Kultur- og Idrætsudvalget

Publiceret 16-08-2016

Tirsdag den 16-08-2016 kl. 15:00

Indholdsfortegnelse:

Å
Åbne
34 3. Budgetopfølgning 2016
35 Forslag til retningslinier for benyttelse af SPRINGHAL Gribskov Kommune
36 Forslag til ansøgningskriterier for puljen for kultur, idræt, turist og

erhverv samt landsbyer
37 Partnerskabsaftale mellem Gribskov Kommune og Nordsjælland Håndbold

for sæsonen 2016/2017
38 Forslag til struktur for fremtidige kulturkontrakter
39 Ansøgning om ekstra tilskud, Gribskov Elite og Talentudvikling
40 Kulturprisen 2016
41 Samarbejdsaftale mellem dagtilbud, folkeskoler og Musikskolen


Efterretningssager
42 Henvendelse fra Danmarks Skiforbund


Lukkede
43 Museumsprojekt Gilleleje
Medlemmer:

Jørgen Emil Simonsen Ulla Dræbye
Pia Foght Anders Gerner Frost
Michael Bruun Morten Ulrik Jørgensen
Poul-Erik Engel Høyer Betina Sølver Hansen
Birgit Roswall  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:
Anders Gerner Frost
Poul-Erik Engel Høyer


Meddelelser:
Morten Ulrik Jørgensen deltog i mødet til kl. 17.00
Michael Bruun har orlov i 3 måneder fra den 22. august. Poul-Erik Engel Høyer har orlov i ca. 1 måned fra den 5. september. På Byrådsmødet den 5. september behandles punkter om indkaldelse af stedfortrædere for de to.
Status på arbejdet med samling af kampsporten.
Henvendelse fra Græsted Ringridning til byrådsmedlemmerne vedr. ønske om underskudsgaranti for Ringridningsarrangement.
Henvendelse vedr. forespørgsel om evt. pulje til rejsehjælp til VM-deltagelse.
Ansøgning modtaget fra Pibe Mølle Laug. Administrationen undersøger sagens forhold, før den eventuelt fremlægges for udvalget.
Udstilling v. Mathilde Grafstrøm. Udendørs placering undersøges.

Åbne

34. 3. Budgetopfølgning 2016
00.30Ø00 - 2016/16654

Sagsfremstilling
Budgetopfølgningen generelt

Kultur- og Idrætsudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet.

Administrationen ønsker med denne budgetopfølgning (forkortet BO) at præsentere Kultur- og Idrætsudvalget for udviklingen og det forventede resultat for de enkelte områder i Gribskov Kommune.

Administrationen udarbejder 4 årlige budgetopfølgninger i 2016:
1. budgetopfølgning (BO1) forelægges på fagudvalgsmøder i februar
2. budgetopfølgning (BO2) forelægges på fagudvalgsmøder i maj
3. budgetopfølgning (BO3) forelægges på fagudvalgsmøder i august
4. budgetopfølgning (BO4) forelægges på fagudvalgsmøder i november

Administrationen vil som hovedregel søge om bevillingsændringer i BO1 og BO4. I de øvrige budgetopfølgninger beskrives de områder, hvor der er forhold, der peger på budgetafvigelser. Der kan være undtagelser, hvis der f.x. kommer helt nye opgaver til, eller hvis der sker en ændret organisering af de eksisterende opgaver.


Budgetopfølgning 3
Denne budgetopfølgning beskriver de overordnede forventninger til årets resultat. Der vil i forhold til de kommende budgetopfølgninger blive arbejdet med at finde modgående foranstaltninger og råderum inden for de enkelte udvalgsområder til imødegåelse af evt. udfordringer, således at der samlet set kan ske budgetoverholdelse i 2016.

Gennemgangen af økonomien skal indeholde:

 • En vurdering af økonomien på baggrund af forløbet hidtil i år
 • Fokus på de forhold, der kom op i den sidste BO
 • Fokus på forhold, der er kommet op som følge af årets lovgivningsarbejde
 • Fokus på eventuelle andre ændringer i forudsætninger m.v.


Denne budgetopfølgning er den sidste før budgetvedtagelsen 2017-2020:
Derfor skal administrationen i samme budgetopfølgning også vurdere, om der er forhold, som administrationen anbefaler føres videre ind i 2017-2020.

Budgetopfølgning for Kultur- og Idrætsudvalget

Samlet konklusion
Administrationen forventer at overholde budgettet i 2016 på Kultur- og Idrætsudvalgets område.Budgetopfølgningens grundlag
Grundlaget for budgetopfølgningen på Kultur- og Idrætsudvalget bliver gennemgået nærmere i de følgende afsnit. Det sker for hvert af udgiftsområderne.

Kultur- og IdrætsudvalgetEjendomsudgifter, KIU


Som det fremgår af figuren forventes budgettet overholdt.


Tillægsbevillinger og omplaceringer

Omplaceringer
Ved en teknisk korrektion tilføres biblioteksområde 1,6 mio. kr. fra Børn og Unge vedrørende Pædagogisk LæringsCenter (PLC). Beløbet er tidligere tilført via BUM, men indgår nu som ordinær drift.

Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, LBK nr 769 af 09/06/2015

Økonomi
Bevillingsstrukturen i Gribskov Kommune er følgende:

 • Økonomiudvalget og Byrådet godkender omplaceringer mellem fagudvalg og tillægsbevillinger.
 • Fagudvalg bemyndiges til at godkende omplaceringer mellem rammer inden for eget udvalg.
 • Administrationen bemyndiges til at foretage ændringer mellem delrammer inden for samme ramme under forudsætning af, at de politisk fastsatte rammebetingelser overholdes.Bilag
Bilag 1: KIU 16-08-16, Opfølgning på budgetaftalens elementer Dok. nr. 2016/16654 007


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget:

 1. at godkende budgetopfølgning for Kultur- og Idrætsudvalgets område.
 2. Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende de foreslåede omplaceringer mellem udvalg og tillægsbevillinger jf. nedenstående tabel.
  Ramme
  Omplace- ringer
  i kr.
  Tillægsbe- villinger
  i kr.
  Bibliotek
  1.600.000
 3. at godkende de foreslåede ændringer vedr. budgetoverslagsårene jf. nedenstående tabel.
  Ramme
  2017
  2018
  2019
  2020
  Myndighed
  1.600.000
  1.600.000
  1.600.000
  1.600.000Beslutning

 1. Godkendt.
 2. - 3. Anbefalet


Fraværende: Anders Gerner Frost, Poul-Erik Engel Høyer
35. Forslag til retningslinier for benyttelse af SPRINGHAL Gribskov Kommune
18.13G00 - 2014/13807

Sagsfremstilling
Introduktion
Kultur- og Idrætsudvalget behandler sagen for at godkende forslag til retningslinier for benyttelse af SPRINGHAL Gribskov Kommune.

Forslaget blev forelagt for Kultur- og Idrætsudvalget den 10. maj 2016. Udvalget udsatte behandling af sagen med henblik på yderligere bearbejdning af forslaget.

Forslag til retningslinier for benyttelse af SPRINGHAL Gribskov Kommune har været behandlet i Idrætsrådet den 04. april 2016 og igen den 15. juni 2016 og Idrætsrådet anbefaler Kultur- og Idrætsudvalget at godkende retningslinier.

Forslag til retningslinier for benyttelse af SPRINGHAL Gribskov Kommune forelægges nu til endelig godkendelse i Kultur- og Idrætsudvalget, så de hurtigst muligt kan træde i kraft.

Sagens baggrund
Springhallen er blevet indviet den 12. maj 2016, og derfor har administrationen, Helsingehallerne og gymnastikforeningerne udarbejdet forslag til retningslinier for benyttelse af SPRINGHAL Gribskov Kommune.

Gribskov Kommune anviser egnede ledige lokaler, herunder idrætshaller og andre haller samt udendørsanlæg, som tilhører kommunen eller er beliggende i denne, i prioriteret rækkefølge til den frie folkeoplysende virksomhed.

Kommunale lokaler stilles ikke til rådighed til private formål.

Retningslinierne for benyttelse af SPRINGHALLEN er tilpasset, så de svarer til "Retningslinier for benyttelse af lokaler og udendørsanlæg i Gribskov Kommune", og vil indgå i disse ved næste revision.

Sagens forhold
Retningslinierne for benyttelse af SPRINGHALLEN er vedlagt som bilag, og opsummeret i følgende:

Hvem kan benytte springhallen
Alle gymnastikforeninger, aftenskoler, bevægelsesforeninger og institutioner i Gribskov Kommune kan bruge Springhallen, når de har søgt og fået godkendt tider i hallen.
Springarealet kan kun benyttes med uddannede springinstruktører.
Alle springinstruktører skal have certifikat til Hal 5 (Springhallen).

Hvad kan bookes
I Springhallens stueetage kan lille opvarmningsrum, rytmegulv 1 og springareal bookes.
På 1. salen kan spejlsal med rytmegulv 2 bookes.

Ansøgningsfrist
Tider i springhallen skal bookes i det digitale bookingsystem - og lige som i andre haller er ansøgningsfristen 1. marts. Der afholdes fordelingsmøde med foreningerne i marts måned.

Redskabspulje og brugergruppe
I Springhallen er der en Redskabspulje, og derfor skal alle gymnastikforeninger betale for brugen af redskaber, og dette opgøres pr. time og afregnes via bookingsystemet kvartalsvis.
Redskabspuljen er til vedligehold, nyanskaffelser og udvikling af springhallen.

Redskabspuljen erstatter det redskabsindkøb, som de enkelte foreninger plejer at indkøbe.
Redskaberne i Springhallen ejes ikke af foreningerne; men af Springhallen (Hal 5).

Der bliver nedsat en brugergruppe blandt gymnastikforeningerne, Helsingehallerne og forvaltningen. Denne gruppe har kompetence til at træffe beslutning om indkøb af redskaber/rekvisitter samt forestående vedligeholdelsesplaner, som finansieres via redskabspuljen.

Administrationens og Idrætsrådets anbefaling
Administrationen og Idrætsrådet anbefaler Kultur- og Idrætsudvalget at godkende forslag til retningslinier for benyttelse af SPRINGHAL Gribskov Kommune.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011, Kapitel 6

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser i den forstand, at forslaget ikke vil medføre en stigning i kommunens nuværende udgifter til udlån af ledige lokaler til godkendte foreninger.

Bilag
Bilag: Forslag til retningslinjer SPRINGHAL - KIU 16-08-2016 (version godkendt af Idrætsrådet den 15.6.16) Dokumentnr.: 2014/13807 039

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget:

 1. at godkende forslag til Retningslinier for benyttelse af SPRINGHAL Gribskov KommuneUdvalgenes anbefalinger/indstillinger
Kultur- og Idrætsudvalgets beslutning den 10-05-2016:
Punktet udskydes til junimødet.

Beslutning
Tiltrådt

Fraværende:
Anders Gerner Frost
Poul-Erik Engel Høyer
36. Forslag til ansøgningskriterier for puljen for kultur, idræt, turist og erhverv samt landsbyer
00.16G00 - 2016/05638

Sagsfremstilling
Introduktion
Kultur- og Idrætsudvalget behandler sagen for at træffe beslutning om ansøgningskriterier for puljen for kultur, idræt, turist og erhverv samt landsbyer.

Baggrund
I forbindelse med Budgetaftalen 2016 - 2020 er der afsat midler i 2016 og 2017 til en pulje til investeringer på kultur-, idræts-, turist- og erhvervsområdet samt initiativer i landsbyerne.

Fra Budgetaftalen 2016 - 2020:

Pulje erhverv/kultur/landsby
Aftaleparterne er enige om, at der fortsat skal være mulighed for at fremme aktiviteter inden for kommunen med et strategisk sigte på udvikling af kommunen som et attraktivt sted at bo og leve for både borgere og erhvervslivet. Der afsættes en pulje på 1,5 mio. kr. i 2016 og 2017 til investeringer på kultur-, idræts-, turist- og erhvervsområdet samt initiativer i vores landsbyer i tæt samarbejde med lokalsamfundene. Investeringerne skal kunne igangsætte disse initiativer og efterfølgende drives uden kommunens deltagelse.

Ved budgetoverholdelse samlet set for kommunen og hvis reservepuljen dermed ikke er anvendt i årets 3. kvartal, tager Økonomiudvalget stilling til hvorvidt der skal allokeres yderligere 0,5 mio. kr. til puljen for kultur, idræt, turist og erhverv samt landsbyer.

På Byrådets møde den 20.6.2016 blev der truffet følgende beslutning:
Der etableres en samlet pulje på 1,5 mio. kr. Puljen er åben for ansøgninger fra borgerne. 0,475 mio. kr. reserveres til Erhvervs- og Turismeudvalget. 1,025 mio. kr. disponeres af Kultur- og Idrætsudvalget.

Administrationen har udarbejdet forslag til ansøgningskriterier for puljen.
Kultur- og Idrætsudvalget skal tage stilling til forslaget i forhold til dette udvalgs område.

Forslag til ansøgningskriterier
Administrationen har udarbejdet et forslag til ansøgningskriterier, som kan rumme hele puljens indhold, således at kriterierne er enslydende for Kultur- og Idrætsudvalgets og Erhvervs- og Turismeudvalgets andel af puljen. Hele forslaget fremgår af bilag 1.

Der lægges vægt på, at initiativet:

  • er til gavn for både borgere, turister, fritidsborgere, kultur-, idræts- og erhvervsliv i Gribskov Kommune
  • er med til at brande Gribskov Kommune som et attraktivt sted at bo og besøge
  • fremmer samarbejde mellem foreninger, kulturinstitutioner, erhvervs- og turistaktører og kommunale virksomheder i Gribskov Kommune
  • er nyskabende og relaterer sig til kommunens strategier og politikker på området
  • giver værdi lokalt og har tiltrækningskraft for nationale og internationale turister
  • afdækker og styrker kommunens natur- og kulturmæssige potentialer
  • efter etablering kan drives uden kommunens deltagelseAdministrationen foreslår følgende procedure:

 • Ansøgere sender ansøgninger til den samlede pulje - uden at tage stilling til, om ansøgningen hører til i Kultur- og Idrætsudvalgets eller Erhvervs- og Turismeudvalgets andel af puljen.
 • Administrationen har ansvar for at fordele ansøgningerne, så de behandles af det udvalg, som ansøgningen overvejende relaterer sig til.


Dette vil lette ansøgningsproceduren for potentielle ansøgere.

Administrationen foreslår en ansøgningsproces i 2 runder:

 1. Der indsendes en ansøgning på max 1/2 side, som i korte træk beskriver projektets formål, indhold og målgruppe.
 2. Kultur- og Idrætsudvalget udvælger et antal ansøgninger fra 1. ansøgningsrunde, som udvalget ønsker at modtage en ansøgning fra.


Denne proces foreslås for at minimere arbejdet for såvel de politiske udvalg som ansøgerne. Erfaringer fra den tidligere Investeringspulje var, at vi modtog et overvældende antal ansøgninger, som langt oversteg puljens beløb. Det betød, at mange ansøgere fik afslag efter at der var lagt et stort arbejde i at formulere en ansøgning.

Lovgrundlag
LBK nr. 769 af 09/06/2015 (Kommunestyrelsesloven)
Styrelsesvedtægt for Gribskov Kommune som vedtaget 15/12/2014 §15 stk. 2, §16 stk. 2 og §17 stk. 2

Økonomi
Puljen er på 1,5 mio. kr. i 2016 og 2017. 0,475 mio. kr. reserveres til Erhvervs- og Turismeudvalget. 1,025 mio. kr. disponeres af Kultur- og Idrætsudvalget.

Ved budgetoverholdelse samlet set for kommunen og hvis reservepuljen dermed ikke er anvendt i årets 3. kvartal, tager Økonomiudvalget stilling til hvorvidt der skal allokeres yderligere 0,5 mio. kr. til puljen for kultur, idræt, turist og erhverv samt landsbyer.


Bilag
Bilag: Forslag til ansøgningskriterier for puljen for kultur, idræt, turist og erhverv samt landsbyer dokument nr.: 2016/05638 002

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget

 1. at godkende forslagetBeslutning
Indstillingen tiltrådt med følgende fire ændringer:

 1. Ansøgningskriterier målrettes til henholdsvis kultur- og idrætsområdet (under Kultur- og Idrætsudvalget) og erhvervs- og turismeområdet (under Erhvervs- og Turismeudvalget)

1. Administrationen bemyndiges til at konsekvensrette ansøgningskriterierne, så de målrettes kultur- og fritidsområdet
2. Afsnittet "Administrationen foreslår følgende procedure" bortfalder.

 1. Puljen uddeles på en gang i 2017. Ansøgningsfristen sættes til den 1. april 2017Fraværende: Anders Gerner Frost, Poul-Erik Engel Høyer
37. Partnerskabsaftale mellem Gribskov Kommune og Nordsjælland Håndbold for sæsonen 2016/2017
18.20A00 - 2016/17524

Sagsfremstilling
Introduktion
Kultur- Idrætsudvalget behandler sagen for at anbefale Økonomiudvalget en beslutning. Sagen handler om indgåelse af GuldPartner aftale mellem Nordsjælland Håndbold og Gribskov Kommune for sæsonen 2016/2017.

Baggrund
Siden 2011 har der været indgået aftale mellem Nordsjælland Håndbold og Gribskov Kommune om enten sølv- eller guldsponsorat (Partnerskabsaftale).

I sæsonen 2013/2014 ydede Gribskov Kommune et tilskud på 185.000 samt et ekstraordinært tilskud på 500.000 kr. til Nordsjælland Håndbold.

I sæsonen 2014/2015 ydede Gribskov Kommune et tilskud på 500.000 kr. til Nordsjælland Håndbold.

I sæsonen 2015/2016 ydede Gribskov Kommune et tilskud på 250.000 kr. til Nordsjælland Håndbold.

GuldPartner aftale indeholder en række ydelser, som er beskrevet i bilaget vedr. samarbejdsaftale mellem Nordsjælland Håndbold og Gribskov Kommune.

Helsingør Kommune og Hillerød Kommune har modtaget tilsvarende materiale, og begge har mundtligt tilkendegivet, at de ønsker at indgå Partnerskabsaftale for 2016/2017.

Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, at det vil være godt for Gribskov Kommune at indgå Partnerskabsaftale med Nordsjælland Håndbold, når også de to andre kommuner (Helsingør og Hillerød) indgår Partnerskabsaftale, og der er mange ydelser fra Nordsjælland Håndbold, som Gribskov Kommune vil nyde godt af.
Erfaring fra de tidligere aftaler har vist, at eksempelvis muligheden for at deltage i Nordsjælland Håndbold Erhvervsnetværk har været attraktivt. Direktøren for Gribskov Erhvervscenter har det seneste år haft plads i Erhvervsnetværket som følge af partnerskabsaftalen.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler Kultur- og Idrætsudvalget at anbefale Økonomiudvalget at godkende Partnerskabsaftalen mellem Nordsjælland Håndbold og Gribskov Kommune for sæsonen 2016/2017.


Lovgrundlag
LBK nr. 1155 af 25.09. 2013 (Bekendtgørelse af Lov om eliteidræt).

Økonomi
250.000 kr. +
Guldpartner tillægsydelser:
Gulvreklame i målfelt - tillæg v. TV transmission (over 30 min.): pr. kamp kr. 5.000
LED-bandereklame - tillæg v. TV transmission (over 30 min.): pr. kamp kr. 7.200

De seneste år har Partnerskabsaftalen været finansieret via Økonomiudvalgets Investeringspulje til særlige erhvervsinvesteringer med strategisk betydning. Denne pulje eksisterer ikke længere.
Administrationen kan ikke anvise finansiering indenfor Kultur- og Idrætsudvalgets ramme

Bilag
GuldPartner aftale 2016/20167 - Dokumentnr.: 2016/17524 02

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget at anbefale Økonomiudvalget:

 1. at godkende partnerskabsaftalen mellem Gribskov Kommune og Nordsjælland Håndbold i sæsonen 2016/2017.
 2. at finde finansiering til aftalen indenfor Økonomiudvalgets rammeBeslutning
1-2 Anbefalet

Jørgen Emil Simonsen deltog ikke i behandlingen af punktet pga inhabilitet.

Fraværende:
Anders Gerner Frost
Poul-Erik Engel Høyer
38. Forslag til struktur for fremtidige kulturkontrakter
20.20G00 - 2016/15727

Sagsfremstilling
Introduktion
Kultur- og Idrætsudvalget behandler sagen for at træffe en beslutning. Sagen omhandler forslag til struktur for fremtidige kulturkontrakter.

Baggrund
Kultur- og Idrætsudvalget har i en årrække anvendt kulturkontrakter. En kulturkontrakt er en aftale mellem Kultur- og Idrætsudvalget og en række kulturinstitutioner, eventskabere og kulturelle foreninger med kulturel - og turismemæssig udviklingspotentiale. Administrationen har udarbejdet et forslag til, hvordan der kan arbejdes med kulturkontrakter i fremtiden.

Sagens forhold
I dag har Kultur- og Idrætsudvalget 13 Kulturkontrakter til en samlet udgift på i alt: 1.751.351 kr. Kulturkontrakterne er oftest indgået for en 2-årig periode, og de fleste af dem udløber med udgangen af 2016. Der skal således træffes beslutning om en evt. forlængelse af kontrakterne i løbet af 2016.

Der er til stadighed meget innovationslyst blandt borgere, foreninger og ildsjæle. Der er derfor behov for at se på, hvordan det kan muliggøres, at nye kulturkontrakter kan indgås inden for den givne økonomiske ramme.

Administrationen har samtidig set på, hvordan kulturkontrakterne kan administreres med færre administrative ressourcer.

Forslag til struktur for fremtidens kulturkontrakter
På denne baggrund foreslår administrationen, at kulturkontrakter i fremtiden inddeles i to kategorier:

 1. Kontrakter med institutioner og foreninger, der med sin årlige drift understøtter realisering af Gribskov Kommunes politikker og strategier på kulturområdet.
 2. Kulturkontrakter, der understøtter events.

Kontrakter med institutioner og foreninger, der med sin årlige drift understøtter realisering af Gribskov Kommunes politikker og strategier på kulturområdet.

Administrationen foreslår, at der udarbejdes en enkel kontrakt med de relevante institutioner og foreninger. En kontrakt som løber, indtil enten kommunen eller institutionen/foreningen opsiger den. Til gengæld foreslås det, at institutionen/foreningen eksempelvis hvert andet år deltager på et Kultur- og Idrætsudvalgsmøde med beretning om, hvordan kulturkontrakten efterleves.

En sådan model vil minimere det administrative arbejde med kulturkontrakter på dette område, idet der ikke hvert andet år skal udarbejdes nye kontrakter. Samtidig vil Kultur- og Idrætsudvalget blive bedre informeret om, hvordan institutionerne og foreningerne lever op til den indgåede kontrakt i forbindelse med den regelmæssige orientering på udvalgsmøderne.

Kulturkontrakter, der understøtter events

Administrationen foreslår, at kulturkontrakter, der understøtter events, får en maksimal levetid på 4 år. Det vil sige, at en 2-årig kontrakt maksimalt kan forlænges en gang. Efter 4 år må eventmagerne således vurdere, om eventen kan klare sig uden tilskud, alternativt finde andre tilskudsmuligheder eller om eventen må nedlægges.

En sådan model vil betyde, at der frigives midler til at støtte nye events og dermed skabe en dynamik, som ikke findes i dag.

Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, at forslaget vil medføre en større dynamik i arbejdet med kulturkontrakter, og at Kultur- og Idrætsudvalget vil få større mulighed for at understøtte nye events og begivenheder inden for den nuværende økonomiske ramme. Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler derfor, at forslaget godkendes.

Lovgrundlag
Gribskov Kommunes Kulturstrategi 2008-2020, vedtaget af Byrådet 19.05.2008
Styrelsesvedtægt for Gribskov Kommune § 16, stk. 2. Vedtaget af Byrådet 9.12.2013

Økonomi
De nuværende kulturkontrakter giver en samlet nettoudgift på: 1.751.351 kr.
Udgifterne til at understøtte events giver en samlet nettoudgift på: 292.744 kr.

Bilag
Bilag: Nettoomkostninger ved nuværende Kulturkontrakter i 2016-priser Dok. nr: 2016/15727 005

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget:

 1. at godkende forslag til struktur for fremtidige kulturkontrakter
 2. at godkende forslag om, at Kulturkontraktindehavere hvert andet år deltager på et Kultur- og Idrætsudvalgsmøde med beretning om, hvordan kulturkontrakten efterleves.Beslutning
1-2 Tiltrådt

Fraværende:
Anders Gerner Frost
Poul-Erik Engel Høyer
39. Ansøgning om ekstra tilskud, Gribskov Elite og Talentudvikling
18.14A00 - 2016/19259

Sagsfremstilling
Introduktion
Kultur- og Idrætsudvalget behandler sagen for at træffe beslutning om en ekstra bevilling i 2016 på 36.000, og en samlet årlig bevilling fra 2017 og frem på 250.000 kr. til foreningen Gribskov Elite og Talentudvikling.

Baggrund
Kultur- og Idrætsudvalget har i 2011 behandlet emnet Gribskov Elite og Talentudvikling flere gange, og i september 2011 blev det besluttet at bevilge foreningen Gribskov Elite og Talentudvikling et éngangsbeløb på 500.000 til elite- og talentarbejdet i Gribskov Kommune.

Kultur- og Idrætsudvalget bevilgede yderligere 100.000 kr. i november 2012 til arbejdet for resten af 2012 og for 2013.

I 2014 søgte foreningen Gribskov Elite og Talentudvikling Kultur og Idrætsudvalget om et tilskud på 300.000 for året. Foreningen fik bevilget 100.000 for 2014.

I 2014 søgte foreningen Gribskov Elite og Talentudvikling om tilskud årligt på 100.000 kr. Det blev besluttet, at finansiering blev indarbejdet i budgettet fra 2015.

Gribskov Elite og Talentudvikling er udelukkende baseret på tilskud fra Gribskov Kommune.
Arbejdet i Gribskov Elite og Talentudvikling falder fint i tråd med kommunens Idrætspolitik.

Gennem årene har foreningen lavet en række tilbud til mange af de lokale foreningers eliteidrætsudøvere. En af overvejelserne for foreningen Gribskov Elite og Talentudvikling har været at kunne holde eliteidrætsudøver hjemme i egen kommune, frem for at sende eliteidrætsudøvere uden for kommunens grænser for at dyrke deres idræt.

Sagens forhold
Foreningen Gribskov Elite og Talentudvikling har i dag 42 eliteidrætsudøvere tilknyttet.

Gribskov Elite og Talentudvikling og de lokale idrætsforeninger oplever - lige som Gribskov Gymnasium at være i hård konkurrence med tilbud fra andre kommuner, når det drejer sig om tilbud til elite- og sub-elite idrætsudøvere. Foreningen Gribskov Elite og Talentudvikling har derfor indgået et samarbejde med Gribskov Gymnasium for at sikre kommunens elite- og sub-elite idrætsudøvere gode træningsmuligheder, således at de gør brug af kommunens tilbud, og at de vælger Gribskov til, frem for at vælge andre steder.

Derudover er foreningen Gribskov Elite og Talentudvikling i dialog med kommunens folkeskoler, især de to store skoler Nordstjerneskolen i Helsinge og Gilbjergskolen i Gilleleje, om at elever i 7.,8. og 9 klasse, der dyrker målrettet idræt skal have tilbud om at deltage i de nye tiltag, som foreningen ønsker at starte op.

Foreningen Gribskov Elite og Talentudvikling ønsker at højne det sportslige niveau med målrettet og veltilrettelagt træning, således at eliteidrætsudøverne kan opnå gode sportslige resultater samt give dem et socialt fællesskab på tværs af idrætsgrenene, og derved fastholde dem i deres lokale foreninger, og lokale ungdomsmiljø.

Det vil formodentlig ligeledes blive nemmere at fastholde og rekruttere instruktører og trænere, da mange af elite- og sub-eliteidrætsudøverne, ofte er instruktører for de helt unge i egen forening, mens de selv er aktive og ende som trænere, når den sportslige karriere er forbi.

Ansøgning om engangsbevilling i 2016
Foreningen Gribskov Elite og Talentudvikling vil gerne sætte nye tiltag i gang fra september i år, hvor de vil lave et 24 ugers bassintræning med instruktører samt fælles temadag, indleder + evt. transport. Derfor søger foreningen Gribskov Elite og Talentudvikling om en ekstra bevilling på 36.000 kr.

Ansøgning om øget årlig bevilling fra 2017
Samtidig søger foreningen Gribskov Elite og Talentudvikling den årlige bevilling, som er medtaget i budget hævet fra 100.000 til 250.000 kr. fra 2017.
Foreningen har fremsendt budget for ansøgningen. Her fremgår det, hvilke nye tiltag der sættes i gang i forbindelse med samarbejdet med Gribskov Gymnasium.

Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, at Gribskov Elite og Talentudviklings aktiviteter er gode og attraktive for målgruppen.

Det ansøgte engangstilskud i 2016 kan finansieres fra Idrætspuljen i 2016, hvorimod administrationen ikke kan anvise finansiering til et øget årligt tilskud fra 2017 indenfor den nuværende ramme.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler derfor, at det ansøgte engangsbeløb for 2016 godkendes, og at udvalget afviser ansøgningen om ekstra driftstilskud fra 2017.

Lovgrundlag
Styrelsesvedtægten for Gribskov Kommune, § 16, stk. 2.

Økonomi
Der søges om en ekstra bevilling på 36.000 kr. for indeværende sæson - som dækker 24 ugers bassintræning med instruktør. Det ansøgte beløb kan finansieres via Idrætspuljen.
Budgettet for Idrætspuljen er 131.000 kr., hvoraf der er disponeret 30.000 kr.
Restbeløb for puljen er 101.000 kr.

Der søges endvidere om en forhøjelse på 150.000 kr. fra 100.000 kr. i den nuværende bevilling til samlet 250.000 kr. fra 2017 og frem. Administrationen kan ikke anvise finansiering til dette formål indenfor nuværende økonomiske ramme.

Bilag
Bilag 1: Ansøgning om ekstra bevilling fra foreningen Gribskov Elite og Talentudvikling
(inklusive bilag 1 og 2 til ansøgningen) Dokumentnr.: 2016/19259 002

Bilag 2: Idrætsudøvere pr. maj 2016 (bilag 3 til ansøgningen) - Dokumentnr.: 2016/19259 003
Bilag 2 er lukket for offentligheden, da det indeholder navne på eliteidrætsudøvere.

Bilag 3: Idrætseliteklasse - (bilag 4 til ansøgningen: Gymnasiets nye tiltag) Dokumentnr.: 2016/19259 004


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget

 1. at godkende et tilskud til nyt tiltag til bassintræning med instruktør på 36.000 kr. i 2016
 2. at afvise forhøjelse af eksisterende bevilling fra 100.000 kr. til 250.000 kr.Beslutning
1-2 Tiltrådt

Fraværende:
Anders Gerner Frost
Poul-Erik Engel Høyer
40. Kulturprisen 2016
18.14A00 - 2016/14993

Sagsfremstilling
Introduktion
Kultur- og Idrætsudvalget behandler sagen for at træffe beslutning om prismodtager af Årets Kulturpris 2016.

Årets Kulturpris 2016 vil blive uddelt på Byrådsmødet d. 14. november 2016.
Navnet på prismodtager offentliggøres i forbindelse hermed.

Baggrund.
Hvert år på det ordinære Byrådsmøde i november uddeler Kultur- og Idrætsudvalget årets Kulturpris.

Kulturprisen gives til en person, en forening eller en gruppe, som i det forløbne år har været med til at udvikle, præge og tage initiativ til et rigere kulturliv i Gribskov Kommune og som har betydning for både borgere, erhvervsliv og turister.

Modtageren modtager en check på 5.000 kr., en buket blomster og et diplom.

Kulturrådet gennemgår de indkomne indstillinger og indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, hvem de anbefaler som modtager af årets Kulturpris.

Annoncering om prisen er sket via udsendelse af mail til samtlige kulturelle foreninger og spejderforeninger m.fl. Foreninger, grupper og personer har således haft mulighed for at fremsende motiverede forslag til en kandidat. Frist for indsendelse af kandidater var den 27. maj 2016.

Til Kulturprisen 2016 har Kulturrådet modtaget 5 indstillinger.

Kulturrådet har den 06. juni 2016 behandlet de indkomne indstillinger til kandidat til Årets Kulturpris 2016 og indstiller hermed i enighed en kandidat til modtagelse i 2016.


Lovgrundlag
Styrelsesvedtægt for Kulturrådet i Gribskov Kommune

Økonomi
5.000 kr. er afsat og finansieres via Kultur- og Fritidspuljen.

Bilag
Bilag 1: Oversigt over tidligere prismodtagere - Kulturprisen ajourført 07. juni 2016 - Dokument nr.: 2016/14993 008

Læsevejledning
Bilag 2 er lukket for offentligheden, da navnet er fortroligt og først offentliggøres ved prisuddelingen på Byrådets møde den 14. november 2016. Bilaget er tilgængelig for politikere i POLAR.

Bilag 2: Kulturprisen 2016 - indstillede kandidater Dokumentnr. 2016/14993 005.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget:

 1. at godkende den af Kulturrådet indstillede kandidat til modtagelse af Årets Kulturpris 2016.Beslutning
Tiltrådt

Fraværende:
Anders Gerner Frost
Poul-Erik Engel Høyer
Morten Ulrik Jørgensen
41. Samarbejdsaftale mellem dagtilbud, folkeskoler og Musikskolen
17.00G00 - 2016/18410

Sagsfremstilling
Introduktion
Børneudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget og Økonomiudvalget behandler sagen med henblik på at anbefale en beslutning til Byrådet. Sagen forelægges enslydende i Børneudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget. Sagen handler om en fremadrettet samarbejdsaftale mellem folkeskoler, dagtilbud og Musikskolen.

Samarbejdsaftalen vil være gældende fra juli 2016 og frem.

Baggrund
Byrådet besluttede den 27.10.2014 en toårig samarbejdsaftale mellem folkeskoler, dagtilbud og Musikskolen. Den to-årige tidsramme blev valgt med henblik på at indsamle erfaringer med samarbejdet og afprøve en mål- og rammeaftale for samarbejdet. Aftalen udløber med udgangen af juni 2016. Samarbejdsaftalen er internt evalueret i juni 2016 og hovedpunkterne herfra fremgår af sagen.

Børneudvalget blev på møde den 26.11.2015 og Kultur- og Idrætsudvalget blev på møde den 24.11.2015 orienteret om en midtvejsstatus for samarbejdet.

Med folkeskolereformen og den nye folkeskolelov har folkeskoler og musikskoler fået en ny gensidig forpligtigelse til at samarbejde. Af loven fremgår, at der særligt skal udarbejdes samarbejdsaftaler med ungdomsskoler og musikskoler. Ifølge loven er det Byrådet, der fastsætter mål og rammer for folkeskolens samarbejde med Ungdomsskolen, mens skolebestyrelsen fastsætter principper for det konkrete samarbejde på den enkelte skole.

Gribskov Kommunes fokus på et samlet 0-18 års område har medført en bredere målgruppe for samarbejdsaftalen. Det betyder, at Musikskolen ikke alene indgår i et samarbejde med skolerne, men også med dagtilbudsområdet.

Sagens forhold
Med udgangen af juni 2016 udløber den nuværende samarbejdsaftale. Administrationen foreslår, at aftalen fremadrettet erstattes af en permanent samarbejdsaftale gældende fra juli 2016 og frem. Forslaget til en permanent samarbejdsaftale fremgår af bilag 1.

Den to-årige samarbejdsaftale har fungeret som et afsæt til at afprøve mulige projekter inden for folkeskolens fag og den understøttende undervisning. De første to år med en samarbejdsaftale er brugt på at indsamle erfaringer med at udvikle og afprøve forskellige aktiviteter i henholdsvis dagtilbud og folkeskoler.

Intern evaluering
Den to-årige samarbejdsaftale er internt evalueret i juni 2016. Hovedpunkterne fra evalueringen fremgår af bilag 2.

Generelt udtrykker alle parter stor tilfredshed med samarbejdet.
Skolerne fremhæver, at samarbejdet med Musikskolen bl.a. betyder at børn og unge får læring på en anderledes måde. Herudover fremhæver skolerne samarbejdet omkring musicals, som har været meget givende.
Dagtilbuddene udtrykker, at samarbejdet i form af mere sang og brug af instrumenter både har inspireret børn og voksne på dagtilbudsområdet.
Parterne vil i det fremtidige samarbejde bl.a. have mere fokus på muligheden for færdige 'pakker' og koncepter, der kan anvendes af flere. Parterne vil ligeledes have fokus på aktiviteter, der kan understøtte brobygning mellem dagtilbud og skoler.

Permanent samarbejdsaftale
I forlængelse af den midlertidige samarbejdsaftale og afslutningen af den to-årige prøveperiode, foreslår administrationen en permanent samarbejdsaftale. Aftalen vil være gældende fra juli 2016 og frem.

I forbindelse med evalueringen har parterne drøftet mål og rammer for det fremadrettede samarbejde. Drøftelsen har givet anledning til, at administrationen vurderer, at den fremtidige samarbejdsaftale overordnet tager afsæt i samme rammer og mål som i den midlertidige aftale.

Det betyder bl.a., at formålet med samarbejdet er at skabe et forpligtende samarbejde om mulige fælles projekter, inden for folkeskolens fag, den understøttende undervisning og specielt rytmik og musik med henblik på gensidigt at styrke hinandens virke. Det indebærer bl.a. også afprøvning og videreudvikling af nye modeller og metoder for rytmik og musikundervisning.

Opfølgning på samarbejdet
Centerchefen vil én gang årligt samle aftalens parter og gøre status på det forpligtende samarbejde med henblik på at sikre en fortsat udvikling.

Økonomiske konsekvenser
Den permanente samarbejdsaftale med Musikskolen vil på samme vis som den midlertidige samarbejdsaftale indeholde en økonomisk binding i forhold til det kommunale tilskud til Musikskolen. Det betyder, at 2% af det kommunale tilskud anvendes til aktiviteter i dagtilbud og 3% anvendes til understøttende undervisning i skoler. I budget 2016 er der afsat 2.6 mio. kr. til Musikskolen.

Anbefaling
Administrationen anbefaler, at Børneudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at godkende samarbejdsaftalen mellem dagtilbud, skoler og Musikskolen.


Lovgrundlag
Lov om folkeskolen (Folkeskoleloven) (LBK nr 521 af 27/05/2013) § 1
Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (LOV nr 1640 af 26/12/2013) § 3
Bekendtgørelsen af lov om Musik (LBK nr 32 af 14/01/2014) § 3

Økonomi
Der er i budget 2016 afsat 2.6 mio. kr til Musikskolen på Kultur- og Idrætsudvalgets ramme.
Samarbejdsaftalen er udgiftsneutral, da der ikke er ændringer i det kommunale tilskud.

Bilag
Bilag 1: Fremtidig samarbejdsaftale mellem folkeskoler, dagtilbud og Musikskolen Dok. nr. 2016/ 18410 007
Bilag 2: Evaluering af samarbejde mellem folkeskoler, dagtilbud og Musikskolen Dok. nr. 2016/ 18410 005


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

 1. at godkende samarbejdsaftale mellem folkeskoler, dagtilbud og Musikskolen.Beslutning

 1. Anbefalet


Fraværende: Anders Gerner Frost, Poul-Erik Engel Høyer, Morten Ulrik Jørgensen

Efterretningssager

42. Henvendelse fra Danmarks Skiforbund
18.20G00 - 2016/21690

Sagsfremstilling
Introduktion
Kultur- og Idrætsudvalget får sagen til orientering.
Sagen omhandler en henvendelse fra Danmarks Skiforbund om muligt samarbejde.

Sagens baggrund
Gribskov Kommune har modtaget en henvendelse fra Danmarks Skiforbund med forslag om samarbejde mellem kommunen og Skiforbundet.

Sagens forhold
Danmarks Skiforbund arbejder med at udarbejde en strategi for forbundets arbejde i de kommende år. En del af denne strategi handler om udbredelse af skisporten som en idræt, der kan dyrkes hele året.

Forbundet har kontaktet Gribskov Kommune, fordi kommunen har store naturområder, som kan være attraktive for skisportsudøvere. Udenfor den deciderede skisæson, er der behov for gode områder, hvor udøverne kan træne.

Skisporten inddeles i 3 overordnede discipliner:

 1. Alpin
 2. Langrend/rulleski
 3. Free Style


Specielt indenfor de sidste 2 discipliner træner man hele året på forskellige måder, og en del af træningen foregår uden sne. Man kunne eksempelvis forestille sig, at der blev etableret et rulleski- og free styleområde med gode veje, små ramper mv.

Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, at der kan være gode perspektiver i at undersøge mulighederne for et samarbejde med Danmarks Skiforbund nærmere. Gode træningsfaciliteter vil øge muligheden for at tiltrække gæster til Gribskov Kommune udenfor højsæsonen, og derved opfylde et ønske formuleret i kommunens turismestrategi.

Sagen kommer på dagsorden, hvis mulighederne er der
Administrationen vil derfor undersøge mulighederne for at etablere skisportsaktiviteter i skuldersæsonen nærmere.

Hvis en nærmere undersøgelse viser, at der er reelle muligheder for dette, vil et konkret forslag blive fremlagt for Kultur- og Idrætsudvalget.

Lovgrundlag
Idrætspolitik. Gribskov Kommune 2013
Turismestrategi 2016-2020. Gribskov Kommune 2016

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget:

 1. at tage orienteringen til efterretningBeslutning
Taget til efterretning

Fraværende:
Anders Gerner Frost
Poul-Erik Engel Høyer
Morten Ulrik Jørgensen

Sager behandlet på lukket møde:
Nr. 43 Museumsprojekt Gilleleje
Udvalget afgav sin anbefaling til Økonomiudvalget og Byrådet


Mødet startet:
03:00 PM

Mødet hævet:
05:40 PM