Idrætsrådet

Publiceret 05-12-2016

Mandag den 05-12-2016 kl. 17:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
44 Godkendelse af Idrætsrådets protokol
45 Meddelelser fra Idrætsrådets formand, næstformand og øvrige medlemmer
46 Idrætspas revidering af retningslinier
47 Ansøgning om ekstraordinært lokaletilskud. Helsinge Skytteforening
48 Opsætning af contaniner ved Idrætshus i Godhavn
49 Adgangsvej til træningsbanerne og cykelparkering, GB Idrætsanlæg
50 FÆLLES KULTURRÅDS- OG IDRÆTSRÅDSMØDE: Lokaletilskud 2017
51 FÆLLES KULTURRÅDS- OG IDRÆTSRÅDSMØDE: Rådsstruktur: Kulturråd & Idrætsråd - fra januar 2018
52 FÆLLES KULTURRÅDS- OG IDRÆTSRÅDSMØDE: Mødekalender 2017 - Mødeoversigt for
Kulturrådet og Idrætsrådet samlet i én kalender (Fællesmøder mellem Kulturr
åd og Idrætsråd i 2017)
53 Eventuelt

Medlemmer:

Flemming C. Larsen Allan Toft Jensen
Thomas Møllenberg Marianne Christensen
Bente Knudsen Niels Jørgen Larsen
Erling Marcussen Bjarne Frølund
Mai Smedegaard Inger Hansen
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.

Fraværende:
Thomas Møllenberg

Meddelelser:
Åbne

44. Godkendelse af Idrætsrådets protokol
18.14A00 - 2016/02687

Sagsfremstilling
Idrætsrådets protokol fra mødet den 27. september 2017 skal godkendes.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet:

 1. at godkende protokol fra mødet den 27. september 2017.Beslutning
Godkendt.
Fraværende: Thomas Møllenberg.

45. Meddelelser fra Idrætsrådets formand, næstformand og øvrige medlemmer
18.14A00 - 2016/02686

Sagsfremstilling
Meddelelser fra formanden

Meddelelser fra næstformanden

Meddelelser fra øvrige medlemmer


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet:

 1. at tage orienteringen fra formanden til efterretning
 2. at tage orienteringen fra næstformanden til efterretning
 3. at tage orienteringen fra øvrige medlemmer til efterretningBeslutning
1. Taget til efterretning. Mai Smedegaard uddelte indbydelse til DIF Idrætsrådskonference 2017.
2. Taget til efterretning.
3. Taget til efterretning.
Fraværende: Thomas Møllenberg.
46. Idrætspas revidering af retningslinier
18.13G00 - 2015/25006

Sagsfremstilling
Introduktion:
Idrætsrådet gennemgår retningslinier og procedure til Idrætspas for børn og unge.

Baggrund:
Retningslinierne for Idrætspas samt proceduren for Idrætspas for børn og unge trænger til en revidering. Administrationen har opnået en del erfaringer med kriterier samt ansøgninger og udbetalinger for idrætspas i den periode, hvor ordningen har i gang.

Administrationen har udarbejdet forslag til ændringer i retningslinierne og proceduren, som skal gennemgås på Idrætsrådets møde.
Efter Idrætsrådets tilretninger og justeringer skal der ske en endelig godkendelse af retningslinierne og proceduren for Idrætspas i Kultur- og Idrætsudvalget.

Administrationens vurdering og anbefaling:
Administrationen vurderer, at Idrætsrådet i sit møde burde kunne tage stilling til administra-
tionens tilretninger og justeringer, således der ikke behøver at blive nedsat en arbejdsgruppe til det. Derved kan forslag til retningslinier og procedure for Idrætspas komme til behandling hos Kultur- og Idrætsudvalget allerede den 10. januar 2017 - og således vil de reviderede retningslinier og procedure for Idrætspas kunne træde i kraft fra den 11. januar 2017.


Bilag
Forslag til revidering af retningslinier - procedure til Idrætspas for børn og unge

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet

 1. at godkende fremlagte forslag til revidering af retningslinier og procedure til Idrætspas for børn og unge og videresende til endelig godkendelse i Kultur- og Idrætsudvalget på deres møde den 10. januar 2017.Beslutning
Det fremlagte forslag blev godkendt med enkelte ændringer.
Tilrettes og videresendes til endelig godkendelse i Kultur- og Idrætsudvalget til deres møde den 10. januar 2017.
Idrætsrådet ønsker en opfølgning/behandling igen om et år (sker på Idrætsrådets møde den 07. december 2017).
Fraværende: Thomas Møllenberg.
47. Ansøgning om ekstraordinært lokaletilskud. Helsinge Skytteforening
18.14A00 - 2016/37054

Sagsfremstilling
Introduktion:
Idrætsrådet behandler ansøgning om tilskud fra Helsinge Skytteforening til digital markeringsanlæg

Baggrund:
Helsinge Skytteforening har fremsendt ansøgning om tilskud til foreningens skivetræknings-
anlæg på 50 m banen på Ridebanevej 8 i Helsinge.
Anlægget er fra 1988 og nedslidt. Bygningerne er overtaget af Helsinge Hallerne; men ikke drift/brugsretten, som betyder, at Helsinge Skytteforening selv står for vedligeholdelse.
Foreningen pointerer, at det er stævner, som foreningen afholde, hvor klubber fra hele Nordsjælland kommer til anlægget i Helsinge for at kunne deltage i rangskydning (point for udtagelse - til deltagelse ved DM)

Helsinge Skytteforening oplyser, at 6 baner koster ca. 180.000 kr. + overdækning af anlægget. Foreningen har selv egenfinansieret 120.000 kr. til formålet; men søger om 75.000 kr.. til hjælp til digital markeringsanlæg.

Foreningens medlemstal er de seneste år vokset med 20%. Der kommer skytter fra andre foreninger og deltager i Skytteforeningens stævner.
Helsinge Skytteforening vil gerne være med i ny udvikling fro at fremme denne idrætsgren på landsplan, og det kan den kun ved at have et digitalt markeringsanlæg.


Administrationens vurdering og anbefaling:
For at fremme foreningens udvikling og være med til at sætte Helsinge Skytteforening på Danmarkskortet, er det nødvendigt, at foreningen får et digitalt markeringsanlæg.
Der er restmidler på lokaletilskudskontoen for 2016 og derfra kan der udbetales tilskud til Helsinge Skytteforening.


Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011.

Økonomi
Der søges om 75.000 kr.
Beløbet kan finansieres fra restmidler fra Lokaletilskudspuljen 2016.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet:

 1. at godkende et ekstra lokaletilskud til det ansøgte.Beslutning
Godkendt med tilskud på 75.000 kr. til det ansøgte.
Fraværende: Thomas Møllenberg.
48. Opsætning af contaniner ved Idrætshus i Godhavn
18.20G00 - 2016/15848

Sagsfremstilling
Introduktion:
Idrætsrådet behandler ansøgning fra Tisvilde Hegn Orienterings Klub (THOK), som søger om tilskud til økonomisk støtte til 2 stk. 20 fod containere.

Baggrund:
THOK har tidligere været i dialog med Administrationen om økonomisk støtte til gennemførelse af en flytning af klubbens materiledepot fra en privat adresse i kommunen til en placering ved klubhuset på Godhavnsvej 3B i Tisvildeleje - et projekt, hvortil foreningen allerede har indhentet byttetilladelse til.

Det har oprindeligt været aftalt, at THOK kunne overtage 2 stk. 20 fods containere fra en tidligere, nu nedlagt forening; men det lader sig ikke gøre, da de to containere nok ikke ville kunne klare en flytning.
Det fremgår af indsendte projektmateriale, at de 2 containere indgår i en samlet depotløsning, hvor det praktisk og økonomisk vil være mest hensigtsmæssigt at udføre fundamentet til containerne, inden disse leveres, således containerne kun skal håndteres én gang og leveres direkte på den blivende placering.

 1. THOK søger om tilskud til 2 stk. 20 fods containere, uisoleret.

Prisen for de 2 containere er samlet 40.750 kr. inkl. moms.

2. THOK søger om tilskud til udgifter til landinspektører, samt jord- og betonentreprenør til fundament. Prisen er 40.000 inkl. moms.

Administrationens vurdering og anbefaling:
Administrationen vurderer at tilskud til 2 stk. 20 fods containere vil være helt i orden, lige som tilskud til landinspektør, samt jord- og betonentreprenør til fundament også vil være i orden.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011.

Økonomi
1. 2 stk. 20 fods containere - 75% af 40.750 kr. = 30.562 kr.
2. udgifter til landinspektører, samt jord- og betonentreprenør til fundament - 75% af 40.000 kr. 75% = 30.000 kr.

En del af beløbet kan finansieres fra restmidler fra Lokaletilskudspuljen 20156med 75% af det ansøgte.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet

 1. at godkende et ekstra lokaletilskud til det ansøgte.Beslutning
Godkendt med et tilskud på 60.562 kr. til det ansøgte.
Fraværende: Thomas Møllenberg.


49. Adgangsvej til træningsbanerne og cykelparkering, GB Idrætsanlæg
18.20A00 - 2016/38852

Introduktion:
Idrætsrådet behandler ansøgning fra Gilleleje Boldklub (GB) ang. adgangsvej til træningsanlægget, cykelparkering v/GB Klubhuset og cykelparkering ved adgang til træningsbanerne.

Baggrund:
GB har fremsendt ansøgning til Idrætsrådet, der der omhandler:

 1. Adgangsvej til træningsanlægget Pris: 23.800 kr.
 2. Cykelparkering v/GB Klubhuset Pris: 32.300 kr.
 3. Cykelparkering v/adgang til træningsanlægget Pris: 78.600 kr.


Det har gennem længere tid været tiltrængt at få etableret adgangsvej til træningsanlægget fra Idrætsvej. Der er i dag en meget ujævn sti, som er rimelig stejl - med flisbelægning. Dette kan, når det er vådt i vejret blive ualmindelig glat. Der er ingen gelænder eller noget, man kan holde i. Når der er aktiviteter på idrætsområdet, er der altid mange cykler, der står og ligger hulter til bulter, da der næsten ingen cykelstativer er på området.

Administrationen har været på besigtigelse på område sammen med GB's formand den 21. november 2016. GB har indhentet tilbud og overslag på leverancer og arbejder på oven-
nævnte tiltag.

 1. Ved etablering af adgangsvej til træningsanlægget og AGS's klubhus samt Fodboldhuset, vil man etablere en 2 meter bred flisebelagt rampe inkl. gelænder. Der skal ske en ombygning af trådhegn med låge i samme bredde.
 2. I forbindelse med cykelparkering ved GB Klubhuset skal der monteres cykelstativer, så der ikke fremover ligger en masse cykler og roder.
 3. Der ønskes cykelparkering ved adgangen til træningsanlægget. Der skal ske en rydning af buske, inkl. optagning af fjernelse af rødder. Etablering af flisebelagt niveau for cykel-

parkeringen inkl. mindre plantestensmure langs trådhegn og sider.
Levering og montering af cykelstativer + asfaltering af rabat mod Idrætsvej.

Administrationens vurdering og anbefaling:
Der er restmidler på lokaletilskudkontoen for 2016, og derfra kan der udbetales et tilskud til GB. Lokaletilskud vil så være 75% af det beløb, som Idrætsrådet anbefaler.
GB's formand har givet udtryk for, at foreningen selv kan finde de sidste 25% af det ansøgte.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011.

Økonomi

 1. Adgangsvej til træningsanlægget Pris: 23.800 kr. / 75% = 17.850 kr.
 2. Cykelparkering v/GB Klubhuset Pris: 32.300 kr. / 75% = 24.225 kr.
 3. Cykelparkering v/adgang til træningsanlægget Pris: 78.600 kr. / 75% = 58.950 kr.


Der er samlet ansøgt for 134.700 kr. og 75% er = 101.025 kr.
En del af beløbet kan finansieres fra restmidler fra Lokaletilskudspuljen 2015 med 75% af det ansøgte.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet:

 1. at godkende et ekstra lokaletilskud, som Idrætsrådet fastsætter.Beslutning
Godkendt med et tilskud på 50.000 kr. til adgangsvej til træningsvej / cykelparkering.
Fraværende: Thomas Møllenberg.50. FÆLLES KULTURRÅDS- OG IDRÆTSRÅDSMØDE: Lokaletilskud 2017
18.14G00 - 2016/30829

Sagsfremstilling
Introduktion
Kulturrådet behandler sagen for at træffe beslutning om lokaletilskud for 2017.

Baggrund
Administrationen har foretaget beregning af lokaletilskud efter ansøgninger fra foreningerne til budgetåret 2017.

Der ydes tilskud til driftsudgifterne til lokaler, herunder haller samt lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger.
Fordeling af tilskud sker efter retningslinier, udarbejdet i overensstemmelse med folkeoplysningsloven.

Der er to nye ansøgninger til 2017. Græsted og Omegns Rideklub og Tisvildeleje Kajak Klub.
Kultur- og Idrætsudvalget har delegeret beslutningskompetencen på området lokaletilskud til Kulturrådet.

Administrationens vurdering og anbefaling
Beregningerne af lokaletilskuddet viser at budgettet ikke kan dække den samlede udgift.

Administrationen vurderer derfor, at der ikke er mulighed for at bevillige tilskud til Gribskov og Omegns Rideklub.

Tilskud til Tisvildeleje Kajakklub er der tidligere givet tilsagn om på møde den 8. april 2015, da der her er behandlet lokaletilskud til Naturrum Tisvildeleje.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven § 25.

Økonomi
Budget for lokaletilskud til både kultur- og idrætsforeninger i 2017 er 6.307.000 kr (netto). Budgettet er incl. budget for de selvejende haller, som får lokaletilskud (Gilleleje og Gribskovhallen), distriksforeninger og Helsinge Ridecenter.

Bilag
Lokaletilskud 2017 - beregninger oplæg - Dokumentnr.: 2016/30829 027

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet

 1. at godkende fordeling af lokaletilskud for 2017.

  Beslutning

Godkendt med følgende bemærkninger:
Rideklubberne kan komme med fornyet ansøgning til restbeløbet, som kommer ind i løbet af 2017. Begge råd arbejder med det samlede rideklubstilskud i løbet af 2017.
Der nedsættes en arbejdsgruppe i 2017 (bestående af repræsentanter fra begge råd), der skal arbejder på nye retningslinier fra 2018 på lokaletilskud.
Fraværende: Thomas Møllenberg.

51. FÆLLES KULTURRÅDS- OG IDRÆTSRÅDSMØDE: Rådsstruktur: Kulturråd & Idrætsråd - fra januar 2018

Introduktion:
Kulturrådet drøfter sammen med Idrætsrådet kommende rådsstruktur for perioden 2018-2021.

Baggrund:
Begge råd vælges for en 4. årig periode - og valg sker umiddelbart efter hvert valg til byrådet. Det er her i 2016 meget relevant at begynde at sætte nogle tanker på kommende rådsstruktur

I den anledning har administrationen spurgt Kulturrådet og Idrætsrådet om: 1. Hvis vi skal starte for fra, hvordan skal rådene så sammensættes?
2. Hvad er smart fremover – set ud fra jeres erfaring?
3. Hvis hensigten er brugerinddragelse, hvordan sker det så bedst?
4. Kan administrationen bruge ressourcerne bedre end i dag, f.eks. med færre møder
og så bruge tiden på at servicere foreningerne?Kulturrådet har drøftet spørgsmålene i sit møde den 12. september 2016 og har afgivet
følgende svar:
Rådet udtrykte, at de ønsker at fortsætte uændret i sin nuværende struktur - og med
uændret antal møder.

Idrætsrådet har drøftet spørgsmålene møde den 27. september 2016 og har afgivet
følgende svar:
Idrætsrådet ser gerne, at rådet får lov til at fortsætte, men vil gerne samarbejde med
Kulturrådet, da der er flere sammenfald i punkter, der behandles i begge råd.

Idrætsrådet tilslutter sig administrationens forslag til 2 fællesmøder i 2017 - og der var
forslag om, at de kan tilrettelægges således:
Første fællesmøde i foråret kan f.eks. være Kulturrådet først - så fællesspisning og fællesmøde - og Idrætsrådets møde bagefter - altså på samme dag. Det andet fælles-
møde i november kan f.eks. være Idrætsrådets møde først - så fællesspisning og fællesmøde - og Kulturrådets møde bagefter - også på samme dag.
Dette arbejder administrationen videre med, og medtager emnet til fællesmødet den 05. december 2016, hvor også en oversigt over møder for 2017 præsenteres.

Det videre forløb er, at der sker en samlet drøftelse på fællesmødet den 05. december 2016.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet:

 1. at tage stilling til, hvordan den fremtidige rådsstruktur anbefales.


Beslutning
Både Kulturrådets og Idrætsrådets medlemmer gav udtryk for, at de alle ønsker, at der er
2 råd. Der blev givet udtryk for, at rådsmøderne har været gennem en væsentlig og god forandring gennem årene. Der blev appelleret til at fortsætte med nuværende struktur.
Antallet af rådsmøder blev drøftet. Der bør kigges nærmere på en forenkling af dagsordener og bilag. I løbet af 2017 vil der ske forskellige drøftelser på emnet.
Fraværende: Thomas Møllenberg.
52. FÆLLES KULTURRÅDS- OG IDRÆTSRÅDSMØDE: Mødekalender 2017 - Mødeoversigt for Kulturrådet og Idrætsrådet samlet i én kalender (Fællesmøder mellem Kulturråd og Idrætsråd i 2017)

Sagsfremstilling
Introduktion:
Kulturrådet behandler sammen med Idrætsrådet mødekalender for 2017 dels for Kulturrådets møder og fællesmøder mellem Kulturråd og Idrætsråd.

Baggrund:
Administrationen har udarbejdet en fælles mødekalender for de to råd, hvor datoer for møder er indarbejdet.
Ud fra mødeoversigten, foreslås følgende datoer til Idrætsrådsmøder i 2017:
Onsdag den 25. januar
Tirsdag den 21. marts
Onsdag den 07. juni
Mandag den 18. september
Torsdag den 07. december

Torsdag den 20. april fællesmøde med Kulturrådet
Torsdag den 16. november fællesmøde med Kulturrådet
Alle møder starter kl. 17:30.

Lovgrundlag
Idrætsrådets forretningsorden.

Bilag
Mødedatoer 2017 Idrætsråd og Kulturråd.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet:

 1. at godkende mødedatoerne for 2017.


Beslutning
Godkendt.
Fraværende: Thomas Møllenberg.

53. Eventuelt
Intet.
Fraværende: Thomas Møllenberg.


Mødet startet:
05:30 PM

Mødet hævet:
07:35 PM