Kultur- og Idrætsudvalget

Publiceret 23-02-2016

Tirsdag den 23-02-2016 kl. 15:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
6 1. Budgetopfølgning 2016 KIU
7 Forslag om fælles drift og udvikling af folkebiblioteker og skolernes
pædagogiske læringscentre
8 Udvikling af Handicappolitikken - indsamling af input fra fagudvalg
9 Retningslinier for benyttelse af kommunale lokaler og anlæg i Gribskov

Kommune
10 Tilskudsregler for Børne- og Unge-UDDANNELSESPULJE
11 Ansøgning fra Helsinge Hallerne om anvendelse af springcentermidler
12 Team Tvilling - tilskud
13 Idrætsprisuddeling 2016
14 Anke vedrørende indretning af Tisvilde Idrætsplads til campingplads i

forbindelse med Musik i Lejet 2016


Efterretningssager
15 Kulturhavnen - status for arbejdet
16 Museumsprojekt Gilleleje - Status på forprojekt
17 Årsplan for politiske udvalg - juli - december 2016

Medlemmer:

Jørgen Emil Simonsen Ulla Dræbye
Pia Foght Anders Gerner Frost
Michael Bruun Morten Ulrik Jørgensen
Poul-Erik Engel Høyer Betina Sølver Hansen
Birgit Roswall  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:
Poul-Erik Engel Høyer

Meddelelser:
Der er kommet en henvendelse fra Græsted og Omegns rideklub til udvalgets medlemmer vedr. undren over Idrætsrådets afslag på rideklubbens ansøgning om lokaletilskud.
Sagens behandles som en klagesag over Idrætsrådets afgørelse og sættes på Kultur- og Idrætsudvalgets møde i april.
.
Gilleleje Bibliotek deltager sammen med Gilbjergskolen, Rostgårdsvej (8, K1 og K2) i et antiradikaliserings- og demokratiprojekt (sammen med Statsbiblioteket, Horsens KOmmune og Ishøj Kommune). I den forbindelse spørger projektet om der er politikere, som vil deltage i 2 arrangementer:
1. den 9.3.16 kl. 9-14 i Byrådssalen. Her skal eleverne spille rollespil, hvor de skal repræsentere forskellige partier, udarbejde en politisk erklæring om digital dannelse i Gribskov Kommune.
2. 11.3.16 kl. 15-17 på Gilleleje Bibliotek. Her afsluttes projektet med en reception for elever, forældre, lærere og andre (politikere?)
Udvalgets medlemmer melder tilbage til Kirsten Frandsen, hvis de har mulighed for at deltage.
.
Morten Ulrik Jørgensen fraværende fra kl. 15.45

Åbne

6. 1. Budgetopfølgning 2016 KIU
00.30Ø00 - 2015/40493

Sagsfremstilling
Budgetopfølgningen generelt
Formålet med budgetopfølgningen (forkortet BO) er at præsentere udviklingen og det forventede resultat for de enkelte enheder og områder i Gribskov Kommune. Budgetopfølgningen skal også beskrive, hvis det enkelte område eller enhed har sat eller bør sætte tiltag i værk for at ændre på de forventede resultater, så de overholder deres budgetter i 2015.

Administrationen udarbejder 4 årlige budgetopfølgninger i 2016:
1. budgetopfølgning (BO1) forelægges på fagudvalgsmøder i februar
2. budgetopfølgning (BO2) forelægges på fagudvalgsmøder i april
3. budgetopfølgning (BO3) forelægges på fagudvalgsmøder i august
4. budgetopfølgning (BO4) forelægges på fagudvalgsmøder i november

Budgetopfølgning 1
Denne første budgetopfølgning er placeret så tidligt på året, at der ikke vil kunne tilvejebringes et kvalificeret bud på det forventede regnskab. Endelige regnskabstal for foregående år foreligger heller ikke ved udarbejdelsen af denne første budgetopfølgning.

Fokus i denne 1. budgetopfølgning er derfor:

 • At få fremhævet ændringer i vilkår i forhold til det, der indgår i årets budget (fx ændrede budgetforudsætninger eller ændret lovgivning og andet der medfører forventninger om et ændret fokus i året).
 • At få fremhævet særlige relevante udfordringer, der "bæres ind" i året fra det forgangne år


Budgetopfølgning for Kultur og Idrætsudvalget
Samlet konklusion
Budgettet for 2016 forventes overholdt på Kultur og Idrætsudvalget område. Der kan ikke på nuværende tidspunkt peges på særlige opmærksomhedspunkter, der måtte udfordre denne vurdering.

Budgetopfølgningens grundlag
I de følgende delafsnit vil grundlaget for budgetopfølgningen blive gennemgået nærmere for hvert af udgiftsområderne på Kultur og Idrætsudvalget.

Kultur
Budgettet forventes overholdt.

Idræt
På Idrætsområdet er der et opmærksomhedspunkt omkring Springcenteret. Springcenteret har forventet driftstart den 1. maj 2016. Det forventes derfor ikke, at Springcenteret bruger hele det afsatte driftbudget på 1,9 mio. i 2016.


De forventede udgifter er:
Renter og afdrag: 1.000.000 kr.
Drift og vedligehold: 500.000 kr.
Restbudget: 400.000 kr.

Der foreligger en ansøgning fra Helsingehallerne om anvendelse af de uforbrugte midler (restbudgettet), som vil blive behandlet af Kultur og Idrætsudvalget og evt. herefter sendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bibliotekerne
Budgettet forventes overholdt.

Kulturskolen
Budgettet forventes overholdt.

Stadsarkiv
Stadsarkivet blev etableret af Økonomiudvalget i november 2011, men der blev
ikke taget beslutning omkring organisatorisk placering og finansiering. Den foreløbige finansiering blev fordelt ved, at IT afsatte midler til medlemsskab af NEA (Netværk af Elektroniske Arkiver.) samt til aflevering af arkivalier fra "de gamle kommuner" frem til og med 2016. Center for Kultur, Fritid og Turisme og Center for Byer, Ejendomme og Erhverv stillede medarbejderessourcer til rådighed for opgaven.

Stadsarkivet ligger som ansvarsområde under bibliotekschef Vibeke Steen.

Der er ønske om at samle lønsummen til Stadsarkivet. Derfor søges der ved budgetopfølgning 1, om omplacering af lønsum fra Center for Byer, Ejendomme og Erhverv og Kultur til Stadsarkivet. Derved bliver lønsummen fremover samlet under Center for Kultur, Fritid og Turisme.

Løn fra Center for Kultur, Fritid og Turisme er i 2016: 733.000 kr.
Løn fra Center for Byer, Ejendomme og Erhverv er i 2016 434.000 kr.
Samlet lønsum til Stadsarkivet: 1.167.000 kr.

Driftmidler til Stadsarkivet i 2016 forventes at være 60.000 kr. som financierers fra Bibliotekernes budget. Fra 2017 er driftudgifter indarbejdet i budgettet.

Baner KIU
Budgettet forventes overholdt.

Tillægsbevillinger og omplaceringer
Omplaceringer
Der søges om omplacering fra Center for Byer, Ejendomme og Erhverv til Center for Kultur, Fritid og Turisme til Stadsarkivet på 434.000 kr.


Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, LBK nr 769 af 09/06/2015

Økonomi
Bevillingsstrukturen i Gribskov Kommune er følgende:

 • Økonomiudvalget og Byrådet godkender omplaceringer mellem fagudvalg og tillægsbevillinger.
 • Fagudvalg bemyndiges til at godkende omplaceringer mellem rammer inden for eget udvalg.
 • Administrationen bemyndiges til at foretage ændringer mellem delrammer inden for samme ramme under forudsætning af, at de politisk fastsatte rammebetingelser overholdes.

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur og Idrætsudvalget:

 1. at godkende budgetopfølgning for Kultur og Idrætsudvalgets område.

  Administrationen indstiller til Kultur og Idrætsudvalget, at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:
 2. at godkende de foreslåede omplaceringer mellem udvalg og tillægsbevillinger jf. nedenstående tabel.
  Ramme
  Omplace- ringer
  i kr.
  Tillægsbe- villinger
  i kr.
  Kultur og Idrætsudvalget
  434.000
 3. at godkende de foreslåede ændringer vedr. budgetoverslagsårene jf. nedenstående tabel.
  Ramme
  2017
  2018
  2019
  2020
  Kultur og Idrætsudvalget 434.000 434.000 434.000 434.000Beslutning
1.-2. Godkendt
Fraværende: Poul-Erik Engel Høyer
7. Forslag om fælles drift og udvikling af folkebiblioteker og skolernes pædagogiske læringscentre
21.07A00 - 2016/00990

Sagsfremstilling
Introduktion
Kultur- og Idrætsudvalget og Børneudvalget behandler sagen sideordnet med henblik på beslutning.

Begge udvalg skal beslutte, hvorvidt et forslag til en model med fælles drift og udvikling af folkebiblioteker og skolernes pædagogiske læringscentre (PLC) skal sendes i høring, med henblik på beslutning på næstkommende udvalgsmøder.

Baggrund
Gribskov Kommune har siden 2004 samlet erfaringer med fælles drift og udvikling af folkebiblioteker og skolebiblioteker, nærmere bestemt fra integrationen af henholdsvis skolebibliotekerne på Nordstjerneskolen og Gribskolen samt folkebiblioteket.
Skolebiblioteker har siden 2014 heddet pædagogiske læringscentre, og fik med Bekendtgørelsen om folkeskolens pædagogiske læringscentre et bredere formål og en bredere opgaveportefølje, som bl.a. understøtter det undervisende personales planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning og pædagogiske aktiviteter.

Folkebiblioteket i Gribskov Kommune har i dag dispensation fra Undervisningsministerieret for ledelsen af de to pædagogiske læringscentre på Nordstjerneskolen og Gribskolen. Med den nye model skal en sådan dispensation fremover også omfatte Gilbjergskole, Sct. Helene Skole samt Bjørnehøjskolen.

Fordelene ved samarbejdet er mange for såvel børnene i skolen, børnene i daginstitutionen, det faglige personale på skolerne og ikke mindst borgerne, der benytter folkebiblioteket.
Medarbejdernes mange fagligheder anvendes optimalt i mødet med de mange målgrupper, bibliotekerne betjener, og de digitale og fysiske materialer udnyttes ligeledes langt bedre.
Derfor foreslås etablering af en model i Gribskov kommune, hvor alle skolers pædagogiske læringscentre og folkebibliotekerne drifter og udvikler i fællesskab.

Sagens forhold
Gode erfaringer danner grundlag for modellen
Samarbejdet mellem Nordstjerneskolen, Gribskolen og folkebibliotekerne har vist sin styrke ved et fælles personale og en fælles materialesamling, der ikke kun har styrket den enkelte skole eller det enkelte bibliotek, men som også har udviklet et stærkt samarbejde de to pædagogiske læringscentre imellem.
Resultatet af dette samarbejde er udveksling og udvikling af ideer, koncepter, materialer og personaleressourcer. En synergi der ville være meget vanskelig for det enkelte pædagogiske læringscenter at opnå.

Modellen: En fælles, central funktion i form af et fælles PLC integreret med folkebiblioteket
På baggrund af de gode erfaringer fra Nordstjerneskolen og Gribskolen vil der i modellen blive organiseret et fælles kommunalt PLC. Herfra vil alle skolerne i Gribskov kunne drage nytte af en stor personaleressource med mange forskellige uddannelsesbaggrunde. Personaleressourcerne kan arbejde fleksibelt på tværs af skolerne og kan sikre, at den erfaring, man har opnået på én enhed, kan komme andre skoler til gavn. Hermed vil Gribskov Kommune i højere grad kunne understøtte bekendtgørelsen om folkeskolens pædagogiske læringscentre og udføre de opgaver, som indgår heri.

Alle skoler er forpligtet til at drive et PLC, og der vil i modellen være drift af et PLC på alle
skoler i større eller mindre grad. I tillæg hertil vil det være muligt at flytte og prioritere ressourcer fra det fælles PLC rundt til de enkelte enheder alt efter behov og indsatser.
Det fælles PLC vil i samarbejde med de enkelte skoleledelser sætte den lokale skoleudvikling på dagsordenen samt understøtte og sikre fælles kommunale indsatser på skoleområdet.

Folkebiblioteket vil understøtte det fælles PLC og alle enhederne og understøtte børn og borgeres mulighed for at skaffe sig viden og information, læring og kompetence og deltage i meningsfulde fællesskaber lokalt. Folkebibliotekerne har igennem en længere årrække haft stort fokus på børn, et fokus der nu kan blive endnu stærkere, fordi muligheden for at nå børnene på alle skoler vil være tilstede.

Opgaver for et fælles centralt PLC
Der foreslås etableret en central funktion, der organisatorisk er forankret i folkebiblioteket og som på tværs af skolerne løfter opgaven at:

 • udvikle netværk for vejledere tilknyttet skolernes pædagogiske læringscentre
 • understøtte skoleudviklingen
 • formidle viden om læring
 • formidle viden om målstyret undervisning og evaluering
 • formidle viden indenfor anvendelsen af digitale lærermidler
 • udvikle koncepter til brug i den åbne skole
 • tilbyde skolernes kompetenceudvikling indenfor de områder der er omfattet af det
  pædagogiske læringscenter f.eks digitale lærermidler
 • understøtte kommunalt sigte på udvikling og effekt af læring

og ydermere på tværs af skolerne og folkebiblioteket løfter opgaven at

 • sikre tilgængelig til materialer og kulturelle tilbud for alle elever i Gribskov kommune
 • formidle og understøtte børnenes læselyst
 • udvikle digital kulturformidling
 • sikre udnyttelse af fælles materialesamling
 • sikre udnyttelse af fælles digitale licenser
 • udnytte fælles drift – indkøb, klargøring af materialer
 • åbne skolerne for lokalområderne og tilbyde borgerne adgang til afhentning af bestilte materialer samt facilitere fællesskaber såsom læsekredse, sprogcafeer, borgernes egne aktiviteter


Administrationens vurdering
Med et fælles kommunalt PLC vil der kunne skabes et fundament og en ramme for den gode skoleudvikling i Gribskov Kommune. Ved at integrere det fælles kommunale PLC med folkebibliotekerne med et fælles personale, vil både skolerne og lokalsamfundet kunne drage nytte af de fælles rammer, fælles fysiske såvel som digitale materialer samt understøtte børn og borgeres mulighed for at skaffe sig viden og information, læring og kompetence og deltage i meningsfulde fællesskaber lokalt. Samtidig vurderes det, at de pædagogiske læringscentre i kommunen i højere grad vil kunne leve op til bekendtgørelsens formål og opgaver.

Nogle skoler vil imidlertid kunne opleve at have øgede udgifter til det pædagogiske læringscenter, afhængig af hvor stor en andel af deres midler der hidtil har været anvendt på det pædagogiske læringscenter. Den nye model vil kræve en fast finansiering af det fælles PLC, hvorfor det vil binde nogle midler på skolerne, som de hidtil har haft mulighed for at prioritere til forskellige formål. Samtidig vil folkebiblioteket skulle prioritere midler til såvel drift, lønsum som etablering af skolernes PLC'er.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler Kultur- og idrætsudvalget og Børneudvalget at godkende at forslag til model med fælles drift og udvikling af folkebiblioteker og skolernes pædagogiske læringscentre sendes i høring, med henblik på endelig beslutning i Børneudvalget d. 04.04.16 og Kultur- og Idrætsudvalget d. 05.04.16.


Lovgrundlag

Bek. nr. 687 af 20/06/2014 (Bekendtgørelse om folkeskolens pædagogiske læringscentre)

LBK nr 100 af 30/01/2013 (Biblioteksloven)Økonomi

Finansieringen af den nye model tager udgangspunkt i den model, der i dag er anvendt på Nordstjerneskolen.

Den nye model finansieres indenfor rammerne af folkebibliotekerne og skolerne. Modellen indebærer en omflytning af midler mellem de to instanser og en øget prioritering af midler til PLC indenfor budgetterne, jf. nedenfor.

Folkebibliotekernes andel af finansieringen
Med den anvendte finansieringsmodel vil folkebiblioteket finansiere en andel på i alt kr 326.500 af skolernes årlige udgift til de pædagogiske læringscentre, som findes ved en bredere udnyttelse af personaleressourcer.

Derudover finansierer folkebiblioteket etableringsomkostninger i form af teknisk udstyr til selvbetjening på skolerne samt chipning af skolernes materialer på i alt 354.000 kr. Pengene findes indenfor folkebibliotekernes ramme, og skolerne får ingen etableringsomkostninger.

Skolernes andel af finansieringen
Nordstjerneskole, Gribskolen samt skoleområdet finansierer allerede i dag tilsammen 1.369.305 mio. kr. til drift af BLIK og Helsinge bibliotek. Der vil skulle finansieres yderligere 1.932.760 kr. for opnå det beløb, som skolerne skal finansiere af de årlige udgifter til drift og udvikling i den nye model, jf. nedenstående skema.

Hertil skal det bemærkes, at skolerne allerede i dag anvender en del af dette ekstra beløb på deres PLC, hvorfor det ikke vil være hele beløbet, som er ekstra udgifter for skolerne.

De samlede årlige udgifter til fælles drift og udvikling:

Årlig udgift Skoler Bibliotek i alt skoler og bibliotek
Lønsum PLC 2.635.064 283.000 2.918.064
Drift 667.000 43.500 710.500
Ialt 3.302.064 326.500 3.628.564


Skolernes andel af den samlede årlige udgift til drift og udvikling skal findes indenfor de enkelte skolers egne rammer, jf. nedenstående skema.

De enkelte skolers udgift til lønsum pr. år.

Skole Udgifter til lønsum pr år
Bjørnehøj 378.005
Sankt Helene 281.048
Gilbjergskolen 719.906
Gribskolen 506.431
Nordstjerne-
skolen
749.674
I alt 2.635.064


Lønsum beregnet ud fra 3,5 time pr elev pr. år.
Folkebibliotekets andel til lønsum er fraregnet og fordelt ligeligt imellem skolerne med 56.600 kr pr skole

De enkelte skolers udgifter til drift pr. år

Skole Udgifter til drift pr. år
Bjørnehøj 133.882
Sankt Helene 104.014
Gilbjergskolen 239.206
Gribskolen 0 (er flyttet til folkebibliotekets ramme i 2004)
Nordstjerne-
skolen
248.376


Driftsudgifter er beregnet ud fra 262 kr. pr elev pr år.
Gribskolens andel til drift er flyttet til folkebibliotekets ramme i 2004.


Høring
Forslaget skal i høring i skolebestyrelser og LU på de fem skoler samt LU i Center for Kultur og Fritid.
Sagsfremstillingen sendes i høring d. 24 februar, såfremt udvalgene tiltræder administrationens anbefalinger. Høringssvar skal modtages retur senest 9. marts.

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget:

 1. at godkende at forslag til model med fælles drift og udvikling af folkebiblioteker og skolernes pædagogiske læringscentre sendes i høring, med henblik på endelig beslutning i Børneudvalget d. 04.04.16 og Kultur- og Idrætsudvalget d. 05.04.16Beslutning
Godkendt
Fraværende: Poul-Erik Engel Høyer
8. Udvikling af Handicappolitikken - indsamling af input fra fagudvalg
00.01G00 - 2015/29678

Sagsfremstilling
Kultur- og Idrætsudvalget behandler sagen for at give input til udvikling af handicappolitikken for Gribskov Kommune.

Handicapudvalget har udformet udkast til handicappolitikken. Økonomiudvalget besluttede at sende udkast til politikken til behandling i alle fagudvalg inden offentlig høring. Opgaven for fagudvalgene er:

 • at kvalitetssikre udkast til politikken ud fra det perspektiv som det enkelte udvalg varetager i udvalgets arbejde
 • at formulere ideer til, hvordan udvalget påtænker at arbejde med den kommende politik inden for udvalgets forretningsområde, og hvilke konkrete tiltag udvalget ser, at der er behov for på det område, når politikken skal realiseres

Et revideret udkast til politikken samt fagudvalgenes ideer til arbejde med den kommende politik sendes i offentlig høring i forår 2016.

Baggrund
Byrådet nedsatte Handicapudvalget som et tværgående temaudvalg efter § 17, stk 4 i Kommunestyrelsesloven. Handicapudvalget fik til opgave at forberede en ny og tidssvarende handicappolitik for Gribskov Kommune. Formålet med at lave en ny politik var at styrke og forny fokus på handicapområdet.

Handicapudvalget refererede til Økonomiudvalget og havde en tværgående, rådgivende og koordinerende funktion i forhold til den stillede opgave. Udvalget blev dannet den 1. september 2015 og fungerede til udgangen af året 2015.

Handicapudvalget afsluttede sit virke med et udkast til en ny handicappolitik og en procesplan for det videre arbejde med politikken. Økonomiudvalget behandlede sagen om handicappolitikken på udvalgsmøde den 25. januar 2016 og besluttede at sende udkast til politikken til behandling i alle fagudvalg inden offentlig høring i forår 2016.

Udkast til politikken
Udkast til politikken blev udformet med afsæt i kommissoriet og med blik for følgende rammer:

 • Politikken skal afspejle nutidens tendenser og lokale behov
 • Politikken skal tage form i en inddragende proces
 • Politikken skal tage afsæt i FN's Handicapkonvention


Arbejdet med politikudviklingen byggede på input fra mange forskellige aktører. Input blev indsamlet i løbet af oktober og november 2015 ved hjælp af flere forskellige aktiviteter:

 • Studietur til Handicaporganisationernes Hus
 • Dialogmøde med deltagelse af repræsentanter for mennesker med handicap, pårørende til mennesker med handicap, repræsentanter for erhvervs- og foreningslivet, politikere og fagpersoner
 • Beboer- og brugermøder inden for socialområdet
 • Dialogmøde med unge
 • Facebook-siden "Hverdag med Handicap"
 • Mails fra borgere indsendt i forbindelse med udvalgets aktiviteter
 • Læsning af rapporter og undersøgelser, der behandler problematikker knyttet til gennemførelse af FN's Handicapkonvention
 • Inddragelse af repræsentanter for Handicaprådet som observatører i Handicapudvalgets arbejde - både på udvalgets møder i de øvrige aktiviteter


Udkast til politikken er vedhæftet dette dagsordenspunkt som bilag 1.

Fagudvalgene rolle og opgave
Fagudvalgene spiller en vigtig rolle i at løfte intentionerne i den kommende handicappolitik, så politikken bliver aktiv og levende i praksis.

Kun med fælles indsats på tværs af alle politiske udvalg og alle fagområder kan kommunen nærme sig målet om at skabe forudsætninger for, at alle kommunens borgere kan deltage aktivt i samfundet og har adgang til både uddannelse, arbejde og fritidsaktiviteter, til bygninger og udearealer og til kommunikation og information.

Handicapudvalget og Økonomiudvalget lægger derfor vægt på at inddrage alle fagudvalg både i at udvikle og gennemføre den kommende politik.

Kvalitetssikring af udkast til politikken
Handicapolitikken skal give retning for, hvilke rammer og vilkår kommunen skal tilbyde mennesker med handicap - uanset om de er børn, unge eller voksne, eller om deres udfordringer er fysiske, psykiske eller noget tredje.

Når fagudvalgene er bedt om at kvalitetssikre udkast til politikken, så handler det om at sikre, at alle fagområder kan se sig selv og sin egen opgave i den kommende politik og de udvalgte fokuspunkter, som politikken vil sætte særligt fokus på at gennemføre.

Formålet med fokuspunkterne er at sætte retning for kommunens arbejde og prioriteringer.

Meningen er, at mennesker med handicap, der bor eller kommer på besøg, oplever Gribskov som en tilgængelig kommune, hvor alle har adgang til uddannelse, arbejde og fritidsaktiviteter, alle har adgang til bygninger og udearealer, og alle har adgang til kommunikation og information. At skabe en tilgængelig kommune er en fælles opgave for alle politiske udvalg og alle dele af den kommunale organisation og også for alle borgere og virksomheder i kommunen.

Ideer til arbejdet med den kommende politik
Handicapudvalget og Økonomiudvalget inviterer alle fagudvalgene til at komme med input og ideer til, hvilke konkrete indsatser udvalgene mener kan løfte intentionerne i handicappolitikken på udvalgets område, så politikken bliver aktiv og levende i praksis.

Administrationen samler udvalgenes ideer i et samlet dokument. Dokumentet sendes i høring sammen med udkast til politikken. På den måde får alle fagudvalg mulighed for at modtage både borgernes, brugernes og fagpersonernes tilbagemelding på ideerne.

Efter høring, når politikken bliver vedtaget af Byrådet, vil alle fagudvalg have mulighed for beslutte konkrete tiltag og indsatser som det enkelte udvalg vil prioritere inden for udvalgets område.

Lovgrundlag
LBK nr 769 af 09/06/2015 (Kommunestyrelsesloven) § 17, stk. 4

FN-konvention af 13. december 2006 om rettigheder for personer med handicap, ratificeret af Danmark den 28. maj 2009 efter folketingsbeslutning B 194.

Økonomi
Der er i budget 2016-20 ikke afsat midler til at understøtte implementering af politikken med særlige aktiviteter eller tiltag.

Høring
Offentlig høring i forår 2016. Høringsmateriale vil omfatte udkast til politikken samt et dokument med ideer til, hvordan de enkelte udvalg påtænker at arbejde med den kommende politik.

Bilag
1. BILAG ØU 250116 Handicapudvalgets udkast til handicappolitik for Gribskov Kommune Dokumentnummer 2015/29678 055

Til inspiration
Er man interesseret i at hente inspiration i input fra temamødet, kan man læse notat med input vedhæftet nedenunder. Notatet udgjorde bilag til Handicapudvalgets møde i november.

Bilag 18.11.2015: Input til handicappolitikken (notat med bearbejdede input) Dokumentnummer 2015/29678 028

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget:

 1. at kvalitetssikre udkast til politikken ud fra det perspektiv som det enkelte udvalg varetager i udvalgets arbejde
 2. at formulere ideer til, hvordan udvalget påtænker at arbejde med den kommende politik inden for udvalgets forretningsområdeBeslutning
1. Udvalget havde ingen bemærkninger.
2. Udvalget formulerede følgende ideer til det videre arbejde inden for udvalgets ressortområde:

 • Fokus på informationsniveau i forbindelse med idræts- og kulturaktiviteter og arrangementer. Mennesker med handicap skal have mulighed for at vurdere, om stedet er egnet til at de kan deltage/besøge stedet.
 • Fokus på inspiration til og samarbejde med foreninger i forhold til at tydeliggøre muligheder for, at mennesker med handicap kan deltage i foreningens aktiviteter.
 • I forbindelse med aktuel nyindretning af biblioteker skal der være fokus på at sikre, at mennesker med handicap kan bruge de biblioteker, der bliver indrettet.


Derudover anbefaler Kultur- og Idrætsudvalget:

 • at tankegang fra Handicappolitikken skal integreres løbende i alle kommunens politikker i forbindelse med omskrivning af de eksisterende og/eller udvikling af nye politikker
 • at en pulje til arbejde med forbedringer af tilgængelighed tænkes ind i budgetarbejde i forbindelse med budgettet 2017 og frem. Puljen kunne styrke kommunens muligheder for at kommunen kan ansøge fonde om medfinansiering af tiltag, der har til formål at forbedre tilgængelighed.
 • Konsekvenser af beslutninger i forhold til mennesker med handicap skal oplyses på sagerne på samme måde som økonomi, miljø m.fl.


Fraværende: Poul-Erik Engel Høyer, Morten Ulrik Jørgensen
9. Retningslinier for benyttelse af kommunale lokaler og anlæg i Gribskov Kommune
18.13G00 - 2014/13807

Sagsfremstilling
Introduktion
Kultur- og Idrætsudvalget genbehandler sagen for at godkende forslag til reviderede retningslinier for benyttelse af kommunale lokaler og anlæg i Gribskov Kommune.

Baggrund
Forslag til reviderede retningslinier for benyttelse af lokaler og anlæg i Gribskov Kommune har været behandlet i Idrætsrådet den 20. oktober og den 02. december 2015 - og til orientering i Kulturrådet den 30. november 2015.

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede på møde den 12. januar 2016:

 • Der skal tilføjes "Dog skeles der til indeværende sæsons tider, da det er hensigtsmæssigt for foreningerne at have nogenlunde de samme tider"i afsnittet "Principper ved fordeling"
 • Der skal tilføjes "Foreninger, der har søgt tid, har mødepligt."i afsnittet "Kommunale haller" samt i afsnittet "Ansøgning om lån af bassin i svømmehallen".
 • Forslag til retningslinier skal sendes i høring i alle foreninger, når de ovennævnte tilføjelser er indarbejdet i teksten.
 • Sagen genoptages til behandling efter høring på Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 23.2.2016.


Sagens forhold
11 foreninger, råd og haller har indgivet høringssvar.
Opsummering af høringssvarene samt administrationens bemærkninger til dem er samlet i særskilt dokument og vedlagt som bilag.
Administrationen har gennemgået og indarbejdet relevante høringssvar i "forslag til retningslinier for benyttelse af lokaler og udendørsanlæg i Gribskov Kommune".

Høringssvarene har to gennemgående temaer:
1. Foreninger ønsker samme tider og faciliteter som foregående år
2. At der afholdes fordelingsmøder, og at dato for disse kendes i god tid.

Høringssvarene har givet anledning til følgende ændringer i forslag til retningslinjer:

 • Der tages hensyn til indeværende sæsons tider, da det er hensigtsmæssigt for foreningerne at have nogenlunde de samme tider
 • Foreningerne har mødepligt til fordelingsmøderne. Møder foreningerne ikke op, vil de ikke have indflydelse på de tildelte tider.
 • Dato for fordelingsmøder bliver fastlagt på idrætsrådsmødets næstsidste møde i året forud for fordelingsmøderne.


Desuden har høringssvar givet anledning til en enkelt tilføjelse om Gilleleje Boldklubs idrætsanlæg i kapitel 6.

Administrationens vurdering
Administrationen vurderer at det reviderede forslag til retningslinjer er i overensstemmelse med Folkeoplysningslovens § 21 stk. 3 og § 33. stk. 2, hvor prioriteringsrækkefølgen overholdes og sikrer objektive kriterier, der giver lige vilkår for anvisning af lokaler.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler, at Kultur- og idrætsudvalget godkender det reviderede forslag til retningslinjer for benyttelse af lokaler og udendørs anlæg i Gribskov Kommune


Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011, Kapitel 6


Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser i den forstand, at forslaget ikke vil medføre en stigning i kommunens nuværende udgifter til udlån af ledige lokaler til godkendte foreninger.

Høring
Retningslinierne har været i høring i perioden 13. - 27. januar 2016 hos: Idrætsrådet, Kulturrådet, Handicaprådet, hos samtlige spejderforeninger, samtlige kulturelle foreninger og samtlige idrætsforeninger.

Bilag
Bilag 1: Revideret Forslag til retningslinier for benyttelse af lokaler og udendørsanlæg i Gribskov Kommune, tilrettet efter høring - til KIU-møde 23.02. 2016
Dok.nr. 2014/13807 017

Bilag 2: Opsumering på høringssvar på retningslinier for benyttelse af lokaler og udendørs-
anlæg i Gribskov Kommune samt administrationens bemærkninger
Dok.nr. 2014/13807 016

Læsevejledning
Bilag 3 og 4 indeholder høringssvar i deres fulde længde. En opsummering af høringssvar fremgår af Bilag 2, som bør indeholde essensen af samtlige høringssvar.

Bilag 3: Alle indkomne høringssvar for benyttelse af lokaler og udendørsanlæg i Gribskov
Kommune
Dok.nr. 2014/13807 032

Bilag 4 Høringskommentar til retningslinjer for brug af lokaler og idrætsanlæg fra
GymHelsinge
(Høringssvar fra GymHelsinge som ikke kunne indarbejdes i bilag 3) Dok.nr. 2014/13807 033

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget:

 1. at godkende det reviderede forslag til regningslinjer for benyttelse af lokaler og udendørs anlæg i Gribskov Kommune (bilag 1)Beslutning
Godkendt med følgende ændring: på side 2 i afsnittet "Principper ved fordeling" fjernes ordet "nogenlunde", så sætningen kommer til at lyde: Der tages hensyn til indeværende sæsons tider, da det er hensigtsmæssigt for foreningerne at have de samme tider.

Fraværende: Poul-Erik Engel Høyer, Morten Ulrik Jørgensen
10. Tilskudsregler for Børne- og Unge-UDDANNELSESPULJE
18.14A00 - 2016/02301

Sagsfremstilling
Introduktion
Kultur- og Idrætsudvalget behandler sagen med henblik på at godkende Kulturrådets
forslag til tilskudsregler for Børne- og Unge-UDDANNELSESPULJE.

Baggrund
Kulturrådet har på møde den 30. november 2015 besluttet, at der fra foråret 2016 etableres en ny pulje, hvor børne- og ungeforeninger kan søge om tilskud til uddannelsesforløb, som deres unge medlemmer kan deltage i.
Der har gennem en årrække været et stigende behov for en sådan pulje.

Der blev på mødet nedsat en arbejdsgruppe, der skulle udarbejde forslag til tilskudsregler for puljen. Arbejdsgruppens forslag til tilskudsregler har været fremlagt på Kulturrådsmøde den 25. januar 2016 og videresendes til endelig godkendelse i Kultur- og Idrætsudvalget.

Sagens forhold
Det overordnede indhold i tilskudsreglerne er, at børne- og ungeforeninger kan søge tilskud til uddannelsesforløb, således at kursister i alderen 12-25 år kan deltage i relevante kursusforløb. Indholdet i kurserne skal være til videreformidling. Kurserne skal være udbudt af organisationer tilsluttet Dansk Ungdoms Fællesråd eller ligende organisationer.

Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, at tilskudsreglerne er medvirkende til at opfylde puljens formål. Tilskudsreglerne udgør endvidere en god vejledning for de, som søger midler fra puljen samt Kulturrådet, der afgør ansøgningerne.

Administrationens og Kulturrådets anbefaling
Administrationen og Kulturrådet anbefaler Kultur- og Idrætsudvalget at godkende forslag til tilskudsregler for Børne- og Unge-UDDANNELSESPULJE.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011

Økonomi
Samlet beløb til Børne- og Unge-UDDANNELSSPULJEN: 30.000 kr., som finansieres via 10.000 kr. fra Kulturrådets pulje og 20.000 kr. fra Børne- og Ungepuljen.

Bilag
Tilskudsregler for Børne- og UngeUDDANNELSESPULJEN dokument nr.: 2016/02301 001.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget

 1. at godkende Kulturrådets forslag til tilskudsregler for Børne- og Unge-UDDANNELSESPULJEBeslutning
Godkendt

Fraværende: Poul-Erik Engel Høyer, Morten Ulrik Jørgensen
11. Ansøgning fra Helsinge Hallerne om anvendelse af springcentermidler
18.20G00 - 2016/01843

Sagsfremstilling
Introduktion
Kultur- og Idrætsudvalget og økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet. Sagen omhandler en ansøgning fra Helsinge Hallernes bestyrelse om udbetaling af hele det budgetlagte beløb for 2016 til drift af springcenter.

Baggrund
I budgetaftalen for 2015 - 2018 blev der afsat midler til opførelse af en springhal i Gribskov Kommune. Byrådet afsatte 19 mio. kr. til opførelsen af springhallen og 1,9 mio. årligt til drift af hallen.

I 2015 godkendte Byrådet på mødet d.31. august at Helsinge Hallerne brugte 500.000 af de uforbrugte driftsmidler for 2015. Nu ansøger Helsinge Hallernes bestyrelse om udbetaling af hele det budgetlagte beløb for 2016 til drift af springcenter.

Sagens forhold
Den nye springhal er under opførelse og forventes at være klar til brug den 1. maj 2016.
Helsinge Hallerne forventer, at driftudgifterne i 2016 vil fordele sig således:

Udgifter til lån 1.000.000 kr.
Forbrugsudgifter 500.000 kr.

I alt 1.500.000 kr
Restbeløb 400.000 kr.

Helsinge Hallerne ansøger om at kunne anvende restbeløbet til 2 ting:

 1. 250.000 kr. anvendes til retablering af minikunstgræsbane (etableret af Gribskov Kommune i 2006) som tidligere lå, hvor springhallen nu ligger
 2. 150.000 kr. anvendes til etablering af LED belysning i springhallen (var ikke en del af entreprenørens oprindelige tilbud)


Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at foretage de foreslåede tiltag. Minikunstgræsbanen er et attraktivt tilbud til foreningerne, og den bør retableres.

LED belysning vil give en besparelse i det fremtidige energiforbrug og dermed minimere de årlige driftsudgifter. Administrationen vurderer derfor, at det vil være fornuftigt at etablere dette i forbindelse med byggeriet.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler derfor, at ansøgningen imødekommes.


Lovgrundlag
Styrelsesvedtægt for Gribskov Kommune § 16 stk. 3

Økonomi
jf. Sagsfremstilling

Bilag
Bilag: Ansøgning fra Helsinge Hallerne Dok. nr. 2016/01843 002

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

 1. at godkende ansøgning fra Helsinge Hallerne, således at hele det afsatte driftsbudget kommer til udbetaling i 2016Beslutning
Anbefalet.

Fraværende: Poul-Erik Engel Høyer, Morten Ulrik Jørgensen
12. Team Tvilling - tilskud
22.09G00 - 2016/04156

Sagsfremstilling

Introduktion
Social- og Sundhedsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget får sagen til beslutning om
økonomisk støtte til et samarbejde med Team Tvilling.

Sagens baggrund
Gribskov Kommune, Foreningen Gribben og Løbeklubben Nordtrim ønsker at samarbejde med Team Tvilling om at starte et nyt løbehold.

Formålet er at gøre mennesker med handicap involverede og synlige i almen sport og nedbryde tabuer omkring det at være handikappet. Det gør projektet Team Tvilling ved at etablere makkerskab mellem mennesker med handicap/kørestolsbrugere og frivillige løbere.

Formålet understøtter Gribskov Kommunes Idrætspolitik, som bl.a. har til hensigt at "borgere med handicap sikres rettigheder til deltagelse i idræt uden diskrimination og på lige fod med andre jf. FN's handicapkonvention (...) Gribskov Kommune har fokus på, at foreningerne også tilbyder aktiviteter for mennesker med handicap, således at de er en integreret del af foreningslivet"(side 7 i Idrætspolitikken). Formålet understøtter endvidere det udkast til handicappolitikken, som er på samme dagsorden som denne sag, da tilgængelighed til idrætstilbud er et fokus punkt i denne.

Målgruppen er bosteder for borgere med fysisk handicap samt andre borgere med fysisk handicap i Gribskov Kommune, der ikke selv kan løbe.

Sagens forhold
Hvad er Team Tvilling?
Team Tvilling består af tvillingerne Peder og Steen. Peder er spastiker og kørestolsbruger. I 2014 gennemførte tvillingerne en ironman og startede derefter foreningteamtvilling.dk. Team Tvilling er en forening, der arbejder på at udbrede løbehold for løbere og kørestolsbrugere. Parret har selv været med til at udvikle de løbevogne, som benyttes af løbeholdene. Formålet er at inspirere andre til at se muligheder frem for begrænsninger.

Parret arbejder på at få udbredt Team Tvilling til så mange kommuner som mulig. På nuværende tidspunkt har 3 kommuner startet samarbejde med Team Tvilling, og deres løbevogne kører i 3 kommuner.

Effekt af indsatsen
Som nævnt ovenfor har andre kommuner allerede gjort sig erfaringer med konceptet. I Lyngby, som er opstartet udelukkende af Team Tvilling, har man eksempelvis gjort sig følgende positive erfaringer:

 • Handiatleter (handiatlet er betegnelsen for borgere med handicap, som sidder i løbevognene) får rykket deres grænser, hver gang de er ude og løbe. De er ofte blevet skånet meget gennem livet og oplever med løbeaktiviteten at kunne mere end forventet og blive mere udholdende og robuste.
 • Handiatleter bliver mentalt stærkere og får større tro på sig selv.
 • Handiatleter oplever at blive behandlet som et menneske og ikke en handicappet samt at være en del af et team.
 • Forældre til handiatleter oplever, at også deres grænser bliver rykket, og de får øjnene op for, at deres børn ikke behøver at blive "pakket ind i vat" hele livet.
 • Løberne får et ærligt indblik i den verden, som borgere med et handicap lever i. De får aflivet fordomme og opbygget sociale relationer mellem løbere og handiatleter.


Erfaringen fra brødrene selv er, at Peder, som er den ene part af Team Tvilling, tidligere oplevede mindst ét epilepsianfald om måneden, men efter hans deltagelse i konceptet har han ikke haft et anfald i 2 år.

Erfaringerne peger dermed på, at konceptet kan være med til at understøtte det, som Gribskov Kommune bl.a. ønsker at opnå med Idrætspolitikken og den nye Handicappolitik, som pt. er i høring.

Opstart og finansiering
For at løbe projektet i gang er der brug for en kommunal medfinansiering til opstartfasen og indkøb af de første løbevogne. Erfaringen fra andre kommuner i landet viser nemlig, at de steder, hvor kommunerne har deltaget aktivt i opstarten i form af finansiering og bidrag til formidling udi netværk, er forankringen hos frivillige i langt højere grad lykkedes.

Nordtrim og Gribben ønsker at investere i Team Tvillings opstartspakke og minimum 5 løbevogne for at sikre en fremtidig forankring og skabe grundlag for en snarlig start.

Opstartspakken beløber sig til 60.000 kr. En løbevogn beløber sig til 26.000 kr.
Kultur- og Idrætsudvalget søges om en bevillig på 30.000 kr., svarende til halvdelen af startpakken.
Social- og Sundhedsudvalget søges om de resterende 30.000 kr. og støtte til 2 løbevogne.

De 5 løbevogne forventes finansieret på følgende måde:

Social- og Sundhedsudvalget søges om 2 løbevogne
Nordtrim finansierer 1 løbevogn
Bostederne i Gribskov Kommune søges om 1 løbevogn
Nordea Fonden søges om 1 løbevogn

Hvad får vi?
Via opstartspakken får kommunen følgende:

 • Rettigheder til, at navnet Team Tvilling kan bruges i kommunen i forhold til aftalte rettigheder med Team Tvilling.
 • Inspirerende foredrag på Introaften fra Team Tvilling, hvor projektet præsenteres for borgere i Kommunen.
 • Rådgivning og sparring gennem projektet.
 • Træning og undervisning af tovholdere
 • Bliver del af nationalt netværk, hvervning af løbere og handicappede
 • Team Tvilling løber med i første officielle træning
 • Undervisning i brug og vedligehold af løbevogne.
 • Synlighed på www.teamtvilling.dk, www.foreningenteamtvilling.dk og gruppen Team Tvilling på facebook.
 • Team Tvilling inspirerer borgere i Gribskov Kommune til at blive en del af projektet.
 • Team Tvilling bidrager til, at tovholder identificeres og træner vedkommende i hvervning af løbere og medlemmer i Team Tvillings ånd.


Målet for Gribskov Kommune er konkret:

 • at etablere egen lokale afdeling af løbere/handiatleter, som træner minimum 1 gang ugentligt.
 • at forankre projektet hos frivillige, så det skal være selvkørende, når Team Tvilling har skudt projektet i gang.


Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, at tiltaget understøtter Gribskov Kommunes Idrætspolitik, som bl.a. har til hensigt at "borgere med handicap sikres rettigheder til deltagelse i idræt uden diskrimination og på lige fod med andre jf. FN's handicapkonvention (...) Gribskov Kommune har fokus på, at foreningerne også tilbyder aktiviteter for mennesker med handicap, således at de er en integreret del af foreningslivet" (side 7 i Idrætspolitikken). Administrationen vurderer endvidere, at tiltaget understøtter udkastet til handicappolitikken, som behandles på samme dagsorden som denne sag.

Administrationen anbefaler
Administrationen anbefaler derfor, at ansøgningen imødekommes


Lovgrundlag

FN-konvention af 13. december 2006 om rettigheder for personer med handicap, ratificeret af Danmark den 28. maj 2009 efter folketingsbeslutning B 194. Artikel 8 (Bevidstgørelse) Punkt 1 og 2. Artikel 30 (Deltagelse i kulturlivet, rekreative tilbud, fritidsaktiviteter og idræt) punkt 5a.

Økonomi
Team Tvillings opstartspakke koster 60.000 kr.
Kultur- og Idrætsudvalget ansøges om et tilskud på 30.000 kr. svarende til halvdelen af udgiften. Tilskuddet fra Kultur- og Idrætsudvalget kan finansieres via Idrætspuljen. Restbeløbet i 2016 på Idrætspuljen er 131.000 kr.

Social- og Sundhedsudvalget ansøges om de resterende kr. 30.000 til startpakken samt 2 løbevogne til 26.000 kr. pr. stk.:
Tilskud startpakke kr. 30.000
Tilskud 2 løbevogne kr. 52.000
I alt: kr. 82.000

Tilskuddene fra Social- og Sundhedsudvalget finansieres fra Investeringspuljen, hvor 712.000 kr. endnu ikke er disponeret over i 2016.

De resterende 3 løbevogne forventes finansieret på følgende måde:
Nordtrim financierer 1 løbevogn
Bostederne i Gribskov kommune 1 løbevogn
Nordea Fonden søges om 1 løbevogn


Høring
Handicaprådet på deres møde den 10. februar 2016 afgivet følgende høringssvar:
Handicaprådet vurderer, at projektet Team Tvilling er et eksempel på, hvordan intentioner i "FN-konvention om rettigheder for personer med handicap" kan omsættes til handling. Rådet vurderer, at projektet Team Tvilling kan bidrage til:

 • at øge bevidstheden i lokale samfund om mennesker med handicap
 • at nedbryde stereotyper og fordomme om mennesker med handicap
 • at fremme en positiv holdning til mennesker med handicap
 • at gøre det muligt for mennesker med handicap at deltage i flere fritids- og idrætsaktiviteter
 • at fremme, at mennesker med handicap deltager i almene idrætsaktiviteter


I sin vurdering af projektet lægger Handicaprådet vægt på, at projektet også henvender sig mennesker med handicap, der bor på bosteder. Projektet er dermed et eksempel på, hvordan de frivillige kan supplere og berige den professionelle hjælp og støtte til mennesker med handicap.

Handicaprådet anbefaler derfor, at Gribskov Kommunen går ind i projektet og understøtter opstart af en lokal udgave af projektet med den fornødne finansiering. Rådet håber, at både Social- og Sundhedsudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget vil bakke op om en lokal udgave af projektet Team Tvilling.


Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget

 1. at godkende et tilskud på 30.000 kr.Beslutning
Godkendt

Fraværende: Poul-Erik Engel Høyer, Morten Ulrik Jørgensen
13. Idrætsprisuddeling 2016
18.13A00 - 2015/36463

Sagsfremstilling
Introduktion
Kultur- og Idrætsudvalget behandler sagen med henblik på at godkende de kandidater til priserne, som Idrætsrådet har foreslået.

Baggrund
Hvert år afholder Gribskov Kommune idrætsprisuddeling for at hædre idrætsudøvere, som
har vundet mesterskaber.

Idrætsforeningerne indstiller de kandidater, som har vundet mesterskaber i det forgangne
år, efter følgende kriterier:

 • Sjællandsmestre v/DIF & DGI - kun for idrætsudøvere under 18 år
 • Nr. 1 , 2 og 3 v/DM v/DIF i højeste række. Idrætsudøvere i B, C og D rækker hædres ikke.
 • Nr. 1, 2 og v/LM v/DGI i højeste række. Idrætsudøvere i B, C og D rækker hædres ikke.
 • Nr. 1, 2, 3 v/NM
 • Nr. 1-4 v/EM &
 • Nr. 1-8 v/VM & OL


Derudover uddeles 3 priser:

 1. Idrætslederprisen
 2. Årets Fundprisen
 3. Årets Foreningspris


Idrætslederprisen uddeles til en idrætsleder, der gennem sit virke i foreningen har gjort
et stort og uegennyttigt stykke arbejde. Indstilling sker fra Idrætsforeningerne i Gribskov
Kommune.
Årets Fundprisen uddeles til en idrætsleder eller -udøver, som er på vej frem i sin
idrætsaktivitet. Indstilling sker fra Idrætsforeningerne i Gribskov Kommune.
Årets Foreningspris uddeles til en forening, der har gjort et stort og flot stykke arbejde.

Indstilling til de 3 priser sker fra foreningerne i Gribskov Kommune.

Indstilling
Kultur- og Idrætssudvalget har uddelegeret indstillingskompetencen til Idrætsrådet.

Idrætsrådet har behandlet sagen den 01. februar 2016, og indstiller deres foretrukne kandidater til priserne, Idrætslederprisen 2015, Årets Fund 2015 samt Årets Forening 2015 til Kultur- og Idrætsudvalget.

Der er indstillet 143 mesterskabsvindere. Foreningerne har indstillet 4 kandidater til Idrætslederprisen 2015, 4 kandidater til prisen Årets Fund 2015 og 2 foreninger er indstillet til Årets Forening 2015.

Lovgrundlag
Der er ikke et lovgrundlag for uddeling af priser.

Økonomi
Budgettet for idrætsprisuddeling i 2016 er 96.000 kr.

Bilag
Bilag: Indstillinger til Idrætslederprisen 2015, Årets Fund 2015 og Årets Forening 2015 Dokumentnummer 2015/36463 029
Bilaget er lukket for offentligheden, da navnene er fortrolige og først offentliggøres ved prisuddelingen den 16. marts 2016.

Udvalgsmedlemmer i Kultur- og idrætsudvalget har adgang til bilag via POLAR, dvs. ved hjælp af computer, men ikke Ipad.

Bilag: Oversigt over de store prismodtagere fra 2010 Dokumentnummer 2015/36463 030

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget

 1. at godkende de tre kandidater, som Idrætsrådet har udpeget som modtagere af h.h.v. Idrætslederprisen 2015 og Årets Fund 2015 samt Årets Forening 2015Beslutning
Godkendt

Fraværende: Poul-Erik Engel Høyer, Morten Ulrik Jørgensen
14. Anke vedrørende indretning af Tisvilde Idrætsplads til campingplads i forbindelse med Musik i Lejet 2016
20.15G00 - 2016/04347

Sagsfremstilling
Introduktion
Kultur- og Idrætsudvalget og Plan- og Miljøudvalget behandler sagen sideordnet med henblik på beslutning.

Sagens baggrund
I dagene den 18. - 20. juli 2016 (uge 29) afholder foreningen Musik i Lejet musikfestival i Tisvildeleje med placering ved den store parkeringsplads ved stranden i Tisvildeleje. Festivalen har været afholdt siden 2009, og er vokset fra år til år.

Musik i Lejet har de seneste år tiltrukket flere og flere gæster, og der er derfor mangel på overnatningsmuligheder i byen i denne uge.

I flere år har der, i forbindelse med festivalen, været etableret en midlertidig campingplads på Sankt Helene Centeret i Tisvilde, og nu ønsker arrangørerne at etablere endnu en midlertidig campingplads på Tisvilde Idrætsplads. Arrangørerne har sendt ansøgning om dette til Frederiksborg Brand og Redning. Etableringen af midlertidig campingplads i forbindelse med Musik i Lejet er ikke tidligere blevet behandlet i Plan- og Miljøudvalget.

14 borgere, som bor tæt på Idrætspladsen i Tisvilde, har indsendt en anke mod etablering af den midlertidige campingplads. Anken er sendt til samtlige byrådsmedlemmer.

Sagens forhold
Ankens hovedspørgsmål

 1. Afsenderne af anken ønsker, at Gribskov Kommune sikrer, at der ikke etableres en midlertidig campingplads på Idrætspladsen i Tisvilde.
 2. Der stilles konkret spørgsmål om, hvilken myndighed der har givet tilladelse til etableringen og på hvilket grundlag. Der efterspørges desuden en nabohøring.
 3. Man er bekymret for, at denne praksis vil fortætte i de kommende år, og at det vil udvikle sig til en form for festplads 2.
 4. Det ønskes oplyst, hvordan parkeringsforhold i området vil være.


Redegørelse for de plan- og myndighedsmæssige forhold

Planmæssige forhold
Idrætspladsen i Tisvilde er omfattet af "Byplanvedtægt nr 1 for TISVILDE-området". Byplanvedtægten udlægger området til "Offentlige formål". De planmæssige forhold vurderes ikke at være til hinder for etablering af midlertidig campingplads.

Myndighedsmæssige forhold
Midlertidig campingplads kræver ikke byggetilladelse, idet der er tale om et forhold af forbigående karakter.

Beredskabet tager stilling til indretningen af pladsen, herunder placering af telte og de øvrige sikkerhedsmæssige hensyn. Musik i Lejet har fremsendt ansøgning om etablering af den midlertidige campingplads til Frederiksborg Brand og Redning, der vil behandle sagen.


Hvis Frederiksborg Brand og Redning kan godkende den indsendte ansøgning om midlertidig campingplads i tilknytning til Musik i Lejet, vurderes der ikke at være myndighedsmæssige udfordringer.

Det forudsættes her, at den midlertidige campingplads etableres i henhold til Vejledning nr. 62 af 30. juni 2010 om campingreglementet afsnit 3.4. Overholdelse af vejledningens afsnit 3.4 betyder, at campingpladsen maksimalt må fungere som campingplads 3 dage før Musik i Lejet og 3 dage efter. Arealet skal endvidere være særligt afgrænset og ligge i umiddelbar tilknytning til det område, hvor arrangementet afholdes, idet det forudsættes, at camping kun kan foretages af de personer, der deltager i arrangementet.


Administrationens svar på hovedspørgsmålene

 1. Jf. redegørelsen for de plan- og myndighedsmæssige forhold vurderer administrationen ikke, at der er hindringer for at etablere en midlertidig campingplads på Idrætspladsen i Tisvilde i forbindelse med afholdelse af Musik i Lejet. Campingpladsen fungerer kun i tilknytning til festivalen og er udelukkende for de personer, der deltager i festivalen. Plads på campingpladsen købes samtidig med billet til festivalen. Det vurderes endvidere, at pladsen ligger i samme nærhed til festivalen som campingpladsen på Skt. Helene Centret i Tisvildeleje.
 2. Det er Frederiksborg Brand og Redning som har myndigheden på området.
  Den midlertidige campingplads kræver ikke myndighedsbehandling i forhold til byggeloven og planloven, så længe anvendelsen ikke er i strid med lokalplanens bestemmelser for området. Da der ikke kræves myndighedsbehandling hos kommunen, er der ikke gennemført naboorientering.
 3. Bekymring for fest nr. 2
  Kommunen har fra Musik i Lejet modtaget udkast til reglement for den midlertidige campingplads. I reglementet anføres et hensynskodeks, som følger:
  "Det forventes at der tages et stort hensyn til både natur, campingområde, med-campister og Tisvildenaboer. Der må ikke efterlades nogen form for skrald, dåser, flasker eller lign. på campingområdet - benyt venligst de dertil opsatte skraldespande.

  Vi forventer at alle vores campinggæster overholder dette simple hensynskodeks."

  Derudover anføres det i reglementet, at der skal være ro på pladsen kl. 23.

  Administrationen vurderer derfor, at Musik i Lejet forsøger at imødekomme de bekymringer, der anføres i klagen
 4. Parkering
  I forhold til parkeringsforhold i området, vil Musik I lejet igen i år etablere en ekstra parkeringsplads på idrætsbanen ved Godhavn. Her vil være cykeludlejning, og der planlægges en udvidelse af antallet af cykler til udlejning i forhold til 2015.


Administrationens vurdering

Samlet set vurderer administrationen, at der ikke er grundlag for, at der ikke kan etableres en midlertidig campingplads på Idrætspladsen i Tisvilde i forbindelse med Musik i Lejet.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler derfor, at Kultur- og Idrætsudvalget og Plan- og Miljøudvalget bemyndiger administrationen til at sende svar til afsenderne af anken jf. denne sagsfremstillings indhold.

Lovgrundlag

Vejledning nr. 62 af 30. juni 2010 om campingreglementet afsnit 3.4

Byplanvedtægt nr 1 for TISVILDE-området

Kulturstrategi for Gribskov Kommune 2008-2020

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser i den forstand, at Gribskov Kommune ikke har udgifter i forbindelse med etablering af campingplads

Bilag
Bilag 1: Anke Dok.nr. 2016/04347 005
Bilag 2: Byplansvedtægt nr 1 for Tisvilde Dok.nr. 2016/04347 006
Bilag 3: Tegning - Tisvilde Idrætshus Dok.nr. 2016/04347 004

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget og Plan- og Miljøudvalget:

 1. at administrationen bemyndiges til at sende svar til ankens afsendere jf. sagsfremstillingens indholdBeslutning
Tiltrådt.
Udvalget er positivt indstillet overfor midlertidig camping og bakker op om beslutningen i Plan- og Miljøudvalget den 22.2.2016 om indgåelse af dialog med parterne.

Fraværende: Poul-Erik Engel Høyer

Efterretningssager

15. Kulturhavnen - status for arbejdet
21.07A00 - 2016/01127

Sagsfremstilling
Introduktion
Kultur- og Idrætsudvalget får sagen til orientering.
Sagen omhandler en status på arbejdet med Kulturhavnen.

Baggrund
Kulturhavnsprojektet i Gilleleje består af 3 faser. Fase 1 består af opførelse af boliger og butikker og er tilendebragt. Fase 2 af Kulturhavnsprojektet består af opførelse af et kulturhus, hvor Gribskov Kommune lejer sig ind med Gilleleje Bibliotek samt museumsformidling. Byggeriet af Kulturhavnens anden fase er godt i gang og skrider planmæssigt frem.
Byggeriet forventes at stå klar til indflytning 1. oktober 2016 med indvielse 1. december 2016.

Denne sag omhandler en status for arbejdet med kulturhusets fremtidige organisering og indhold.

Sagens forhold
Der er etableret en organisering for det fremtidige arbejde i Kulturhavnen. I organiseringen indgår følgende aktører:

"Fonden Kulturhavn Gilleleje"
Der blev d. 10.12.2015 stiftet en fond med navnet "Fonden Kulturhavn Gilleleje".

Fonden har til formål at fremme og udvikle udbuddet af kulturelle aktiviteter i Gilleleje med
udgangspunkt i Kulturhavn Gilleleje
.

Fonden består af 3 repræsentanter fra Gilleleje Brugsforenings bestyrelse, 1 repræsentant for de kulturelle foreninger i Gilleleje samt 1 repræsentant for Gribskov Kommune.
Vibeke Steen indgår som kommunens repræsentant i fondens bestyrelse

Fondens opgaver er blandt andet:
* at sørge for indtægter til husleje
* at organisere aktiviteter i huset
* at organisere og lede de frivillige i huset


Styregruppen for Kulturhavn Gilleleje
Kulturhavn Gilleleje har siden projektets start haft en styregruppe bestående af 4 repræsentanter fra Gilleleje Brugsforening, direktøren for Gilleleje Brugs, projektleder på Kulturhavn Gilleleje, 1 repræsentant fra de kulturelle foreninger i Gilleleje, 1 frivillig der samler sponsorer samt 1 repræsentant fra Gribskov Kommune.
Vibeke Steen indgår som kommunens repræsentant

Styregruppen vil fungere indtil byggeriet af fase 2 er færdig og har blandt andet til opgave:
* at rådgive byggeriet
* at udarbejde samarbejdsaftale mellem restauratør,fonden og Ejendomsselskabet Gilleleje Brugsforening (EGB)

* at udarbejde sponsorkoncepter

Frivillige
Biblioteket tog i samarbejde med kulturhavnen i oktober 2015 initiativ til at samle borgere med interesse for at drive aktiviteter i kulturhavnen. Mere end 50 borgere mødte op til første møde og i dag er ca 100 frivillige organiseret i arbejdet med at skabe aktiviteter, arrangementer og drive biograf.

Der er etableret 7 grupper af frivillige med hver deres emneområde: biograf, musik, kunst og udstillinger, mad, børn, praktisk hjælp og koordinering.
De frivillige har fast mødested i "kulturassen" - et lokale fonden har lejet til de frivillige. Det ligger i kulturhavnen, og anvendes til møder. Lokalet er indrettet med opslagstavler, reoler og mødefaciliteter, så de frivillige kan dele ideer og lade sig inspirerer af hinanden.
Biblioteket har en repræsentant i flere af grupperne bl.a i gruppen koordinering.
Lørdag d 5 marts er der arrangeret ekskursion til Skanderborg og Jelling kulturhuse for alle frivillige. Fonden lejer busser og sørger for forplejning.

Bibliotek og museumsformidling
Biblioteket, arkiv og Museum Nordsjælland har i 2015 udarbejdet forslag til modeller for det fremtidige samarbejde i kulturhavnen. Der er i forslagene lagt vægt på digital formidling af skiftende emner i samarbejde med skiftende aktører.


Lovgrundlag
Gribskov Kommunes Kulturstrategi 2008-2020, vedtaget af Byrådet 2008.

Økonomi


Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget:

 1. at tage orienteringen til efterretningBeslutning
Taget til efterretning

Fraværende: Poul-Erik Engel Høyer
16. Museumsprojekt Gilleleje - Status på forprojekt
20.00G00 - 2016/03373

Sagsfremstilling

Introduktion
Kultur- og Idrætsudvalget får sagen til orientering.
Sagen omhandler en status på arbejdet med museumsprojekt i Gilleleje med arbejdstitlen Redningen af de danske jøder oktober 1943.

Baggrund
Gribskov Kommune købte grunden Østergade 20 i Gilleleje i 2013 med henblik på at etablere et museum, drevet af Museum Nordsjælland i samarbejde med Gilleleje og Omegns Museumsforening.

Visionen med dette ny museum er, at fortælle historien om redningen af de danske jøder i Gilleleje, fordi det er en enestående historie, der handler om civil courage og en befolkning der ydede det rette i tide og gjorde en særlig indsats. At fortælle de delhistorier, der danner grundlag for Gillelejefiskernes handlinger i oktober 1943. Delhistorier som fiskeri og barske livsvilkår, om solidaritet og hjælpsomhed, hvis man skal overleve.

Fortællingen er enestående ikke bare i dansk, men og i international sammenhæng.
Med de mange tilkendegivelser som arbejdsgruppen har fået fra det jødiske samfund i Danmark, den internationale museumsorganisation AHO, Association af Holocaust Organizations og mange andre interessenter, herunder Dansk Jødisk Museum, er der ikke tvivl om at opbakningen og muligheden for at skaffe de fornødne midler til at bygge og drive et museum med denne profil er til stede.
På den baggrund vil der med stor sandsynlighed være en stor bevågenhed på Gilleleje både nationalt og internationalt og dermed potentiale for vækstmuligheder for turisme og bosætning.

Sagens forhold
Området
Der arbejdes med et museumsområde, der strækker sig fra Hovedgaden til Østergade over to grunde, nemlig både Gilleleje og Omegns Museumsforenings og Gribskov Kommunes grunde.

Forprojekt
Gribskov Kommune initierer processen og Økonomiudvalget afsatte i august 2015 270.000 kr. til forprojekt. Forprojektet er sat i gang som en forberedelse på politisk behandling af plan for selve museumsprojektet på et senere tidspunkt.

Både Prospekt og forretningsplan for et kommende museum er netop afleveret til administrationen og vil blive fremlagt i forbindelse med den senere politiske behandling.

Formålet med forprojektet er at skabe et kvalificeret grundlag for den videre proces frem mod etableringen af et museum.

Forprojektet arbejder med følgende spor:

 • Økonomi

- Forretningsplan for byggeri og drift
- Udarbejdelse af en fundraisingstrategi

 • Indhold
  Samarbejde med museumsverdenen og forskningsmiljøer både i Danmark og udlandet.
  Målet er, at formidlingen skal ske både på biblioteket, i byrummet og i museumsområdet.
 • Afklaring med Gilleleje og Omegns Museumsforening om evt. overtagelse af grund og nuværende bygninger
 • Samarbejde med Museum Nordsjælland om mulige organisatoriske modeller for et museum
 • Samarbejde med bibliotek/ Kulturhavn, Gilleleje og Omegns Museumsforening og
  Museum Nordsjælland om en strategi for museumsformidling for hele Gillelejes historie.

Museets påtænkte profil
Profilen for det ny museum er Redningen af de danske jøder oktober 1943.
Der arbejdes i øjeblikket med følgende delhistorier:

 • Den politiske situation i Danmark i oktober 1943
 • Redningen fra hele Sjælland til Sverige
 • Gillelejeborgernes Jødeaktion i oktoberdagene 1943
 • Fiskerne i Gilleleje – deres historie, erhverv og livsvilkår
 • Gilleleje anno 1943
 • Gilleleje som et lys i verdens samlede HolocausthistorieLovgrundlag
Museumsloven. LBK nr 358 af 08/04/2014 Kapitel 1 § 2.
Gribskov Kommunes Kulturstrategi 2008-2020, vedtaget af Byrådet 2008.
Styrelsesvedtægt for Gribskov Kommune § 16, stk. 2.


Økonomi
Økonomiudvalget afsatte i august 2015 270.000 kr. til forprojekt.
Forprojekt:
Omkostninger til løbende proces:
Præsentationsprospekt 50.000 kr
Engelsk oversættelse 5.000 kr.
Udvikling af formidling 70.000 kr.
(Samarbejde med museumsformidlere)
Sparring/ rådgivning 95.000 kr.
(Samarbejde med andre museer i verden)
Fundraising 50.000 kr.

I alt 270.000 kr.

Økonomien i forbindelse med eventuel etablering af museet vil blive behandlet på et senere tidspunkt.

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget:

 1. at tage orienteringen til efterretningBeslutning
Taget til efterretning

Fraværende: Poul-Erik Engel Høyer, Morten Ulrik Jørgensen
17. Årsplan for politiske udvalg - juli - december 2016
00.01A00 - 2014/32692

Sagsfremstilling
Kultur- og Idrætsudvalget får plan for de politiske møder i perioden juli - december 2016 til orientering. Mødeplanen er godkendt på Byrådets møde den 1. februar 2016.

Mødeplan for perioden juli - december er vedhæftet som bilag 1. Følgende er værd at bemærke i forhold til den fremlagte plan:

 • Forslaget følger de kutymer, som Gribskov Kommune har for planlægning af møder i de politiske udvalg. Dette gælder både mødedage og mødetider.
 • Der er i efteråret 2016 lagt 4 forløb fra fagudvalg til Byrådet - mod 5 forløb i 2015.
 • Møder i Erhvervs- og Turismeudvalget er forsøgt lagt så tæt på de øvrige fagudvalgsmøder som muligt.
 • Der er indarbejdet en dato for budgetseminaret i august.
 • Møder i § 17, stk 4 udvalgene er ikke lagt ind kalenderen. Dette fordi temaudvalgenes virke er bygget op omkring forskellige aktiviteter og deres møder har ikke samme faste kadence. Mødeplanen giver muligheden for at Vækst- og Skoleudvalget fortsætter med at holde udvalgsmøder dagen efter Byrådets møder. Forebyggelsesudvalget skal have tid til at planlægge og beslutte sin mødeplan for efteråret og vinter 2016.Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, lovbekendtgørelse nr. 769 af 9. juni 2015, § 8, stk. 1. og § 20, stk. 1

Bilag
Bilag 1: ØU 25.01.16 Udkast til mødeplan juli - december 2016 Dokumentnummer 2014/32692 017

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget:

 1. at tage orienteringen til efterretning.Beslutning
Taget til efterretning

Fraværende: Poul-Erik Engel Høyer, Morten Ulrik JørgensenMødet startet:
03:00 PM

Mødet hævet:
04:40 PM