Kulturrådet

Publiceret 05-12-2016

Mandag den 05-12-2016 kl. 17:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
58 Godkendelse af protokol Kulturrådet
59 Meddelelser fra Kulturrådets formand, næstformand og øvrige medlemmer
60 Voksenundervisning 2017
61 Lokaletilskud voksenundervisning 2017
62 Ansøgning til Kulturrådet 2016: Café Classic søger om tilskud til gospel-ko
ncert i december 2016
63 Kulturrådspuljen 2016: Ansøgning til 2 koncerter i december 2016, Gilleleje
Byorkester
64 Kulturrådspuljen 2016: Ansøgning fra Blistrup Medborgerhus
65 Børn- og Ungepuljen 2016: Ansøgning fra Dramaterne
66 Børne- og Ungepuljen 2016: Ansøgning fra Gilleleje Byorkester
67 Børne- og Ungepuljen 2016: Ansøgning fra KFUM Spejderne, Esbønderup Gruppe
68 Børne- og Ungepuljen 2016: Ansøgning fra KFUM Spejderne Blistrup
69 Børne- og Ungepuljen 2016: Ansøgning fra KFUM Spejderne Gilleleje
70 FÆLLES KULTURRÅDS- OG IDRÆTSRÅDSMØDE: Rådsstruktur: Kulturråd & Idrætsråd - fra januar 2018
71 FÆLLES KULTURRÅDS- OG IDRÆTSRÅDSMØDE: Lokaletilskud 2017
72 FÆLLES KULTURRÅDS- OG IDRÆTSRÅDSMØDE: Mødekalender 2017 - Mødeoversigt for
Kulturrådet og Idrætsrådet samlet i én kalender (Fællesmøder mellem Kultur
råd og Idrætsråd i 2017)
73 Eventuelt

Medlemmer:

Ole M. Jørgensen Flemming Christensen
Anne Bjørner Gudmund Nielsen
Christian Friis Birgit Sørensen
Annelise Thomassen Niels Henriksen
Tonny Jensen Lars Thomsen
Bodil Jørgensen  
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:
Flemming Christensen

Meddelelser:
Åbne

58. Godkendelse af protokol Kulturrådet
18.14A00 - 2016/01237

Sagsfremstilling
Protokol fra Kulturrådets møde den 12. september 2016 skal godkendes.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at godkende protokollen fra Kulturrådets møde den 12. september 2016Beslutning
Godkendt.
Fraværende: Flemming Christensen.


59. Meddelelser fra Kulturrådets formand, næstformand og øvrige medlemmer
18.14A00 - 2016/01240

Sagsfremstilling
Meddelelser fra formand:

Meddelelser fra Næstformand:

Meddelelser fra øvrige medlemmer:


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at tage meddelelser fra formand til efterretning.
 2. at tage meddelelser fra næstformand til efterretning.
 3. at tage meddelelser fra øvrige medlemmer til efterretning.Beslutning
1. Kulturprisen 2016 uddelt den 14. november 2016 til Else Djurhuus, Nakkehoved Fyrlaug.
2. Næstformanden orienterede om nyt kultursted i Ørby, hvor der har været åbning. P.C. Skovgaard, guldaldermaler er blevet fejret i Vejby.
3. Kulturhavnen i Gilleleje er skudt i gang med et stort åbningsarrangement. Der er mange frivillige arbejdsgrupper nedsat. Kunstudstilling i Kulturhavnen er på plads.¨
Orientering om puljen Kultur, Idræt og Landsbyer.
Fraværende: Flemming Christensen.
60. Voksenundervisning 2017
18.14G00 - 2016/30827

Introduktion
Kulturrådet behandler sagen for at træffe beslutning om tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning 2017.

Baggrund
Administrationen har udarbejdet en oversigt over fordeling af budget 2017 vedrørende tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning. Tilskud til foreninger der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, kan søges en gang årligt og omfatter perioden 1. januar til 31. december 2017.

Foreninger der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, har fremsendt ansøgning om tilskud på baggrund af regnskabsåret 2015 og forventet regnskab 2016.

Fordeling af tilskud sker efter retningslinier, udarbejdet i overensstemmelse med folkeoplysningsloven.

Kultur- og Idrætsudvalget har delegeret beslutningskompetencen på området voksenundervisning til Kulturrådet.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler nedenstående fordeling af tilskud til voksenundervisning.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven §8

Økonomi
Den samlede ramme for voksenundervisning 2017 er:
Forslag til fordeling:

Datastuerne: 20.000 kr.
Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning: 1.624.000 kr.
Rådighedsbeløb 50.000 kr.
Pensionistilskud til IT undervisning 30.000 kr.
Aftenskole.nu. programmer 30.000 kr.
Mellemkommunale refusion: 350.000 kr.

I alt 2.104.000 kr.

Bilag
Fordeling af tilskud 2017 - dokumentnr.: 2016/30827 014


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at godkende fordeling af tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning for 2017

  Beslutning

Godkendt.
Fraværende: Flemming Christensen.
61. Lokaletilskud voksenundervisning 2017
18.15G00 - 2016/35243

Sagsfremstilling
Introduktion
Kulturrådet behandler sagen for at træffe beslutning om lokaletilskud til den folkeoplysende voksenundervisning 2017.

Baggrund
Administrationen har foretaget beregning af lokaletilskud til foreninger der tilbyder voksenundervisning efter ansøgninger fra foreningerne til budgetåret 2017.

Der er modtaget 4 ansøgninger fra foreninger, som tilbyder voksenundervisning, hvoraf alle søger om tilskud til andre lokaler (ikke almindelige klasselokaler).

Fordeling af tilskud sker efter retningslinier, udarbejdet i overensstemmelse med folkeoplysningsloven.

Der er udarbejdet to forslag. Forslag 1 som fordeles med samme procent. Forslag 2 hvor tilskud 2016 fremskrives og derefter nedskrives med vedtaget besparelse.

De tidligere år har der været givet tilskud til mindre træningslokaler til bevægelse og varmtvandsbassiner.

Kultur- og Idrætsudvalget har delegeret beslutningskompetencen på området lokaletilskud til voksenundervisning til Kulturrådet.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler at forslag 2, da Kulturrådet de sidste mange år har valgt denne model.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, kapitel 7, § 23


Økonomi
Budget 2017: 304.000 kr.

Bilag
Lokaletilskud voksenundervisning 2017 - Dokumentnr.: 2016/35243 002


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at godkende fordeling af lokaletilskud til den folkeoplysende voksenundervisning for 2017 jf. forslag 2

  Beslutning

Godkendt.
Fraværende: Flemming Christensen.62. Ansøgning til Kulturrådet 2016: Café Classic søger om tilskud til gospel-koncert i december 2016
18.14A00 - 2016/37421

Sagsfremstilling
Introduktion:
Kulturrådet behandler ansøgning fra Café Classic om tilskud til gospel-koncert den 11. december 2016.

Baggrund:
Café Classic afholder et gospel arrangement i Sognegården den 11. december 2016. Foreningen har indbudt musiker Henrik Mikkelsen, som er en dygtig gospel-dirigent.
Café Classic søger om et tilskud til Henrik Mikkelsens honorar samt leje af Sognegården.

Der tages entre på 50 kr.pr. person. Der kan max. være 60 personer i lokalet.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011

Økonomi
Der søges om 1.000 kr. til honorar til Henrik Mikkelsen samt leje af Sognegården 500 kr.
Tilskud kan finansieres via Kulturrådspuljen 2016.
Restbudget i Kulturrådspuljen: 31.000 kr.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at godkende det ansøgte beløb til gospel arrangementet den 11. december hos Café Classic.Beslutning
Godkendt med tilskud på 1.500 kr. til det ansøgte.
Fraværende: Flemming Christensen.
63. Kulturrådspuljen 2016: Ansøgning til 2 koncerter i december 2016, Gilleleje Byorkester
18.14A00 - 2016/36135

Sagsfremstilling
Introduktion:
Kulturrådet behandler ansøgning fra Gilleleje Byorkester om tilskud til to koncerter på Plejecenter Bakkebo og Plejecenter Skovsminde.

Baggrund:
Gilleleje Byorkester har fået forespørgsel fra Plejecenter Bakkebo om en koncert den 06. december og Plejecenter Skovsminde om en koncert den 13. december 2016, hvor orkestrets børn og voksne underholder beboerne samt udefra kommende gæster.
Der tages ikke entre ved koncerterne.

Gilleleje Byorkester søger om 4.800 kr. til dækning af aktuelle omkostninger til koncerterne.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011

Økonomi
Der søges om 4.800 kr. til de to koncerter, således:
Dirigenthonorar 1.500 kr.
Kørsel 400 kr.
Ex. Assistance 1.000 kr.
Coda 400 kr.
Orkesterprøve 1.500 k.

Tilskud kan finansieres via Kulturrådspuljen 2016.
Restbudget i Kulturrådspuljen: 31.000 kr.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at godkende det ansøgte beløb til Gilleleje Byorkester - til de to koncerter i december 2016.Beslutning
Godkendt med tilskud 4.800 kr. til det ansøgte. Kulturrådet anbefaler Gilleleje Byorkester at tilbyde koncerter på nogle af kommunens øvrige plejecentre.
Fraværende: Flemming Christensen.
64. Kulturrådspuljen 2016: Ansøgning fra Blistrup Medborgerhus
18.14A00 - 2016/38818

Sagsfremstilling
Introduktion:
Kulturrådet behandler ansøgning fra Blistrup Medborgerhus, hvor de søger om underskudsgaranti til foredragsaften.

Baggrund:
Aktivitetsudvalget i Blistrup Medborgerhus arrangerer gennem efterårs-vinter og forårs-
sæsonen en række arrangementer for borgerne i Blistrup og omegn.

Mandag den 20 februar 2017 en Jæger-aften

Hertil har foreningen engageret Finn Olafsson og Tom Frederiksen, som vil underholde

med sange og tekster af Frank Jæger.
Forud for underholdningen er der fællesspisning.
Kalkulen for aftenens arrangement ser således ud:
Madudgift pr person er estimeret til 80 kr pr person x 60.................................4800 kr
Honorar til de to kunstnere............................................................................
9000 kr
I alt udgift................................................................................................. 13 800 kr

Indtægt fra forventet 60 deltagere 60 x 150 kr...............................................
. 9000 kr.
Underskud................................................................................................   4800 kr


Administrationens vurdering og anbefaling:
Administrationen har meddelt ansøger, at udgifter til forplejning ikke er muligt.
For administrationen at se, er der ikke noget at søge underskudsdækning for, idet
honorar til de to kunstnere beløber sig til 9.000 kr. og indtægterne forventes også at
være 9.000.
I mail-korrespondancen mellem administrationen og ansøger er underskudsdækning blevet
ændret således: "Hvis der kan bevilges dækning af honorarer, vil foreningen tilrettelægge
aftenen således, at der gives gratis adgang til deltagere, som alene ønsker at overvære
forestillingen".

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011

Økonomi
Der søges om underskudsgaranti - beløb ikke oplyst.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet,

 1. at der ikke gives underskudsgaranti eller alm. tilskud til arrangementet jf. indsendt budget for arrangementet.Beslutning
Der gives afslag på ansøgningen jf. indsendt budget for arrangementet.
Fraværende: Flemming Christensen.
65. Børn- og Ungepuljen 2016: Ansøgning fra Dramaterne
18.14A00 - 2016/37051

Sagsfremstilling
Introduktion:
Kulturrådet behandler ansøgning fra Dramaterne, der søger om tilskud til div. materialer.

Baggrund:
Dramaterne søger om tilskud til følgende:

 • En symaskine, Pfaff Smarter 260C - Pris: 3.695 kr.
 • To justerbare syginer til kostumeproduktion - Pris: 4.734 kr.
 • To nye bore-/skruemaskiner til bygning af scenografier - Pris: 2.398 kr.
 • Service til sommerproduktionen - Pris 520 kr.

Der søges i alt om 11.350 kr.

Administrationens vurdering og anbefaling:
Ansøgningen flyttes fra Børne- og Ungepuljen til Kulturrådspuljen.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011

Økonomi
Der søges i alt om 11.350 kr.
Beløbet kan finansieres via Kulturrådspuljen.
Restbudget i Kulturrådspuljen: 31.000 kr.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturådet

 1. at godkende det ansøgte beløb til materialer til Dramaterne.Beslutning
Godkendt med tilskud på 11.350 kr. til det ansøgte fra Kulturrådspuljen.
Fraværende: Flemming Christensen.66. Børne- og Ungepuljen 2016: Ansøgning fra Gilleleje Byorkester
18.14A00 - 2016/38637

Sagsfremstilling
Introduktion:
Kulturrådet behandler ansøgning fra Gilleleje Juniororkester om tilskud til en trombone, taske og undervisningsmateriale (noder).

Baggrund:
Gilleleje Juniororkester, der er Gilleleje Byorkesters ungdomsafdeling for børn og unge søger om tilskud til køb af en trombone og undervisningsmateriale (noder).
Juniororkestret har 13 medlemmer og modtager instrumentalundervisning på blæseinstru-
menter, som foregår dels som individuel undervisning og dels som ugentligt sammenspil -
alt ved konservatorieuddannede lærere. Juniororkestret giver koncerter alene og sammen med andre ungdomsorkestre.

Juniororkestret søger om tilskud til en trombone, taske og undervisningsmateriale (noder).Administrationens vurdering og anbefaling:
Ansøgningen flyttes fra Børne- og Ungepuljen til Kulturrådspuljen.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011

Økonomi
Der søges i alt om 9.875 kr.
Beløbet kan finansieres via Kulturrådspuljen.
Restbudget i Kulturrådspuljen: 31.000 kr.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at godkende det ansøgte beløb til en trombone og taske samt indkøb af undervisningsmateriale (noder) til Gilleleje JuniororkesterBeslutning
Godkendt med tilskud på 9.875 kr. til det ansøgte fra Kulturrådspuljen.
Fraværende: Flemming Christensen.


67. Børne- og Ungepuljen 2016: Ansøgning fra KFUM Spejderne, Esbønderup Gruppe
18.14A00 - 2016/38009

Sagsfremstilling
Introduktion:
Kulturrådet behandler ansøgning fra KFUM Spejderne, Esbønderup Gruppe om tilskud til div. spejdermaterialer.

Baggrund:
KFUM Spejderne, Esbønderup Gruppe søger om tilskud til forskellige materialer - for et samlet beløb på 15.000 kr.

 • Nyt oversejl til patruljetelt - Pris: 5.700 kr.
 • Værktøj - Pris 4.000 kr.
 • Udendørsbelysning - Pris: 4.000 kr.
 • Køkengrej - Pris 1.600 kr.
 • Div. aktivitetsmaterialer (papir, blyanter, maling og snor m.v.) - Pris: 1.700 kr.Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011

Økonomi
Samlet ansøgning for 15.000 kr.
Beløb kan finansieres fra Børne- og Ungepuljen.
Restbudget i Børne- og Ungepuljen: 31.300 kr.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at godkende et tilskud på 13.000 til de ansøgte materialer til KFUM Spejderne Esbønderup Gruppe.Beslutning
Godkendt med tilskud på 13.000 kr. til det ansøgte.
Fraværende: Flemming Christensen.

68. Børne- og Ungepuljen 2016: Ansøgning fra KFUM Spejderne Blistrup
18.14A00 - 2016/38787

Sagsfremstilling

Introduktion:
Kulturrådet behandler ansøgning fra KFUM Spejderne Blistrup om til skud til indkøb af rafter.

Baggrund:
Ansøgning om tilskud til indkøb af rafter til pionering:
KFUM-spejderne i Blistrup ansøger om Børne- og Ungepuljen om tilskud til indkøb
af rafter.
Foreningen ønsker at anskaffe følgende rafter:
20 stk. lejrrafter 5 - 6 m á kr. 85, -
20 stk pionerrafter 6 - 8 m á kr. 120, -
20 stk. spejderrafter mix 5 - 8 m á kr. 80, -
I alt kr. 5.700, -


Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011

Økonomi
Der søges om tilskud til frafter for 5.700 kr.
Restbudget i Børne- og Ungepuljen: 31.300 kr.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at godkendes et tilskud på 5.300 kr. til det ansøgte til KFUM Spejderne Blistrup.Beslutning
Godkendt med et tilskud på 5.300 kr. til det ansøgte.
Fraværende: Flemming Christensen.
69. Børne- og Ungepuljen 2016: Ansøgning fra KFUM Spejderne Gilleleje
18.14A00 - 2016/38811

Sagsfremstilling
Introduktion:
Kulturrådet behandler ansøgning fra KFUM Spejderne i Gilleleje om tilskud til rafter og en projektor.

Baggrund:
KFUM Spejderne Gilleleje søger om tilskud på 10.000 kr. til rafter, som de bl.a. bruger til at bygge spiseborde og andre ting, børnene og de unge kan arbejde med.
Derudover søger foreningen om tilskud på 5.000 kr. til projekter, som de har brug for i foreningens arbejde med børn og unge.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011

Økonomi
Der søges om tilskud til rafter for 10.000 kr. og projektor til 5.000 kr.
Restbudget i Børne- og Ungepuljen: 31.300 kr.


Administrationens indstilling
Administrationen indstille til Kulturrådet:

 1. at godkende et tilskud på 13.000 til det ansøgte til KFUM Spejderne GillelejeBeslutning
Godkendt med et tilskud på 13.000 kr. til det ansøgte.
Fraværende: Flemming Christensen.70. FÆLLES KULTURRÅDS- OG IDRÆTSRÅDSMØDE: Rådsstruktur: Kulturråd & Idrætsråd - fra januar 2018

Introduktion:
Kulturrådet drøfter sammen med Idrætsrådet kommende rådsstruktur for perioden 2018-2021.

Baggrund:
Begge råd vælges for en 4. årig periode - og valg sker umiddelbart efter hvert valg til byrådet. Det er her i 2016 meget relevant at begynde at sætte nogle tanker på kommende rådsstruktur

I den anledning har administrationen spurgt Kulturrådet og Idrætsrådet om: 1. Hvis vi skal starte for fra, hvordan skal rådene så sammensættes?
2. Hvad er smart fremover – set ud fra jeres erfaring?
3. Hvis hensigten er brugerinddragelse, hvordan sker det så bedst?
4. Kan administrationen bruge ressourcerne bedre end i dag, f.eks. med færre møder
og så bruge tiden på at servicere foreningerne?Kulturrådet har drøftet spørgsmålene i sit møde den 12. september 2016 og har afgivet
følgende svar:
Rådet udtrykte, at de ønsker at fortsætte uændret i sin nuværende struktur - og med
uændret antal møder.

Idrætsrådet har drøftet spørgsmålene møde den 27. september 2016 og har afgivet
følgende svar:
Idrætsrådet ser gerne, at rådet får lov til at fortsætte, men vil gerne samarbejde med
Kulturrådet, da der er flere sammenfald i punkter, der behandles i begge råd.

Idrætsrådet tilslutter sig administrationens forslag til 2 fællesmøder i 2017 - og der var
forslag om, at de kan tilrettelægges således:
Første fællesmøde i foråret kan f.eks. være Kulturrådet først - så fællesspisning og fællesmøde - og Idrætsrådets møde bagefter - altså på samme dag. Det andet fælles-
møde i november kan f.eks. være Idrætsrådets møde først - så fællesspisning og fællesmøde - og Kulturrådets møde bagefter - også på samme dag.
Dette arbejder administrationen videre med, og medtager emnet til fællesmødet den 05. december 2016, hvor også en oversigt over møder for 2017 præsenteres.
Det videre forløb er, at der sker en samlet drøftelse på fællesmødet den 05. december 2016.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at tage stilling til, hvordan den fremtidige rådsstruktur anbefales.

  Beslutning

Både Kulturrådets og Idrætsrådets medlemmer gav udtryk for, at de alle ønsker, at der er
2 råd. Der blev givet udtryk for, at rådsmøderne har været gennem en væsentlig og god forandring gennem årene. Der blev appelleret til at fortsætte med nuværende struktur.
Antallet af rådsmøder blev drøftet. Der bør kigges nærmere på en forenkling af dagsordener og bilag. I løbet af 2017 vil der ske forskellige drøftelser på emnet.
Fraværende: Flemming Christensen.

71. FÆLLES KULTURRÅDS- OG IDRÆTSRÅDSMØDE: Lokaletilskud 2017
18.14G00 - 2016/30829

Introduktion
Kulturrådet behandler sagen for at træffe beslutning om lokaletilskud for 2017.

Baggrund
Administrationen har foretaget beregning af lokaletilskud efter ansøgninger fra foreningerne til budgetåret 2017.

Der ydes tilskud til driftsudgifterne til lokaler, herunder haller samt lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger.
Fordeling af tilskud sker efter retningslinier, udarbejdet i overensstemmelse med folkeoplysningsloven.

Der er to nye ansøgninger til 2017. Græsted og Omegns Rideklub og Tisvildeleje Kajak Klub.
Kultur- og Idrætsudvalget har delegeret beslutningskompetencen på området lokaletilskud til Kulturrådet.

Administrationens vurdering og anbefaling
Beregningerne af lokaletilskuddet viser at budgettet ikke kan dække den samlede udgift.

Administrationen vurderer derfor, at der ikke er mulighed for at bevillige tilskud til Gribskov og Omegns Rideklub.

Tilskud til Tisvildeleje Kajakklub er der tidligere givet tilsagn om på møde den 8. april 2015, da der her er behandlet lokaletilskud til Naturrum Tisvildeleje.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven § 25

Økonomi
Budget for lokaletilskud til både kultur- og idrætsforeninger i 2017 er 6.307.000 kr (netto). Budgettet er incl. budget for de selvejende haller, som får lokaletilskud (Gilleleje og Gribskovhallen), distriksforeninger og Helsinge Ridecenter.

Bilag
Lokaletilskud 2017 - beregninger oplæg - Dokumentnr.: 2016/30829 027


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at godkende fordeling af lokaletilskud for 2017.

  Beslutning

Godkendt med følgende bemærkninger:
Rideklubberne kan komme med fornyet ansøgning til restbeløbet, som kommer ind i løbet af 2017. Begge råd arbejder med det samlede rideklubstilskud i løbet af 2017.
Der nedsættes en arbejdsgruppe i 2017 (bestående af repræsentanter fra begge råd), der skal arbejder på nye retningslinier fra 2018 på lokaletilskud.
Fraværende: Flemming Christensen.


72. FÆLLES KULTURRÅDS- OG IDRÆTSRÅDSMØDE: Mødekalender 2017 - Mødeoversigt for Kulturrådet og Idrætsrådet samlet i én kalender (Fællesmøder mellem Kulturråd og Idrætsråd i 2017)
18.14A00 - 2016/25087

Sagsfremstilling
Introduktion:
Kulturrådet behandler sammen med Idrætsrådet mødekalender for 2017 dels for Kulturrådets møder og fællesmøder mellem Kulturråd og Idrætsråd.

Baggrund:
Administrationen har udarbejdet en fælles mødekalender for de to råd, hvor datoer for møder er indarbejdet.
Ud fra mødeoversigten, foreslås følgende datoer til Kulturrådsmøder i 2017:
Mandag den 23. januar
Mandag den 13. marts
Mandag den 12. juni
Mandag den 11. september
Mandag den 04. december

Torsdag den 20. april fællesmøde med Idrætsrådet
Torsdag den 16. november fællesmøde med Idrætsrådet

Alle møder starter kl. 17:30.


Bilag
Mødedatoer 2017 Idrætsråd og Kulturråd

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at godkende mødedatoerne for 2017Beslutning
Godkendt.
Fraværende: Flemming Christensen.
73. Eventuelt
Intet.
Fraværende: Flemming Christensen.Mødet startet:
05:30 PM

Mødet hævet:
07:35 PM