Idrætsrådet

Publiceret 04-04-2016

Mandag den 04-04-2016 kl. 17:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
11 Godkendelse af Idrætsrådets protokol
12 Meddelelser fra Idrætsrådets formand, næstformand og øvrige medlemmer
13 Meddelelser til Idrætsrådet fra Idræt og Folkeoplysning 2016
14 2016 Aktivitetstilskud
15 Arrangements-/Uddannelsespulje på idrætsområdet
16 Idrætsrådets Dialogmøder i 2016
17 Procedure ved henvendelser af større vedligeholdsopgaver m.m. på
idrætsområdet
18 Retningslinier kommunale lokaler og anlæg i Gribskov Kommune - SPRINGHAL
19 Høring af udkast til ny handicappolitik for Gribskov Kommune
20 Eventuelt - Idrætsrådet

Medlemmer:

Flemming C. Larsen Allan Toft Jensen
Thomas Møllenberg Marianne Christensen
Bente Knudsen Niels Jørgen Larsen
Erling Marcussen Bjarne Frølund
Mai Smedegaard Inger Hansen
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:
Niels Jørgen Larsen

Meddelelser:
Åbne

11. Godkendelse af Idrætsrådets protokol
18.14A00 - 2016/02687
Sagsfremstilling
Referat fra Idrætsrådets møde den 01. februar 2016 skal godkendes.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til idrætsrådet

 1. at godkende referat fra idrætsrådets møde den 01. februar 2016.

  Beslutning

Godkendt.
Fraværende: Niels Jørgen Larsen
12. Meddelelser fra Idrætsrådets formand, næstformand og øvrige medlemmer
18.14A00 - 2016/02686
Sagsfremstilling
Meddelelser fra formand:
Helsinge Skytteforening har indsendt ansøgning om lokaletilskud for 2016. Beløbet, der søges om er 4.000 kr. (75% = 3.000 kr).
Formanden har den 14. marts 2016 fået forelagt ansøgningen, og har truffet formandsbeslutning om at imødekomme ansøgningen med det ansøgte beløb, 3.000 kr.
De øvrige skytteforeninger har modtaget lokaletilskud for 2016.

Formandens overværelse af sidste modul på foreningslederuddannelse den 12. marts 2016.

Halfordelingsmøder i marts måned med Idrætsrådets medvirken.

Meddelelser fra næstformand:
Flygtningeintegration - Idrætskontaktpersoner og økomiske støttemuligheder.
Springhal - hal 5 ved Helsingehallerne. Gymnastikforeningerne har aftalt, at første år med springhallen er et prøveår m.h.t. tider og booking af hallen.
Aktiv-Gribskov folder omdeles snarest.

Meddelelser fra øvrige medlemmer i Idrætsrådet:
Orientering om Naturrum i Tisvilde.
Breddeidræt påtænker at have base i Naturrum.
Udviklingsstrategi 2016: Idrætsrådet har indgivet indsigelse.
AC Gilleleje - placering og træning

Økonomi
3.000 kr.Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet.

 1. at tage orienteringen til efterretning
 2. at godkende formandsbeslutningen om lokaletilskud til Helsinge SkytteforeningBeslutning
1. Oringenteringerne taget til efterretning.
2. Godkendt.
Fraværende: Niels Jørgen Larsen

13. Meddelelser til Idrætsrådet fra Idræt og Folkeoplysning 2016
18.14A00 - 2016/02685
Sagsfremstilling
Idræt og Folkeoplysning har følgende meddelelser:

 • Kultur- og Idrætsudvalgets godkendelse af retningslinier for benyttelse af lokaler og udendørsanlæg i Gribskov Kommune
 • Nyt foreningssystem m/oplysning om div. workshops, opstart m.v.
 • Møder afholdt vedr. Springhal v/HelsingeHallerne
 • Nyt fra Det grønne Udvalg, besigtigelse af idrætsanlæggene den 7. april 2016
 • Idrætsprisuddeling
 • Klage fra Græsted og Omegns Rideklub over Idrætsrådets beslutning om afslag på lokaletilskud. Klage behandles på Kultur- og Idrætsudvalgets møde 05. april 2016
 • Kampsportscenter - møde har været afholdt med de 4 "Helsinge-foreninger" - Der skal ske en besigtigelse af kampsoprtscenter i Halsnæs samt i Toftehallen den 12. april 2016.
 • Foreningslederuddannelsen - Overvejelser om ny runde med foreningslederuddannelse.


  Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Idrætsrådet:

 1. at tage orienteringen til efterretningBeslutning
Orienteringen taget til efterretning.
Fraværende: Niels Jørgen Larsen
14. 2016 Aktivitetstilskud
18.14G00 - 2016/00104

Sagsfremstilling
Idræt og Folkeoplysning har foretaget beregninger for aktivitetstilskud til unge under 25 år efter ansøgninger fra foreningerne.

Aktivitetstilskud er sat til 220 kr. pr. medlem under 25 år, såfremt kontingentet på årsbasis er 220 kr. eller mere. Der er foretaget fradrag hos de foreninger, hvor kontingentet er under 220 kr. pr. medlem.
Den endelige oversigt over aktivitetstilskud fremlægges og gennemgås på mødet, idet der p.t. mangler oplysninger fra enkelte idrætsforeninger.
Udbetaling af aktivitetstilskud vil finde sted i starten af maj måned 2016.

Lovgrundlag
Lov om støtte til folkeoplysning, LBK nr. 854 af 11.7.2013, kap. 5, § 15..

Økonomi
Aktivitetstilskud pr. medlem 220 kr.
Finansiering via Budget afsat til aktivitetstilskud
Det samlede beløb til Aktivitetstilskud 2016: 2.075.787 kr.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller:

 1. at Idrætsrådet godkender det fremlagte materiale samt giver administrationen mandat til at foretage beregning og udbetaling af medlemstilskud til de foreninger, der ikke har indsendt ansøgning rettidigt. Administrationen vil på næste Idrætsrådsmøde orientere om udbetalte aktivitetstilskud.

  Beslutning

Efter forslag, besluttede Idrætsrådet at godkende en stigning i Aktivitetstilskuddet med 10 kr. pr. medlem, således Aktivitetstilskuddet til børn og unge under 25 år bliver på 230 kr. pr. medlem -under forudsætning af, at Kulturrådet i sit møde den 11. april også beslutter, at Aktivitetstilskuddet til børn og unge under 25 år sættes op til 230 kr.
Administrationen vil på næste Idrætsrådsmøde orientere om udbetalte aktivitetstilskud.

Fraværende: Niels Jørgen Larsen15. Arrangements-/Uddannelsespulje på idrætsområdet
18.14A00 - 2016/09551
Sagsfremstilling
Idrætsrådet behandler sagen for at træffe beslutning om Rådets Arrangements-/Uddan-
nelsespulje.

På Idrætsrådets møde den 01. februar 2016 skete der en fordeling af Idrætsrådets pulje.
Materialepuljen for 2016 blev fastsat til 285.000 kr.
Det blev besluttet, at der afsættes 30.000 kr. i 2016 til Arrangements-/uddannelsespulje.
Idrætsrådet skal på mødet finde frem til, hvad puljen skal dække - og hvordan puljen kan komme i anvendelse.

Der skal udarbejdes retningslinier for puljens anvendelse, som skal endeligt godkendes af Kultur- og Idrætsudvalget.
Mindre arbejdsgruppe skal nedsættes til at udarbejde forslag til retningslinier for Arrangements-/Uddannelsespulje.

På Idrætsrådets møde den 15. juni fremlægges forslag til retningslinier. Derefter skal de videre til Kultur- og Idrætsudvalget til endelig godkendelse.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011.

Økonomi
30.000 kr fra Idrætsrådspuljen, idet Materialepuljen for 2016 er fastsat til 285.000 kr.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet:

 1. at beslutte, hvad puljen skal dække og hvordan puljen kan komme i anvendelse.
 2. at nedsætte en mindre arbejdsgruppe, der skal udarbejde retningslinier for puljen Arrangementer-/UddannelsespuljeBeslutning
1-2: Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af: Allan Thoft Jensen, Marianne Christensen og Bente Knudsen + administrationen. Arbejdsgruppen udarbejder udkast til Idrætsrådets næste møde - skal være færdigt senest 1. juni 2016.

Fraværende: Niels Jørgen Larsen
16. Idrætsrådets Dialogmøder i 2016
18.14A00 - 2016/09542
Sagsfremstilling
Idrætsrådet skal beslutte, hvordan og hvor de 4 dialogmøder skal afholdes i 2016.
På mødet skal der tages stilling til datoer, klokkeslet samt tovholdere og indhold i møderne.

Lovgrundlag
Idrætsrådets Styrelsesvedtægt, kapitel 9.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet:

 1. at fastsætte datoer, steder og tovholdere på de 4 dialogmøde
 2. at sætte indhold på de 4 dialogmøderBeslutning
1. Datoer steder og tovholder på Idrætsrådets 4 dialogmøder i 2016:

Dato Sted Tovholder
29. august 2016 Vejby - Idrætshuset Mai Smedegaard & Bjarne Frølund
30. august 2016 Søborg Forsamlingsus Inger Hansen & Flemming Larsen
06. september 2016 Helsinge Rideklub Marianne Christensen - Bente Knudsen
08. september 2016 Gilleleje Sejlklub Thomas Møllenberg - Allan Thoft Jensen


Administrationen undersøger, om der er mulighed for at være på de foreslåede steder på de angivne datoer.

2. Indhold i dialogmøderne:

 • Bordet rundt
 • Oplæg / inspiration fra anden forening, som gør noget specielt
 • Nyt fra Idrætsrådet - opfølgning fra sidste års Dialogmøder.


Administrationen undersøger og kontakter potentielle idrætsledere, de kan forestå et oplæg til inspiration ved de 4 dialogmøder. Oplæg på ca. 20-30 min. incl. drøftelser.

Materialet medtages næste Idrætsrådsmøde.
Fraværende: Niels Jørgen Larsen
17. Procedure ved henvendelser af større vedligeholdsopgaver m.m. på idrætsområdet
18.14A00 - 2016/09557
Sagsfremstilling
Idrætsrådet behandler sagen for at beslutte, hvordan procedure for idrætsforeningernes henvendelse over større vedligeholdelsesopgaver og/eller ændringer af eksisterende faciliteter skal være. Derudover også etablering af nye faciliteter.

Der har ikke tidligere være nogen fast procedure på, hvordan idrætsforeningernes henvendelser omkring vedligeholdelsesopgaver, ændringer af eksisterende eller nye faciliteter.
Det har afstedkommet, at Idrætsrådet ikke har haft kendskab til foreningernes større vedligeholdelsesopgaver og eller ændringer af eksisterende faciliteter.

Idrætsrådet har over længere tid ønsket en drøftelse af en sådan procedure, og finder det relevant at få fastsat en procedure, så kendskabet til idrætsforeningernes faciliteter bliver større. Bjarne Frølund har udarbejdet udkast til procedure, som gennemgås på mødet.

Lovgrundlag
Idrætsrådets styrelsesvedtægt, kapitel 6, § 6 stk. 2.


Bilag
Bilag: Idrætsfaciliteter - Procedure for foreningshenvendelser vedr. større arbejder/projekter

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet:

 1. at beslutte, hvordan procedure for idrætsforeningernes henvendelse over større vedligeholdelsesopgaver og/eller ændringer af eksisterende faciliteter skal være.Beslutning
Procedure beskrevet af Bjarne Frølund blev gennemgået. Ny overskrift skal findes; men indholdet i proceduren godkendt. Når materialet er færdigt, skal det meldes ud til samtlige idrætsforeninger i kommunen. Det vil komme til at ske i et Sommer-Nyhedsbrev.
Administrationen udarbejder forslag til Sommer-Nyhedsbrev, som medtages næste Idrætsrådsmøde.
Fraværende: Niels Jørgen Larsen18. Retningslinier kommunale lokaler og anlæg i Gribskov Kommune - SPRINGHAL
18.13G00 - 2014/13807
Sagsfremstilling
Idrætsrådet behandler forslag retningslinier for kommunale lokaler og anlæg i Gribskov Kommune - SPRINGHAL.

Forslaget er nyt og kommet i stand med byggeriet af ny springhal ved HelsingeHallerne.

Administrationen har afholdt fællesmøde med gymnastikforeningerne i Gribskov Kommune. Her blev forslag til vedtægt for kommunale lokaler og anlæg i Gribskov Kommune - SPRINGHAL gennemgået og tilrettet.

Forslag til retningslinier er nu klar til gennemgang i Idrætsrådet, inden endelig godkendelse i Kultur- og Idrætsudvalget.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011, Kapitel 6


Bilag
Retningslinier springhal

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet:

 1. at gennemgå forslag til retningslinier kommunale lokaler og anlæg i Gribskov Kommune - SPRINGHAL, så de kan videresendes til endelig godkendelse i Kultur- og Idrætsudvalget.

  Beslutning

Forslag til retningslinier SPRINGHAL i Gribskov Kommune blev gennemgået, idet der var enkelte tilretninger. Forslaget videresendes til endelig godkendelse i Kultur- og Idrætsudvalet på deres møde den 10. maj 2016.
Fraværende: Niels Jørgen Larsen

19. Høring af udkast til ny handicappolitik for Gribskov Kommune
00.01G00 - 2015/29678
Sagsfremstilling
Idrætsrådet behandler sagen for at give et høringssvar i høring af udkast til Gribskov Kommunes Handicappolitik "Hverdag med handicap og psykisk sårbarhed".

Baggrund
Økonomiudvalget har besluttet at sende udkast til Gribskov Kommunes Handicappolitik "Hverdag med handicap og psykisk sårbarhed" i offentlig høring. Udvalget traf beslutningen om høring mandag, den 7. marts 2016.
Høringsfrist er mandag, den 9. maj 2016.

Om udkast til politikken
I efteråret 2015 nedsatte Byrådet et tværgående temaudvalg - Handicapudvalget. Handicapudvalget fik til opgave at forberede en ny og tidssvarende handicappolitik. Byrådet lagde vægt på, at

 • Politikken skal afspejle nutidens tendenser og lokale behov
 • Politikken skal tage form i en inddragende proces
 • Politikken skal tage afsæt i FN's Handicapkonvention


Handicapudvalget udformede udkast
Handicapudvalget udformede udkast til politikken i efteråret 2015. Handicapudvalget arbejdede på baggrund af input fra

 • studietur til Handicaporganisationernes Hus,
 • dialogmøde med repræsentanter for mennesker med handicap, pårørende til mennesker med handicap, repræsentanter for erhvervs- og foreningslivet, politikere og fagpersoner,
 • beboer- og brugermøder inden for socialområdet,
 • dialogmøde med unge,
 • facebook-siden "Hverdag med Handicap",
 • mails fra borgere,
 • læsning af rapporter og undersøgelser, der behandler problematikker knyttet til gennemførelse af FN's Handicapkonvention og
 • dialog med repræsentanter for Handicaprådet.


Handicapudvalget afsluttede sit virke ved at overdrage udkast til politikken samt anbefalinger til hørings- og beslutningsprocessen til Økonomiudvalget i udgangen af året 2015.

Fagudvalgene behandlede udkast
Udkast til politikken blev behandlet i alle fagudvalg i februar 2016. Udvalgene kvalitetssikrede udkast og formulerede ideer til, hvilke indsatser, udvalgene mener, kan løfte intentionerne i handicappolitikken (bilag 2)

Økonomiudvalget besluttede at sende udkast i høring
Økonomiudvalget har besluttet at sende udkast til Gribskov Kommunes Handicappolitik "Hverdag med handicap og psykisk sårbarhed" (bilag 1) i offentlig høring.


Høringsmateriale
Høringsmateriale består af to dokumenter:

 1. Udkast til Gribskov Kommunes Handicappolitik "Hverdag med handicap og psykisk sårbarhed"
 2. Fagudvalgenes ideer til arbejde med politikken


Økonomiudvalget beder om input og kommentarer til begge dokumenter. De er vedhæftet dette dagsordenspunkt som henholdsvis bilag 1 og bilag 2.

Opsætning af teksten
Når politikken bliver vedtaget, bliver teksten sat op med grafik, rette skrifttype m.v. Lige nu er teksten tilgængelig med en prøveopsætning. Input og kommentarer til opsætning - skrift, grafik med mere - efterspørges som hjælp til at udforme en god opsætning.

Lovgrundlag
FN-konvention af 13. december 2006 om rettigheder for personer med handicap, ratificeret af Danmark den 28. maj 2009 efter folketingsbeslutning B 194.

Økonomi
Der er i budget 2016-20 ikke afsat midler til at understøtte implementering af politikken med særlige aktiviteter eller tiltag.

Høring
Offentlig høring fra uge 10 til uge 19 med høringsfrist den 9. maj 2016.

Bilag
Bilag 1: Udkast til Gribskov Kommunes Handicappolitik "Hverdag med handicap og psykisk sårbarhed" Dokumentnummer 2015/29678 061 (høringsversion)

Bilag 2: BILAG ØU 070316 Udvalgenes ideer til arbejde med politikken Dokumentnummer 2015/29678 058

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet

 1. at give et høringssvar


Beslutning
Høringssvar fra Idrætsrådet:
Idrætsråde anbefaler, at der på side 10 afsnit 4 i det udsendte udkast til Gribskov Kommunes Handicappolitik sker en tilretning i teksten - og følgende tekst "både foreninger og mennesker med handicap også gøre en indsats" ønskes erstattet med denne tekst: "alle gøre en fælles indsats".
Fraværende: Niels Jørgen Larsen
20. Eventuelt - Idrætsrådet
18.14A00 - 2016/02688


Beslutning

 • Flemming Larsen orienterede om foreningen Gribben og Nordtrims møde om Team Tvilling den 19. april 2016.
 • Marianne Christensen orienterede om Store Hestedag den 19. april 2016, Hestival den 01. oktober 2016.
 • Erling Marcussen orienterede om, at Bushi er kåret som Årets Karateklub i Danmark i 2016
 • Bente Knudsen orienterede om, at Gribskov Elite og Talentudvikling i samarbejde med Gribskov Gymnasium den 31. maj 2016 har et arrangement med titlen Søvn og restuering. Invitation kommer senere til samtlige idrætsforeninger.

Fraværende: Niels Jørgen Larsen.


Mødet startet:
05:30 PM

Mødet hævet:
09:10 PM