Kultur- og Idrætsudvalget

Publiceret 07-06-2016

Tirsdag den 07-06-2016 kl. 15:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
27 Indretning af kampsportscenter
28 Bunkers i Gribskov - mulig bevarelse og benyttelse
29 Markering af flagdag den 5. september for Danmarks udsendte
30 Gilleleje Handels - og Turistforening ansøger om støtte til Musik-uge
"Uge 30"


Efterretningssager
31 Partnerskabsaftale mellem Gribskov Kommune og Nordsjælland Håndbold for
sæsonen 2016/2017

Medlemmer:

Jørgen Emil Simonsen Ulla Dræbye
Pia Foght Anders Gerner Frost
Michael Bruun Morten Ulrik Jørgensen
Poul-Erik Engel Høyer Betina Sølver Hansen
Birgit Roswall  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:

Meddelelser:
Udvalgets studietur til Århus i 2017 bliver den 17. - 19. maj 2017.
Orientering om, at Nordkystens Kunst Triennale åbnede lørdags den 4. juni.
Dagsordener i papir eller elektronisk i Idrætsrådet og Kulturrådet. De to råd skal have samme valgmuligheder som politikerne.
Der har været møde med to borgere i Ramløse, som har klaget over larm mv. fra multibanen ved Ramløse Hallen. Dialogen med hallen og borgerne fortsættes.

Morten Ulrik Jørgensen deltog i mødet til kl. 15.50.

Pause kl. 16.00 - 16.05

Åbne

27. Indretning af kampsportscenter
18.00G00 - 2015/01479

Sagsfremstilling
Introduktion
Kultur- og Idrætsudvalget og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet.

Sagen omhandler forslag til fremtidig indretning af kampsportcenter i Toftehallen samt anvendelse af midler afsat i Budget 2016 - 2019 til dette formål.

Sagens baggrund
I budgetaftalen for 2015 - 2018 besluttede Byrådet, at samling af faciliteter til kampsport skal indtænkes i eksisterende bygningsmasse efter færdigopførelse af springhal i Helsinge.
Et enigt Kultur- og Idrætsudvalg anbefalede på sit møde den 18. august 2015, at samling af kampsporten skal ske i Toftehallen i Helsinge.

I budgetaftalen for 2016-2019 er der afsat en pulje, Investeringsplan - bygning og klimatiltag. I budgetaftalen anføres her: Såfremt det besluttes at understøtte et nyt kampsportshus, skal midlerne findes inden for denne ramme.

Opførelse af den nye springhal er nu tilendebragt, og samling af kampsporten kan gå i gang.

Sagens forhold
Samling af kampsporten omfatter 4 kampsportforeninger i Helsingeområdet:

 • Bushi Helsinge, Helsinge
 • Helsinge Teakwondo,
 • Bokseteam Helsinge
 • Ramløse Judo og Jiu Jitsu.


Disse foreninger skal fremover have træningsted i Toftehallen.

I dag er Toftehallen én stor hal (20 m x 40 m) med sidelokaler, som køkken, opholdsrum og møderum (den tidligere FO).

For at kunne anvende Toftenhallen til samling af kampsport i Helsingeområdet, er det nødvendigt med en ombygning.

Ombygning af Toftehallen
Administrationen har afholdt møder med de 4 kampsportforeninger samt været på fælles studietur for at afklare ønsker og muligheder for indretning i det kommende kampsporthus. Administrationen har, i samarbejde med foreningerne, derefter udarbejdet forslag til ombygning af Toftehallen.

Forslag til ombygning
Toftehallen bygges om, som foreningerne ønsker:

 • Hallen inddeles i 4 arenaer - en til hver forening. Arenaerne opdeles med lydisolerede skillevægge, som kan hejses op, således at hallen også kan bruges som et stort rum.
 • Der etableres en forbindelsesgang langs de 4 træningsarenaer, således at hver træning kan foregå uforstyrret.
 • Der etableres et styrketræningsrum i de tilstødende lokaler til brug for styrketræning og konditionstræning som supplement til kampsporten.
 • Mødelokale og AV-rum etableres i de tilstødende lokaler (kræver ikke ombygning)
 • Etablering af fællesrum og samlingssted for brugerne af huset. Her vil være socialt samvær, opholdsrum for forældre, lektiecafe mv. (kræver ikke ombygning).


Samlet investering til ombygning efter foreningernes ønske er 2,3 mio. kr.

I dette beløb er der ikke indregnet måtter til arenaerne og øvrige inventar, som det forventes, at foreningerne selv bekoster.

I forbindelse med projekteringen vil der blive foretaget en gennemgang med henblik på at sikre tilgængelighed for mennesker med handicap. Handicaprådet vil blive inviteret til at deltage.

Helsinge Hallerne
For at kunne rumme Toftehallens nuværende aktiviteter kan det blive nødvendigt at foretage mindre ændringer i Helsinge Hallerne. Det anslås, at nødvendige ændringer vil koste omkring 100.000 kr. Dette vil blive taget op, når behovet er endeligt klarlagt.

Haletudserne
Udover idrætsaktiviteter indeholder Toftehallen på nuværende tidspunkt også en legestue, Haletudserne, som er en del af foreningen Danmarks bedste Børneby. Denne legestue skal, som de øvrige aktiviteter i Toftehallen, genplaceres. Administrationen arbejder på at finde velegnede lokaliteter til dette formål, og er i dialog med foreningen om dette.

Administrations vurdering
Administrationen vurderer, at den foreslåede ombygning af Toftehallen vil kunne rumme en samling af kampsporten i Helsingeområdet og, at kampsporten i Gribskov Kommune får optimale muligheder for udviklings- og samarbejdsmuligheder med eksempelvis skoleområdet, arbejdsmarkedsområdet samt øvrige foreninger.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler derfor, at Toftehallen med sidelokaler indrettes til kampsportcenter, og at der frigives midler til de foreslåede ombygninger.

Lovgrundlag
Idrætspolitik. Gribskov Kommune 2013

Økonomi
Det økonomiske overslag på ombygningen beløber sig til 2,3 mio. kr., der finansieres af de afsatte midler til anlægsprojekter "Investeringsplan - bygninger og klimatiltag". Der søges om frigivelse af de 2,3 mio. kr.

Der er i 2016 afsat 9,5 mio. kr. i puljen, hvoraf der er disponeret 5,8 mio. kr.
Til rest: 3,7 mio.

Bilag
Bilag 1: Forslag til ombygning af Toftehallen - Dokumentnr.: 2015/01479 009

Bilag 2: Overslag på udgifter af Toftehallen - Domumentnr.. 2015/01479 010


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet

 1. at godkende forslag til indretning af kampsporstcenter i Toftehallen
 2. at frigive 2,3 mio. kr. til ombygning af Toftehallen fra anlægsprojektet "Investeringsplan - bygninger og klimatiltag"Beslutning
Anders Gerner Frost (G) stillede følgende ændringsforslag:
Sagen sendes tilbage til administrationen med henblik på at skabe plads til Haletudserne (privat legestue) i sidelokalerne uden at påvirke kampsportens anvendelse af hallens træningsfaciliteter uhensigtsmæssigt.

For: Pia Foght (A), Betina Sølver Hansen (A), Michael Bruun (V), Pia Roswall (V), Poul-Erik Engel Høyer (V), G (6)
Imod: Jørgen Emil Simonsen (V) og Ulla Dræbye (A) (2)

Ændringsforslaget tiltrådt

Udvalget ønsker sagen genbehandlet hurtigst muligt, hvis muligt ved et ekstraordinært møde inden sommerferien.

Fraværende: Morten Ulrik Jørgensen


28. Bunkers i Gribskov - mulig bevarelse og benyttelse
19.03G00 - 2016/12668

Sagsfremstilling
Introduktion
Kultur- og Idrætsudvalget behandler sagen for at træffe beslutning. Sagen omhandler bevarelse af bunkere i Gribskov og mulig udvikling og anvendelse af området.

Baggrund
Tænketanken Vækst:Gribskov kom i foråret 2015 frem til 5 vækstpotentialer for Gribskov Kommune, herunder en række anbefalinger af aktiviteter som kan understøtte de 5 potentialer. Byrådet godkendte den 22. juni 2015 forslag til en fordelingsplan, hvor anbefalingerne fra tænketanken blev fordelt til de relevante fagudvalg. Jf denne beslutning fik Kultur- og Idrætsudvalget overdraget ansvar for realiseringen af en række aktiviteter, herunder aktiviteten "Bo i bunkers".


Kultur- og Idrætsudvalget besluttede på sit møde den 24. september 2015, at administrationen skulle undersøge nærmere, om det vil være muligt at bevare enkelte bunkere, eventuelt i samarbejde med Naturstyrelsen. En redegørelse herfor skulle forelægges Kultur- og Idrætsudvalget.

En arbejdsgruppe med repræsentanter for Gribskov Kommune, Naturstyrelsen og Museum Nordsjælland har nu udarbejdet en redegørelse for mulighederne for at bevare nogle få bunkers og anvende dem til formidling samt alternativ overnatning i Gribskov.

Sagens forhold
I Gribskov er ca. 140 bunkere nedgravet. Forsvaret har nu planlagt at fjerne dem. Gribskov Kommune har i samarbejde med Naturstyrelsen og Museum Nordsjælland udpeget et område i Gribskov, hvor det kunne være interessant at bevare et antal bunkere for at sikre formidling af den del af Danmarks historie i fremtiden.

Arbejdsgruppen har udarbejdet en redegørelse for, hvad de evt. bevarede bunkere kan anvendes til:

 1. Friluftsliv
 2. Historieformidling
 3. (Ride)turisme - overnatning mv.


1. Friluftsliv
to af bunkerne omdannes til sheltere ved at fjerne bagsiden af bunkeren, så den er delvis åben, og derefter kan den indrettes med overnatningsmuligheder. Uden for åbningen etableres bålsted og siddepladser i samme stil og udtryk som bunkeren, i beton.

Shelterne kan bruges til overnatning med større grupper og skal kunne bookes på Naturstyrelsens hjemmeside.

Målgruppen:

 • Skoleklasser i Gribskov Kommune
 • Borgere, foreninger, spejdergrupper m.m. i Gribskov Kommune
 • Friluftsentusiaster, klasser og grupper fra resten af landet pga. dens særegenskab


2. Historieformidling
Det militære anlæg kan fungere som et pædagogisk element i formidlingen af 2. verdenskrig og den kolde krig samt i spørgsmålet om det danske forsvars rolle.

Der kan opstilles oversigtskort over bunkerne, skilte med tekster samt foldere mv.

Den primære målgruppe:

 • skoleklasser
 • historieinteresserede gæster


3. (Ride)turisme - overnatning mv.
Facilliterne vil kunne anvendes af og markedsføres overfor turister bl.a. rideturister. Der kan etableres forbindelse på eksisterende ridestier, og der kan etableres mulighed for overnatning for rideturister.
Området vil også være attraktivt for (pilgrims)vandrere.

For at etablere et attraktivt friluftsområde ved de bevarede bunkere vil det kræve, at der etableres toilet, vand, el/wifi mv.

Anslåede omkostninger
Der er således tale om to former for udgifter:

 • Etableringsudgifter
 • Drift- og vedligehold


Etableringsudgifterne anslås til ca. 5,3 mio. kr. og forudsættes dækket 100 % med ekstern finasiering. Der er eksempelvis positiv tilkendegivelse fra Friluftsrådet.

Den forventede årlige drift og vedligehold anslås til ca. 120.000 kr. Dette beløb forudsættes delt mellem Gribskov Kommune og Naturstyrelsen, men der er ikke aftalt noget konkret forhold.

Finansiering af drift - og vedligeholdelsesudgifter kan findes enten i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2017 eller gennem omprioritering af midler indenfor Kultur- og Idrætsudvalgets ramme.

Skal der ske en konkret omprioritering af midler inden for udvalgets ramme, laver administrationen et beslutningspunkt om det, når projektets fremtid er nærmere afklaret.

Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, at der vil kunne etableres et attraktivt friluftstilbud og alternativt overnatningssted, hvis det ovenstående forslag føres ud i livet.

De foreslåede tiltag falder godt i tråd med tankerne i den nyligt vedtagne Turismestrategi for Gribskov Kommune, hvor aktiv brug af naturen har en fremtrædende plads.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler derfor, at arbejdsgruppen arbejder videre med projektet og påbegynder fondsansøgning for at skaffe midler til etablering af stedet.
Derudover anbefaler administrationen, at de efterfølgende driftsudgifter bringes ind i de kommende budgetforhandlinger.

Lovgrundlag


Økonomi
Der vil være tale om to former for udgifter:

 • Etableringsomkostninger: anslået: 5,3 mio.kr. - forudsættes dækket 100% med ekstern finansiering
 • Drift- og vedligehold: anslået: 120.000 kr. årligt (deles mellem Gribskov Kommune og Naturstyrelsen)

Det forudsættes således, at etableringsomkostninger kan skaffes via fonde, så der vil alene blive tale om udgift til drift og vedligehold for Gribskov Kommune.

Finansiering af drift - og vedligeholdelsesudgifter kan findes enten i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2017 eller gennem omprioritering af midler indenfor Kultur- og Idrætsudvalgets ramme.

Bilag
Projektbeskrivelse for bunkers i Gribskov - Dokument nr. 2016/12668 006Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget:

 1. at godkende, at arbejdsgruppen kan arbejde videre med projektet, herunder påbegynde fondsansøgning for at skaffe midler til etablering af stedet
 2. at tage stilling til finansiering af drift- og vedligeholdelsesudgifterBeslutning
1. Tiltrådt
2. Finansiering af drift- og vedligeholdelsesudgifter bringes ind i budgetforhandlingerne for 2017

Fraværende: Morten Ulrik Jørgensen
29. Markering af flagdag den 5. september for Danmarks udsendte
20.00G00 - 2016/10376

Sagsfremstilling
Introduktion
Kultur- og Idrætsudvalget behandler sagen for at træffe beslutning. Sagen omhandler forslag til markering af den officielle flagdag den 5. september for Danmarks udsendte samt forslag til finansiering.

Baggrund
Den 5. september er officiel flagdag for Danmarks udsendte (veteraner). I Gribskov Kommune har vi de tidligere år alene afholdt dagen ved at flage ved kommunens bygninger. Kommunen har modtaget opfordring fra lokale veteraner om at markere dagen ved et arrangement for Danmarks udsendte.

Administrationen har udarbejdet et forslag til en sådan markering.

Sagens forhold
Mange kommuner laver et arrangement i forbindelse med den officielle flagdag, og administrationen har hentet inspiration fra andre kommunes tidligere markeringer.

Administrationen har udarbejdet følgende forslag til program for en markering af den officielle flagdag den 5. september 2016 kl. 14.00 - ca. 16.00

 1. Mindegudstjeneste i Gilleleje Kirke (tilsagn endnu ikke modtaget)
 2. Optog gennem Gilleleje - med flag fra bl.a. Gilleleje Marineforening
 3. Nedlæggelse af krans ved mindestenen (5. maj 1945 stenen) i Gilleleje + Borgmestertale
 4. Let traktement og musik v. Gilleleje Byorkester i Gilleleje Marineforenings lokaler, Vodbindervej 1


Der er etableret samarbejde med Gilleleje Marineforening, og der er dialog med Gilleleje Kirke og Gilleleje Byorkester.

Forsvarsministeriets Personalestyrelse har oplyst, at der er 205 veteraner registreret i Gribskov Kommune, og administrationen foreslår, at der udsendes invitationer direkte til de pågældende inden sommerferien.

Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, at det vil være et fint tiltag at takke Danmarks udsendte med et arrangement på flagdagen.

Da der ikke tidligere har været afholdt et lignende arrangement i Gribskov foreslås det, at markeringen i 2016 bliver et forsøgsår, som finansieres af Byrådets repræsentationskonto. Efterfølgende evalueres arrangementet, og hvis det har været en succes som ønskes etableret som en tradition, skal det forankres i eksempelvis Center for Kultur, Fritid og Turisme, og der skal indarbejdes et fast budget til formålet.

I 2016 placeres markeringen i Gilleleje. Hvis arrangementet bliver en tilbagevendende begivenhed, foreslås det, at arrangementerne placeres forskellige steder i Gribskov Kommune hen over de kommende år.

Administrationen anbefaler
Administrationen anbefaler, at den officielle flagdag markeres som beskrevet ovenfor i 2016. En efterfølgende evaluering afgør, om arrangementet skal være en fast tradition i Gribskov Kommune. En evaluering vil blive forelagt Kultur- og Idrætsudvalget i efteråret 2016.


Lovgrundlag
Styrelsesvedtægt for Gribskov Kommune §16, stk. 2

Økonomi
Ved et deltagerantal på 100 - 150 anslås det, at arrangementet vil koste ca. 20.000 kr. incl. musik, let traktement, drikkevarer mv.

I 2016 dækkes udgiften af Byrådets repræsentationskonto, men hvis arrangementet bliver en fast tradition, skal der indarbejdes fast budget til formålet

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget:

 1. at godkende program for markering af den officielle flagdag for Danmarks udsendteBeslutning
Tiltrådt

Fraværende: Morten Ulrik Jørgensen
30. Gilleleje Handels - og Turistforening ansøger om støtte til Musik-uge "Uge 30"
20.15G00 - 2016/14300

Sagsfremstilling
Introduktion
Kultur- og Idrætsudvalget behandler sagen for at træffe beslutning. Sagen omhandler ansøgning om tilskud til Gilleleje Handels-og Turistforenings jubilæumsarrangement, "Musik-uge 30"

Sagens baggrund
Gilleleje Handels- og Turistforening søger 50.000 kr i tilskud til afholdelse af en række koncerter som en del af markeringen af foreningens 100 års jubilæum.
"Musik-uge 30" skal med et antal koncerter også bidrage til, at borgere og turister får lyst til at bliver længere tid i Gilleleje.
Det ansøgte beløb skal anvendes til sceneopbygning og honorarstøtte til lokale og udefra kommende musikgrupper.

Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, at ansøgningens indhold støtter kommunens kulturstrategi samt ønsket om at udvikle Gilleleje som turistby.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler derfor, at Kultur- og Idrætsudvalget bevilger et tilskud på op til 50.000 kr, som ansøgt.

Lovgrundlag
Styrelsesvedtægt for Gribskov Kommune §16, stk. 2

Gribskov Kommunes Kulturstrategi 2008-2020, kapitel 6 om tilskudspolitik, besluttet af Byrådet 19.08.2009

Økonomi
Der søges om et tilskud på 50.000 kr.
Det ansøgte beløb kan finansieres via Kultur- og Fritidspuljen.
Budgettet for Kultur- og Fritidspuljen er 292.973 kr., hvoraf der er deponeret 207.500 kr. Restbeløb for puljen er 85.473 kr.

Bilag
Ansøgning fra Gilleleje Handels- og Turistforening om støtte til Musikugen "Uge 30 - Dokumentnr. 2016/14300 004


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget:

 1. at godkende et tilskud på op til 50.000 kr til Gilleleje Handels- og Turistforenings Musikuge "Uge 30"Beslutning
Tiltrådt med et tilskud på 20.000 kr.

Fraværende: Morten Ulrik Jørgensen

Efterretningssager

31. Partnerskabsaftale mellem Gribskov Kommune og Nordsjælland Håndbold for sæsonen 2016/2017
18.20A00 - 2016/17524

Sagsfremstilling
Introduktion
Kultur- og Idrætsudvalget får sagen til orientering.
Sagen omhandler partnerskabsaftale mellem Gribskov Kommune og Nordsjælland Håndbold for sæsonen 2016/2017.

Baggrund
Siden 2011 har der været indgået aftale mellem Nordsjælland Håndbold og Gribskov Kommune om en partnerskabsaftale.
Nordsjælland Håndbold har nu fremsendt forslag til partnerskabsaftale for sæsonen 2016/2017.

Sagens forhold
Nordsjælland Håndbold har indsendt forslag om, at der indgås en GuldPartner aftale. En GuldPartner aftale indeholder en række ydelser, som er beskrevet i bilaget vedr. partnerskabsaftale mellem Nordsjælland Håndbold og Gribskov Kommune.

Udgiften til en GuldPartner aftale er 250.000 kr. for Gribskov Kommune. Udgiften har tidligere været finansieret fra Investeringspuljen til særlige erhvervsinvesteringer med strategisk betydning. Denne pulje lå under Økonomiudvalget og ophørte med udgangen af 2015.

Finansiering
I forbindelse med budgetaftalen for 2016 - 2019 blev afsat en pulje for Kultur, idræt og erhverv samt landsbyer. På Byrådets møde den 30. maj 2016 blev forslag til kriterier og rammer for udmøntning af puljen behandlet. Byrådet besluttet, at sagen sendes tilbage til fornyet behandling i Økonomiudvalget med henblik på at genvurdere de kriterier, der ligger i sagen.

Administrationen kan derfor ikke på nuværende tidspunkt anvise finansiering til aftalen.

Sagen kommer til beslutning, når der er en afklaring på, hvordan puljen for Kultur, idræt og landsbyer udmøntes.

Lovgrundlag
LBK nr. 1155 af 25.09.2013 (bekendtgørelse af Lov om eliteidræt)

Økonomi
Se afsnittet om finansiering

Bilag
GuldPartner aftale 2016/2017 - Dokumentnr.: 2016/17524 02


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget:

 1. at tage orienteringen til efterretningBeslutning
Taget til efterretning

Fraværende: Morten Ulrik Jørgensen


Mødet startet:
03:00 PM

Mødet hævet:
04:20 PM