Økonomiudvalget

Publiceret 25-11-2016

Fredag den 25-11-2016 kl. 14:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
237 Budget 2017-2020 - Udmøntning af budgetvedtagelse
238 Budget 2017-2020 - Udmøntning af budgetvedtagelse
239 Budget 2017-2020
240 Budget 2017-2020 - Udmøntning af budgetvedtagelse
241 Budget 2017-2020 - Udmøntning af budgetvedtagelseMedlemmer:

Kim Valentin Jannich Petersen
Nick Madsen Michael Hemming Nielsen
Jonna Hildur Præst Susan Kjeldgaard
Bo Jul Nielsen Jesper Hagen Behrensdorff
Anders Gerner Frost  
   

Godkendelse af dagsorden:
Borgmesteren foreslår, at punkt 239 behandles først på dagsorden.
Dagsorden godkendt.


Fraværende:

Meddelelser:
Punkt 237 "Budget 2017-2020 - Udmøntning af budgetvedtagelse" kommer fra Børneudvalget.

Punkt 238 "Budget 2017-2020 - Udmøntning af budgetvedtagelse" kommer fra Kultur og Idrætsudvalget.

Punkt 240 "Budget 2017-2020 - Udmøntning af budgetvedtagelse" kommer fra Social- og Sundhedsudvalget.

Punkt 241 "Budget 2017-2020 - Udmøntning af budgetvedtagelse" kommer fra Teknisk Udvalg.

Åbne

237. Budget 2017-2020 - Udmøntning af budgetvedtagelse
00.30S00 - 2016/29332

Sagsfremstilling
Indledning
Børneudvalget behandler sagen for at træffe beslutning om den konkrete udmøntning af de besparelser, der er vedtaget på udvalgets område ifm. Budget 2017-2020.

Alle udvalg behandler sagen på møder i november. Sagen forelægges til endelig beslutning i fagudvalgene.

Baggrund
Byrådet har den 10. oktober vedtaget budget 2017-2020. Budgettet indeholder krav til besparelser på Børneudvalgets ramme.

På Børneudvalgets møde 31. oktober besluttede udvalget at sende prioriteringskataloget med forslag til udmøntning af budgetvedtagelse for budget 2017-2020 i høring. Høringssvarene fremgår af bilag 2 og 3.

På møde d. 21. november skal Børneudvalget:

 • træffe beslutning om udmøntning af de vedtagne rammebesparelser for 2017-2020
 • træffe beslutning om de foreslåede budgetønsker skal vedtages
 • træffe beslutning om evt. manglende udmøntning af tidligere besluttede besparelser


Det er afgørende, at udvalget træffer endelige beslutninger på nærværende møde, da beslutningerne på nogle områder vil have konsekvenser for taksterne, der skal udmeldes senest ultimo november. Taksterne skal behandles i Børneudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, før de kan udmeldes.

Derudover kan besparelser med virkning fra 2017 kun opnås, hvis beslutning om udmøntningen sker på nærværende møde.

Afgrænsning
Budget 2017-2020 forudsætter, at kommunen opnår effektiviseringsgevinster via Velfærdsudviklingsprogrammet (VUP). Udmøntningen af disse gevinster kører i et separat spor, og skal derfor ikke behandles i denne sag.

Budget på Børneudvalget
Rammebesparelser mv. på Børneudvalgets område fremgår af denne tabel:De enkelte punkter i ovenstående tabel er nærmere beskrevet i sagen 'Budget 2017-2020 - Udmøntning af budgetvedtagelse', der blev drøftet på Børneudvalgets møde d. 24. oktober 2016.

Takster for 2017
Udvalget har behandlet foreløbige takster på udvalgets møde i september. De besparelser, der vedtages på møde d. 21. november, får betydning for taksterne.

Derfor genberegnes taksterne, umiddelbart efter udvalgets møde, hvorefter de behandles på et ekstraordinært møde i Børneudvalget og efterfølgende i Økonomiudvalget og Byrådet den 30. november 2016.

Budgetprocessen i forbindelse med udmøntning af de vedtagne besparelser i budget 2017-2020

Fagudvalgenes møder i oktober Beslutte prioriteringskatalog, der skal sendes i høring.
Perioden frem til den 11. november Høringsfase af prioriteringskataloget
Fagudvalgenes møder i november Endelig beslutning om udmøntning af budget 2017-2020 inkl. høringssvar
Den 30. november Ekstraordinært BØR/ØU /BY – endelig vedtagelse af takster samt tilskud til private dagtilbud

Lovgrundlag
LBK nr 769 af 09/06/2015 (Kommunestyrelsesloven) kapitel 5.

Økonomi
-

Høring
Prioriteringskataloget har været sendt i offentlig høring i perioden 1. november til 11. november 2016.

Bilag
Bilag 1: Prioriteringskatalog budget 2017-2020 Dokumentnr.: 2016/29793 035 (kataloget, som er sendt i høring. OBS: Det rette dokument indsat ifbm flet af protokol 22.11)

Bilag 2: BØR 21-11-16 - Høringssvar 2017-2020 Dok.nr. 2016/29332 035

Bilag 3: BØR 21-11-16 - Høringssvar LU budget 2017-2020 Dok.nr. 2016/29332 036Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Børneudvalget:

1. at udvalget med udgangspunkt i nedenstående prioriteringskatalog træffer beslutning om den konkrete udmøntning af besparelser og budgetønsker jf. skema.

1.000 kr. 2017
2017
2018
2019
2020
Samlede prioriteringskrav
1. Rammereduktion på Ungdomsskole/klub
150
150
150
150
2. Koordineret anvendelse af tolkebistand
20
40
40
40
3. Dagtilbud – Reducere udvidet åbningstid i daginstitutioner
300
300
300
300
4. Dagtilbud – Sampasning i sommerferien
2300
2300
2300
2300
7. Dagtilbud – Reducere vikartildelingen i daginstitutioner
780
780
780
780
8. Dagtilbud – Børnehavestart når barnet er 2 år og 10 mdr.875
875
1500
1500
1500
9. Dagtilbud – Gartnerudgifter reguleres
50
50
50
50
10. Skole/FO – Halvere pulje til sund kost
300
525
525
525
11. Skole/FO – Reducere vikartildelingen i fritidsordninger
210
210
210
210
12. Skole/FO – Reducere vikartildelingen i skoler
660
660
660
660
13. Ændre bevillingsmodel for 10. klasse
800
800
800
800
15. Skole – Reduktion af skolernes driftsbudget til lejrskoler, ture, arrangementer,
bøger, materialer mv.
575
975
975
975
16. Reduktion i fælles digital udvikling på skolerne
290
290
290
290
18. Skole/FO/Dagtilbud – Reducere fælles
pulje til kompetenceudvikling
1775
1200
1200
850
19. Reduktion af kompetenceudviklingsmidler
på tværs af CBU
200
100
100
50
20. Shared Care – tilbud til overvægtige børn
-64
0
0
0
21. Familieiværksætterne – tilbud til førstegangsforældre
-250
-250
-250
-250
22. Tandplejen – tilbagerulning af besparelse
-150
-150
-150
-150
23. FO–camp i sommerferien
270
470
470
470
24. MiniFO for kommende 0. klasser
0
450
450
450
25. Kortere åbningstid i distrikter med mere end én institution
350
600
600
600
27. Lavere normering i Gæstehuset
158
272
272
272
28. Nedlæggelse af Børneudvalgets pulje
317
317
317
317
29. Rammebesparelse (ligelig reduktion på
skoler, FO, klub og dagtilbud)
1729
0
0
0
I alt
11645
11589
11589
11189Udvalgenes anbefalinger/indstillinger

Børneudvalgets beslutning den 21-11-2016:
V stillede forslag om at punktet udsættes med henblik på drøftelse i forligsgruppen om besparelser.

For stemte V (3) DF (1)
Imod stemte G (1) og A (1)

Berigtigelse af afstemningen
Det berigtiges, at C stemte for forslaget.
For stemte: V (3), O (1) og C (1) (5)
Imod stemte: G (1) og A (1) (2)

A og G ønskede ikke at udsætte punktet, men fremsatte følgende mindretalsudtalelse:

"1. Udvalget sender på baggrund af de indkommende høringsforslag rammebesparelserne til fornyet drøftelse i forligskredsen, da høringssvarene viser, at det vil have store konsekvenser for kerneopgaven på børneudvalgets område, hvis rammebesparelsen udmøntes med udgangspunkt i prioriteringskataloget. A og G ønsker at forligsparterne drøfter alternativ finansiering vedr. budgettet 2017-20 bl.a. gennem reduktion i kassebeholdningen.

2. I budget 2017-20 fremgår det, at ”en del af budgetgrundlaget er en samlet rammebesparelse på 34,9 mio. kr., hvoraf de 1,5 mio. kr. er en rammebesparelse ved at reducere udgifterne til eksterne konsulentydelser. Fordelingen af den samlede rammebesparelse sker jf. bilag til aftalen.” I prioriteringskatalogerne, der er udsendt i fagudvalgene fremgår det, at de 1,5 mio. bliver udmøntet som rammebesparelser i udvalgene og ikke på en reduktion i anvendelsen af eksterne konsulenter. Derfor stiller A og G forslag om, at vi fastholder budgetaftalen ved at udmønte besparelsen på 1,5 mio. ved at reducere i brugen af eksterne konsulenter.

3. Socialdemokratiet og nytgribskov ønsker desuden, at der ud fra de tilbagekommende høringsvar, hvor der er konkrete forslag til effektiviseringer, igangsættes en proces, hvor forvaltningen i god tid mod budgetforhandlingerne i 2017 kan indarbejde de gode forslag. Således kan vi vende budgetprocessen til den rigtige rækkefølge og inddrage medarbejderne og borgerne inden der udarbejdes prioriteringskataloger og før man politisk vedtager et budget."

Punktet genoptages på ekstraordinært udvalgsmøde.Beslutning
Punktet udgår som konsekvens af beslutning på punkt 239.
238. Budget 2017-2020 - Udmøntning af budgetvedtagelse
00.30S00 - 2016/29332

Sagsfremstilling
Indledning
Kultur- og Idrætsudvalget behandler sagen for at træffe beslutning om den konkrete udmøntning af de besparelser, der er vedtaget på udvalgets område i forbindelse med Budget 2017-2020.

Alle udvalg behandler sagen på møder i november. Sagen forelægges til endelig beslutning i fagudvalgene.

Baggrund
Byrådet har den 10. oktober vedtaget budget 2017-2020. Budgettet indeholder krav til besparelser på Kultur- og Idrætsudvalget

På udvalgsmødet i oktober besluttede udvalget et bruttokatalog over besparelsesemner, som efterfølgende har været sendt i høring. Høringssvarerne fremgår af bilag 2.

På dette møde skal udvalget beslutte den endelige udmøntning af de vedtagne besparelser samt evt. yderligere besparelser.

Kultur- og Idrætsudvalget skal på dette møde beslutte udmøntning af det vedtagne budget. Konkret betyder det, at Kultur og Idrætsudvalget skal:
træffe beslutning om udmøntning af de vedtagne rammebesparelser
træffe beslutning om evt. manglende udmøntning af tidligere besluttede besparelser
vurdere om der er iboende udfordringer indenfor udvalgets budgetområde, og i givet fald beslutte hvordan disse udfordringer kan finansieres, så udvalget overholder budgettet.

Det er vigtigt, at udvalget træffer beslutninger på dette møde, da beslutningerne på nogle områder vil have konsekvenser for taksterne, der skal udmeldes senest ultimo november. Taksterne skal behandles i Økonomiudvalget og Byrådet før de kan udmeldes. Derudover kan de store besparelser med virkning allerede fra 2017 kun opnås, hvis beslutning om udmøntningen sker nu.

Afgrænsning
Budget 2017-2020 forudsætter at kommunen opnår effektiviseringsgevinster via Velfærdsudviklingsprogrammet (VUP). Udmøntningen af disse gevinster kører i et separat spor, og skal derfor ikke behandles i denne sag.

Budget på Kultur- og Idrætsudvalget
Rammebesparelser mv. på Kultur- og Idrætsudvalgets område fremgår af denne tabel:Tabellen er beskrevet i dagsordenen til oktobermøderne.


Takster for 2017

Udvalget har behandlet foreløbige takster på udvalgets møde i september. De besparelser der vedtages på dette møde, kan få betydning for taksterne. Derfor genberegnes taksterne, umiddelbart efter udvalgets møde, hvorefter de behandles på et ekstraordinært møde i Økonomiudvalget og Byrådet den 30. november 2016. Fagudvalgene vil således ikke få forelagt taksterne igen før behandling i Økonomiudvalget og Byrådet. Dette skyldes, at taksterne for 2017 skal være besluttet inden den 1. december 2016.

Budgetprocessen i forbindelse med udmøntning af de vedtagne besparelser i budget 2017-2020

Fagudvalgenes møder i oktober Beslutte bruttoprioriteringskatalog,der skal sendes i høring.
Perioden frem til den 11. november Høringsfase af bruttoprioriteringskataloget
Fagudvalgenes møder i november Endelig beslutning om udmøntning af budget 2017-2020 inkl. høringssvar
Den 30. november Ekstraordinært ØU /BY – endelig vedtagelse af taksterLovgrundlag
LBK nr 769 af 09/06/2015 (Kommunestyrelsesloven) kapitel 5.

Økonomi
Jævnfør sagsfremstilling og bilag.

Bilag
1. Bilag 1 KIU 22-11-16 Prioriteringskatalog til rammebesparelse Dok. nr. 2016/29332 018

2. Bilag Oversigt over høringssvar (Kulturrådet, Kulturskolens bestyrelse, Idrætsrådet) Dok. nr. 2016/29332 037

Obs! Navnet på pdf filen i bilag 2 er misvissende, men filen har det rette indhold.

3. Bilag Høringssvar FU Børn/Unge & Kultur/Fritid/Turisme (FU er en forkortelse for fælles udvalg) Dok. nr. 2016/29332 034

4. Bilag Høringssvar LU fra kulturområdet (LU er en forkortelse for lokaludvalg) Dok. nr. 2016/29332 033


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget:

1. at udvalget med udgangspunkt i nedenstående prioriteringskatalog træffer beslutning om den konkrete udmøntning af besparelser på 1.881.000 kr. i 2017-19 og 1.800.000 kr. i 2020

- 1.000 kr. -
2017
2018
2019
2020
Samlede prioriteringskrav
-1.881
-1.881
-1.881
-1.800
Ramme 380 Kultur og Idræt
1. Generel besparelse på alle konti undtagen personalekonti
-1.086
-1.068
-975
-894
Kultur
2. Pyramiden – konto til det Gamle Rådhus
-32
-32
-32
-32
3.. Kulturpas - nedlægges
-62
-62
-62
-62
Kulturkontrakter
4. Kulturkontrakter - reduktion af beløb hertil
-72
-72
-72
-72
5. Musik i lejet - reduktion af beløb hertil
0
-79
-79
-79
6. Veterantræf – reduktion af beløb hertil
0
0
-93
-93
Puljer
7. Idrætspulje - reduceres
-64
-64
-64
-64
8. Børn- og ungepuljen - reduceres
-84
-23
-23
-23
9. Kulturrådspulje - reduceres
-61
-61
-61
-61
10. Kunstråd – tilføre økonomi
50
50
50
50
Bibliotek
11. Indkøb af materialer - reduktion af materialekontoen
-250
-250
-250
-250
Kulturskolen
12. Fastholde besparelse på ledelsesadministration
-70
-70
-70
-70
Svømmehal
13. Skolesvømning – omlægning
0
0
0
0
Folkeoplysning
14. Aktivitetstilskud til foreninger - reduktion af tilskud
-100
-100
-100
-100
15. Nedsætte udviklingspuljen
-50
-50
-50
-50
Besparelsesforslag i alt
-1.881
-1.881
-1.881
-1.800


Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Kultur- og Idrætsudvalgets beslutning den 22-11-2016:
Kultur- og Idrætsudvalget sender sagen videre til Økonomiudvalget uden indstilling

Fraværende: Morten Ulrik JørgensenBeslutning
Punktet udgår som konsekvens af beslutning på punkt 239.
239. Budget 2017-2020
00.30S00 - 2016/29332

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet.


Med baggrund i Børneudvalget og Kultur- og Idrætsudvalgets behandling af udmøntningen af budget 2017-2020 finder borgmesteren i sin egenskab af Økonomiudvalgsformand, at der er behov for, at Økonomiudvalg og Byråd sikrer, at den vedtagne budgetaftale for 2017-2020 kan realiseres.


Lovgrundlag
LBK nr 769 af 09/06/2015 (Kommunestyrelsesloven) §21 stk. 1 og kapitel 5 samt retsgrundsætningen om økonomisk ansvarlighed.


Økonomi
Jævnfør sagsfremstilling og bilag

Bilag
Læsevejledning
De vedhæftede bilag har også været bilag til Byrådets 2. behandling af budgettet den 10. oktober 2016.


Bilag 1: ØU 26-09-16 Budgetaftale 2017-2020 indgået den 19. september 2016. Dok.nr. 2016/29332 045

Bilag 2: ØU 26-09-16 Hovedoversigt, likviditetsudvikling, anlægsoversigt og ændringer. (Bilag til budgetaftalen) Dok.nr. 2016/29332 048

Bilag 3: ØU 26-09-16 Bilag til budgetaftalen, fordeling af rammebesparelser på fagudvalg. Dok.nr. 2016/29332 047

Bilag 4: ØU 26-09-16 Bevillingsoversigt. Dok.nr. 2016/29332 049

Læsevejledning til bilag 5
V, O, C fremlagde på mødet forslag til omprioritering af budget 2017 - 2020. Forslaget blev vedhæftet dagsordenspunktet i forbindelse med protokollering og udgør bilag 5.

Bilag 5: Omprioritering af budget 2017 - 2020 Dok.nr. 2016/29332 053

Administrationens indstilling
Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

 1. at sikre at budgetaftalen for 2017-2020 kan realiseres.

Beslutning
Beslutningsforslag
V, O, C fremlagde forslag til omprioritering af budget 2017-2020 (jævnfør bilag 5)
For: V, O, C (5)
Imod: A, G, Ø (4)
Anbefales.

Som konsekvens af ovenstående anbefaling, udgår de øvrige punkter punkter på dagsordenen.

Jonna Præst medbragte en fuldmagt fra Birgit Roswall om punkt 240, hvor de trækker standsningsretten fra Social- og Sundhedsudvalget tilbage.


240. Budget 2017-2020 - Udmøntning af budgetvedtagelse
00.30S00 - 2016/29332

Sagsfremstilling
Indledning
Social- og Sundhedsudvalget behandler sagen for at træffe beslutning om den konkrete udmøntning af de besparelser, der er vedtaget på udvalgets område ifm. Budget 2017-2020.

Alle udvalg behandler sagen på møder i november. Sagen forelægges til endelig beslutning i fagudvalgene.

Baggrund
Byrådet har den 10. oktober vedtaget budget 2017-2020. Budgettet indeholder krav til besparelser på Social- og Sundhedsudvalgets område.

På udvalgsmødet i oktober besluttede udvalget et bruttokatalog over besparelsesemner, som efterfølgende har været sendt i høring. Høringssvarerne fremgår af bilag 2.

På dette møde skal udvalget beslutte den endelige udmøntning af de vedtagne besparelser samt evt. yderligere besparelser.

Social- og Sundhedsudvalget skal på dette møde beslutte udmøntning af det vedtagne budget. Konkret betyder det, at Social- og Sundhedsudvalget skal:træffe beslutning om udmøntning af de vedtagne rammebesparelser
træffe beslutning om evt. manglende udmøntning af tidligere besluttede besparelser
vurdere, om der er iboende udfordringer indenfor udvalgets budgetområde og i givet fald beslutte, hvordan disse udfordringer kan finansieres, så udvalget overholder budgettet.
Det er vigtigt, at udvalget træffer beslutninger på dette møde, da beslutningerne på nogle områder vil have konsekvenser for taksterne, der skal udmeldes senest ultimo november. Taksterne skal behandles i Økonomiudvalget og Byrådet, før de kan udmeldes. Derudover kan de store besparelser med virkning allerede fra 2017 kun opnås, hvis beslutning om udmøntningen sker nu.

Afgrænsning
Budget 2017-2020 forudsætter, at kommunen opnår effektiviseringsgevinster via Velfærdsudviklingsprogrammet (VUP). Udmøntningen af disse gevinster kører i et separat spor og skal derfor ikke behandles i denne sag.

Budget på Social- og Sundhedsudvalgets område
Rammebesparelser mv. på Social- og Sundhedsudvalgets område fremgår af denne tabel:Tabellen er beskrevet i dagsordenen til udvalgets møde den 26. oktober 2016.

Takster for 2017
Udvalget har behandlet foreløbige takster på udvalgets møde i september. De besparelser, der vedtages på dette møde, kan få betydning for taksterne. Derfor genberegnes taksterne umiddelbart efter udvalgets møde, hvorefter de behandles på et ekstraordinært møde i Økonomiudvalget og Byrådet den 30. november 2016. Fagudvalgene vil således ikke få forelagt taksterne igen før behandling i Økonomiudvalget og Byrådet. Dette skyldes, at taksterne for 2017 skal være besluttet inden den 1. december 2016.

Budgetprocessen i forbindelse med udmøntning af de vedtagne besparelser i budget 2017-2020

Fagudvalgenes møder i oktober Beslutte bruttoprioriteringskatalog,der skal sendes i høring.
Perioden frem til den 11. november Høringsfase af bruttoprioriteringskataloget
Fagudvalgenes møder i november Endelig beslutning om udmøntning af budget 2017-2020 inkl. høringssvar
Den 30. november Ekstraordinært ØU /BY – endelig vedtagelse af taksterLovgrundlag
LBK nr 769 af 09/06/2015 (Kommunestyrelsesloven) kapitel 5.

Økonomi


Bilag
Bilag 1: SSU 23-11-2016 Prioriteringskatalog sendt i høring (dok.nr. 2016/29332 020)

Bilag 2: SSU 23.11.2016: Høringssvar (dok.nr. 2016/29332 032)

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget:

 1. at træffe beslutning om den konkrete udmøntning af besparelser på 9.404.000 kr. med udgangspunkt i nedenstående prioriteringskatalog
  - 1.000 kr. -
  2017
  2018
  2019
  2020
  Samlede prioriteringskrav
  -9.404
  -9.404
  -9.404
  -9.000
  01. Øge borgernes egenbetaling på mad
  -1.278
  -1.278
  -1.278
  -1.278
  06. Begrænset mulighed for at blive visiteret til ydelserne "komme omkring ude" og "komme omkring inde"
  -511
  -1.532
  -1.532
  -1.532
  07. Kriterier for at modtage ydelser til hjælp i fbm. eller indtage maden mv. ændres fra at afhænge af personlige ressourcer til at afhænge af husstandens ressourcer
  -357
  -1.072
  -1.072
  -1.072
  08. Investering i nye kompetencer på plejecentrene
  -1.021
  -1.021
  -1.532
  -1.532
  09. Ophør af "klippekort-ordning"
  -1.327
  -1.327
  -1.327
  -1.327
  10. Anskaffelse af kontanttilskud til betaling for udbringning af varer
  -255
  -255
  -255
  -255
  11. Egenbetaling - Kørsel efter serviceloven til aktivitet og genoptræning
  -244
  -244
  -244
  -244
  12. Nedlæggelse af investeringspulje
  -336
  -336
  -336
  -336
  13. Styrket visitation og øget effekt af rehabilitering. Forslaget indebærer, at visitationen tilføres en ekstra stilling til at imødekomme de stigende krav, der stilles til løbende revisitation. Investeringen skal ses i relation til at indfri de besparelser/ service- reduktioner, der arbejdes med i forslagene 04-08
  0
  0
  0
  0
  14. Investering i løbende faglig controlling af forholdet mellem visiterede og leverede ydelser (ekstra visitatorressourcer). Forslaget skal ses i sammenhæng med den økonomiske controlling, der allerede foregår
  -511
  -511
  -511
  -511
  17. Hjemtagelse af handleforpligtelsen på borgere og fokuseret revisitation. (Forslaget forudsætter, at borger samtykker)
  -434
  -868
  -868
  -868
  18. Yderligere reduktion af takster ift. KKR krav
  -511
  -817
  -1.225
  -1.225
  19. Bedre brug af boliger som led i kapacitetsanalyse
  -400
  -1.021
  -1.021
  -1.021
  20. "Klubben" anvender mødestedets lokaler
  -408
  -408
  -408
  -408
  21. Fokuseret revisitation - særlig dyre enkeltsager
  -1.643
  -3.165
  -3.165
  -3.165
  22. Fra beskyttet til støttet beskæftigelse
  -204
  -204
  -204
  -204
  Besparelsesforslag i alt
  -9.440
  -14.059
  -14.978
  -14.978Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Social- og Sundhedsudvalgets beslutning den 23-11-2016:

Ændringsforslag fra A og G:

"1. Udvalget sender på baggrund af de indkommende høringsforslag rammebesparelserne til fornyet drøftelse i forligskredsen, da høringssvarene viser, at det vil have store konsekvenser for kerneopgaven på hele Social- og Sundhedsudvalgets område, hvis rammebesparelsen udmøntes med udgangspunkt i prioriteringskataloget. A og G ønsker at forligsparterne drøfter alternativ finansiering vedr. budgettet 2017-20 bl.a. gennem reduktion i kassebeholdningen.

2. I budget 2017-20 fremgår det, at ”en del af budgetgrundlaget er en samlet rammebesparelse på 34,9 mio. kr., hvoraf de 1,5 mio. kr. er en rammebesparelse ved at reducere udgifterne til eksterne konsulentydelser. Fordelingen af den samlede rammebesparelse sker jf. bilag til aftalen.” I prioriteringskatalogerne, der er udsendt i fagudvalgene fremgår det, at de 1,5 mio. bliver udmøntet som rammebesparelser i udvalgene og ikke på en reduktion i anvendelsen af eksterne konsulenter. Derfor stiller A og G forslag om, at vi fastholder budgetaftalen ved at udmønte besparelsen på 1,5 mio. ved at reducere i brugen af eksterne konsulenter.

3. Socialdemokratiet og nytgribskov ønsker desuden, at der ud fra de tilbagekommende høringsvar, hvor der er konkrete forslag til effektiviseringer, igangsættes en proces, hvor forvaltningen i god tid mod budgetforhandlingerne i 2017 kan indarbejde de gode forslag. Således kan vi vende budgetprocessen til den rigtige rækkefølge og inddrage medarbejderne og borgerne inden der udarbejdes prioriteringskataloger og før man politisk vedtager et budget."

Afstemning om ændringsforslag:
For: A og G (3)
Imod: V og O (2)
Ændringsforslag tiltrådt.

V og O begærer sagen i Byrådet.


Beslutning
Punktet udgår som konsekvens af beslutning på punkt 239.

Jonna Præst medbragte en fuldmagt fra Birgit Roswall om punkt 240, hvor de trækker standsningsretten fra Social- og Sundhedsudvalget tilbage.

241. Budget 2017-2020 - Udmøntning af budgetvedtagelse
00.30S00 - 2016/29332

Sagsfremstilling
Indledning
Plan- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg behandler sagen for at træffe beslutning om den konkrete udmøntning af de besparelser, der er vedtaget på udvalgets område ifm. Budget 2017-2020.

Alle udvalg behandler sagen på møder i november. Sagen forelægges til endelig beslutning i fagudvalgene.

Baggrund
Byrådet har den 10. oktober vedtaget budget 2017-2020. Budgettet indeholder krav til besparelser på Det tekniske område.

På udvalgsmødet i oktober besluttede udvalget et bruttokatalog over besparelsesemner, som efterfølgende har været sendt i høring. Høringssvarerne fremgår af bilag 2.

På dette møde skal udvalget beslutte den endelige udmøntning af de vedtagne besparelser samt evt. yderligere besparelser.

Plan- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg skal på dette møde beslutte udmøntning af det vedtagne budget. Konkret betyder det, at Plan- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg skal:• træffe beslutning om udmøntning af de vedtagne rammebesparelser
• træffe beslutning om evt. manglende udmøntning af tidligere besluttede besparelser
• vurdere om der er iboende udfordringer indenfor udvalgets budgetområde, og i givet fald beslutte hvordan disse udfordringer kan finansieres, så udvalget overholder budgettet.
Det er vigtigt, at udvalget træffer beslutninger på dette møde, da beslutningerne på nogle områder vil have konsekvenser for taksterne, der skal udmeldes senest ultimo november. Taksterne skal behandles i Økonomiudvalget og Byrådet før de kan udmeldes. Derudover kan de store besparelser med virkning allerede fra 2017 kun opnås, hvis beslutning om udmøntningen sker nu.

Afgrænsning
Budget 2017-2020 forudsætter at kommunen opnår effektiviseringsgevinster via Velfærdsudviklingsprogrammet (VUP). Udmøntningen af disse gevinster kører i et separat spor, og skal derfor ikke behandles i denne sag.

Budget på Det tekniske område
Rammebesparelser mv. på Det tekniske område fremgår af denne tabel:Tabellen er beskrevet i dagsordenen til oktobermøderne.

Takster for 2017
Udvalget har behandlet foreløbige takster på udvalgets møde i september. De besparelser der vedtages på dette møde, kan få betydning for taksterne. Derfor genberegnes taksterne, umiddelbart efter udvalgets møde, hvorefter de behandles på et ekstraordinært møde i Økonomiudvalget og Byrådet den 30. november 2016. Fagudvalgene vil således ikke få forelagt taksterne igen før behandling i Økonomiudvalget og Byrådet. Dette skyldes, at taksterne for 2017 skal være besluttet inden den 1. december 2016.

Budgetprocessen i forbindelse med udmøntning af de vedtagne besparelser i budget 2017-2020

Fagudvalgenes møder i oktober Beslutte bruttoprioriteringskatalog,der skal sendes i høring.
Perioden frem til den 11. november Høringsfase af bruttoprioriteringskataloget
Fagudvalgenes møder i november Endelig beslutning om udmøntning af budget 2017-2020 inkl. høringssvar
Den 30. november Ekstraordinært ØU /BY – endelig vedtagelse af taksterLovgrundlag
LBK nr 769 af 09/06/2015 (Kommunestyrelsesloven) kapitel 5.

Økonomi


Bilag
Bilag 1: PMU 21.11.16 & TEK 23.11.16, Prioriteringskatalog sendt i høring, dok.nr. 2016/29332 028

Bilag 2: PMU 21.11.16 & TEK 23.11.16 Oversigt og høringssvar dok.nr. 2016/29332 0298
Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg:

1. at udvalget med udgangspunkt i nedenstående prioriteringskatalog træffer beslutning om den konkrete udmøntning af besparelser på 5.098.000 kr. årligt i 2017-2019 og 4.900.000 kr. i 2020

Beløb i 1.000 kr.
2017
2018
2019
2020
Samlede prioriteringskrav
-5.098
-5.098
-5.098
-4.900
1. Asfaltområdet
-1.700
-1.700
-1.700
-1.700
2. Serviceniveau på vejservice
-350
-350
-350
-350
3. Vintertjeneste
0
-400
-400
-400
4. Sand til strandbakkerne
-288
-288
-288
-288
5. Buffer til efterregulering
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
6. Trafiksikkerhed
-400
-400
-400
-400
7. Hegnsyn - Sekretariatsbistand
-150
-150
-150
-150
8. Katteordning
-103
-103
-103
-103
9. Investeringsplan - Vejnettet
0
-3.500
0
0
I alt
-4.991
-8.891
-5.391
-5.391Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Teknisk Udvalgs beslutning den 23-11-2016:

 1. O og V stillede ændringsforslag om, at sagen sendes videre til Økonomiudvalget uden anbefaling.
  O og V (4) stemte for
  A og G (3) stemte imod
  Ændringsforslaget tiltrådt


A og G tilkendegiver til protokollen, at de lægger vægt på at der opnås besparelser på konsulentudgifter jf. budgetaftalen.Beslutning
Punktet udgår som konsekvens af beslutning på punkt 239.


Mødet startet:
02:00 PM

Mødet hævet:
02:23 PM