives til personer, der står i akutte situationer, f.eks. som følge af skilsmisse, i forbindelse med salg af helårsbolig og venter på at få ny/anden helårsbolig, eller som kommer hjem fra eller står over for et udlandsophold. Disse dispensationer gives dog kun for kortere perioder.
Som bilag et notat over meddelte dispensationer (bilag 1).

Det retlige grundlag for dispensation
Forarbejderne til planloven, Miljøministeriets vejledninger og Natur- og Miljøklagenævnets praksis sætter snævre grænser for de hensyn, kommunerne kan tage ved afgørelse af dispensationssager efter planlovens § 40, stk. 2. Planlovens grundliggende princip er således at bevare sommerhusområderne til rekreative og fritidsmæssige forhold. Der henvises herved til det juridiske notat, der er vedlagt som bilag til denne dagsorden (bilag 2). Men som det også fremgår af notatet, har Miljøministeriet i et brev af 5. december 2002 til sommerhuskommunerne udtalt, at kommunerne ikke er bundet af eksemplerne i vejledningerne (primært menneskelige og helbredsmæssige hensyn) og at de kan vurdere den enkelte ansøgning "på egne præmisser". Det er dog fortsat nødvendigt, at der foreligger et "særligt tilfælde", som er kravet i planlovens § 40, stk. 2, og at afgørelsen træffes efter en saglig og konkret vurdering.

Anbefaling
Administrationen anbefaler, at den fastholder kompetencen til at afgøre dispensationssager i de tilfælde og efter den hidtidige praksis, som er beskrevet ovenfor.

Det anbefales endvidere at administrationen får kompetence til at udvide kommunens dispensationspraksis til også at omfatte følgende tilfælde:

 • Tidligere helårsboliger, hvor ejerne har særlig tilknytning til ejendommene.
 • Pensionister - ikke kun folkepensionister - der har ejet deres sommerhuse i mindre end 5 år.
 • Ejere, der allerede har opnået dispensation til helårsbeboelse af sommerhuse i kommunen, og ønsker at erhverve andet sommerhus, som følge af ændrede personlig omstændigheder.


Ved sagsbehandlingen lægges der bl.a. vægt på husets egnethed i forhold til ansøgers konkrete ønsker og forhold, vejadgang, status på de omkringliggende boliger, samt husets beliggenhed i forhold til sårbar natur.

Administrationen gør opmærksom på, at et øget antal dispensation til helårsbeboelse i sommerhuse kan føre til flere klager fra naboer og grundejerforeninger og at de forventes indbragt for Natur- og miljøklagenævnet, som dermed får mulighed for at vurdere, om kommunens dispensations praksis er blevet for vidt gående i forhold til planlovens bestemmelser.


Lovgrundlag
Planlovens § 40, stk. 2.

Økonomi


Bilag
Bilag 1 PMU 09-05-2016 Opgørelse over sommerhusdispensationer Dok nr: 2016/02996 013

Bilag 2 PMU 09-05-2016 juridisk notat Dok nr: 2016/02996 014


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at beslutte at:

 1. Administrationen får kompetence til at udvide kommunens dispensations praksis til de tilfælde, der er beskrevet i sagsfremstillingen under punktet AnbefalingBeslutning

 1. For stemte G og V (4)
  Imod stente A og O (3)
  Indstillingen tiltrådt


A og O begærede sagen i Byrådet
79. Ansøgning om tilbygning til sommerhus og håndhævelse af ældre udstykningsdeklaration.
026741 - 2015/18493

Sagsfremstilling
Introduktion
Plan- og Miljøudvalget behandler sagen med henblik på stillingtagen til håndhævelse af deklarationsbestemmelser om bebyggelsens højde på facade for et sommerhusområde i Vejby.

Sagen er tidligere behandlet i Plan- og Miljøudvalget den 04.04.2016. På dette møde blev sagen udsat med henblik på besigtigelse. Der er aftalt besigtigelse den 09.05.2016 kl. 15.30 forud for Plan- og Miljøudvalgets møde samme dato.

Grundejerforeningen har tilkendegivet, et de kan støtte, at påtaleretten om facadehøjde ikke håndhæves i denne sag. Sagen forelægges derudover med samme ordlyd som på mødet den 11.01.2016

Baggrund og status
Sagen tages op på grundlag af en konkret ansøgning på Tårnbakken 30, Vejby.
Ejer har søgt om dispensation fra deklaration til at opføre en tilbygning til sommerhus med facadehøjde på 3,1 meter. Ejendommen ligger i sommerhusområdet i Vejby og indgår i Grundejerforeningen Avlegård, som er omfattet af 2 forskellige udstykningsdeklarationer.

Sagen
Ejer har søgt om byggetilladelse med anmodning om dispensation fra tinglyst deklaration, i forbindelse med ønsket om tilbygning til deres sommerhus. Se bilag 1, ansøgning om dipsensation. Tilbygningen ønskes opført med facadehøjde på 3,1 meter. I deklarationens punkt 6 står at 'Ingen bygning må opføres med større højde end 2,8 m fra terræn til den linie hvor ydervæg og tagflade mødes. Tage må ikke have en hældning på over 45 grader, dog således at bygningens højde ikke må overskride 5 m regnet fra terræn til kip'.

Eksisterende sommerhus har fladt tag og facadehøjde på 3,1 m og tilbygningen vil blive tilsvarende. Altså fladt tag med samme højde.

Endvidere ønskes det, at på ca. halvdelen af tilbygningens vestlige del, vendende mod egen have, hæves facade op i en højde på 4,2 m. Se bilag 2, tegninger.

Gribskov Kommune er påtaleberettigede. Udstykningsdeklarationen fra 1961 tæller ca. 50 matrikler. Ejer har sendt billedmateriale ind, visende andre sommerhuse i området, som har facadehøjde på over 2,8 m. Se bilag 4, fotos øvr. ejendomme med høj facade.

Ejerne har dispensation til et bebo huset helårligt. De ønsker at udnytte dispensationen, hvis de kan få den fornødne byggetilladelse til udvidelsen. Husets størrelse er i dag på 51 m² og den ønskede tilbygning er på 82 m². Grundens størrelse er på 1290 m².

Naboorientering
Ansøgningen og spørgsmålet om dispensation fra deklarationen, har været i naboorientering. Der er i alt indkommet 4 svar:

 • Indsigelser fra to grundejere, henholdsvis bagved-boende nabo og anden grundejer som ikke er direkte nabo til ansøger, men boende skråt bagved og på den anden side af vejen: Begge har følgende
  - at påtaleretten anvendes vedr. facadehøjde.
  - indsigelse mod allerede aflyst punkt 3 i deklaration vedrørende bebyggelsens størrelse på maks 100 m².
  - utilfredshed med ansøger har modtaget dispensation til at bebo huset helårs, da der er tale om sommerhusområde, og det ønskes fastholdt.
  - at udsyn mistes på grund af den ønskede facadehøjde på 4,2 m på del af tilbygningen.
 • En tilkendegivelse hvor grundejeren bifalder ønsket om tilbygningen.
 • Grundejerforeningen har ved formanden skrevet til kommunen, at de vil give indsigelse mod byggeriet, da der på grunden er tinglyst en servitut hvor der maksimalt må bygges med 100 m².


Plan- og Miljøudvalget har i en tidligere sag besluttet den, at man ikke længere vil påtale, at der maksimalt må bygges 100 m² jf. Plan- og Miljøudvalgsmøde den 08.09.2014, pkt. 139. Sagen udsprang fra byggesag på Tårnuglevej 1.


Administrationens vurdering
-Der er tidligere givet tilladelse til at hæve facadehøjden på andre ejendomme i området, jf. billedmateriale, bilag 4.
Alternativt kunne sommerhuset bygges med et almindeligt saddeltag og op i en højde på 5 meter til tagryg, jf. deklarationen.

Administrationen anbefaler derfor, at kommunen ikke håndhæver deklarationen i den konkrete sag.


Lovgrundlag
Lov om planlægning (planloven), lovbekendtgørelse nr. 587 af 27.05.2013, §19 stk. 2

Økonomi


Høring
Ansøgningen har været i naboorientering fra den 15.02.2016 til den 29.02.2016.

Bilag
Bilag 1 PMU 04.04.2016 Ansøgning Dok. nr. 2015/18493 041

Bilag 2 PMU 04.04.2016 Tegninger Dok. nr. 2015/18493 040

Bilag 3 PMU 04.04.2016 Nabobemærkninger Dok. nr. 2015/18493 042

Bilag 4 PMU 04.04.2016 Fotos øvrige ejd. med høj facade Dok. nr. 2015/18493 043


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget

 1. at tiltræde, at deklarationens pkt 6 ikke håndhæves i denne sag, således at der gives byggetilladelse til det konkrete projekt.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Plan- og Miljøudvalgets beslutning 04-04-2016:

 1. Udsættes mhp. besigtigelseBeslutning

 1. Imod stemte O (1)
  For stemte V, G og A (5)
  Indstillingen tiltrådt


O begærede sagen i Byrådet

Michael Bruun fraværende
80. Svejåsen 8 - Konsekvenser af dom om anvendelse af deklaration
025940 - 2014/01023

Sagsfremstilling
Introduktion
Plan- og Miljøudvalget får sagen til orientering om dommen vedr. Svejåsen 8.

Plan- og Miljøudvalget behandler ligeledes sagen for at træffe beslutning om dommens konsekvenser for den konkrete byggesagsbehandling.

Sagen vedrører kommunens mulighed for og pligt til at håndhæve privatretlige deklarationer ved behandling af en byggetilladelse. Sagen handler endvidere om kommunens mulighed for efterfølgende håndhævelse, hvis ejerne overtræder en deklaration, som kommunen ikke har håndhævet ved udstedelse af byggetilladelsen.

Sagens baggrund
Den 30.04.2013 giver Gribskov Kommune byggetilladelse til Svejåsen 8 om, at de kan udnytte 1. sal, herunder lave en højere taghældning. Det fremgår af byggetilladelsen, at ejerne skal overholde de tinglyste servitutter på ejendommen.

Der er en privatretlig servitut på ejendommen, der siger at tagetage ikke må udnyttes og at taghældning maksimalt må være 25 %. Hverken ejer eller kommunen forholder sig til deklarationen ved ansøgning om, eller udstedelse af byggetilladelsen. Ejer begynder at bygge.

Naboen fra Svejåsen 6 henvender sig til kommunen og gør opmærksom på deklarationen.

Kommunen vurderer, at byggeriet er i strid med deklarationen og påbyder ejer at stoppe byggeriet. Ejer og dennes arkitekt har i retssagen oplyst, at de ikke havde været opmærksom på deklarationen.

Ejer klager til Natur- og Miljøklagennævnet (NMKN) med den påstand, at kommunens afgørelse om at stoppe byggeriet skal ophæves. NMKN ophæver kommunens afgørelse.

Naboen fra Svejåsen 6 anlægger sag ved domstolene. Der afsiges dom den 22.12.2015.

Sagens forhold - Dommens konklusioner
Det retlige spørgsmål i sagen er, om Gribskov Kommunen havde hjemmel i planloven til at træffe afgørelse om forbud/påbud af den delvist opførte tagetage på Svejåsen 8.

Det konstateres i dommen, at kommunen kan sikre overholdelse af privatretlige servitutter, hvis der i øvrigt er forhold man kan regulere i en lokalplan, jf. planlovens § 43. Retten konstaterer, at kommunen ikke har pligt til at håndhæve en servitut. Retten tilkendegiver, at kommunen, i overvejelsen af om en deklaration skal håndhæves, skal følge de almindelige forvaltningsretlige principper, herunder lighedsgrundsætningen.

Retten udtaler, at den oprindelige byggetilladelse ikke lider af en retlig mangel, selv om oplysninger om deklarationen ikke indgik i sagsbehandlingen af byggetilladelsen.

Forbudet/påbudet blev meddelt mere end 6 måneder efter byggetilladelsen, som anses for at være en begunstigende forvaltningsakt. Tilbagekaldelsen forudsætter derfor efter rettens vurdering, at der forelå tungtvejende grunde for tilbagekaldelsen, hvilket retten mener, ikke er beskrevet i kommunens afgørelse.

Retten lægger bl.a. vægt på, at når der tidligere er meddelt tilladelse til at Svejåsen 6 kunne opføres med taghældning på 30%, er det ikke i overensstemmelse med lighedsgrundsætningen at håndhæve deklarationen overfor Svejåsen 8 ved at nedlægge forbud/påbud.

Vurdering og anbefaling
På baggrund af dommen er det administrationens vurdering, at det er meget vanskeligt at håndhæve en deklaration, hvis det ikke gøres i forbindelse med byggesagsbehandlingen.

Det er ansøgers pligt at oplyse om deklarationer i forbindelse med ansøgning. Selv om kommunen skriver i sin byggetilladelse, at det er op til ejer at overholde tinglyste servitutter, bliver det i praksis næsten umuligt at håndhæve en deklaration, hvis ejer ikke overholder den.

Vi vurderer derfor, at det er vigtigt i forbindelse med byggesagsbehandlingen at sikre oplysning af sagen ved at undersøge tingbogen og i forlængelse heraf nærmere undersøge de deklarationer, der virker relevante for behandlingen af byggeansøgningen. Deklarationer, der ikke virker relevante for byggeansøgningen, undersøges ikke.

Risikoen ved ikke at undersøge om der er deklarationer er, at de ikke efterfølgende kan håndhæves.

Sagsbehandlingen bliver gebyrpålagt. Hvis ansøger oplyser sagen fuldt ud, herunder oplyser om deklarationer, bliver sagsbehandlingen hurtigere.


Lovgrundlag
Lov om planlægning (planloven) § 43, lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23.11.2015

Økonomi
Ikke relevant i denne sag

Høring
Ikke relevant i denne sag

Bilag
PMU 09-05-2016 Dom af 22.12.2015 Dok. nr: 2014/01023 028

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget:

 1. at tage orienteringen af dommen til efterretning
 2. at beslutte at administrationen fremover, ved behandling af en byggeansøgning, undersøger tingbogen og nærmere undersøger de deklarationer, der virker relevante for behandlingen af byggeansøgningenBeslutning
1.-2. Udsættes mhp. yderligere undersøgelse

Michael Bruun fraværende
81. Airsoft-bane ved Wewers A/S
023273 - 2015/30991

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget behandler sagen for at træffe en beslutning.

Introduktion
Sagen er tidligere behandlet i Plan- og Miljøudvalget den 11.01.2016 og den 22.02.2016. På disse møder blev sagen udsat med henblik på besigtigelse. Udvalgets medlemmer har således haft mulighed for individuel besigtigelse af ejendommen forud for mødet den 22.02.16. Endvidere er der den 07.04.16 afholdt et fælles møde med besigtigelse og mulighed for drøftelse mellem udvalg, virksomhed og naboer. Sagen forelægges derfor igen med samme ordlyd som på mødet den 11.01.2016 og den 22.02.16.

Der søges om mulighed for airsoft aktivitet på en del af virksomheden Wevers grund. Det forudsætter ny lokalplan for det konkrete område. Virksomheden Badboys Airsoft fremfører oplysninger, som ikke er indgået i den tidligere sag om lokalplan for det samlede område.

Sagens forhold
Virksomheden Badboys Airsoft ApS har siden 2009 anvendt et areal bag de gamle teglværksbygninger på Ny Mårumvej 222 til aktiviteten airsoft (også tidligere benævnt softgun eller hardball). Ejer Wewers A/S har indgået en aftale med virksomheden om brug af arealet inklusive et par tomme bygninger.

Plan- og Miljøudvalgets tidligere holdning afspejler, at udvalget har ønsket at beskytte de omkringliggende boligejere, da arealet ligger umiddelbart op ad en række beboelsesejendomme. Virksomheden Badboys Airsoft har ikke haft mulighed for at udtale sig, dermed er der nye oplysninger, som ikke indgik i behandlingen af lokalplan 567.01, som blev vedtaget af byrådet i august 2015.

Administrationen har efter naboklager i 2011 haft dialog med ejer af området om lovliggørelse, herunder ophør af aktiviteterne. Senest er der indgået klager i september-oktober 2015, og på baggrund af administrationens tilsyn på ejendommen den 03.11.15 har vi indhentet redegørelser fra ejer og bruger af arealet. Badboys Airsoft oplyser, at de først på dette tidspunkt er blevet bekendt med, at kommunen vurderer, at aktiviteten er ulovlig på området. Det er ikke tidligere blevet meddelt dem direkte af kommunen, og ejer af arealet har tilsyneladende heller ikke meddelt dem det. Badboys Airsoft oplyser, at de løbende har investeret i banen, hvilket de ikke villet have gjort, hvis de fra starten var blevet bekendt med, at aktiviteten ikke var lovlig på stedet.

Begge parter ønsker at fortsætte arealanvendelsen. Administrationen har oplyst at aktiviteten ikke er lovlig i henhold til den eksisterende lokalplan. Parterne ønsker, at der udarbejdes en ny lokalplan for en del af ejendommen. Arealet er markeret med 'A' i bilag 1, dog indgår ladebygningen langs med Ny Mårumvej ikke i det areal, hvor aktiviteterne foregår.

Vedlagte bilag 2 er en gennemgang af tidsforløbet med den løbende vurdering af aktiviteterne, samt en beskrivelse af nuværende aktiviteter og muligheder. Opsummeret har Badboys Airsoft ApS har bevirket følgende:

Direkte tiltag

 • Der er iværksat en virksomhed med almindelig spilaktivitet og et bredt samarbejde om udsatte unge, teambuilding m.v. Virksomheden oplyser, at de har en årlig omsætning på ca. 2,5 mio. kr.
 • Gamle bygninger på teglværksgrunden bliver vedligeholdt.
 • Der er ryddet op på arealet.


Indirekte, afledte effekter

 • Virksomheden tiltrækker gæster fra lokalområde, hele landet samt fra udlandet
 • Virksomheden og gæsterne bidrager til det lokale handelsliv samt bruger overnatningsfaciliteter
 • Vedligehold af banen sker af lokale håndværkere og der købes ind lokalt


Virksomheden har oplyst, at der tages stort hensyn til naboer. Rammerne for aktiviteten er primært i dagtimerne i weekenden samt torsdag aftener. Herudover enkelte øvrige aftenaktiviteter ind imellem. Der arbejdes med gode afskærmninger og signallys i stedet for signalhorn med lyd på banen.

Virksomheden oplyser, at da de allerede har anvendt mange midler til istandsættelse af området og etablering af banen, har de ikke mulighed for at flytte aktiviteten til en anden lokalitet.

Vurdering
Administrationen vurderer, at arealanvendelsen ikke er i overensstemmelse med formål og anvendelsesbestemmelser i Lokalplan 567.01, som netop er vedtaget af byrådet i august 2015. Derfor er det ikke muligt at dispensere fra planen.

Samtidig vurderer det, at de aktiviteter der gennemføres, bidrager til udvidelse af turistsæson og vækst i kommunen.

Der er mulighed for enten at håndhæve lokalplanen med en påbudssag om lukning af aktiviteten, eller at lave et nyt plangrundlag for arealet. Nyt plangrundlag vil betyde opstart af lokalplanprocessen, herunder offentlig fremlæggelse og politisk behandling af både planforslaget og eventuelle indsigelser. Det nye plangrundlag skal i givet fald kun omfatte det område, hvor der ønskes spilaktivitet, og ikke hele det område, der indgår i lokalplan 567.01.

Administrationen vurderer, at der er kommet nye oplysninger om aktiviteterne, som berettiger en fornyet overvejelse af, om airsoft skal kunne indpasses på stedet.

Administrationen anbefaler, at Plan- og Miljøudvalget foretager afvejning af, om det eksisterende plangrundlag skal fastholdes med fokus på håndværks- og produktionsvirksomhed, eller om der skal skabes grundlag for en virksomhed relateret til fritid og turisme.

Hvis der skal udarbejdes ny lokalplan, anbefaler administrationen en fremtidig proces, der sikrer, at der kan stilles vilkår om aktiviteternes omfang blandt andet mht åbningstider. Endvidere anbefaler administrationen, at aktiviteterne omkring airsoft-spil får lov at fortsætte, mens plangrundlaget tilvejebringes, da det forventes at kunne ødelægge grundlaget for virksomheden, hvis der i den mellemliggende periode, skal udstedes påbud om at indstille aktiviteterne.


Lovgrundlag
Lov om planlægning § 35 (planloven), lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23.11.2015
Kommuneplan 2013-2025 for Gribskov Kommune
Lokalplan 567.01 for erhvervsområde på Mårum gl. teglværk

Økonomi
Sagen vurderes ikke at have budgetmæssige konsekvenser.
Såfremt der skal udarbejdes et nyt plangrundlag forventes den samlede arbejdstid for administrationen at udgøre 80-100 timer til arbejdet med planen og mulige efterfølgende klagesager.

Miljøforhold
Det forudsættes, at de vejledende grænseværdier for støj overholdes ved eventuel tilladelse til airsoft-bane. I forbindelse med ny lokalplanlægning bør der stilles krav om, at airsoft-virksomheden dokumenterer støjniveauet. Det kan ske på følgende måde:

At der forud for politisk fremlæggelse af et lokalplanforslag foretages støjmålinger i skel til nærmeste ejendom Ny Mårumvej 224, samt i naboskel langs stikvejen foran Ny Mårumvej 228-232, på en dag med maksimal belastning på banen. Støjmålingerne skal udføres af et akkrediteret firma, og skal fremsendes til godkendelse hos Gribskov Kommune. Hvis målingerne viser, at Miljøstyrelsens Vejledende Grænseværdier for støj ikke er overholdt, skal der udarbejdes en støjrapport. Støjrapporten skal indeholde konkrete forslag til, hvilke tiltag der kan løse støjproblemet. Tiltagene skal derefter godkendes af Plan- og Miljøudvalget som en del af det nye planforslag. Hvis det vurderes at de eventuelle støjdæmpende tiltag, der skal udføres, er for markante til at området kan bære det, vil det blive anbefalet ikke at godkende et nyt lokalplanforslag for området.

Administrationen bemærker, at fremtidig brug af banen i øvrigt vil skulle ophøre øjeblikkeligt, hvis det konstateres at Miljøstyrelsens Vejledende Grænseværdier for støj ikke overholdes. Brugen af banen kan først genoptages når det er påvist, at brugen kan finde sted, uden at Miljøstyrelsens Vejledende Grænseværdier for støj overskrides.

Høring


Bilag
Bilag 1: Oversigt over airsoft areal Dok nr. 2015/30991 025

Bilag 2: Notat om sagsforløb, softgun/airsoftbane Dok nr. 2015/30991 013


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget

 1. at træffe beslutning om at fastholde det nuværende plangrundlag, eller
 2. at igangsætte ny lokalplan for den del af ejendommen Ny Mårumvej 222, der er inddraget til airsoft-virksomhed, og
 3. at airsoft-virksomheden kan fortsætte uden håndhævelse af den gældende lokalplan, mens nyt plangrundlag udarbejdes, og
 4. at ansøger skal foretage støjmålinger som en del af grundlaget for lokalplanudarbejdelsen.

  Beslutning

1.-4. Udsættes mhp. yderligere undersøgelse

Michael Bruun fraværende
82. Tilsynsberetning 2015
09.00G00 - 2016/05001

Sagsfremstilling
Introduktion
Plan- og Miljøudvalget får sagen til orientering om administrationens beretning om tilsynsarbejdet på miljøområdet i 2015.

Plan- og Miljøudvalget behandler endvidere sagen for at træffe beslutning om to foreslåede tilsynskampagner for 2016.

Beretningen beskriver kommunens arbejde inden for tilsynsarbejdet på miljøområdet i 2015. Gribskov Kommune i 2015 overholder minimumsfrekvenserne for miljøtilsyn med virksomheder og landbrug i kommunen.

Baggrund
Kommunerne skal hvert år inden den 1. april sende en beretning til Miljøstyrelsen om tilsyn efter Miljøbeskyttelsesloven. I år har Miljøstyrelsen udsat fristen til den 6. maj. Samtidig skal beretningen offentliggøres. På baggrund af beretningen udarbejder Miljøstyrelsen hvert år en landsdækkende redegørelse om kommunernes miljøindsats på området.

Den 23. maj. 2013 trådte Miljøstyrelsens nyeste bekendtgørelse om miljøtilsyn i kraft. Denne bekendtgørelse indeholder minimumsfrekvenser for tilsyn. Som bilag er vedlagt det skema, som kommunen har indsendt til Miljøstyrelsen.

Samlet set har kommunen på årets miljøtilsyn ikke konstateret store overtrædelser af miljølovgivningen. Generelt kan man sige, at virksomheder og landbrug har haft god styr på lovgivningen og haft et positivt syn på miljømæssige forhold.

Sagens forhold
Tilsynskampagner 2015
I henhold til Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøtilsyn skulle Gribskov Kommune i 2015 gennemføre to tilsynskampagner med industrivirksomheder og husdyrbrug som målgrupper. I 2015 har kommunen gennemført nedenstående kampagner:

 • Ajourføring af liste over kommunens autoværksteder og miljøtilsyn på de nye værksteder, som dukkede op undervejs.
 • Tilsyn med markstakke på landbrugsejendomme.

Vurdering og Anbefaling
Tilsynskampagner 2016
Gribskov Kommune skal igen i 2016 gennemføre to tilsynskampagner med industrivirksomheder og husdyrbrug som målgruppe. Administrationen foreslår at gennemføre to tilsynskampagner i 2016, som omhandler:

 • Energicheck på autoværksteder med brug af ekstern konsulent (Hænger samme med punkt 83 på dette møde: "Klimamidler til tilsynskampagne for virksomheder 2016 - Energicheck på autoværksteder"). Alternativt foreslås en kampagne på udvalgte virksomheder med fokus på olieudskillere. Dette tema vil sætte fokus på virksomhedernes olieudskillere og være med til at mindske risikoen for olieforurening.
 • Opspore og føre tilsyn med nye hestehold på landbrugsejendomme. Dette tema er valgt, da der er og fortsat etableres hesteejendomme i Gribskov Kommune, hvor ejerne ikke er bekendte med anmeldepligten samt håndtering og opbevaring af gødning. For kommunen er det svært at blive opmærksom på disse nye hestehold, idet hesteholdene ikke er registreret i det centrale husdyrregister.Lovgrundlag
Beretningen er udfærdiget i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 497 af 15. maj 2013 om miljøtilsyn.

Økonomi
Der opkræves gebyr for miljøtilsyn og godkendelsesarbejde på virksomheder og landbrug jvf. takster bestemt i lovgivningen.


Miljøforhold
Indeholdt i sagsfremstilling.


Høring

Beretningen skal fremsendes til Miljøstyrelsen den 6. maj 2016. Samtidigt skal beretningen offentliggøres.

Bilag
PMU 09.05.16: Bilag: Tilsynsberetningen Dok. nr.: 2016/05001 010


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget

 1. at udvalget tager beretningen om tilsynsarbejdet på miljøområdet i 2015 til efterretning,
 2. at udvalget vedtager, at administrationen i 2016 arbejder med de to foreslåede tilsynskampagner.Beslutning

 1. Taget til efterretning
 2. Ikke tiltrådt. Udvalget ønsker kampagne om olieudskillere og nye hestehold


Michael Bruun fraværende
83. Klimamidler til tilsynskampagne for virksomheder 2016 - Energitjek på autoværksteder
00.16G00 - 2016/09155

Sagsfremstilling
Introduktion
Plan- og Miljøudvalget behandler sagen med henblik på at træffe beslutning om, at der skal afsættes klimamidler til tilsynskampagne for virksomheder med fokus på energitjek på autoværksteder.

Gribskov Kommune skal hvert år gennemføre to tilsynskampagner på industrivirksomheder og landbrug i kommunen. Det ene tema i år kunne være energibesparelser, konkretiseret via energitjek på autoværksteder. Dette kræver dog ekstern rådgivning. Plan- og Miljøudvalget skal derfor beslutte, om der kan afsættes klimamidler til at gennemføre en kampagne med dette tema.

Sagens baggrund
Hvert år skal der gennemføres to tilsynskampagner på industrivirksomheder og landbrug i kommunen jf. miljøtilsynsbekendtgørelsen. Kommunen vedtager selv hvilke temaer, kampagnerne skal have, hvorvidt der føres to kampagner på enten industrivirksomheder eller landbrug eller om der føres én kampagne inden for hver gruppe.

I år bliver der ført én kampagne inden for hver gruppe. For landbrug er det besluttet at temaet skal være opsporing af nye hestehold. For industrivirksomheder er der set nærmere på muligheden for at sætte fokus på temaet energibesparelser. For at kunne gennemføre en kampagne med dette tema, er der dog behov for ekstern rådgivning. Der stilles med dette dagsordenspunkt derfor forslag om at benytte en del af klimamidlerne til dette.

Sagens forhold
Formålet med en kampagne omkring energibesparelser er, at hjælpe virksomhederne til at identificere mulige energibesparelser med henblik på at opnå en økonomisk gevinst samtidig med, at det kan give virksomhederne et mere grønt image.

Forslag til kampagne - indhold og pris
For at målrette og konkretisere kampagnen vil der blive taget udgangspunkt i en bestemt type virksomheder, nemlig autoværksteder. Det skyldes, at kommunen har rigtig mange autoværksteder, og samtidig er autoværksteder forholdsvis ens i forhold til udstyr, arbejdsgange mv. Den viden, der kommer frem gennem kampagnen, kan derfor komme mange virksomheder til gode.

Der vil blive udvalgt 4-5 autoværksteder, som bliver tilbudt et energitjek. Som udgangspunkt vælges værksteder, som alligevel skal have tilsyn i år, således at energitjekket bliver udført i forbindelse med dette tilsyn. Til at udføre energitjekket hyres en ekstern energirådgiver. Rådgiveren afslutter tilsynet med at give værkstedet en kort rapport med forslag til tiltag, der kan igangsættes for at spare på energien. Tilsynsmedarbejderne fra kommunen deltager på energitjekkene således, at der kan opbygges ny viden, der kan bruges fremadrettet i de almindelige tilsyn.

Efterfølgende vil viden fra energitjekkene blive videreformidlet via kommunens hjemmeside, FaceBook, UgePosten med videre, så andre virksomheder kan blive inspireret. Erhvervscentret inddrages i forhold til at drøfte, hvordan viden kan komme bredere ud, eventuelt gennem et oplæg fra energirådgiveren i relevante netværk efter kampagnen er gennemført.

Rudersdal Kommune har i 2015 haft en lignende kampagne, hvor der blev kørt energitjek på fem autoværksteder. Konklusionen på denne kampagne var, at nogle autoværksteder havde lavet en del i forvejen, men der var besparelser at hente alle steder, og alle fik noget ud af det og var åbne for at gå videre med de forslag til tiltag, som de fik.

Prisen for brug af ekstern rådgiver til energitjek vil være ca. 20.000 kr. jf. erfaring fra Rudersdal. Derudover afsættes der 5.000 kr., som kan bruges til efterfølgende oplæg.

Vurdering og anbefaling
Det er administrationens vurdering, at denne tilsynskampagne vil give ny viden til de autoværksteder, der deltager, men også gøre det muligt give erfaringer/gode råd videre til andre virksomheder. Samtidig giver det kommunen mulighed for at komme i dialog med virksomhederne på en ny måde. Normalt føres der tilsyn i forhold til at sikre, at miljølovgivningen overholdes, mens dette tema i stedet har fokus på at foreslå frivillige tiltag, som kan komme virksomhederne til gode i form af besparelser. Det vil derfor give en anden form for tilgang til virksomhederne.

Såfremt der ikke sættes klimamidler af til kampagnen, vil der i stedet bliver fundet et andet tema, hvilket formodentlig vil være tjek af olieudskillere.


Lovgrundlag
Bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek nr. 1441 af 02/12/2015 § 7

Økonomi
Der blev i Budgetaftale 2014-2017 afsat 0,5 mio kr til klimaområdet i 2014 og i 2015. De midler, der endnu ikke er brugt, er overført til 2016. Det drejer sig om 0,9 mio. kr. En del af midlerne (ca. 0,5 mio. kr.) er øremærket til opsætning af ladestandere og udarbejdelse af beredskabsplan for ekstreme regnhændelser og havvandstandstigninger. Af de resterende midler ønskes der således afsat 25.000 kr. til kampagnen om energibesparelser.

Miljøforhold
Kampagnen skal være med til at sætte fokus på energiforbrug i autoværksteder, men kan også bredes ud til andre brancher. Formålet er at hjælpe virksomhederne med at reducere energiforbruget.

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan - og Miljøudvalget at:

 1. godkende at der afsættes klimamidler til at gennemføre en tilsynskampagne med temaet energibesparelser med fokus på energitjek på autoværksteder.Beslutning

 1. Ikke tiltrådt


Michael Bruun fraværende
84. Tibirke Bakker - høringssvar til fredningsnævnet
01.00G00 - 2015/08983

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget behandler denne sag på ny for at træffe beslutning om kommunens fremtidige praksis ved byggeri i Tibirke Bakker.

Sagen handler om byggerier i de fredede områder i Tibirke bakker. Fredningsnævnet skal godkende bebyggelse og træffer bl.a. afgørelse på baggrund af udtalelse fra kommunen.
Foreningen af grundejere i Tibirke bakker har ønsket en praksisændring, og administrationen har derfor holdt møde med formanden for Fredningsnævnet for Nordsjælland.
På baggrund af dette møde har administrationen forelagt forslag til ny praksis , som blev behandlet på møde i Plan- og Miljøudvalget 22.02.2016.

Plan- og Miljøudvalget behandlede sagen (dagsordenspunkt nr. 27) på grundlag af en anbefaling fra administrationen, om fortsat af afgive høringssvar til Fredningsnævnet for Nordsjælland i sager om bebyggelse af ejendomme i Tibirke Bakker omfattet af de egentlige fredninger. Administrationens anbefaling indeholdt bl.a. følgende afsnit:
"Samtidig er det administrationens anbefaling, at kommunens udtalelser om de bygningsmæssige forhold skal koncentrere sig om, hvorledes de ansøgte tiltag påvirker landskabet i højere grad, end det hidtil er sket. Dette vil indebære, at kommunen stadig vil have mulighed for at udtale sig om forhold, der har indflydelse på den samlede naturmæssige oplevelse af Tibirke Bakker, eksempelvis solfangeranlæg, dominerende glaspartier og have/terrasseanlæg."
Udvalgets beslutning på mødet den 22.02.2016 var sålydende:
"Der udarbejdes forslag til en strammere praksis, som fremsendes til udvalget."
24.02.2016 modtog administrationen fra et medlem af Plan- og Miljøudvalget et forslag til beslutning udarbejdet af Foreningen af Grundejere i Tibirke Bakker. Forslaget var sålydende:
"Gribskov Kommune skal alene udtale sig om forhold ved det ansøgte, der måtte være i strid med byggelovgivningen, brandkrav eller andre myndighedstilladelser, samt udtale sig om bygningsændringer, hvis disse vil få en uacceptabel indflydelse på den samlede naturmæssige oplevelse af fredningsområdet."Administrationen foreslår at "myndighedstilladelse" skiftes ud med myndighedsforhold, således at det fremgår mere tydeligt, at Natura 2000 vurdering er omfattet, sådan som det er ønsket fra Fredningsdommerens side.


Lovgrundlag
Naturbeskyttelsesloven, § 50 og § 73, jfr. lovbekendtgørelse nr. 1578 af 08.12.2015

Økonomi


Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at beslutte

 1. at kommunen skal fortsætte sin praksis med at afgive høringssvar til fredningsnævnet, men således at kommunen alene skal udtale sig om forhold ved det ansøgte, der måtte være i strid med byggelovgivningen, brandkrav eller andre myndighedsforhold, samt udtale sig om bygningsændringer, hvis disse vil få en uacceptabel indflydelse på den samlede naturmæssige oplevelse af fredningsområdet.Beslutning

 1. Tiltrådt


Michael Bruun fraværende
85. Pavilloner til midlertidig boligplacering af flygtninge - overordende principper for arealudpegninger
01.11G00 - 2015/39070

Sagsfremstilling
Indledning
Plan- og Miljøudvalget behandler sagen for at beslutte de overordnede principper for udpegning af arealer til placering af pavilloner til midlertidig boligplacering af flygtninge.

Pavilloner skal opstilles for at sikre, at kapaciteten til midlertidig indkvartering kan tilvejebringes i rette tid, så udgifter til hotelophold og lignende kan undgås.

Baggrund
De seneste måneder er en række arealer til potentiel placering af pavilloner blevet udpeget af Byrådet på baggrund af anbefalinger fra Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget. Udpegningerne fremgår af vedlagte kortbilag. I den forbindelse er der fra politisk side løbende foreslået en række yderligere placeringsmuligheder, ligesom forslag er modtaget fra borgere. For at sikre at udpegninger foregår ud fra en helhedsbetragtning, har Plan- og Miljøudvalget ønsket en samlet sagsfremstilling om mulige udpegninger.

Som indledning til dette, foreslår administrationen, at arbejdet tager udgangspunkt i nedenstående overordnede principper for udpegningen. Administrationen vil så, på et snarligt møde, fremlægge en samlet oversigt med konkrete forslag til placeringer ud fra de overordnede principper.

Forslag til overordnede principper
Nedenstående principper er udarbejdet på baggrund af tre primære hensyn:

 • For at fremme integrationsmulighederne og mindske omkostningsniveauet for flygtningene, bør pavilloner opstilles, hvor der er let adgang (afstand og/eller tid) til sprogskolen i Hillerød, Jobcenter i Helsinge, daginstitutioner og indkøbsmuligheder, så det er let at få en hverdag til at fungere.
 • For at tage størst mulig hensyn til omgivelserne, bør det tilstræbes at pavilloner ikke placeres i for store koncentrationer, og at flygtningesammensætningen afspejler befolkningssammensætningen i området, så der let kan skabes naborelationer. Eksempelvis børnefamilier og par i parcelhusområder og lokalsamfund, og enlige i/tæt på bymidter og i lokalsamfund, hvor der er blandede boligtype.
 • For at mindske udgifterne for kommunen, bør pavilloner som udgangspunkt opstilles på kommunaltejede arealer, der er byggemodnede/lette at tilslutte.


Overordnede placeringsprincipper:

 1. I/tæt på byzone i de byer, lokalcentre og landsbyer, hvor der er dagligvareindkøbsmuligheder, (og for småbørnsfamilier: daginstitutioner) og højest 1 skift med offentlig transport til Helsinge.
 2. Fordeling/spredning rundt om i kommunen og i de enkelte bysamfund.
 3. Få pavilloner/boliger per udpegning. I enkelte tilfælde kan der dog, hvis forholdene taler for det (et uventet stort antal flygtninge, at det kan indpasses i omgivelserne, og/eller økonomiske forhold), etableres en større koncentration af pavilloner.
 4. Flygtningesammensætning svarende til befolkningssammensætningen i området.
 5. Kommunalt ejede arealer, der er byggemodnede/lette at tilslutte.


Det videre arbejde
Sideløbende med ovennævnte forslag til udpegning af konkrete arealer, er administrationen i gang med følgende opgaver i forhold til pavillon-løsningen:

 • Information. Senest midt maj vil der ligge information på gribskov.dk om hvilke arealer der er udpeget indtil nu, og hvad den videre proces vil være, konkret planlægning, inddragelse mv., kontaktperson mv. Alle de berørte grundejerforeninger og naboer til de arealer, der indtil nu har været politisk behandlet, vil blive kontaktet med samme information. Informationen opdateres løbende på gribskov.dk, og de berørte naboer og grundejere orienteres direkte, når der er nyt i forhold til de konkrete arealer.
 • Afdækning af økonomi. Midler til opførelse af pavilloner, herunder tilslutningsudgifterne, vil kunne lånefinansieres. Ydelserne på lånene finansieres via ejendomsrammerne, dels via lavere omkostninger til driftsudgifter og dels via huslejebetaling fra beboerne i boligerne indrettet til flygtninge. Den seneste to-partsaftale mellem Staten og KL åbner desuden op for flere muligheder, der skal dyrkes nærmere. Resultat af denne økonomiske analyse forelægges politisk snarest muligt.
 • Afdækning af pavillonløsninger. Indhentning af tilbud og afklaring af tilgang (én leverandør, eller kombination af flere). Det første kan måske give en bedre pris, mens det sidste måske kan give en mere robust og fleksibel løsning. Desuden afdækkes muligheder for samarbejde med andre kommuner for at nedbringe indkøbsprisen. Resultat af analysen forelægges politisk snarest muligt.
 • De to første arealer. Byrådet besluttede d. 22-06-2015, at der vil kunne etableres midlertidige indkvarteringsmuligheder i pavilloner på de byggemodnede grunde Boagervej 28 og Hammerrichsvej 4 i Helsinge. Det er derfor der, de første vil blive opstillet. Det forventes at ske indenfor de kommende måneder, hvor efterspørgslen forventes at stige. Pavillon-løsninger og det tekniske er ved at blive afdækket. Dialog med naboer mv. planlægges og information lægges på gribskov.dk. Tidsplan for arbejdet er under udarbejdelse og vil blive lagt på gribskov.dk.
 • For de øvrige allerede udpegede arealer: Nærmere analyse af de konkrete arealers egnethed, herunder afklaring af målgruppe, anlægs- og driftsøkonomi (bl.a. ud fra valg af pavillonløsning), tidsplan mm. Arbejdet igangsættes nu, men af ressourcemæssige årsager vil ovenstående 4 opgaver blive prioriteret højest. Analyserne munder ud i et forslag til en samlet prioritering af i hvilken rækkefølge arealerne skal indrettes hvor og hvornår. Oplægget til dette forelægges i sensommeren til politisk godkendelse. Efterhånden som flere arealer udpeges politisk de kommende måneder, ud fra de overordnede principper, vil arealerne gennemgå tilsvarende konkrete analyser og vurdering af prioritering, og anbefalingerne forelægges til politisk behandling. Arbejdet vil ske i tæt dialog med grundejerforeninger, naboer mv. med løbende udsendelse af information, så processerne er gennemsigtige.


Administrationens anbefaling
Det anbefales, at godkende ovenstående hovedprincipper for arealudpegninger, til opstilling af pavilloner, til midlertidig indkvartering af flygtninge.


Lovgrundlag
Lov om planlægning (planloven), lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23/11/2015
Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune

Økonomi


Bilag
Bilag 1 PMU 09-05-16 Arealer til opstilling af pavillioner Dok.nr. 2015/39070 005


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget:

 1. at godkende de foreslåede principper for udpegning af arealer til placering af pavilloner.Beslutning

 1. Udvalget anbefaler Økonomiudvalget at tiltræde indstillingen.


O tilkendegiver til protokollen, at O er uenig i, at pavilloner skal placeres tæt på daginstitutioner.

Michael Bruun fraværende
86. Befolkningsprognosen for Gribskov Kommune 2016-2027
01.00G00 - 2016/07919

Sagsfremstilling
Administrationen forelægger befolkningsprognosen for årene 2016-2027 for Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet.

Byrådet skal formelt godkende prognosen, som danner grundlag for budgettet. Derudover gives med denne fremstilling en beskrivelse af de væsentligste tendenser og resultater. For yderligere skal man læse rapporten - bilag 1.

Befolkningsprognosen bruges til budgettet og analyser
Befolkningsprognosen udarbejdes hvert år i forårsmånederne, og prognosens budgetscenarie danner grundlag for kommunens budget. Derudover bruges befolkningsprognosen løbende til analyser i forskellige sammenhænge.

Befolkningsprognosen viser tre scenarier
Antallet af udflyttere og tilflyttere udvikler sig hele tiden og nye tendenser opstår, hvilket smitter af på befolkningsudviklingen. Dertil kommer ændringer i levealder og antal fødsler. Udviklingen på længere sigt vil derfor ikke kunne forudsiges meget præcist. Usikkerheden er håndteret ved at vise forskellige scenarier for udviklingen i Gribskov Kommune.

Scenariemetoden er utraditionel i forhold til typiske kommunale befolkningsprognoser, der som regel kun indeholder ét scenarie. Ved at fremstille forskellige scenarier, gives mulighed for en reel forståelse af mekanismerne bag befolkningsudviklingen, og befolkningsprognosens scenarier kan derfor anvendes som datagrundlag i diskussioner af byudvikling, fortætningsstrategier, strukturtilpasninger m.v.

Befolkningsprognosen 2016 behandler 3 hovedscenarier:

 1. Maximum-scenariet viser effekterne af en meget høj udbygningshastighed i både kommunale og private byudviklingsprojekter. Dette scenarie beskriver således en befolkningsudvikling baseret på at boligudbygningen indenfor 2-3 år vil ske i et hurtigere tempo end man oplevede fra 2001-2008, hvor der var en kraftig boligudbygning.
 2. Budget-scenariet viser udviklingen, såfremt boligudbygningen pr. år sker i et tempo, som er markant højere end de seneste år, men som ligger under niveauet fra årene 2001-2008. Som navnet siger bruges scenariet til Gribskov Kommunes budget.
 3. Scenariet uden nye boliger viser udviklingen i Gribskov Kommune såfremt, der ikke indflyttes nye boliger i de kommende 12 år.


Alle tre scenarier viser udviklingen fra det første prognosetal den 31. december 2016 til det sidste den 31. december 2027. For alle tre scenarier er der indlagt de samme tal i forhold til andre forudsætninger end boliger. Det gælder fx. i forhold til forventninger til fødsler pr. kvinde, levealder, antal flygtninge samt flyttemønstre.

Udvalgte befolkningstendenser
Flere små børn, men færre børn i skolealderen
Faldet i antallet af fødsler de senere år skyldes primært relativt få kvinder i den fødedygtige alder. De færre fødsler har man hidtil særligt kunnet mærke i daginstitutionerne. De kommende år vil man se et faldende antal børn i skolealderen, mens antallet af små børn vil stabilisere sig og formentlig stige på lidt længere sigt.

Overskud på flyttebalancen
Stort set hvert eneste år siden 2001 har Gribskov Kommune haft en positiv flyttebalance - det gælder også i forhold til børnefamilier. Flere borgere flytter altså til end fra Gribskov Kommune, hvilket forventes at fortsætte de kommende år.

Mange "unge ældre" fra andre kommuner flytter til kysten
De senere år har Gribskov Kommune oplevet en særlig stor tilflytning af borgere mellem 60 og 74 år, hvoraf størstedelen er flyttet til sommerhusområderne ved nordkysten. Denne gruppe af tilflyttere kommer i overvejende grad fra Københavns-området og kommuner nord for København. Gruppen er relativ ressourcestærk og betegnes ofte som de unge ældre. Denne tendens forventes at fortsætte.

Flere flygtninge
Som en særlig befolkningsgruppe forventes Gribskov Kommune de kommende år, at modtage flere flygtninge end i tidligere perioder. Sidste år steg antallet af flygtninge til 201 personer fra et niveau på ca. 20 personer om året i 00´erne. På baggrund af bl.a. den historiske udvikling har administrationen foretaget et skøn over de kommende års udvikling.

For de kommende to år er det i denne prognose indarbejdet, at Gribskov Kommune kommer til at modtage det samme antal flygtninge, som kommunen fik i 2015. Derefter er det forudsat, at antallet af flygtninge til kommunen igen vil falde til 20 personer om året fra år 2018 og frem. Såfremt antallet af flygtninge fortsætter på samme høje niveau i mere end to år endnu, vil det medføre en kraftigere vækst i befolkningstallet end forudset i denne prognose. Forudsigelser om antallet af flygtninge til Gribskov Kommune de kommende år er behæftet med stor usikkerhed. Dette skyldes, at der kan ske ændringer i årsagerne til, at der kommer flygtninge, asylregler og flygtningenes egne valg. Allerede til næste års prognose kan der altså være grundlag for væsentligt at ændre forudsætningerne omkring denne gruppe nye borgere. Flere flygtninge betyder blandt andet, at der kan komme flere børn i daginstitutionerne og skolerne end det har været forventet i de seneste års prognoser.

Fortsat stigning i befolkningstallet
Befolkningsprognosen for årene 2016-2027 viser, at opførslen af nye boliger vil spille en væsentlig rolle for befolkningsudviklingen, men også andre forhold vil have betydning. Særligt antallet af flygtninge og udviklingen i flyttemønstrene vil kunne få betydning på både kort og langt sigt.

Befolkningstallet vil sandsynligvis stige de nærmeste par år til et niveau på ca. 41.500 borgere. Frem til år 2027 kan man forvente at antallet af borgere vil stige til mere end 43.000 borgere, hvis der opføres mere end 1.300 nye boliger i den 12 år lange periode. Det er overvejende sandsynligt, at der vil være en stigning i antallet af borgere på både kort og langt sigt, men det er usikkert hvor meget.

Anbefaling
Administrationen anbefaler at godkende befolkningsprognosen.


Lovgrundlag


Økonomi


Bilag
Bilag 1 (PMU 09.05.2016): Befolkningsprognosen for Gribskov Kommune 2016-2027 (dok. nr. 2016/07919 001)

For særligt interesserede
Er man som politiker interesseret i at læse mere af baggrundsmaterialet, gør administrationen opmærksom på dokumentet "Detaljeret talmateriale for befolkningsprognosens tre scenarier", som er tilgængelig for politikere via POLAR. Dokumentet har dokumentnummer 2016/07919 002.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget, at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet

 1. at godkende Befolkningsprognosen for Gribskov Kommune 2016-2027Beslutning

 1. Anbefalingen tiltrådet


Michael Bruun fraværende
87. Lokalplan 316.07 for affaldsstationer i Græsted Park - endelig vedtagelse
01.02P00 - 2016/11972

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget behandler sagen for at træffe beslutning om endeligt at vedtage Lokalplan 316.07 for affaldsstationer i Græsted Park.

Forslag til Lokalplan 316.07 for affaldsstationer i Græsted Park har været offentligt fremlagt i perioden 27.01.2016 til den 30.03.2016 og forelægges nu med henblik på behandling af indkomne indsigelser og endelig vedtagelse.

Baggrund
Forslag til Lokalplan 316.07 for affaldsstationer i Græsted Park blev igangsat af Plan- og Miljøudvalget den 01.06.2015.

I boligområdet Græsted Park har der kørt et forsøg med en ny type affaldsstationer og det er besluttet at fastholde denne type løsning. For at fastholde denne type løsning er det nødvendigt at udarbejde lokalplan, der fastlægger rammerne for udformning og placering af anlæg.
Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af principper for valg af placering på Plan- og Miljøudvalgets møde d. 02.11.2015, hvor to placeringer i Græsted Park blev valgt.

Lokalplanområdet omfatter matr.nr. 6es, Græsted By, Græsted. Planen skaber mulighed for etablering af affaldsstationer i Græsted Park.

Lokalplan 316.07 skal erstatte den eksisterende Lokalplan 16.10 for det pågældende område.

Tildeling af beslutningskompetencen til Plan- og Miljøudvalget
Byrådet har den 31.08.2015 besluttet delegation i forbindelse med endelig vedtagelse. For den nuværende situation, hvor der er indkommet høringssvar, er følgende besluttet:

"I forbindelse med behandlingen vurderer udvalget om de indkomne indsigelser/ ændringsforslag har et omfang eller karakter, at sagen skal sendes videre til Økonomiudvaget og Byrådet til endelige beslutning, således at det bliver det samlede byråd der tager stilling til planens endelige indhold og planens vedtagelse".

Plan- og Miljøudvalget skal derfor på baggrund af delegationen og de indkomne indsigelser vurdere, hvorvidt udvalget selv kan endeligt vedtage lokalplan 316.07, eller om den endelige beslutning skal videre til Økonomiudvalget og beslutning i Byrådet.

Hovedpunkter i indsigelser
Der er i perioden indkommet to indsigelser til planforslagene. Grundejerforeningen har haft mulighed for at kommentere de indkomne indsigelser.

Hovedpunkterne i de indkomne bemærkninger/indsigelser drejer sig om:

 • Gener angående øget trafik, støj, placering og værditab (Indsigelse 1).
 • Tilgængelighed for handicappede (indsigelse 2).

Notat med gennemgang af indsigelser/bemærkninger og administrationens vurdering af disse er vedlagt som bilag.

Anbefaling
Administrationen anbefaler Plan- og Miljøudvalget at godkende, at de indkomne indsigelser er af mindre væsentlig karakter og udvalget dermed selv kan træffe beslutning i sagen.

Administrationen anbefaler Plan- og Miljøudvalget, at vedtage Lokalplan 316.07 endeligt uden ændringer.


Lovgrundlag
Lov om planlægning (planloven), lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23/11/2015
Lov om miljøvurdering af planer og programmer, lovbekendtgørelse nr. 939 af 03/07/2013
Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune

Økonomi


Bilag
Bilag 1 PMU 09-05-2016 Indsigelser til Lokalplan 316.07. Dok nr. 2016/11972 007

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget:

 1. at godkende at de indkomne indsigelser er af mindre væsentlig karakter og sagen dermed kan besluttes i Plan- og Miljøudvalget,
 2. at godkende at Lokalplan 316.07 for affaldsstationer i Græsted Park vedtages endeligt uden ændringer.Beslutning

 1. Tiltrådt
 2. Tiltrådt


Michael Bruun fraværende

Sager behandlet på lukket møde:
Pkt. 88 Byudvikling Helsinge Nord - forberedelse af arkitektkonkurrence
Udvalget gav anbefaling til Økonomiudvalg og Byråd

Pkt. 89 Forberedelse af salg af ejendom
Udvalget gav anbefaling til Økonomiudvalg og Byråd

Pkt. 90 Nedrivning samt genopførelse af bygninger
Udvalget tog orientering til efterretning


Mødet startet:
04:15 PM

Mødet hævet:
07:00 PM