Økonomiudvalget

Publiceret 25-04-2016

Mandag den 25-04-2016 kl. 18:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
79 Nyttehaver (små daghaver)

Medlemmer:

Kim Valentin Jannich Petersen
Nick Madsen Michael Hemming Nielsen
Jonna Hildur Præst Susan Kjeldgaard
Bo Jul Nielsen Jan Ferdinandsen
Anders Gerner Frost  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:
Nick Madsen

Meddelelser:Åbne

79. Nyttehaver (små daghaver)
01.00P00 - 2016/09236

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget besluttede at udsætte beslutning på indstillingens punkt 1 til møde den 25. april 2016.

Plan- og Miljøudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget.
Sagen omhandler, hvorvidt kommunen ønsker at stille en grund i Græsted til rådighed for midlertidige nyttehaver til flygtninge.

Baggrund
Nina Ransdal Hansen, borger fra Græsted, har henvendt sig vedrørende mulighed for etablering af nyttehaver til flygtninge. Tanken er at nyttehaverne skal drives på frivillig basis. De vil i første omgang være rettet mod de flygtninge i kommunen, der har fået godkendt ophold.

Nina Hansen har ikke et minimum antal haver de ønsker at starte ud med eller krav til hvor store de skal være. Da tanken bag ved nyttehaverne er, at der gerne skulle vokse et fællesskab frem, hvori andre borgere fra kommunen også kunne have udbytte af at have en nyttehave, må der også meget gerne være muligheder for at udvide arealet.

Frivilligcenter Græsted er i dialog med Nina Hansen og har udvist stor interesse og er positive overfor projektet.

Hun ønsker at starte haverne op i foråret 2016.

Denne sag omhandler mulighed for at finde et stykke jord til nyttehaverne.

Hun skriver blandt andet at de ønsker sig at:

 • Jorden ligger i nærheden af offentlig transport.
 • At der er mulighed for at sætte et redskabsskur op, eller at have mulighed for at opbevare redskaber i allerede eksisterende bygninger.
 • At kunne sætte nogle udendørs borde mv. op
 • Tilgang til vand er et stort ønske.
 • Ideelt hvis jorden ligger i nærheden af frivilligcentret i Græsted.


Vurdering af mulige placeringer i Græsted
Der er set på kommunalt ejede arealer i Græsted, der lever op til ovenstående ønsker. Nedenstående tre arealer er på den baggrund screenet nærmere.De to arealer mod øst vurderes ikke egnede;

 • Det nordøstlige areal (1) ligger godt mellem station og skole og ud til stier. Der er dog dårlig adgang til arealet med bil, eksempelvis til afsætning af materialer.
 • Det sydøstlige areal (2) ligger godt ved station og frivilligcenter. Der er dog en gældende lokalplan for området som hindrer anvendelsen. Der vurderes ikke at kunne gives dispensation.

Arealet sydvest for præstegården (3) vurderes derimod at være egnet. Dog kun den sydligste del, da den nordlige del mellem Kirkeleddet botilbud og præstegården er omfattet af en gældende lokalplan som hindrer anvendelsen.

Vurdering af arealet sydvest for præstegårdenArealet ligger sydvest for præstegården og syd for Kirkeleddet botilbud, et botilbud for personer med handicap. Arealet er en del af matr. 1 bæ Græsted by, Græsted og omfatter et areal på ca. 2500 m2. Det svarer til, at der kan etableres 15 nyttehaver på ca. 150 m2, hvilket er en almindelig størrelse for små daghaver.

Planforhold
Området er i Kommuneplan 2013-25 udlagt til offentlige formål, herunder kirke, skole, sportsplads, kursusvirksomhed, institution for børn, unge og ældre, præstegård m.v.
Der er ikke lokalplan for området. Præstegårdshaven og tilgrænsende arealer er omfattet af fredning (lilla skravering på kortet ovenfor).

Området ligger i landzone. Anvendelse til nyttehaver kræver derfor landzonetilladelse.

Praktiske forhold
Arealet vurderes at ligge godt i forhold til vej- og stiadgang. Der er parkeringsmulighed langs Mårumvej og busstop ved torvet. Der kan køres helt ud til arealet, hvis der skal afsættes materialer.

Der er i øjeblikket ikke adgang til vand på området. Det vil være muligt at få adgang til vand ved at etablere vandledning fra børnehaven på Kirkeleddet.

Sammenhæng ift botilbuddet
Nyttehaverne vil med denne placering ligge meget tæt på botilbuddet Kirkeledet. Botilbudets leder, Kirsten Poulsen, har ikke umiddelbart nogen bemærkninger til projektet. Kirsten henstiller dog til, at der sikres forståelse for borgerne, der bor i de forskellige botilbud på Kirkeleddet.

Eventuel anden anvendelse af arealet
Arealet anvendes i dag af lokale som grønt nærområde og til hundeluftning. En trampesti går gennem arealet. I forbindelse med områdefornyelsesprojektet Græsted i Bevægelse arbejder en borgergruppe med et sammenhængende stisystem gennem byen. Deres skitserede forslag inkluderer det stræk, der går over arealet. Dette vurderes at gå fint i tråd med at området anvendes til nyttehaver.

Der er pt. ikke planer om at udvikle arealet. Kommunen har netop ryddet træbevoksning på andre dele af matriklen med henblik på at forpagte matriklen ud ekstensiv landbrugsdrift. Det forventes, at arealet kan forpagtes ud i sammenhæng med den øvrige del af matriklen, hvis arealet ikke stilles til rådighed til nyttehaver. Desuden vurderes en anvendelse af nyttehaver ikke at være til hinder for en senere anden udnyttelse af arealet.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler at arealet sydvest for præstegården i Græsted stilles til rådighed for midlertidige nyttehaver for flygtninge og andre brugere - og at der arbejdes for en landzonetilladelse til denne anvendelse. Sideløbende arbejdes der videre med at afklare muligheder for eventuel vandforsyning, herunder finansiering af denne.

Det anbefales, at der lægges vægt på midlertidighed og på at der etableres fælles redskabsskur i stedet for skur på alle havelodder. Dette for at anvendelsen ikke falder ind under kolonihavelovens definition af faste kolonihaver. Der anbefales desuden en midlertidig periode på 5 år.

Udgifter til etablering af fællesskur, vedligeholdelse og eventuel nedrivning sker uden udgifter for kommunen.


Lovgrundlag

 • Lov om planlægning § 35 (planloven), lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23.11.2015
 • Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune
 • Kolonihaveloven, LBK nr 790 af 21.06.2007 og senere ændringer

  ØkonomiHøring
Sagen vil skulle i 14 dages naboorientering inden der kan gives landzonetilladelse.

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget

 1. at godkende, at der arbejdes for en landzonetilladelse til midlertidig anvendelse til nyttehaver på arealet sydvest for præstegården,
 2. at administrationen i tilladelsen fastsætter konkrete vilkår om placering af fælles redskabsskur,
 3. at tilladelsen gives for en periode på 5 år.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 04-04-2016:
Imod stemte O (1)
For stemte G, V og A (6)

 1. Udvalget vurdere ikke, at der skal udarbejdes landzonetilladelse
 2. Anbefalingen tiltrådt
 3. Anbefalingen tiltrådt, idet der gives tilladelse for en 3 årig periode


Økonomiudvalgets beslutning den 04-04-2016
1. Beslutning på indstillingens punkt 1 udsættes til den 25. april 2016.
2. - 3. Afstemning om anbefaling fra Plan- og Miljøudvalget.

For stemte: V, Ø, A, C, G (8)
Imod stemte: O (1)

Anbefaling fra Plan- og Miljøudvalget tiltrådt.Beslutning
1.
Ændringsforslag fra administrationen:
Udvalget beslutter, at der udarbejdes landzonetilladelse forud for etableringen af nyttehaverne, dog således at udvalget konkret skønner, at naboorientering kan undlades som følge af den tidsmæssige begrænsning for nyttehaverne på tre år, jf. planlovens § 35, stk. 5, jf. stk. 4.

For stemte: A, C, G, V, Ø (7)
Imod stemt: O (1)
Tiltrådt

Fraværende: Nick MadsenMødet startet:
06:00 PM

Mødet hævet:
06:10 PM