Kulturrådet

Publiceret 12-09-2016

Mandag den 12-09-2016 kl. 17:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
44 Godkendelse af protokol Kulturrådet
45 Meddelelser fra Kulturrådets formand, næstformand og øvrige medlemmer
46 Meddelelser til Kulturrådet fra Idræt og Folkeoplysning
47 Fællesmøder mellem Kulturråd og Idrætsråd i 2016 og i 2017
48 Rådsstruktur: Kulturråd & Idrætsråd fra januar 2018
49 Børne- og Ungepuljen 2016: Ansøgning DDS Holbo Grp.
50 Kulturrådspuljen 2016: Skakklubben Nordkalotten - ansøgning om elektroniske
skakbrætter
51 Kulturrådspuljen 2016: Holbo Herreds Væverforening - ansøgning om tilskud t
il annoncering i forbindelse med medlemsudstilling 2016
52 Kulturrådspuljen 2016: Ansøgning fra Helsinge Model Togklub
53 Kulturrådspuljen 2016: Ansøgning fra Gribskov Folkeuniversitet
54 Kulturrådspuljen 2016: Cafe Classic, Højskolesangbøger samt pianisthonorar
v/efterårsarrangement
55 Kulturrådspuljen 2016: Udarbejdelse af rapport om årets Klimacykelture.
56 Kulturrådspuljen 2016: Klimakommune-seminar ansøgning om tilskud
57 Eventuelt

Medlemmer:

Ole M. Jørgensen Flemming Christensen
Anne Bjørner Gudmund Nielsen
Christian Friis Birgit Sørensen
Annelise Thomassen Niels Henriksen
Tonny Jensen Lars Thomsen
Bodil Jørgensen  
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:
Anne Bjørner

Meddelelser:
Velkomst til Gudmund Nielsen, som er ny mand i Kulturrådet i stedet for Arne Petersen.
Lars Thomsen viste rundt i Skibshallerne i Gilleleje, da mødet blev afholdt dér.


Åbne

44. Godkendelse af protokol Kulturrådet
18.14A00 - 2016/01237

Sagsfremstilling
Kulturrådet godkender protokol fra mødet den 06. juni 2016.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at godkende protokollen fra Kulturrådets møde 06.06. 2016.


Beslutning
Godkendt.
Fraværende: Anne Bjørner.


45. Meddelelser fra Kulturrådets formand, næstformand og øvrige medlemmer
18.14A00 - 2016/01240

Sagsfremstilling
Meddelelser fra formand:

Meddelelser fra næstformand:

Meddelelse fra øvrige medlemmer:


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at tage meddelelser fra formanden til efterretning
 2. at tage meddelelser fra næstformanden til efterretning
 3. at tage meddelelser fra øvrige medlemmer til efterretningBeslutning
1. Taget til efterretning med orientering om, at han har deltaget i Vejby Tisvilde Selskabets jubilæum.
Der afholdes frivillighedsdag den 30. september 2016. Formanden opfordrede rådets medlemmer i at deltage i arrangementet, som afholdes i Kultursalen.
2. Taget til efterretning.
3. Taget til efterretning med orientering fra Bodil Jørgensen om Biblioteksvenner. Niels Henriksen orienterede om Ram-Husets åbning den 29. oktober 2016.
Fraværende: Anne Bjørner.


46. Meddelelser til Kulturrådet fra Idræt og Folkeoplysning
18.14A00 - 2016/01241

Sagsfremstilling
Idræt og Folkeoplysning har følgende meddelelser:

 • Status på Kulturrådspuljen og Børne- og Ungepuljen

Tilbagebetaling fra Helsinge, Danmarks bedste Børneby = 25.000 kr., da festival i
september 2016 er flyttet til foråret 2017. Ny ansøgning om tilskud forventes fra for-
eningen i starten af 2017. Beløbet er tilbageført til Kulturrådspuljen.

 • Godkendelse af nye foreninger:
 • Helsinge Model Togklub
 • Foreningen Gilleleje gamle Rådhus
 • Det Lille Løft
 • Foreningen Mad til alle
 • Destek (kurtiske flygtninge)
 • Græsted Veterantræfforening
 • Status for nyt foreningssystem, brnd
 • Ny foreningslederuddannelse / Lederakademi


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at tage orienteringen til efterretning.


Beslutning
Orienteringen taget til efterretning med følgende bemærkninger:
Datoer for ny foreningslederuddannelse/Lederakademi bliver:
Introaften forud for uddannelsen: Torsdag den 03. november kl. 18:30-20:30
Modul 1+2: Lørdag 19. november 2016 kl. 09:00-16:00 i Kulturhuset
Modul 3: Tirsdag den 10. januar 2017 kl. 17:30-21:00 – Sted oplyses senere
Modul 4: Mandag den 20. februar 2017 kl. 17:30-21:00 - Sted oplyses senere
Modul 5: Onsdag den 15. marts 2017 kl. 17:30-21:00 - Sted oplyses senere
Modul 6+7: Lørdag den 1. april 2017, kl. 10:00 - 20:00 Sted oplyses senere
Fraværende: Anne Bjørner.

47. Fællesmøder mellem Kulturråd og Idrætsråd i 2016 og i 2017
18.14A00 - 2016/25087

Sagsfremstilling
Introduktion
Kulturrådet og Idrætsrådet afholder fællesmøder i forår og efterår samt når der er behov for det

Baggrund
Administrationen har erfaret, at der er behov for at af holde fællesmøder mellem de to råd, bl.a. når aktivitetstilskud og lokaletilskud skal behandles.
Der er meldt en dato ud til første fællesmøde. Denne dato er mandag den 21. november 2016 i Kulturhuset.

Det er relevant at afholde 1-2 fællesmøder i 2017, hvor emnerne kan være:

 • Behandling af Aktivitetstilskud
 • Behandling af retningslinier - f.eks. lokaler og akttivitetstilskud
 • Foreningslederuddannelse / Lederakademi
 • Hvorfor har Kulturrådet en pulje på Børne- og Ungeområdet til uddannelse, når Idrætsrådet ikke har det.
 • Lokaletilskud


På dette Kulturrådsmøde har rådet mulighed for at drøfte ovenstående - og resultatet fra mødet medtages fællesmødet den 21. november 2016.

Idrætsrådet drøfter de samme emner i deres møde den 27. september - og resultatet fra deres møde medtages også fællesmødet den 21. november 2016.

På Kulturrådets sidste møde i 2016 behandler rådet mødedatoer for 2017.

Administrationens anbefaling
Administrationen foreslår, at der afholdes 2 årlige fællesmøder i 2017 - det første omkring april, når behandling af Aktivitetstilskud skal ske, og det andet i november, når lokaletilskud skal behandles.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at drøfte ovenstående og evt. yderligere ting, der kan tages op på fællesmøderne.
 2. at tage stilling til administrationens forslag til 2 fællesmøder i 2017


Beslutning
1. Ikke drøftet, idet Kulturrådet ikke er interesseret i fællesmøder med Idrætsrådet. Kulturrådet betragter sig som et selvstændigt råd - og fællesmøder peger i retning af sammenlægning. Kulturrådet deltager i fællesmødet den 21. november 2016.
2. Ikke behandlet.
Fraværende: Anne Bjørner.
48. Rådsstruktur: Kulturråd & Idrætsråd fra januar 2018
18.14A00 - 2016/28113

Sagsfremstilling
Introduktion
Kulturrådet og Idrætsrådet behandler i september tanker om fremtidig organisering.
Begge råds synspunkter fremlægges og gennemgås på de to råds fællesmøde den 21.
november 2016.

Baggrund
I de to gamle kommuner; Græsted-Gilleleje Kommune og Helsinge Kommune havde man
et folkeoplysingsudvalg frem til kommunesammenlægningen.
Folkeoplysningsudvalget blev nedlagt, og dets arbejdsområde fordeltes mellem Kulturrådet
og Idrætsrådet. De to råd har eksisteret siden 2007.
Kulturrådet refererede til Kulturudvalget - og Idrætsrådet refererede til Idrætsudvalget.

Fra 2010 blev Kulturudvalget slået sammen med Idrætsudvalget til det, vi i dag kender som
Kultur- og Idrætsudvalget.

Begge råd bliver valgt for en 4. årig periode - og valg sker umiddelbart efter hvert valg til byrådet.


Det er her i 2016 meget relevant at begynde at sætte nogle tanker på kommende råds-struktur

Administrationen vil gerne spørge Kulturrådet og Idrætsrådet om nedenstående: 1. Hvis vi skal starte for fra, hvordan skal rådene så sammensættes?
2. Hvad er smart fremover – set ud fra jeres erfaring?
3. Hvis hensigten er brugerinddragelse, hvordan sker det så bedst?
4. Kan administrationen bruge ressourcerne bedre end i dag, f.eks. med færre møder
og så bruge tiden på at servicere foreningerne?Kulturrådet drøfter emnet i dette møde - og Idrætsrådet drøfter emnet i deres møde den 27.
september 2016.

Det videre forløb er, at der sker en samlet drøftelse på fællesmødet den 21. november 2016.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at tage stilling til de 4 spørgsmål, som administrationen har stillet og i øvrigt drøfte
  emnet, som skal forelægges på fælles rådsmøde den 21. november 2016.


Beslutning
Kulturrådet har taget stilling til de 4 spørgsmål. Rådet udtrykte, at de ønsker at fortsætte uændret i sin nuværende struktur - og med uændret antal møder.
Fraværende: Anne Bjørner.
49. Børne- og Ungepuljen 2016: Ansøgning DDS Holbo Grp.
18.14A00 - 2016/27245

Sagsfremstilling
Introduktion
Kulturrådet behandler ansøgning fra DDS Holbo Gruppe, som søger om tilskud til forskellige rekvisitter/materialer.

Baggrund
DDS Holbo Gruppe har atter fremsendt ansøgning på rekvisitter/materialer. Foreningen havde også fremsendt ansøgning til behandling på Kulturrådets møde 06.06. 2016, hvor Kulturrådet bevilgede 15.000 kr. i tilskud til foreningen. Den oprindelige ansøgning lød dengang på 46.000 kr.

Der er i sidste halvdel af juni 2016 ansøgt via gl. Interbook - og foreningen har søgt om tilskud til følgende.
Tov/reb - 7.500 kr.
Køkkengrej - 5.000 kr.
Værktøj - 2.500 kr.
I alt 15.000 kr.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011.

Økonomi
Ansøgning på 15.000 kr.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at vurdere, om der kan udbetales tilskud endnu en gang til DDS Holbo Gruppe
 2. I tilfælde af, at beslutningen er JA, hvilket beløb kan godkendes til det ansøgteBeslutning
1. I indeværende år kan der udbetales endnu et tilskud til DDS Holbo Gruppe.
Det blev yderligere besluttet, at administrationen skal skrive til de øvrige børne- og ungeforeninger, at de kan søge om yderligere tilskud i år.
2. Godkendt med 15.000 kr. til det ansøgte.
Fraværende: Anne Bjørner.50. Kulturrådspuljen 2016: Skakklubben Nordkalotten - ansøgning om elektroniske skakbrætter
18.14A00 - 2016/27499

Sagsfremstilling
Introduktion:
Kulturrådet behandler ansøgning fra Skakklubben Nordkalotten om 2 sæt elektroniske skakbrætter med ure.

Baggrund:
Foreningen har tidligere spillet med almindelige skakbrætter/ure til deres hjemmekampe i Skakligaen; men der er nu et stort ønske fra Dansk Skak Union om, at foreningerne skal kunne transmittere live fra deres hjemmekampe på internettet, så partierne kan følges løbende i ind- og udland. Foreningen har p.t. kun materiel til at transmittere 4 partier, og mangler således 4 elektroniske brætter for at kunne transmittere en hel match (8 partier).
Foreningen søger dels Kulturrådet (2 sæt); men også fonde søges om medfinansiering af indkøbet.
Foreningen søger om 9.400 kr.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011.

Økonomi
De søges om tilskud på. 9.400 kr.
Tilskud kan finansieres via Kulturrådspuljen 2016.


Bilag
Bilag: Ansøgning om tilskud til elektroniske skakbrikker

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at godkende et beløb til Skakklubben NordkalottenBeslutning
Godkendt med 9.400 kr. til det ansøgte.
Fraværende: Anne Bjørner.
51. Kulturrådspuljen 2016: Holbo Herreds Væverforening - ansøgning om tilskud til annoncering i forbindelse med medlemsudstilling 2016
18.14A00 - 2016/27498

Sagsfremstilling
Introduktion:
Kulturrådet behandler ansøgning fra Holbo Herreds Væverforening om tilskud til annoncerig i forbindelse med medlemsudstilling 2016

Baggrund:
Foreningen holder stor offentlig udstilling af medlemsarbejder i dagene 3-6. november 2016 på Gilbjergskolen, afd. Blistrup, hvor foreningens tekstile afdelinger har til huse.
Tidligere har udstillingen været afholdt i henholdsvis i Kulturhuset og Kultursalen i Helsinge; men grundet usikkerhed om eventuel flytningen, har foreningen besluttet, at udstillingen foregår i Blistrup for at undgå, at udstillingen måske kan falde sammen med en flytning.
Annoncering skal tydeliggøre, at udstillingen foregår i Blistrup og samtidig tydeliggøre, at det sker i skolens bageste blok, så publikum kan finde frem til udstillingen.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011.

Økonomi
De søges om tilskud på 2.000 kr.
Tilskud kan finansieres via Kulturrådspuljen 2016.

Bilag
Bilag: Ansøgning om tilskud til annoncering

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at godkende et beløb til annoncering til Holbo Herreds Væverforening


Beslutning
Godkendt med 2.000 kr. til det ansøgte.
Fraværende: Anne Bjørner.


52. Kulturrådspuljen 2016: Ansøgning fra Helsinge Model Togklub
18.14A00 - 2016/23680

Sagsfremstilling
Introduktion
Kulturrådet behandler ansøgning om tilskud til reetablering af togbaneanlæg på Gribskov Seniorcenter.

Baggrund
Helsinge Model Togklub er en ny godkendt folkeoplysende forening i Gribskov Kommune.
Det er en kreds af modeltogsinteresserede personer, der har oprettet foreningen - under Gribskov Seniorcenter. Foreningen har egen foreningsvedtægt og der har været afholdt stiftende generalforsamling. Foreningen har været på udkig efter et passende lokale på ca. 100 m2 til at etablere en togbane i. Indtil videre holder foreningen til i Gribskov Seniorcenter, hvor de er ved at etablere en togbane/anlæg.
Foreningen forventer at kunne finansiere anlægget for egne midler og materialer fra medlemmerne samt et tilskud fra Kulturrådspuljen på 15.000 kr.

Helsinge Hallerne har modtaget et anlæg ved navn UTOPIA fra et ægtepar fra Roskilde.
Dette blev givet som en gave fra ægteparret i anledning af, at Helsinge blev udnævnt som Danmarks bedste Børneby.
Anlægget tænkes at indgå i de åbne udadvente aktiviteter, hvor publikum har adgang.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011

Økonomi
Ansøgningen er på 15.000 kr.
Kan finansieres via Kulturrådspuljen.

Bilag
Ansøgning om tilskud fra Helsinge Model Togklub

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at godkende et beløb til Helsinge Model Togklub.


Beslutning
Godkendt med 15.000 kr. til det ansøgte.
Fraværende: Anne Bjørner.


53. Kulturrådspuljen 2016: Ansøgning fra Gribskov Folkeuniversitet
18.14A00 - 2016/23554

Sagsfremstilling
Introduktion
Kulturrådet behandler ansøgning om tilskud til promovering af Gribskov Folkeuniversitet.

Baggrund
Gribskov Folkeuniversitet blev oprettet i 2014.
Siden oprettelsen har Folkeuniversitet afholdt ca. 20 foredrag pr. år, som alle har fået stor anerkendelse fra deltagerne.
Selv med anerkendelse er det svært for Folkeuniversitetet at udbrede kendskabet til Gribskov Folkeuniversitet.
Bestyrelsen ønsker at kunne fortsætte arbejdet med kvalitetsforedrag i folkeuniversitetets ånd. I den forbindelse søger Gribskov Folkeuniversitet Kulturrådet om støtte til promovering af sine aktiviteter. Promoveringen tænkes igangsat i sensommeren og igen i foråret 2017 bl.a. ved hjælp af intensiv annoncering og kampagner i del lokale aviser, lokalrådsblade, tidskrifter og div. guider.
Omkostningerne anslås til at udgøre ca. 17.500 kr. Folkeuniversitetet har fremsendt specifikation over beløbet, der ansøges om.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011

Økonomi
Ansøgningen lyder på 17.500 kr.
Kan finansieres via Kulturrådspuljen.


Bilag
Ansøgning om økonomisk støtte til promovering af Gribskov Folkeuniversitet

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at godkende et beløb til promovering af Gribskov Folkeuniversitet.Beslutning
Godkendt med 8.500 kr. til det ansøgte. Det er halvdelen af det ansøgte beløb. Foreningen kan ansøge om den resterende del i 2017.
Fraværende: Anne Bjørner.

54. Kulturrådspuljen 2016: Cafe Classic, Højskolesangbøger samt pianisthonorar v/efterårsarrangement
18.14A00 - 2016/27497

Sagsfremstilling
Introduktion:
Kulturrådet behandler ansøgning om tilskud til Café Classic, som søger tilskud til højskolesangbøger samt pianisthonorar v/efterårsarrangement.

Baggrund:
Café Classic søger om tilskud til køb af 50 stk. højskolesangbøger.
Bøgerne koster 149 kr. pr. stk.
Sangbøgerne skal fremover benyttes af publikum ved foreningens alsangsarrangementer.

Foreningen holder 6 alsangsaftener om året - først gang er den 24. september 2016 kl. 14:00-16:00 i Flygelstuen i Pyramiden, hvor pianist Kristine Thorup spiller.
I den forbindelse søger foreningen også om pianisthonorar, 700 kr.
Der tages entre ved foreningens arrangementer.


Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011.

Økonomi
De søges om tilskud på. 7.450 kr. (50 stk. højsklesangbører á 149 kr. pr. stk.) samt tilskud 700 kr. til pianisthonoar ved alsangsarrangement den 24. september 2016.
Tilskud kan finansieres via Kulturrådspuljen 2016.


Bilag
Bilag: Ansøgning fra Café Classic

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at godkende et beløb til Café Classic.Beslutning
Godkendt med 7.450 kr. til indkøb af 50 stk. højskolesangbøger samt 700 kr. til arrangementet den 24. september 2016.
Fraværende: Anne Bjørner.
55. Kulturrådspuljen 2016: Udarbejdelse af rapport om årets Klimacykelture.
18.14A00 - 2016/20433

Sagsfremstilling
Introduktion
Kulturrådet behandler ansøgning om tilskud til Udarbejdelse af rapport om årets Klimacykelture.

Baggrund
I 2014 og 2015 har Klimagruppen i Gribskov afviklet en række cykelture med miljø- og klimamæssigt indhold. Der har været stor interesse for turene.
Der er lavet en rapport med fyldige faglige referencer af ekskursionerne. Slutrapporten hertil er blevet finansieret af en bevilling fra Gribskov Kommunes Klimapulje i 2014.

Klimagruppen har også et turprogram for 2016; men de har ikke noget budget til at udarbejde en efterfølgende rapport, hvorfor foreningen søger om tilskud dertil, således de indsamlede oplysninger kan komme yderligere ud i kommunen.

Klimagruppen har fremsendt budget for slutrapporten i 2016. Denne lyder samlet på 5.600 kr.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011

Økonomi
Der ansøges om samlet 5.600 kr.
Kan finansieres via Kulturrådspuljen - dog med hensyntagen til det lille beløb, der p.t. er til rest i puljen.

Bilag
Ansøgning om tilskud til Udarbejdelse af rapport om årets Klimacykelture

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. At godkende et beløb til slutrapporten for 2016 Kliimacykelture.Beslutning
Afslag på ansøgningen.56. Kulturrådspuljen 2016: Klimakommune-seminar ansøgning om tilskud
18.14A00 - 2016/28361

Sagsfremstilling
Introduktion:
Kulturrådet behandler ansøgning om tilskud til Klimagruppen i Gribskov til Klimakommune-seminar.

Baggrund:
Seminaret vil tage udgangspunkt i Gribskov Kommunes Klimakommune-aftale med Danmarks Naturfredningsforening. Foreningen vil udvide og supplere klimaindsatsen -
og derfor vil de invitere repræsentanter fra to af de kommuner, der har markeret sig meget klart; nemlig Sønderborg og Lejre. Derudover vil der være særligt indbudte fra Gribskov Kommune - personer som organisationer.
Der er endnu ikke sat dato på arranementet - og der er ikke lavet endelige aftaler med oplægsholdere. Foreningen forventer at afholde seminaret i løbet af første kvartal 2017.

Ansøgningen indeholder overslag over udgifter, som er angivet til 18.500 kr.
Administrationen har meddelt foreningen, at beløbet til traktement er taget ud, således, at beløbet bliver 17.500 kr.

Foreningen har endnu ikke søgt fondsmidler, men gør det, såfremt Kulturrådet ikke imødekommer hele det ansøgte beløb.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011.

Økonomi
De søges om tilskud på 17.500 kr.
Normalt vil et sådan arrangement kunne finansieres via Kulturrådspuljen, men da puljen er tæt på at være opbrugt, og arrangementet først afholdes i 2017, vil Administrationen anbefale, at ansøgningen ikke behandles i dette møde; men derimod på første rådsmøde i 2017.

Bilag
Bilag: Ansøgning om støtte til afholdelse af klimakommune-seminar

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at udsætte punktet til Kulturrådets første møde i 2017, da arrangementet først afholdes i første kvartal 2017.


Beslutning
Tiltrådt.
Fraværende: Anne Bjørner.
57. Eventuelt
18.14A00 - 2016/01243


Beslutning
Der blev fremsat forslag om, at Niels Henriksen på næste Kulturrådsmøde orienter om pilgrimsvandring i Gribskov.
Der blev udtrykt glæde over udnævnelsen af Kongernes Nordsjælland - nationalpark.
Birgit Sørensen medbragte hæftet "Aktiv Fritid" fra Frederikssund Kommune - kunne være et emne på fællesmødet den 21. november 2016.
Kulturprisuddeling sker på Byrådets møde den 14. november 2016.
Flere rådsmedlemmer orienterede om kommende arrangementer og tiltag.
Fraværende: Anne Bjørner.


Mødet startet:
05:30 PM

Mødet hævet:
08:00 PM