Kulturrådet

Publiceret 25-01-2016

Mandag den 25-01-2016 kl. 17:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
1 Godkendelse af protokol Kulturrådet
2 Meddelelser fra Kulturrådets formand, næstformand og øvrige medlemmer
3 Meddelelser til Kulturrådet fra Idræt og Folkeoplysning
4 Kulturrådet på Facebook
5 Retningslinier kommunale lokaler og anlæg i Gribskov Kommune
6 Retningslinier for Børne- og Unge-UDDANNELSESPULJE
7 Kulturrådspuljen 2016: Ansøgning om UNDERSKUDSDÆKNING, Gilleleje Jazz Klub
8 Kulturrådspuljen 2016: Ansøgning fra Foreningen Rågeleje Strand
9 Kulturrådspuljen 2016 - Ansøgning fra Ramløsekoret
10 Kulturrådspuljen 2016 - Ansøgning fra Ramløse Scenen
11 Udviklingsstrategi 2016 - offentlig fremlæggelse
12 Eventuelt

Medlemmer:

Ole M. Jørgensen Flemming Christensen
Anne Bjørner Arne Petersen
Christian Friis Birgit Sørensen
Annelise Thomassen Niels Henriksen
Tonny Jensen Lars Thomsen
Bodil Jørgensen  
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:

Meddelelser:
Mødet blev holdt på Dyssekilde Station.
Kulturrådet hørte om stationens historie; men det primære oplæg var om LAG-midler v/oplægsholder Peter Plant. Et meget inspirerende oplæg.


Åbne

1. Godkendelse af protokol Kulturrådet
18.14A00 - 2016/01237
Sagsfremstilling
Protokol fra Kulturrådets møde den 30. november 2015 skal godkendes.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at godkende protokollen fra Kulturrådets møde den 30. november 2015.Beslutning
Godkendt.


2. Meddelelser fra Kulturrådets formand, næstformand og øvrige medlemmer
18.14A00 - 2016/01240
Sagsfremstilling
Meddelelser fra formand:
Formandsgodkendelse - Kulturrådspuljen 2015: Kunst Triennale 2016 med 20.000 kr.
Formandsgodkendelse - Kulturrådspuljen 2015: Pibe Mølle Laug med 25.000 kr.
Begge beløb er udbetalt før jul 2015.

Meddelelser fra næstformand:


Meddelelser fra øvrige medlemmer:

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at tage meddelelser fra formand til efterretning
 2. at tage meddelelser fra næstformand til efterretning
 3. at tage meddelelser fra øvrige medlemmer til efterretningBeslutning
1. Taget til efterretning med følgende kommentarer: Netværksmøde vedr. Kulturkontakter afholdt på Munkerup i november 2015. Formanden orienterede om artikel i Ugeposten vedr. fordeling af overskud fra Musik i Lejet.

2. Intet.

3. Intet.
3. Meddelelser til Kulturrådet fra Idræt og Folkeoplysning
18.14A00 - 2016/01241
Sagsfremstilling
Idræt og Folkeoplysning har følgende meddelelser:

 • Ny aftale for 2016 vedr. græsslåning af hundetræningsbanerne på Stenlandsgården
 • Nyt bookingsystem
 • Workshop Det sker i Gribskov den 01. marts 2016
 • Foreningslederuddannelsen
 • Økonomi på Kulturrådets område.

Kulturrådspuljen 255.600 kr. (herfra skal trækkes 10.000 fra - videre til Børne- og UngeUddannelsespulje)

Kulturrådspuljen i alt 245.600 kr.

Børne- og Ungepuljen 156.300 kr. (herfra skal trækkes 30.000 fra - videre til Lokaletilskud og yderligere 20.000 kr. - videre til Børn- og Unge-Uddannelsespulje)

Børne- og Ungepuljen i alt 106.300 kr.

Børne- og Unge-UDDANNELSESPULJEN 30.000 kr.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at tage orienteringen til efterretning.


Beslutning
Orienteringen taget til efterretning med følgende bemærkning: Der har været lidt problematikker omkring pressemeddelelser fra Kulturrådet i de lokale afviser. Det er nu afklaret, hvilket betyder, at der udarbejdes pressemeddelelser med orientering om bl.a. til hvilke foreninger, Kulturrådet har givet tilskud til.
4. Kulturrådet på Facebook
18.14A00 - 2015/39417
Sagsfremstilling
På Kulturrådets møde den 30. november blev det besluttet, at Kulturrådet skal benytte Facebook. Det blev ligeledes besluttet, at Niels Henriksen bliver tovholder på området.
Kulturrådet skal på mødet tage stilling til, hvad det er, der skal på siden samt have en snak om, hvornår det skal træde i kraft. Derudover skal der tages stilling til, hvem der skal have adgang til at lægge ting på siden.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at beslutte, hvordan arbejdet med Facebook skal foregå.Beslutning
Niels Henriksen bliver tovholder på arbejdet med Facebook. Han sørger for at oprette gruppe m.v. Kulturrådet regner med at være klar på Facebook med udgangen af februar måned.


5. Retningslinier kommunale lokaler og anlæg i Gribskov Kommune
18.13G00 - 2014/13807
Sagsfremstilling
Kulturrådet behandler sagen for at give et høringssvar. Sagen handler om ændringer i retningslinjer for benyttelse af lokaler og udendørsanlæg i Gribskov Kommune.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen skal sikre rammerne for, at børn, unge og voksne kan etablere og tage del i den frie folkeoplysende virksomhed.

Kommunale lokaler stilles derfor gratis til rådighed for arrangementer af kulturel-, forenings- og uddannelsesmæssig karakter for organisationer og institutioner, der er beliggende i Gribskov Kommune, og som er godkendt som en forening. Lokaler anvises i en prioriteret rækkefølge, som er defineret i folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for benyttelse af lokale og udendørsanlæg
Kultur- og Idrætudvalget besluttede at sende forslag til ændringer i "Retningslinjer for benyttelse af lokaler og udendørsanlæg i Gribskov Kommune" i høring (jf. protokol af Kultur- og idrætsudvalgets møde den 12. januar 2016 punkt 1).

Forslag til retningslinjer er vedhæftet dette dagsordenspunkt som bilag.
Ændringer omhandler primært principper for fordeling af lokaler og tider, særligt i forbindelse med Gribskov Svømmehal.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011, Kapitel 6

Økonomi
Forslaget påvirker ikke kommunens udgifter til udlån af ledige lokaler til godkendte foreninger.

Høring
Forslag er sendt i høring i alle foreninger samt i Kulturrådet og i Idrætsrådet.

Bilag
Bilag: Forslag til retningslinjer (Forslag til retningslinier for benyttelse af lokaler og udendørsanlæg i Gribskov Kommune, ajourført i perioden 28/9 - 02.12.2015 - og godkendt i Idrætsrådet 02.12.2015 - nu efter behandling i KIU 12.01.2016)

Dokumentnummer 2014/13807 015

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at give et høringssvarBeslutning
Kulturrådet har ingen kommentarer til høringssvar til retningslinier for kommunale lokaler og anlæg i Gribskov Kommune.
6. Retningslinier for Børne- og Unge-UDDANNELSESPULJE
18.14A00 - 2016/02301
Sagsfremstilling
Kulturrådet behandler forslag til retningslinier for Børne- og Unge-UDDANNELSESPULJE.

Baggrund
På Kulturrådets møde den 30. november 2015 besluttede Kulturrådet, at der fra foråret 2016 etableres en pulje, hvor børne- og ungeforeninger kan søge om tilskud til uddannelsesforløb, som deres unge medlemmer kan deltage i.
Der blev på mødet nedsat en arbejdsgruppe, der skulle udarbejde forslag til retningslinier for puljen.
Arbejdsgruppens forslag til retningslinier fremlægges nu til godkendelse i Kulturrådet.

Anbefaling
Administrationen kan anbefale, at Kulturrådet gennemgår og foretager eventuelle ændringer, inden forslag til retningslinier for Børne- og Unge-UDDANNELSESPULJE sendes til endelig behandling i Kultur- og Idrætsudvalget.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011

Økonomi
Samlet beløb til Børne- og Unge-UDDANNELSSPULJEN: 30.000 kr. i 2016, som kommer fra Kulturrådspuljen med 10.000 kr. og fra Børne- og Ungepuljen med 20.000 kr.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet.

 1. at godkende forslag til retningslinier for Børne- og Unge-UDDANNELSEN og videresende til Kultur- og Idrætsudvalget til endelig godkendelse.Beslutning
Godkendt med denne tilføjelse: "Kurserne skal være udbudt af organisationer tilsluttet Dansk Ungdoms Fællesråd eller lign. organisationer (non profit)". Forsalg til retningslinier videresendes til Kultur- og Idrætsudvalget til endelig godkendelse.
Behandling af ansøgninger: Ole M. Jørgensen, Tonny Jensen og Niels Henriksen.
7. Kulturrådspuljen 2016: Ansøgning om UNDERSKUDSDÆKNING, Gilleleje Jazz Klub
18.14A00 - 2016/01205
Sagsfremstilling
Kulturrådet behandler ansøgning fra Gilleleje Jazzklub om underskudskækning til arrangement i Gillelejehallen den 04. marts 2016 med Morten Ærø og venner.

Anbefaling
Administrationen kan anbefale et beløb i underskudsdækning til arrangementet med Morten Ærø og venner den 04. marts 2016.

Ansøgningen indeholder budget for arrangementet. Her regnes med indtægter for 10.787 kr og udgifter for 17.900 kr.
Der søges om 7.113 kr.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011

Økonomi
Beløb kan finansieres fra Kulturrådspuljen.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at godkende et beløb i underskudsdækning til Gilleleje Jazzklubs arrangement den 04. marts i Gillelejehallen med Morten Ærø.


Beslutning
Kulturrådet gav et beløb på 5.000 kr. i underskudsdækning til Gilleleje Jazzklub den 04. marts i Gillelejehallen med Morgen Ærø.

8. Kulturrådspuljen 2016: Ansøgning fra Foreningen Rågeleje Strand
18.14A00 - 2016/00537
Sagsfremstilling
Kulturrådet behandler ansøgning fra foreningen Rågeleje Strand om tilskud til projektor og lærred.

Baggrund
Foreningen Rågeleje Strand er en ny godkendt folkeoplysende forening i Gribskov Kommune, der gennem kulturelle og andre arrangementer vil skabe sammenhold og liv i Rågeleje.
Foreningen blev stiftet i juni 2013 og er siden vokset støt og roligt og tæller godt 100 medlemmer. Foreningens arrangementer henvender sig til såvel medlemmer som ikke medlemmer.
Foreningen har brug for en projektor og lærred ved deres arrangementer. Foreningen er p.t. ikke selv i stand til at anskaffe det. Derfor søges Kulturrådspuljen om tilskud på 7.000 kr.
Anbefaling
Administrationen kan anbefale et tilskud til Foreningen Rågeleje Strand.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011

Økonomi
Beløb kan finansieres fra Kulturrådspuljen.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at godkende et tilskud til projektor og lærred.Beslutning
Godkendt med et tilskud på 7.000 kr. til det ansøgte - som støtte til nyetableret forening. Kulturrådet udtalte, at materialet skal kunne udlånes til andre foreninger i Gribskov Kommune.

9. Kulturrådspuljen 2016 - Ansøgning fra Ramløsekoret
18.14A00 - 2016/00259
Sagsfremstilling
Kulturrådet behandler ansøgning fra Ramløsekoret til 2 arrangementer i 2016; nemlig korweekend den 30.-31. januar og til korrejse til Riga den 28. april - 01. maj.

Baggrund
Ramløsekoret skal afholde korweekend den 30. og 31. januar 2016 under ledelse af Sisse Skovbakke fra Thisted. Indøvning af nykomponerede sange, som koret skal synge i Riga i april 2016. Foreningen søger tilskud til instruktion og togrejse til lederen.

Derudover søger foreningen om tilskud til korrejse til Riga den 28. april - 01. maj 2016 for instruktør Tina Frescos rejse til Riga og tabt arbejdsfortjeneste.

Ansøgningen indeholder budget således:
30.-31/ 01 2016: Instruktion for instruktør Sisse Skovbakke beløb 5.000 kr.
Togrejse for instruktør Sisse Skovbakke beløb 500 kr.
I alt beløb 5.500 kr.

28.04- 01/05 2016: Instruktør Tina Frescos rejse til Riga beløb 3.450 kr.
Tabt arbejdssfortjeneste beløb 2.000 kr.
I alt beløb 5.450 kr.

Samlet søger foreningen om tilskud på 10.950 kr. til begge arrangementer.

Anbefaling
Administrationen kan anbefale et tilskud.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011

Økonomi
Beløb kan finansieres fra Kulturrådspuljen.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at godkende et tilskud Ramløsekoret.Beslutning
Godkendt med 5.000 kr. til Ramløsekoret til instruktør v/kurset den 30.-31. januar 2016.
Resten af det ansøgte falder ikke ind under Kulturrådspuljen.

10. Kulturrådspuljen 2016 - Ansøgning fra Ramløse Scenen
18.14A00 - 2016/00261
Sagsfremstilling
Kulturrådet behandler ansøgning fra Ramløse Scenen til indkøb af scenepodier.

Baggrund
Ramløse Scenen søger om økonomisk støtte til indkøb af scenepodier. Foreningen har gennem de seneste år udbygget deres scene.
Det har været en kostelig affære, da det der er blevet bygget ikke har været holdbart nok. Foreningen har samtidig udlånt scenematerialet til andre frivillige foreninger, men med tid til anden er materialet blevet slidt eller gået tabt.
Foreningen har gennem årene selv bygget deres scenepodier.

Foreningen har i 2015 haft spillet teater med børn og unge, hvor podierne har skullet bære op til 30 syngende og dansende personer. Det har knebet med, at podierne har kunnet bære så mange personer på en gang. Nu skal foreningen i gang med at bygge nye scenepodier, der kan bære betydelig mere.
Foreningen søger om et tilskud på 20.000 kr. til indkøb af 6 stk. podier med tilhørende ben og monteringsbeslag.

Anbefaling
Administrationen kan anbefale et tilskud til Ramløse Scenen.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011

Økonomi
Tilskud kan finansieres fra Kulturrådspuljen.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet.

 1. at godkende et beløb til indkøb af scenepodier til Ramløse Scenen.


Beslutning
Godkendt med et beløb på 20.000 kr. til det ansøgte. Kulturrådet udtalte, at materialet skal kunne lånes af andre foreninger.
11. Udviklingsstrategi 2016 - offentlig fremlæggelse
01.02P00 - 2014/12632
Sagsfremstilling
Sagen forelægges Kulturrådet for at orientere om at Udviklingsstrategi 2016 er i høring og for at rådet kan afgive eventuelle bemærkninger.

Gribskov Byråd har den 14.12.2015 godkendt forslag til Udviklingsstrategi 2016 til offentlig fremlæggelse i perioden 13.01.2016 til 09.03.2016. I denne periode er det muligt for borgere, virksomheder, foreninger og andre at komme med ideer, forslag og kommentarer til strategien.

Udviklingsstrategien sætter rammen for de kommende budgetlægninger, for en række delstrategier og politikker, samt viser retning for kommende offentlige og private investeringer i kommunen. Desuden angiver strategien, hvad byrådet vil fokusere på i den næste kommuneplan (2017-2029), som sætter rammen for kommunens arealanvendelse.

Lovgrundlag
Lov om planlægning (planloven), lovbekendtgørelse nr. 587 af 27/05/2013.

Bilag
Udviklingsstrategi 2016, forslag. Dok.nr. 2014/12632 022

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at rådet afgiver eventuelle bemærkninger til forslag til Udviklingsstrategi 2016.


Beslutning
Kulturrådet havde ingen bemærkninger til forslag til Udviklingsstrategi 2016.


12. Eventuelt
Der blev atter spurgt til lysskærm v/indkørsel i Helsinge.
Det var et godt og inspirerende besøg hos Peter Plant på Dyssekilde Station.
Orientering om projekt i Ramløseområdet om Ramhuset, som forventes at blive en slags kulturhus.


Mødet startet:
05:30 PM

Mødet hævet:
08:00 PM