Kultur- og Idrætsudvalget

Publiceret 25-10-2016

Tirsdag den 25-10-2016 kl. 15:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
52 Budget 2017-2020 - Udmøntning af budgetvedtagelse
53 Ansøgninger til puljen for Kultur, Idræt og Landsbyer
54 Råd og nævn: Bestyrelser i selvejende haller
55 Delegationsplan for Gribskov Kommune


Efterretningssager
56 Kortlægning af borgernære sundheds- og forebyggelsestilbud


Lukkede
57 Svømmehal - regulering af kontrakt
Medlemmer:

Jørgen Emil Simonsen Ulla Dræbye
Pia Foght Anders Gerner Frost
Steen Pedersen Morten Ulrik Jørgensen
Poul-Erik Engel Høyer Betina Sølver Hansen
Birgit Roswall  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.

Fraværende:

Meddelelser:
Morten Ulrik Jørgensen deltog i mødet til kl. 17.30.
Mødet blev afbrudt kl. 15.40 og genoptaget kl. 16.10.
Pause kl. 17.35 - 17.40.
Kultur- og Idrætsudvalget har modtaget en invitation til åbning af medlemsudstilling i Holbo Herreds Væverforening torsdag den 3. november kl. 16.00 i foreningens lokaler på Blistrup Skole.

Åbne

52. Budget 2017-2020 - Udmøntning af budgetvedtagelse
00.30S00 - 2016/29332

Sagsfremstilling
Indledning
Kultur- og Idrætsudvalget behandler sagen for at beslutte den konkrete udmøntning af de besparelser, der er vedtaget på udvalgets område ifm. Budget 2017-2020.

Sagen forelægges parallelt for alle fagudvalg til endelig beslutning i fagudvalgene.

Baggrund
Byrådet har den 10. oktober vedtaget budget 2017-2020. Heri er fastsat rammebudgetter for alle udvalg, der indeholder krav til rammebesparelser.

Budget 2017-2020 hviler endvidere på, at der opnås effektiviseringsgevinster via Velfærdsudviklingsprogrammet (VUP). Udmøntningen af disse gevinster kører i et separat spor, og skal derfor ikke behandles på dette budgetpunkt.

Fagudvalgene skal på dette møde beslutte udmøntning af det vedtagne budget. Dvs. at udvalgene på dette møde skal:
træffe beslutning om udmøntning af de vedtagne rammebesparelser
træffe beslutning om evt. manglende udmøntning af tidligere besluttede besparelser
vurdere om der er iboende udfordringer indenfor udvalgets budgetområde, og i givet fald beslutte hvordan disse udfordringer kan imødegås, så udvalget overholder budgettet. Det kunne fx skyldes, at DUT midlerne ikke rækker ift. vores beregninger af opgavens omfang, eller udviklingen på de vanskeligt styrbare områder.

På dette møde er det vigtigt at udvalget drøfter og beslutter et bruttokatalog over besparelsesemner. Bruttokataloget skal indeholde forslag for mere end besparelseskravet.

Kataloget sendes i høring og vil efterfølgende ligge til grund for realiseringen af de rammebesparelser og øvrige udfordringer, som udvalget skal beslutte på novembermøderne.

Det er vigtigt, at udvalget drøfter og træffer beslutninger på dette møde, da beslutningerne på nogle områder vil have konsekvenser for taksterne, der skal udmeldes senest ultimo november. Taksterne skal behandles i Økonomiudvalget og Byrådet før de kan udmeldes. Derudover kan de store besparelser med virkning allerede fra 2017 kun opnås, hvis udmøntningen sker tidligt.


Budget på Kultur- og Idrætsudvalgets udvalget
Nedenfor beskrives rammebesparelser mv. på Kultur- og Idrætsudvalgets område:

Tal i 1.000 kr.
2017
2018
2019
2020
Rammebesparelse
-1.800
-1.800
-1.800
-1.800
Eksterne konsulenter
- 81
-81
-81
Ikke udmøntede tidligere besparelser
0
0
0
0
Finansiering til nye prioriteringer
0
0
0
0
I alt
-1.881
-1.881
-1.881
-1.800Der er udarbejdet et prioriteringskatalog med forslag til besparelser. I alt er der forslag på 2.391.000 i 2017.

Takster for 2017
Udvalget har behandlet taksterne på fagudvalgenes budgetbehandling i september.
På fagudvalgenes møder i november skal der træffes beslutning om realisering af rammebesparelser mv. Disse beslutninger kan betyde, at grundlaget for takstberegningerne ændres. Administrationen vil derfor efter udvalgsbehandlingen i november vurdere dette og hvor det er nødvendigt, vil der ske en genberegning af taksterne. De ændrede takster vil blive behandlet direkte på et ekstraordinært møde i Økonomiudvalget og Byrådet den 30. november 2016. Fagudvalgene vil således ikke få forelagt taksterne igen før behandling i Økonomiudvalget og Byrådet. Dette skyldes, at taksterne for 2017 skal være besluttet inden den 1. december 2016.

Den videre budgetproces i budgetarbejdet i 2016
I det videre arbejde frem mod udmøntningen af budget 2017-2020 er der planlagt følgende politiske forløb:

Fagudvalgenes møder i oktober Beslutte bruttoprioriteringskatalog,der skal sendes i høring.
Perioden frem til den 11. november Høringsfase af bruttoprioriteringskataloget
Fagudvalgenes møder i november Endelig beslutning om udmøntning af budget 2017-2020 inkl. høringssvar
Den 30. november Ekstraordinært ØU /BY – endelig vedtagelse af takster
Lovgrundlag
LBK nr 769 af 09/06/2015 (Kommunestyrelsesloven) kapitel 5.

Økonomi
Jævnfør sagsfremstilling og bilag.

Bilag

Bilag 1: Prioriteringskatalog budget 2017-2020 Dokumentnr.: 2016/29332 011


Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget:

 1. at træffe beslutning om bruttoprioriteringskatalogets indholdBeslutning
Udvalget besluttede at sende prioriteringskataloget i høring med følgende ændringer:

1a udgår
1b ændres, så der bliver tale om en generel besparelse på det beløb som ikke udmøntes konkret (differencen mellem det samlede besparelseskrav og det konkret udmøntede beløb)
4 ændres til en besparelse på 72.000 kr. i 2017-2020
5 ændres til en besparelse på 75.000 kr. i 2018-2020
6 ændres til en besparelse på 0 kr. i 2017 og 2018 samt en besparelse på 93.000 kr. i 2019 og 2020
7 udgår
8 ændres til en besparelse på 64.000 kr. i 2017-2020
9 udgår
10 udgår
11 ændres til en besparelse på 84.000 kr. i 2017 og en besparelse på 23.000 kr. i 2018-2020
12 ændres til en besparelse på 61.000 kr. i 2017-2020
13 ændres så der tilføres 50.000 kr.
14 udgår
16 udgår
20 udgår
22 udgår
23 udgår

Fraværende: Morten Ulrik Jørgensen
53. Ansøgninger til puljen for Kultur, Idræt og Landsbyer
18.16A00 - 2016/32465

Sagsfremstilling
Introduktion
Kultur- og Idrætsudvalget behandler indkomne ansøgninger til puljen for Kultur, Idræt og Landsbyer med henblik på at udvælge projekter, som udvalget gerne vil invitere til at indsende endelig ansøgning.

Baggrund
Kultur- og Idrætsudvalget har besluttet at gennemføre ansøgningsproces i to runder. I første runde indsender ansøgere ansøgninger på max 1/2 side, som i korte træk beskriver projektets formål, indhold og målgruppe.

41 ansøgninger er indsamlet i første ansøgningsrunde, og Kultur- og Idrætsudvalget behandler sagen for at udvælge et antal ansøgninger fra 1. ansøgningsrunde, som udvalget ønsker at modtage en gennemarbejdet ansøgning fra.

Om puljen
Puljen for Kultur, Idræt og Landsbyer er en pulje, som har til formål at understøtte strategiske investeringer på kultur- og idrætsområdet samt initiativer i landsbyerne i tæt samarbejde med lokalsamfundene.

Kultur- og Idrætsudvalget godkendte den 16. august 2016 ansøgningskriterier for puljen for kultur, idræt og landsbyer (bilag 3)

Den samlede pulje er på 1.025.000 kr.

Kultur- og Idrætsudvalget har modtaget 41 ansøgninger til puljen for kultur, idræt og landsbyer.

Administrationen har oplistet ansøgningerne i en ikke-prioriteret rækkefølge i nedenstående skema.

Ansøger Titel på ansøgning Beløb, der ansøges om
1. Jens Erik Larsen,
Foreningen Frie Fugle
Friluftskort for Arresø Beløb ikke oplyst
2. Rigmor Westh Baagøe Pilgrimsruten Tisvildevejen 224.000 kr.
3. Karsten Milton,
Esrum Borgerforening
Byforskønnelse af Esrum i Kongernes Nordsjælland 200.000 kr.
4. Helle Simonsen,
Esrum Kloster & Møllegård
Læringsspil om Reformationen på Esrum Kloster 250.000 kr.
5. Jette Haugaard Rekonstruktion af helligkilden, Snokilde på bakken Baunen, Annisse Beløb ikke oplyst
6. Michael Taggatsz-Paulsen, BSI Badminton Promovering af badminton i Blistrup 25.000 kr.
7. Inge Læbo Badebro i Tisvildeleje Beløb ikke oplyst
8. Mogens Køster, Arresø Sejlklub Udbedring af skader i Ramløse lystbådehavn 50.000 + 120.000 samlet beløb: 170.000 kr.
9. Marianne Nielsen, Gilleleje Sejlklub m.fl. Sommersejladsaktiviteter - åbent hus / kom og vær med arrangementer Beløb ikke oplyst
10. Søren Grene Høhotel på gården Tirsvæld Beløb ikke oplyst
11. Karl Erik Frederiksen & Ann Mari Urwald, Nordkystfor-
tællerne
Fortællefestival WOODstories
2017
47.000 kr.
12. Signe Øland Kondo Etablering af naturlegeplads i Tisvilde Beløb ikke oplyst
13. Stefan Hammerich, Tisvilde Kajak Klub Indkøb af kajak til målgruppen 15-25 årige 9.000 kr.
14. Carsten Filberth Sommerskole i Billedskolen -
Naturskolen i Ramhuset fra sommeren 2017
20.000 kr.
15. Jesper Harrsen, Esrum
Kost- & Friskole
Genopførelse af den gamle teater-
sal på Esrum Kost- & Friskole
Beløb ikke oplyst
16. Bente Knudsen
Gribskov Elite- og Talent-
udvikling
Morgentræning (bassintræning) for kommunens unge talenter og eliteidrætsudøvere Beløb ikke oplyst
17: Line Kjær, Munkeruphus At være frivillig på en kulturinstitu-
tion og at blive en del af fællesska-
bet
Beløb ikke oplyst
18. Kaj Rafn, Café Classic Renovering af flygel, kvalitetsløft af musikcaféerne og forbedring af markedsføring Samlet beløb ikke oplyst
19. Steen Biilmann m.fl. Brobygning mellem det sportslige og det sociale ved Vejbyhallen og boldbanerne i Vejby 350.000 kr.
20. Lars Hybel, Ramhuset Etablering og indretning af lokaler i Ramhuset samt indkøb af div. rekvisitter 100.000 kr.
21. Line Elsig Lys og træning på Naturlege-
pladsen i Esrum
Beløb ikke oplyst
22. Line Elsig Snescooter til trækning af lang-
rendsspor
Beløb ikke oplyst
23. Marianne Christensen Hesteweekend for turister og
potentielle tilflyttere i samarbejde med lokale rideklubber
Beløb ikke oplyst
24: Tina Seligmann, Græsted Ringridning Udvikling af Græsted Ringridning Beløb ikke oplyst
Har også søgt ETU
25: Niels Henriksen, Nordsjæl-
lands Naturskole
Bålhytte og pizzaovn ved Ramløse skole - Ramhuset, etablering af madpakkehus ved Ramløse gade-
kær og shelters ved Ramløsehal-
len
Beløb ikke oplyst
26: Mai Smedegaard, Fonden Gillelejehallen og Strandbak-
keselskabet
Multibane i Bøgeskoven ved Gillelejehallen Beløb ikke oplyst
27. Christian Friis,
Vejby-Tibirke Selskabet
Filmoptagelse af guidede ture i Tisvildeomårdet Beløb ikke oplyst
28. Erling Bertrand,
Gilleleje Boldklub
Etablering af fitnessfaciliteter i Gillelejeområdet Beløb ikke oplyst
29. Lars Blok, Esrum Idræts-
forening
Skiltning ved crossfitbanen ved Naturlegeplads i Esrum Beløb ikke oplyst
30. Thomas Larsen, Model-
klubben Nordkysten
Etablering af flyveplads til model-
flyvning
Beløb ikke oplyst
31. Tonny Jensen, DDS Holbo Gruppe Opførelse af shelters, betalings-
vandhane og overdækning af bål-
sted
121.600 kr.
32. Thomas Larsen, Traktor-
træk Nordsjælland
Sikkerhed ved traktortræk på Græ-
sted Eventplads
53.600 kr.
33. Anne Bjørner
Musik og Kor i Tisvilde m.fl.
Sang i Laden - Kunst på væggene - Mad i gryderne - Livet i Ørby 36.000 kr.
34. Anne Bjørner,
Musik og Kor i Tisvilde
Helsinge synger sammen dag 20.000 kr.
35. Henrik Ewald, Græsted
Veterantræfforening
Græsted Veterantræf udvidelse af aktiviteter Beløb ikke oplyst
36. Kristin Petersen, GymHelsinge Udviklingsstrategi GymHelsinge Beløb ikke oplyst
37. Allan Thoft Jensen,
Tisvildeleje Gymnastik Forening
Nye rammer og vilkår for et samlingssted i Tisvilde 250.000 kr.
38. Jørgen Jæger, Helsinge Model Togklub Udvidelse af Modeltog-anlæg Beløb ikke oplyst
Har også søgt ETU
39. Niels Larsen Oprensning af Smidstrup Gadekær 147.500 kr.
40: Lissi Nielsen,
BSI Fitness
Indkøb af spinningcykler til BSI Fitness 50.000 kr.
41: Anne Brorson Petersen, Helsinge Taekwondo mf Indretning og bøblering af fællesarealer i Kampsportscenter (Toftehallen) 100.000 kr.Lovgrundlag


Økonomi
Der er i 2016 afsat 1.025.000 kr. til formålet.

Bilag
Bilag 1. Samlet oversigt Puljen for Kultur, Idræt og Landsbyer - Dokumentnr.: 2016/32465 132

Bilag 2. Administrationens vurdering af ansøgningerne - Dokumentnr.: 2016/32465 133

Bilag 3. Ansøgningskriterier for puljen for kultur, idræt og landsbyer Dokumentnr.: 2016/05638 010

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget

 1. at udvælge projekter, som skal inviteres til at indsende endelig ansøgningBeslutning
I ansøgning 39 Oprensning af Smidstrup Gadekær står der, at Gribskov Kommune har vedligeholdelsespligten. Dette er ikke korrekt. Kommunen har ikke pligt til at foretage oprensning af Smidstrup Gadekær.

Udvalget valgte følgende ansøgere, som indbydes til at sende en fyldestgørende ansøgning:
Nr. 1, 2, 9, 12, 14, 19, 21, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35.

Fraværende: Morten Ulrik Jørgensen
54. Råd og nævn: Bestyrelser i selvejende haller
00.01A00 - 2016/16792

Sagsfremstilling
Kultur- og Idrætsudvalget og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet.

Sagen handler om fremtidig udpegning af et eller flere medlemmer af bestyrelsen for fire selvejende institutioner: Fonden Gilleleje Hallen, Gribskovhallen, Helsinge Hallerne og Ramløse Hallen samt samarbejde med de udpegede medlemmer.

Baggrund
Medlemmer af bestyrelsen, som blev udpeget af Byrådet for perioden 2014 - 2017, har rejst et spørgsmål om, hvilke forventninger Byrådet har til deres bestyrelsesarbejde?

Henvendelsen giver anledning til, at Byrådet forholder sig til tre principielle spørgsmål:

 • Ønsker Byrådet i fremtiden at udpege medlemmer af bestyrelser for de fire selvejende institutioner? Ja eller nej?


Og hvis ja

 • Hvilke forventninger har Byrådet til de udpegede medlemmernes bestyrelsesarbejde?
 • Hvordan kan kommunen understøtte de udpegede medlemmernes bestyrelsesarbejde?


Fakta

Hvad siger loven?

 1. Kommunalbestyrelsen kan udpege et eller flere medlemmer af bestyrelsen for en selvejende institution, der varetage opgaver, som kommunen selv kan løse, uanset at institutionen også varetager opgaver som kommunen ikke selv kan løse.
 2. Kommunalbestyrelsen kan udpege medlemmer af institutionsbestyrelsen blandt medlemmer af kommunalbestyrelsen og blandt ikke-medlemmer af kommunalbestyrelsen. Udpegning skal være i overensstemmelse med de begrænsninger, som kan følge af vedtægter
 3. Et medlem af institutionsbestyrelsen, der er udpeget af kommunalbestyrelsen, er undergivet kommunalbestyrelsens beslutninger ved udøvelsen af hvervet, dog kun i forhold til varetagelsen af de opgaver, som kommunen selv kan løse.
 4. Kommunen kan ikke udbetale diæter eller tabt arbejdsfortjeneste eller godtgørelse til de udpegede medlemmer af institutionsbestyrelsen.


Hvad siger vedtægter for de fire selvejende haller?

Fonden Gilleleje Hallen
Fondens ledes af en bestyrelse på syv medlemmer. De to udpeges af Gribskov Kommune. De udpegede skal enten være bosiddende i Gilleleje eller have tilknytning til Gilleleje. Der udpeges også to suppleanter (§4).

Gribskovhallen
Bestyrelsen tiltrædes af to repræsentanter udpeget af Gribskov Kommune (§3).

Helsinge Hallerne
Bestyrelsen består af ni medlemmer. To medlemmer udpeges af Gribskov Byråd (§3).

Ramløse Hallen
Bestyrelsen består af 6 medlemmer, og et medlem udpeges af Byrådet (§6).

Udpegninger for perioden 2014 - 2017

Fonden Gilleleje Hallen
Udpeget to medlemmer, som ikke er medlemmer af kommunalbestyrelsen. Ingen suppleanter udpeget.

Gribskovhallen
Udpeget to medlemmer, som ikke er medlemmer af kommunalbestyrelsen.

Helsinge Hallerne
Udpeget to medlemmer, som ikke er medlemmer af kommunalbestyrelsen.

Ramløse Hallen
Udpeget et medlem, som ikke er medlem af kommunalbestyrelsen.

Hjælp til at varetage bestyrelsesarbejde
Kommunen ved Center for Kultur Fritid og Turisme inviterer de udpegede bestyrelsesmedlemmer til to årlige møder.

Formål med møderne er at sikre,

 • at de udpegede bestyrelsesmedlemmer kender hinanden
 • at de har mulighed for videndeling
 • at de har mulighed for at sparre med hinandenInput fra administrationen

Ønsker Byrådet i fremtiden at udpege medlemmer af bestyrelser for de fire selvejende institutioner?

Byrådet har mulighed for at udpege medlemmer af bestyrelsen, men ifølge loven hverken pligt til eller krav på at udpege bestyrelsesmedlemmer.

Hvis Byrådet ikke ønsker at udpege medlemmer af bestyrelsen for de fire selvejende haller, er det vigtigt at give hallerne besked i så god tid, at de kan ændre deres styrelsesvedtægter.

Hvilke forventninger har Byrådet til de udpegede medlemmernes bestyrelsesarbejde?

Gribskov Kommune giver driftstilskud til selvejende haller. Gribskov Kommune har en interesse i:

 • at de selvejende haller arbejder i overensstemmelse med deres formål
 • at de midler, som hallerne forvalter, anvendes i overensstemmelse med formålet, særlig i forhold til de kommunale driftstilskud
 • at midlerne forvaltes på en måde, som sikrer en sund økonomi
 • at de selvejende haller bidrager til realisering af de værdier og mål, som Byrådet fastsætter gennem de vedtagne politikker og strategier


Derfor anbefaler administrationen, at de fire ovenstående punkter defineres som forventninger til de udpegede medlemmernes bestyrelsesarbejde.

Hvordan kan kommunen understøtte de udpegede medlemmernes bestyrelsesarbejde?

De udpegede bestyrelsesmedlemmer har givet udtryk for, at fælles møder, hvor de kan videndele og sparre med hinanden, og hvor de kan have en dialog med den kommunale administration er en hjælp til at varetage opgaven.

Derfor anbefaler administrationen, at den form for hjælp fortsætter.


Lovgrundlag
LBK nr 769 af 09/06/2015 (Lovbekendtgørelse om kommunernes styrelse) § 68a

Økonomi
Der er ikke tale om kommunalt hverv i lovens forstand. Derfor ingen diæter, ingen erstatning for tabt arbejdsfortjeneste eller godtgørelseste fra kommunen.

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at beslutte:

 1. om Byrådet fortsat ønsker at udpege medlemmer af bestyrelsen for de fire selvejende haller for perioden 2018 - 2021 og frem


Hvis Byrådet beslutter fortsat at udpege medlemmer af bestyrelsen for de fire selvejende haller for perioden 2018 - 2021 og frem
2.
at forventninger til de udpegede bestyrelsesmedlemmer omfatter de fire i sagsfremstillingen beskrevne punkter
3.
at administrationen understøtte bestyrelsesarbejde ved at invitere de udpegede til to årlige fælles møder med henblik på videndeling og sparring


Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Kultur- og Idrætsudvalgets beslutning den 13-09-2016:
Behandling udskydes til Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 25. oktober 2016Beslutning
1. Udvalget ønsker fortsat, at Byrådet udpeger medlemmer af bestyrelsen for de fire selvejende haller for perioden 2018 - 2021 og frem.
2-3. Tiltrådt

Fraværende: Morten Ulrik Jørgensen
55. Delegationsplan for Gribskov Kommune
00.22G00 - 2016/14566

Sagsfremstilling
Kultur- og Idrætsudvalget behandler sagen for at afgive et høringssvar til Byrådet vedrørende udvalgets eget forvaltningsområde i en samlet delegationsplan for Gribskov Kommune.

Baggrund
De 98 kommuner i Danmark administrerer en meget stor del af den lovgivning, som hvert år bliver vedtaget af Folketinget og EU.

Byrådet er - i næsten alle tilfælde - det organ, som formelt bliver tillagt beslutningskompetencen inden for de mange lovgivningsområder, som administreres af kommunerne.

Det ville imidlertid blive en uoverkommelig opgave, hvis Byrådet fik forelagt samtlige sager til beslutning.

Det er derfor muligt for Byrådet at delegere noget af sin beslutningskompetence til økonomiudvalget, de stående udvalg og administrationen.

Sagen kommer på dagsorden for at indsamle fagudvalgenes høringssvar inden Byrådet træffer en endelig beslutning om en samlet delegationsplan.

Delegationsplan
Fordelingen af beslutningskompetencen mellem de politiske niveauer er kommet til udtryk i Gribskov Kommunes lovpligtige styrelsesvedtægt, hvor de stående udvalg og deres forvaltningsområder er fastsat.

For at skabe et samlet og mere detaljeret indblik i beslutningskompetencen i de mange sager, som hvert år afgøres af Gribskov Kommune, har administrationen nu kortlagt sagsflow og beslutningsgange mellem administrationen og de politiske niveauer inden for de hyppigst forekommende lovgivningsområder.

Udredningsarbejdet er blevet gennemført centervis med afsæt i de enkelte udvalgs forvaltnings-/beslutningsområder.

Delegationsplanens overordnede formål er derfor at supplere styrelsesvedtægten og give læseren et hurtigt og detaljeret indblik i de enkelte sagers beslutningsvej gennem organisationen.

Den forslåede delegationsplan er således et praktisk opslagsværk for administrationen, politikere og eksterne aktører, som skal sikre effektivitet, ensartethed og gennemsigtighed i sagerne.

Delegationsplanen understøtter dermed kommunens arbejde med at levere et højt serviceniveau og kvalitet i varetagelsen af de kommunale kerneopgaver.

Det foreliggende udkast til delegationsplan afspejler udelukkende den aktuelle praksis, som følges i dag og som blandt andet fremgår af styrelsesvedtægten og de administrationsgrundlag, som allerede er besluttet politisk.

Den forslåede delegationsplan medfører således ingen fravigelser fra gældende praksis.

Løbende ajourføring
Delegationsplanen er en dynamisk plan. Delegationsplanen vil løbende blive justeret og tilrettet i forbindelse med lovændringer mv. Den kan også justeres i takt med, at der opnås erfaringer med, hvilket niveau konkrete beslutninger bedst kan træffes på.

Delegationsplanen vil løbende blive ajourført og blive tilgængelig i elektronisk form på kommunens hjemmeside.

Detaljeringsgrad
Visse steder i delegationsplanen er der henvist (med rødt) til mere detaljerede administrationsgrundlag. Dette skyldes, at visse beslutningsområder er så detaljerede og omfangsrige, at de ikke lader sig beskrive i delegationsplanen, hvis grundlæggende formål er at give læseren et hurtigt overblik over sagsflow og beslutningsgange i de mest almindeligt forekommende sager.

Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse (LBK nr. 769 af 6. juni 2015) og Styrelsesvedtægt for Gribskov Kommune

Økonomi
Ingen ændringer i økonomi, hvis praksis fastholdes.

Miljøforhold
Intet at bemærke

Høring
Høring i stående udvalg og Økonomiudvalget.

Bilag
Bilag 1: BILAG Udkast til samlet delegationsplan Dokumentnummer 2016/14566 014

Læsevejledning
Den samlede delegationsplan er på 65 sider. Siderne 22 - 24 i den vedhæftede pdf fil udgør bilag til Kultur- og Idrætsudvalgets behandling af sagen.

Det kan tage et øjeblik at åbne filen med delegationsplanen, vis venligst lidt tålmodighed.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget

 1. at afgive høringssvar.Beslutning
Kultur- og Idrætsudvalget har ikke yderligere at tilføje.

Efterretningssager

56. Kortlægning af borgernære sundheds- og forebyggelsestilbud
29.09G00 - 2015/41657

Sagsfremstilling
Forebyggelsesudvalget behandlede den udarbejdede kortlægning og analyse af Gribskov Kommunes borgernære sundheds- og forebyggelsestilbud på deres møde den 11. august 2016. Udvalget besluttede på mødet en overordnet ramme for deres arbejde på baggrund af konklusioner og pejlinger fra analysen.

Kultur og Idrætsudvalget får sagen til orientering om kortlægning og analyse samt Forebyggelsesudvalgets beslutning. Udvalget får endvidere proces for kortlægningens "videre liv" til orientering.

Baggrund
Som led i budgetaftalen for 2015-18 blev der afsat midler til et Center for Sundhed og Trivsel. Et sådan center kan potentielt rumme en række borgernære sundhedstilbud, som det vil være effektfuldt at tænke koordineret og organiseret i sammenhæng. Dog mangler der et kvalificeret overblik over de samlede borgernære sundhedstilbud, hvordan disse spiller sammen, og om de er koordineret. Derfor igangsatte Social- og Sundhedsudvalget på udvalgsmøde den 12. august 2015 et kortlægnings- og analysearbejde. Arbejdet med kortlægning og analyse er siden hen lagt over til Forebyggelsesudvalget jf. kommissoriets spor 2.

Kortlægnings- og analysearbejdet skulle have følgende fokuspunkter:

  • Borgernære sundhedstilbud i Gribskov Kommune - kortlægning af indsatser på tværs af fagcentre og vurdering af, hvorvidt indsatserne er effektfulde, bør udbygges og om der evt. er "huller" i indsatsen, hvor nye tiltag bør sættes i værk
  • Sammenhængende borgernære sundhedstilbud på tværs af områderne sundhed, social, arbejdsmarked og børn og unge - afdækning af potentialer og anbefalinger til styrket organisering
  • Anbefalinger til modeller for organisering af de borgernære sundhedstilbud


I løbet af processen blev det klart, at det er for tidligt at give anbefalinger til modeller for organisering, idet sådanne kræver grundige strategiske overvejelser i administrationen og politisk på baggrund af netop overblikket fra kortlægningen og analysen. Derfor er denne ikke prioriteret i første omgang.

Dertil blev det prioriteret ligeledes at inddrage det tekniske områdes arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse, idet en stor del af arbejdet med den strukturelle forebyggelse ligger netop her.

Formål med kortlægnings- og analysearbejdet blev dermed:

 • At skabe overblik på tværs af udvalgsområderne SSU, ARB, BØR, KIU og TEK.
 • At belyse i hvilken udstrækning og på hvilke områder Gribskov Kommune aktuelt indfrier centrale forventninger og krav til borgernære sundhedsindsatser
 • At belyse, hvorvidt der er væsentlige mangler blandt tilbuddene samlet set
 • At synliggøre forvaltningsområdernes arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse - såvel direkte som indirekte
 • At materialet kan anvendes direkte som grundlag for Forebyggelsesudvalgets arbejde med en ny sundhedspolitik i 2017


Pejlinger fra analysen
Kortlægning og analyse fremgår af bilag 1. I det følgende præsenteres administrationens forslag til overordnet ramme for Forebyggelsesudvalgets arbejde - "en rød tråd" - baseret på resultaterne fra kortlægning og analyse.

Udfordringer
Regionens Sundhedsprofil fra 2013 for voksne fra 16 år og opefter (jf. bilag 2) viser, at hovedudfordringerne på sundhedsområdet for Gribskov Kommunes borgere ligger inden for områderne

 • Rygning og KOL
 • Alkohol
 • Motion
 • Overvægt
 • Usunde madvaner
 • Social kontakt
 • Kronisk sygdom


Ifølge profilen spiser borgerne i Gribskov Kommune lidt mere usundt, bevæger sig mindre og er mere uønsket alene, end tilfældet var ved sidste sundhedsprofil i 2010. 50 pct. af borgerne er moderat eller svært overvægtige, og selvom rygning og alkohol er i positiv udvikling siden 2010, ryger og drikker Gribskovs borgere fortsat for meget - og især på rygning ligger vi højere end regionsgennemsnittet. Dertil lever 53 pct. af borgerne over 16 år med én eller flere kroniske sygdomme i Gribskov mod 44 pct. i Region Hovedstaden.

Den brændende platform på børneområdet er ifølge Regionens Børnesundhedsprofil fra 2013 følgende for børn i hovedstadsregionen:

 • Social ulighed i sundhed (som også er et udtryk for inklusion/eksklusion)
 • En relativt stor andel indskolingsbørn har motoriske vanskeligheder
 • Høj forekomst af overvægt i indskolingsalderen
 • Hvert 5. barn har uhensigtsmæssige mad- og måltidsvaner ved skolestart


Gribskov Kommune adskiller sig ikke fra dette billede. Dertil kommer, at børn i Gribskov har dårligere tandsundhed end børn generelt i hovedstadsregionen.

Samlet for både børn og voksne peger udfordringerne således på følgende væsentlige temaer for udvalgets arbejde:

 1. Rygning
 2. Alkohol
 3. Bevægelse og overvægt
 4. Mad- og måltidsvaner
 5. Social kontakt / ensomhed / trivsel
 6. Kronisk sygdom


Tilbud
Hvilke forebyggende og sundhedsfremmende tilbud har kommunen så til at imødegå disse udfordringer?

Kortlægningen og analysen fra Implement konkluderer, at vi har mange indsatser vedrørende bevægelse, overvægt og mental sundhed, mens indsatser vedrørende tobak og alkohol har haft lav prioritet, trods fokus herpå i kommunens Forebyggelsesstrategi fra 2009. Mad og måltider er grebet forskelligt an mellem institutionerne - på dagtilbuds- og skoleområdet medbringes mad, mens der på plejecentrene er frisk mad.

Uanset mængden af indsatser på de centrale områder har der ikke været arbejdet systematisk og koordineret med at implementere anbefalingerne fra forebyggelsespakkerne - hverken i dybden eller i bredden. Ej heller med de områder, som sundhedsprofilerne peger på som væsentlige interesseområder.

På kronikerområdet har kommunen implementeret de nationale forløbsprogrammer, men der er få deltagere på holdene, hvorfor det konkluderes, at rekrutteringen på tværs af fagområder bør styrkes - kommunens store kronikergruppe taget i betragtning.

Vurdering
Udviklingen illustreret i sundhedsprofilerne vidner om, at kommunens borgere bevæger sig i den forkerte retning på de fremhævede områder. På nogle områder mangler kommunen tilbud til borgerne, og på andre områder har kommunen en række tilbud, som kan have behov for et "serviceeftersyn". Anbefalingerne fra Implement går på at undersøge, hvorvidt vi har de forkerte tilbud, ikke får fat i alle relevante målgrupper eller bør "trimme" tilbuddene, så de bliver mere effektfulde.

Analysen fra Implement viser, at der på tværs i organisationen er et begrænset overblik over indsatsernes udbredelse, kvalitet og sammenhæng. Typen af indsatser og bredden af målgrupperne varierer, og der er ikke tale om en samlet prioritering, ramme eller plan for det tværgående arbejde med forebyggelse. Dertil kommer, at der ikke har været praksis for at dokumentere effekterne som grundlag for faglig udvikling og styring.

Administrationens anbefalinger til Forebyggelsesudvalget
Administrationen anbefaler på baggrund af ovenstående, at Forebyggelsesudvalget fokuserer sit arbejde på de seks hovedtemaer, som udgør særlige sundhedsudfordringer for kommunens borgere:

 1. Rygning
 2. Alkohol
 3. Bevægelse og overvægt
 4. Mad- og måltidsvaner
 5. Social kontakt / ensomhed / trivsel
 6. Kronisk sygdom


Temaerne knytter tydeligt an til de syv nationale mål for danskernes sundhed, som Forebyggelsesudvalget ifølge sit kommissorium overordnet vil tage afsæt i. De syv nationale mål er:

 1. Den sociale ulighed i sundhed skal mindskes
 2. Flere børn skal trives og have god mental sundhed
 3. Flere voksne skal trives og have god mental sundhed
 4. Flere skal vælge et røgfrit liv
 5. Færre skal have et skadeligt alkoholforbrug, og alkoholdebutten skal udskydes blandt unge
 6. Færre børn skal være overvægtige
 7. Flere skal bevæge sig mere i dagligdagen


De seks temaer kan udgøre en overordnet ramme for udvalgets arbejde - såvel med afprøvning af konkrete initiativer som med udviklingen af en sundhedspolitik i 2017.

Det anbefales videre, at der for alle temaer fokuseres på:

 • Tværgående prioritering og samarbejde organisatorisk
 • Implementering af fagligt relevante indsatser set i forhold til forebyggelsespakkerne og andre nationale anbefalinger
 • Eftersyn, evt. tilpasning og lukning af nuværende indsatser for optimal effekt


Forebyggelsesudvalget tiltrådte anbefalingerne og tilføjede følgende bemærkninger:

   • den kommende sundhedspolitik skal skabe et styrket fokus på forebyggelsespakkerne og en stærkere koordinering af vores forebyggelsestiltag
   • handleplaner og forventningsafstemning
   • sætte fokus på implementeringskraft og forandring i praksis/driften


Den videre proces
De seks besluttede temaer skal spille ind i den kommende sundhedspolitik. Administrationen har besluttet at udarbejde et overblik over kommunens forebyggelsestiltag under de seks temaer på tværs af centre. Dette overblik skal understøtte en drøftelse af det foreslåede "serviceeftersyn" i såvel Forebyggelsesudvalget som i de berørte fagudvalg. Fra fagudvalgene afgives input til Forebyggelsesudvalgets videre arbejde med at udvikle en ny tværgående sundhedspolitik og tilhørende handleplaner.

Når sundhedspolitik og handleplaner foreligger og dermed prioritering og retning for kommunens indsats omkring sundhed og forebyggelse, vil Kultur- og Idrætsudvalget få sag til beslutning om den konkrete tilbudsvifte på udvalgets område - dvs. træffe beslutning om fastholdelse af indsatser, om tilpasning af indsatser og om helt at fjerne indsatser.


Lovgrundlag
LBK nr. 1202 af 14/11/2014 om sundhedsloven § 119
Udmøntning af Budgetaftale 2015 - 2018

Økonomi
500.000 kr. afsat i budgetaftale 2015

Bilag
Læsevejledning til bilag 1
Udvalget bedes læse siderne 1-20, som indeholder selve analysen, samt siderne 66-76, som indeholder kortlægningen af tilbud på kultur- og fritidsområdet.

Bilag 1: FOU 11.08.2016: Kortlægning og analyse af borgernære sundhedsindsatser (dok.nr. 2015/41657 068)

Bilag 2: FOU 11.08.2016: Sundhedsprofil for Gribskov Kommune 2013 (dok.nr. 2015/41657 067)

Bilag 3: FOU 11.08.2016: Figur over forebyggelsesindsatser 2013 (dok.nr. 2015/41657 065)

Bilag 4: FOU 11.08.2016: Skema over forebyggelsesindsatser 2013 (dok.nr. 2015/41657 066)

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget at

 1. tage orienteringen til efterretningBeslutning

 1. Taget til efterretning.


Fraværende: Morten Ulrik Jørgensen

Sager behandlet på lukket møde:
Punkt 57 Svømmehal - regulering af kontrakt
Udvalget afgav sine anbefalinger til Økonomiudvalget.


Mødet startet:
03:30 PM

Mødet hævet:
06:50 PM