Idrætsrådet

Publiceret 27-09-2016

Tirsdag den 27-09-2016 kl. 17:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
33 Godkendelse af Idrætsrådets protokol
34 Meddelelser fra Idrætsrådets formand, næstformand og øvrige medlemmer
35 Meddelelser til Idrætsrådet fra Idræt og Folkeoplysning 2016
36 Fællesmøder mellem Kulturråd og Idrætsråd i 2016
37 Rådsstruktur: Kulturråd & Idrætsråd - eller Folkeoplysningsudvalg fra
januar 2018
38 Evaluering af Idrætsrådets Dialogmøder i 2016
39 Fordeling af tider i hallerne marts 2017 - for sæsonen 2017/2018
40 §79-tilskud: Motionstilbud til ældre
41 Fremtidssikring af idrætten i Vejby
42 Lokaletilskud 2016 - Bundskraberen
43 Eventuelt - Idrætsrådet

Medlemmer:

Flemming C. Larsen Allan Toft Jensen
Thomas Møllenberg Marianne Christensen
Bente Knudsen Niels Jørgen Larsen
Erling Marcussen Bjarne Frølund
Mai Smedegaard Inger Hansen
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:
Flemming C. Larsen
Thomas Møllenberg
Marianne Christensen


Meddelelser:
Ved mødets start var rådet ikke beslutningsdygtigt. Mai Smedegaard mødte kl. 18:15 og Allan Thoft Jensen mødte kl. 18:30.

Åbne

33. Godkendelse af Idrætsrådets protokol
18.14A00 - 2016/02687

Sagsfremstilling
Idrætsrådets protokol fra mødet den 15. juni 2016 skal godkendes.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet:

 1. at godkende protokol fra mødet den 15. juni 2016.Beslutning
Godkendt.
Fraværende: Flemming Larsen, Marianne Christensen og Thomas Møllenberg


34. Meddelelser fra Idrætsrådets formand, næstformand og øvrige medlemmer
18.14A00 - 2016/02686

Sagsfremstilling
Meddelelser fra formanden

Meddelelser fra næstformanden

Meddelelser fra øvrige medlemmer:
Bente Knudsen giver orientering om Gribskov Elite og Talentudvikling.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet:
1. at tage orienteringen fra formanden til efterretning.

 1. at tage orienteringen fra næstformanden til efteretning.
 2. at tage orienteringen fra øvrige medlemmer til efterretning.Beslutning
1. Intet.
2. Intet.
3. Marianne havde skrevet sine meddelelser, da der var afbud fra hende:
Der har været afholdt rideklub-møde den 22. september 2016. Der var fint fremmøde. Fælles udvikling og mangfoldighed er kodeordet. Hestival afholdes.
Bente Knudsen orienterede om Gribskov Elite og Talentudvikling og samarbejdet med Gribskov Gymnasium. Der har været afholdt Esrum Open Wather med 300 deltagere den 10. september 2016.
Fraværende: Flemming Larsen, Marianne Christensen og Thomas Møllenberg35. Meddelelser til Idrætsrådet fra Idræt og Folkeoplysning 2016
18.14A00 - 2016/02685

Sagsfremstilling
Idræt og Folkeoplysning har følgende meddelelser:

 • Oversigt over Idrætsrådets puljer
 • Ny forening godkendt: Benspark BK (fodboldklub)
 • Sidste nyt fra KIU (møde 13.09. 2016)
 • Orientering om det nye foreningssysten - brnd.
 • Idrætsprisuddeling - aktiviteter, der kan præsenteres ved arrangementet


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet:

 1. at tage orienteringen til efterretning.Beslutning
Dette punkt blev behandlet først, idet rådet ikke var beslutningsdygtigt under dette punkt; men blev det under de øvrige punkter.

Taget til efterretning med følgende bemærkninger og kommentarer:

Foreningslederuddannelse: Der er sendt folder ud til samtlige foreninger i Gribskov Kommune - tilmeldingsfristen er den 27. oktober.
Der blev orienteret om ansættelse af en frivillighedskoordinator, samt at sundhedsidræt sættes i gang i kommunen.
Orientering om Frivillig Fredag den 30. september 2016, hvor der er godt 230 deltagere tilmeldt.
Handicapprisen - her er ansøgningsfristen 05. oktober 2016. Rådet talte om kandidater.
Fraværende: Flemming Larsen, Marianne Christensen og Thomas Møllenberg
36. Fællesmøder mellem Kulturråd og Idrætsråd i 2016
18.14A00 - 2016/25087

Sagsfremstilling
Introduktion
Kulturrådet og Idrætsrådet afholder fællesmøder i forår og efterår samt når der er behov for det

Baggrund
Administrationen har erfaret, at der er behov for at af holde fællesmøder mellem de to råd, bl.a. når aktivitetstilskud og lokaletilskud skal behandles.
Der er meldt en dato ud til første fællesmøde. Denne dato er mandag den 21. november 2016 i Kulturhuset.

Det er relevant at afholde 1-2 fællesmøder i 2017, hvor emnerne kan være:

 • Behandling af Aktivitetstilskud
 • Behandling af retningslinier - f.eks. lokaler og akttivitetstilskud
 • Foreningslederuddannelse / Lederakademi
 • Hvorfor har Kulturrådet en pulje på Børne- og Ungeområdet til uddannelse, når Idrætsrådet ikke har det.
 • Lokaletilskud


På dette Idrætsrådsmøde har rådet mulighed for at drøfte ovenstående - og resultatet fra mødet medtages fællesmødet den 21. november 2016.

Kulturrådet har drøftet de samme emner i deres møde den 12. september - og resultatet fra deres møde medtages også fællesmødet den 21. november 2016.

På Kulturrådets sidste møde i 2016 behandler rådet mødedatoer for 2017.

Administrationens anbefaling
Administrationen foreslår, at der afholdes 2 årlige fællesmøder i 2017 - det første omkring april, når behandling af Aktivitetstilskud skal ske, og det andet i november, når lokaletilskud skal behandles.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet

 1. at drøfte ovenstående og evt. yderligere ting, der kan tages op på fællesmøderne.
 2. at tage stilling til administrationens forslag til 2 fællesmøder i 2017Beslutning
1. Drøftet. Idrætsrådet ser gerne, at rådet får lov til at fortsætte, men vil gerne samarbejde med Kulturrådet, da der er flere sammenfald i punkter, der behandles i begge råd.

2. Idrætsrådet tilslutter sig administrationens forslag til 2 fællesmøder i 2017 - og der var forslag om, at de kan tilrettelægges således:
Første fællesmøde i foråret kan f.eks. være Kulturrådet først - så fællesspisning og fællesmøde - og Idrætsrådets møde bagefter - altså på samme dag. Det andet fællesmøde i november kan f.eks. være Idrætsrådets møde først - så fællesspisning og fællesmøde - og Kulturrådets møde bagefter - også på samme dag.
Dette arbejder administrationen videre med, og medtager emnet til fællesmødet den 21. november 2016, hvor også en oversigt over møder for 2017 præsenteres.
Fraværende: Flemming Larsen, Marianne Christensen og Thomas Møllenberg

37. Rådsstruktur: Kulturråd & Idrætsråd - eller Folkeoplysningsudvalg fra januar 2018
18.14A00 - 2016/28113

Sagsfremstilling
Introduktion
Kulturrådet og Idrætsrådet behandler i september tanker om fremtidig organisering.
Begge råds synspunkter fremlægges og gennemgås på de to råds fællesmøde den 21.
november 2016.

Baggrund
I de to gamle kommuner; Græsted-Gilleleje Kommune og Helsinge Kommune havde man
et folkeoplysingsudvalg frem til kommunesammenlægningen.
Folkeoplysningsudvalget blev nedlagt, og dets arbejdsområde fordeltes mellem Kulturrådet
og Idrætsrådet. De to råd har eksisteret siden 2007.
Kulturrådet refererede til Kulturudvalget - og Idrætsrådet refererede til Idrætsudvalget.

Fra 2010 blev Kulturudvalget slået sammen med Idrætsudvalget til det, vi i dag kender som
Kultur- og Idrætsudvalget.

Begge råd bliver valgt for en 4. årig periode - og valg sker umiddelbart efter hvert valg til byrådet.


Det er her i 2016 meget relevant at begynde at sætte nogle tanker på kommende råds-
struktur

Administrationen vil gerne spørge Kulturrådet og Idrætsrådet om nedenstående: 1. Hvis vi skal starte for fra, hvordan skal rådene så sammensættes?
2. Hvad er smart fremover – set ud fra jeres erfaring?
3. Hvis hensigten er brugerinddragelse, hvordan sker det så bedst?
4. Kan administrationen bruge ressourcerne bedre end i dag, f.eks. med færre møder
og så bruge tiden på at servicere foreningerne?Idrætsrådet drøfter emnet i dette møde - og Kulturrådet har drøftet emnet i deres møde den 12.september 2016.

Det videre forløb er, at der sker en samlet drøftelse på fællesmødet den 21. november 2016.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet

 1. at tage stilling til de 4 spørgsmål, som administrationen har stillet og i øvrigt drøfte
  emnet, som skal forelægges på fælles rådsmøde den 21. november 2016.


  Beslutning

Rådet drøftede de 4 spørgsmål. Se imidlertid også beslutningn i pkt. 36.
Fraværende: Flemming Larsen, Marianne Christensen og Thomas Møllenberg
38. Evaluering af Idrætsrådets Dialogmøder i 2016
18.14A00 - 2016/09542

Sagsfremstilling
Introduktion:
Idrætsrådet behandler resultatet af de 3 afholdte dialogmøder i august/september 2016.

Baggrund:
Idrætsrådet har afholdt 3 dialogmøder i henholdsvis Vejby med Vejby Idrætsforening som værter, i Helsinge med Helsinge Rideklub som værter og i Gilleleje med Gilleleje Sejlklub som
værter.
Der var oprindelig inviteret til 4 dialogmøder, men mødet i Søborg måtte aflyses p.g.a. for få deltagere.

Idrætsrådet vil på mødet gennemgå de tre dialogmøder og tage stilling til, hvordan input skal behandles, og hvad rådet skal arbejde videre med.

Lovgrundlag
Idrætsrådets Styrelsesvedtægt, kapitel 9.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller.

 1. at Idrætsrådet gennemgår de tre dialogmøder samt tager stilling til, hvordan input skal be-

handles, og hvad rådet skal arbejde videre med.


Beslutning
De tre dialogmøder blev gennemgået. Generelt kan siges, at der ikke var så mange deltagere på hver enkelt møde.
Efter endt drøftelse, blev Idrætsrådet enige om at arbejde videre med følgende emner, som skal ses som en helhed:
Bevæg dig for livet - her skal Idrætsrådet være en aktiv medspiller. Sundhed, skole- / foreningssamarbejde. Unge mennesler i foreningsregi er for nedadgående, hvad kan vi gøre m.h.t. arbejdskraft contra frivillighed. Der var enighed om, at der senere skal være en drøftelse af konceptet for dialogmøder fremadrettet; men der ønskes 2 dialogmøder i september 2017. Der var enigned om, at når der skal afholdes fordelingsmøder (haltid) i marts 2017 deltager Idrætsrådet i hvert møde med 2 repræsentanter, og så afsættes der tid til drøftelse om, hvad der rører sig i foreningerne og der vil være en orientering fra Idrætsrådet. Lokalegodkenderne vil snarest modtage en mail fra administrationen om, hvornår disse møder holdes - se pkt. 39.
Fraværende: Flemming Larsen, Marianne Christensen og Thomas Møllenberg


39. Fordeling af tider i hallerne marts 2017 - for sæsonen 2017/2018
18.14A00 - 2016/17448

Sagsfremstilling
Introdukton
Idrætsrådets medlemmer deltager i halfordelingsmøder i marts 2017 - for sæsonen
2017/2018. Alle møder holdes i marts måned 2017.

Baggrund
Idrætsrådet besluttede i sit møde den 20. oktober 2015 at sætte ekstra fokus på hal-
fordelingsmøderne, hvilket betyder, at der i alle haller skal afholdes fordelingsmøder, og
at Idrætsrådets medlemmer og administrationen skal deltage.

Det blev samtidig besluttet, at Idrætsrådet i sit næstsidste møde i 2016 skal tage stilling til
datoer og hvem fra Idrætsrådet og admininistrataionen, der skal deltage i halfordelings-
møderne.

Forslag til fordelingsmøder i hallerne marts 2017

Hal Dato for fordelingsmø-
de - Alle møder er kl. 19:00
Fra Idrætsrådet/administrationen
Tingbakkehallen mandag den 13. marts Flemming & Mai
Blistruphallen mandag den 13. marts Niels Jørgen & Erling (Allan)
Gilbjergskolen, Parkvej onsdag den 15. marts Bente & Inger (Susanne)
Gillelejehallen onsdag den 15. marts Bente & Inger (Susanne)
Vejbyhallen onsdag den 15. marts Marianne ( Niels Jørgen & Allan)
Bjørnehøjhallen tirsdag den 14. marts Allan & Flemming
Toftehallen tirsdag den 21. marts Allan & Mai
Gribskov Gymnasiums hal tirsdag den 21. marts Allan & Mai
Helsingehallerne tirsdag den 21. marts Allan & Mai
Ramløsehallen torsdag den 16. marts Allan & Bjarne
Gribskovhallen tirsdag den 14. marts Bente & Thomas
Gribskov Svømmehal mandag den 20. marts
kl. 16:30
Marianne + administrationen

Datoerne den 7. og 8. marts friholdes for fordelingsmøder, idet det forventes, at der
på én af de datoer vil være prisuddeling i Kultursalen.

Når datoerne er besluttet for hver enkelt hal, sender administrationen mail til lokalegodken-
derne i hallerne, således de er bekendt med datoerne, og de kan nå at indkalde foreninger-
ne til møderne.

Lovgrundlag
Lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversiteter (folkeoplysningsloven), jf. bekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011 - § 21 og 33 stk. 2

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet:

 1. at godkende de foreslåede datoer i hver enkelt hal.
 2. at sætte navn på Idrætsrådets repræsentant / administrationen til hvert møde.Beslutning
1. Godkendt.
2. Navne sat på hvert møde. Samtidig med, at der holdes fordelingsmøde, vil der være en orientering fra Idrætsrådet samt "bordet rundt" via alle foreningsrepræsentanterne.
Foreningerne har mødepligt til møderne, såfremt de vil have indflydelse på deres kommende tider i hallerne.
Administrationen udsender mødeoversigt til lokalegodkenderne snarest.
Fraværende: Flemming Larsen, Marianne Christensen og Thomas Møllenberg

40. §79-tilskud: Motionstilbud til ældre
18.14A00 - 2016/18783

Sagsfremstilling
Introduktion
Idrætsrådet drøfter §79-tilskud: Motionstilskud til ældre efter anmodning fra idrætsrådsmedlem og formand for Vejby Idrætsforening, Niels Jørgen Larsen.

Baggrund
Niels Jørgen Larsen efterlyste på sidste Idrætsrådsmøde en drøftelse af §79-tilskud.

Idræt og Folkeoplysning har haft sendt forespørgslen videre til Center for Social og Sundhed.
Svaret er tidligere sendt til Niels Jørgen Larsen. Svart var følgende:

"Der kan søges om §79-tilskud en gang om året. I 2016 var fristen for indsendelse af ansøgning den 29. februar.
Til behandling af ansøgning om §79-tilskud fremsendes:

   • Regnskab for perioden for seneste kalenderår
   • Egenkapital skal fremgå af regnskab.
   • Antal medlemmer, herunder medlemsliste med angivelse af navn, adresse og

fødselsdato og CVR. nr.
Der annonceres i Ugeposten i god tid forinden og de foreninger der tidligere har ansøgt,

bliver mindet herom pr. mail.
Det vil ligeledes fremgå af Gribskov Kommunes hjemmeside.
Ansøgningen sendes til Gribskov Kommune.


Tilskuddene til foreninger indenfor §79-området opdeles i fire puljer:

en pulje til pensionistforeninger og -klubber
en pulje til motionsfremmende foreninger
en pulje til Ældre Sagen

en pulje til Centerråd
"

Administrationens anbefaling
Administrationen følger op på emnet og tager kontakt til Center for Social og Sundhed, således
der kan laves aftale om udsendelse af brev til idrætsforeningerne om §79-tilskud m.v.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet:

 1. At tage en drøftelse af §79-tilskud til ældre - og beslutte om der skal tages initiativ til at iværksætte specille tiltag for ældre i 2017.
 2. At administrationen kontakter Center for Social og Sundhed for nærmere aftaler om

samarbejde på området.

Beslutning
1-2 Tiltrådt
Fraværende: Flemming Larsen, Marianne Christensen og Thomas Møllenberg


41. Fremtidssikring af idrætten i Vejby
18.20G00 - 2016/31060

Sagsfremstilling
Introduktion
Niels Jørgen Larsen giver Idrætsrådet et oplæg på de tanker og ideer, der arbejdes med, om hvordan idrætten i Vejby fremtidssikres.

Baggrund
Vejby Idrætsforening har de senere år - i samråd med Sankt Helene Skole og Tisvildeleje
GF, som man deler Vejby-hallen med - og har et tæt samarbejde med - drøftet hvordan
idrætsfaciliteterne kan udbygges for at aktiviteterne fortsat kan udvikle sig i den positive retning,
der har kendetegnet foreningen i en årrække.

Vejby IF har samlet ca. 1100 medlemmer fordelt på otte afdelinger, hvor fitness, fodbold
og gymnastik er de største. Desuden har man en af landets førende billardklubber, p.t. forsva-
rende danske holdmestre, blandt afdelingerne.

Foreningen er selv ejer af klubhuset og en del af udendørsarealet, mens det resterende fod-
boldanlæg og Vejby-hallen tilhører Gribskov kommune.

Fremtidstankerne har som nævnt været i gang nogle år, men skal også ses i lyset af, det

drive, der er i Vejby-Tisvilde-området netop nu med erhvervsfolk, der vil investere i markant
byudvikling med nye boliger, attraktiv lokalsamfund omkring skole/daginstitutioner og en
række frivillige initiativer, organiseret bl.a. via byens lokalråd og selvstændige arbejdsgrupper.

De konkrete ønsker er opdelt i tre ben:
1) Udbygning af Vejby Idrætshus
2) Udbygning af Vejby-hallen
3) Udbygning af udendørsarealer med en 11-mands kunstgræsbane

ad 1) Idrætshuset ønskes udbygget med
         a. sal på ca. 120 kvm. til holdtræning for fitness, gymnastik og Aktive Seniorer samt

yderligere ca. 67 kvm. til fitnessredskaber/spinningcykler i nordenden af nuværende bygninger.

         b. Separat tilbygning på 120 kvm. til fodboldomklædning, depot/boldrum og vaskerum

m.v. placeret ved Sportsvej
         Overslag fra arkitekt på de to projekter er henholdsvis 3,2 mio. og 2,3 mio. kr. ex

moms. I alt 5,4 mio. ex. moms.

         Dertil kan komme mindre ombygninger af eksisterende lokaler, som ikke er udgifts-

beregnet endnu.

ad 2) Vejby-hallen ønskes udbygget med
          a. redskabsrum, opholdslokale og ekstra omklædning. Vi foreslår tilbygning med -

på  m.v. mod vest og ombygning af nuværende lille redskabsrum til omklædning.
Et arkitektoverslag for dette siger 2,2 mio. kr. ex. moms i det hele. Det er beregnet for
redskabsrum på 100 kvm., som vi ikke er sikre på er nok, og uden opholdsrum, ligesom
det skal undersøges som der må bygges her i forhold til fredningsbestemmelser.
Det er netop besluttet i byrådet at der skal bygges for 6 mio. kr. for at sikre faciliteter for

nedflytning af børnehave, industrikøkken m.v. i tilknytning til nuværende FO, der ligger
ved siden af hallen. Vejby-hallen er bygget i 1982 og har ikke undergået om- og tilbygning og større renovering gennem årene.  

ad 3) 11-mands kunstgræsbane
Der ønskes anlagt en 11 mands kunstgræsbane på det eksisterende fodboldanlæg.

Placering er ikke endeligt, men det vil formentlig være billigst at placere den på en del af
Vejby IFs egen ejendom mellem de nuværende multibane og opvisningsbanen. Der er ikke
hentet overslag på dette projekt, men anlæg af kunstgræsbane andrager typisk 4-5 mio. kr.
i det hele. Der skal etableres nyt lysanlæg, men der er el-installationer i forvejen, ligesom
arealet er godt drænet.
 
Finansiering:
Kommunalt tilskud samt ansøgning til fonde og evt. sponsorer udover et eget bidrag på

ca. 1 mio. kr. Lånefinansiering via foreningens ejendom kan også komme på tale,
Vejby IF har afsluttet alle tidligere lån.

Tidsplan:
Konkrete tegninger og ansøgninger vil blive udarbejdet senest i løbet af 1. halvår 2017.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet:

 1. at tage orienteringen til efterretning.

  Beslutning

Taget til efterretning.
Fraværende: Flemming Larsen, Marianne Christensen og Thomas Møllenberg


42. Lokaletilskud 2016 - Bundskraberen
18.14G00 - 2015/29096

Sagsfremstilling
Introduktion
Idrætsrådet behandler ansøgning om lokaletilskud til Bundskraberen for 2016 og fremover.

Baggrund
Foreningen har i dag til huse i eget opført lokale på arealer ejet af HSI/Helsinge Hallerne.
Foreningen har dog længe ønsket at få en tættere tilknytning til Gilleleje Havn og havnens idrætsforeninger, som foreningen gennem mange år har knyttet tætte relationer til.

Foreningen har nu fået muligheden for at leje et lokale et lokale på Gilleleje Havn på 100 kvm med eget køkken og toiletfaciliteter.
Med det nye lokale vil der blive plads til undervisning af juniorer og den tætte placering ved
vandet vil optimere mulighederne for snorkelundervisning.
Foreningen vil derfor kunne tilbyde et mere attraktivt miljø, som vil tiltrække nye medlemmer.
Samtidig vil det være muligt at lave flere fællesaktiviteter med havnens øvrige fritidstilbud -
eksempelvis skolerne, Gilleleje Sejlklub og Gilleleje Ro- og Kajakklub.

Aktiviteter på havet er i dag præget af besværlig logistik, da materialer skal transporteres fra
lokalet i Helsinge til Havnen i Gilleleje.
Foreningen har drøftet en fraflytning af det nuværende lokale med HSI/Helsinge Hallerne og de har ingen indvendinger om, at foreningen flytter sine aktiviteter til Gilleleje Havn.

Både Gilleleje Sejlklub og Gilleleje Ro- og Kajakklub har udtrykt, at det vil være en wind wind-situation for klublivet omkring havet, hvis Bundskraberen flytter sit virke til Gilleleje Havn. Det er en styrkelse og udvidelse af klublivet omkring Gilleleje Havn. Ved flytningen fra Helsinge til Gilleleje Havn vil foreningen kunne give sine medlemmer et langt mere varieret og spændende tilbud til sine medlemmer.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011.

Økonomi
Bundskraberens øgede udgifter i 2016 for leje af lokale ved Gilleleje Havn er 13.250 kr.
Dette giver et tilskud på 75% af 13.250 kr. i alt 9.938 kr.
Øgede udgifter fra 2017 og fremover ved at flytte til Gilleleje Havn i forhold til nuværende lokaletilskud på 26.700 kr. forventes at være 30.000 kr.

Fremtidige lokaleudgifter:
Lokaleleje 48.000 kr.
Strøm/varme 5.000 kr.
Sejlkulub/bådplads 1.500 kr.
Vedligehold kompressor 7.000 kr.
Bådplads 7.000 kr.
Renteudgifter på båd 7.200 kr.

I alt 75.700 kr
75% af 75.700 kr. 56.775 kr..Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet

 1. at godkende, at Bundskraberen fremover får lokaletilskud til leje af lokaler på Gilleleje Havn
 2. at godkende et ekstra lokaletilskud for 2016 på 9.938 kr.Beslutning
1. Godkendt.
2. Godkendt.

43. Eventuelt - Idrætsrådet
18.14A00 - 2016/02688


Beslutning
Intet.


Mødet startet:
05:30 PM

Mødet hævet:
08:50 PM