Handicaprådet

Publiceret 12-10-2016

Onsdag den 12-10-2016 kl. 16:15

Indholdsfortegnelse:

Åbne
49 Dialog med Center for Teknik og Miljø - team Trafik og Ressourcer
50 KL's Handicap og Psykiatrikonference 2016
51 Mødeplan 2017


Efterretningssager
52 Orientering om sagsgange - behandling af bilsager
53 Vega Boliger og Dagcenter: Tilsynsrapport
54 Gribskov Bo- og Støttecenter: Tilsynsrapport Kirkeleddet 6, Kobbelhusene
55 Gribskov Bo- og Støttecenter: Tilsynsrapport Gydevej 15, Kobbelhusene
56 Kirkeleddet 8: Tilsynsrapport
Medlemmer:

Bente Ullits Eckmann DH Annelise Hansen DH
Jonna Hildur Præst Pia Foght
Agnete O. Sørensen Inger Hansen DH
Kim G. Nielsen DH Helle Mariager
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.

Fraværende:
Jonna Hildur Præst
Pia Foght
Helle Mariager


Meddelelser:
Orientering fra konferencen om fællesskaber og ensomhed. Konferencen "Du er ikke alene - fælles om fremtiden" blev afholdt den 28. september 2016 i København. Orienteringen ved Inger Hansen og Annelise Hansen. Handicaprådet aftaler at sende en takkemail til Handicaprådet i København Kommune, som var vært for arrangementet.
Pia Foght er fraværende, stedfortræderen Ulla Dræbye er indkaldt, men forhindret i at deltage.
Jonna Præst er fraværende, stedfortræderen Brian Lyck Jørgensen er indkaldt, men forhindret i at deltage.
Helle Mariager er fraværende, stedfortræderen Anne Steffensen er indkaldt, men forhindret i at deltage.Åbne

49. Dialog med Center for Teknik og Miljø - team Trafik og Ressourcer
27.69.48G00 - 2014/09023

Sagsfremstilling
Handicaprådet har inviteret teamledere fra for Center for Teknik og Miljø til en dialog om centers opgaver og opgaveløsning.

På dette møde vil rådet have mulighed for at snakke med teamleder for teamet Trafik og Ressourcer, hvorefter rådet skal beslutte, om rådet vil komme med input og anbefalinger til teamet.

Spørgsmål til Team Trafik og Ressourcer
Handicaprådet formulere følgende spørgsmål til mødet med teamleder:

Generelle spørgsmål

 • Hvordan arbejder teamet med den nye Handicappolitik, og hvilken betydning har politikken for teamets arbejde?


Spørgsmål til Team Trafik og Ressourcer

 • Medarbejdernes viden og kompetencer i forhold til tilgængelighed. Byggeregelmenter og vejledninger forandrer sig - som eksempler kan nævnes det nye vejregulativ, som man ser nu implementeret i Sverige, nye regler for akustiske signaler - hvordan sikrer man, at medarbejdere er opdateret på de krav, som gælder i forhold til tilgængelighed?
 • Vintervedligeholdelse /for eksempel snerydning/ har betydning for tilgængelighed. Hvordan arbejder teamet med at sikre vintervedligeholdelse?
 • Trafiksikkerhed. Handicaprådet har input i forhold til udbredelse af lydsignaler, markeringer omkring baneboom etc. Det vil Rådet gerne drøfte på mødet.
 • Affaldssortering. Hvordan sikrer man, at alle - også mennesker, som ikke kan se, eller mennesker med nedsat kognitiv formåen - vil kunne finde ud af det? Skilte, markeringer, billeder?
 • Renovering af veje. Der er flere eksempler på opkørsler og nedkørsler i kommunen, hvor hældning er for stejl til at mennesker med bevægelseshandicap kan bruge dem som tiltænkt. Hvilken praksis har teamet for at sikre, at de løsninger, som kommunen betaler for, også duer i praksis?


Spørgsmålene blev formuleret på Handicaprådets møde den 22. juni 2016 og fremsendt til teamlederen med henblik på fælles forberedelse til mødet.

Om Team Trafik og Ressourcer
Teamet Trafik og Ressourcer har flere forskellige opgaver. Nedenunder nævnes nogle eksempler:

Vej og Park

 • Drift af veje, stier, bygninger og grønne offentlige områder
 • Drift af belysning i kommunen, som for eksempel gadelamperne
 • Vintervedligeholdelse (salte og rydde sne)


Trafik

 • Trafikmålinger og trafiktællinger
 • Analyse af sikkerhed og tryghed i trafikken
 • Kampagner, som skal styrke trafiksikkerheden og skabe bedre trafikkultur


Kollektiv trafik og transport

 • Bestilling af hvor og hvornår busserne (Movia) skal køre
 • Udbud og kontraktstyring af transport, som for eksempel skolebusser og kørsel på social- og sundhedsområdet


Ressourcer og genanvendelse

 • At sikre bedre sortering af affald.
 • At sørge for, at miljøbeskyttelsesloven bliver overholdt
 • At sikre, at de årlige cirka halvanden million tømninger af affaldsspande (dagrenovation) sker på rette tid og sted
 • Information til borgere og virksomheder om affald, for eksempel genbrug


Driftteam 'Genbrug og Ressourcer'

 • Drift af genbrugstationerne og omlastestationen
 • Vedligehold af kommunens cirka 80 mini-genbrugsstationer


Sammenhæng med FN's konvention
Center for Teknik og Miljø løser opgaver, som har betydning for gennemførelse af følgende artikler i FN's konvention om rettigheder for mennesker med handicap:

 • artikel 3 Generelle principper
 • artikel 9 Tilgængelighed
 • artikel 19 Retten til selvstændigt liv og til at være inkluderet i samfundet
 • artikel 20 Personlig mobilitetLovgrundlag
FN-konvention af 13. december 2006 om rettigheder for personer med handicap, ratificeret af Danmark den 28. maj 2009 efter folketingsbeslutning B 194. Artikel 3, 9, 19 og 20


Økonomi


Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet:

 1. at tage orienteringen om teamets arbejde til efterretning
 2. at komme med eventuelle anbefalinger til teamet i forhold til høring af Handicaprådet
 3. at komme eventuelle input til teamets arbejde ud fra det perspektiv, som rådet repræsentererBeslutning

 1. Orienteringen taget til efterretning.
 2. - 3. Handicaprådet har givet en række konkrete input i forhold til teamets arbejde med tilgængelighed, herunder trafiksikkerhed, veje og beskæring, samt i forhold til arbejde med affaldssortering.


50. KL's Handicap og Psykiatrikonference 2016
27.69.48G00 - 2014/43276

Sagsfremstilling
Handicaprådet behandler sagen for at beslutte, om repræsentanter for Handicaprådet skal deltage i KL's Handicap og Psykiatrikonference, og hvis ja, hvem det skal være.

Baggrund
KL's Handicap og Psykiatrikonference er en årlig tilbagevendende konference. Konferencen afholdes denne gang på Hotel Comwell Kolding den 29. november 2016. Tilmelding sker efter "først til mølle" - princippet, og tidmeldingsfrist er den 25.11.2016.

Målgruppen
Målgruppen er chefer og medarbejdere, der beskæftiger sig med handicap- og socialpsykiatriområdet, ledere og medarbejdere i sociale tilbud, politikere, medlemmer af de kommunale handicapråd samt andre aktører på området.

Om konferencen 2016
KL beskriver fokus for årets konference med følgende ord:

"Mange borgere på handicap- og psykiatriområdet modtager indsatser fra mange forskellige aktører på tværs af kommunale fagområder og sektorer. Der er derfor i disse år stort fokus på, hvordan der skabes sammenhæng imellem indsatserne, så borgerne oplever et system, hvor den ene hånd ved, hvad den anden gør. Det kræver både fælles retning, koordination og flerfaglig forståelse. Men hvordan nytænkes samarbejdet mellem de offentlige aktører, og hvordan kan borgerens ressourcer sættes i spil, så samarbejdet mellem borgere og kommune styrkes?

Samtidig har der de senere år været stort fokus på forebyggelse og på at sætte ind før borgerne har brug for de traditionelle ydelser på socialområdet. Men hvad kræver det, og hvordan kan den helt tidlige indsats gribes an både i forhold til borgere med fysiske og psykiske problematikker?

Det er nogle af de spørgsmål, vi sætter fokus på årets Handicap- og Psykiatrikonference".


Lovgrundlag
Byrådets beslutning af den 28.03.2011 om rammevilkår for Handicaprådet.

Økonomi
Deltagergebyr: 1.995,- kr. uden moms

Kommunen kan yde diæter og udgiftsgodtgørelse til dette kursus, hvis der i rådets budget er midler til at dække det (jf. Byrådets beslutning 28.03.11 om rammevilkår for Handicaprådet).

Handicaprådet har et samlet budget på 84.294 kr. i 2016 (grundet en ekstraordinær overførsel af midler fra budget 2015 til budget 2016). Der er pr. 1 juli registreret et forbrug på ca. 26.301 kr., og der er en forventning til forbrug (diæter, befordring, tryk, porto, Handicappris m.fl.) på ca. 35.000 kr. Administrationen skønner, at der er et restbeløb på ca. 23.000 kr.

Bilag
Bilag: KL's Handicap- og Psykiatrikonference 2016 Dokumentnummer 2014/43276 024

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller,

 1. at Handicaprådet beslutter, om nogen af rådets medlemmer skal deltage, og i så fald hvem.Beslutning

 1. Handicaprådet vælger ikke at deltage.
51. Mødeplan 2017
27.69.48G00 - 2013/36623

Sagsfremstilling
Handicaprådet behandler sagen for at beslutte mødeplan for rådets møder i 2017.

Baggrund
Byrådet besluttede samlet mødeplan for møder i de politiske udvalg i 2017. Byrådet traf beslutningen den 5. september 2016. Handicaprådet kan nu beslutte mødeplan for rådets møder i samme periode.

Om mødeplanen
Handicaprådet holdet et årligt antal møder svarende til byråd og fagudvalgs mødefrekvens. Datoerne for møder i Handicaprådet skal passe ind i mødeplanen for de politiske udvalg, så Handicaprådet kan blive hørt i relevante sager, inden sagerne kommer på dagsorden i de politiske udvalg.

Udkast til mødeplanen er vedhæftet som bilag.

Opmærksomhedspunkter

  • Handicaprådet holder møder om onsdagen
  • Møderne begynder kl. 16.15
  • Møderne afholdes som udgangspunkt ugen før dagsordner til fagudvalg skal offentliggøres, dog møde i januar og august afholdes, så rådets høringssvar skal eftersendes dagsorden til fagudvalgsmøder
  • Dagsorden til Handicaprådets møde i august 2017 udsendes med kortere frist end 10 dage før mødet. Dette for at minimere antal af ekstraordinære møder i Handicaprådet.
  • Handicaprådet holder et ekstraordinært møde, hvis nødvendigt i forhold til budgethøring, budget 2018-2021Lovgrundlag
LBK nr 1052 af 08/09/2015 (Retsikkerhedsloven) § 37a stk 2.
Forretningsorden for Handicaprådet i Gribskov Kommune § 3 stk. 1

Økonomi
Udgifter forbundet med mødeafholdelse finansieres inden for rådets budget.

Bilag
Bilag Udkast til mødeplan for Handicaprådet i 2017 Dokumentnummer 2013/36623 009

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet

 1. at beslutte mødeplanen for 2017 som foreslåetBeslutning

 1. Godkendt.Efterretningssager

52. Orientering om sagsgange - behandling af bilsager
29.00G00 - 2016/31904

Sagsfremstilling
Handicaprådet får en orientering om sagsgange i forbindelse med behandling af bilsager.

Punktet er sat på dagsorden, fordi Handicaprådet rejste et principielt spørgsmål om, hvor lang tid der går fra en borger med handicap ansøger om en bil til sagen er afgjort. Og, hvis bilen bliver bevilliget, hvor lang tid der går, før borgeren har bilen.

Center for Social- og Sundhed har beskrevet sagsgange, og beskrivelsen er vedhæftet dette dagsordenpunkt til Handicaprådet.

Lovgrundlag
LBK nr. 1284 af 17/11/2015 lov om social service §114
BEK nr. 719 af 19/06/2013 om støtte til køb af bil efter serviceloven
VEJ nr. 7 af 15/02/2011 (med senere ændringer) punkter 132 - 242

Bilag
Bilag: Beskrivelse af sagsgange i forbindelse med behandling af bilsager Dokumentnummer 2016/31904 001

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet:

 1. at tage orienteringen til efterretningBeslutning

 1. Taget til efterretning.


53. Vega Boliger og Dagcenter: Tilsynsrapport
27.00G00 - 2014/38360

Sagsfremstilling
Handicaprådet får sagen til orientering.

Korrektion i.f.t. sagsfremstilling til SSU: Der var tale om anmeldt tilsyn på Vega Boliger, Bryggervej 8, og uanmeldt tilsyn på Vega Dagcenter, Godhavnsvej. Begge tilsyn fandt sted d. 9. december 2015.

Sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 06.04.2016

Social- og Sundhedsudvalget får sagen til orientering om gennemført uanmeldt tilsyn på Vega botilbud samt dagtilbud. Udvalget skal desuden træffe beslutning om godkendelse af plan for opfølgning.

Det uanmeldte tilsynsbesøg fandt sted den 9. december 2015. Tilsynsbesøget havde fokus på kvalitetsmodellens tema 4, Organisation og Ledelse, samt dokumentation, magtanvendelser og overgreb. Kommunen modtog tilsynsrapporten den 21. januar 2016.

Rapporten indeholder en række opmærksomhedspunkter, og tilbuddets ledelse har udarbejdet en plan for opfølgning på de rejste punkter.

Baggrund
Ifølge Lov om socialtilsyn skal alle eksisterende sociale tilbud indenfor det specialiserede socialområde re-godkendes i perioden 1. januar 2014 - 31. december 2015. Re-godkendelsen sker med afsæt i et anmeldt tilsynsbesøg, hvor der laves en samlet vurdering af tilbuddet med afsæt i Socialtilsynets anvendte kvalitetsmodel.

Nedenfor er opsummeret tilsynets vurdering af de 7 temaer, der indgår i Socialtilsynets kvalitetsmodel. Tilsynsrapporten er vedlagt som bilag. Hvis der ønskes en uddybning af de 7 temaer, henvises til beskrivelse af modellen, der er vedlagt nærværende sag, men ikke udgør bilag til sagen.

I tilsynsrapporten bedømmes der ud fra følgende skala:
5. i meget høj grad opfyldt.
4. i høj grad opfyldt.
3. i middel grad opfyldt.
2. i lav grad opfyldt.
1. i meget lav grad opfyldt.

Administrationen orienterer hermed Social- og Sundhedsudvalget om de væsentligste opmærksomhedspunkter fra tilsynsrapporten, og beder udvalget om at godkende den planlagte opfølgning på disse opmærksomhedspunkter.


Tilsynets overordnede vurderinger


Uddannelse og beskæftigelse
Tema 1 får overført scoren 3,5 fra sidste tilsynsrapport (26-05-2014), og der er ingen nye betragtninger.

Selvstændighed og relationer
Tema 2 får overført scoren 3,7 fra sidste tilsynsrapport (26-05-2014), og der er ingen nye betragtninger.

Målgruppe, metode og resultater
Tema 3 får scoren 3,6, idet Socialtilsynet vurderer, at Vega arbejder med faglige tilgange og metoder, som er relevante for målgruppen. Borgerne mødes med en anerkendende tilgang, og metoderne skaber struktur og genkendelighed for borgerne. Socialtilsynet vurderer, at den pædagogiske indsatsplan giver et klart billede af, hvad borgernes mål er, og hvad de faglige mål er for det pædagogiske arbejde og borgernes udvikling. Dog kunne tilbuddet have fokus på, at evalueringerne af mål og delmål dokumenteres under den enkelte borger.
Socialtilsynet vurderer, at Vega forebygger og håndterer magtanvendelser og overgreb i tilbuddet, og at tilbuddet har fokus på en systematisk registrering af overgreb. Socialtilsynet vurderer dog, at tilbuddet med fordel kunne systematisere denne viden yderligere for at forebygge disse episoder.

Organisation og ledelse
Tema 4 får scoren 3,9, idet Socialtilsynet vurderer, at Vega ledes professionelt af en ledelse med relevant faglig baggrund. Ledelsen er nærværende og lydhør og inddrager medarbejderne i relevante beslutninger. Fx har ledelse og medarbejdere sammen udviklet en kompetenceudviklingsplan for 2015-2017. Samtidig vurderes det, at ledelsen formår at skabe nogle rammer, som bringer medarbejdernes personlige kompetencer i spil.
Ledelse og medarbejdere har mulighed for ekstern supervision. Sygefravær og personalegennemstrømning er ikke højere end på sammenlignelige tilbud.

Kompetencer
Tema 5 får overført scoren 3,5 fra sidste tilsynsrapport (26-05-2014), og der er ingen nye betragtninger.

Økonomi
Tema 6 får overført scoren 3,8 fra sidste tilsynsrapport (26-05-2014), og der er ingen nye betragtninger.

Fysiske rammer
Tema 7 får overført scoren 3,7 fra sidste tilsynsrapport (26-05-2014), og der er ingen nye betragtninger.

Vega Opmærksomhedspunkter Planlagt opfølgning
1. Socialtilsynet anbefaler, at Vega igen rykker visiterende kommuner for § 141 handleplaner eller bestilling for indsatsen.

2. Tilbuddet kan styrke indsatsen omkring forebyggelse af krads/overgreb både borgerne imellem og imellem borgere og
ansatte.3. Tilbuddet kan optimere dokumentationen ved, at evalueringen af borgernes mål og delmål skrives ind i det elektroniske
dokumentationssystem under den enkelte borger. Dette sker for nuværende i personalemøde-
referater, hvilket Socialtilsynet vurderer er uhensigtsmæssigt og i strid med persondataloven. Opmærksomhed på om dokumentationssystemet omfatter eksterne borgere i dagtilbuddet.

Derudover videreføres nedenstående opmærksomhedspunkter fra sidste anmeldte tilsyn i 2014, idet nævnte punkter ikke var i fokus ifbm. det aktuelle uanmeldte tilsyn:

1) Konkret målfastsættelse for beskæftigelsestilbuddet.

2) Fokus på borgernes kommunikation, herunder anvendelse af relevante kommunikationshjælpemidler.3) Lås på køleskab i botilbuddet, fordi der er borgerne, som vil tømme skabet, hvis det ikke er låst. Vega skal være
opmærksom på borgernes retssikkerhed og reflektere over, om der kan findes andre metoder, så det kan undgås at låse
køleskabet.
1. 7 ud af 10 handleplaner er modtaget og dokumenteret i Avaleo. Fsva. 3 handleplaner er Vega aktuelt i dialog med ansvarlige myndighed.

2. Vega har planlagt at nedsætte arbejdsgruppen "Tryghed, forebyggelse og konflikthåndtering". Gruppen består af ledelse, AMR samt to medarbejderrepræsentanter. Gruppen vil have fokus på at nedbringe antallet af hændelser.

3. Evaluering af borgernes mål implementeres i dokumentations- systemet Avaleo Social. Dette er gennemført, idet alle mål/delmål er registreret i Avaleo iht. forretningsgang herfor, og disse ajourføres løbende ifbm. evaluering på teammøder. Der er fortsat udestående for så vidt angår enkelte eksterne borgere, jf. dot 1, og der er dialog med myndigheder ang. dette.


1) Vega har været i yderligere dialog med den tilsynsførende angående dette. Indsatsfeltet omhandler borgerens individuelle konkrete mål, hvilket Vega arbejder kontinuerligt med.


2) Der er fokus på borgernes kommunikation bl.a. ved deltagelse i kommunalt IT-hjælpemiddel projekt, KvaliKombo kommunikations-
netværk/IKT samt velfærdsteknologier, der afprøves systematisk.

3) Borgerne har alle mulighed for at have individuelt køleskab i egen lejlighed. Flere af borgerne er reelt i fare for alvorlige sundhedsrisici, hvis der er fri adgang til det fælles køleskab.
Vega har borgere, der ikke selv er i stand til at administrere indtaget af madvarer, dette gælder også i forhold til ferskvarer, frostvarer osv.
Det er Vegas ansvar at passe på borgerne, i det omfang de hver især har behov for hjælp. På baggrund af ovenstående viden er det for os svært at se det som andet end omsorgssvigt, såfremt der er fri adgang til det fælles køleskab for flere af Vegas borgere.
Der står altid frugt og grønt tilgængelig i fællesopholdsrum, og enhver borger der efterspørger mad, får omgående relevant hjælp til dette.
Vega vil være i dialog med tilsynet omkring dette ifm. kommende anmeldt tilsyn.
Lovgrundlag
LOV nr 608 af 12/06/2013 om Socialtilsyn § 7

Bilag
SSU 06.04.2016: Tilsynsrapport Vega 2015 (uanmeldt tilsyn) (2014/38360 047)

Læsevejledning
Sider 1-6 i rapporten udgør bilag til Handicaprådets behandling af sagen.
Interesserede kan læse hele tilsynsrapporten på 43 sider.

SSU 06.04.2016: Kvalitetsmodel for Socialtilsyn (2014/38360 050)
Læsevejledning: Interesserede kan læse om kvalitetsmodellen, der ikke udgør bilag til sagen

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet

 1. at tage orienteringen om tilsynet til efterretningBeslutning

 1. Taget til efterretning.


54. Gribskov Bo- og Støttecenter: Tilsynsrapport Kirkeleddet 6, Kobbelhusene
27.00G00 - 2016/15136

Sagsfremstilling
Handicaprådet får sagen til orientering.

Sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 08.06.2016

Social- og Sundhedsudvalget får sagen til orientering om gennemført uanmeldt og anmeldt tilsyn på Kirkeleddet 6. Udvalget skal desuden træffe beslutning om godkendelse af plan for opfølgning.

Det uanmeldte tilsynsbesøg fandt sted den 3. januar 2016, og det anmeldte fandt sted d. 4. januar 2016. Der er samlet afrapportering fra de to tilsyn. Tilsynsbesøgene havde særligt fokus på opfølgning på vilkår, der blev sat for re-godkendelse i august 2015 i forbindelse med Socialtilsynets kvalitetsmodel tema 3: Målgruppe, metoder og resultater og tema 4: Organisation og ledelse (se bilag for en samlet beskrivelse af kvalitetsmodellen).

Kommunen modtog tilsynsrapporten den 16. marts 2016. Alle vilkår er opfyldt, og tilbuddet er re-godkendt.

Rapporten indeholder enkelte opmærksomhedspunkter, og tilbuddets ledelse har udarbejdet en plan for opfølgning på de rejste punkter.

Det skal bemærkes, at ledelsen på Kirkeleddet 6 på tidspunktet for tilsynsbesøget var konstitueret som led i håndtering af det skærpede tilsyn på Gydevej 15. I mellemtiden - pr 1. marts - er ledelsen som bekendt blevet permanent ved områdeleder Kirsten Poulsen. Endvidere blev det samlede Kobbelhusene (både Gydevej 15 og Kirkeleddet 6) samtidig organisatorisk placeret som en del af Gribskov Bo- og Støttecenter, m.h.p. at sikre en kontinuitet og tyngde i ledelses- og udviklingskraften, der matchede den igangværende omstillingsproces og genopretningsplan (jf. punkt 22 på udvalgsmødet den 24.02.16).

Tilbuddets håndtering af tilsynets opmærksomhedspunkter for Kirkeleddet 6 indgår som en del af det samlede udviklingsarbejde for Kobbelhusene med henblik på et samlet løft af tilbuddet.

Baggrund
Ifølge Lov om socialtilsyn skal alle eksisterende sociale tilbud indenfor det specialiserede socialområde re-godkendes i perioden 1. januar 2014 - 31. december 2015. Re-godkendelsen sker med afsæt i et anmeldt tilsynsbesøg, hvor der laves en samlet vurdering af tilbuddet med afsæt i Socialtilsynets anvendte kvalitetsmodel.

Nedenfor er opsummeret tilsynets vurdering af de 7 temaer, der indgår i Socialtilsynets kvalitetsmodel. Tilsynsrapporten er vedlagt som bilag. Hvis der ønskes en uddybning af de 7 temaer, henvises til beskrivelse af modellen, der er vedlagt nærværende sag, men ikke udgør bilag til sagen.

I tilsynsrapporten bedømmes der ud fra følgende skala:
5. i meget høj grad opfyldt.
4. i høj grad opfyldt.
3. i middel grad opfyldt.
2. i lav grad opfyldt.
1. i meget lav grad opfyldt.

Tilsynets overordnede vurderinger
Af rapportens side 3 fremgår følgende samlede vurdering (se også bilag 1):
"Socialtilsynet konkluderer, at vilkår for regodkendelse er opfyldt, og tilbuddet dermed er re-godkendt. Socialtilsynets samlede konklusion er, at tilbuddet er i gang med en organisatorisk forandringsproces, hvor en konstitueret ledelse er i gang med implementering af selvadministrerende teams. Socialtilsynet vurderer, at det har medvirket til, at der i forhold til de faglige tilgange og metoder har været en bevågenhed og et fokus på, at borgerne på tilbuddet mødes relevant og med en faglighed ud fra deres behov. Socialtilsynet anerkender ledelsens strategi og plan for arbejdet med det faglige perspektiv for borgerne, herunder den kommende implementering af borgernes mål, den løbende dokumentation samt den løbende evaluering.

Socialtilsynet konkluderer, at borgerne mødes med en høj grad af faglig etik, medbestemmelse og anerkendelse og ser, at tilbuddet med fordel kan have yderligere fokus på borgernes udviklingsperspektiv.

Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddets daglige drift varetages kompetent af en kompetent konstitueret ledelse, der udover bred erfaring med målgruppen og ledelsesformen, desuden har erfaring med organisationsprocesser og de processer, som tilbuddet står midt i. Ledelsen har fokus på en anerkendende tilgang til medarbejderne og har til hensigt at skabe yderligere motivation og fremdrift. Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddets sygefravær er dalende og personalegennemstrømning er nedadgående.

Socialtilsynet konkluderer på baggrund af de ovenstående tilsyn, at tilbuddets borgere er i trivsel, og der er fokus på unødig brug af magtanvendelser, indgriben i selvbestemmelsesretten samt i refleksionen på, hvilke faglige tilgange og metoder borgerne har brug for, for at skabe trivsel og udvikling."

Vurderingen samlet set i.f.t. kvalitetsmodellen er illustreret sådan:

Uddannelse og beskæftigelse
Tema 1 får overført scoren 2,5 fra sidste tilsynsrapport (03.08.15), og der er ingen nye betragtninger.

Selvstændighed og relationer
Tema 2 får overført scoren 3,0 fra sidste tilsynsrapport (03.08.15), og der er ingen nye betragtninger.

Målgruppe, metode og resultater
Tema 3 får scoren 2,7, idet Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har en klar
målgruppebeskrivelse, hvor borgernes behov for et sundhedsfagligt fokus udvikles og imødekommes af tilbuddet. Tilbuddet vurderes til at arbejde med relevante tilgange og metoder, hvor borgerne mødes med en positiv tilgang, og hvor omsorg er i højsædet. Tilbuddet arbejder med struktureret hverdag for borgerne, hvor borgerne primært i det interne dagtilbud får tilbudt fysiske aktiviteter og oplevelser, der stimulerer sanseindtrykkene. Endvidere er der i tilbuddet fokus på den enkelte borgers behov samt på, hvilke forudsætninger der skal imødekommes.

I.f.t. tilsynet d. 3. August 2015 vurderer Socialtilsynet, at tilbuddet nu i højere grad kan beskrive en pædagogiske referenceramme for at skabe yderligere bevidstgørelse om daglig faglig
praksis, samt hvorledes den udspringer i mødet med borgerne. Desuden vurderes tilbuddet at have foranstaltet flere tiltag i forhold til at imødekomme borgernes behov for en mere sundhedsfaglig tilgang.

I.f.t. tilsynet d. 3. August 2015 vurderer Socialtilsynet, at tilbuddet i.f.t. høj medarbejdergennemstrømning, højt sygefravær og deraf høje vikarforbrug er i en proces, hvor der skabes overblik og er yderligere fokus på faglige udviklingstiltag.

I.f.t. tilsynet d. 3. August 2015 vurderer Socialtilsynet, at medarbejdernes refleksion er tiltagende i.f.t., hvordan tilbuddets borgere i højere grad kan inddrages i eget liv ved f.eks. at være yderligere deltagende i processer vedrørende mad, tøjvalg, aktiviteter etc. Derudover vurderer Socialtilsynet, at tilbuddet har fokus på borgernes trivsel og imødekommer borgernes behov for besøg hos relevante sundhedsydelser. Socialtilsynet ser, at tilbuddet med fordel yderligere kan reflektere over praksis i forhold til borgernes behov for nærvær og omsorg i et socialpædagogisk rum, hvor oplevelser og aktiviteter som helhed skaber mental trivsel for borgerne.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet langt hen af vejen forebygger anvendelsen af magt og overgreb, men ser at tilbuddet yderligere bør reflektere og italesætte brugen af magt, gråzonerne i magtanvendelsesbekendtgørelsen samt over handlemuligheder i egen praksis. Desuden bør tilbuddet ansøge de visiterende kommuner om forhåndsgodkendelse af bespændinger hos de borgere, hvor det er relevant (der er tale om f.eks. sikkerhedsmæssige bespændinger i form af hofte- eller brystsele i kørestol) .

Organisation og ledelse
Tema 4 får scoren 3,1, idet Socialtilsynet vurderer, at den konstituerede ledelse besidder mangfoldige menneskelige og ledelsesfaglige kompetencer, som kan måles og spores angående medarbejdernes måde at omtale tilbuddet, det faglige arbejde og ledelsen. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har fået vendt betydeligt mere af energien ind mod kerneopgaverne og dermed borgernes livskvalitet, dog mangler der afklaring af ledelsessituationen for at bringe yderligere ro til kerneopgaverne. Socialtilsynet vurderer, at Kirkeleddet 6 nu er godt på vej til stabilisering af organisationen, målt på optimisme og arbejdsglæde hos medarbejderne samt bedre målinger af sygefravær og medarbejdergennemstrømning. Endvidere vurderes tilbuddet til at have fået en konstitueret ledelse, der ved egen adfærd udviser positive måder mennesker er sammen på i organisationen, som naturligt danner grundlag for medarbejdernes måde at møde borgerne bedst muligt.

Kompetencer
Tema 5 får overført scoren 2,0 fra sidste tilsynsrapport (03.08.15), og der er ingen nye betragtninger.

Økonomi
Tema 6 får overført scoren 2,5 fra sidste tilsynsrapport (03.08.15), og der er ingen nye betragtninger.

Fysiske rammer
Tema 7 får overført scoren 3,0 fra sidste tilsynsrapport (03.08.15), og der er ingen nye betragtninger.

Opmærksomhedspunkter Planlagt opfølgning
1) Gråzoner for magt og selvbestemmelse - kontinuerligt fokus på gråzoner

2) Fokus på at øge borgernes valgmuligheder yderligere
- bespændinger på kørestole
 • Velfærdsteknologi som middel til øget selvbestemmelse - ibrugtagning af IBG skærme og Ipads.
 • Gennemført undervisning i magtanvendelse og indgreb i selvbestemmelse. Dette understøttes af etablering af rum for dialog mellem ledelse og medarbejdere som opfølgning på konkrete situationer; således tages konkrete magtanvendelser op på førstkommende personalemøde, og der skabes rum for refleksion og læring over den enkelte situation.
 • Selvbestemmelse: Der arbejdes målrettet med at få borgerne inddraget i det, den enkelte borger er kapabel til, herunder at de fysiske rammer understøtter dette ved at give forskellige muligheder for f.eks. ro og afskærmethed.
 • Etablering af fagfora omkring selvbestemmelse og pårørendes indflydelse, når borgeren er myndig.
 • Sikring af, at der ansøges de visiterende kommuner om forhåndsgodkendelse af bespændinger hos de borgere, hvor det er relevant.
Lovgrundlag
LOV nr 608 af 12/06/2013 om Socialtilsyn § 7

Bilag
SSU 08.06.2016: Tilsynsrapport Kirkeleddet 6 - marts 2016 (2016/15136 006)

Læsevejledning
Sider 1-5 i rapporten udgør bilag til Handicaprådets behandling af sagen.
Interesserede kan læse hele tilsynsrapporten på 47 sider.

SSU 08.06.2016: Kvalitetsmodel for socialtilsyn (2016/15136 005)
Læsevejledning: Interesserede kan læse om kvalitetsmodellen, der ikke udgør bilag til sagen

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet:

 1. at tage orienteringen om tilsynet til efterretningBeslutning

 1. Taget til efterretning


55. Gribskov Bo- og Støttecenter: Tilsynsrapport Gydevej 15, Kobbelhusene
27.00G00 - 2016/15136

Sagsfremstilling
Handicaprådet får sagen til orientering.

Sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.08.2016

Social- og Sundhedsudvalget får sagen til orientering om gennemført anmeldt tilsyn på Gydevej 15, Kobbelhusene.

Baggrund
Det anmeldte tilsynsbesøg fandt sted den 11. maj 2016. Tilsynsbesøget var en opfølgning på det skærpede tilsyn, som udløb primo februar 2016. Der var derfor udelukkende fokus på de tre temaer fra Socialtilsynets kvalitetsmodel, som var i fokus under det skærpede tilsyn, nemlig tema 3, Målgruppe, metoder og resultater, Tema 4, Organisation og ledelse samt Tema 5, Kompetencer. Kommunen modtog tilsynsrapporten den 13. juni 2016.

Tilsynsrapporten er vedlagt som bilag.

Kort om tilsynets kvalitetsmodel
Kvalitetsmodellen består samlet set af 7 temaer:
1: Uddannelse og beskæftigelse
2: Selvstændighed og relationer
3: Målgruppe, metoder og resultater
4: Organisation og ledelse
5: Kompetencer
6: Økonomi
7: Fysiske rammer

Der bedømmes ud fra følgende skala:
5. i meget høj grad opfyldt.
4. i høj grad opfyldt.
3. i middel grad opfyldt.
2. i lav grad opfyldt.
1. i meget lav grad opfyldt.

Hvis der ønskes en uddybning af de 7 temaer, henvises til beskrivelse af kvalitetsmodellen, der er vedlagt nærværende sag, men ikke udgør bilag til sagen.

Tilsynets overordnede vurdering af tilbuddet
Indledningsvist skal bemærkes, at tilbuddet er godkendt, og at der er sket en positiv udvikling i de overordnede scorer for alle tre temaer.

Endvidere skal bemærkes, at rapporten ikke indeholder opmærksomhedspunkter. Nærværende sag indeholder således ikke en plan for opfølgning, idet tilbuddets ledelse fortsætter det samlede udviklingsarbejde for Kobbelhusene med henblik på et samlet løft af tilbuddet indenfor rammen af de mål og planer, som allerede er aftalt og fremlagt for Social- og Sundhedsudvalget på tidligere møder, senest 24.02.16.

Tilsynet konkluderer overordnet følgende (se bilag, side 3):
"Socialtilsynet har aflagt tilsynsbesøg som opfølgning på skærpet tilsyn i efterår 2015/forår 2016. Socialtilsynet konstaterer, at tilbuddets ledelse har opstillet en strategiplan med udgangspunkt i flere af tilsynets påbud og disse fortsat følges. Socialtilsynet vurderer overordnet, at den nye ledelse med en anden/ny tilgang, som tager udgangspunkt i borgerperspektivet med anerkendelse og refleksion af tilbuddets egen indsats, er ved at skabe en ændring i kulturen på tilbuddet, som borgerne profiterer af.

Tilbuddet er ved at implementere faglige metoder og tilgange, og der arbejdes på at kvalificere målarbejdet for borgerne. Borgerne bliver i højere grad inddraget, og der er fokus på, hvordan de fysiske rammer målrettes borgernes behov. Tilbuddet har gjort flere tiltag for at minimere indgreb i selvbestemmelsesretten og sikre borgerne tilgængelige forhold.

Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddet har arbejdet med udvikling af faglige kompetencer, stabilitet og større ansvar i det daglige hos medarbejdere. Det igangværende arbejde medfører større engagement og sikrer, at kvalitet i indsatsen sker til gavn for borgerne.

Socialtilsynet vurderer, at den igangværende proces fordrer tid at implementere, men der spores mange vellykkede tiltag. Ligeledes er de pårørende nu en større og vigtig faktor i processen mod et så godt liv som muligt for borgerne. "I forhold til de enkelte temaer konkluderes følgende:

Målgruppe, metode og resultater
Tema 3 får scoren 2.9 (seneste rapport fra februar: 2.6).
Socialtilsynet vurderer, at Kobbel-husene Gydevej har arbejdet videre med de områder, som tidligere var omfattet af skærpet tilsyn. Tilbuddet har fokus på, at evt. borgere, som ikke kan sikres trivsel og kvalitet i tilbuddet, får andet tilbud. Socialtilsynet konstaterer, at de faglige metoder og tilgange, som er blevet tilegnet i årets første måneder, medvirker til at sikre trivsel hos borgerne, og fremadrettet kan resultere i en ønsket udvikling. Tilbuddet har arbejdet med opstilling og afgrænsning af målarbejdet. Tilbuddets ledelse arbejder på at sikre, at den systematiske dokumentation bliver en del af den daglige praksis. Socialtilsynet vurderer, at der fortsat er et udviklingspotentiale i at skabe forståelse og mening for denne del af indsatsen i organisationen.

Kulturen i organisationen har været afspejlet i borgernes trivsel. Socialtilsynet vurderer, at indsatsen gennem det seneste halve år har båret frugt, og der ikke mindst via pårørendes udsagn om borgernes trivsel spores en større trivsel og glæde. Borgerne inddrages i sammenhænge, som giver mening og på områder, som optager dem i dagligdagen.

Tilbuddet arbejder i større grad med fokus på borgernes behov, hvilket har bevirket overvejelser og tiltag, der sikrer, at borgernes fysiske og mentale sundhed i højere grad tilgodeses. Tilbuddet har fokus på forebyggelse af magtanvendelser og indgreb i selvbestemmelsesretten. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har gjort flere tiltag til at forebygge magtanvendelser. Socialtilsynet anerkender, at tilbuddet har opstillet værdisæt for at forebygge overgreb. Tilsynet vurderer, at tilbuddet kan arbejde med opstilling af beredskab, som dels beskriver procedure ved overgreb, dels giver redskaber til systematisk at understøtte forebyggelse og give mulighed for læring.

Organisation og ledelse
Tema 4 får scoren 3.5 (seneste rapport fra februar: 3.1).
Socialtilsynet vurderer, at afklaring af den ledelsesmæssige situation ved fast forankring af den konstituerede ledelse har medvirket til at stabilisere personaleforholdene på Kobbelhusene Gydevej. Den afklarede ledelsessituation har medført tryghed, markant større engagement og trivsel hos medarbejderne, hvilket sikrer større overskud til at varetage borgernes behov.

Tilbuddets ledelse fremlægger en synlig ledelsesstrategi, som er bundet op på såvel årsagsbetragtninger som på en etisk tilgang og delegering af ansvar, som har fokus på, at borgerne er i centrum. Tilbuddets ledelse arbejder bevidst på at højne den faglige indsats ved bl.a. at minimere antallet af løst tilknyttede vikarer. Personalegennemstrømningen er reduceret, og Socialtilsynet vurderer, at ledelsen gennem tiltag med delegering af ansvar er ved at sikre rammer, som øger kvaliteten i tilbuddet. Socialtilsynet anerkender ledelsens indsats ved fortsat at bevæge tilbuddet i rigtig retning efter en meget udfordrende tid.

Kompetencer
Tema 5 får overført scoren 3.0 (seneste rapport 2.5).
Socialtilsynet vurderer, at Kobbelhusene Gydevej arbejder på, at kvaliteten i tilbuddet højnes. Ledelsen har udarbejdet en strategiplan, som følges, og Socialtilsynet konkluderer, at det er synligt, at de iværksatte tiltag bliver anvendt. Socialtilsynet konstaterer, at medarbejdere, som har været under uddannelse, indarbejder såvel deres erfaring som den nye viden i deres praksis.
Socialtilsynet vurderer, at der fortsat er behov for opmærksomhed på, at den nye viden også tilgår øvrige ansatte, og at der afsættes tid til refleksion og implementering, så det giver forståelse og mening for de faglige tiltag hos alle, som støtter borgerne i tilbuddet.
Socialtilsynet konstaterer en kulturændring i tilbuddet, hvor der er større fokus på at drøfte de faglige tilgange med udgangspunkt i en etisk tilgang, hvor borgerne mødes med respekt for den enkeltes behov og forudsætninger.


Lovgrundlag
LOV nr 608 af 12/06/2013 om Socialtilsyn § 7

Bilag
SSU 17.08.16: Tilsynsrapport Gydevej 15, juni 2016 (dok.nr. 2016/15136 013)

Læsevejledning
Sider 1-5 i rapporten udgør bilag til Handicaprådets behandling af sagen.
Interesserede kan læse hele tilsynsrapporten på 37 sider.

Kvalitetsmodel for Socialtilsyn (2016/15136 012)
Læsevejledning: Interesserede kan læse om kvalitetsmodellen, der ikke udgør bilag til sagen

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet:

 1. at tage orienteringen om tilsynet til efterretningBeslutning

 1. Taget til efterretning.
56. Kirkeleddet 8: Tilsynsrapport
27.00G00 - 2016/15138

Sagsfremstilling
Handicaprådet får sagen til orientering.

Sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 14.09.2016

Social- og Sundhedsudvalget får sagen til orientering om gennemført anmeldt driftsorienteret tilsyn på botilbuddet Kirkeleddet 8. Udvalget skal desuden træffe beslutning om godkendelse af plan for opfølgning.

Baggrund
Tilsynsbesøget fandt sted den 13. juni 2016. Besøget havde fokus på 6 af kvalitetsmodellens i alt 7 temaer, idet temaet vedrørende Økonomi behandles på et administrativt tilsyn senere på året. Kommunen modtog tilsynsrapporten den 2. august 2016.

Kort om tilsynets kvalitetsmodel
Kvalitetsmodellen består samlet set af 7 temaer:
1: Uddannelse og beskæftigelse
2: Selvstændighed og relationer
3: Målgruppe, metoder og resultater
4: Organisation og ledelse
5: Kompetencer
6: Økonomi
7: Fysiske rammer

Der bedømmes ud fra følgende skala:
5. i meget høj grad opfyldt.
4. i høj grad opfyldt.
3. i middel grad opfyldt.
2. i lav grad opfyldt.
1. i meget lav grad opfyldt.

Hvis der ønskes en uddybning af de 7 temaer, henvises til beskrivelse af kvalitetsmodellen, der er vedlagt nærværende sag, men ikke udgør bilag til sagen.

Tilsynets overordnede vurderinger
Administrationen orienterer hermed Social- og Sundhedsudvalget om de væsentligste opmærksomhedspunkter fra tilsynsrapporten. Tilbuddets ledelse har udarbejdet en plan for opfølgning på de rejste punkter, og administrationen beder udvalget om at godkende den planlagte opfølgning på disse punkter.

Tilsynsrapporten er vedlagt som bilag.

Indledningsvist skal fastslås, at tilbuddet er godkendt. Socialtilsynet vurderer samlet set følgende (se bilag 1, s. 3-4):
".. at tilbuddet arbejder med afsæt i en anerkendende tilgang, der imødekommer borgernes ønsker og behov samt har fokus på inddragelse og fysisk pleje og træning. Tilbuddet har i højere grad end tidligere fokus på aktiviteter og initiativer udenfor tilbuddet.
Tilbuddet har haft fokus på borgernes mål og dokumentationen i tilbuddets digitale system. Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddet fortsat bør have fokus på borgernes inddragelse i indsatsplanerne samt på den løbende daglige dokumentation og evaluering, hvor borgernes mål i højere grad har et udviklingsperspektiv til gavn for borgernes positive udvikling og læring af indsatsen.
Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddet i høj grad har fokus på borgernes fysiske trivsel og vedligeholdelse og på den mentale trivsel, dog vurderes at tilbuddet i højere grad kan fokusere på fælles metoder, der forebygger mental mistrivsel og overgreb.
Socialtilsynet konkluderer at tilbuddet forebygger magtanvendelser og er bekendt med gældende regler på området.
Tilbuddets ledelse vurderes kompetente og sikrer at den daglige drift varetages hensigtsmæssigt og med fokus på borgerne.
(....)
Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddets medarbejdere er relevant uddannede og har relevant erfaring med målgruppen. Det vurderes, at medarbejderne i højere grad kan implementere faglig relevante metoder i tilbuddet, til fælles gavn for mødet med borgerne. Endvidere kan det faglige perspektiv bevidstgøres yderligere og skabe professionelt fokus med borgerne."

Tilbuddets scorer illustreres således i tilsynets kvalitetsmodel:


Nedenfor er opsummeret tilsynets vurdering af de 6 temaer, som indgik i det aktuelle tilsyn.

Uddannelse og beskæftigelse
Tema 1 får scoren 3, idet Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har fokus på borgernes beskæftigelse ved dels at understøtte borgernes dagsform med hjælp og støtte i form af daglig struktur og dels ved at understøtte samarbejdet med borgernes beskæftigelsestilbud. Tilbuddet har løbende dialoger med borgerne og er lydhøre overfor eventuelle ønsker om ændringer i borgernes beskæftigelse, eller at borgerne ikke trives. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet med fordel kan understøtte fokus på beskæftigelse ved at opstille understøttende mål, for at synliggøre indsats og skabe sammenhæng mellem borgernes beskæftigelse og botilbuddet samt synliggøre muligheder og eventuelle ønsker.

Selvstændighed og relationer
Tema 2 får scoren 4,3, idet Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet understøtter borgernes selvstændighed og styrker sociale kompetencer. Der er fokus på, at borgerne er deltagende i alle forhold vedrørende sig selv og bidrager med det, de er i stand til. Endvidere er der fokus på at deltage i sociale fællesskaber i og udenfor tilbuddet.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet arbejder med indsatsmål og dokumentation i samarbejde med borgerne, men også at tilbuddet fortsat med fordel er opmærksom på styrke inddragelsen af borgerne i dette.
Endelig vurderer Socialtilsynet, at pårørende er en del af tilbuddet, og de ses som en ressource. Socialtilsynet anerkender tilbuddets pårørendesamarbejde og ser, at tilbuddets inddragelse og samtidige respekt for borgernes ønsker og behov i høj grad imødekommes.

Målgruppe, metode og resultater
Tema 3 får scoren 3,7, idet Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse og i nogen grad med relevante faglige tilgange og metoder, der øger borgernes livskvalitet. Det vurderes dog, at tilbuddet med fordel kan have fokus på at implementere generelle fagspecifikke metoder, så de skaber udviklingsperspektiv og læring for borgerne. Socialtilsynet anerkender, at tilbuddet benytter individuelle metoder, der for den enkelte borger skaber yderligere livsværdi og fordrer fælles refleksion blandt medarbejderne.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har fokus på mål for indsatsen, men ydermere og fortsat bør fokusere på borgerinddragelse, konkrete målbare mål samt den løbende og daglige dokumentation af et mere udviklingsorienteret perspektiv for borgerne.
Ydermere ligger til grund for vurderingen, at borgerne er i trivsel og får den hjælp og støtte, samt den træning, de har brug for, for at vedligeholde deres fysiske funktioner. Borgernes mentale trivsel er i fokus og øges ved, at borgerne inddrages i eget liv, har indflydelse og ejerskab til de beslutninger, der træffes i tilbuddet.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet forebygger magtanvendelser og overgreb og har refleksioner i forhold til forebyggelse. Socialtilsynet bemærker samtidig, at tilbuddet ikke har et beredskab for forebyggelse af overgreb og vurderer, at der bør udarbejdes en metode, der sikrer, at medarbejderne samlet set forebygger og håndterer overgreb.

Organisation og ledelse
Tema 4 får scoren 4,4, idet Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har en faglig kompetent ledelse, der med sin tværfaglighed supplerer hinanden og imødekommer behovet på tilbuddet. Tilbuddet har ansat en daglig leder, der dels har et ledelsesmæssigt ansvar og opgaver, men samtidig har pædagogiske timer i tilbuddet med borgerne. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets daglige drift varetages kompetent og sikrer, at borgerne mødes med relevante kompetencer og i et tilstrækkeligt omfang. Ydermere er personalegennemstrømningen ikke højere end på sammenlignelige arbejdspladser, og sygefraværet vurderes at være lavt.

Kompetencer
Tema 5 får scoren 3,5, idet Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets medarbejdere er relevant uddannet og har den fornødne erfaring med målgruppen. Tilbuddet arbejder med afsæt i tværfaglige kompetencer, og der sikres dermed en bred tilgang og vifte af kompetencer på tilbuddet, der imødekommer borgernes behov. Socialtilsynet vurderer, at borgerne mødes anerkendende og med afsæt i en høj etisk tilgang, der med fordel yderligere kan reflekteres og skriftliggøres for at skabe fælles bevidsthed om tilbuddets tilgang og metoder samt på de positive resultater. Socialtilsynet vurderer, at dette vil kunne sikre borgernes trivsel og udvikling yderligere samt skabe et højere fagligt niveau, hvor implementering af teoretiske begreber og metoder sikrer en mere nuanceret tilgang til borgerne.

Økonomi
Socialtilsynets økonomer vil gennemføre et senere administrativt tilsyn, hvor de vil følge op på de særlige forhold vedrørende udlicitering og krav til specifikation i budgettet, dokumentation m.m.

Fysiske rammer
Tema 7 får scoren 5, idet Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets fysiske rammer imødekommer borgernes behov for dels at skabe fællesskaber, dels at sikre privatlivet i borgernes egen boliger. Der er lagt vægt på, at tilbuddets køkken er særligt indrettet med funktionaliteter, der imødekommer borgernes særlige behov og sikrer inddragelse i tilberedningen af mad. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets rammer understøtter borgernes indsats og sikrer mulighed for træning på dels gangarealer men også i form af udfoldelse i et fællesrum. Socialtilsynet vurderer, at borgernes lejligheder er tidssvarende og imødekommer borgernes særlige behov, herunder med plads til kørestole og andre hjælpemidler. Indretningen i boligerne afspejler borgernes interesser og ønsker, og borgerne har indflydelse på indretningen.

Opmærksomhedspunkter Plan for opfølgning
 • Tilbuddet bør fortsat have fokus på borgernes inddragelse i indsatsplanerne samt på den løbende daglige dokumentation og evaluering, hvor borgernes mål i højere grad har et udviklingsperspektiv til gavn for borgernes positive udvikling og læring af indsatsen.
 • Synliggøre fælles tilgange og metoder samt vidensdele og implementere faglige teorier i daglig faglig praksis.
 • Borgerne inddrages i indsatsplanen i hverdagen, når det er aktuelt på hjemmedage og i udformning af delmål samt evaluering af delmål. Dette understøttes i dokumentationssystemet .
 • Undervisning fra FKO-materialet og kursus om klare mål implementeres gennem personalemøder og teammøder.
  Ny brugerflade i dokumentationssystem understøtter konkrete og målbare mål.
 • Drøftelse af pædagogiske emner ud fra referencerammen på personalemøder.
  Afholde workshop med undervisere fra Kvalikombo med henblik på at få metoden implementeret.
Lovgrundlag
LOV nr 608 af 12/06/2013 om Socialtilsyn § 7

Bilag
Bilag 1: SSU 14.09.16: Kirkeleddet 8 - Tilsynsrapport august 2016 (dok.nr. 2016/15138 009)

Læsevejledning
Sider 1-6 i rapporten udgør bilag til Handicaprådets behandling af sagen.
Interesserede kan læse hele tilsynsrapporten på 39 sider.

Socialtilsynets Kvalitetsmodel (dok.nr. 2016/15138 010)
Læsevejledning: Interesserede kan læse om kvalitetsmodellen, der ikke udgør bilag til sagen

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet:

 1. at tage orienteringen om tilsynet til efterretningBeslutning

 1. Taget til efterretning.
Mødet startet:
04:15 PM

Mødet hævet:
05:55 PM