Økonomiudvalget

Publiceret 05-09-2016

Mandag den 05-09-2016 kl. 17:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
184 Attraktive Lokalsamfund - Vejby
185 Kulturhavn Gilleleje - Ansøgning om byggetilladelse til etape 3

Medlemmer:

Kim Valentin Jannich Petersen
Nick Madsen Michael Hemming Nielsen
Jonna Hildur Præst Susan Kjeldgaard
Bo Jul Nielsen Jesper Hagen Behrensdorff
Anders Gerner Frost  
   

Godkendelse af dagsorden:
Dagsordenspunkt 184 "Attraktive Lokalsamfund - Vejby": Anbefalinger fra ekstraordinært Børneudvalgs møde forelægges for Økonomiudvalget på mødet.
Bo Jul erklæres inhabil i sagen om kulturhavn.


Fraværende:

Meddelelser:Åbne

184. Attraktive Lokalsamfund - Vejby
17.00G00 - 2016/20861

Sagsfremstilling
Introduktion
Børneudvalget og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet.
På baggrund af sagen skal Børneudvalget afgive anbefaling om valg af scenarie til det videre arbejde med projektet Attraktivt Lokalsamfund - Vejby.

Børneudvalget behandlede punktet på ekstraordinært udvalgsmøde den 29. august, hvor sagen blev sendt tilbage til administrationen med henblik på supplerende oplysninger.

Børneudvalget behandler sagen på ekstraordinært udvalgsmøde den 5. september 2016 og udvalgets anbefalinger forelægges for Økonomiudvalget og Byrådet på møderne samme dag.


Sagens baggrund
Byrådet besluttede den 20. juni 2016 at projektet Attraktivt Lokalsamfund -Vejby skulle opstartes. Projektet indebærer, at dagtilbuddet Bakketoppen flyttes til Sankt Helene Skole, Vejbyafdelingen.

Forudsætninger og forhold på skolen
I budgetaftalen for 2016-19 blev det besluttet at igangsætte arbejdet med etablering af Vejby Attraktive Lokalsamfund, med sammenlægning af Bakketoppen og Skt. Helene Skole, Vejbyafdeling på skolens matrikel. Da aftalen blev indgået, havde skolen tre tomme klasselokaler, der i sammenbygning med skolens fritidsordning, kunne skabe et godt og sammentænkt pædagogisk og læringsmæssigt børnemiljø. Derudover var det planen at sammenbygge de to blokke.

Siden budgetaftalen blev indgået, er der taget to politiske beslutninger på børneområdet, der har den afledte effekt, at de tre tomme klasselokaler ikke længere er til rådighed.

De politiske beslutninger er:

 • Oprettelse af specialklassetilbud på Vejbyafdelingen
 • Omorganisering af modtagetilbud for nyankomne elever


Bakketoppen - boliger til unge
Den 6. juni 2016 besluttede Børneudvalget, at der skal arbejdes videre med at etablere et antal boliger til unge, når dagtilbuddet er fraflyttet Bakketoppen.
Det er en forudsætning i handleplanen vedrørende det specialiserede børne-ungeområde, at der etableres et antal boliger til unge, der kan fungere som alternativ til dyre eksterne opholdssteder.
Det anslås, at Bakketoppen kan indeholde 7-9 boliger til unge inden for det specialiserede område. Der er endnu ikke udarbejdet specifikke økonomiske overslag. Alt efter anbringelsesform kan der spares fra 10.000 kr. til 30.000 kr. pr ung pr. måned. Hvis der etableres 9 boliger, svarer det til en årlig besparelse på 1 - 3 mio. kr.

Administrationens vurdering er, at Bakketoppens fysiske rammer egner sig godt til boliger til unge, også indenfor en overskuelig økonomisk ramme. Omkostningerne til ombygning anslås til at være ca. 1.400.000 kr. Den økonomiske finasiering skal findes inden for det specialiserede område.

Af hensyn til det pædagogiske arbejde med de unge, bør boligerne placeres i grupper af mindst 4 og maksimalt 10. Der vil med stor sandsynlighed blive behov for at etablere flere boliger end de 7-9, der er plads til i Bakketoppen, andetsteds.

Sagens forhold
Til udarbejdelse af scenarie A og B har der været nedsat en projektgruppe, bestående af medarbejderrepræsentanter fra dagtilbud og fritidsordning, leder af dagtilbud- og fritidsordning, leder af skole, forældrerepræsentanter, byggerådgiver samt medarbejdere fra administrationen.

Til udarbejdelse af scenarie C har der været afholdt møde med ledere, administrative medarbejdere samt centerchef og direktør fra Center for Børn og Unge.

Nedenfor ses opstillede scenarier. Scenarie A og B er identiske med de fremlagte scenarier på udvalgsmødet 29. august.

Scenarie C: Bakketoppens børn og personale flyttes ind i i eksisterende bygninger på Vejbyafdelingen. Der bygges ikke nye m2. Der er udarbejdet skitse. Se Bilag

Scenarie D: Status quo - Bakketoppen forbliver dagtilbud.

Scenarie A og B
- ny tilbygning
Scenarie C
- Ingen tilbygning
Scenarie D
- Status quo
Bygningsforhold
 • Bakketoppens bygning frigives
 • Der tilbygges nybygning til DT
 • Der etableres produktionskøkken
 • Årlige driftsbesparelser (el, vand, varme mm) på 270.000 kr.
 • Merudgifter til opvarmning mm af tilbygning, 90.500 kr. **
 • Bakketoppens bygning frigives
 • Der kan ikke etableres produktionskøkken - pladsen bruges til at etablere toiletforhold
 • FO mister køkkenfaciliteter
 • Årlige driftsbesparelser (el, vand, varme mm) på 270.000 kr
 • FO-værksteder nedlægges
 • Der skal findes andre bygninger at etablere boliger til unge i.
 • Der er produktionskøkken i Bakketoppen.
 • Ingen driftsbesparelser
 • FO bibeholdes som nuværende
Personale-
forhold
 • Mulighed for at samtænke personale på tværs af FO og DT
 • Potentiale i ydertimer, vikardækning og støtteundervisning
 • Ringere muligheder for at samtænke personale på tværs af FO og DT - og dermed dårligere mulighed for at skabe attraktive jobs
 • Ikke udnytte potentiale i ydertimer, vikardækning og støtteundervisning
 • Færre m2 til personale/møde-rum
 • Ikke muligt at samtænke personale på tværs af FO og DT
 • Ikke udnytte potentiale i ydertimer, vikardækning og støtteundervisning
Pædagogisk
perspektiv
 • Mulighed for at udnytte de synergier der opstår ved at åbne op og udnytte inde og udearealer på tværs af DT og FO.
 • Fælles samlingssted for DT og FO
 • Mulighed for opdeling af børnegrupper.
 • Værksteder bibeholdes til brug af både DT og FO
 • Mulighed for etablering at virtuelle rum (særskilt ansøgning)
 • Ringere mulighed for at udnytte synergier mellem indearealer på tværs af DT og FO
 • Begrænset udnyttelse af fælles brug af udearealer på grund af opdeling af børnegruppen
 • FO Værksteder nedlægges.
 • Der er ikke plads til at etablere værksteder i daginstitutionen - der er alene plads til grupperum.
 • Ikke mulighed for etablering at virtuelle rum. (særskilt ansøgning)
 • Ingen mulighed for at udnytte synergier mellem inde arealer på tværs af DT og FO
 • Værksteder bibeholdes, men kun til brug for FO
 • mulighed for etablering af virtuelle rum - men begrænset anvendelse på tværs af aldersgrupper (særskilt ansøgning)
Organisatorisk
perspektiv
 • Den valgte ledelsesstruktur med fælles ledelse af FO og DT kan bibeholdes
 • Understøtter ikke den valgte ledelsesstruktur med fælles ledelse af FO og DT. Forventet merudgift på cirka 200.000 kr.
 • Understøtter ikke den valgte ledelsesstruktur med fælles ledelse af FO og DT. Forventet merudgift på cirka 200.000 kr.
Fysiske rammer
 • Muligt at bibeholde eller øge kapaciteten i DT
 • Liggehal etableres i forbindelse med vuggestue
 • Kapaciteten reduceres til 15 vuggestuebørn og 45 børnehavebørn - med risiko for manglende fremtidssikring
 • FO skal dele lokaler med skoleklasser
 • DT lokaler er mindre fleksible
 • Liggehal kan være svær at placere
 • Muligt at bibeholde kapaciteten i DT
Afledte konsekvenser
 • Personale og forældre har medvirket i processen og er positive overfor forandringen
 • Mulighed for at etablere boliger til unge i Bakketoppens bygning
 • Sammenkoblingen mellem FO og Idræt bibeholdes
 • Autisme børn kan bibeholde nødvendige afskærmning og er fortsat tæt på almenklasser
 • Mulighed for at etablere boliger til unge i Bakketoppens bygning
 • Sammenkoblingen mellem FO og idræt forsvinder
 • Idrætshallen mister depotplads
 • Autisme børn kan ikke bibeholde nødvendige afskærmning eller må flyttes, hvormed muligheden for at være tæt på almene klasser mindskes
 • Ikke mulighed for at etablere boliger til unge i Bakketoppens bygning
 • Sammenkoblingen mellen FO og idræt bibeholdes
 • Autisme børn kan bibeholde nødvendige afskærmning og er fortsat tæt på almenklasser
Anlægsudgift Nybyg (inkl. liggehal): 5.070.000 kr.
Ombyg FO: 330.000 kr.
Udearealer: 600.000 kr.
Flytteomkostninger 200.000 kr.
I alt 6.200.000 kr.
Ombyg* 3.000.000 kr.
Liggehal 105.000 kr.
Udearealer: 600.000 kr.
Flytteomkostninger 200.000 kr.
I alt 3.905.000 kr.
0 kr.

* Tallet er foreløbigt
** Tallet er beregnet forholdsmæssigt. Bakketoppens 859 m2 koster 270.000 kr. Tilbygning på 288 m2 koster således 90.500 kr.

Lovgrundlag
LBK nr 748 af 20/06/2016 (Dagtilbudsloven)
LBK nr 747 af 20/06/2016 (Folkeskoleloven)

Økonomi
Samlet set har scenarierne følgende økonomiske konsekvenser

Anlæg
Drift pr. år
Scenarie B
6.200.000
 • Muligt at opnå handleplanen - 1-3 mio. kr.
 • Mindreudgift til bygningsdrift af Bakketoppen på dagtilbudsområdet - 270.000 kr.
 • Merudgift til drift af nybyggede m2 - 90.500 kr.
Scenarie C
3.900.000
 • Muligt at opnå handleplanen - merudgift på 1-3 mio. kr.
 • Mindreudgift til bygningsdrift af Bakketoppen på dagtilbudsområdet - 270.000 kr.
 • Merudgift vedr. ledelse 200.000 kr.
Scenarie D
0
 • Ikke muligt at opnå handleplanen - merudgift på 1-3 mio. kr.*
 • Merudgift vedr. ledelse 200.000 kr.

* med mindre der findes alternativ placering af 7-9 nye ungeboliger

Høring
Tidsrummet mellem de to ekstraordinære møder har medført, at det ikke har været muligt at sende det nye forslag i høring. Bestyrelsesformændene for henholdsvis Bakketoppen og Sankt Helene Skole har kontaktet administrationen og ønsket at tilkendegive, at de fortsat anbefaler model B. De udtrykker tillige, at de ikke ønsker model C.

Bilag
BØR 05-09-16: Attraktive Lokalsamfund - Vejby, skitse Scenarie C Dok. nr.: 2016/20861 008

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Børneudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

 1. At beslutte scenarie B og frigive 6,2 mio. kr.


eller

2. At beslutte scenarie C og frigive 3,9. mio. kr.

eller

3. At beslutte scenarie D, hvor der ikke arbejdes videre med Attraktive Lokalsamfund - Vejby

Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Børneudvalgets beslutning den 05.09.2016:

Udvalget besluttede at anbefale 1. scenarie B og frigive 6,2 mio. kr.

For stemte Sisse Krøll Willemoes, Jonna Præst, Nick Madsen og Ulla Dræbye (4)
Imod stemte Trine Egetved (1)

Trine Egetved havde følgende mindretalsudtalelse: Der arbejdes videre med attraktive lokalsamfund, men i de eksisterende rammer, således at Bakketoppen fortsat anvendes til børn og fritid - men gerne i et samarbejde med skolen, idræt og lokalsamfundet. Såfremt et flertal i byrådet vedtager scenarie B, er konservative indforståede med at der etableres ungeboliger i Bakketoppen.
Beslutning
1.
For: V, A, G, O, Ø (8)
Imod: C (1)
Undlader: Ingen (0)
Tiltrådt.

Mindre udtalelse fra Jesper Behrensdorff (C):
"Der arbejdes videre med attraktive lokalsamfund, men i de eksisterende rammer, således at Bakketoppen fortsat anvendes til børn og fritid - men gerne i et samarbejde med skolen, idræt og lokalsamfundet. Såfremt et flertal i byrådet vedtager scenarie B, er konservative indforståede med at der etableres ungeboliger i Bakketoppen."

2. Udgår
3. Udgår

185. Kulturhavn Gilleleje - Ansøgning om byggetilladelse til etape 3
014278 - 2016/16246

Sagsfremstilling
Sagen er udsat fra Plan- og Miljøudvalgets møde 15.08.2016 med henblik på formandens dialog med Kulturhavn. Sagen forelægges hermed udvalget på ny. Administrationen gør opmærksom på, at der er ændringer i teksten.

Introduktion
Plan- og Miljøudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til økonomiudvalget om det videre arbejde med projektet for etape 3.

Sagen blev behandlet i Byrådet den 20.06.2016 og udvalget skal nu tage stilling til de søgte dispensationer bl.a. på baggrund af de indkomne nabobemærkninger.

Administrationen har udarbejdet et samlet høringsnotat hvor bemærkningerne indgår.
Se bilag 5

Baggrund
Gribskov Kommune har den 12.05.2016 modtaget projektmappe til etape 3 med ansøgning om dispensationer og parkeringsregnskab. Der ønskes byggetilladelse i oktober 2016.

Et skitseprojekt for etape 3 har senest været behandlet af Økonomiudvalget den 23.06.2014, som pkt nr. 170. Der er redegjort for det forudgående forløb i dette dagsordenspunkt. På mødet blev der besluttet følgende:

 1. at der arbejdes videre med den skitserede udformning af etape 3
 2. at der arbejdes videre med de ansøgte dispensationer i etape 3


Forud for denne behandling har etape 3 været igennem følgende:

 • 27.11.2013 Plan- og Miljøudvalget
 • 16.12.2013 Byrådsmøde
 • 23.03.2014 Økonomiudvalgsmøde
 • 23.04.2014 Borgermøde nr 1
 • 10.06.2014 Borgermøde nr 2


Der indkom kommentarer på Borgermøde 1, som gav anledning til en del ændringer. Det blev præsenteret på Borgermøde 2, og det er det tilrettede projekt, der er arbejdet videre med.

Projekt for etape 3
Etape 3 er beliggende ved den tidligere Irma-ejendom i Gilleleje. Ansøger oplyser, at byggeriet kommer til at indeholde serviceerhverv og detailhandel i stueetagen og boliger og plejehjemsboliger i de øvrige etager.

Bebyggelsen udformes som en række mindre to-etagers huse, der står forskudt side om side, orienteret mod kanalen. Det er planlagt, at Ellen Mariehjemmet skal udvides, og får 10 nye lejligheder. Se yderligere beskrivelse side 2 i projektmappen, bilag 1.

Dispensationer
Projektet lægger op til følgende dispensationer:
1: Tre dispensationer fra lokalplan 315.11 om

  • Byggefelt, § 6.1,
  • Taghøjde, § 6.5
  • Tagmateriale, § 7.9.

2: Dispensation fra Bygningsreglement BR 10, kap.2.4.2. om parkering
3: Dispensation fra Naturbeskyttelsesloven, § 65, åbeskyttelseslinien.

Dispensationerne er begrundet af ansøger på side 17 i projektmappen, bilag 1. Udpluk af ansøgers begrundelse fremgår nedenfor.

Ad 1: Lokalplan 315.11
Byggefelt:
Ansøgers begrundelse:

 • Dette byggefelt overskrides mod øst. Ansøger begrunder blandt andet dette med, at de har valgt at lade byggeriet følge forløbet af kanalen i højere grad end byggefeltet angiver. Byggefeltet gøres ikke større, men ændres i udformning, så der skabes et jævnt forløb mod kanalen og en opholdsplads mellem Kulturhuset og byggeriet i etape 3.

Høring:

 • Indsigelser er indkommet fra 23 borgere og foreningen "Pas På Gilleleje"
 • Positive tilkendegivelser er indkommet fra 15 borgere og erhvervsdrivende Per Fruergaard og Kim Stryhn, "Ellen Mariehjemmet":


Taghøjde:
Ansøgers begrundelse:

 • § 6.5 angiver et højdegrænseplan i kote 14.90. Kippen på de enkelte sadeltage kommer op i kote 16.90. Ansøger begrunder dette med at: "..vi med udformningen af byggeriet har ramt den rigtige skala og struktur, således at byggeriet tilpasses bedst muligt.". Der er valgt at trække tagboligerne tilbage fra facadelinien og forskyde "husene" så de opdelte tagtrekanter ikke fremstår som en massiv linie.

Høring:

 • Indsigelser er indkommet fra 51 borgere, "Pas På Gilleleje" og "Gilleleje Handels- og Turistforening", "Ellen Mariehjemmet"
 • Positive tilkendegivelser er indkommet fra 20 borgere og erhvervsdrivende Per Fruergaard og Kim Stryhn, Guldsmed/nabo ved Casper Woller-Nielsen.

Tagmateriale:
Ansøgers begrundelse:

 • § 7.9 stiller krav om tegltag. Ansøger ønsker oplægning af tagpap med listedækning. Ansøger begrunder blandt andet dette med, at bygningerne gerne og helst skal fremstå som sammensatte enkeltbygninger, og ikke som større sammenhængende karré. Derfor er ønsket at anvende en anden tagbelægning op mod Ellen Mariehjemmet.

Høring:

 • Indsigelser er indkommet fra 44 borgere og "Pas På Gilleleje"
 • Positive tilkendegivelser er indkommet fra 18 borgere og erhvervsdrivende Per Fruergaard og Kim Stryhn, "Ellen Mariehjemmet", Guldsmed/nabo ved Casper Woller-Nielsen:


Ad 2: Parkering:
Ansøgers begrundelse og administrationens redegørelse:
Indledning til lokalplanens § 5.6 og § 5.7 som omhandler parkering:
§ 5.6 bestemmer hvor mange parkeringspladser, der skal etableres afhængig af funktionen i bygningerne. I denne beregning kan der tages højde for forskudt anvendelse af p-pladserne.
§ 5.7 bestemmer hvilke pladser der ikke må etableres udenfor området. Det gælder behovet for p-pladser til henholdsvis dagligvarebutikker, boliger og lægehus/sundhedscenter, som skal etableres indenfor området.

Det indsendte parkeringsregnskab er baseret på kendte gængse metoder til beregning af forskudt anvendelse. Regnskabet viser tallene for krav til antal p-pladser både med og uden forskudt anvendelse samt hvilke pladser der skal etableres indenfor området.

 • Etape 1,2 og 3 udløser i alt 232 p-pladser, når der ikke regnes med forskudt anvendelse. Heraf skal de 105 etableres indenfor området.
 • Ved at regne med forskudt anvendelse udløser etape 1,2 og 3, 154 p-pladser. Heraf skal de 85 p-pladser etableres indenfor området.
 • Der er allerede etableret 107 p-pladser på området, og i forbindelse med etape 1 og 2 er der givet tilladelse til etablering af 64 pladser udenfor området. Dvs. i alt 171 pladser.


Bygherre ønsker en parkeringsløsning med ekstra sikkerhed, og derfor ansøges kun om delvis reduceret brug af 'forskudt anvendelse'. Der ansøges om tilladelse til at etablere yderligere 6 p-pladser udenfor området. Hermed etableres i alt 177 pladser, heraf 70 udenfor området.

Parkeringspladser der etableres udenfor området kræver en dispensation fra BR10, kap. 2.4.2. Krav til parkeringspladser, der skal etableres på området, jf. lokalplanen, er opfyldt. Pladser der skal etableres udenfor området indbetales til kommunens parkeringsfond.

Høring:

 • Indsigelser er indkommet fra 30 borgere og "Pas På Gilleleje"
 • Positive tilkendegivelser er indkommet fra 15 borgere og "Ellen Mariehjemmet" :


Ad 3: Åbeskyttelseslinien
Ansøgers begrundelse:

 • Det ansøgte vurderes ikke at ville påvirke naturbeskyttelsesinteresserne omkring Søborg kanal, idet kanalens fysiske udformning ikke ændres med opførelsen af etape 3. På den aktuelle strækning langs kanalen er der også i dag bymæssig bebyggelse, der følger kanalens forløb på tæt hold. Det kommende byggeri vurderes derfor hverken at ville påvirke den visuelle oplevelse af kanalen eller kanalens fysiske udformning.

Høring:

 • Indsigelser er indkommet fra 18 borgere og "Pas På Gilleleje"
 • Positive tilkendegivelser er indkommet fra 14 borgere og "Ellen Mariehjemmet"

Partshøring af bygherre i forbindele med høringssvar:
Kulturhavn Gilleleje v/ Lars Corfitzen har som part i sagen fremsendt høringssvar, vedlagt som bilag nr. 7 til dagsordenspunkt.

Kulturhavn Gilleleje A/S oplyser, at de på mandat fra Byrådet i juni 2014 har arbejdet videre med projektforslaget til etape 3.

Kulturhavn Gilleleje har i forbindelse med nylig afholdte naboorientering modtaget samtlige indkomne breve med bemærkninger. Kulturhavn Gilleleje har noteret sig indsigelserne, men påpeger, at det reelle billede også skal ses i sammenhæng med de mange positive tilkendegivelser, der er indkommet. Kulturhavn Gilleleje oplyser i øvrigt, at de har modtaget positive tilkendegivelser, både ved offentlige møder samt via sociale medier, heriblandt mere end 400 positive tilkendegivelser via Kulturhavn Gillelejes Facebook-side, uden nødvendigvis at være sendt til Gribskov Kommune.

Tilføjet efter sagens behandling i Plan og Miljøudvalget den 15.08.2016
Som opfølgning på mødet i Plan- og Miljøudvalget den 15.08.2016 har Kulturhavn Gilleleje A/S fremsendt reviderede skitser vedr. taghøjde, og tagbelægning. Det meddeles derudover, at projektet tilpasses således at der ikke skal dispenseres fra åbeskyttelseslinien. Det fremsendte er vedlagt sagen.

Et reduceret erhvervsareal vil fordre en dispensation fra lokalplanen. Såfremt udvalget ønsker at stille krav om at reducere erhvervsarealet, vil forslag om dispensation fra lokalplanen blive udsendt i 14 dages naboorientering med efterfølgende politisk beslutning.

Det er administrationens vurdering, at det ikke er i strid med lokalplanens principper, hvis der bliver et krav om at reducere erhvervsarealet, da formålet med anvendelsesbestemmelserne er at "sikre, at der kommer den blanding af forskellige byformål, som skal resultere i et levende og attraktivt bymiljø."

Administrationens vurdering
Det nuværende projekt fra 2016 er i overensstemmelse med skitseprojektet, der blev præsenteret i 2014. De dispensationer der søges om, er i overensstemmelse med det, der blev præsenteret for Økonomiudvalget i 2014.

Administrationen vurderer, at de ansøgte dispensationer er velbegrundede og understøtter kvaliteterne i projektet. Projektet vurderes at opfylde formålet og intentionerne med lokalplanen. Administrationen fastholder denne vurdering også efter den gennemførte høring.

I forhold til parkering foreslår administrationen, at der gives dispensation fra BR10, da lokalplanens krav er opfyldt.

Nogle høringssvar berører areal til erhverv/detailhandel i stueplan. For så vidt angår stueetage siger LP 315.11: "Delområde 3: Mod torvet må stueplan kun anvendes til publikumsrettede serviceerhverv og detailhandel. Stueplanet i resten af området må kun anvendes til centerformål som detailhandel, publikumsrettede serviceerhverv og for en mindre del offentlige formål som plejecenter. "

Administrationen kan derfor ikke umiddelbart anbefale, at det besluttes, at der skal etableres boliger i stueplan. En sådan beslutning skal vurderes i forhold til lokalplanen.

Projektet er ikke sagsbehandlet endnu i forhold til den tekniske byggesagsbehandling.

Forslag til tidsplan
Juni Plan- og Miljøudvalg 06.06.16, Økonomiudvalg 13.06.16, Indledende politisk behandling af projektet
29.06.2016 blev der afholdt orienterende borgermøde
Juni/juli Naboorientering
August 15.08.16 Plan- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg 29.08.16. Endelig politisk beslutning om projektet
Oktober Byggetilladelse

Administrationen kan derfor anbefale, at det godkendes, at der kan udarbejdes byggetilladelse, hvor der gives dispensation som ansøgt og beskrevet i dette dagsordenspunkt.

Sagen har stor offentlig og politisk bevågenhed, derfor anbefaler administrationen, at der tages stilling til de fem ansøgte dispensationer enkeltvis.


Lovgrundlag
Bygningsreglementet 01.01.2016
Lov om Planlægning LBK nr 1529 af 23/11/2015 (planloven)
Naturbeskyttelsesloven § 16 ((Lovbekendtgørelse nr. 1578 af 08. december 2015 med senere ændringer).

Økonomi


Høring
Sagen har været i naboorientering fra den 16.06.2016 til den 20.07.2016, og bemærkninger herfra forelægges nu udvalget i et samlet høringsnotat, se bilag 5.

Bilag
PMU 06.06.16: Bilag 1, Kulturhavn, Projektbeskrivelse af 27.05.16 (dok.nr. 2016/16246 011)

PMU 06.06.16: Bilag 2, Kulturhavn, Projektbeskrivelse af 10.06.14 (dok.nr. 2016/16246 008)

PMU 06.06.16: Bilag 3, Kulturhavn Gilleleje, lokalplan 315.11 (dok.nr. 2016/16246 009)

PMU 15-08-2016: Bilag 4, Kulturhavn, Ansøgning om dispensation (dok.nr. 2016/16246 101)

PMU 15-08-2016: Bilag 5, Sammenfattet høringsnotat (dok.nr. 2016/16246 104)

PMU 15-08-2016: Bilag 6, Kulturhavn, Samlet fil med alle nabobemærkninger (dok.nr. 2016/16246 102)

PMU 15-08-2016: Bilag 7, Kulturhavn, Partshøringssvar fra Kulturhavn Gilleleje (dok.nr. 2016/16246 103)

PMU 29-08-2016: Reviderede skitser pr. 22.08.2016 Dok. nr: 2016/16246 110


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget:

 1. at træffe beslutning om, i hvilket omfang der i byggetilladelsen gives dispensation i forhold til:
   1. Byggefelt (Lokalplan)
   2. Taghøjde (Lokalplan)
   3. Tagmateriale (Lokalplan)
   4. Parkering (Byggelov)
 2. at det godkendes, at administrationen på baggrund af beslutningerne i pind 1 udarbejder byggetilladelse for så vidt angår de i pind 1 besluttede dispensationer
 3. at der stilles vilkår om, at erhvervsarealet reduceres og at beslutning om dispensation i forhold hertil sendes i naboorientering mhp. efterfølgende politisk beslutningUdvalgenes anbefalinger/indstillinger
Indstilling til Plan- og Miljøudvalget den 15-08-2016:

Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget:

 1. at det godkendes, at administrationen udarbejder byggetilladelse
 2. at der i byggetilladelsen gives følgende dispensation som ansøgt i forhold til:
   1. Byggefelt (Lokalplan)
   2. Taghøjde (Lokalplan)
   3. Tagmateriale (Lokalplan)
   4. Parkering (Byggelov)
   5. Åbeskyttelseslinjen (Naturbeskyttelsesloven)Plan- og Miljøudvalgets beslutning 15-08-2016:

1.-2. Sagen udsættes mhp. formandens dialog med Kulturhavn vedr. forslag om at reducere højden 1 m, udarbejdelse af visualisering fra 3 sider efter 14,9 og 15,9, tanker omk. kvadratmeter til erhverv, visualisering af begge tagmaterialer og uddybning af forhold vedr. parkeringskælder.

Bo Jul Nielsen deltog ikke i sagens behandling pga. inhabilitet

Plan- og Miljøudvalgets beslutning 29-08-2016:

1.-3. Videresendes til Økonomiudvalget uden indstilling

Bo Jul Nielsen (fraværende) deltog ikke i sagens behandling pga. inhabilitet
Michael Bruun fraværende

Økonomiudvalgets beslutning den 29-08-2016:
Det besluttes, at punktet tages af dagsordenen. Der indkaldes til et ekstraordinært møde i Økonomiudvalget mandag den 5. september 2016.


Beslutning
Sagen sendes tilbage til Plan- og Miljøudvalget til videre behandling på det kommende møde.Mødet startet:
05:30 PM

Mødet hævet:
05:40 PM