Kultur- og Idrætsudvalget

Publiceret 13-09-2016

Tirsdag den 13-09-2016 kl. 15:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
44 1. Behandling af budget 2017-2020
45 Kampsport - samling af faciliteter
46 Helsinge Hallerne - ansøgning om godkendelse af forhøjelse af kassekredit,
september 2016
47 Råd og nævn: Bestyrelser i selvejende haller
48 Lukning for betjening på Gilleleje Bibliotek i forbindelse med flytning fra
Pyramiden til Kulturhavn Gilleleje
49 Ansøgning om tilskud til aktiviteter i efterårsferien i forbindelse med for
premiere på filmen Fuglene Over Sundet


Efterretningssager
50 Mødeplan 2017
51 Business Cases

Medlemmer:

Jørgen Emil Simonsen Ulla Dræbye
Pia Foght Anders Gerner Frost
Steen Pedersen Morten Ulrik Jørgensen
Flemming Valdemar Trojel Betina Sølver Hansen
Birgit Roswall  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt med følgende rettelse:
Pkt. 47 udskydes til Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 25. oktober 2016


Fraværende:
Betina Sølver Hansen

Meddelelser:
Venstre-gruppen bestemte i forbindelse med fravær af Michael Bruun (V), at Steen Pedersen (V) som medlem af Byrådet indtræder i Kultur- og Idrætsudvalget og deltager i udvalgsmøde den 13. september 2016 (§ 28, stk. 2 LBK nr. 769 af 09.06.2015).
Venstre-gruppen bestemte i forbindelse med fravær af Poul-Erik Høyer (V), at Flemming Valdemar Trojel (V) som medlem af Byrådet indtræder i Kultur- og Idrætsudvalget. og deltager i udvalgsmøde den 13. september 2016 (§ 28, stk.2 LBK nr. 769 af 09.06.2015).
Formand og Næstformand i Kultur- og Idrætsudvalget har besluttet, at udvalgets møde den 25. oktober 2016 afholdes på Munkeruphus.
Orientering om prisniveau på leje af Græsted Eventplads.
Orientering om, at Kulturrådet og Idrætsrådet er blevet bedt om at drøfte/evaluere rådsstrukturen med henblik på forberedelse af forslag til rådsstruktur fra 2018.
Puljen for kultur og idræt samt landsbyer er nu budt ud til mulige ansøgere. Der er ansøgningsfrist den 1. oktober, hvor ansøgere skal indsende 1/2 side, som i korte træk beskriver deres projekts formål, indhold og målgruppe. På Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 25. oktober udvælger udvalget, hvilke projekter, der skal udpeges til at sende en endelig ansøgning inden den 1. november 2016.
Kultur- og Idrætsudvalget ønsker, at udvalgets møder fremover starter kl. 15.30 i stedet for kl. 15.00

Åbne

44. 1. Behandling af budget 2017-2020
00.30S00 - 2016/26696

Sagsfremstilling
Indledning
Kultur- og Idrætsudvalget behandler sagen for at få orientering om Økonomiudvalgets 1. behandling af budget 2017-2020 og for at anbefale en beslutning om foreløbige takster til Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagen forelægges parallelt for alle fagudvalg og samles til beslutning i Økonomiudvalget og Byrådet.

Baggrund
Økonomiudvalget har den 29. august foretaget 1. behandling af budget 2017 med overslagsår og sender det til behandling i fagudvalgene.

Budgetoplægget har taget afsæt i den stramme økonomiske ramme, der er for Gribskov Kommune i de kommende år med en ramme om, at vi selv skal finansiere alle udfordringer, vores bidrag til Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet samt et demografisk pres med en stigende ældrebefolkning.

Formålet er at fremlægge et retvisende samt ansvarligt budgetgrundlag, hvor der er en langsigtet sammenhæng mellem vores udgifter og indtægter.

Materialet til budget for 2017-2020 tager udgangspunkt i det administrative budgetoplæg fra budgetseminaret i april, men er tilrettet med ny lovgivning, ændrede pris- og lønreguleringer, nye indtægtsskøn og en række andre ændringer af teknisk karakter.

Derudover er der indarbejdet konsekvenserne af økonomiaftalen mellem Regeringen og KL og budget til en række iboende udfordringer, bl.a. konsekvenserne af nyt kørselsudbud, indlagte besparelser på ejendomsområdet mv. samt forslag til finansiering.

Mht. finansieringen, så er der i det administrative budgetoplæg indarbejdet en videreførelse af effektiviseringsdagsordenen, som har været en del af de seneste års budgetaftaler og som fortsat er et stort behov efter indgåelse af økonomiaftalen og arbejdet med at skabe en langsigtet balance i vores økonomi.

Dette indebærer også en forudsætning om, at omkostningsreduktionerne som følge af fortsat fokus på effektivitet og produktivitet realiseres. Samtidig er der i budgetoplægget indarbejdet rammebesparelser.

Alle ændringer ift. til budgetoplægget fra aprilseminaret fremgår af bilagene til denne dagsorden.

I hovedtræk kan administrationens budgetoplæg sammenfattes i nedenstående hovedoversigt.

Som det fremgår af hovedoversigten er der samlet set over budgetperioden et mindreforbrug på det skattefinansierede område på 180 mio. kr., men p.g.a. nedbringelse af gæld til forsyningsområdet er det samlede resultat en likviditetsopbygning på 174 mio. kr.

Resultatet fra det skattefinansierede område giver det bedste mål for kommunens økonomi, da forsyningsområdet mere er, at betragte som "ren likviditet", der skal afvikles over en årrække med en forudsætning om at forsyningsområdet over år "går i nul".

De årlige budgetter går fra et underskud i 2017 på 7 mio. kr. til et overskud i 2020 på 104 mio. kr. Der er to primære årsager til dette forløb. Den væsentlige årsag er, at der i budgetoplægget er indlagt store effektiviseringer og besparelser, der implementeres med et stigende niveau over perioden. Derudover er der en forsinkelse mellem udgifter og indtægter til flygtninge og familiesammenførte, således en stor del af flygtningeudgifterne i 2017 finansieres af indtægter i 2019 og 2020.

Det er administrationens vurdering, at det fremlagte budgetoplæg er forsvarligt, fordi det sikrer, at kommunens likviditet på intet tidspunkt kommer under 100 mio. kr. Kommunens likviditet er presset i årene 2017 og 2018, og det er derfor administrationens anbefaling, at resultatet ikke forværres i disse år.

Det er videre administrationens vurdering, at likviditetsopbygningen på de 174 mio. kr. er nødvendig for at skabe en varig balance mellem vores udgifter og indtægter samt have tilstrækkeligt råderum til de investeringer, der er behov for i de kommende år fx i forbindelse med samling af administrationen og inden for byudvikling af vores kommune.

Budgetoplægget uddybes i bilaget "Administrationens budgetvurdering, budget 2017-2020" og i "Administrationens budgetoplæg", der indeholder en hovedoversigt, en oversigt over ændringer samt anlægsprogram i administrationens budgetoplæg.


Budget på Kultur- og idrætsudvalget
Nedenfor beskrives de væsentlige ændringer, der er på Kultur- og Idrætsudvalgets område:

Takster for 2017
Taksterne for 2017 kan ses i bilag 3 "Takster 2017 for Kultur- og idrætsudvalgets område".

Taksterne kan blive tilrettede hvis implementering af rammebesparelserne påvirker grundlaget for takstberegningerne. En evt. tilretning vil ske efter fagudvalgenes møder i oktober og november.


Den videre budgetproces i budgetarbejdet i 2016
I det videre arbejde frem mod vedtagelsen af budget 2017-2020 er der planlagt følgende politiske forløb:

5. september 1. behandling i Byrådet
12. - 19. september 1. budgetmøde i fagudvalg
26. september 2. behandling i Økonomiudvalget
10. oktober 2. behandling i Byrådet
24. - 31. oktober 2. budgetmøde i fagudvalg - udmøntning af rammebesparelser
21. - 28. november Fagudvalgene beslutter endeligt udmøntning af rammebesparelser efter høring
30. november Endelige takster 2017 i Økonomiudvalget og Byrådet
Lovgrundlag
LBK nr 769 af 09/06/2015 (Kommunestyrelsesloven) kapitel 5.

Økonomi
Jævnfør sagsfremstilling og bilag.

Bilag

Bilag 1: ØU 29.08.16 Administrationens budgetvurdering, budget 2017-2020 - august 2016 Dok.nr. 2016/26696 014

Bilag 2: ØU 29.08.16 Budget 2017-2020: Hovedoversigt, likviditetsudvikling, anlægsoversigt og ændringer Dok.nr. 2016/26696 013

De to dokumenter herover er udleverede i forbindelse med budgetseminaret, og de bedes medbragt til mødet.

Bilag 3 KIU 13.09.2016 Takster for 2017 på Kultur- og Idrætsudvalget Dok.nr. 2016/26696 017


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget:
1. at tage orienteringen om Økonomiudvalgets 1. behandling af budget 2017-2020 til efterretning (som beskrevet i bilag 1 og 2)

Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet
2. at godkende takster for Kultur- og Idrætsudvalgets område jf. bilag 3.


Beslutning
1. Taget til orientering
2. Anbefalet

Fraværende: Betina Sølver Hansen, Morten Ulrik Jørgensen
45. Kampsport - samling af faciliteter
18.00G00 - 2015/01479

Sagsfremstilling
Introduktion
Kultur- og Idrætsudvalget og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet.

Sagen omhandler forslag til fremtidig indretning af kampsportcenter i Toftehallen samt anvendelse af midler afsat i Budget 2016 -. 2019 til dette formål.

Sagen om indretning af kampsportcenter blev sidst behandlet på ekstraordinære udvalgsmøder i Kultur- og Idrætsudvalget og Økonomiudvalget den 20. juni 2016.

Økonomiudvalget besluttede på det ekstraordinære møde den 20. juni 2016 at sende sagen tilbage til Kultur- og Idrætsudvalget med henblik på fornyet behandling af sagen inklusive de nye oplysninger, som var kommet i sagen fra Haletudserne.

Administrationen har arbejdet med at udarbejde et forslag som indeholder legestuen Haletudsernes forslag.
Derfor forelægges sagen nu til fornyet behandling.

Sagens baggrund
I budgetaftalen for 2015 - 2019 besluttede Byrådet, at samling af kampsport skal indtænkes i eksisterende bygningsmasse efter færdigopførelse af springhal i Helsinge. Et enigt Kultur- og Idrætsudvalg anbefalede på sit møde den 18. august 2015, at samling af kampsporten skal ske i Toftehallen i Helsinge.

I budgetaftalen for 2016 - 2019 er der afsat en pulje, Investeringsplan - bygninger og klimatiltag. I budgetaftalen anføres her: Såfremt det besluttes at understøtte et nyt kampsporthus, skal midlerne findes inden for denne ramme.


Opførelse af den nye springhal er nu tilendebragt, og samling af kampsporten kan gå i gang.

2 scenarier
Scenarie 1
Som følge af Økonomiudvalgets beslutning den 20. juni 2016 forelægges sagen med inddragelse af det indretningsforslag af Toftehallen, som Haletudserne fremsendte til Kultur- og Idrætsudvalgets medlemmer den 18. juni 2016.
Denne løsning beskrives i scenarie 1 i denne sagsfremstilling.


Scenarie 2
Efterfølgende er der opstået mulighed for en alternativ placering af legestuen Haletudserne, nemlig i en del af en bygning, som anvendes af Annisse Børnehave. Bygningens 1. sal anvendes af Annisse Børnehave, mens underetagen vil kunne stilles til rådighed for Haletudserne. Den 12. august 2016 besigtigede administrationen og Haletudserne lokalerne, og efterfølgende har Haletudserne fremsendt en tilbagemelding til administrationen (Se bilag 5).
Denne løsning beskrives i scenarie 2 i denne sagsfremstilling.


Sagens forhold
Samling af kampsporten omfatter 4 kamsportsforeninger i Helsingeområdet:

 • Bushi Helsinge
 • Helsinge Taekwondo
 • Bokseteam Helsinge
 • Ramløse Judo og Jiu Jitsu


Disse foreninger skal fremover have træningstid i Toftehallen.

Toftehallen
I dag er Toftehallen én stor hal (20 m x 40 m) med sidelokaler, som køkken, opholdsrum og møderum (den tidligere FO).

For at kunne anvende Toftehallen til samling af kampsport i Helsingeområdet, er det nødvendigt med en ombygning.

Helsinge Hallerne
For at kunne rumme Toftehallens nuværende aktiviteter er det nødvendigt at foretage en række tilretninger i Helsinge Hallerne.
Helsinge Hallerne har beregnet, at det kommer til at koste 203.000 kr. at få klargjort hal 1 og hal 4, således at de kan rumme aktiviteterne fra Toftehallen.
Der er behov for at etablere stænger og net til tennis, flytte mobile basketkurve og etablering af 3 nye badmintonbaner. (Se bilag 6)

Scenarie 1
Toftehallen deles mellem kampsporten og legestuen Haletudserne.

Toftehallen og sidelokaler ombygges, som foreslået af Haletudserne (bilag 1).

 • Hallen inddeles i 4 areaner - en til hver forening. Arenaerne opdeles med lydisolerede skillevægge, som kan hejses op, således at hallen også kan bruges som ét stort rum.
 • Der etableres en forbindelsesgang langs de 4 træningsarenaer, således at hver træning kan foregå uforstyrret.
 • Etablering af skillevæg i sidelokalerne og indgang til hallen, så man ikke behøver gå igennem det store lokale (som fortrinsvis er Haletudsernes), når man skal ind i hallen.
 • Etablering af caféområde til kampsporten ved hovedindgangen til hallen


Omkostninger for scenarie 1 vil være:

Overslag på ombygning af Toftehallen kr. 2.670.000
(Se bilag 2)
Tilretning i Helsinge Hallerne kr. 203.000
(Se bilag 6)

Samlet investering for scenarie 1: kr. 2.873.000

I dette beløb er der ikke indregnet måtter til arenaerne og øvrig inventar, som det forventes, at foreningerne selv bekoster.

I forbindelse med projekteringen vil der blive foretaget en gennemgang med henblik på at sikre tilgængelighed for mennesker med handicap. Handicaprådet vil blive inviteret til at deltage.

Scenarie 2
Toftehallen omdannes til kampsportcenter og legestuen Haletudserne får stillet lokaler i Annisse til rådighed.

Toftehallen og sidelokaler ombygges, som foreslået af kampsporten (Se bilag 3):

 • Hallen inddeles i 4 areaner - en til hver forening. Arenaerne opdeles med lydisolerede skillevægge, som kan hejses op, således at hallen også kan bruges som ét stort rum.
 • Der etableres en forbindelsesgang langs de 4 træningsarenaer, således at hver træning kan foregå uforstyrret.
 • Der etableres et styrketræningsrum i de tilstødende lokaler til brug for styrketræning og konditionstræning som supplement til kampsporten.
 • Mødelokale og AV-rum etableres i de tilstødende lokaler (kræver ikke ombygning).
 • Etablering af fællesrum og samlingssted for brugerne af huset. Her vil være socialt samvær, opholdsrum for forældre, lektiecafé mv. (kræver ikke ombygning).


Omkostninger for scenarie 2 vil være:

Overslag på ombygning af Toftehallen kr. 2.217.800
(Se bilag 4)
Opfriskning af lokaler i Annisse til legestuen kr. 100.000
Tilretning i Helsinge Hallerne kr. 203.000
(Se bilag 6)

Samlet investering for scenarie 2: kr. 2.520.800

I dette beløb er der ikke indregnet måtter til arenaerne og øvrig inventar, som det forventes, at foreningerne selv bekoster.

I forbindelse med projekteringen vil der blive foretaget en gennemgang med henblik på at sikre tilgængelighed for mennesker med handicap. Handicaprådet vil blive inviteret til at deltage.

Administrationens vurdering
Scenarie 1
Administrationen vurderer, at der i scenarie 1 er tale om, de to parter deler hallen og sidelokalerne op imellem sig, så der ikke er deciderede fælleslokaler.


Administrationen vurderer, at det bliver svært at tilgodese begge parters ønsker og behov i de fysiske rammer i Toftehallen. Visioner og værdier på henholdsvis legestuen og kampsporten vurderes at være svære at forene og svære at få realiseret i fælles lokaler.

Scenarie 2
Administrationen vurderer, at scenarie 2 bedst opfylder såvel kampsportens som Haletudsernes ønske og behov. Toftehallen kan omdannes til et kampsportcenter, og lokalerne i Annisse Børnehus lever op til de ønsker og behov, der er for legestuen Haletudserne. Derudover er der udendørsarealer, som Haletudserne kan anvende uden fysiske ændringer.


Anvendelse af underetagen i Annisse Børnehus er en optimering af lokaleudnyttelsen i Annisse. 1. salen bruges af Annisse Børnehave til funktioner, som ikke findes i selve børnehaven, så ejendommen kan ikke afhændes.

Administrationen vurderer desuden, at der vil kunne skabes stor og positiv synergi i samarbejdet mellem Annisse Børnehave og legestuen.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler derfor, at scenarie 2 vælges, og at der frigives midler til de foreslåede ombygninger.

Lovgrundlag
Idrætspolitik. Gribskov Kommune 2013

Økonomi
Det økonomiske overslag på ombygning mv. i henhold til scenarie 1 beløber sig til 2.873.800 kr.
Det økonomiske overslag på ombygning mv. i henshold til scenarie 2 beløber sig til 2.520.800 kr.

Udgiften finansieres af de afsatte midler til anlægsprojekter "Investeringsplan - bygninger og klimatiltag". Der søges om frigivelse af de 2.873.800 kr. (ved scenarie 1) eller 2.520.800 kr. (ved scenarie 2).

Der er i 2016 afsat 9,5 mio. kr. i puljen, hvoraf der er disponeret 5,8 mio. kr. Til rest: 3,7 mio. kr.

Bilag
Bilag 1: Scenarie 1 Haletudsernes forslag - Tegning KIU 13-09-16 Dokumentnummer 2015/01479 024

Bilag 2 (lukket): Scenarie 1 Økonomisk overslag KIU 13-09-16. Bilaget indeholder et detaljeret overslag og er lukket for offentligheden, men tilgængelig for byrådsmedlemmerne via POLAR. Dokumentnummer 2015/01479 025

Bilag 3: Scenarie 2 Tegning KIU 13-09-16 (Forslag til ombygning af Toftehallen til kampsportcenter Dokumentnummer: 2015/01479 026

Bilag 4 (lukket): Scenarie 2 Økonomisk overslag KIU 13-09-16. Bilaget indeholder et detaljeret overslag og er lukket for offentligheden, men tilgængelig for byrådsmedlemmerne via POLAR. Dokumentnummer 2015/01479 027

Bilag 5: Haletudsernes tilbagemelding efter besøg i Annisse Børnehus - KIU 13-09-16
Dokumentnummer 2015/01479 028


Bilag 6: Overslag over tilpasninger i hal 1 og hal 4 KIU 13-09-16 (oversigten fra Helsinge Hallerne over tilretninger for at kunne rumme aktiviteter) Dokumentnummer: 2015/01479 030

Bilag 7: Henvendelse fra Helsinge Tennisklub KIU 13-09-16 Dokumentnummer: 2015/01479 029

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:
1. at vælge scenarie 1 eller
2. at vælge scenarie 2
3. at frigive midler til ombygning mv. på 2.873.800 kr. hvis scenarie 1 vælges eller
4. at frigive midler til ombygning mv. på 2.520.800 kr. hvis scenarie 2 vælges


Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Økonomiudvalgets beslutning den 20.06.2016
Sagen sendes til tilbage til Kultur- og Idrætsudvalget med henblik på en fornyet behandling af sagen inklusive de nye oplysninger, som er kommet i sagen fra Haletudserne.

Fraværende: Anders Gerner Frost

Kultur- og Idrætsudvalgets beslutning den 20.06.2016

Ændringsforslag fra Morten Ulrik Jørgensen (G):
Udvalget beder administrationen sætte sig sammen med kampsporten og Haletudserne med henblik på at finde en løsning, hvor Toftehallen indrettes som kampsporthus, og at der også findes plads til Haletudserne i lokalerne.

For: G, Pia Foght (A), Bettina Søver Hansen (A) (3)
Imod: V, Ulla Dræbye (A) (5)

Ændringsforslaget ikke tiltrådt

Afstemning om indstilling
1. Anbefales tiltrådt med bemærkning om, at der skal findes alternativ placering til Haletudserne

For: V, Ulla Dræbye (A) (5)
Imod: G, Pia Foght (A), Bettina Sølver Hansen (A) (3)

Anbefalet tiltrådt med bemærkning om, at der skal findes alternativ placering til Haletudserne.

2. Udgår

3. Anbefalet

Fraværende: Anders Gerner Frost

Økonomiudvalgets beslutning 20.06.2016
Sagen sendes til tilbage til Kultur- og Idrætsudvalget med henblik på en fornyet behandling af sagen inklusive de nye oplysninger, som er kommet i sagen fra Haletudserne.

Fraværende: Anders Gerner Frost

Beslutning
1. Ikke anbefalet
2.Anbefalet
3.Ikke anbefalet
4. Anbefalet

Fraværende: Betina Sølver Hansen, Morten Ulrik Jørgensen
46. Helsinge Hallerne - ansøgning om godkendelse af forhøjelse af kassekredit, september 2016
00.34G00 - 2016/29383

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Kultur- og Idrætsudvalget med henblik på anbefaling til Økonomiudvalget og Byrådet, om at godkende ansøgning fra Helsinge Hallerne om forhøjelse kassekredit samt her af afledt deponering.

Baggrund
Gribskov Kommune har modtaget en ansøgning fra Helsinge Hallerne om godkendelse af forhøjelse af kassekredit på 1,0 mio. kr.

I henhold til Helsinge Hallernes vedtægter skal Gribskov Kommune acceptere optagelse af lån, der kan henføres til Gribskov Kommune.

Sagen forelægges KIU med henblik videre forløb i hhv. ØU og BY.

Hvorfor behov for forhøjelse af kassekredit?
Helsinge Hallerne søger om at forhøje deres kassekredit i Danske Bank med 1,0 mio. kr. Grunden er, at Helsinge Hallerne fire gange om året, har brug for at kunne trække på ekstra likviditet i forbindelse med kvartalsafslutning.

Helsinge Hallerne angiver selv følgende grunde til dette behov (se bilag for mere uddybende forklaring):

 1. I forbindelse med etablering af Hal 5 (springhallen) besluttede bestyrelsen en dyrere model, der betød et merforbrug på 543.000 kr. i forhold til de bevilligede 19,0 mio. kr.
 2. Beslutning om tilkøb af 'hårdhedsmadras' og diverse redskaber svarende til ialt 330.000 kr.
 3. Mellemfinansiering af moms på byggeriet
 4. Strafrenter i forbindelse med byggeperioden
 5. Rådskader og lovliggørelse af el i hal 4 svarende til 400.000 kr.


Helsinge Hallerne har pt. en kassekredit på 1,7 mio. kr.

Accept vil kræve deponering
Kommunen skal ved lån af denne type, jf. Lånebekendtgørelsen, deponere et beløb svarende til lånets størrelse.

Konkret betyder det, at der skal deponeres et beløb på 1,0 mio. kr. Da deponerede beløb ikke må tælles med i Kommunens likviditet medfører dette en tilsvarende nedgang i Kommunens likviditet.

Det deponerede beløb frigives efter 1 år med 1/25 hvert år i de efterfølgende 25 år.Lovgrundlag
Lånebekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 1580 af 17.12.2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv., §3, stk 1 og §6, stk.1.Økonomi
Jævnfør sagsfremstilling

Bilag
Bilag: KIU 13-09-16 Ansøgning fra Helsinge Hallerne Dokumentnummer 2016/29383 002

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

 1. at acceptere forhøjelse af Helsinge Hallernes kassekredit med 1,0 mio. kr. og samtidig deponere tilsvarende beløb.Beslutning
Kultur- og Idrætsudvalget sender sagen videre til Økonomiudvalget uden indstilling med tilføjelse af, at evt. ikke forbrugte driftsmidler på springcenteret for 2016 indgår i Økonomiudvalgets samlede vurdering.

Fraværende: Betina Sølver Hansen.

47. Råd og nævn: Bestyrelser i selvejende haller
00.01A00 - 2016/16792

Sagsfremstilling
Kultur- og Idrætsudvalget og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet.

Sagen handler om fremtidig udpegning af et eller flere medlemmer af bestyrelsen for fire selvejende institutioner: Fonden Gilleleje Hallen, Gribskovhallen, Helsinge Hallerne og Ramløse Hallen samt samarbejde med de udpegede medlemmer.

Baggrund
Medlemmer af bestyrelsen, som blev udpeget af Byrådet for perioden 2014 - 2017, har rejst et spørgsmål om, hvilke forventninger Byrådet har til deres bestyrelsesarbejde?

Henvendelsen giver anledning til, at Byrådet forholder sig til tre principielle spørgsmål:

 • Ønsker Byrådet i fremtiden at udpege medlemmer af bestyrelser for de fire selvejende institutioner? Ja eller nej?


Og hvis ja

 • Hvilke forventninger har Byrådet til de udpegede medlemmernes bestyrelsesarbejde?
 • Hvordan kan kommunen understøtte de udpegede medlemmernes bestyrelsesarbejde?


Fakta

Hvad siger loven?

 1. Kommunalbestyrelsen kan udpege et eller flere medlemmer af bestyrelsen for en selvejende institution, der varetage opgaver, som kommunen selv kan løse, uanset at institutionen også varetager opgaver som kommunen ikke selv kan løse.
 2. Kommunalbestyrelsen kan udpege medlemmer af institutionsbestyrelsen blandt medlemmer af kommunalbestyrelsen og blandt ikke-medlemmer af kommunalbestyrelsen. Udpegning skal være i overensstemmelse med de begrænsninger, som kan følge af vedtægter
 3. Et medlem af institutionsbestyrelsen, der er udpeget af kommunalbestyrelsen, er undergivet kommunalbestyrelsens beslutninger ved udøvelsen af hvervet, dog kun i forhold til varetagelsen af de opgaver, som kommunen selv kan løse.
 4. Kommunen kan ikke udbetale diæter eller tabt arbejdsfortjeneste eller godtgørelse til de udpegede medlemmer af institutionsbestyrelsen.


Hvad siger vedtægter for de fire selvejende haller?

Fonden Gilleleje Hallen
Fondens ledes af en bestyrelse på syv medlemmer. De to udpeges af Gribskov Kommune. De udpegede skal enten være bosiddende i Gilleleje eller have tilknytning til Gilleleje. Der udpeges også to suppleanter (§4).

Gribskovhallen
Bestyrelsen tiltrædes af to repræsentanter udpeget af Gribskov Kommune (§3).

Helsinge Hallerne
Bestyrelsen består af ni medlemmer. To medlemmer udpeges af Gribskov Byråd (§3).

Ramløse Hallen
Bestyrelsen består af 6 medlemmer, og et medlem udpeges af Byrådet (§6).

Udpegninger for perioden 2014 - 2017

Fonden Gilleleje Hallen
Udpeget to medlemmer, som ikke er medlemmer af kommunalbestyrelsen. Ingen suppleanter udpeget.

Gribskovhallen
Udpeget to medlemmer, som ikke er medlemmer af kommunalbestyrelsen.

Helsinge Hallerne
Udpeget to medlemmer, som ikke er medlemmer af kommunalbestyrelsen.

Ramløse Hallen
Udpeget et medlem, som ikke er medlem af kommunalbestyrelsen.

Hjælp til at varetage bestyrelsesarbejde
Kommunen ved Center for Kultur Fritid og Turisme inviterer de udpegede bestyrelsesmedlemmer til to årlige møder.

Formål med møderne er at sikre,

 • at de udpegede bestyrelsesmedlemmer kender hinanden
 • at de har mulighed for videndeling
 • at de har mulighed for at sparre med hinanden
Input fra administrationen

Ønsker Byrådet i fremtiden at udpege medlemmer af bestyrelser for de fire selvejende institutioner?

Byrådet har mulighed for at udpege medlemmer af bestyrelsen, men ifølge loven hverken pligt til eller krav på at udpege bestyrelsesmedlemmer.

Hvis Byrådet ikke ønsker at udpege medlemmer af bestyrelsen for de fire selvejende haller, er det vigtigt at give hallerne besked i så god tid, at de kan ændre deres styrelsesvedtægter.

Hvilke forventninger har Byrådet til de udpegede medlemmernes bestyrelsesarbejde?

Gribskov Kommune giver driftstilskud til selvejende haller. Gribskov Kommune har en interesse i:

 • at de selvejende haller arbejder i overensstemmelse med deres formål
 • at de midler, som hallerne forvalter, anvendes i overensstemmelse med formålet, særlig i forhold til de kommunale driftstilskud
 • at midlerne forvaltes på en måde, som sikrer en sund økonomi
 • at de selvejende haller bidrager til realisering af de værdier og mål, som Byrådet fastsætter gennem de vedtagne politikker og strategier


Derfor anbefaler administrationen, at de fire ovenstående punkter defineres som forventninger til de udpegede medlemmernes bestyrelsesarbejde.

Hvordan kan kommunen understøtte de udpegede medlemmernes bestyrelsesarbejde?

De udpegede bestyrelsesmedlemmer har givet udtryk for, at fælles møder, hvor de kan videndele og sparre med hinanden, og hvor de kan have en dialog med den kommunale administration er en hjælp til at varetage opgaven.

Derfor anbefaler administrationen, at den form for hjælp fortsætter.


Lovgrundlag
LBK nr 769 af 09/06/2015 (Lovbekendtgørelse om kommunernes styrelse) § 68a

Økonomi
Der er ikke tale om kommunalt hverv i lovens forstand. Derfor ingen diæter, ingen erstatning for tabt arbejdsfortjeneste eller godtgørelseste fra kommunen.

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at beslutte:

 1. om Byrådet fortsat ønsker at udpege medlemmer af bestyrelsen for de fire selvejende haller for perioden 2018 - 2021 og frem


Hvis Byrådet beslutter fortsat at udpege medlemmer af bestyrelsen for de fire selvejende haller for perioden 2018 - 2021 og frem
2.
at forventninger til de udpegede bestyrelsesmedlemmer omfatter de fire i sagsfremstillingen beskrevne punkter
3.
at administrationen understøtte bestyrelsesarbejde ved at invitere de udpegede til to årlige fælles møder med henblik på videndeling og sparring


Beslutning
Behandling udskydes til Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 25. oktober 2016
48. Lukning for betjening på Gilleleje Bibliotek i forbindelse med flytning fra Pyramiden til Kulturhavn Gilleleje
21.00A00 - 2016/21756

Sagsfremstilling
Introduktion
Kultur- og Idrætsudvalget behandler sagen for at træffe beslutning. Sagen omhandler lukning af Gilleleje Bibliotek i forbindelse med flytning til Kulturhavn Gilleleje.

Sagens baggrund
Kulturhavn Gillelejes fase 2, som indeholder bibliotek, biografer og restaurant, er under opførelse, og der planlægges officiel åbning den 3 december 2016.

Bygningen vil stå klar til afprøvning og gradvis ibrugtagning i starten af oktober 2016.

Der er behov for at lukke Gilleleje Bibliotek i flytteperioden.

Sagens forhold
Biblioteket anmoder om, at Gilleleje Bibliotek lukkes for betjening i perioden den 1. november og frem til åbningen i Kulturhavnen den 3. december, således at flytning af materialer, borgerpc'ere og nyt digitalt formidlingsudstyr kan stilles op og afprøves før åbningen.

Åbent for avislæsning, brug af pc'ere samt afhentning af materialer
Gilleleje bibliotek (Pyramiden) vil dog i perioden 1. november 2016 frem til 3.december 2016 være åbnet for borgerne på hverdage i tidsrummet 9 - 16, til avislæsning, brug af pc'ere samt afhentning af bestilte materialer.

Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, at det er nødvendigt med en lukkeperiode for Gilleleje Bibliotek, idet der er tale om en stor opgave med nedpakning, flytning fra Pyramiden og indflytning i Kulturhavn Gilleleje. Implementering af nyt digitalt udstyr i Kulturhavn Gilleleje vil derudover være af omfattende karakter.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler derfor, at en lukning som beskrevet, godkendes.

Lovgrundlag
LBK nr 100 af 30/01/2013 (Biblioteksloven)

Økonomi
Der er tidligere afsat midler til flytning af biblioteket.
Midlertidig lukning af biblioteket i november måned 2016 er ikke forbundet med yderligere omkostninger.

Miljøforhold


Høring


Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget:

 1. at godkende, at Gilleleje Bibliotek holder lukket for betjening fra den 1. november 2016 til åbningen i kulturhavnen den 3. december 2016.

Beslutning
Tiltrådt

Fraværende: Betina Sølver Hansen
49. Ansøgning om tilskud til aktiviteter i efterårsferien i forbindelse med forpremiere på filmen Fuglene Over Sundet
20.13G00 - 2016/29013

Sagsfremstilling
Introduktion
Kultur- og Idrætsudvalget behandler sagen for at træffe beslutning.
Sagen drejer sig om ansøgning om tilskud på 6.000 kr. til afholdelse af aktiviteter i forbindelse med forpremiere på filmen Fuglene over Sundet.

Sagens forhold
Fuglene over Sundet vises i den ny Kulturhavn den 12. oktober for 150 særligt indbudte gæster. I den forbindelse er Gribskov Kommune vært ved en reception der blandt andet byder på en debat, modereret af kulturreporter på DR Niels Frid-Nielsen efter filmen.

Filmen handler om de virkelige begivenheder i Gilleleje og omegn under 2. Verdenskrig i oktober 1943, hvor et stort antal danske jøder blev reddet og sejlet til Sverige af lokale fiskere.

Skuespillerne til filmen er bl.a.: David Dencik, Danica Curcic, Nicolas Bro, Jacob Cedergreen, Lars Brygman, Stine Egholm, Mikkel Boe Følsgaard m.fl.


Byrådet har på sit møde den 31.8.2015 besluttet at støtte filmproduktionen med 250.000 kr.

Aktiviteter i efterårsferien
I efterårsferien planlægges derudover en række aktiviteter omkring temaet Oktober 43:

 • Omvisninger i byen for børn og voksne
 • Koncert i Gilleleje Kirke med musik fra teaterstykket Gilleleje - Oktober '43
 • Besøg på Gilleleje Kirkeloft
 • Foredrag v/ ph.d Lene Sofie Bak (med deltagerbetaling)


Derudover undersøges det, om vi kan få tilladelse til at vise filmen Fuglene over Sundet i Gilleleje 2-3 gange i løbet af efterårsferien.

Målgruppen for efterårsferieaktiviterne er kommunens borgere samt feriegæster/-turister.
Der vil blive foretaget markedsføring af aktiviteterne i den landsdækkende presse.

Administrationen ansøger om tilskud på 6.000 kr. til aktiviterne i efterårsferien.

Administrationens vurdering og anbefaling
Administrationen vurderer overordnet, at spillefilmen vil medføre en gevinst for Gribskov Kommune i form af afledte indtægter og opmærksomhed, jf bilag 4.

Administrationen vurderer desuden, at filmen vil bidrage til en kulturel og turistmæssig profilering af Gilleleje og mulighed for en øget turismeomsætning.

Derudover kan filmen om dette emne være en løftestang for Gribskov Kommunes ønske om at etablere et museum om redningen af de danske jøder i oktober 1943. Filmen vil sandsynligvis skabe øget opmærksomhed på den unikke fortælling, hvilket måske kan øge Gribskov Kommunes mulighed for at tiltrække fondsmidler mv. til det påtænkte museum.

Derfor er lanceringen af filmen og ikke mindst invitationen til aktiviteter for lokale borgere vigtigt i bestræbelsen på at skabe fælles fodslag og interesse for denne historie.

Lovgrundlag
Styrelsesvedtægt for Gribskov Kommune §16, stk. 2

Økonomi
Administrationen ansøger om 6.000 kr. til tilskud til honorarer til foredragsholder og guider.
Det ansøgte beløb kan finansieres via Kultur- og Fritidspuljen.
Budgettet for Kultur- og Fritidspuljen er 292.973 kr., hvoraf der er deponeret 277.500 kr. Restbeløb for puljen er 15.473 kr.


Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget:

 1. at godkende et tilskud på 6.000 kr.

Beslutning
Tiltrådt

Fraværende: Betina Søver Hansen

Efterretningssager

50. Mødeplan 2017
00.01A00 - 2014/32692

Sagsfremstilling
Kultur- og Idrætsudvalget får mødeplanen for de politiske møder i 2017 til orientering. Mødeplanen er godkendt af Byrådet på mødet den 5. september 2017.

Følgende er værd at bemærke i forhold til den fremlagte plan:

 • Forslaget følger de kutymer, som Gribskov Kommune har for planlægning af møder i de politiske udvalg. Dette gælder både mødedage og mødetider.
 • Mødeplanen indeholder forslag til fem forløb fra fagudvalg til Byrådet i foråret 2017, ligesom i 2016, og tre forløb fra fagudvalg til Byrådet i efteråret 2017. Der er tale om et forløb mindre end i 2016 - på grund af kommunalvalg i november.
 • For at sikre fem forløb i foråret er forløbene lagt så tæt på hinanden, at dagsorden til fagudvalgsmøder i februar, marts og maj udsendes i samme uge, som byrådsmøder finder sted - i stedet for ugen efter. Derfor kan der i nogle sager opstå behov for, at dagsordenspunktet udsendes senere end fire dage før udvalgsmøde, det vil sige, at punktet eftersendes dagsorden.
 • Erhvervs- og Turismeudvalget holder udvalgsmøder om mandagen. Erhvervs- og Turismeudvalgets møde i juni afholdes dog tirsdag den 6. juni 2017 - fordi mandag den 5. juni er 2. pinsedag.
 • Datoer for budgetseminar er indarbejdet i forslaget. Det handler om torsdag den 27. april samt torsdag og fredag den 24. og den 25. august 2017.
 • Møder i § 17, stk 4 udvalgene er ikke lagt ind forslaget, fordi hyppigheden af møder i temaudvalget kan være meget anderledes. Hyppigheden varierer nemlig afhængigt af opgavens karakter og den valgte arbejdsform.
 • Datoerne for større KL's arrangementer (for eksempel Kommunaløkonomisk Forum, Sundhedskonference, Børn og Unge Topmøde, Social- og Sundhedskonference) er indarbejdet i det omfang, KL har oplyst datoerne for disse arrangementer.
 • Forslaget til mødeplanen tager højde for, at Kultur- og Idrætsudvalget er i Århus i dagene 17. - 19. maj 2017.Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, lovbekendtgørelse nr. 769 af 9. juni 2015, § 8, stk. 1, § 20, stk. 1 og § 6 stk. 1

Bilag
Bilag 1: Mødeplan 2017 Dokumentnummer 2014/32692 029

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget:

 1. at tage orienteringen til efterretningBeslutning
Taget til efterretning

Fraværende: Betina Sølver Hansen
51. Business Cases
29.09G00 - 2016/16280

Sagsfremstilling
Kultur- og Idrætsudvalget får sagen til orientering om, at Forebyggelsesudvalget har besluttet at igangsætte afprøvning af fire business cases i en testperiode på 1 år. Udvalget orienteres, fordi én af business casene berører udvalgets opgaveportefølge.

Baggrund
I kommissoriet for Forebyggelsesudvalgets arbejde fremgår det, at udvalget bl.a. skal iværksætte konkrete initiativer for specifikke målgrupper. Som grundlag for denne udpegning af initiativer besluttede udvalget på sidste møde seks områder, som administrationen skulle udarbejde analytiske business cases på. De seks områder er:

 1. Familieiværksætterne for 2-6-årige (er siden ændret til 0-2-årige jf. bilag)
 2. Robot til inklusion i skolerne
 3. Rådgivning og prævention til sårbare unge
 4. Sundhedsidræt
 5. Rygestopkurser
 6. Misbrug - forebyggelse blandt 10-15-årige


Udvalget præciserede på mødet følgende forventninger til arbejdet med business cases:

 • De valgte emner er nogle hovedretninger, men at business casen kan udvikle sig mens administrationen arbejder med den frem mod næste møde.
 • I business cases skal der sættes fokus på at belyse effekt og økonomi
 • Der er reelle pilotprojekter, der går nye veje og aktivt medtænker brugerperspektivet.
 • Målgruppen for tiltagene skal være brede og på sigt kunne nå mange borgere.
 • Vigtigt at der skelnes mellem forebyggelse (borgerrettet) og behandling (patientrettet) med en vægt på at forebygge


Hvad er en analytisk business case - og hvad kan den?
En business case er en metode til at opbygge troværdighed omkring en forandringsidé. Metoden har til formål at beregne og visualisere fordele (effekter) og risici i forhold til de omkostninger, der følger af en beslutning. Det kan på forebyggelsesområdet ske som en såkaldt "light-udgave", hvor vi synliggør forventede sammenhænge (analytisk) og estimerer økonomi og gevinstpotentiale. En business case er mere end en økonomisk model. Business casen opstiller foruden viden og fakta også en præsentation af den anvendte metode og de skøn, der danner grundlag for konklusionerne.

De udarbejdede analytiske business cases kan angive en årsagskæde og sandsynliggøre en mulig gevinst under forudsætning af en række antagelser - dvs. vise en sandsynlighed for et vist gevinstpotentiale inden for et opstillet rationale. De analytiske business cases kan ikke vise en eksakt besparelse i kroner og ører, da der ved sociale sammenhænge er mange faktorer, der kan påvirke udfaldet af et givent initiativ.

Til forskel fra en cost-benefit analyse er de kvalitative gevinster medregnet i disse analytiske business cases eksempelvis øget livskvalitet. Som kommune er det udover at forvalte økonomien mest hensigtsmæssigt en del af den kommunale kerneopgave at sikre vores borgere den bedst mulige velfærd.

Resultat af de fem analytiske business cases
Regionens Sundhedsprofiler for børn og voksne viser, at vores borgere har udfordringer indenfor følgende temaer:

 1. Rygning
 2. Alkohol
 3. Bevægelse og overvægt
 4. Mad- og måltidsvaner
 5. Social kontakt / ensomhed / trivsel
 6. Kronisk sygdom


Administrationen har udarbejdet fem analytiske business cases på baggrund af de prioriterede områder. Casene knytter sig til de listede udfordringer på følgende måde:

 1. Familieiværksætterne for 0-2-årige: Social kontakt / trivsel, overvægt og mad- og måltidsvaner
 2. Robot til inklusion i skolerne: Social kontakt / mental sundhed
 3. Rådgivning og prævention til sårbare unge/teenagere: Knytter sig ikke til en af de listede udfordringer
 4. Sundhedsidræt: Kronisk sygdom og bevægelse
 5. Rygestopkurser: Rygning
 6. Misbrug - forebyggelse blandt 10-15-årige: Knytter sig ikke til en af de listede udfordringer


Ingen af de udarbejdede business cases handler om området alkohol.

Business casen vedr. misbrug er ikke udarbejdet. Administrationen har haft forskellige aktører i spil på området for at undersøge, om der findes nye løsninger, som andre har prøvet af, men det findes ikke på nuværende tidspunkt. Nye løsninger på dette område vil kræve investeringer i et innovativt forløb, da der ikke er tale om en allerede afprøvet "hyldevare". Det vil være nødvendigt at udfordre problemstillingens kerne og løsninger og udføre en større grad af research på området. I stedet for en business case vedlægges et notat med forslag til et sådant udviklingsarbejde. Dog skal udvalget her være opmærksom på, at sundhedsprofilerne ikke peger på misbrugområdet som en udfordring for borgerne i Gribskov Kommune.

De fem business cases er vedlagt som bilag. Fælles for alle fem er, at de bliver dyrere end indledningsvis antaget i dagsordenen på udvalgets sidste møde. I nedenstående tabel fremhæves målgruppens størrelse, investeringsbehov, gevinsthorisont samt økonomisk "break even" for alle fem.

Indsats
Målgruppens størrelse
Investerings-
behov
Gevinsthorisont
Økonomisk "break even"
Familie-
iværksætterne
40 børn og op til 80 forældre 100.000 kr. årligt Tidligst efter 3 år I 2020 hvis der kan forhindres 5 familiebehandlinger eller 1 års anbringelse i familiepleje eller 2.5 måneders anbringelse i døgninstitution
Robot til inklusion i skolerne 4-10 børn med autisme spektrum forstyrrelser 80.281 kr. (engangs)
+ 1.875 kr. årligt til vedligeholdelse
Forslaget har ingen positiv gevinsthorisont Forslaget har ingen positiv business case
Rådgivning og prævention til sårbare unge 10-15 kvinder, der modtager efterværn 53.040 kr. årligt Potentielt efter 1 år I 2017 hvis der kan forhindres 9 måneders familiebehandlinger eller 2 måneders anbringelser i plejefamilie
Sundhedsidræt 120 borgere med kroniske lidelser 225.000 kr. i 3 år
(i alt 675.000 kr.)
Tidligst efter 3 år I 2020, hvis 1% af kroniske indlæggelser kan forhindres
Rygestopkurser 100 rygere 614.400 kr. årligt Tidligst efter 10 år I 2032, hvis 25 nye rygere forbliver røgfri hvert årForebyggelsesudvalgets beslutning
Forebyggelsesudvalget besluttede at afprøve følgende business cases i en testperiode på 1 år:

 1. Robot til inklusion i skolerne
 2. Familieiværksætterne
 3. Sundhedsidræt
 4. Rådgivning og prævention til sårbare unge


Forebyggelsesudvalget besluttede desuden at følge indsatserne tæt og modtage en evaluering af hver indsats i efteråret 2017. Herefter kan udvalget sende anbefalinger til relevante fagudvalg, hvis det viser sig, at indsatserne kan implementeres og indikatorerne viser, at vi er på rette vej.

Om et § 17 stk. 4 udvalgs beslutningskompetence
Et 17,4-udvalg kan kun tillægges begrænset selvstændig beslutningskompetence uden om ØU og de stående udvalg. Udvalget kan rådgive ØU og de stående udvalg om særlige områder/problemstilllinger og derved kvalificere og styrke disses beslutningsgrundlag.

Rammerne for udvalgets arbejde er præciseret i kommissoriet jf. bilag, som dog ikke beskriver alle enkeltheder og detaljer i udvalgets mere konkrete opgaveportefølge. Derfor består der en fortolkningsopgave i at definere, hvordan rådgivningsopgaven konkret kan udfoldes.

Det må generelt antages, at et 17,4-udvalg har selvstændig kompetence til nærmere at præcisere og udfylde kommissoriet. I den forbindelse vil kunne lægges vægt på følgende forhold:

  • at den påtænkte aktivitet (fortolkningsmæssigt) ligger inden for kommissoriets "ordlyd".
  • at den påtænkte aktivitet har en midlertidigt udstrækning og iværksættes som led i en senere/endelig rådgivning/forelæggelse for de politiske beslutningsniveauer.
  • at den påtænkte aktivitet ikke indebærer selvstændige (myndigheds-) beslutninger uden om udvalgets (m.fl.) opgaveportefølge efter styrelsesvedtægten.
  • at den påtænkte aktivitet ligger inden for 17,4-udvalgets bevillingsmæssige ramme og (derfor) ikke medfører varige økonomiske konsekvenser, som ville kræve ny, selvstændig tillægsbevilling.


På den baggrund anbefaler administrationen, at Forebyggelsesudvalget sender sin beslutning under nærværende punkt til orientering i relevante fagudvalg, så de berørte stående udvalg er orienteret. Forebyggelsesudvalget skal senere ved endelig evaluering, rådgive og sende anbefaling til såvel de stående fagudvalg som Økonomiudvalget, der kan træffe beslutning om eventuel varig videreførsel.

Hvis Forebyggelsesudvalget træffer beslutning om at videreføre Familieiværksætterne, skal udvalget dog sende en beslutningssag til Børneudvalget om det videre forløb, idet Familieiværksætterne allerede er i gang.


Lovgrundlag
LBK nr 769 af 09/06/2015 (Kommunestyrelsesloven) § 17, stk. 4

Økonomi
Der er følgende økonomi knyttet til de fire valgte business cases:

Business case
Udvalgs-område
Anslået økonomi år 1
Økonomi i alt
Finansierings-
periode
Familieiværksætterne BØR
100.000
100.000
årligt
Robot til inklusion i folkeskolen BØR
81.281
+ 1.875
81.281
+ 1.875
engangs
+ 1.875 årligt til vedligehold
Prævention til sårbare unge/teenagere BØR
53.040
53.040
årligt
Sundhedsidræt SSU
KIU
225.000
675.000
årligt i 3 år (i alt 675.000)
I alt kr.
461.196
911.196
Bilag
FOU 11.08.2016: BC Familieiværksætterne (dok.nr. 2016/16280 026)

FOU 11.08.2016: BC Familieiværksætterne - grafisk fremstilling (dok.nr. 2016/16280 027)

FOU 11.08.2016: BC Robot til inklusion i skolerne (dok.nr. 2016/16280 025)

FOU 11.08.2016: BC Robot til inklusion i skolerne - grafisk fremstilling (dok.nr. 2016/16280 033)

FOU 11.08.2016: BC Prævention til sårbare unge (dok.nr. 2016/16280 024)

FOU 11.08.2016: BC Prævention til sårbare unge - grafisk fremstilling (dok.nr. 2016/16280 034)

FOU 11.08.2016: BC Sundhedsidræt (dok.nr. 2016/16280 032)

FOU 11.08.2016: BC Sundhedsidræt - grafisk fremstilling (dok.nr. 2016/16280 035)

SSU 14.09.2016: Kommissorium § 17,4 udvalg: Forebyggelsesudvalg (dok.nr. 2016/16280 039)

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget at

 1. tage orienteringen til efterretningBeslutning
Taget til efterretning

Fraværende: Betina Sølver Hansen


Mødet startet:
03:00 PM

Mødet hævet:
03:50 PM