Kulturrådet

Publiceret 06-06-2016

Mandag den 06-06-2016 kl. 17:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
29 Godkendelse af protokol Kulturrådet
30 Meddelelser fra Kulturrådets formand, næstformand og øvrige medlemmer
31 Meddelelser til Kulturrådet fra Idræt og Folkeoplysning
32 Voksenundervisning afregning af tilskud 2015
33 Børne- og Ungepuljen 2016: Ansøgning fra Græsted Frikirkes Børne- og Ungdom
sforening
34 Børne- og Ungepuljen 2016: DDS Holbo Gruppe
35 Kulturrådspuljen 2016: Ansøgning om tilskud til Ramløse Midsommerfest
36 Kulturrådspuljen 2016: Tisvilde Billedfestival 2016
37 Kulturrådspuljen 2016: Ansøgning fra Gribskov Teaterforening - arrangement
på Tegners Museum
38 Kulturrådspuljen 2016: Ansøgning fra Gilleleje og Omegns Museums Forening
39 Kulturrådspuljen 2016: Ansøgning om støtte til egnspil, Gilleleje og Omegns
Musumsforening
40 Kulturrådspuljen 2016: Ansøgning fra Helsinge, Danmarks bedste børneby
41 Foreningslederkurser / Lederakademi 2016 både for idræts- og kulturelle for
eninger
42 Kulturprisen 2016
43 Eventuelt

Medlemmer:

Ole M. Jørgensen Flemming Christensen
Anne Bjørner Arne Petersen
Christian Friis Birgit Sørensen
Annelise Thomassen Niels Henriksen
Tonny Jensen Lars Thomsen
Bodil Jørgensen  
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:
Arne Petersen
Annelise Thomassen


Meddelelser:
Åbne

29. Godkendelse af protokol Kulturrådet
18.14A00 - 2016/01237
Sagsfremstilling
Kulturrådet godkender protokol fra mødet den 11. april 2016.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at godkende protokollen fra Kulturrådets møde den 11. april 2016.Beslutning
Godkendt.
Fraværende: Annelise Thomassen og Arne Petersen.

30. Meddelelser fra Kulturrådets formand, næstformand og øvrige medlemmer
18.14A00 - 2016/01240
Sagsfremstilling
Meddelelser fra formand:

Meddelelser fra næstformand:

Meddelelser fra øvrige medlemmer:
Etablering af facebookside - status.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at tage meddelelser fra formand til efterretning
 2. at tage meddelelser fra næstformand til efterretning
 3. at tage meddelelser fra øvrige medlemmer til efterretningBeslutning
1. Formanden meddelte, at DDS Holbo Gruppe har haft 40 års jubilæum.
Meddelelse taget til efterretning.

2. Vejby-Tisvilde Foreningen holde reception den 09. juli 2016 i anledning af 50 års jubilæum. Receptionen holdes på Godhavn. Musik i Lejet er blevet udnævnt som Årets Festival.
Kulturhavn i Gilleleje har haft rejsegilde og event.
Meddelelse taget til efterretning.

3. Der er ikke arbejdet så meget med facebookside. Opgvies evt. helt.
Meddelelse taget til efterretning.
Fraværende: Annelise Thomassen og Arne Petersen.


31. Meddelelser til Kulturrådet fra Idræt og Folkeoplysning
18.14A00 - 2016/01241
Sagsfremstilling
Idræt og Folkeoplysning har følgende meddelelser:

 • Status på puljerne: Kulturrådspuljen, Børne- og Ungepuljen samt Børne og Unge UDDANNELSSPULJEN.
 • Status på Aktivitetstilskud
 • Godkendelse af ny forening: Nordsjællands Veteranknallert Klub
 • Orientering om dagsorden, bilag og protokol, Kulturrådets møder
 • Orientering om foreningssystemet, BRND - workshops og undervisning
 • Regnskab modtaget fra Pibemølle Laug med tak for støtten
 • Vedtægt for Ramhuset er godkendt, og nøgler udleveres 06. juni 2016

  Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at tage orienteringen til efterretning.


Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende: Annelise Thomassen og Arne Petersen.


32. Voksenundervisning afregning af tilskud 2015
18.14G00 - 2016/01519
Sagsfremstilling
Introduktion
Kulturrådet behandler sagen for at godkende regnskaber fra foreningerne, der modtager tilskud til voksenundervisning.

Sagens forhold
I henhold til retningslinier for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning skal foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning indsende revideret regnskab for den i det foregående kalenderår, afholdte undervisning senest d. 25. marts.
Kultur og Fritid har udarbejdet opgørelse over foreningernes regnskaber for 2015. Regnskaberne beror i sagen.

Lovgrundlag
Lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitet (folkeoplysningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011.

Bilag
Voksenundervisning regnskab 2015

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at godkende regnskabet 2015 for den folkeoplysende voksenundervisning
 2. at udtage Gillelejekoret til yderligere gennemgang

  Beslutning

1. Godkendt.
2. Godkendt.
Fraværende: Annelise Thomassen og Arne Petersen.

33. Børne- og Ungepuljen 2016: Ansøgning fra Græsted Frikirkes Børne- og Ungdomsforening
18.14A00 - 2016/13604
Sagsfremstilling
Introduktion
Kulturrådet behandler ansøgning fra Græsted Frikirkes Børne- og Ungdsomsforening, som søger om tilskud til forskellige rekvisitter, som beskrevet under punktet "økonomi".

Baggrund
Ansøgningen er modtaget via Interbooks tilskudsmodul, så det er ikke muligt at se yder-
ligere end det, der er beskrevet under punktet "økonomi".

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011

Økonomi
Budget for ansøgning til Græsted Frikirkes Børne- og ungdomsforening:
Fodbolde 3.000,00 kr.
Brætspil 1.000,00 kr.
Stole/Sofa 4.500,00 kr.
Lamper m.m. samlingsrummet 5.500,00 kr.
Elkoger m.m. 1.000,00 kr.
I alt 15.000,00 kr
Kan finansieres via Børne- og Ungepuljen 2016.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at godkende et beløb til det ansøgte til Græsted Frikirkes Børne- og Ungeforening.


Beslutning
Godkendt med tilskud på 15.000 kr.
Fraværende: Annelise Thomassen og Arne Petersen.34. Børne- og Ungepuljen 2016: DDS Holbo Gruppe
18.14A00 - 2016/13955
Sagsfremstilling
Kulturrådet behandlet ansøgning fra DDS Holbo Gruppe. som søger om tilskud til forskellige rekvisitter/materialer.

DDS Holbo Gruppe har fremsendt ansøgning, hvor de samlet søger om tilskud til materialer på ialt 46.500 kr.
Beløbet fremkommer således: Rafter for 15.000 kr., tov/reb for 6.500 kr., køkkengrej for 5.000 kr., værktøj for 2.500 kr. og køkkentelt rep. for 17.500 kr.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011

Økonomi
Max. 15.000 kr.
Kan finansieres fra Børne- Ungepuljen 2016.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at godkende et tilskud til materialer til DDS Holbo Gruppe.


Beslutning
Godkendt med tilskud på 15.000 kr.
Fraværende: Annelise Thomassen og Arne Petersen.
35. Kulturrådspuljen 2016: Ansøgning om tilskud til Ramløse Midsommerfest
18.14A00 - 2016/16127
Sagsfremstilling
Introduktion
Kulturrådet behandler ansøgning fra Ramløse Borgerforening til afholdelse af Ramløse Midsommerfest den 18. juni 2106.

Midsommerfest
Ramløse Borgerforening vil lave et arrangement den 18. juni 2016, som er lidt anderledes end tidligere. Tingene vil blive lidt sjovere, så derfor har borgerforeningen indgået et samarbejde med Ramløsehallen og Arresø Kajakklub om at lave en Midsommerfest, som en fast tradition i stedet for en Sankt Hans fest en almindelig tirsdag aften.
Arrangørerne er i gang med at skaffe 2-3 bands, som skal stå for underholdningen hele aftenen.
Det skal foregå ved Ramløse Lystbådehavn, hvor der sættes store telte op, borde/bænke, kulørte lamper etc.
Temaet er midsommer og der lægges i annonceringen op til, at kvinderne skal komme
med blomsterkranse i håret og herrerne med stråhatte.

Ramløse Hallen står for maden, Kajakklubben for kaffe/the/kager og Borgerforeningen står for salg af øl/vin/vand og får indtægter ved dette.
Ramløse Borgerforening søger om et tilskud på 5.000 kr. til arrangement.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011

Økonomi
Der ansøges om 5.000 kr. til arrangementet.
Kan finansieres via Kulturrådspuljen 2016.

Bilag
Ramløse Midsommerfest, ansøgning
Budget Ramløse Midsommerfest

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet,

 1. at godkende et beløb til arrangementet Ramløse Midsommerfest den 18. juni 2016.

  Beslutning

Godkendt med tilskud på 5.000 kr.
Fraværende: Annelise Thomassen og Arne Petersen.


36. Kulturrådspuljen 2016: Tisvilde Billedfestival 2016
18.14A00 - 2016/12277
Sagsfremstilling
Introduktion
Kulturrådet behandler ansøgning om tilskud til Tisvilde Billedfestival 2016, som afholdes den 10. juli 2016 på Birkepladsen i Tisvildeleje.

Baggrund
Tisvilde Billedfestival har til formål at etablere en årlig præsentation af billedkunsten som en fast del af kulturlivet i Gribskov Kommune.
Festivalen finder sted den 10. juli 2016 på Birkepladsen i Tisvildeleje. Det forventes, at der deltager ca. 100 kunstnere fra ca. 60 stadepladser - disse har mulighed for at fremvise deres værker for publikum. Det forventes, at besøgstallet vil være mellem 500 og 800 kunst-
interesserede gæster.

Arrangementet er gratis for publikum og afvikles af en gruppe frivillige ildsjæle, der brænder for at synliggøre kunst.
Foreningen søger om tilskud til dækning leje af toilet, markedsføring og Art Battle.

Art Battle er en hovedbegivenhed på dagen, hvor en række inviterede kunstnere under publi-
kums bevågenhed kæmper om at lave det bedste maleri på 10 minutter.
Forening har åbnet for kunstnere, der fremstiller skulpturer - og derved er interessen steget betydeligt. Foreningen håber at fortsætte den gode udvikling og derved trække endnu flere kunstnere og besøgende til.

Foreningen søger om et tilskud på 10.000 kr.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011

Økonomi
Der søges om tilskud på 10.000 kr.
Tilskud kan finansieres via Kulturrådspuljen 2016.

Bilag
Ansøgning om støtte til Tisvilde Billedfestival 2016.
Budget Tisvilde Billedfestival 2016.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at godkende et beløb til Tisvilde Billedfestival 2016.Beslutning
Godkendt med tilskud på 10.000 kr.
Fraværende: Annelise Thomassen og Arne Petersen.


37. Kulturrådspuljen 2016: Ansøgning fra Gribskov Teaterforening - arrangement på Tegners Museum
18.14A00 - 2016/09298
Sagsfremstilling
Introduktion
Punktet er udsat fra Kulturrådets møde 11. april 2016, da der manglede budget.

Kulturrådet behandler ansøgning fra Gribskov Teaterforening til kulturarrangement på Tegners Museum den 4.-6. august 2016 til opførelsen af teaterforestillingen Giulio Cesare.

Baggrund:
Instruktøren Romeo Casteullucci fra det italienske teaterkompagni Societas Raffello Sanzio har iscenesat en fortolkning af William Shalespears "Julius Cæsar" fra 1599 - en iscenesættelse i billede og lyd, der fortæller historien om mordet på Julius Cæcar og det efterfølgende opgør.
Iscenesættelsen af Giulio Cesare på Tegners Museum er en fragmenteret udgave af Shakespeares tekst, der understøttes af forestillingens vandreformat. Den første scene spilles udenfor, omkranset af den fredede natur. Herefter rykker forestillingen indenfor, nu omkranset af Rudolph Tegners skulpturer, der vidner om en produktiov, velhavende kunstner, der aldrig opnåede anerkendelse i det kunstneriske miljø og derfor byggede sit eget museum.
Forestillingen Giulio Cesare med Societas Raffaello Sanzio har til formål at præsentere teater i verdensklasse for et dansk publikum - i den danske natur.

Foreningen har fremsendt budget for arrangementet.
Der søges om en underskudsdækning på 18.000 kr. til arrangementet.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011

Økonomi
Der ansøges om 18.000 kr. til arrangementet.
Kan finansieres via Kulturrådspuljen 2016.


Bilag
Ansøgning fra Gribskov Teaterforening til arrangement på Tegners Museum 2016
Gribskov Teaterforening til arrangement på Tegners Museum 2016, budget

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at godkende et beløb i tilskud til arrangementet på Tegners Museum.Beslutning
Godkendt med 18.000 kr. i underskudsdækning.
Fraværende: Annelise Thomassen og Arne Petersen.38. Kulturrådspuljen 2016: Ansøgning fra Gilleleje og Omegns Museums Forening
18.14A00 - 2016/17051
Sagsfremstilling
Introduktion
Kulturrådet behandler ansøgning fra Gilleleje og Omegns Museums Forening, indkøb af markise.

Baggrund
Gilleleje og Omegns Museumsforening ansøger om tilskud til en markise til
brug ved arrangementer i museumshaven bag det gamle hus på Hovedgaden 49 i
Gilleleje.

Museumsforeningen afholder hver sommer arrangementer i museumshaven og har
derfor anskaffet et telt, som deltagerne sidder i – så de både kan undgå regn og
stærk sol.
I sommeren 2016 er der foreløbig planlagt egnsspil, som slutter i museumshaven d.
2.-3. juli og sildespisning d. 30.-31-juli.

I forbindelse med disse arrangementer er det nødvendigt at opsætte en markise,
som skærmer bordet hvorfra der serveres.
Da Museumsforeningen i 2012 indkøbte nyt telt og hvert år skal leje borde og stole
til teltet, er der ikke midler til den nødvendige markise.
For at dække hele udskænkningsområdet skal markisen være 6 m. x 3 m. og prisen
vil være ca. 22.000 kr.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011

Økonomi
Der søges om 22.000 kr.
Kan finansieres via Kulturrådspuljen 2016.

Bilag
Ansøgning til Kulturrådspuljen

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet.

 1. at godkende et beløb til markise til Gilleleje og Omegns Museumsforening.Beslutning
Godkendt med tilskud på 22.000 kr.
Birgit Sørensen deltog ikke i behandling af punktet på grund af inhabilitet.
Fraværende: Annelise Thomassen og Arne Petersen.

39. Kulturrådspuljen 2016: Ansøgning om støtte til egnspil, Gilleleje og Omegns Musumsforening
18.14A00 - 2016/17325
Sagsfremstilling
Introduktion
Kulturrådet behandler ansøgning fra Gilleleje og Omegns Museumsforening om tilskud til
egnsspil i Gilleleje i dagene 02.-03. juli 2016.

Baggrund
Egnsspillet arrangeres i samarbejde mellen Gilleleje og Omegns Museumsforening og Museum Nordsjælland.
Titlen på egnsspillet er i år "Et spil om solen - sommerglæder i Gilleleje" og handler om
begivenheder, der fandt sted i Gilleleje for 100, 90, 80, 60, 20 og 10 år siden. De enkelte
optrin finder sted de steder i byen, hvor de i sin tid foregik. Episoderne er fundet frem via Frederiksborg Amts Avis og danner tillige udgangspunkt for den underholdning med spisning, som afslutter spillet i museumshaven på Gilleleje Hovedgade 49.

Egnsspillene er gennem årene blevet et fast indslag i Gillelejes sommerliv og med normalt vejr vil det hvile i sig selv økonomisk. I 2015 gav de et mindre overskud, og i 2014 gav det et underskud. Selv om arrangørerne håber på tørt og varmt vejr i år, søger foreningen om underskudsdækning på 10.000 kr.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011

Økonomi
Der søges om underskudsdækning på 10.000 kr.
Kan finansieres via Kulturrådspuljen 2016.


Bilag
Ansøgning egnspil, Gilleleje og Omegns Museumsforening
Budget egnspil, Gilleleje og Omegns Museumsforening

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at godkende et beløb i underskudsdækning til egnsspil i Gilleleje i dagene 02.-03. juli 2016.

  Beslutning

Godkendt med 10.000 i underskudsdækning.
Birgit Sørensen deltog ikke i behandling af punktet på grund af inhabilitet.
Fraværende: Annelise Thomassen og Arne Petersen.40. Kulturrådspuljen 2016: Ansøgning fra Helsinge, Danmarks bedste børneby
18.14A00 - 2016/17660
Sagsfremstilling
Introdukton
Kulturrådet behandler ansøgning fra Helsinge, Danmarks bedste børneby om tilskud til Børnefestival, som afholdes den 02. og 03. september 2016 i Helsinge midtby.

Baggrund
Helsinge Børnefestival 2016 er den fjerde i rækken - og er nu blevet en fast del af byens
aktivitetsprogram. Festivalen er mest af alt for børnene og for deres familier.
Fredag er øremærket til byens daginstitutioner, dagplejen og skolebørn, der bl.a. deltager i Frede Stafetten, hvor ca. 400 børn løber.
Lørdag, er som de foregående år dagen, hvor familien sammen kan tage i byen og deltage
i de forskellige aktiviteter og se, hvad byen kan byde på.

Forventningerne til Helsinge Børnefestival stiger år for år. Arrangørerne forsøger at få en masse deltagere til at stille op gratis i programmet, så søger foreningen om 35.000 kr. for at kunne gennemføre arrangementet over de to dage. Det skyldes bl.a. arrangørernes ønske om at kunne honorere nogle af de artister, som de ved vil trække mange besøgende - og som vil være med til at skabe den fornødne opmærksomhed og branding af Helsinge som børneby.

Administrationens vurdering og anbefaling
Foreningen modtog sidste år et tilskud på 30.000 til Helsinge Børnefestival, så derfor anbefaler administrationen, at Kulturråder igen i 2016 bevilget et tilskud til arrangementet - og de gerne i størrelsesordenen som sidste år.
Børnefestivalen er et stort arrangement og et godt aktiv for byen.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011

Økonomi
Der ansøges om 35.000 kr. til Børnefestival 2016.
Kan finansieres via Kulturrådspuljen.

Bilag
Ansøgning om tilskud til Børnefestival 2016
Budget til Børnefestival 2016

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at bevilget et tilskud til Helsinge Børnefestival i lighed med tidligere år.


Beslutning
Godkendt med tilskud på 25.000 kr. fra Kulturrådspuljen samt tilskud på 10.000 kr. fra Gribskov Leger-puljen under Breddeidrætsprojektet.
Fraværende: Annelise Thomassen og Arne Petersen.41. Foreningslederkurser / Lederakademi 2016 både for idræts- og kulturelle foreninger
18.14A00 - 2016/17374
Sagsfremstilling
Introduktion
Kulturrådet behandler sagen for at igangsætte et nyt forløb med Foreningslederkurser / Lederakademi med start efterår 2016 og fortsættelse i 2017.
Idrætsrådet behandler også sagen, idet Foreningslederkursus / Lederakademi udbydes både til idræts- og kulturelle foreninger.

Baggrund
I forsommeren 2015 besluttede Kulturrådet og Idrætsrådet at udbyde Foreningslederkurser / Lederakademi til foreningsledere i foreningerne med start oktober 2015 og slut april 2016 med i alt 8 moduler, fordelt således: 2 hele lørdage (start- og næstsidste modul), resten var aftenmoduler á 3½ timers varighed (incl. pause til forplejning).

Idræt og Folkeoplysning har samarbejdet med DIF om kursusafholdelsen, som har haft overskriften: "Bevæg dig for livet".
Der har deltaget 25 kursister - og det har været en stor succes for deltagerne at gennemgå kursusforløbet. Samspillet mellem kulturelle foreninger, spejderforeninger og idrætsforeninger har fungeret meget tilfredsstillende, og dette ønskes videreført i et nyt kursusforløb.

Indholdet i det afholdte kursusforløb har bl.a. været: Ledelse af foreningen, frivillighed, foreningernes kommunikation, praktisk projektledelse, personlig ledelse m.m.

Ved afholdelse af nyt forløb med Foreningslederkurser /Lederakademi vil samarbejdet igen være med DIF og yderligere DGI.
Såfremt Kulturrådet og Idrætsrådet godkender nyt kursusforløb, vil planlægningen gå i gang i juni måned, med invitation i september og start oktober 2015 og slut april/maj 2016.

Mange af de kursister, der har deltaget i kursusforløbet i 2015/2016 har givet udtryk for, at de gerne vil være ambassadører og stille sig til rådighed ved et evt. nyt kursusforløb.

Foreningslederkurset / Lederakademiet 2015/2016 blev finansieret fra restmidler fra Aktivitetstilskud.
Der var en brugerbetaling på 800 kr. pr. kursist. Dette foreslås også ved evt. nyt kursusforløb, da det har fungeret upåklageligt.

Administrationen har udarbejdet evalueringsskema, som kursisterne har udfyldt på sidste modul. Resultatet af evalueringen vedlægges til de to råds orientering.

Idrætsrådet behandler i sit møde den 15. juni 2016 samme punkt.

Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, at der er behov for endnu et kursusforløb for foreningsledere i Gribskov Kommune - både for kulturelle foreninger, spejderforeninger og idrætsforeninger. Det vurderes, at det vil være en stor hjælp, når vi har så mange fra tidligere kursusforløb, der vil stille sig til rådighed som ambassadører.

Der er ikke på hverken Kulturrådets eller Idrætsrådet ramme afsat økonomi til et nyt kursusforløb; men et lignende beløb som i 2015/2016 vil kunne finansieres via restmidler fra Aktivitetstilskud.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler de to råd at godkende et nyt kursusforløb for foreningsledere i perioden september 2016 til april/maj 2017 finansieret via restmidler fra Aktivitetstilskud.

Økonomi
Op til 50.000 kr. for Foreningslederkursus / Lederakademi 2016/2017.

Bilag
Evaluering af Foreningslederuddannelsen

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at godkende et nyt Foreningslederkursus / Lederakademi i perioden september 2016 og frem til april/maj 2017 med et beløb på op til 50.000 kr. finansieret via restmidler fra Aktivitetstilskud.


Beslutning
Godkendt.
Fraværende: Annelise Thomassen og Arne Petersen.


42. Kulturprisen 2016
18.14A00 - 2016/14993
Sagsfremstilling
Introduktion
Sagen forelægges for Kulturrådet med henblik på indstilling til Kultur- og Idrætsudvalget af prismodtager af Årets Kulturpris 2016.

Baggrund.
Kulturprisen 2016 vil blive uddelt på Byrådsmødet d. 14. november 2016.
Navnet på prismodtager offentliggøres i forbindelse hermed.

Kulturprisen gives til en person, en forening eller en gruppe, som i det forløbne år har været med til at udvikle, præge og tage initiativ til et rigere kulturliv i Gribskov Kommune og som har betydning for både borgere, erhvervsliv og turister.

Modtageren modtager en check på 5.000 kr., en buket blomster og et diplom.

Kulturrådet gennemgår de indkomne indstillinger og indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, hvem de anbefaler som modtager af årets Kulturpris.

Annoncering om prisen er sket via udsendelse af post til samtlige kulturelle foreninger og spejderforeninger m.fl. Foreninger, grupper og personer har således haft mulighed for at fremsende motiverede forslag til en kandidat. Frist for indsendelse af kandidater var den 27. maj 2016.
Til Kulturprisen 2016 har administrationen modtaget 5 indstillinger.
Lovgrundlag
Der er ikke lovgivet vedrørende dette.Økonomi
Gavecheck på 5.000 kr., diplom samt blomster.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet :

 1. at Kulturrådet kommer til enighed om en kandidat til Kulturprisen 2016, der kan indstilles til godkendelse hos Kultur og Idrætsudvalget.

  Beslutning

Et enigt Kulturråd valgte kandidat til modtager af Kulturprisen 2016. Videresendes til endelig behandling i Kultur- og Idrætsudvalget på deres møde den 16. august.
Birgit Sørensen, Christian Friis og Tonny Jensen deltog ikke i behandling af punktet, idet de alle tre var inhabile.
Fraværende: Annelise Thomassen og Arne Petersen.
43. Eventuelt
18.14A00 - 2016/01243

Beslutning
Tonny Jensen rejste spørgsmål omkring lille conta stor forening i forhold til størrelse af tilskud i bl.a. Børne- og Ungepuljen.
Anne Bjørner rejste spørgsmål vedr. synliggørelse af bl.a. Kulturrådets puljemidler, som bl.a. havde været drøftet på fællesmøde med Kultur- og Idræsudvalget i november 2015.
Det blev nævnt, at det er blevet nemmere at få medtaget materiale/omtale på de to tavler ved indfaldsvejene til Helsinge by.
Omtale af genbrugstelt i Skærød og Højelt.

Omtale af turbåden Frederikke på Arresø.
Fraværende: Annelise Thomassen og Arne Petersen.

Mødet startet:
05:30 PM

Mødet hævet:
07:15 PM