Kultur- og Idrætsudvalget

Publiceret 12-01-2016

Tirsdag den 12-01-2016 kl. 15:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
1 Forslag til retningslinier for benyttelse af kommunale lokaler og anlæg i Gribskov Kommune
2 Hædring udenfor den årlige idrætsprisuddeling
3 Ansøgning fra Tegners Museum og Statuepark om støtte til formidlingsprojekt "Hamlet og Tegner"
4 Kulturpas


Efterretningssager
5 Nordkystens Kunst Triennale 2016

Medlemmer:

Jørgen Emil Simonsen Ulla Dræbye
Pia Foght Anders Gerner Frost
Michael Bruun Morten Ulrik Jørgensen
Poul-Erik Engel Høyer Betina Sølver Hansen
Birgit Roswall  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.
Ulla Dræbye erklærede sig inhabil ved behandling af punkt 3 Ansøgning fra Tegners Museum og Statuepark om støtte til formidlingsprojekt "Hamlet og Tegner".


Fraværende:
Morten Ulrik Jørgensen

Meddelelser:
Kulturaftale 2016 - 2019. Aftalen underskrives af de deltagende kommuner den 22. januar 2016. Der er udsendt orienteringsbrev til kommunernes Kulturudvalgsformænd om, at den kommende aftale vil bestå af 18 kommuner mod 26 i den nuværende.
TV2 Lorry har henvendt sig til en række kommuner, deriblandt Gribskov om evt. samarbejde om begivenhedskalenderen "Ta' med". Henvendelsen var sendt til Borgmesteren, som har bedt formanden for Kultur- og Idrætsudvalget om at tage stilling til henvendelsen. Det er besluttet at Gribskov Kommune ikke går ind i projektet.
Danmarks Biblioteksforening afholder kulturkonference den 25.2.16 kl. 9.30 - 16.00 i Flensborg - med overskriften: Kulturen som udviklingsdynamo - muligheder og grænser. Om kulturens og bibliotekets rolle i det moderne samfund og byliv. Invitationen er udsendt til udvalgets medlemmer på mail i december 2015.

Åbne

1. Forslag til retningslinier for benyttelse af kommunale lokaler og anlæg i Gribskov Kommune
18.13G00 - 2014/13807

Sagsfremstilling
Introduktion
Kultur- og Idrætsudvalget behandler sagen for at godkende forslag til reviderede retningslinier for benyttelse af kommunale lokaler og anlæg i Gribskov Kommune.

Forslag til reviderede retningslinier for benyttelse af lokaler og anlæg i Gribskov Kommune har været behandlet i Idrætsrådet den 20. oktober og den 02. december 2015 - og til orientering i Kulturrådet den 30. november 2015.

Sagens baggrund
Gribskov Kommune anviser egnede ledige lokaler, herunder idrætshaller og andre haller samt udendørsanlæg, som tilhører kommunen eller er beliggende i denne, i prioriteret rækkefølge til den frie folkeoplysende virksomhed.

Kommunale lokaler stilles gratis til rådighed for arrangementer af kulturel-, forenings- og uddannelsesmæssig karakter for organisationer og institutioner, der er beliggende i Gribskov Kommune, og som er godkendt som en forening. Lokaler anvises i en prioriteret rækkefølge.

Retningslinierne er tilpasset, så de er logisk opbygget, og procedurer for ansøgning om lokalelån er ensrettet.

Kommunale lokaler stilles ikke til rådighed til private formål.

Sagens forhold
En arbejdsgruppe, nedsat af Idrætsrådet, har sammen med administrationen udarbejdet ændringsforslag til retningslinier for benyttelse af lokaler og anlæg i Gribskov Kommune.

Tilføjelser og ændringer omhandler primært principper for fordeling af lokaler og tider, herunder særligt i forbindelse med Gribskov Svømmehal, da retningslinierne har været mangelfulde på de områder.

Opstramning på fordeling af tider
Udover forslaget til reviderede retningslinier for benyttelse af lokaler og anlæg i Gribskov Kommune, har Idrætsrådet og administrationen valgt at stramme op på fordeling af tider i hallerne.

Hver enkelt hal vil afholde fordelingsmøder, og på møderne deltager repræsentanter fra Idrætsrådet og/eller administrationen.

Opstramningen sker for at sikre en god og åben proces for fordeling af tider i hallerne. Tidspunkt for fordelingsmøderne i foråret 2016 er fastlagt.

Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, at arbejdsgruppens forslag til retningslinier for benyttelse af lokaler og anlæg i Gribskov Kommune, sammenholdt med den beskrevne opstramning af fordelingsprocessen, kan være med til at forbedre rammerne for fordelingen.

Administrationens og Idrætsrådets anbefaling
Administrationen og Idrætsrådet anbefaler Kultur- og Idrætsudvalget at godkende forslag til reviderede retningslinier for benyttelse af lokaler og anlæg i Gribskov Kommune.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011, Kapitel 6

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser i den forstand, at forslaget ikke vil medføre en stigning i kommunens nuværende udgifter til udlån af ledige lokaler til godkendte foreninger. (Præcisering indarbejdet i forbindelse med udvalgsmøde den 12.1.2016).

Bilag
Forslag til retningslinier for benyttelse af lokaler og udendørsanlæg i Gribskov Kommune,
ajourført i perioden 28/9 - 02.12. 2015 - og godkendt i Idrætsrådet 02.12. 2015
Dok.nr. 2014/13807 012


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget:

 1. at godkende forslag til retningslinier for fordeling af lokaler og anlæg i Gribskov KommuneBeslutning

 1. Kultur- og Idrætsudvalget besluttede, at
 • Der skal tilføjes "Dog skeles der til indeværende sæsons tider, da det er hensigtsmæssigt for foreningerne at have nogenlunde de samme tider" i afsnittet "Principper ved fordeling"
 • Der skal tilføjes "Foreninger, der har søgt tid, har mødepligt." i afsnittet "Kommunale haller" samt i afsnittet "Ansøgning om lån af bassin i svømmehallen".
 • Forslag til retningslinier skal sendes i høring i alle foreninger, når de ovennævnte tilføjelser er indarbejdet i teksten.
 • Sagen genoptages til behandling efter høring på Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 23.2.2016.


Fraværende: Morten Ulrik Jørgensen
2. Hædring udenfor den årlige idrætsprisuddeling
18.13A00 - 2015/36464

Sagsfremstilling
Introduktion
Kultur- og Idrætsudvalget behandler sagen for at beslutte, hvordan hædring skal ske, når idrætsforeningernes idrætsudøvere opnår et Verdensmesterskab og/eller et Europamesterskab på et tidspunkt, hvor der er lang tid til den årlige prisuddeling i Gribskov Kommune.

Sagens baggrund og forhold
Hvert år i marts afholder Gribskov Kommune en idrætsprisuddeling. Her hædres idrætsudøvere, som har opnået fine resultater i løbet af det foregående år. Idrætsforeningerne indstiller forslag til prismodtagere til administrationen, som herudfra tilrettelægger idrætsprisuddelingen.

Administrationen har modtaget en henvendelse om hædring af idrætsudøvere, der har opnået enten Europamesterskab eller Verdensmesterskab på et tidspunkt, hvor der er lang tid til den årlige prisuddeling. Henvendelsen går på, om disse idrætsudøvere bør hædres på anden vis hurtigt efter det vundne mesterskab.

Borgmesteren og Kultur- og Idrætsudvalget har bedt Idrætsrådet drøfte sagen og komme med udtalelse til Kultur- og Idrætsudvalget, som skal beslutte, hvordan procedure skal være fremover.

Verdensmestre og Europamestre i 2014 og 2015
Ved Idrætsprisuddelingen i 2014 blev 2 Verdensmestre hædret
Ved Idrætsprisuddelingen i 2015 blev 3 Verdensmestre (1 forening) og 6 Europamestre (fordelt på 3 foreninger) hædret

Idrætsrådets anbefaling
Idrætsrådet har behandlet sagen på sit møde den 02. december 2015.

Idrætsrådet anbefaler, at den nuværende procedure fastholdes, således at alle idrætsudøvere med fine resultater hædres samlet på den årlige prisuddeling. Det anbefales således, at der ikke foretages særlig hædring i løbet af året.

Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, at en særlig hædring i løbet af året af idrætsudøvere, som opnår et Europamesterskab eller et Verdensmesterskab, vil tage lidt af kraften ud af den årlige idrætsprisuddeling.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler derfor, at Kultur- og Idrætsudvalget følger Idrætsrådets anbefaling og fastholder nuværende procedure for en samlet årlig prisuddeling uden særlig hædring i løbet af året.

Lovgrundlag
Der er ikke et lovgrundlag for uddeling af priser.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser i den forstand, at der ikke er tale om udvidelse af udgiften til den årlige prisuddeling. (Præcisering indarbejdet i forbindelse med udvalgsmøde den 12.1.12016).

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget:

 1. at fastholde den nuværende procedure for en samlet årlig idrætsprisuddeling uden særlig hædring i løbet af året.Beslutning
Tiltrådt med den tilføjelse, at administrationen udsender oplysning til idrætsforeningerne om, at hvis de ønsker selv af fejre det opnåede mesterskab i klubben, deltager borgmesteren og/eller udvalgsformanden gerne, hvis det er muligt.
Fraværende: Morten Ulrik Jørgensen
3. Ansøgning fra Tegners Museum og Statuepark om støtte til formidlingsprojekt "Hamlet og Tegner"
19.03G00 - 2015/39316

Sagsfremstilling
Introduktion
Kultur- og Idrætsudvalget behandler sagen for at træffe beslutning om, hvorvidt Rudolph Tegners Museum & Statuepark skal have et tilskud til formidlingsprojektet "Hamlet & Tegner".

Sagens forhold
Helsingør Kommune markerer i 2016 400 året for William Shakespeares død.

Rudolph Tegners Museum og Statuepark samarbejder i den forbindelse med Hamlet Scenen om at sætte fokus på en række skulpturer og lerskitser, som Rudolph Tegner lavede til et aldrig realiseret Hamlet Museum på Marienlyst Slot i tiden omkring 1938.

Projektets målgruppe og indhold
Målgruppen er unge (7. klasse og op) og voksne, og formidlingsprojektet vil bl.a. kunne bruges i undervisningssammenhæng.

Projektet består af 2 dele:

 1. Indretning af et fysisk formidlingsrum i Tegners Museum, hvor man kan få kendskab til skuespillet "Hamlet" via stumper af lyd og film, som med facts med citater og dele af forestillingen kan vise Tegners inspiration til sine værker.
 2. en videotour, som skal binde museets Shakespeareværker og formidlingsrummet sammen. Ved at følge denne video-tour vil man blive guidet af "Rudolph Tegner" rundt til de relevante værker, som er placeret i museets faste samling samt til formidlingsrummet. Skuespillere, der agerer Ofelia, Hamlet, Kongen, Dronningen og Shakespeare vil optræde undervejs i videotouren.


Projektet vil være tilgængeligt på museet de næste 5 år.

Markedsføring af projektet
Museet vil udvide dets museumsfolder for at at udfolde historien om "Tegner og Hamlet" og dermed gøre turister opmærksomme på, at der er Shakespeare- og Hamletviden at finde på Tegners Museum. Folderen vil komme på dansk og engelsk.

Hertil vil museets hjemmeside også have fokus på fortællingen, og museet vil generelt arbejde PR-mæssigt med denne vinkel.

Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, at en Hamletsatsning på Tegners Museum vil være med til, at Gribskov Kommune også kan få glæde af den store markering, som vil være i 2016 i anledning af 400 året for William Shakespeares død. Administrationen vurderer således, at projektet vil kunne understøtte den Hamletturisme, som må forudses i 2016.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler derfor, at Kultur- og Idrætsudvalget støtter projektet med et beløb.


Lovgrundlag
Styrelsesvedtægt for Gribskov Kommune § 16 stk. 2


Økonomi
Projektets samlede budget er på 406.500 kr.
Rudolph Tegners Museum & Statuepark ansøger om det fulde beløb eller støtte til det samlede beløb. Museet har også søgt om støtte til projektet hos Augustinus Fonden og Det Obelske Familielegat. Rudolph Tegners Museum og Statuepark har oplyst, at Augustinus Fonden har bidraget med 100.000 kr. til projektet.

Et tilskud til Rudolph Tegners Museum & Statuepark kan finansieres fra Kultur- og Fritidspuljen. Budgettet for Kultur- og Fritidspuljen er i 2016 292.973 kr., hvoraf der er deponeret 85.000 kr. Restbeløbet for puljen er 207.973 kr.


Bilag

Bilag 1: Ansøgning dok. nr. 2015/39316 003
Bilag 2: Budget dok. nr. 2015/39316 004

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget:

 1. at beslutte at yde et tilskud til Rudolph Tegners Museum og Statuepark til projektet "Hamlet & Tegner". Tilskuddet ydes under forudsætning af, at projektet gennemføres samt at der ikke opnås fuld finansiering fra eksterne fonde.
 2. at beslutte størrelsen på tilskudsbeløbet indenfor rammen af restbeløbet for Kultur- og FritidspuljenBeslutning

 1. Tiltrådt
 2. Det blev besluttet at yde et tilskud på 50.000 kr.


Ulla Dræbye deltog ikke i behandlingen af punktet pga. inhabilitet
Anders Gerner Frost tilkendegiver til protokollen, at han er uenig i vurderingen af, at Ulla Dræbye er inhabil i sagen.

Fraværende: Morten Ulrik Jørgensen
4. Kulturpas
20.04G00 - 2015/39951

Sagsfremstilling
Introduktion
Kultur- og Idrætsudvalget behandler sagen for at træffe en beslutning.
Sagen omhandler forslag til, hvordan Gribskov Kommune kan bruge kulturpasmidlerne bedst muligt.

Sagens baggrund
Kultur- og Idrætsudvalget har i budgetaftalen 2015-2018 afsat 60.000 kr. årligt til Kulturpas til børn og unge i Gribskov Kommune. Midlerne skal bruges til at sikre formidling af kunst og kultur til kommunens børn og unge.

Gribskov Kommune har fået ideen til en kulturpasordning fra Frederikssund Kommune, som har tilbudt ordningen i en årrække. I Frederikssund er Kulturpas er et kulturtilbud til børn og unge i deres fritid.

Kulturpas som en pulje målrettet formidling af kunst og kultur til børn og unge
Administrationen foreslår, at vi i Gribskov Kommune udvikler en anden form for Kulturpasordning end Frederikssundmodellen.

Dette grundet følgende omstændigheder:

 • Dels vil der være en del etableringsomkostninger det første år i en Frederikssundmodel. Omkostninger som ikke kan dækkes af de afsatte 60.000 kr.
 • Dels er der med læringsreformen og portalen Skolen i Virkeligheden nu større mulighed for, at børn og unge i skoleregi får nemmere og mere adgang til kunst og kultur end tidligere.


Administrationen foreslår derfor, at kulturpasmidlerne lægges i en pulje, der hvert år øremærkes til særlige projekter og indsatsområder målrettet formidling af kunst og kultur til børn og unge i Gribskov Kommune. Kultur- og Idrætsudvalget beslutter, hvordan midlerne øremærkes efter indstilling fra administrationen. Der er således ikke tale om en pulje, som er åben for ansøgninger.

Administrationen foreslår, at Kulturpas i Gribskov Kommune får følgende indhold:

 1. Et fleksibelt tilbud til børn og unge om at møde kunst- og kultur i lokalområdets kulturinstitutioner og det offentlige rum
 2. Et tilbud som knyttes til markante, enkeltstående initiativer i Gribskov Kommune og som i 2016 målrettes formidling for børn og unge i forbindelse med afholdelse af NordkystensKunst Triennale samt formidlingsprojektet "Hamlet & Tegner" på Rudolph Tegners Museum og Statuepark

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler således, at kulturpasmidlerne lægges i en pulje, der hvert år øremærkes til særlige projekter og indsatsområder målrettet formidling af kunst og kultur til børn og unge i Gribskov Kommune. Kultur- og Idrætsudvalget beslutter hvert år, hvordan midlerne øremærkes efter indstilling fra administrationen. Administrationen anbefaler desuden, at midlerne i 2016 målrettes formidling for børn og unge i forbindelse med afholdelse af Nordkystens Kunst Triennale og formidlingsprojektet "Hamlet & Tegner" på Rudolph Tegners Museum og Statuepart med 50% til hvert projekt.

Lovgrundlag
Styrelsesvedtægt for Gribskov Kommune § 16 stk. 2

Økonomi
Kultur- og Idrætsudvalget har bevilget 60.000 kr årligt til Kulturpas.

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget:

 1. at godkende at kulturpasmidlerne lægges i en pulje, der hvert år øremærkes til særlige projekter og indsatsområder målrettet formidling af kunst og kultur til børn og unge i Gribskov Kommune
 2. at godkende at Kultur- og Idrætsudvalget hvert år beslutter, hvordan midlerne øremærkes efter indstilling fra administrationen
 3. at godkende at midlerne i 2016 målrettes formidling for børn og unge i forbindelse med afholdelse af Nordkystens Kunst Triennale og formidlingsprojektet "Hamlet & Tegner" på Rudolph Tegners Museum og Statuepart med 50% til hvert projekt

  Beslutning

1-3 Tiltrådt
Fraværende: Morten Ulrik Jørgensen

Efterretningssager

5. Nordkystens Kunst Triennale 2016
20.04G00 - 2015/41344

Sagsfremstilling

Introduktion
Kultur- og Idrætsudvalget får sagen til orientering.
Sagen omhandler en status på projektet Nordkystens Kunst Triennale 2016.

Sagens baggrund
KunsthusUdenMure planlægger afholdelse af Nordkystens Kunst Triennale_UKENDT LANDSKAB/ UNKNOWN LANDSCAPE.
Nordkystens Kunst Triennale finder sted i perioden den 1. juni til 1. november 2016.

KunsthusUdenMure er en selvejende institution bestående af:

 • Esrum Kloster & Møllegård
 • Munkeruphus
 • Tegners Museum & Statuepark
 • Gribskov Kulturskole
 • en repræsentant for Gribskov Byråd, Ulla Dræbye
 • advokat Søren Nielsen
 • billedkunstner Carina Zunino
 • Marianne Bech (formand), tidligere direktør for Museet for Samtidskunst i Roskilde
 • Helle Nanny Brendstrup (kunstnerisk leder), udlånt af Gribskov Kommune


Sagens forhold
Triennalens vision er at skabe en markant international kunstbegivenhed, der
lægger sig op af Gribskov Kommunes kulturstrategi samt indfrier målene om flere turister med den kommende Turismestrategi og ikke mindst for Visit Nordsjælland.

Triennalen har fokus på international samtidskunst, der skabes og etableres til det offentlige rum i Gribskov Kommune og sættes i spil med egnens lange historie og kulturlandskabet.

Triennalen viser samtidskunst af 20 kunstnere fra ind- og udland og kommer i løbet af de fem
måneder til at involvere borgere, skoler, ildsjæle, turister og foreninger i en lang række af
aktiviteter fra performances til huskunstnerordninger på skolerne over workshops til foredrag og forskningsseminarer med mere.

Triennalen finder sted første gang i 2016 i områderne omkring Gilleleje, Dronningmølle, Esrum, Villingerød, Græsted samt Tisvilde med events og projekter:

 • i byrummet og det omliggende landskab
 • på kulturinstitutionerne Esrum Kloster & Møllegaard, Rudolph Tegners Museum & Statuepark, Munkeruphus og Museum Nordsjælland.


Triennalens overordnede tema
Temaet er UKENDT LANDSKAB og der sættes fokus på mødet, udvekslingen og dialogen mellem den kulturelle identitet som både de internationale og de indbudte danske kunstnere bringer med sig, og som sættes i spil i mødet med Nordkystens mangeårige historie og enestående kulturlandskab.

Status
KunsthusUdenMure forventer at den fulde finanisering opnås jf. afsnit om økonomi. I så fald gennemføres Triennalen med åbning den 4. juni 2016. Politikere og presse bliver inviteret til en præ-åbning med kunstnere og kurator op til åbningen.

Lige nu pågår arbejdet med fundraising og planlægning af, på hvilken lokalitet de enkelte kunstneres værker skal placeres.

Kunstnerne planlægger og fundraiser selv til deres egne projekter/kunstværker i samarbejde med kurator, kunstnerisk leder og lederne på kulturinstitutionerne, hvor meget af Triennalen kommer til at foregå.

Fra januar 2016 starter den store konkrete planlægning i samarbejde med skoler, venneforeninger og alle de aktører, der skal involveres.

Der arbejdes med 2 særlige fokusområder:

 1. pressestrategi, der skal synliggøre Triennalen så meget som mulig for at få flest mulige gæster/turister til Triennalen.
 2. børn og unges møde med kunsten. Det sker blandt andet ved, at man arbejder på at etablere huskunstnerforløb for skoleklasser på lokaliteterne, hvor kunstnerne vil lave forløb med eleverne

KunsthusUdenMures bestyrelse har jævnlige arbejdsmøder og bestyrelsesmøder, der skal sikre ejerskab, fremdrift og økonomisk styring af Triennalen.

Lovgrundlag
Styrelsesvedtægt for Gribskov Kommune § 16, stk. 2.
Kulturstrategi 2008-2020 for Gribskov Kommune

Økonomi
Triennalen har et samlet budget på 1.607.243 kr.

 • Gribskov Kommune har bevilliget 500.000 kr.
  (Investeringspuljen: 300.000 kr. og

Gribskov Kunstråd: 200.000 kr.)

 • Statens kunstfond har bevilget: 200.000 kr.
 • Grosserer L.F. Foghts fond har bevilger: 50.000 kr.
 • Bikubenfonden har bevilget: 150.000 kr.


Der forventes svar fra 10 ansøgte fonde i løbet af foråret 2016.

Derudover ansøges om både materiel sponsorstøtte og økonomisk sponsorstøtte fra lokale aktører.

Bilag

Læsevejledning
Bilaget er projektbeskrivelsen som kan læses ved interesse.
Det samme gælder hjemmesiden www.ncat.dk.

BILAG 1. Projektbeskrivelse / Nordkystens Kunst Triennale 2016 Dok. nr. 2015/41344 001


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget:

 1. at tage orienteringen til efterretningBeslutning
Taget til efterretning
Fraværende: Morten Ulrik Jørgensen


Mødet startet:
03:30 PM

Mødet hævet:
05:30 PM