Idrætsrådet

Publiceret 15-06-2016

Onsdag den 15-06-2016 kl. 18:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
21 Godkendelse af Idrætsrådets protokol
22 Meddelelser fra Idrætsrådets formand, næstformand og øvrige medlemmer
23 Meddelelser til Idrætsrådet fra Idræt og Folkeoplysning 2016
24 Idrætsrådets nyhedsbreve /Sommer-Nyhedsbrev 2016
25 Lokaletilskud 2016
26 2016 Materialepuljen
27 Forslag til retningslinier for benyttelse af SPRINGHAL Gribskov Kommune
28 Foreningslederkurser / lederakademi 2016 både for idræts- og kulturelle for
eninger
29 Idrætsrådets Dialogmøder i 2016
30 Fordelingsmøder i hallerne, marts 2016
31 Aktivitetstilskud
32 Eventuelt - Idrætsrådet

Medlemmer:

Flemming C. Larsen Allan Toft Jensen
Thomas Møllenberg Marianne Christensen
Bente Knudsen Niels Jørgen Larsen
Erling Marcussen Bjarne Frølund
Mai Smedegaard Inger Hansen
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:
Allan Toft Jensen

Meddelelser:
Frivillighedsfestival 30. september 2016.
Punkt til udvalgte Idrætsrådsmøder: Opgørelse over restbeløb.


Åbne

21. Godkendelse af Idrætsrådets protokol
18.14A00 - 2016/02687

Sagsfremstilling
Idrætsrådets protokol fra mødet den 04. april skal godkendes.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet:

 1. at godkende protokol fra mødet 04. april 2016.Beslutning
Godkendt.
Fraværende: Allan Thoft Jensen.

22. Meddelelser fra Idrætsrådets formand, næstformand og øvrige medlemmer
18.14A00 - 2016/02686

Sagsfremstilling
Meddelelser fra formanden

Meddelelser fra næstformanden

Meddelelser fra øvrige medlemmer
Administrationen har fået en henvendelse fra Niels Jørgen Larsen vedr. §79 tilskud - motionstilbud til ændre. Henvendelsen er kun kort vendt i administrationen, og svar er sendt
til Niels Jørgen Larsen. Evt. et emne, der skal medtages næste Idrætsråds dagsorden.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet:

 1. at tage orienteringen fra formanden til efterretning.
 2. at tage orienteringen fra næstformanden til efterretning.
 3. at tage orienteringen fra øvrige medlemmer til efterretning.Beslutning
1. Flot åbning af springhallen den 12. maj 2016.
2. Intet.
3. Niels Jørgen Larsen orienterede om henvendelse vedr. §79-tilskud. Administrationen undersøger nærmere. Emnet sættes på næste Idrætsråds dagsorden. Derudover ønsker rådet en drøftelsen af §18-midler.
Marianne Christensen meddelte, at der har været afholdt møde den 09. maj vedr. Sport Event. Ligeledes var der en meddelelse om LAG-midler, hvor bl.a. Helsinge Rideklub har modtaget tilskud.
Fraværende: Allan Thoft Jensen.23. Meddelelser til Idrætsrådet fra Idræt og Folkeoplysning 2016
18.14A00 - 2016/02685

Sagsfremstilling
Idræt og Folkeoplysning har følgende meddelelser:

 • Orientering om dagsordener, bilag og protokol, Idrætsrådets møder
 • Status på Aktivitetstilskud - ny oversigt
 • Orientering om foreningssystemet, BRND - workshops og undervisning
 • Status for Det grønne Udvalg
 • Korrespondance mellem Græsted og Omegns Rideklub og administrationen
 • Nyt fra KIU
 • Orientering om foreningsvedtægt Helsinge Ridecenter

  Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Idrætsrådet:

 1. at tage orienteringen til efterretning.

  Beslutning

Taget til efterretning.
Fraværende: Allan Thoft Jensen.

24. Idrætsrådets nyhedsbreve /Sommer-Nyhedsbrev 2016
18.20G00 - 2015/39843

Sagsfremstilling
Introduktion
Udkast til Idrætsrådets Sommer-Nyhedsbrev forelægges til godkendelse i Idrætsrådet.

Baggrund
På Idrætsrådets møde den 04. april 2016 blev det besluttet, at Idrætsrådet skal udarbejde og udsende et Sommer-Nyhedsbrev inden sommerferien. Administrationen har udarbejdet udkast til indhold i Sommer-Nyhedsbrev, som skal gennemgås på Idrætsrådsmødet. Der kan evt. være flere ting, der skal medtages Nyhedsbrevet, inden udsendelse.


Bilag
Idrætsrådets Nyhedsbrev, juni 2016

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet:

 1. at godkende udkast til Sommer-Nyhedsbrev 2016Beslutning
Godkendt med lidt tilretninger. Udsendes snarest.
Fraværende: Allan Thoft Jensen.
25. Lokaletilskud 2016
18.14G00 - 2015/29096

Sagsfremstilling
Introduktion
Idrætsrådet behandler sagen om lokaletilskud / baneleje på 200 meter-banen på Saxegaard Skydebaner.

Baggrund
Esrum Skytteforening har fremsendt ansøgning om lokaletilskud / baneleje for skydning på 200 meter-banen på Saxegaard Skydebaner. Foreningen har søgt om lignende tilskud i 2015.

Det er DGI Nordsjælland, der har opkrævet baneleje på skydebanerne i Nordsjælland for bl.a. Esrum Skytteforening. Beløbet, som skytteforeningen opkræves er 3.000 kr.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler Idrætsrådet at godkende tilskud på det ansøgte. Beløbet er 3.000 kr. og 75% heraf udløser 2.250 kr.

Administrationens vurdering og anbefaling
Såfremt der kommer yderligere ansøgninger fra andre skytteforeninger i Gribskov Kommune,får administrationen i Idræt og Folkeoplysning mandat til at godkende og udbetale lokaletilskud / baneleje med 75% af det ansøgte. Dette således, at Idrætsrådet ikke skal behandle hver enkelt ansøgning - og således at proceduren bliver let og smidig. Idrætsrådet orienteres efterfølgende.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011

Økonomi
Ansøgning på 3.000 kr. heraf 75% = 2.250 kr.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet.

 1. at godkende lokaletilskud / baneleje til Esrum Skytteforening med 75% af det ansøgte beløb.
 2. at give administrationen i Idræt og Folkeoplysning mandat til at godkende og udbetale lokaletilskud / baneleje med 75% af det ansøgte, såfremt der kommer yderligere ansøgninger fra andre skytteforeninger.Beslutning
1. Godkendt med tilskud på 2.250 kr. til Esrum Skytteforening.
2. Tiltrådt.26. 2016 Materialepuljen
18.14G00 - 2016/00107

Sagsfremstilling
Introduktion
Idrætsrådet behandler fordeling af Materialepuljen for 2016.

Baggrund
Der har været ansøgningsfrist til Materialepuljen den 01. maj 2016.
Arbejdsgruppen har på møde den 08. juni 2016 udarbejdet forslag til fordeling af puljen.
På mødet vil fordelingen blive gennemgået.

Lovgrundlag
Der er ikke et lovgrundlag for tildeling af Materialetilskud.

Økonomi
Materialetilskud for 2016: 285.000 kr.


Bilag
ØKONOMISK OVERSIGT MATERIALETILSKUD, godkendt på Idrætsrådets møde
15.06. 2016

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet:

 1. at arbejdsgruppen gennemgår forslag til bevilgede materialer/rekvisitter til Materialepuljen, således det endeligt kan besluttes, hvad der skal gives tilskud til i 2016.


Beslutning
På Idrætsrådets møde den 01. februar 2016 og den 04. april 2016 blev det foreslået at:
Materialepuljen skulle splittes op med et beløb på 285.000 kr., som skulle dække Materialetilskud og et beløb på 30.000 kr., som skulle dække en ny pulje, nemlig: Arrangements-/Uddannelsespulje. Der har været nedsat en arbejdsgruppe, som skulle arbejde med den nye pulje; men arbejdet er på nuværende tidspunkt ikke færdigt, og da sagen skal behandles og godkendes i Kultur- og Idrætsudvalget, vil puljen ikke blive aktuel i indeværende år. Derfor lægges de 30.000 kr. tilbage i Materialepuljen, således at beløbet dér bliver 315.000kr. Arbejdsgruppen arbejder videre med en Arrangements-/Uddannelsespulje, som kan være gældende fra 2017.
Arbejdsgruppens fordeling af Materialetilskud samt fordeling af yderligere 30.000 kr. godkendtes.
Fraværende: Allan Thoft Jensen.
27. Forslag til retningslinier for benyttelse af SPRINGHAL Gribskov Kommune
18.13G00 - 2014/13807

Sagsfremstilling
Introduktion
Idrætsrådet behandler ajourført forslag retningslinier for kommunale lokaler og anlæg i Gribskov Kommune - SPRINGHAL.

Baggrund
Der har været afholdt fælles gymnastikmøder mellem gymnastikforeningerne i Gribskov Kommune. Et af emner har været at få udarbejdet retningslinier for brug af Springhallen.
Idrætsrådet behandlede i sit møde den 04. april 2016 retningslinierne.
Kultur- og Idrætsudvalget skulle i deres møde den 10. maj 2016 have behandlet og godkendt retningslinierne. Sagen blev taget af dagsorden, idet det viste sig, at der var brug for en yderligere præcisering i retningslinierne.
Efter tilretninger og ajourføringer, ligger forslag til retningslinierne for brugen af springhallen nu klar til en fornyet behandling i Idrætsrådet, inden endelig godkendelse i Kultur- og Idrætsudvalget i august måned.

Administrationen anbefaler
Administrationen anbefaler Idrætsrådet at godkende forslag til retningslinierne for springhallen, inden de sendes videre til endelig godkendelse den 16. august 2016 i Kultur- og Idrætsudvalget.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011, Kapitel 6


Bilag
Forslag til retningslinier SPRINGHAL til Idrætsrådets møde 15.06. 2016 -
dokumentnr.: 2014/13807 038


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet:

 1. at godkende forslag til retningslinier for Springhallen, inden endelig godkendelse i Kultur- og Idrætsudvalget den 16. august 2016.Beslutning
Godkendt.
Fraværende: Allan Thoft Jensen.
28. Foreningslederkurser / lederakademi 2016 både for idræts- og kulturelle foreninger
18.14A00 - 2016/17374

Sagsfremstilling
Introduktion
Idrætsrådet behandler sagen for at igangsætte et nyt forløb med Foreningslederkurser / Lederakademi med start efterår 2016 og fortsættelse i 2017.
Kulturrådet har behandlet samme sag på deres møde 06. juni, idet Foreningslederkursus / Lederakademi udbydes både til idræts- og kulturelle foreninger. Kulturrådet har besluttet, at der sættes gang i et nyt uddannelsesforløb.

Baggrund
I forsommeren 2015 besluttede Kulturrådet og Idrætsrådet at udbyde Foreningslederkurser / Lederakademi til foreningsledere i foreningerne med start oktober 2015 og slut april 2016 med i alt 8 moduler, fordelt således: 2 hele lørdage (start- og næstsidste modul), resten var aftenmoduler á 3½ timers varighed (incl. pause til forplejning).

Idræt og Folkeoplysning har samarbejdet med DIF om kursusafholdelsen, som har haft overskriften: "Bevæg dig for livet".
Der har deltaget 25 kursister - og det har været en stor succes for deltagerne at gennemgå kursusforløbet. Samspillet mellem kulturelle foreninger, spejderforeninger og idrætsforeninger har fungeret meget tilfredsstillende, og dette ønskes videreført i et nyt kursusforløb.

Indholdet i det afholdte kursusforløb har bl.a. været: Ledelse af foreningen, frivillighed, foreningernes kommunikation, praktisk projektledelse, personlig ledelse m.m.

Ved afholdelse af nyt forløb med Foreningslederkurser /Lederakademi vil samarbejdet igen være med DIF og yderligere DGI.
Såfremt Kulturrådet og Idrætsrådet godkender nyt kursusforløb, vil planlægningen gå i gang i juni måned, med invitation i september og start oktober 2016 og slut april/maj 2017.

Mange af de kursister, der har deltaget i kursusforløbet i 2015/2016 har givet udtryk for, at de gerne vil være ambassadører og stille sig til rådighed ved et evt. nyt kursusforløb.

Foreningslederkurset / Lederakademiet 2015/2016 blev finansieret fra restmidler fra Aktivitetstilskud.
Der var en brugerbetaling på 800 kr. pr. kursist. Dette foreslås også ved evt. nyt kursusforløb, da det har fungeret upåklageligt.

Administrationen har udarbejdet evalueringsskema, som kursisterne har udfyldt på sidste modul. Resultatet af evalueringen vedlægges til de to råds orientering.

Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, at der er behov for endnu et kursusforløb for foreningsledere i Gribskov Kommune - både for kulturelle foreninger, spejderforeninger og idrætsforeninger. Det vurderes, at det vil være en stor hjælp, når vi har så mange fra tidligere kursusforløb, der vil stille sig til rådighed som ambassadører.

Der er ikke på hverken Kulturrådets eller Idrætsrådet ramme afsat økonomi til et nyt kursusforløb; men et lignende beløb som i 2015/2016 vil kunne finansieres via restmidler fra Aktivitetstilskud.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler de to råd at godkende et nyt kursusforløb for foreningsledere i perioden september 2016 til april/maj 2017 finansieret via restmidler fra Aktivitetstilskud.


Økonomi
Op til 50.000 kr. for Foreningslederkursus / Lederakademi 2016/2017.


Bilag
Evaluering af Foreningslederuddannelsen

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at godkende et nyt Foreningslederkursus / Lederakademi i perioden september 2016 og frem til april/maj 2017 med et beløb på op til 50.000 kr. finansieret via restmidler fra Aktivitetstilskud.

  Beslutning

Godkendt.
Fraværende: Allan Thoft Jensen
29. Idrætsrådets Dialogmøder i 2016
18.14A00 - 2016/09542

Sagsfremstilling
Introduktion
Idrætsrådet fastlægger indhold for Dialogmøder for 2016

Baggrund

På Idrætsrådets møde den 04. april blev der sat dato og sted samt tovholdere på de 4 dialogmøde. Yderligere blev der talt om indholdet i møderne; men blev ikke færdigbehandlet. Derfor medtages punktet på dette møde.

Datoer steder og tovholder på Idrætsrådets 4 dialogmøder i 2016:

Dato Sted Tovholder
29. august 2016 Vejby - Idrætshuset Mai Smedegaard & Bjarne Frølund
30. august 2016 Søborg Forsamlingsus Inger Hansen & Flemming Larsen
06. september 2016 Helsinge Rideklub Marianne Christensen - Bente Knudsen
08. september 2016 Gilleleje Sejlklub Thomas Møllenberg - Allan Thoft Jensen


Administrationen har undersøgt, om der er mulighed for at være på de foreslåede steder på de angivne datoer. Der er kommet tilbagemelding fra Gilleleje Sejlklub, og de er meget positive for at skulle være værter ved dialogmødet den 08. september.
Helsinge Rideklub er rykket for svar, da de endnu ikke har meldt tilbage.

2. Indhold i dialogmøderne (besluttet på Idrætsrådets møde 04. april 2016):

 • Bordet rundt
 • Oplæg vedr. flygtninge/integration
 • Orientering om ny foreningslederuddannelse i Gribskov Kommune
 • Nyt fra Idrætsrådet - opfølgning fra sidste års Dialogmøder.


Administrationen undersøger, hvilke potentielle idrætsledere, der kan forestå et oplæg til inspiration ved dialogmøderne. Oplæg på ca. 20-30 min. incl. drøftelser.

Administrationens vurdering og anbefaling
Administrationen fremlægger på mødet, hvilke potentielle idrætsledere, der vil blive bragt i forslag til oplæg og inspiration ved dialogmøderne.
Administrationen vurderer, at invitation til dialogmøderne skal udsendes i slutningen af juni måned til idrætsforeningerne. Der skal være tilmelding til møderne - og fristen fastsættes til 25. august 2016.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet.

 1. at genenmgå indhold i dialogmøerne
 2. at godkende de forslag administrationen har fremlagt til de steder, der skal afholdes dialogmøder.Beslutning
1. + 2. Indhold i dialogmøderne blev fastsat, og da det blev besluttet, at der skal gennemføres en ny foreningslederuddannelse/lederakademi, blev det foreslået og besluttet, at der til hvert dialogmøde er 1-2 repræsentanter fra den gruppe, der netop har gennemgået foreningslederuddannelse 2015-2016, da de fleste deltagere har meldt sig som ambasadører for uddannelsen.
Administrationen udarbejder invitation til idrætsforeningerne og udsendes inden sommerferien. Tilmeldingsfrist senest 25. august 2015.
Fraværende: Allan Thoft Jensen.
30. Fordelingsmøder i hallerne, marts 2016
18.14A00 - 2015/31483

Sagsfremstilling
Introduktion
Idrætsrådet får på mødet orientering om afholdte fordelingsmøder i hallerne i marts måned.

Baggrund
Der har været afholdt fordelingsmøder i hallerne hen over marts måned, hvor repræsentanter fra Idrætsrådet og administrationen har været til stede. Møderne har været positive, og der er taget vel imod repræsentanterne fra Idrætsrådet og administrationen.

Administrationen har godkendt halfordelingerne, som er indsendt fra hallerne.
I de haller, hvor fordelingen er godkendt har lokalegodkenderen fået besked via Administrationen.

Hal Dato for fordelingsmøde
Alle møder er kl. 19:00
Godkendelse / OK -
ikke godkendt
Tingbakkehallen Mandag 7.. marts Fordeling godkendt
Blistruphallen Tirsdag 8. marts Fordeling godkendt
Gilbjergskolen, Parkvej Mandag 7. marts Fordeling godkendt
Vejbyhallen Tirsdag 8. marts Fordeling godkendt
Bjørnehøjhallen Mandag den 21. marts Fordeling godkendt
Toftehallen Torsdag 17. marts Fordeling godkendt
Gribskov Gymnasiums hal Torsdag 17. marts Fordeling godkendt
Helsingehallerne Torsdag 17. marts Fordeling godkendt
Ramløsehallen Onsdag 9. marts Fordeling godkendt
Gribskovhallen Tirsdag 8. marts Fordeling godkendt
Gillelejehallen Mandag 7. marts Fordeling godkendt
Gribskov Svømmehal Torsdag 31. marts Fordeling godkendtLovgrundlag
Lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitet (folkeoplysningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet:

 1. at tage orienteringen til efterretning.Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende: Allan Thoft Jensen.
31. Aktivitetstilskud
18.14G00 - 2016/00104

Sagsfremstilling
Introduktion
Idrætsrådet behandler sag om Aktivitetstilskud for at belyse, hvordan procedure skal være
for Aktivitetstilskud. Der er ikke tale om genbehandling af sagen, da der allerede er truffet
beslutning i sagen om Aktivitetstilskud.

Kulturrådet er kort orienteret mundtligt i deres møde den 06. juni 2016, om at Idrætsrådet
har ønsket at drøfte videre på sagen om Aktivitetstilskud. Kulturrådet er orienteret om, at er
ikke er tale om genbehandling af sagen.

Baggrund
Behandling af Aktivitetstilskud har været behandlet i begge råd.
Flere af Idrætsrådets medlemmer har bedt om en drøftelse af Aktivitetstilskud - efter ad-
ministrationens udsendelse af Kultrrådets beslutning fra deres møde den 11. april 2016.
Idrætsrådet har fået fremlagt via mail, hvordan punktet på Kulturrådsmødet blev behandlet.

Protokol fra Idrætsrådets møde 04. april 2016:
Efter forslag, besluttede Idrætsrådet at godkende en stigning i Aktivitetstilskuddet med 10 kr. pr. medlem, således Aktivitetstilskuddet til børn og unge under 25 år bliver på 230 kr. pr. medlem -under forudsætning af, at Kulturrådet i sit møde den 11. april også beslutter, at Aktivitetstilskuddet til børn og unge under 25 år sættes op til 230 kr.
Administrationen vil på næste Idrætsrådsmøde orientere om udbetalte aktivitetstilskud.

Protokol fra Kulturrådets møde 11. april 2016:
Kulturrådet godkendte medlemstilskud på 220 kr.
Administrationen orienterede om forslag fra Idrætsrådet - med en forhøjelse af aktivitetstilskuddet; men dette blev ikke godkendt.

Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, at det er i orden, at Idrætsrådet drøfter procedure på ny; men der er ikke tale om en genbehandling af sagen.
Det er administrationens vurdering, at beløbet skal fastholdes på de 220 kr. pr. medlem, da der fra 2018 og fremover er indlagt en besparelse på 100.000 kr.
Budgettet til Aktivitetstilskud er afsat som en samlet pulje og med samme retningslinier for Idrætsrådet og Kulturrådet.
Administrationen vurderer derfor, at der ikke kan gives forskellige beløb, uden at der sker en fornyet behandling af retningslinierne i Kultur- og Idrætsudvalget.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler, at Idrætsrådet drøfter sagen og den fremtidige procedure.
Fremadrettet anbefaler administrationen, at aktivitetstilskud behandles på fælles Kultur- og Idrætsrådsmøde.

Lovgrundlag
Lov om støtte til folkeoplysning, LBK nr. 854 af 11.7.2013, kap. 5, § 15..


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet:

 1. at drøfte fremtidig procedure for Aktivitetstilskud.
 2. at Aktivitetstilskud fra 2017 behandles på fælles møde for Kulturrådet og Idrætsrådet.Beslutning
1. Fremtidig procedure for Aktivitetstilskud blev drøftet.
2. Tiltrådt.
I forbindelse med behandling af punktet, blev der rejst spørgsmål til rådenes struktur.
Det blev i den forbindelse besluttet, at rådenes struktur kunne være et godt emne på et fællesmøde for de to råd. Det blev derfor besluttet, at der afholdes et fællesmøde den 21. november 2016 kl. 18:00, hvor netop rådenes struktur drøftes (sker dog også på rådenes møde i september 2016). Derudover vil et emne til fællesmødet i november være Godkendelse af lokaletilskud til foreningerne.
Fraværende: Allan Thoft Jensen.
32. Eventuelt - Idrætsrådet

Beslutning
Flemming Larsen: Omtalte af konference for seniorer.
Inger Hansen takkede for bevilgede midler til Team Tvilling Gribskov.
Marianne Christensen gav udtryk for, at det var dejligt at se Team Tvilling Gribskov til Kulturnatten i Helsinge.
Thomas Møllenberg meddelte, at Gilleleje Bokseklub har fået overdraget værtsskabet af Nordiske Mesterskaber den 31/3 og 1/4 2017.
Niels Jørgen Larsen orienterede om tankerne omkring udbygning af idrætsfaciliteter i Vejbyområdet.
Erling Marcussen meddelte, at karate bliver olympisk disciplin ved OL i 2020. Bushi har indgået samarbejde med DGI.
Bente Knudsen orienterede om, at Gribskov Elite og Talentudvikling har indledt samarbejde med Gribskov Gymnasium fra sæsonen 2017/2018.
Fraværende: Allan Thoft Jensen.
Mødet startet:
06:30 PM

Mødet hævet:
09:30 PM