Kultur- og Idrætsudvalget

Publiceret 05-04-2016

Tirsdag den 05-04-2016 kl. 15:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
18 Årsregnskab 2015
19 Ansøgning fra Gribskov Teater om tilskud til gadeteater i Helsinge
og Gilleleje
20 Græsted og Omegns Rideklubs klage over Idrætsrådets afgørelse på ansøgning
om lokaletilskud
21 Høring af Forslag til Bæredygtighedsstrategi (Lokal Agenda 21)

Medlemmer:

Jørgen Emil Simonsen Ulla Dræbye
Pia Foght Anders Gerner Frost
Michael Bruun Morten Ulrik Jørgensen
Poul-Erik Engel Høyer Betina Sølver Hansen
Birgit Roswall  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:
Morten Ulrik Jørgensen
Betina Sølver Hansen


Meddelelser:
Meddelelser:
Den regionale kulturaftale er nu underskrevet af Kulturministeren, og de deltagende kommuners kulturudvalgsformænd vil fredag den 8. april underskrive aftalen.
Ang. sagen om midlertidig camping i Tisvilde under Musik i Lejet, har der været afholdt møde med naboer samt repræsentanter fra Musik i Lejet, som Plan- og Miljøudvalget besluttede på sit møde den 22.2.2016.

Åbne

18. Årsregnskab 2015
00.32S00 - 2016/00652

Sagsfremstilling
Introduktion
Årsregnskabet 2015 forelægges her med bemærkninger til de enkelte områder.

Sagens forhold
I 2015 har udvalget været orienteret i forbindelse med de 4 budgetopfølgninger. Der har til fagudvalgene været rapporteret på forskellige indikatorer med primært fokus på de politiske, økonomiske og faglige forudsætninger, målsætninger og resultatkrav for de enkelte enheder/områder inden for udvalgets område.

Regnskabsresultatet for 2015 danner grundlag for den løbende opfølgning i 2016.
I 2016 sker der en løbende vurdering af de enkelte områder og en rapportering i form af 4 budgetopfølgninger i løbet af året.

I lighed med sidste år indstilles som hovedlinje kun overførsler af mer- og mindreforbrug for de decentrale virksomheder, og det vurderes, om der er behov for en strammere styring i form af binding på nogle områder for at overholde rammen for serviceudgifter i 2016.
Fagudvalgene indstiller overførslerne til ØU og BY, og beslutningen træffes i ØU og BY.

Regnskab 2015 for Kultur- og Idrætsudvalget

Samlet konklusion
For Kultur- og Idrætsudvalgets område er der i 2015 et samlet forbrug på 61,1 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 62,8 mio. kr., hvilket betyder et mindreforbrug på 1,7 mio. kr.
I forhold til BO4 viser regnskabsafslutningen et mindre forbrug på 0,5 mio. kr. (2,9%).
Differencen mellem mindreforbruget i BO4 og i regnskabsresultatet skyldes en stigning i de forventede overførsler til 2016.

Regnskabsafvigelsen på 0,5 mio. kr. kan overordnet forklares ved:

 • Der er afsat 50.000 kr. til implementering af nyt forenings- og bookingsystem, dette var ikke medregnet ved BO4.
 • Der var fortsat stor usikkerhed omkring omfanget af udgifter til Breddeidrætsprojektet i 2015, ved BO4 blev forbruget vurderet noget højere ved regnskabet viser.
 • Overskud på svømmehalen, der kan henføres til højere indtægter på billet salg.


Det overordnede regnskabsresultat for Kultur- og Idrætsudvalget kan ses af følgende illustration.Nedenstående oversigt af regnskabsresultat er på rammeniveau.Af ovenstående tabel ses det, at Kultur- og Idrætsudvalgets område samlet set fik et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, fordelt således:

Kultur
Kunstrådet har et restbudget på 180.000 kr. som søges overført til 2016. Overskuddet skyldes fokus på strategiarbejde, samt at drøftelser med borgergruppen omkring kunst til Græsted Torv har krævet tid og grundighed.

Kulturskolen
Der er et restbudget på 149.000 kr. på Kulturskolen. Overskuddet skyldes planlægning af nedenstående projekter:

Overskuddet i Billedskolen vil i 2016 blive anvendt til at understøtte projektet Kunst Triennalen igennem åbne workshops for børn og unge. Dette tiltag understøtter Center for Kultur, Fritid og Turismes strategi om, at styrke børn og unges mulighed for at møde kunst og kultur i deres hverdag.

Overskuddet på Musikskolen skal være med til at understøtte indsats for bedre integration og sprogudvikling igennem en række initiativer.

Idræt
Udgiften til indkøb af nyt forenings- og bookingsystem nåede ikke at komme i 2015, og der søges derfor overført 400.000 kr. til indkøb og implementering. Valg af system er foretaget og implementering netop igangsat.

Der er et restbudget på 589.000 kr. for Breddeidrætsprojektet som løber fra 2014 til 2016 og er støttet med 50 % fra Kulturministeriet/Nordeafonden. Restbudgettet søges overføres til 2016, da udgifter vil pågå der.

Der er fra springcenterets midler i 2015 bevilliget 220.000 kr. til forprojekt i forbindelse med etablering af museumsstrøg og museum om redningen af de danske jøder i oktober 43. Udgifterne til forprojektet vil først blive afholdt i 2016, og derfor søges det afsatte beløb overført til 2016.

Restbudgettet på svømmehallen i 2015 er 350.000 kr., da der har været flere indtægter end forventet. En del af overskuddet lægges i kassen og kan være med til at finansiere øget udgifter på drift og vedligeholdsbetalingen til K&L jf. kontrakt, som ligger under ØU. 50.000 kr. ønskes overført til udgifter som er disponeret i 2015, men først afholdt primo 2016.

Årsberetning
Som en del af kommunens regnskab udarbejdes der hvert år en årsberetning. Denne indeholder væsentlige mål og evaluering af resultater på områderne. Kultur og Idrætsudvalgets bidrag til årsberetningen er vedlagt som bilag 1 til dette punkt.


Lovgrundlag
Styrelseslovens § 45, BEK nr 5. af 05/01/2016 om Kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision mv. kap. 4


Økonomi
-

Bilag
Bilag:
Årsberetning for Kultur og Idrætsudvalget - KIU 05.04.16 - Mål og evaluering 2015
KIU 05.04.16: Oversigt over budgetændringer 2015


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

 1. at godkende regnskabet for Kultur- og Idrætsudvalget
 2. at godkende følgende overførsler til 2016:
 3. Formål
  Beløb i 1.000 kr.
  Kunstråd
  180
  Kulturskolen
  149
  Breddeidrætsprojekt
  589
  Forenings- og Bookingsystem
  400
  Oktober 43 - Forprojekt
  220
  Svømmehal
  50
  I alt
  1.588
Beslutning
1-2. Tiltrådt

Fraværende: Betina Sølver Hansen, Morten Ulrik Jørgensen.

19. Ansøgning fra Gribskov Teater om tilskud til gadeteater i Helsinge og Gilleleje
18.14A00 - 2016/02776

Sagsfremstilling
Introduktion
Kultur- og Idrætsudvalget behandler sagen for at træffe beslutning om økonomisk tilskud til afholdelse af gadeteater i henholdsvis Helsinge og Gilleleje i sommeren 2016.

Sagens baggrund
Foreningen Gribskov Teater planlægger at afholde en række gadeteaterforestillinger i Helsinge og Gilleleje tirsdag den 02. august 2016. Til dette formål søges om tilskud på 47.500 kr. netto til arrangementerne.

Gribskov Teater søgte om lignende tilskud i 2014 og 2015, og fik på Kultur- og Idrætsudvalgets møder d. 07.04.2014 og den 02.06.2015 bevilget tilskud på 47.500 kr. netto.

Sagens forhold
Bestyrelsen i Gribskov Teater ønsker at gøre en indsats for at glæde børn og voksne i kommunen med gode oplevelser i byrummet.

Gribskov Teater vil være i tæt samarbejde med Helsingør Teater og deres store flerdages gadeteaterfestival.

Gribskov Teater har planlagt at spille 7 forestillinger i henholdsvis Helsinge og Gilleleje.
Der vil være 3 forestillinger om formiddagen i Helsinge og der vil være 4 forestillinger om eftermiddagen i Gilleleje.

Forestillingerne spilles både stationært i byrummet og rundt i byens gader.

Gribskov Teater skal søge Gribskov Kommune om tilladelse til at anvende de pågældende byrum til forestillingerne via Eventvis. Ansøgningen er endnu ikke behandlet, men tilladelsen blev givet i både 2014 og 2015.

Gribskov Teater vil markedsføre gadeteaterdagen sammen med Helsingør Teater i områdets aviser.

Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, at gadeteater er et fint tiltag, som kan glæde både borgere og turister. Erfaringerne fra tidligere år er, at mange nyder forestillingerne som en positiv overraskelse i byrummet.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler derfor, at Kultur- og Idrætsudvalget imødekommer ansøgningen.

Lovgrundlag
Styrelsesvedtægt for Gribskov Kommune §16, stk. 2
Gribskov Kommunes Kulturstrategi 2008-2020, kapitel 6 om tilskudspolitik, besluttet af Byrådet 19.08.2009

Økonomi
Udgiften til forestillingerne er samlet 95.000 kr., men der er tale om refusionsgodkendte forestillinger, så kommunen vil få 50% af udgiften refunderet af Kulturstyrelsen. Derfor er beløbet der ansøges 47.500 kr.

Det ansøgte beløb kan finansieres via Kultur- og Fritidspuljen.
Budgettet for Kultur- og Fritidspuljen er 292.973, hvoraf der er deponeret 135.000. Restbeløb for puljen er 157.973 kr.

Bilag
Gadeteater i Helsinge og Gilleleje den 2. august 2016 Dokumentnr.: 2016/02776 003.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget:

 1. at godkende et tilskud på 47.500 kr. netto til afholdelse af gadeteater i hhv. Helsinge og Gilleleje, under forudsætning af at Gribskov Teater opnår tilladelse til at anvende arealerne.

  Beslutning

Tiltrådt med anbefaling af, at der lægges 1-2 forestillinger på Græsted Torv

Fraværende: Betina Sølver Hansen, Morten Ulrik Jørgensen.
20. Græsted og Omegns Rideklubs klage over Idrætsrådets afgørelse på ansøgning om lokaletilskud
18.14A00 - 2016/08897

Sagsfremstilling
Introduktion
Kultur- og Idrætsudvalget behandler sagen for at beslutte, om Idrætsrådets beslutning fra 1. februar 2016 om afslag til Græsted og Omegns Rideklubs ansøgning om lokaletilskud skal fastholdes.

Sagens baggrund
Græsted og Omegns Rideklub har fremsendt klage til Kultur- og Idrætsudvalgets medlemmer, da de mener, at Idrætsrådets afslag på deres lokaletilskudsansøgning ikke er velbegrundet.

Kultur- og Idrætsudvalget har uddelegeret kompetencen om lokaletilskud til Idrætsrådet, som har behandlet ansøgning fra Græsted og Omegns Rideklub på Idrætsrådets møde d. 1. februar 2016. Idrætsrådet gav afslag på ansøgningen med begrundelse i manglende mulighed for finansiering samt Folkeoplysningslovens § 25 stk. 5.

I Gribskov Kommune er der 8 godkendte rideklubber, heraf får de 4 rideklubber lokaletilskud efter folkeoplysningsloven. De resterende 4 rideklubber modtager af forskellige årsager ikke lokaletilskud.

Sagens forhold
I efteråret 2015 var det hensigten, at Græsted og Omegns Rideklub og Søborggård Rideklub ville fusionere. Søborggård Rideklub søgte lokaletilskud, som dækkede den samlede aktivitet på Søborggård.

Idrætsrådet har i sit møde den 2. december 2015 besluttet at bevillige lokaletilskud til Søborggård Rideklub med 200.000 kr.

Efterfølgende har klubberne besluttet, at de ikke fusioneres.

Græsted og Omegns Rideklub har efterfølgende ansøgt Idrætsrådet om lokaletilskud for 2016. Idrætsrådet har på sit møde den 01. februar 2016 behandlet ansøgning om lokaletilskud fra Græsted og Omegns Rideklub.

Idrætsrådet har vurderet, at der ikke kan gives tilskud til Græsted og Omegns Rideklub jf. Folkeoplysningslovens § 25 stk. 5, da de ikke kunne anvise finansiering.

I Græsted og Omegns Rideklubs ansøgning forventes udgifterne at være 245.000 kr. i 2016. Deres tilskud i følge kommunens retningslinjer vil være 135.363 kr.

Søborggård Rideklub har meddelt, at deres ansøgning for 2016 er for stor, da de nu ikke fusioner med Græsted og Omegns Rideklub. Søborggård Rideklub forventer i 2016 udgifter for 336.332 kr. Deres tilskud vil i følge kommunes retningslinjer være 177.079 kr.
Søborggård Rideklub vil aflevere 22.921 kr. retur af det bevilligede tilskud.

I ansøgningen til Idrætsrådet har Græsted og Omegns Rideklub foreslået, at de blot får det beløb, som Søborggård Rideklub tilbagebetaler. Dette er ikke muligt i henhold til Folkeop-
lysningsloven, da der iht. § 25 stk.1 minimum skal gives 65% af de faktiske lokaleudgifter til Børn og unge under 25 år.

Administrationens vurdering og anbefaling
Administrationen kan ikke anbefale et tilskud til Græsted og Omegns Rideklub, da der ikke kan anvises finansiering. Lokaletilskud til Græsted og Omegns Rideklub vil betyde, at der skal gives en tillægsbevilling eller, at beløbet skal findes andet sted på Kultur- og Idrætsudvalgets ramme.

I følge Folkeoplysningslovens § 25 stk. 5 kan kommune uanset bestemmelsen træffe beslutning om, at der ikke ydes tilskud til driftsudgifter til

1) egen hal, som foreningen ikke tidligere har modtaget lokaletilskud til

2) nye lejemål i haller eller ændring af lejemål, hvis lejemålet i forhold til udgifterne ved et eksisterende lejemål indebærer merudgifter for kommunalbestyrelsen

3) væsentlige udvidelser af aktivitetsgrundlaget i haller, som indebærer merudgifter for kommunalbestyrelsen, eller

4) nye lokaler og lejrpladser eller til nye lejemål vedrørende lokaler og lejrpladser, hvis de nye lokaler eller nye lejemål medfører væsentlige merudgifter for kommunalbestyrelsen.

Med henvisning til Folkeoplysningslovens § 25 stk. 5 nr. 4 anbefaler administrationen, at Kultur- og Idrætsudvalget fastholder afslag på ansøgning om lokaletilskud til Græsted og Omegns Rideklub.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011, § 25.

Økonomi
Afsat budget til lokaletilskud for 2016 udgør 7.082.000 kr.
Hele budgettet er fordelt af Idrætsrådet/Kulturrådet på møderne i hhv. november og december 2015.

Tilbagebetaling fra Søborggård: 22.921 kr.
Ansøgte tilskud Græsted og Omegns Rideklub: 245.000 kr., som efter retningslinjerne vil medføre et tilskud på 135.363 kr.

Merudgift: 112.442 kr. svarende til 97.825 kr. i netto-udgift.

Da budgettet er fordelt, findes der ingen finansieringsmulighed for tilskuddet.

Bilag
Bilag 1: Klage fra Græsted og Omegns Rideklub over afgørelse af lokaletilskud Dokumentnr. 2016/08897 005

Bilag 2: Svarbrev ansøgning lokaletilskud Dokumentnr.: 2016/08897 003


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget:

 1. at fastholde Idrætsrådets beslutning om at give afslag på lokaltilskud til Græsted og Omegns Rideklub.Beslutning
Tiltrådt.

Fraværende: Betina Sølver Hansen, Morten Ulrik Jørgensen.
21. Høring af Forslag til Bæredygtighedsstrategi (Lokal Agenda 21)
01.02P00 - 2014/49437

Sagsfremstilling
Introduktion
Kultur- og Idrætsudvalget behandler sagen med henblik på at afgive bemærkninger til Bæredygtighedsstrategien. Bemærkninger og ændringsforslag tages med i tilretningen af den endelige udgave af Bæredygtighedsstrategien, der skal godkendes af Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagens baggrund
Byrådet har d. 1.02.2016 vedtaget forslag til Bæredygtighedsstrategi, samt at Bæredeygtighedsstrategien behandles i de øvrige fagudvalg i høringsperioden, så fagudvalgene kan afgive bemærkninger til forslaget.

Kommuner skal (jf planloven) inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede. Strategien skal indeholde byrådets politiske målsætninger for det fremtidige arbejde inden for følgende 5 indsatsområder:

 1. mindskelse af miljøbelastningen,
 2. fremme af en bæredygtig byudvikling og byomdannelse,
 3. fremme af biologisk mangfoldighed,
 4. inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i det lokale Agenda 21-arbejde og
 5. fremme et samspil mellem beslutningerne vedrørende miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold.


Planloven indeholder kun få konkrete indholdskrav, og den fastlægger ikke krav til ambitionsniveaet, men det er vigtigt, at visioner, mål og handlinger i strategien udtrykker en bevidst politisk prioritering. Det er vigtigt, at strategien er et svar på de lokale udfordringer.

Indholdet i Bæredygtighedsstrategi for Gribskov Kommune
Bæredygtighedsstrategien supplerer kommunens øvrige strategier og udgør et overordnet tankesæt for hvilke værdier, der tages med i den enkelte opgaveløsning.
Bæredygtighedsstrategien fokuserer overordnet på kommunens kerneværdier: natur og lokalsamfund.

I Bæredygtighedsstrategien indgår følgende målsætninger:

 • være et godt eksempel for at skabe en bæredygtig udvikling i Gribskov Kommune
 • have fokus på udvikling af bæredygtige attraktive byer og lokalsamfund
 • lade sig inspirere af lokale initiativer og samarbejde om bæredygtighed
 • understøtte socialt engagement og lokale fællesskaber
 • mindske miljøbelastningen og fremme biodiversitet


Indsatser formuleres ud fra principperne: at tiltag skal virke motiverende, og de skal udgøre konkrete synlige tiltag. Der lægges særligt vægt på, at kommunens rolle i højere grad end tidligere vil være faciliterende fremfor styrende, og at vi sammen med kommunens øvrige aktører skal kunne gå nye veje.

Indsatser for bæredygtig udvikling er fordelt under temaerne:

 • At forstå og kende vores værdier
 • Gode fællesskaber
 • God tilgængelighed
 • Bedre miljø
 • Fremme biodiversitet


Forslag til Bæredygtighedsstrategien, herunder deltemaer og konkrete indsatser, fremgår af Bilag 1.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler, at Kultur- og Idrætsudvalget tager forslag til Bæredygtighedsstrategi til efterretning og afgiver bemærkninger til forslaget.


Lovgrundlag
Lov om planlægning § 33a (planloven), lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23.11.2015

Økonomi
Handlinger under strategien er ikke vurderet budgetmæssigt, men knytter sig primært til eksisterende opgaver.

Miljøforhold
Bæredygtighedsstrategien har som udgangspunkt at nedbringe den miljømæssige belastning.

Høring
Forslag til Bæredygtighedsstrategi er sammen med Udviklingsstrategi 2016-19 præsenteret og drøftet på borgermøde 23.02.2016.

Bilag
PMU 11.01.2016: Bilag: Forslag til Bæredygtighedsstrategi for Gribskov Kommune Dok.nr.: 2014/49437 002

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget:

 1. at tage forslag til Bæredygtighedsstrategi til efterretning
 2. at afgive bemærkninger til forslag til Bæredygtighedsstrategi

  Beslutning

1. Taget til efterretning.
2. Udvalget havde følgende bemærkninger til forslag til Bæredygtighedsstrategi:

Under indsatsområdet "God tilgængelighed":

 • Det foreslås, at der laves en tilføjelse om sikring af tilgængelighed for folk med handicap.
 • Det foreslås, at der arbejdes på at anskaffe rekvisitter, som kan hjælpe folk med handicap til at komme i vandet. Rekvisitterne kunne placeres hos Livredningstjenesten på udvalgte strande.
 • Det foreslås, at der laves en tilføjelse om, at der bør placeres handicaptoiletter flere steder i kommunen.


Under indsatsområdet "Bedre miljø":

 • Det foreslås, at det tilføjes, at bæredygtighed bør sikres generelt med fokus på at fremme gode vaner hos børn og voksne.
 • Det foreslås, at der fokuseres på sortering af husholdningsaffald, også i sommerhusområderne.
 • Det foreslås, at der etableres mulighed for at aflevere husholdningsaffald på genbrugsstationerne i kommunen.


Fraværende: Betina Sølver Hansen, Morten Ulrik Jørgensen.


Mødet startet:
03:00 PM

Mødet hævet:
04:15 PM