Kultur- og Idrætsudvalget

Publiceret 20-06-2016

Mandag den 20-06-2016 kl. 14:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
32 Kampsport - samling af faciliteter
33 Ansøgning om underskudsgaranti fra Helsinge Byfest 2016

Medlemmer:

Jørgen Emil Simonsen Ulla Dræbye
Pia Foght Anders Gerner Frost
Michael Bruun Morten Ulrik Jørgensen
Poul-Erik Engel Høyer Betina Sølver Hansen
Birgit Roswall  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:
Anders Gerner Frost

Meddelelser:Åbne

32. Kampsport - samling af faciliteter
18.00G00 - 2015/01479

Sagsfremstilling
Introduktion
Kultur- og Idrætsudvalget og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet.

Sagen omhandler forslag til fremtidig indretning af kampsportcenter i Toftehallen samt anvendelse af midler afsat i Budget 2016 -. 2019 til dette formål.

Sagen om indretning af kampsportscenter behandles på ekstraordinære udvalgsmøder i Kultur- og Idrætsudvalget og Økonomiudvalget den 20. juni 2016. Anbefalinger fra udvalgsbehandling forelægges for Økonomiudvalget og Byrådet på mødet.

Sagens baggrund
I budgetaftalen for 2015 - 2019 besluttede Byrådet, at samling af kampsport skal indtænkes i eksisterende bygningsmasse efter færdigopførelse af springhal i Helsinge. Et enigt Kultur- og Idrætsudvalg anbefalede på sit møde den 18. august 2015, at samling af kampsporten skal ske i Toftehallen i Helsinge.

I budgetaftalen for 2016 - 2019 er der afsat en pulje, Investeringsplan - bygninger og klimatiltag. I budgetaftalen anføres her: Såfremt det besluttes at understøtte et nyt kampsporthus, skal midlerne findes inden for denne ramme.

Opførelse af den nye springhal er nu tilendebragt, og samling af kampsporten kan gå i gang.

Kultur- og Idrætsudvalget behandlede sagen på sit møde den 7. juni 2016. Her forelå et forslag fra administrationen til indretning af kampsportcenter i Toftehallen. Et flertal af Kultur- og Idrætsudvalgets medlemmer besluttede at sende sagen tilbage til administrationen med henblik på at skabe plads til Haletudserne (privat legestue) i sidelokalerne uden at påvirke kampsportens anvendelse af træningsfaciliteter uhensigtsmæssigt.

Administrationen har arbejdet med at udarbejde et forslag nr. 2 til indretning af Toftehallen, og fremlægger således et yderligere forslag til indretning af Toftehallen, hvor der er gjort plads til Haletudserne i sidelokalerne.

Sagens forhold
Samling af kampsporten omfatter 4 kamsportsforeninger i Helsingeområdet:

 • Bushi Helsinge
 • Helsinge Taekwondo
 • Bokseteam Helsinge
 • Ramløse Judo og Jiu Jitsu


Disse foreninger skal fremover have træningstid i Toftehallen.

I dag er Toftehallen én stor hal (20 m x 40 m) med sidelokaler, som køkken, opholdsrum og møderum (den tidligere FO).

For at kunne anvende Toftehallen til samling af kampsport i Helsingeområdet, er det nødvendigt med en ombygning.

Ombygning af Toftehallen - Forslag 1 (se bilag 1)
Administrationen har afholdt møder med de 4 kampsportforeninger samt været på fælles studietur for at afklare ønsker og muligheder for indretning i det kommende kampsporthus. Administrationen har, i samarbejde med foreningerne, derefter udarbejdet forslag til ombygning af Toftehallen (Forslag 1):

 • Hallen inddeles i 4 areaner - en til hver forening. Arenaerne opdeles med lydisolerede skillevægge, som kan hejses op, således at hallen også kan bruges som ét stort rum.
 • Der etableres en forbindelsesgang langs de 4 træningsarenaer, således at hver træning kan foregå uforstyrret.
 • Der etableres et styrketræningsrum i de tilstødende lokaler til brug for styrketræning og konditionstræning som supplement til kampsporten.
 • Mødelokale og AV-rum etableres i de tilstødende lokaler (kræver ikke ombygning).
 • Etablering af fællesrum og samlingssted for brugerne af huset. Her vil være socialt samvær, opholdsrum for forældre, lektiecafé mv. (kræver ikke ombygning).


Samlet investering til forslag 1: 2,3 mio. kr. (se bilag 2)

I dette beløb er der ikke indregnet måtter til arenaerne og øvrig inventar, som det forventes, at foreningerne selv bekoster.

Ombygning af Toftehallen, så der skabes plads til Haletudserne - Forslag 2 (se bilag 1)
Administrationen har udarbejdet forslag 2:

 • Indretning af hallen - som i forslag 1
 • Forbindelsesgang - som i forslag 1
 • I sidelokalerne tildeles Haletudserne 2 lokaler og Kampsporten 2 lokaler, som de hver i sær frit kan disponere over.
 • Etablering af fællesrum, som skal være fælles for de 2 brugergrupper (kræver ikke ombygning).
 • Et lille lokale i umiddelbar tilknytning til fællesrummer tildeles Kampsporten til kontor (kræver ikke ombygning).


Samlet investering til forslag 2: 2,3 mio. kr.

I dette beløb er der heller ikke indregnet måtter til arenaerne og øvrig inventar, som det forventes, at foreningerne selv bekoster.

I forbindelse med projekteringen vil der blive foretaget en gennemgang med henblik på at sikre tilgængelighed for mennesker med handicap. Handicaprådet vil blive inviteret til at deltage.

Helsinge Hallerne
For at kunne rumme Toftehallens nuværende aktiviteter kan det blive nødvendigt at foretage mindre ændringer i Helsinge Hallerne. Det anslås, at nødvendige ændringer vil koste omk. 100.000 kr. Dette vil blive taget op, når behovet er endeligt klarlagt.


Dialog med kampsporten og Haletudserne
Administrationen har afholdt møde med hhv. kampsporten og Haletudserne med henblik på at få deres kommentarer til forslag 2, som rummer plads til begge parter.

Kommentarer fra kampsporten:

 • Forslag 2 spænder ben for de 4 kampsportforeningers visioner om at etablere samarbejde med skoler, arbejdsmarkedsområde mv. om forløb i formiddagstimerne
 • Kampsporten ønsker at skabe et miljø omkring kampsporten i sidelokalerne med en indretning og dekoration, som understøtter det
 • Foreningernes egne medlemmer vil i nogle tilfælde komme og morgentræne i perioden kl. 6 - ca. 9
 • Der er drøftelse med skolerne om at etablere morgentræning for talent- og eliteudøvere. Dette vil være i perioden kl. 7.30 - ca. 10.00Kommentarer fra Haletudserne:

 • Det er afgørende for legestuen, at fælleslokalet bevares med legetøj som det er i dag
 • Legestuen ønsker, at fælleslokalet bevares som et børnerum tilrettet kampsporten og ikke, et lokale til kampsporten tilrettet børn
 • Det er afgørende for legestuen, at fælleslokalet er legestuens i de perioder, hvor legestuen er åben (pt. man-tors kl. 9 - 14 + lejlighedsvis om lørdagen)
 • Legestuen opererer, som kampsporten, med skofri områder, men det er urealistisk at tro, at man helt kan undgå, at der kommer lidt sand på gangarealet om sommeren.
 • Legestuen har behov for, at der etableres et udeareal, som kan anvendes af Haletudserne - med indhegning og legeredskaber (dette er ikke en del af projektet i denne sagsfremstilling)


Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, at det bliver svært at tilgodese begge parters ønsker og behov i de fysiske rammer i Toftehallen. Visioner og værdier på henholdsvis legestuen og kampsporten vurderes at være svære at forene og svære at få realiseret i fælles lokaler.

Administrationen understreger, at forslag 2 vil pålægge de to parter, som har forskellige og til dels kolliderende mål og ønsker i forhold til lokaleanvendelse, at de skal samarbejde med hinanden og lave interne aftaler om anvendelse af hal og de fælles områder i dagligdagen.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler derfor, at Toftehallen med sidelokaler indrettes som forslag 1, samt at der frigives midler til de foreslåede ombygninger.

Lovgrundlag
Idrætspolitik. Gribskov Kommune 2013

Økonomi
Det økonomiske overslag på ombygning i henhold til både forslag 1 og forslag 2 beløber sig til 2,3 mio. kr.

Udgiften finansieres af de afsatte midler til anlægsprojekter "Investeringsplan - bygninger og klimatiltag". Der søges om frigivelse af de 2,3 mio. kr. (ved forslag 1) eller 2,4 mio. kr. (ved forslag 2).

Der er i 2016 afsat 9,5 mio. kr. i puljen, hvoraf der er disponeret 5,8 mio. kr. Til rest: 3,7 mio. kr.

Bilag
1. Bilag KIU 200616 Tegninger - forslag 1 og 2 Dokumentnummer 2015/01479 011

2. Bilag: Overslag på udgifter af Toftehallen - Domumentnummer. 2015/01479 010


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:
1. at vælge forslag 1 eller
2. at vælge forslag 2 til ombygning af Toftehallen
3. at frigive midler til ombygningen på 2,3 mio. kr.

Beslutning

Ændringsforslag fra Morten Ulrik Jørgensen (G):
Udvalget beder administrationen sætte sig sammen med kampsporten og Haletudserne med henblik på at finde en løsning, hvor Toftehallen indrettes som kampsporthus, og at der også findes plads til Haletudserne i lokalerne.

For: G, Pia Foght (A), Bettina Søver Hansen (A) (3)
Imod: V, Ulla Dræbye (A) (5)

Ændringsforslaget ikke tiltrådt

Afstemning om indstilling
1. Anbefales tiltrådt med bemærkning om, at der skal findes alternativ placering til Haletudserne

For: V, Ulla Dræbye (A) (5)
Imod: G, Pia Foght (A), Bettina Sølver Hansen (A) (3)

Anbefalet tiltrådt med bemærkning om, at der skal findes alternativ placering til Haletudserne.

2. Udgår

3. Anbefalet

Fraværende: Anders Gerner Frost

33. Ansøgning om underskudsgaranti fra Helsinge Byfest 2016
20.15G00 - 2016/20380

Sagsfremstilling
Introduktion
Kultur- og Idrætsudvalget behandler sagen for at træffe beslutning. Sagen drejer sig om ansøgning fra Helsinge Byfest om underskudsgaranti på 50.000 kr.


Sagens forhold
Foreningen Helsinge Byfest afholder byfest i dagene 23. juni - 26. juni 2016, og målgruppen for byfesten er primært byens borgere.

Der vil være en lang række aktiviteter for hele familien igennem dagene. Uddrag af programpunkter:

 • Tivoli
 • Modelbåde i Gadekæret
 • Opvisning med politihunde
 • Ballonklovn
 • Byfestbanko
 • Koncerter med Sweethearts, Peter og de andre kopier samt Sussi og Leo


Der er gratis adgang til Helsinge Byfest, men foreningen tjener penge ved at samle tomme flasker og dåser i hele byen, sælge armbånd, arrangere banko, sælge lodder mv. Derudover tjenes penge på at sælge drikkevarer.

I følge regnskab for Helsinge Byfest 2015 var der et underskud på ca. 73.000 kr. Underskuddet blev dækket af en underskudsgaranti på 50.000 kr. fra Gribskov Kommune, og foreningen dækkede selv det resterende beløb.

Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, at det er af stor betydning, at der afholdes et arrangement i Helsinge By for byens borgere.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler derfor, at der ydes en underskudsgaranti til Helsinge Byfest.

Lovgrundlag
Styrelsesvedtægt for Gribskov Kommune §16, stk. 2.


Økonomi
Der søges om underskudsgaranti på 50.000 kr.
Det ansøgte beløb kan finansieres via Kultur- og Fritidspuljen.
Budgettet for Kultur- og Fritidspuljen er 292.973 kr., hvoraf der er deponeret 227.500 kr. Restbeløb for puljen er 65.473 kr.

Bilag
Ansøgning om underskudsdækning 2016, Helsinge Byfest - dok.nr.: 2016/20380 002


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget:

 1. at godkende en underskudsgaranti op til 50.000 kr.Beslutning
Tiltrådt

Fraværende: Anders Gerner Frost


Mødet startet:
02:30 PM

Mødet hævet:
03:00 PM