Økonomiudvalget

Publiceret 12-12-2016

Mandag den 12-12-2016 kl. 16:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
272 Ny styrelsesvedtægt for Byrådet i Gribskov Kommune - 2. behandling

Lukkede
273 Salg af ejendom
Medlemmer:

Kim Valentin Jannich Petersen
Nick Madsen Michael Hemming Nielsen
Jonna Hildur Præst Susan Kjeldgaard
Bo Jul Nielsen Jesper Hagen Behrensdorff
Anders Gerner Frost  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:
Susan Kjeldgaard

Meddelelser:
Pause i mødet fra 16.08-16.15
Der blev orienteret om videostreaming.

Åbne

272. Ny styrelsesvedtægt for Byrådet i Gribskov Kommune - 2. behandling
00.22A00 - 2016/39230

Sagsfremstilling
Byrådet behandlede styrelsesvedtægten første gang den 30. november 2016 (punkt 209). Som følge af Byrådet beslutning overgik styrelsesvedtægten til 2. behandling.

Økonomiudvalget behandler sagen på ekstraordinært møde den 12. december 2016. Anbefaling fra Økonomiudvalget forelægges for Byrådet på mødet.

Sagfremstilling ved 1. behandlingen:

"Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet. Sagen handler om vedtagelse af en ny Styrelsesvedtægt for Gribskov Kommune.

Økonomiudvalget og Byrådet behandler sagen på ekstraordinære møder den 30. november 2016. Anbefaling fra Økonomiudvalget forelægges for Byrådet på mødet.

Baggrund
De nærmere regler om en kommunes styrelse skal fastsættes i en styrelsesvedtægt. Dette følger af styrelseslovens § 2, stk. 2.

Gribskov Kommunes aktuelle styrelsesvedtægt blev vedtaget ved Byrådets 2. behandling den 15. december 2015.

Ændringer i styrelsesvedtægten kræver to behandlinger i Byrådet med mindst seks hverdages mellemrum.

Statsforvaltningen, Tilsynet skal underrettes, hvis der vedtages en ny styrelsesvedtægt.

Ny styrelsesvedtægt
I forbindelse med de aktuelle politiske overvejelser om behovet for at justere i den eksisterende struktur for de stående udvalg, har administrationen udarbejdet vedhæftede forslag til en ny styrelsesvedtægt for Byrådet i Gribskov Kommune.

I forbindelse med de politiske drøftelser af udmøntningen af budgettet er der politisk blandt andet peget på et økonomisk rationale i at effektivisere udvalgsstrukturen i Gribskov Kommune. Det går konkret på at nedlægge et stående udvalg og omfordele udvalgets opgaveportefølje til to af de tilbageværende seks stående udvalg, samt at reducere i antallet af medlemmer i flere af de stående udvalg.

Ændringer i de stående udvalg - herunder deres opgaveportefølje og antal medlemmer - forudsætter, at der vedtages en ny styrelsesvedtægt ved simpelt flertal i Byrådet.

Med det afsæt har administrationen udarbejdet et forslag til en ny styrelsesvedtægt, som er vedhæftet som bilag til denne sagsfremstilling.


Omkonstituering
Uanset om de forslåede ændringer i styrelsesvedtægten måtte blive forhandlet på plads i enighed blandt medlemmerne af Byrådet, eller efter afstemning, anses nedlæggelse eller ændringer i sammensætningen af et eller flere stående udvalg for så vidtgående i forhold til de eksisterende politiske kompetenceområder, at der skal foretages omkonstituering af de stående udvalg.

Omkonstitueringen af de stående udvalg indebærer, at der skal indvælges nye medlemmer til de stående udvalg på baggrund af valggruppernes indmeldinger til borgmesteren.

Partierne skal således anmelde til borgmesteren, valggruppe og hvilke udvalg valggruppen ønsker besat med hvilke hvilke kandidater.

Valg af nye medlemmer til de stående udvalg sker efter forholdstalsvalgmetoden, jf. kommunestyrelseslovens §§ 24-27.

Nedlæggelse af et eller flere "temaudvalg" nedsat i medfør af styrelseslovens § 17, stk. 4, udløser ikke krav om en ny styrelsesvedtægt. Det gælder uanset om ændringen handler om sammensætning, antal medlemmer eller at udvalget helt nedlægges."

Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse (LBK nr. 769 af 6. juni 2015) § 2, § 17-27 samt gældende styrelsesvedtægt for Gribskov Kommune (vedtaget den 15. december 2014).

Økonomi
Ændringer i den eksisterende styrelsesvedtægt vil blandt andet få vederlagsmæssige konsekvenser for honoreringen af medlemmerne af Erhvervs- og Turismeudvalget, som bortfalder, samt for det antal medlemmer, der reduceres i de stående udvalg.

Bilag
1. Bilag: Udkast til styrelsesvedtægt Dokumentnummer 2016/39230 005

Læsevejledning
Dokumenter 2016/39230 005 og 2016/39230 008 er identiske på nær en redaktionel rettelse af udvalgsnavn i punktet om vederlag (kapitel VI), hvor "Arbejdsmarkedsudvalget" er rettet til "Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget"

2. Bilag: Udkast til styrelsesvedtægt (2) Dokumentnummer 2016/39230 008


Administrationens indstilling
Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

  1. at vedtage en ny Styrelsesvedtægt for Byrådet for Gribskov Kommune gældende fra den 13. december 2016Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Økonomiudvalgets beslutning den 30-11-2016:

Afstemning om indstillingens punkt 1:
For: V, C, O (5)
Imod: Ingen (0)
Undlader: A, G, Ø (4)

Anbefalet.


Byrådets beslutning den 30-11-2016:

Ændringsforslag fra Ø:
"Alle vederlag til udvalgsformænd og næstformænd benævnes med kr. og øre. Beløbene for 2017 skal være de samme som 2016. Fremadrettet kan beløbene reguleres med samme regulering som kommunalt ansatte opnår ved reguleringsprocenten".
For: Ø, A (7)
Imod: V, G, O, C (16)

Ændringsforslag ikke tiltrådt.

Afstemning om indstillingens punkt 1:
For: V, C, O (12)
Imod: Ingen (0)
Undlader: A, G, Ø (11)

Tiltrådt.

Beslutning
Ændringsforslag fra A, G og Ø:
"Alle stående udvalg får syv medlemmer"
For: A, G, Ø (3)
Imod: V, O, C (5)
Ikke tiltrådt.

Afstemning om indstillingens punkt 1:
For: V, O, C (5)
Imod: Ingen (0)
Undlader: A, G, Ø (3)
Tiltrådt.

Fraværende: Susan Kjeldgaard


Sager behandlet på lukket møde:
Punkt 273 Salg af ejendom
Udvalget afgav sin anbefaling til Byrådet


Mødet startet:
04:00 PM

Mødet hævet:
04:50 PM