Kulturrådet

Publiceret 11-04-2016

Mandag den 11-04-2016 kl. 17:30

Indholdsfortegnelse:
Åbne
13 Godkendelse af protokol Kulturrådet
14 Meddelelser fra Kulturrådets formand, næstformand og øvrige medlemmer
15 Meddelelser til Kulturrådet fra Idræt og Folkeoplysning
16 2016 Aktivitetstilskud
17 Kulturrådspuljen 2016: Ansøgning om tilskud til Sankt Hansaften, Søborg
Bylaug
18 Kulturrådspuljen 2016: Ansøgning fra Gribskov Teaterforening - arrangement
på Tegners Museum
19 Kulturrådspuljen 2016: Koncert på Asserbo Slotsruin - Foreningen Kildemarke
d i Tisvilde
20 Kulturrådspuljen 2016: Ansøgnign om støtte til sommerkoncerter, Gilleleje

Byorkester
21 Kulturrådspuljen 2016: Ansøgning Gillelejekoret
22 Kulturrådspuljen 2016: Ansøgning fra Holbo Herreds Væverforening, ansøgning
til skilte
23 Kulturrådspuljen 2016: Ansøgning fra Tegners Museum og Statuepark
24 Kulturrådspuljen 2016: Ansøgning fra Tisvilde Yoga Festival
25 Børne- og Ungepuljen 2016: Ansøgning fra Gilleleje Byorkester - instrumen-

ter
26 Børne- og Ungepuljen 2016: Ansøgning om havetraktor til KFUM Spejderne i

Esbønderup
27 Høring af udkast til ny handicappolitik for Gribskov Kommune
28 Eventuelt

Medlemmer:

Ole M. Jørgensen Flemming Christensen
Anne Bjørner Arne Petersen
Christian Friis Birgit Sørensen
Annelise Thomassen Niels Henriksen
Tonny Jensen Lars Thomsen
Bodil Jørgensen  
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:
Annelise Thomassen
Niels Henriksen


Meddelelser:
Mødet blev afholdt på Lokalhistorisk Arkiv i Græsted.
Jonna Henriksen viste rundt og fortalte på arkivet.


Åbne

13. Godkendelse af protokol Kulturrådet
18.14A00 - 2016/01237

Sagsfremstilling
Protokol fra Kulturrådets møde den 25. januar 2016 skal godkendes.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at godkende protokollen fra Kulturrådets møde den 25. januar 2016.Beslutning
Protokollen fra Kulturrådets møde den 25. januar 2016 godkendtes.
Fraværende: Annelise Thomassen og Niels Henriksen

14. Meddelelser fra Kulturrådets formand, næstformand og øvrige medlemmer
18.14A00 - 2016/01240

Sagsfremstilling
Meddelelser fra formand:
Formandsbeslutning om 2.500 kr. til Cafe Classic til koncertarrangement 13. marts 2016.

Formandens overværelse af sidste modul på foreningslederuddannelse den 12. marts 2016.

Ansøgning fra Græsted Rortary Klub har søgt om tilskud til dækning af lokaleleje i Blistrup Medborgerhus på 12.000 kr. til forestillinger for Gribskov Kommunes pensionister og efter-
lønsmodtagere.

Meddelelser fra næstformand:

Meddelelser fra øvrige medlemmer:
Etablering af facebookside - status.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller:
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at tage meddelelser fra formand til efterretning
 2. at Kulturrådet godkender formandsbeslutningen om underskudsdækning til Cafe Classic
 3. at tage meddelelser fra næstformand til efterretning
 4. at tage meddelelser fra øvrige medlemmer til efterretningBeslutning
1-2. Taget til efterretning med følgende bemærkninger:
Kulturrådet ønsker beløb afsat til ny foreningslederuddannelse i 2016. Medtages som dagsordenspunkt på næste møde.

Formandsbeslutning om tilskud på 2.500 kr. til Cafe Classic's koncertarrangement den 13. marts 2016 godkendtes.
Ansøgning fra Græsted Rotary Klub på 12.000 kr til dækning af lokaleudgifter i Blistrup Medborgerhus. Ansøgning godkendtes med tilskud på 12.000 kr.

3. Taget til efterretning med bemærkning om, at Kulturrådet gav udtryk for bekymring for Gilleleje Museums videre eksistens.

4. Taget til efterretning med bemærkning om, teaterinvitation fra Gribskov Teater samt kommende invitation fra DDS Holbo Gruppe.
Fraværende: Annelise Thomassen og Niels Henriksen

15. Meddelelser til Kulturrådet fra Idræt og Folkeoplysning
18.14A00 - 2016/01241

Sagsfremstilling
Idræt og Folkeoplysning har følgende meddelelser:

 • Status på puljerne: Kulturrådspuljen, Børne- og Ungepuljen samt Børne og Unge UDDANNELSSPULJEN.
 • Konsekvens for rådsbeslutninger, når der skrives til foreninger, at andre foreninger

skal kunne låne det, der er bevilget til en forening......

 • Ajourført dokument: Kulturrådets puljer 2016
 • Kultur- og Idrætsudvalgets godkendelse af retningslinier for benyttelse af lokaler og udendørsanlæg i Gribskov Kommune
 • Nyt foreningssystem m/oplysning om div. workshops, opstart m.v.
 • Godkendelse af ny forening: Tisvilde Yoga Festival
 • Foreningslederuddannelsen - afslutning og evt. forslag til ny uddannelse
 • Gilleleje Jazzklub har meddelt, at de ingen arrangementer afholder i 2016; men starter op igen i 2017.

  Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at tage orienteringen til efterretning.


Beslutning
Orienteringen taget til efterretning.
Fraværende: Annelise Thomassen og Niels Henriksen


16. 2016 Aktivitetstilskud
18.14G00 - 2016/00104

Sagsfremstilling
Idræt og Folkeoplysning har foretaget beregninger for aktivitetstilskud til unge under 25 år efter ansøgninger fra foreningerne.

Aktivitetstilskud er sat til 220 kr. pr. medlem under 25 år, såfremt kontingentet på årsbasis er 220 kr. eller mere. Der er foretaget fradrag hos de foreninger, hvor kontingentet er under 220 kr. pr. medlem.
Den endelige oversigt over aktivitetstilskud fremlægges og gennemgås på mødet, idet der p.t. mangler oplysninger fra enkelte idrætsforeninger.
Udbetaling af aktivitetstilskud vil finde sted i starten af maj måned 2016.


Lovgrundlag
Lov om støtte til folkeoplysning, LBK nr. 854 af 11.7.2013, kap. 5, § 15..

Økonomi
Aktivitetstilskud pr. medlem 220 kr.
Finansiering via Budget afsat til aktivitetstilskud
Det samlede beløb til Aktivitetstilskud 2016: 2.075.787 kr.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller:

 1. at Kulturrådet godkender det fremlagte materiale samt giver administrationen mandat til at foretage beregning og udbetaling af medlemstilskud til de foreninger, der ikke har indsendt ansøgning rettidigt. Administrationen vil på næste Kulturrådsmøde orientere om udbetalte aktivitetstilskud.

  Beslutning

Kulturrådet godkendte medlemstilskud på 220 kr.
Administrationen orienterede om forslag fra Idrætsrådet - med en forhøjelse af aktivitetstilskuddet; men dette blev ikke godkendt.
Fraværende: Annelise Thomassen og Niels Henriksen

17. Kulturrådspuljen 2016: Ansøgning om tilskud til Sankt Hansaften, Søborg Bylaug
18.14A00 - 2016/09746

Sagsfremstilling
Introduktion
Kulturrådet behandler ansøgning fra Søborg Bylaug til Sankt Hansaften den 23. juni 2016.

Baggrund
Interesserede borgere har mulighed for at mødes ved Søborg Kirke, hvor der udleveres fakler og derefter er der fælles gåtur til Søborg Slotsruin. Ved bålet er der levende musik leveret af Gilleleje Spillemandsorkester og båltale. Bålet tændes kl. 21:00.
Der er gratis snobrødsbagning og pølser til børnene. Søborg Bylaug sælger drikkevarer og kager ved bålet.

Ansøgningen indeholder budget for arrangementet. Det samlede budget er på 3.600 kr.
Der søges ikke om tilskud til mad og drikkevarer.
Der søges om helt eller delvis dækning af det forventede underskud.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011

Økonomi
3.600 kr.
Kan finansieres via Kulturrådspuljen.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at bevilge et mindre tilskud til Sankt Hansarrangement hos Søborg BylaugUdvalgenes anbefalinger/indstillinger
Søborg Bylaug har gennem årene ansøgt om lignende tilskud, og i 2015 søgte de om et beløb på 5.700 og fik bevilget 5.000 af Kulturrådspuljen.

Beslutning
Godkendt med 3.600 kr. i underskudsdækning.
Fraværende: Annelise Thomassen og Niels Henriksen

18. Kulturrådspuljen 2016: Ansøgning fra Gribskov Teaterforening - arrangement på Tegners Museum
18.14A00 - 2016/09298

Sagsfremstilling
Introduktion
Kulturrådet behandler ansøgning fra Gribskov Teaterforening til kulturarrangement på Tegners Museum den 4.-6. august 2016 til opførelsen af teaterforestillingen Giulio Cesare.

Baggrund:
Instruktøren Romeo Casteullucci fra det italienske teaterkompagni Societas Raffello Sanzio har iscenesat en fortolkning af William Shalespears "Julius Cæsar" fra 1599 - en iscenesættelse i billede og lyd, der fortæller historien om mordet på Julius Cæcar og det efterfølgende opgør.
Iscenesættelsen af Giulio Cesare på Tegners Museum er en fragmenteret udgave af Shakespeares tekst, der understøttes af forestillingens vandreformat. Den første scene spilles udenfor, omkranset af den fredede natur. Herefter rykker forestillingen indenfor, nu omkranset af Rudolph Tegners skulpturer, der vidner om en produktiov, velhavende kunstner, der aldrig opnåede anerkendelse i det kunstneriske miljø og derfor byggede sit eget museum.
Forestillingen Giulio Cesare med Societas Raffaello Sanzio har til formål at præsentere teater i verdensklasse for et dansk publikum - i den danske natur.

Foreningen har fremsendt budget for arrangementet.
Der søges om en underskudsdækning på 18.000 kr. til arrangementet.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011.

Økonomi
18.000 kr.
Kan finansieres via Kulturrådspuljen.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet.

 1. at godkende et beløb i underskudsdækning til kulturarrangementet på Tegners Museum den 4.-6. august 2016

  Beslutning

Udsat til næste møde, idet flere medlemmer ønskede større kendskab til budget for kulturarrangementet på Tegners Museum.
Fraværende: Annelise Thomassen og Niels Henriksen19. Kulturrådspuljen 2016: Koncert på Asserbo Slotsruin - Foreningen Kildemarked i Tisvilde
18.14A00 - 2016/08050

Sagsfremstilling
Introduktion
Kulturrådet behandler ansøgning fra Foreningen Kildemarked i Tisvilde, søger om støtte til at holde koncert på Asserbo Slotsruin i lighed med tidligere år.

Baggrund
Foreningen Kildemarked i Tisvilde har besluttet at gentage sin traditionsrige koncert på Asserbo Slotsruin igen i 2016. Dette således, at deltagerne fortsat kan nyde musikken i de flotte omgivelser. Arrangementet skal foregå den 13. juli 2016.
Besætningen er sammensat med formål at fejre Svend Asmussens 100 års fødselsdag i år.

Foreningen forventer, at der deltager ca. 300 glade og forventningsfulde tilhørere.

Foreningen overvejer at tage entre ved arrangementet; men det er svært, idet koncerten ikke holdes på et lukket område.

Foreningen indeholder budget på arrangementet.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011.

Økonomi
15.000 kr.
Kan finansieres fra Kulturrådspuljen.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at godkende et beløb til Foreningen Kildemarked i Tisvildes koncert på Asserbo Slotsruin den 13. juli 2016.


Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Foreningen Kildemarked i Tisvilde har tidligere ansøgt om lignende tilskud. I 2015 søgte foreningen om tilskud på 15.000 kr. og Kulturrådet bevilgede et tilskud på 7.500 kr.

Beslutning
Godkendt med et tilskud på 5.000 kr. til Koncert på Asserbo Slotsruin den 13. juli 2016.
Kulturrådet forventer, at foreningen fremover selv afholder udgifterne til lignende arrangement.
Fraværende: Annelise Thomassen og Niels Henriksen20. Kulturrådspuljen 2016: Ansøgnign om støtte til sommerkoncerter, Gilleleje Byorkester
18.14A00 - 2016/06589

Sagsfremstilling
Introduktion
Kulturrådet behandler ansøgning fra Gilleleje Byorkester til 3 koncerter for beboere på kommunens omsorgscentre og deres pårørende.

Baggrund
Gilleleje Byorkester har gennem de seneste år med stor succes og til glæde for beboere på kommunens omsorgscentre og deres pårørende givet flere koncerter i løbet af året.
Orkestret giver i 2016 koncerter på tre omsorgscentre; nemlig på Skovsminde den 07. juni, på Bakkebo den 14 juni og endelig på Trongården den 30. august.

Gilleleje Byorkester søger Kulturrådet om tilskud til dækning af udgifter til dirigenthonorar, dirigentkørsel, div. orkesterprøver, ekstern annistance og Dansk Amatør Orkesterforbund i forbindelse med koncernterne.
Foruden Gilleleje Byorkesters voksenmedlemmer vil 14 medlemmer af orkestrets ungdomsafdelingvil medvirke.

Ansøgningen indeholde budget for de 3 koncerter.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011

Økonomi
10.050 kr.
Kan finansieres fra Kulturrådspuljen.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at godkende et beløb til Gilleleje Byorkesters 3 koncerter i 2016Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Gilleleje Byorkester har søgt Kulturrådet om lignende tilskud de seneste år.
I 2015 søgte Gilleleje Byorkester om tilskud på 7.500 kr. Kulturrådet bevilgede 5.700 kr. til tre koncerter.

Beslutning
Godkendt med tilskud på 5.700 kr. til orkestrets 3 koncerter i 2016.
Fraværende: Annelise Thomassen og Niels Henriksen

21. Kulturrådspuljen 2016: Ansøgning Gillelejekoret
18.14A00 - 2016/10667

Sagsfremstilling
Introduktion
Kulturrådet behandler ansøgning fra Gilleleje koret til koncerter i Gilleleje Kirke og hos Luthers Mission i 2016

Baggrund
Gilleleje koret søger om tilskud til pianist i forbindelse med korets koncerter i Gilleleje Kirke den 11. maj og 14. december 2016 samt hos Luthers Mission den 23. november 2016.

Gilleleje koret består af 35 medlemmer - alle kvinder. Koret har øveaften en gang ugentlig i Flygelstuen i Gilleleje. Koret afholder en række koncerter hvert år, bl.a. en forårskoncert og en julekoncert i Gilleleje Kirke. Derudover holder koret en koncert i november hos Luthers Mission.
Koret påregner ikke at tage entre, da det ikke er normalt ved koncerter i kirker - og dette princip vil koret gerne fastholde. Mange mennesker overværer korets koncerter, og der er ofte fulde huse, når de optræder.

Ansøgningen indeholder budget for de 3 koncerter.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011

Økonomi
11.792 kr. til de tre koncerter.
Kan finansieres fra Kulturrådspuljen.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at godkende et beløb til Gilleleje korets 3 koncerter i Gilleleje Kirke og hos Luthers Mission i 2016.

  Beslutning

Godkendt med tilskud på 4.000 kr. til de 3 koncerter i Gilleleje Kirke og hos Luthers Mission i 2016.
Fraværende: Annelise Thomassen og Niels Henriksen.

22. Kulturrådspuljen 2016: Ansøgning fra Holbo Herreds Væverforening, ansøgning til skilte
18.14A00 - 2016/09332

Sagsfremstilling
Introduktion
Kulturrådet behandler ansøgning fra Holbo Herreds Væverforening.

Baggrund
Holbo Herreds Væverforening er via Gribskov Kommune fra sommeren 2015 blevet placeret i lokaler på Gilbjergskolen i Blistrup.
Foreningen driver her alle de tekstile interesser, ligesom lokalerne benyttes til kurser, foredrag, udstilling m.v. under aftenskolen.
Flytningen har givet problemer med, at kursister m.fl. ikke kan finde frem til foreningens lokaler, som er placeret bagest på skolen.
Foreningen har derfor set sig nødt til at få lavet og opsat 3 skilte, som de nu søger om tilskud til.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011.

Økonomi
2.039,50 kr.
Kan finansieres fra Kulturrådspuljen.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at godkende det fulde beløb til Holbo Herreds Væverforening.Beslutning
Godkendt med tilskud på 2.039,50 til skilte.
Fraværende: Annelise Thomassen og Niels Henriksen

23. Kulturrådspuljen 2016: Ansøgning fra Tegners Museum og Statuepark
18.14A00 - 2016/05261

Sagsfremstilling
Introduktion
Kulturrådet behandler ansøgning fra Rudolph Tegners Museum og Statuepark om tilskud til parkens 100 års jubilæum.

Baggrund
Rudolph Tegners Museum og Statuepark søger om tilskud til parkens arrangementer i forbindelse med fejringen af 100 års jubilæet.
Det er til sommer 100 år siden, at Tegner opkøbte den første tønde land i Dronningmølle og grundlagde Statueparken. Det vil Museet fejre med en bogudgivelse og en særudstilling med fokus på parken. Der afholdes et særligt arrangement for at fejre jubilæet. Arrangementet inviterer alle interesserede til kaffe og en bid mad i parken og samme dag holder Triennalen åbning med et event på museet. Museet anmoder Kulturrådet om at afholde udgiften til jazzband, som skal spille udendørs ved denne lejlighed. Her søges der om det fulde beløb på 15.000 kr.

I forbindelse med 100-års fejringen vil museet geninvitere lydensemplet LYDENSKAB til at lave en udendørs parkkoncert. Ensemblet holdt en koncert på museet i sommeren 2015.
Til parkkoncerten i år, hvor publikum skal følge lydensemblet rundt i parken. Museet søger om et tilskud på 16.000 kr., som dækker honorar til Lydenskab. Museet dækker selv resten af udgifterne.

Endelig vil Museet have et forløb i sommerferien over 4 gange med en underviser og materialer. Der skal bygges skulpturer i ler. Forløbene vil foregå i skolernes sommerferie.
Hertil søger Museet 8.500 kr., hvilken inkluderer materialer og underviser.

Samlet søges der om 39.500 kr. til aktiviteter i sommeren 2016.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr 84 af 11. juli 2011.

Økonomi
39.500 kr.
Kan finansieres fra Kulturrådspuljen.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at godkende et beløb til Rudolph Tegners Museum og Statueparks arrangementer i 2016.Beslutning
Godkendt med et samlet tilskud på 39.500 kr. til aktiviteter i forbindelse med 100 års jubilæet i sommeren 2016.
Fraværende: Annelise Thomassen og Niels Henriksen
24. Kulturrådspuljen 2016: Ansøgning fra Tisvilde Yoga Festival
18.14A00 - 2016/11600

Sagsfremstilling
Introduktion
Kulturrådet behandler ansøgning fra nystiftet forening, Tisvilde Yoga Festival, som afholder yogafestival den 09.-10. juli 2016 på Stejlepladsen i Tisvilde.

Baggrund
Tisvilde Yoga Festival, 2016 godkendt som folkeoplysende forening i Gribskov Kommune medio februar 2016 har fremsendt ansøgning om tilskud til yogafestival i dagene 09.-10. juli 2016 på Stejlepladsen i Tisvilde.
Formålet med festivalen er bl.a. at vise, at yoga er for alle mennesker, at vise at kommunen har meget at byde på, at lave en fredelig festival for lokale borgere og for turister, at tiltrække festivaldeltager til byen.

Foreningen har visioner om, at en yogafestival kan afholdes hvert år på linie med Copenhaven Yoga Festival. Foreningen starter deres første festival på Stejlepladsen, men håber ad åre at gøre brug af samme plads som Musik i Lejet benytter.

Foreningen har fået tilsagn om, at Musik i Lejet vil støtte med 5.000 kr. Lige som Erhvervsforeningen i Tisvilde har givet tilsagn om at støtte projektet med rabatter til festivaldeltagerne.

Foreningen har 5 aktive medlemmer, der hver betaler 500 kr.

Foreningen har indsendt budget for arrangementet.
Foreningen har budgetteret med et underskud på 56.000 kr, hvorfor foreningen søger Kulturrådet om tilskud på 46.000 kr.


Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse 854 af 11. juli 2011.

Økonomi
46.000 kr.
Der kan ikke anvises så stort et beløb fra Kulturrådspuljen


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at godkende et tilskud på max. 5.000 kr. til Tisvilde Yoga FestivalBeslutning
Aflag på ansøgningen.
Ansøgningen videresendes til behandling i Udviklingspuljen, idet der ikke tidligere har været afholdt Yoga Festival i Gribskov Kommune.
Fraværende: Annelise Thomassen og Niels Henriksen

25. Børne- og Ungepuljen 2016: Ansøgning fra Gilleleje Byorkester - instrumenter
18.14A00 - 2016/11386

Sagsfremstilling
Introduktion
Kulturrådet behandler ansøgning fra Gilleleje Byorkesters Juniororkester til indkøb af musikinstrumenter

Baggrund
Gilleleje Byorkesters Juniororkester (ungdomsafdelilng af Gilleleje Byorkester) søger om tilskud til indkøb af musikinstrumenter, bl.a.: Altsax, Barytonhorn, Fløjte og Klarinet.

Juniororkestret har nu 14 medlemmer i alderen 8-16 år, der modtager enkeltmandsunder-
visning og øver orkestersammenspil ved kvalificerede lærere på blæseinstrumenter, således de kan indgå i harmoniorkester.
Juniororkestret har i 2015 medvirket ved 12 koncerter og arrangementer, både alene og sammen med det voksne orkester. Orkestret skal i april i år medvirke ved Drabantgardens 45 års jubilæum - og i maj måned skal orkestret spille i Tivoli ved Msikskolernes Dag. De skal medvirke i Kulturnatten i Helsinge og i Gilleleje.

Foreningen har fremsendt budget for det ansøgte.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011

Økonomi
15.000 kr.
Kan finansieres fra Børne- og Ungepuljen


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at godkende et tilskud til indkøb af musikinstrumenter til Gilleleje Byorkesters Juniororkester.Beslutning
Godkendt med tilskud på 15.000 kr. til indkøb musikinstrumenter.
Fraværende: Annelise Thomassen og Niels Henriksen


26. Børne- og Ungepuljen 2016: Ansøgning om havetraktor til KFUM Spejderne i Esbønderup
18.14A00 - 2016/10561

Sagsfremstilling
Introduktion
Kulturrådet behandler ansøgning fra KFUM Spejderne i Esbønderup om tilskud til indkøb af havetraktor.

Baggrund
KFUM Spejderne i Esøbønderup gruppe holder til på en ca. 3.400 m2 stor grund, som Gribskov Kommune stiller til rådighed. Igennem de seneste mange år har en frivillig forældre til et barn i gruppen stået for græsslåning på grunden. Vedkommende har lagt meget frivillig tid og energi i - og ikke mindst stillet eget privat materiel til rådighed for at løse opgaven.
Vedkommende har dog ikke længere mulighed for at stå for græsslåningen, og derfor har foreningen søgt efter en ny frivillig, som kan overtage opgaven. Flere har meldt sig på bannen; men ingen har materiel, som kan benyttes.

Det er vigtigt, at pasning og pleje af området omkring foreningens spejderhytte, således der kan afholdes spejdermøder. Børnene benytter sig aktivit at naturen og foreningens udendørs faciliteter.

Foreningen har indhentet tilbud på to havetraktorer, som kan klare opgaven - og anmoder Kulturrådet om tilskud til en ny havetraktor.

Det ene tilbud er fra Helsinge Maskinforretning og er på 23.750 kr. og det andet tilbud er fra Jørlunde Maskinforretning og lyder på 22.990 kr.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011.

Økonomi
15.000 kr. til havetraktor.
Kan finansieres fra Børne- og Ungepuljen.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at godkende et tilskud på 15.000 kr. til KFUM Spejderne Esbønderup gruppe til indkøb af ny havetraktor.Beslutning
Godkendt med tilskud på 15.000 kr. til indkøb af havetraktor.
Fraværende: Annelise Thomassen og Niels Henriksen

27. Høring af udkast til ny handicappolitik for Gribskov Kommune
00.01G00 - 2015/29678
Sagsfremstilling
Kulturrådet behandler sagen for at give et høringssvar i høring af udkast til Gribskov Kommunes Handicappolitik "Hverdag med handicap og psykisk sårbarhed".

Baggrund
Økonomiudvalget har besluttet at sende udkast til Gribskov Kommunes Handicappolitik "Hverdag med handicap og psykisk sårbarhed" i offentlig høring. Udvalget traf beslutningen om høring mandag, den 7. marts 2016.
Høringsfrist er mandag, den 9. maj 2016.

Om udkast til politikken
I efteråret 2015 nedsatte Byrådet et tværgående temaudvalg - Handicapudvalget. Handicapudvalget fik til opgave at forberede en ny og tidssvarende handicappolitik. Byrådet lagde vægt på, at

 • Politikken skal afspejle nutidens tendenser og lokale behov
 • Politikken skal tage form i en inddragende proces
 • Politikken skal tage afsæt i FN's Handicapkonvention


Handicapudvalget udformede udkast
Handicapudvalget udformede udkast til politikken i efteråret 2015. Handicapudvalget arbejdede på baggrund af input fra

 • studietur til Handicaporganisationernes Hus,
 • dialogmøde med repræsentanter for mennesker med handicap, pårørende til mennesker med handicap, repræsentanter for erhvervs- og foreningslivet, politikere og fagpersoner,
 • beboer- og brugermøder inden for socialområdet,
 • dialogmøde med unge,
 • facebook-siden "Hverdag med Handicap",
 • mails fra borgere,
 • læsning af rapporter og undersøgelser, der behandler problematikker knyttet til gennemførelse af FN's Handicapkonvention og
 • dialog med repræsentanter for Handicaprådet.


Handicapudvalget afsluttede sit virke ved at overdrage udkast til politikken samt anbefalinger til hørings- og beslutningsprocessen til Økonomiudvalget i udgangen af året 2015.

Fagudvalgene behandlede udkast
Udkast til politikken blev behandlet i alle fagudvalg i februar 2016. Udvalgene kvalitetssikrede udkast og formulerede ideer til, hvilke indsatser, udvalgene mener, kan løfte intentionerne i handicappolitikken (bilag 2)

Økonomiudvalget besluttede at sende udkast i høring
Økonomiudvalget har besluttet at sende udkast til Gribskov Kommunes Handicappolitik "Hverdag med handicap og psykisk sårbarhed" (bilag 1) i offentlig høring.

Høringsmateriale
Høringsmateriale består af to dokumenter:

 1. Udkast til Gribskov Kommunes Handicappolitik "Hverdag med handicap og psykisk sårbarhed"
 2. Fagudvalgenes ideer til arbejde med politikken


Økonomiudvalget beder om input og kommentarer til begge dokumenter. De er vedhæftet dette dagsordenspunkt som henholdsvis bilag 1 og bilag 2.

Opsætning af teksten
Når politikken bliver vedtaget, bliver teksten sat op med grafik, rette skrifttype m.v. Lige nu er teksten tilgængelig med en prøveopsætning. Input og kommentarer til opsætning - skrift, grafik med mere - efterspørges som hjælp til at udforme en god opsætning.

Lovgrundlag
FN-konvention af 13. december 2006 om rettigheder for personer med handicap, ratificeret af Danmark den 28. maj 2009 efter folketingsbeslutning B 194.

Økonomi
Der er i budget 2016-20 ikke afsat midler til at understøtte implementering af politikken med særlige aktiviteter eller tiltag.
Høring
Offentlig høring fra uge 10 til uge 19 med høringsfrist den 9. maj 2016.

Bilag
Bilag 1: Udkast til Gribskov Kommunes Handicappolitik "Hverdag med handicap og psykisk sårbarhed" Dokumentnummer 2015/29678 061 (høringsversion)

Bilag 2: BILAG ØU 070316 Udvalgenes ideer til arbejde med politikken Dokumentnummer 2015/29678 058

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at give et høringssvar


Beslutning
Der mangler budget/økonomi.
Fraværende: Annelise Thomassen og Niels Henriksen

28. Eventuelt
18.14A00 - 2016/01243

Beslutning
Intet.
Fraværende: Annelise Thomassen og Niels HenriksenMødet startet:
05:30 PM

Mødet hævet:
08:20 PM